EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L2341

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed (omarbejdning) (EØS-relevant tekst)

OJ L 354, 23.12.2016, p. 37–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj

23.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/37


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/2341

af 14. december 2016

om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed

(omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, artikel 62 og artikel 114, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlaments og Rådets direktiv 2003/41/EF (3) er blevet ændret væsentligt flere gange (4). Da der skal foretages yderligere ændringer, bør direktivet af klarhedshensyn omarbejdes.

(2)

På det indre marked bør arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser (IORP'er) have mulighed for at operere i andre medlemsstater under sikring af et højt beskyttelses- og sikkerhedsniveau for arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordningers medlemmer og pensionsmodtagere.

(3)

Dette direktiv tilstræber en minimumsharmonisering og bør derfor ikke være til hinder for, at medlemsstaterne opretholder eller indfører yderligere bestemmelser med henblik på at beskytte arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordningers medlemmer og pensionsmodtagere, forudsat at sådanne bestemmelser er i overensstemmelse med medlemsstaternes forpligtelser i henhold til EU-retten. Dette direktiv vedrører ikke spørgsmål om national social-, arbejdsmarkeds-, skatte- eller aftaleret, ej heller tilstrækkeligheden af pensionsydelser i medlemsstaterne.

(4)

For at lette arbejdstagernes mobilitet mellem medlemsstaterne yderligere har dette direktiv til formål at sikre god forvaltningspraksis, oplysninger til ordningernes medlemmer samt gennemsigtighed og sikkerhed i forbindelse med arbejdsmarkedsrelateret pension.

(5)

Den måde, hvorpå IORP'erne er organiseret og reguleret, varierer betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat. Både IORP'er og livsforsikringsselskaber administrerer arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger. Det er derfor ikke hensigtsmæssig at anlægge en »one-size-fits-all«-tilgang til IORP'er. Kommissionen og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) (»EIOPA«), som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (5), bør i forbindelse med deres aktiviteter tage hensyn til medlemsstaternes forskellige traditioner uden at tilsidesætte national social- og arbejdsmarkedsret under IORP'ernes organisation.

(6)

Direktiv 2003/41/EF udgør det første lovgivningsmæssige skridt på vejen hen imod et indre marked for arbejdsmarkedsrelateret pension på EU-plan. Et ægte indre marked for arbejdsmarkedsrelaterede pensioner er fortsat af afgørende betydning for økonomisk vækst og jobskabelse i Unionen og for at imødegå den udfordring, som et aldrende samfund udgør. Det nævnte direktiv, der er fra 2003, er ikke blevet ændret væsentligt med henblik på at indføre et moderne risikobaseret ledelsessystem for IORP'er. Passende regulering og overvågning på EU-plan og nationalt plan er fortsat vigtig for udviklingen af sikre arbejdsmarkedsrelaterede pensioner i alle medlemsstater.

(7)

Som et generelt princip bør IORP'er, hvor dette er relevant, tage hensyn til målsætningen om at sikre den generationsmæssige balance i arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger ved at stræbe efter at have en rimelig fordeling af risici og ydelser mellem generationerne i arbejdsmarkedsrelaterede pensioner.

(8)

Der er behov for en passende indsats for yderligere at forbedre supplerende private pensionsopsparinger, såsom arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger. Dette er vigtigt, da de sociale sikringssystemer udsættes for stadig større pres, hvilket betyder, at der i stadig større udstrækning er behov for arbejdsmarkedsrelaterede pensioner til at supplere andre pensionsydelser. IORP'erne spiller en væsentlig rolle for den langsigtede finansiering af Unionens økonomi og med hensyn til udbetaling af sikre pensionsydelser. De er en vigtig del af Unionens økonomi, da de besidder aktiver til en værdi af 2,5 bio. EUR på vegne af ca. 75 mio. medlemmer og pensionsmodtagere. De arbejdsmarkedsrelaterede pensioner bør forbedres, uden at der sættes spørgsmålstegn ved de sociale pensionssystemers afgørende betydning i forhold til sikker, levedygtig og effektiv social beskyttelse, som bør garantere en rimelig levestandard i alderdommen og derfor bør have en central placering i bestræbelserne på at styrke de europæiske sociale modeller.

(9)

I lyset af den demografiske udvikling i Unionen og situationen for de nationale budgetter er arbejdsmarkedsrelaterede pensioner et værdifuldt supplement til sociale pensionssystemer. Et robust pensionssystem omfatter et varieret produktudvalg, diversificering af pensionskasser samt effektiv og tilstrækkelig tilsynspraksis.

(10)

Medlemsstaterne bør beskytte arbejdstagerne mod fattigdom i alderdommen og fremme supplerende pensionsordninger, som er knyttet til ansættelseskontrakter som supplerende dækning til offentlige pensioner.

(11)

I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender, navnlig retten til beskyttelse af personoplysninger, friheden til at drive egen virksomhed, retten til ejendom, retten til kollektive forhandlinger og aktioner og retten til et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, navnlig ved at sikre større gennemsigtighed omkring pensioner, informeret planlægning vedrørende personlig økonomi og pension på et oplyst grundlag samt fremme af IORP'ernes grænseoverskridende virksomhed og overdragelse af pensionsordninger på tværs af grænserne. Dette direktiv skal gennemføres i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

(12)

Navnlig kan en lettelse af IORP'ernes grænseoverskridende virksomhed og pensionsordningernes overdragelse på tværs af grænserne ved at præcisere de relevante procedurer og fjerne unødvendige hindringer have en positiv indvirkning på de berørte firmaer og deres ansatte, uanset i hvilken medlemsstat de er beskæftiget, gennem en centralisering af administrationen af de ydede pensionstjenester.

(13)

IORP'ers grænseoverskridende virksomhed bør ikke berøre den nationale social- og arbejdsmarkedsret på området for arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger i værtslandet, som finder anvendelse på forholdet mellem den virksomhed, der udbyder pensionsordningen (»pensionstegnende firma«), og medlemmer og pensionsmodtagere. Grænseoverskridende virksomhed og grænseoverskridende overdragelse af pensionsordninger er forskellige begreber og bør reguleres af forskellige bestemmelser. Hvis en grænseoverskridende overdragelse af en pensionsordning medfører grænseoverskridende virksomhed, bør bestemmelserne om grænseoverskridende virksomhed finde anvendelse.

(14)

Når det pensionstegnende firma og IORP'en er etableret i samme medlemsstat, udgør det forhold, at en pensionsordnings medlemmer eller pensionsmodtagere har deres bopæl i en anden medlemsstat, ikke i sig selv en grænseoverskridende virksomhed.

(15)

Medlemsstaterne bør tage højde for behovet for at beskytte pensionsrettighederne for arbejdstagere, der midlertidigt sendes på arbejde i en anden medlemsstat.

(16)

På trods af ikrafttrædelsen af direktiv 2003/41/EF har den grænseoverskridende virksomhed været begrænset på grund af forskellene i den nationale social- og arbejdsmarkedsret. Endvidere er der fortsat betydelige tilsynsmæssige barrierer, som gør det dyrere for IORP'erne at administrere pensionsordninger på tværs af grænserne. Dertil kommer, at der er behov for at forbedre det eksisterende minimumsbeskyttelsesniveau for medlemmer og pensionsmodtagere. Dette er særlig vigtigt, eftersom levetidsrisici og markedsrisici i højere grad bæres af medlemmer og pensionsmodtagere end af IORP'en eller det pensionstegnende firma. Desuden er der behov for at øge det eksisterende informationsniveau for medlemmer og pensionsmodtagere.

(17)

Dette direktivs tilsynsbestemmelser skal dels sikre en høj grad af sikkerhed for alle fremtidens pensionsmodtagere gennem strenge tilsynsstandarder, dels muliggøre en sund, forsigtig og effektiv økonomisk administration af de arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger.

(18)

IORP'er bør være helt adskilt fra ethvert pensionstegnende firma og operere på et kapitaldækket grundlag udelukkende med det formål at udbetale pensionsydelser. IORP'er, som opererer udelukkende med dette ene formål, bør frit kunne levere tjenesteydelser og have investeringsfrihed, der kun er underlagt samordnede tilsynskrav, uanset om sådanne IORP'er anses for at være juridiske enheder.

(19)

I overensstemmelse med nærhedsprincippet bør medlemsstaterne bevare det fulde ansvar for tilrettelæggelsen af deres pensionssystemer samt for fastlæggelsen af hver af de »tre søjlers« rolle i pensionssystemet i de enkelte medlemsstater. I forbindelse med anden søjle bør de bevare det fulde ansvar for den rolle og de funktioner, der varetages af de forskellige pensionskasser, der udbyder arbejdsmarkedsrelaterede pensionsydelser som f.eks. industrirelaterede pensionsfonde, virksomhedsrelaterede pensionsfonde og livsforsikringsselskaber. Dette direktiv tager ikke sigte på at ændre ved dette forhold for medlemsstaterne men snarere på at tilskynde dem til at opbygge tilstrækkelige, sikre og bæredygtige arbejdsmarkedsrelaterede pensioner og lette grænseoverskridende virksomhed.

(20)

Under hensyntagen til behovet for yderligere at forbedre de arbejdsmarkedsrelaterede pensioner bør Kommissionen skabe betydelig merværdi på EU-plan ved at tage yderligere skridt til at støtte medlemsstaternes samarbejde med arbejdsmarkedets parter om at forbedre pensionsordningerne under anden søjle og ved at nedsætte en ekspertgruppe på højt plan, der skal fremme pensionsopsparinger under anden søjle i medlemsstaterne, herunder fremme udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne, navnlig med hensyn til grænseoverskridende virksomhed.

(21)

De nationale regler for selvstændiges deltagelse i IORP'er er forskellige. I nogle medlemsstater kan IORP'er operere på grundlag af aftaler med fagsammenslutninger, hvis medlemmer er selvstændige erhvervsdrivende, eller direkte med selvstændige og lønmodtagere. I nogle medlemsstater kan selvstændige ligeledes blive medlem af en IORP, hvis den selvstændige optræder som arbejdsgiver eller stiller tjenesteydelser til rådighed for en virksomhed. I andre medlemsstater kan selvstændige ikke blive tilknyttet en IORP, medmindre der opfyldes visse krav, herunder krav i henhold til social- og arbejdsmarkedsretten.

(22)

Institutioner, der administrerer socialsikringsordninger, som allerede er underlagt samordning på EU-plan, bør ikke være omfattet af dette direktiv. Der bør dog tages hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for de IORP'er, der i den samme medlemsstat administrerer såvel socialsikringsordninger som arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger.

(23)

Institutioner, der administreres ifølge principperne om kapitalfinansiering som del af obligatoriske socialsikringsordninger, er ikke omfattet af dette direktiv.

(24)

Finansielle institutioner, der allerede er underlagt en EU-lovgivningsramme, bør som hovedregel ikke være omfattet af dette direktiv. Da sådanne institutioner imidlertid i visse tilfælde også kan tilbyde arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger, er det vigtigt at sikre, at dette direktiv ikke fører til konkurrencefordrejninger. Sådanne fordrejninger kan undgås ved at anvende tilsynskravene i dette direktiv på livsforsikringsselskabers arbejdsmarkedsrelaterede pensionsaktiviteter, jf. artikel 2, stk. 3, litra a), nr. i)-iii), og artikel 2, stk. 3, litra b), nr. ii)-iv), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (6). Kommissionen bør også nøje følge situationen på markedet for arbejdsmarkedsrelaterede pensioner og overveje, om det er muligt at udvide den fakultative anvendelse af dette direktiv til andre finansielle institutioner, der er underlagt regulering.

(25)

Eftersom IORP'erne har til formål at sikre modtageren økonomisk i alderdommen, bør pensionsydelserne fra disse normalt udgøre livsvarige udbetalinger, ophørende udbetalinger, udbetalinger af engangsbeløb eller en hvilken som helst kombination heraf.

(26)

Det er vigtigt at sikre, at ældre og handicappede ikke risikerer at leve i fattigdom, og at de har en rimelig levestandard. Passende dækning af biometriske risici i arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger udgør et vigtigt aspekt i bestræbelserne på at bekæmpe fattigdom og usikkerhed blandt ældre. Når arbejdstagere og arbejdsgivere eller deres respektive repræsentanter fastlægger en pensionsordning, bør de overveje, om pensionsordningen kan omfatte dækning af levetidsrisikoen og risikoen for tab af erhvervsevne samt efterladtepension.

(27)

At medlemsstaterne får mulighed for at udelukke IORP'er, som administrerer pensionsordninger, der tilsammen har under 100 medlemmer i alt, fra nationale gennemførelsesbestemmelser, kan lette tilsynet i disse medlemsstater uden at lægge hindringer i vejen for, at det indre marked kan fungere efter hensigten. Dette bør imidlertid ikke lægge hindringer i vejen for sådanne IORP'ers ret til at vælge at overlade forvaltningen af deres investeringsportefølje til porteføljeforvaltere, der er etableret og behørigt godkendt i en anden medlemsstat, og deponere deres aktiver hos depotforvaltere eller depositarer, der er etableret og behørigt godkendt i en anden medlemsstat. Under alle omstændigheder bør medlemsstaterne anvende visse bestemmelser vedrørende investeringsregler og ledelsessystemet på IORP'er, som administrerer pensionsordninger, der tilsammen har mere end 15 medlemmer i alt.

(28)

Pensionskasser, såsom »Unterstützungskassen« i Tyskland, hvor medlemmerne ikke har noget retskrav på ydelser af en bestemt størrelsesorden, og hvor deres interesser er beskyttet ved en lovpligtig insolvensforsikring, bør ikke være omfattet af anvendelsesområdet for dette direktiv.

(29)

For at beskytte medlemmer og pensionsmodtagere bør IORP'er begrænse deres aktiviteter til dem, der er omhandlet i dette direktiv, og til aktiviteter, der udspringer heraf.

(30)

Såfremt det pensionstegnende firma går konkurs, risikerer medlemmerne at miste både deres job og deres optjente pensionsrettigheder. Det er derfor nødvendigt at sikre en klar adskillelse mellem det pensionstegnende firma og IORP'en og at indføre minimumstilsynsbestemmelser for at beskytte medlemmerne. Der bør ved fastsættelsen af sådanne krav tages hensyn til IORP'ens adgang til pensionsgarantiordninger eller tilsvarende mekanismer, der yder beskyttelse af medlemmers og pensionsmodtageres optjente, individuelle pensionsrettigheder mod risikoen for det pensionstegnende firmas misligholdelse.

(31)

Der er store forskelle medlemsstaterne imellem med hensyn til den måde, hvorpå IORP'er opererer, og det tilsyn, der føres med dem. I nogle medlemsstater kan der ikke alene føres tilsyn med selve IORP'en, men også med de enheder eller virksomheder, der har ret til at administrere sådanne IORP'er. Medlemsstaterne bør have mulighed for at tilgodese disse særlige forhold, så længe alle de i dette direktiv fastsatte krav fuldt ud opfyldes. Medlemsstater bør ligeledes kunne give forsikringsenheder og andre finansielle enheder mulighed for at administrere IORP'er.

(32)

IORP'er er pensionskasser med et socialt formål, der udbyder finansielle tjenester. De er ansvarlige for udbetaling af arbejdsmarkedsrelaterede pensionsydelser og bør derfor opfylde bestemte minimumstilsynskrav med hensyn til deres aktiviteter og drift under hensyntagen til nationale regler og traditioner. Disse pensionskasser bør dog ikke behandles udelukkende som økonomiske tjenesteydere. Deres sociale funktion og forholdet mellem de tre parter arbejdsgiveren, arbejdstageren og IORP'en bør anerkendes behørigt og støttes som vejledende principper i dette direktiv.

(33)

Når IORP'er i overensstemmelse med national ret administrerer pensionsfonde, der ikke er juridiske personer, og som består af pensionsordninger for individuelle medlemmer, hvis aktiver er adskilt fra IORP'ens aktiver, bør det være muligt for medlemsstater at betragte den enkelte pensionsfond som en enkelt pensionsordning som omhandlet i dette direktiv.

(34)

Det meget store antal IORP'er i nogle medlemsstater indebærer, at det er nødvendigt at have pragmatiske regler for forhåndstilladelse af IORP'er. For IORP'er, der ønsker at administrere pensionsordninger i en anden medlemsstat, bør der dog kræves forhåndstilladelse fra den kompetente myndighed i hjemlandet.

(35)

Med forbehold af den nationale social- og arbejdsmarkedsret om tilrettelæggelse af pensionssystemer, herunder obligatorisk medlemskab og resultaterne af kollektive overenskomster, bør IORP'er have mulighed for at udbyde deres tjenester i andre medlemsstater, når de har fået tilladelse fra den kompetente myndighed i IORP'ens hjemland. IORP'erne bør have mulighed for at tilbyde pensionsordninger til virksomheder med hjemsted i andre medlemsstater og administrere pensionsordninger med medlemmer i mere end én medlemsstat. Det vil kunne give sådanne IORP'er betydelige skalafordele, samtidig med at det kan styrke Unionens erhvervslivs konkurrenceevne og lette arbejdskraftens mobilitet.

(36)

Udøvelse af retten for en IORP, der er etableret i en medlemsstat, til at administrere en arbejdsmarkedsrelateret pensionsordning, der er etableret i en anden medlemsstat, bør fuldt ud overholde alle de social- og arbejdsmarkedsretlige bestemmelser i værtslandet, for så vidt det er relevant for arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger, for eksempel definition og betaling af pensionsydelser og betingelserne for overdragelse af pensionsrettigheder. Det bør præciseres, hvilke aspekter tilsynsreglerne omfatter, for at sikre retssikkerhed for IORP'ers grænseoverskridende virksomhed.

(37)

IORP'erne bør kunne overdrage pensionsordninger til andre IORP'er på tværs af grænserne inden for Unionen med henblik på at lette organiseringen af arbejdsmarkedsrelaterede pensioner i hele Unionen. Overdragelser bør kræve tilladelse hertil af den kompetente myndighed i hjemlandet for den modtagende IORP efter at den kompetente myndighed har modtaget samtykke fra den kompetente myndighed i hjemlandet for den IORP, der overdrager pensionsordningen. Overdragelsen og de tilknyttede betingelser bør forudsætte godkendelse af et flertal af medlemmerne og et flertal af de berørte pensionsmodtagere eller, hvis det er relevant, af et flertal af deres repræsentanter, såsom en »trustee« i en trustbaseret ordning.

(38)

I tilfælde af overdragelse af en del af en pensionsordning bør holdbarheden af både den overdragne del og den resterende del af pensionsordningen sikres, og alle medlemmers og pensionsmodtageres rettigheder bør være tilstrækkeligt beskyttet efter overdragelsen, idet det kræves, at både den overførende og modtagende IORP har tilstrækkelige og egnede aktiver til at dække de forsikringsmæssige hensættelser for den overdragne del og den resterende del af ordningen.

(39)

Med henblik på at lette koordineringen af tilsynspraksis kan EIOPA anmode om oplysninger fra de kompetente myndigheder i overensstemmelse med de beføjelser, den er tillagt i henhold til forordning (EU) nr. 1094/2010. Hvis der i forbindelse med en hel eller delvis overdragelse af en pensionsordning på tværs af grænserne er uenighed mellem de berørte kompetente myndigheder, bør det endvidere være muligt for EIOPA at mægle.

(40)

En forsigtig beregning af forsikringsmæssige hensættelser er en afgørende forudsætning for, at der kan være sikkerhed for, at forpligtelserne til at udbetale pensionsydelser kan opfyldes både på kort og lang sigt. Forsikringsmæssige hensættelser bør derfor beregnes efter anerkendte aktuarmæssige metoder og attesteres af en aktuar eller af en anden ekspert på området. Den maksimale rentesats bør vælges med forsigtighed efter relevante nationale regler, når sådanne findes. Mindstestørrelsen af de forsikringsmæssige hensættelser bør både være tilstrækkelig til at sikre fortsat udbetaling af pensionsydelser til nuværende pensionsmodtagere og afspejle de forpligtelser, der følger af medlemmernes optjente pensionsrettigheder. Aktuarfunktionen bør varetages af personer, der har kendskab til forsikringsmatematik og finansmatematik på et niveau, som står i rimeligt forhold til størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der er forbundet med IORP'en, og som kan påvise, at de har relevant erfaring med gældende faglige kvalifikationer eller andre standarder.

(41)

Der er store forskelle fra den ene medlemsstat til den anden med hensyn til, hvilke risici IORP'er dækker. Hvert hjemland bør derfor have mulighed for at fastsætte yderligere og mere detaljerede regler end direktivets for beregning af forsikringsmæssige hensættelser.

(42)

Tilstrækkelige og egnede aktiver til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser bør kræves for at beskytte medlemmer og pensionsmodtagere i tilfælde af det pensionstegnende firmas insolvens.

(43)

For at fremme lige konkurrencevilkår mellem nationale og grænseoverskridende IORP'er bør medlemsstaterne tage hensyn til funderingskravene for både nationale og grænseoverskridende IORP'er.

(44)

I mange tilfælde kan det være det pensionstegnende firma og ikke IORP'en selv, der dækker biometriske risici eller garanterer for bestemte ydelser eller investeringsafkast. I nogle tilfælde er det imidlertid IORP'en selv, der yder denne dækning eller garanti, og det pensionstegnende firmas forpligtelser udtømmes normalt ved indbetaling af de fornødne bidrag. I disse tilfælde bør de pågældende IORP'er opfylde egenkapitalkrav på grundlag af værdien af de tekniske bestemmelser og risikokapitalen.

(45)

IORP'er investerer på meget lang sigt. Indløsning af IORP'ernes aktiver kan som udgangspunkt kun finde sted med det formål at udbetale pensionsydelser. For at sikre medlemmer og pensionsmodtagere en tilstrækkelig beskyttelse bør IORP'er desuden være i stand til at vælge den aktivallokering, der er bedst egnet i forhold til forpligtelsernes nærmere art og varighed. Derfor kræves et effektivt tilsyn såvel som en tilgang til investeringsreglerne, der giver IORP'erne et tilstrækkeligt spillerum til at vælge den sikreste og mest effektive investeringspolitik og forpligter dem til at udvise forsigtighed. Iagttagelse af »prudent person«-princippet kræver derfor en investeringspolitik, der er afstemt efter den enkelte IORP's medlemsstruktur.

(46)

Ved at anvende »prudent person«-princippet som det grundlæggende princip for kapitalinvestering, og gøre det muligt for IORP'er at operere på tværs af grænserne, tilskyndes der til, at opsparingsaktiviteterne rettes mod sektoren for arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger, hvorved der ydes et bidrag til økonomiske og sociale fremskridt.

(47)

Tilsynsmetoder og tilsynspraksis varierer mellem de enkelte medlemsstater. Medlemsstaterne bør derfor have mulighed for et vist skøn ved fastlæggelsen af de nærmere investeringsregler, de ønsker overholdt af IORP'er på deres område. Disse regler bør dog ikke begrænse kapitalens frie bevægelighed, medmindre de er begrundet i tilsynsmæssige hensyn.

(48)

Dette direktiv bør sikre en passende grad af investeringsfrihed for IORP'er. Da IORP'er investerer på meget lang sigt og derfor har ringe likviditetsrisiko, er de inden for forsigtighedsprincippets grænser i stand til at investere i ikkelikvide aktiver som aktier og i andre instrumenter, der har en langsigtet økonomisk profil, og som ikke handles på regulerede markeder, multilaterale handelsfaciliteter (MHF'er) eller organiserede handelsfaciliteter (OHF'er). De bør også kunne udnytte fordelene ved international spredning af aktiverne. Adgangen til at investere i aktier i andre valutaer end den, forpligtelserne lyder på, og i andre instrumenter, der har en langsigtet økonomisk profil, og som ikke handles på regulerede markeder, MHF'er eller OHF'er, bør derfor ikke begrænses, i overensstemmelse med »prudent person«-princippet for at beskytte medlemmernes og pensionsmodtagernes interesser, medmindre det er begrundet i tilsynsmæssige hensyn.

(49)

Der er vide rammer for, hvad der opfattes som instrumenter med en langsigtet økonomisk profil. Sådanne instrumenter er ikkeomsættelige værdipapirer, og de har derfor ikke adgang til sekundære markeders likviditet. De forudsætter ofte engagementer med fast løbetid, hvilket begrænser deres omsættelighed og bør forstås som omfattende kapitalinteresser og gældsinstrumenter i og lån ydet til ikkebørsnoterede virksomheder. Ikkebørsnoterede virksomheder omfatter infrastrukturprojekter, unoterede vækstorienterede selskaber, fast ejendom eller andre aktiver, som kan være egnede med henblik på langsigtede investeringer. Lavemissionsinfrastrukturprojekter og klimarobuste infrastrukturprojekter er ofte unoterede aktiver og er afhængige af langfristede kreditter til finansiering af projekter.

(50)

Det bør tillades, at IORP'er investerer i andre medlemsstater i overensstemmelse med reglerne i deres hjemlande med henblik på at reducere omkostningerne ved grænseoverskridende virksomhed. Derfor bør værtslandene ikke kunne pålægge IORP'er med hjemsted i andre medlemsstater supplerende investeringskrav.

(51)

Fysiske personer har brug for et klart overblik over deres opsparede pensionsrettigheder fra lovpligtige og arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger, navnlig hvis sådanne rettigheder er opsparet i mere end én medlemsstat. Dette overblik kan opnås ved at oprette pensionsoplysningstjenester i hele Unionen svarende til dem, der allerede er oprettet i nogle medlemsstater i kølvandet på Kommissionens hvidbog af 16. februar 2012 med titlen »En dagsorden for tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner«, hvori udviklingen af sådanne tjenester anbefales.

(52)

Visse risici kan ikke reduceres via kvantitative krav, der afspejles i kravene til forsikringsmæssige hensættelser og funderingskrav, men kan kun imødegås på hensigtsmæssig vis via ledelseskrav. Det er af afgørende betydning for en hensigtsmæssig risikostyring og for beskyttelsen af medlemmer og pensionsmodtagere, at det sikres, at der findes et effektivt ledelsessystem. Sådanne systemer bør stå i et rimeligt forhold til størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten af IORP'ens virksomhed.

(53)

Aflønningspolitikker, der tilskynder til overdreven risikotagende adfærd, kan undergrave en sund og effektiv risikostyring hos IORP'erne. De principper og oplysningskrav vedrørende aflønningspolitikker, der gælder for andre finansielle institutter i Unionen, bør også gælde for IORP'er, idet der dog bør tages hensyn til IORP'ernes særlige ledelsesstruktur sammenlignet med andre finansielle institutter og behovet for, at størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten af IORP'ers aktiviteter tages i betragtning.

(54)

En nøglefunktion er en kapacitet til at varetage særlige ledelsesopgaver. IORP'er bør have tilstrækkelig kapacitet til at have en risikostyringsfunktion, en intern auditfunktion og, hvis det er relevant, en aktuarfunktion. Medmindre andet følger af dette direktiv, bør identifikationen af en given nøglefunktion ikke være til hinder for, at en IORP frit selv kan beslutte, hvordan den pågældende nøglefunktion skal organiseres i praksis. Det bør ikke medføre for byrdefulde krav, fordi der bør tages hensyn til størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten af IORP'ens aktiviteter.

(55)

Personer, der reelt leder en IORP, bør kollektivt opfylde krav til egnethed og hæderlighed, og personer, der varetager nøglefunktioner, bør have et tilstrækkeligt niveau af viden og erfaring samt, hvis det er relevant, tilstrækkelige faglige kvalifikationer. Kun de personer, der besidder nøgleposter, bør dog være omfattet af krav om underretning af den kompetente myndighed.

(56)

Undtagen i forbindelse med den interne auditfunktion, bør det være muligt, at én person eller organisatorisk enhed kan varetage mere end én nøglefunktion. Den person eller organisatoriske enhed, der varetager en nøglefunktion, bør dog ikke være den samme som den, der varetager en lignende nøglefunktion i det pensionstegnende firma. Medlemsstaterne bør kunne tillade IORP'en at varetage nøglefunktioner gennem den samme person eller organisatoriske enhed som det pensionstegnende firma, forudsat at IORP'en forklarer, hvordan det forhindrer eller håndterer interessekonflikter med det pensionstegnende firma.

(57)

Det er af afgørende betydning, at IORP'erne forbedrer deres risikostyring, idet der tages hensyn til målsætningen om at have en rimelig fordeling af risici og ydelser mellem generationerne i arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger, så potentielle sårbarheder vedrørende pensionsordningens holdbarhed kan forstås korrekt og drøftes med de relevante kompetente myndigheder. Som led i IORP'ernes risikostyringssystem bør de udarbejde en risikovurdering af deres pensionsrelaterede aktiviteter. Risikovurderingen bør også gøres tilgængelig for de kompetente myndigheder og bør i givet fald bl.a. omfatte risici relateret til klimaforandringer, ressourceanvendelse, miljø, sociale risici og risici vedrørende afskrivning af aktiver som følge af lovændringer (»strandede aktiver«).

(58)

Miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål som omhandlet i de af De Forenede Nationer støttede principper for ansvarlig investering er vigtige for IORP'ernes investeringspolitik og risikostyringssystemer. Medlemsstaterne bør kræve, at IORP'erne udtrykkeligt angiver, hvor sådanne spørgsmål tages i betragtning i forbindelse med investeringsbeslutninger, og på hvilken måde, de indgår i deres risikostyringssystem. Relevansen og omfanget af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål for en ordnings investeringer, og hvordan sådanne spørgsmål er taget i betragtning, bør være en del af de oplysninger, som en IORP tilvejebringer i medfør af dette direktiv. Dette udelukker ikke en IORP fra at opfylde kravet ved i sådanne oplysninger at angive, at der ikke er taget hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål i dennes investeringspolitik, eller at omkostningerne i forbindelse med et system til overvågning af relevansen og omfanget af sådanne spørgsmål samt af hvordan, der tages hensyn til dem, ikke står i rimeligt forhold til størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten af dens aktiviteter.

(59)

Den enkelte medlemsstat bør kræve, at hver IORP beliggende på dens område udarbejder et årsregnskab og en årsberetning omhandlende hver af de pensionsordninger, IORP'en administrerer, samt, hvor det er relevant, et årsregnskab og en årsberetning for hver enkelt pensionsordning. Et årsregnskab og en årsberetning, der giver et retvisende billede af IORP'ens aktiver, forpligtelser og finansielle stilling under hensyntagen til hver af de pensionsordninger, som IORP'en administrerer, og som er behørigt godkendt af en autoriseret person, udgør en vigtig kilde til oplysninger for pensionsordningens medlemmer og pensionsmodtagere samt de kompetente myndigheder. De sætter navnlig de kompetente myndigheder i stand til at føre tilsyn med IORP'ens soliditet og vurdere, om den er i stand til at opfylde alle sine kontraktlige forpligtelser. Årsregnskaber og årsberetninger bør offentliggøres, om muligt på et websted, eller på andre måder, f.eks. ved at trykte eksemplarer stilles til rådighed på anmodning.

(60)

IORP'ers investeringspolitik har afgørende betydning for både sikkerheden i og den langsigtede økonomiske holdbarhed af arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger. IORP'er bør derfor udarbejde, og mindst hvert tredje år revidere, en redegørelse for deres investeringsprincipper. Denne redegørelse bør stilles til rådighed for den kompetente myndighed og desuden kunne rekvireres af medlemmer og pensionsmodtagere i de enkelte ordninger.

(61)

Det bør tillades, at IORP'er lader enhver aktivitet, herunder nøglefunktioner, helt eller delvis varetage af tjenesteleverandører, der opererer på deres vegne. IORP'erne bør bevare det fulde ansvar for, at forpligtelserne i medfør af dette direktiv opfyldes, når de outsourcer nøglefunktioner eller andre aktiviteter. IORP'er bør, når de outsourcer en aktivitet, indgå en skriftlig aftale med tjenesteyderen. Aftaler om tjenester af operationel art som f.eks. sikkerheds- eller vedligeholdelsespersonale er ikke omfattet af dette direktiv.

(62)

Det bør være muligt for medlemsstaterne at kræve, at der udpeges en depositar i forbindelse med opbevaringen af IORP'ens aktiver.

(63)

IORP'erne bør under hensyntagen til arten af den etablerede pensionsordning og den hermed forbundne byrde give klare og tilstrækkelige oplysninger til potentielle medlemmer, medlemmer og pensionsmodtagere for at hjælpe dem i forhold til deres beslutningstagen om deres pensionering, og de bør sikre udbredt gennemsigtighed gennem en ordnings forskellige faser, herunder forud for medlemskab, under medlemskab (herunder forud for pensionering) og efter pensionering. Der bør navnlig gives oplysninger om optjente pensionsrettigheder, prognoser for pensionsydelsernes niveau, risici og garantier samt omkostninger. Når prognoserne for pensionsydelsernes niveau er baseret på økonomiske scenarier, bør disse oplysninger også indeholde et ugunstigt scenarie, som bør være ekstremt, men plausibelt. Hvis medlemmerne bærer en investeringsrisiko, er supplerende oplysninger om investeringsprofil, eventuelle tilstedeværende valgmuligheder og tidligere resultater også af afgørende betydning. Alle oplysninger bør stå i et passende forhold til brugerens behov og tage hensyn til De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap, navnlig hvad angår tilgængelighed og adgang til oplysninger som fastlagt i henholdsvis artikel 3 og 21 i nævnte konvention. Medlemsstaterne kan vælge at præcisere, hvem der kan stille oplysninger til rådighed over for potentielle medlemmer, medlemmer og pensionsmodtagere, herunder gennem pensionsoplysningstjenester.

(64)

I betragtning af de særlige forhold, der gør sig gældende for ordninger med et bestemt ydelsesniveau, påvirkes sådanne ydelser, bortset fra under ekstreme omstændigheder, ikke af tidligere resultater eller omkostningsstruktur. Oplysninger herom bør derfor kun gives for ordninger, hvor medlemmerne bærer en investeringsrisiko eller kan træffe investeringsbeslutninger.

(65)

Inden potentielle medlemmer optages i en pensionsordning, bør de have alle oplysninger, der er nødvendige for, at de kan træffe et kvalificeret valg. Såfremt potentielle medlemmer ikke har et valg og automatisk optages i en pensionsordning, bør IORP'en forsyne dem med de relevante nøgleoplysninger om deres medlemskab straks efter optagelse.

(66)

For medlemmer bør IORP'erne udarbejde en pensionsoversigt, der indeholder centrale personlige oplysninger og almene oplysninger om pensionsordningen. Pensionsoversigten bør være klar og forståelig og bør indeholde relevante og tilstrækkelige oplysninger, så det bliver lettere at forstå pensionsrettigheder over tid og på tværs af ordninger, og så det fremmer arbejdskraftens bevægelighed.

(67)

IORP'erne bør i tilstrækkelig god tid inden pensioneringen oplyse medlemmerne om deres udbetalingsmuligheder. Hvis pensionsydelsen ikke udbetales som en livrente, bør medlemmer, der nærmer sig pensioneringen, modtage oplysninger om de mulige udbetalingsprodukter for at lette den økonomiske planlægning af pensioneringen.

(68)

I den fase, hvor der udbetales pensionsydelser, bør pensionsmodtagere fortsat modtage oplysninger om deres ydelser og relaterede udbetalingsmuligheder. Dette er navnlig vigtigt, når pensionsmodtagerne bærer en væsentlig investeringsrisiko i udbetalingsfasen. Pensionsmodtagerne bør også underrettes om enhver nedsættelse af de ydelser, de er berettiget til, inden en sådan nedsættelse finder anvendelse, efter at der er truffet en beslutning, som medfører en nedsættelse. I overensstemmelse med god praksis anbefales det IORP'erne at høre pensionsmodtagerne, før en sådan beslutning træffes.

(69)

Den kompetente myndighed bør udøve sine beføjelser primært med beskyttelsen af medlemmernes og pensionsmodtagerens rettigheder og IORP'ernes stabilitet og soliditet for øje.

(70)

Rækkevidden af tilsynet er ikke det samme i de forskellige medlemsstater. Dette kan medføre problemer, når en IORP skal overholde tilsynsreglerne i hjemlandet og samtidig overholde værtslandets social- og arbejdsmarkedsret. Det reducerer retsusikkerheden og de tilknyttede transaktionsomkostninger at præcisere, hvilke områder der anses for at være omfattet af tilsyn i medfør af dette direktiv.

(71)

Et indre marked for IORP'er forudsætter gensidig anerkendelse af tilsynsstandarder. De kompetente myndigheder i en IORP's hjemland bør føre tilsyn med, om IORP'en overholder de nævnte standarder. Medlemsstaterne bør tillægge de kompetente myndigheder de nødvendige beføjelser til at anvende forebyggende eller korrigerende foranstaltninger, hvis en IORP ikke opfylder kravene i dette direktiv.

(72)

For at sikre et effektivt tilsyn med outsourcede aktiviteter, herunder alle efterfølgende videreoutsourcingaktiviteter, er det afgørende, at de kompetente myndigheder har adgang til alle relevante data, der opbevares af den tjenesteyder, aktiviteterne er blevet outsourcet til, uanset om sidstnævnte er en reguleret eller ureguleret enhed, og at myndighederne har ret til at udføre kontrol på stedet. For at tage hensyn til udviklingen på markederne og sikre, at outsourcingbetingelserne til stadighed er opfyldt, bør de kompetente myndigheder have de nødvendige beføjelser til at anmode om oplysninger fra IORP'er og tjenesteydere om alle outsourcede aktiviteter.

(73)

Der bør tillades udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder, andre myndigheder og organer, der har til opgave at styrke den finansielle stabilitet og pensionsordningers ophævelse. Det er derfor nødvendigt at fastsætte, på hvilke betingelser denne udveksling af oplysninger bør være mulig. Når det derudover er fastsat, at oplysninger kun kan offentliggøres med de kompetente myndigheders udtrykkelige tilladelse, bør disse myndigheder i givet fald kunne betinge deres samtykke af, at visse strenge krav overholdes.

(74)

Behandling af personoplysninger i medfør af dette direktiv, f.eks. udveksling eller videregivelse af personoplysninger foretaget af kompetente myndigheder, bør være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (7), og udveksling eller videregivelse af oplysninger foretaget af de europæiske tilsynsmyndigheder i medfør af dette direktiv bør være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (8).

(75)

For at sikre, at det indre marked for arbejdsmarkedsrelaterede pensioner organiseret på EU-plan fungerer gnidningsløst, bør Kommissionen efter høring af EIOPA gennemgå og aflægge rapport om anvendelsen af dette direktiv, og den bør forelægge rapporten for Europa-Parlamentet og Rådet senest den 13. januar 2023.

(76)

For at sikre fair konkurrence mellem pensionskasserne bør den overgangsperiode, hvor forsikringsselskaber, der er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2009/138/EF, kan drive deres virksomhed vedrørende arbejdsmarkedsrelaterede pensioner i henhold til artikel 4 i nærværende direktiv, forlænges indtil den 31. december 2022. Direktiv 2009/138/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(77)

Yderligere udvikling af solvensmodeller såsom holistic balance sheet (HBS) er ikke realistisk set ud fra en praktisk synsvinkel og ikke effektivt i forhold til omkostninger og fordele, navnlig på baggrund af IORP'ernes forskelligartethed i og mellem medlemsstaterne. Der bør derfor ikke udvikles kvantitative kapitalkrav, såsom Solvens II eller HBS-modeller afledt heraf, på EU-plan for IORP'er, eftersom disse potentielt vil kunne gøre arbejdsgiverne mindre villige til at sørge for arbejdsmarkedsrelaterede pensioner.

(78)

Målet for dette direktiv, nemlig etablering af en EU-retlig ramme for IORP'er, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af handlingens omfang eller virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(79)

I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter. I forbindelse med dette direktiv finder lovgiver, at fremsendelse af sådanne dokumenter er berettiget.

(80)

Forpligtelsen til at gennemføre nærværende direktiv i national ret bør kun omfatte de bestemmelser, hvori der er foretaget indholdsmæssige ændringer i forhold til de tidligere direktiver. Forpligtelsen til at gennemføre de bestemmelser, der er uændrede, følger af de tidligere direktiver.

(81)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag I, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Dette direktiv fastsætter regler for påbegyndelse og udøvelse af virksomhed som arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse (IORP).

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Dette direktiv finder anvendelse på IORP'er. Hvis IORP'er efter national ret ikke har status som juridisk person, anvender medlemsstaterne direktivet enten på de pågældende IORP'er eller, med forbehold af stk. 2, på de autoriserede enheder, der er ansvarlige for administrationen af dem, og som handler på deres vegne.

2.   Dette direktiv finder ikke anvendelse på:

a)

pensionskasser, der administrerer socialsikringsordninger, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 (9) og (EF) nr. 987/2009 (10)

b)

pensionskasser omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (11), 2009/138/EF, 2011/61/EU (12), 2013/36/EU (13) og 2014/65/EU (14)

c)

pensionskasser, der opererer på »pay-as-you-go«-basis

d)

pensionskasser, hvor ansatte i det pensionstegnende firma ikke har noget retskrav på ydelser, og hvor det pensionstegnende firma kan overtage aktiverne på et hvilket som helst tidspunkt og ikke nødvendigvis opfylde sine forpligtelser til at betale pensionsydelser

e)

virksomheder, der benytter ordninger med bogførte reserver med henblik på udbetaling af pensionsydelser til deres ansatte.

Artikel 3

Anvendelse på IORP'er der administrerer socialsikringsordninger

IORP'er, der også administrerer lovpligtige arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger, som betragtes som socialsikringsordninger omfattet af forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, falder ind under dette direktiv med hensyn til den del af deres aktiviteter, der omfatter ikkelovpligtige arbejdsmarkedsrelaterede pensioner. Forpligtelserne og de tilsvarende aktiver skal i så fald øremærkes og skal ikke kunne overdrages til de lovpligtige pensionsordninger, der betragtes som sociale sikringsordninger, eller omvendt.

Artikel 4

Fakultativ anvendelse på institutioner omfattet af direktiv 2009/138/EF

Hjemlandet kan vælge at anvende bestemmelserne i nærværende direktivs artikel 9-14 og 19-22, artikel 23, stk. 1 og 2, og artikel 24-58 på arbejdsmarkedsrelaterede pensionsaktiviteter, der varetages af livsforsikringsselskaber i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, litra a), nr. i)-iii), og litra b), nr. ii)-iv), i direktiv 2009/138/EF. Alle aktiver og forpligtelser, som svarer til arbejdsmarkedsrelaterede pensioner, skal i så fald øremærkes, administreres og organiseres særskilt fra livsforsikringsselskabernes øvrige aktiviteter uden mulighed for overdragelse.

Livsforsikringsselskabet er i de i denne artikels stk. 1 omhandlede tilfælde, men kun for så vidt angår arbejdsmarkedsrelateret pensionsvirksomhed, ikke omfattet af artikel 76-86 og 132, artikel 134, stk. 2, artikel 173, artikel 185, stk. 5, 7 og 8, og artikel 209 i direktiv 2009/138/EF.

Hjemlandet skal sikre, at enten de kompetente myndigheder eller de myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med livsforsikringsselskaber omfattet af direktiv 2009/138/EF, som en af deres tilsynsopgaver påser, at der er en skarp adskillelse af de relevante arbejdsmarkedsrelaterede pensionsaktiviteter.

Artikel 5

Små IORP'er og lovpligtige ordninger

Med undtagelse af artikel 32-35 kan medlemsstaterne helt eller delvis undlade at anvende dette direktiv på enhver IORP, der er registreret eller har opnået tilladelse på deres område, og som administrerer pensionsordninger, der tilsammen har under 100 medlemmer i alt. Med forbehold af artikel 2, stk. 2, skal sådanne IORP'er dog have ret til at anvende direktivet på et frivilligt grundlag. Artikel 11 kan kun anvendes, hvis alle andre bestemmelser i dette direktiv finder anvendelse. Medlemsstaterne anvender artikel 19, stk. 1, og artikel 21, stk. 1 og 2, på enhver IORP, der er registreret eller har opnået tilladelse på deres område, og som administrerer pensionsordninger, der tilsammen har mere end 15 medlemmer i alt.

Medlemsstaterne kan anvende enhver af artikel 1-8, 19 og 32-35 på pensionskasser, der i medfør af national ret administrerer lovpligtige arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger, som er garanteret af en offentlig myndighed.

Artikel 6

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1)   »arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse« eller »IORP«: en pensionskasse, der uanset dens juridiske status opererer på et kapitaldækket grundlag, og som er oprettet adskilt fra ethvert pensionstegnende firma eller fag med det formål at yde arbejdsmarkedsrelaterede pensionsydelser på grundlag af:

a)

en individuelt eller kollektivt indgået aftale mellem arbejdsgiver(e) og de(n) ansatte eller deres respektive repræsentanter, eller

b)

en aftale indgået med selvstændige, individuelt eller kollektivt, i overensstemmelse med hjemlandets og værtslandets ret,

og hvis aktiviteter er direkte knyttet hertil

2)   »pensionsordning«: en aftale, kontrakt, fundats eller vedtægt om, hvilke pensionsydelser der ydes og på hvilke vilkår

3)   »pensionstegnende firma«: enhver virksomhed eller ethvert andet organ, uanset om det omfatter eller består af en eller flere juridiske eller fysiske personer, der handler som arbejdsgiver eller selvstændig eller en hvilken som helst kombination heraf, og som tilbyder en pensionsordning eller indbetaler pensionsbidrag til en IORP

4)   »pensionsydelser«: ydelser, der udbetales ved pensionsalderens indtræden eller forventede indtræden, eller, såfremt der er tale om komplementære tillæg til disse ydelser, ved dødsfald, invaliditet eller ansættelsesforholdets ophør eller i form af støtte ved sygdom, social nød eller dødsfald. For at lette modtagerens økonomiske sikkerhed i alderdommen kan disse ydelser udgøre livsvarige udbetalinger, ophørende udbetalinger, et engangsbeløb eller en hvilken som helst kombination heraf

5)   »medlem«: en person, som ikke er en pensionsmodtager eller et potentielt medlem, hvis tidligere eller nuværende beskæftigelse berettiger eller vil berettige den pågældende til at modtage pensionsydelser i overensstemmelse med bestemmelserne i pensionsordningen

6)   »pensionsmodtager«: en person, der modtager pensionsydelser

7)   »potentielt medlem«: en person, som er berettiget til at tilslutte sig en pensionsordning

8)   »kompetent myndighed«: en national myndighed, der er udpeget til at varetage de opgaver, der er fastsat i dette direktiv

9)   »biometriske risici«: risici for død, invaliditet og levetid

10)   »hjemland«: den medlemsstat, hvor IORP'en er registreret eller har opnået tilladelse, og hvor den har sit hovedkontor, jf. artikel 9

11)   »værtsland«: den medlemsstat, hvis social- og arbejdsmarkedsret vedrørende arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger finder anvendelse på forholdet mellem det pensionstegnende firma og medlemmerne eller pensionsmodtagerne

12)   »overdragende IORP«: en IORP, der helt eller delvis overdrager en pensionsordnings forpligtelser, forsikringsmæssige hensættelser og andre forpligtelser og rettigheder samt tilsvarende aktiver eller kontanter svarende dertil til en IORP, der er registeret eller har opnået tilladelse i en anden medlemsstat

13)   »modtagende IORP«: en IORP, der helt eller delvis modtager en pensionsordnings forpligtelser, forsikringsmæssige hensættelser og andre forpligtelser og rettigheder samt tilsvarende aktiver eller kontanter svarende dertil fra en IORP, der er registeret eller har opnået tilladelse i en anden medlemsstat

14)   »reguleret marked«: et reguleret marked som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 21), i direktiv 2014/65/EU

15)   »multilateral handelsfacilitet« eller »MHF«: en multilateral handelsfacilitet eller MHF som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 22), i direktiv 2014/65/EU

16)   »organiseret handelsfacilitet« eller »OHF«: en organiseret handelsfacilitet som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 23), i direktiv 2014/65/EU

17)   »varigt medium«: en indretning, der sætter et medlem eller en pensionsmodtager i stand til at lagre oplysninger, som er sendt til dette medlem eller denne pensionsmodtager personligt, så de er tilgængelige i fremtiden og i en periode, som er afpasset efter oplysningernes formål, og som giver mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger

18)   »nøglefunktion« inden for et ledelsessystem: en kapacitet til at varetage praktiske opgaver, som omfatter risikostyringsfunktionen, den interne auditfunktion og aktuarfunktionen

19)   »grænseoverskridende virksomhed«: administration af en pensionsordning, hvor forholdet mellem det pensionstegnende firma og de berørte medlemmer og pensionsmodtagere er underlagt den social- og arbejdsmarkedsret, der er relevant på området for arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger i en medlemsstat, som er en anden end hjemlandet.

Artikel 7

IORP'ers virksomhed

Medlemsstaterne pålægger IORP'er, som er registreret eller har opnået tilladelse på deres område, at begrænse deres virksomhed til pensionsrelaterede aktiviteter og aktiviteter i tilknytning hertil.

Når et livsforsikringsselskab i overensstemmelse med artikel 4 i forbindelse med administrationen af sin arbejdsmarkedsrelaterede pensionsvirksomhed foretager en øremærkning af aktiver og forpligtelser, skal de øremærkede aktiver og forpligtelser kun vedrøre pensionsrelaterede aktiviteter og aktiviteter i direkte tilknytning hertil.

IORP'erne skal i givet fald som et generelt princip tage hensyn til målsætningen om have en rimelig fordeling af risici og ydelser mellem generationerne i deres aktiviteter.

Artikel 8

Retlig adskillelse mellem et pensionstegnende firma og IORP'er

Medlemsstaterne sikrer en retlig adskillelse mellem et pensionstegnende firma og en IORP, som er registreret eller har opnået tilladelse på deres område, således at IORP'ens aktiver er sikret til medlemmerne og pensionsmodtagerne i tilfælde af det pensionstegnende firmas konkurs.

Artikel 9

Registrering eller tilladelse

1.   Medlemsstaterne sikrer for hver IORP, hvis hovedkontor er beliggende på deres område, at IORP'en er registreret i et nationalt register eller har opnået tilladelse af den kompetente myndighed.

Hovedkontorets beliggenhed henviser til det sted, hvor en IORP's vigtigste strategiske beslutninger træffes.

2.   I tilfælde af grænseoverskridende virksomhed, der drives i overensstemmelse med artikel 11, skal det også fremgå af registeret, i hvilke medlemsstater IORP'en driver virksomhed.

3.   Oplysningerne fra registeret meddeles EIOPA, som offentliggør dem på sit websted.

Artikel 10

Driftskrav

1.   Medlemsstaterne sikrer for hver IORP, der er registreret eller har opnået tilladelse på deres område, at:

a)

IORP'en har gennemført behørigt fastlagte regler for driften af enhver pensionsordning

b)

det pensionstegnende firma, såfremt dette garanterer for udbetalingen af pensionsydelserne, har forpligtet sig til at foretage de fornødne indbetalinger.

2.   Medlemsstaterne kan i overensstemmelse med nærhedsprincippet og under behørig hensyntagen til de pensionsydelser, der tilbydes af de sociale sikringsordninger, fastsætte, at medlemmerne som supplerende ydelser tilbydes dækning af levetidsrisikoen og risikoen for tab af erhvervsevne samt efterladtepension og garanti for tilbagebetaling af indbetalte bidrag med arbejdsgivernes og arbejdstagernes eller deres respektive repræsentanters samtykke.

Artikel 11

Grænseoverskridende virksomhed og procedurer

1.   Med forbehold af national social- og arbejdsmarkedsret om tilrettelæggelse af pensionsordninger, herunder obligatorisk medlemskab og resultaterne af kollektive overenskomster, tillader medlemsstaterne en IORP, der er registreret eller har opnået tilladelse på deres område, at udøve grænseoverskridende virksomhed. Medlemsstaterne giver ligeledes virksomheder beliggende på deres område adgang til at tegne pensioner i IORP'er, der agter at udøve eller udøver grænseoverskridende virksomhed.

2.   Agter en IORP at udøve grænseoverskridende virksomhed og tilbyde pensionsordninger til et pensionstegnende firma, skal den indhente forhåndstilladelse fra den relevante kompetente myndighed i dens hjemland.

3.   En IORP underretter den kompetente myndighed i hjemlandet om, at den har til hensigt at udøve grænseoverskridende virksomhed. Medlemsstaterne kræver, at IORP'er hvert år indgiver følgende oplysninger i forbindelse med underretningen:

a)

navnet eller navnene på værtslandet eller værtslandene, som, hvor det er relevant, skal identificeres af det pensionstegnende firma

b)

det pensionstegnende firmas navn og beliggenheden af dets hovedkontor

c)

de væsentligste kendetegn ved den pensionsordning, som skal administreres for det pensionstegnende firma.

4.   Når hjemlandets kompetente myndighed er blevet underrettet i henhold til stk. 3, skal den, medmindre den har truffet en begrundet afgørelse om, at IORP'ens administrative struktur eller finansielle situation eller de ansvarlige lederes hæderlighed, faglige kvalifikationer eller erfaring ikke er forenelige med de påtænkte grænseoverskridende virksomhed, senest tre måneder efter at have modtaget alle de i stk. 3 omhandlede oplysninger videresende disse oplysninger til værtslandets kompetente myndighed og underrette IORP'en herom.

Den i første afsnit nævnte begrundede afgørelse skal træffes inden tre måneder efter modtagelsen af alle de i stk. 3 omhandlede oplysninger.

5.   Videresender den kompetente myndighed i hjemlandet ikke de i stk. 3 omhandlede oplysninger til den kompetente myndighed i værtslandet, skal den begrunde dette over for den berørte IORP senest tre måneder efter at have modtaget samtlige oplysninger. En sådan manglende videresendelse af oplysninger skal være underlagt adgang til domstolsprøvelse i hjemlandet.

6.   IORP'er, der udøver grænseoverskridende virksomhed, er underlagt de i afsnit IV omhandlede oplysningskrav pålagt af værtslandet for så vidt angår de potentielle medlemmer, medlemmer og pensionsmodtagere, som den pågældende grænseoverskridende virksomhed omfatter.

7.   Før IORP'en påbegynder udøvelsen af grænseoverskridende virksomhed, skal værtslandets kompetente myndighed senest seks uger efter at have modtaget de i stk. 3 omhandlede oplysninger underrette hjemlandets kompetente myndighed om de krav i social- og arbejdsmarkedsretten, der er relevante for arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger, og som stilles til administrationen af den pensionsordning, der er tegnet af en virksomhed i værtslandet, og om de i afsnit IV omhandlede gældende oplysningskrav i værtslandet, som finder anvendelse på den grænseoverskridende virksomhed. Den kompetente myndighed i hjemlandet skal videregive disse oplysninger til IORP'en.

8.   IORP'en må påbegynde udøvelsen af grænseoverskridende virksomhed, når den fra hjemlandets kompetente myndighed har modtaget den i stk. 7 omhandlede meddelelse eller i mangel heraf efter udløbet af den i stk. 7 fastsatte frist, under overholdelse af de krav i værtslandets social- og arbejdsmarkedsret, der er relevante for arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger, og af de i værtslandet gældende oplysningskrav som omhandlet i stk. 7.

9.   Værtslandets kompetente myndigheder underretter hjemlandets kompetente myndigheder om væsentlige ændringer i kravene i værtslandets social- og arbejdsmarkedsret, der er relevante for arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger, og som vil kunne påvirke pensionsordningens karakteristika, for så vidt de vedrører den grænseoverskridende virksomhed, og om væsentlige ændringer i de i værtslandet gældende oplysningskrav som omhandlet i stk. 7. De kompetente myndigheder i hjemlandet skal videregive disse oplysninger til IORP'en.

10.   IORP'en er underlagt løbende tilsyn fra den kompetente myndighed i værtslandet med hensyn til overholdelse af de krav i værtslandets social- og arbejdsmarkedsret, der er relevante for arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger, og om væsentlige ændringer i de i værtslandet gældende oplysningskrav som omhandlet i stk. 7. Hvis der i forbindelse med dette tilsyn konstateres uregelmæssigheder, skal den kompetente myndighed i værtslandet omgående orientere den kompetente myndighed i hjemlandet. Den kompetente myndighed i hjemlandet skal koordineret med den kompetente myndighed i værtslandet træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at IORP'en ophører med de påviste overtrædelser.

11.   Såfremt IORP'en på trods af de foranstaltninger, som hjemlandets kompetente myndighed har truffet, eller fordi der ikke findes passende foranstaltninger i hjemlandet, fortsat overtræder de gældende krav i værtslandets social- og arbejdsmarkedsret, der er relevante for arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger, eller de i værtslandet gældende oplysningskrav som omhandlet i stk. 7, kan værtslandets kompetente myndighed efter at have underrettet hjemlandets kompetente myndighed træffe passende foranstaltninger til at forebygge eller straffe yderligere overtrædelser, herunder, hvis det er strengt nødvendigt, hindre IORP'en i at administrere det pensionstegnende firmas pensionsordning i værtslandet.

Artikel 12

Grænseoverskridende overdragelser

1.   Medlemsstaterne tillader, at IORP'er, der er registreret eller har opnået tilladelse på deres område, helt eller delvis overdrager en pensionsordnings forpligtelser, forsikringsmæssige hensættelser og andre forpligtelser og rettigheder samt tilsvarende aktiver eller kontanter svarende dertil til en modtagende IORP.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at udgifterne til overdragelsen ikke afholdes af den overdragende IORP's øvrige medlemmer og pensionsmodtagere eller af den modtagende IORP's siddende medlemmer og pensionsmodtagere.

3.   Overdragelsen forudsætter forudgående godkendelse fra:

a)

et flertal af medlemmerne og et flertal af de berørte pensionsmodtagere, eller, hvis det er relevant, et flertal af deres repræsentanter. Flertallet defineres i henhold til national ret. Den overdragende IORP giver de berørte medlemmer og pensionsmodtagere eller, hvis det er relevant, deres repræsentanter oplysninger om vilkårene for overdragelsen inden for en rimelige tid, før den i stk. 4 omhandlede anmodning indgives, og

b)

det pensionstegnende firma, hvor det er relevant.

4.   Hel eller delvis overdragelse af en pensionsordnings forpligtelser, forsikringsmæssige hensættelser og andre forpligtelser og rettigheder samt tilsvarende aktiver eller kontanter svarende dertil mellem overdragende og modtagende IORP'er forudsætter, efter opnåelse af forudgående samtykke fra den kompetente myndighed i den overdragende IORP's hjemland, tilladelse fra den kompetente myndighed i den modtagende IORP's hjemland. Anmodningen om tilladelse til overdragelsen skal indgives af den modtagende IORP. Den kompetente myndighed i den modtagende IORP's hjemland meddeler eller afviser tilladelsen og underretter den modtagende IORP om sin afgørelse senest tre måneder efter modtagelse af ansøgningen.

5.   Anmodningen om tilladelse til overdragelsen omhandlet i stk. 4 skal indeholde følgende oplysninger:

a)

den skriftlige aftale mellem den overdragende og den modtagende IORP, med angivelse af vilkårene for overdragelsen

b)

en beskrivelse af pensionsordningens vigtigste karakteristika

c)

en beskrivelse af de forpligtelser eller forsikringsmæssige hensættelser, der skal overdrages, og andre forpligtelser og rettigheder samt modsvarende aktiver eller kontanter svarende dertil

d)

de overdragende og de modtagende IORP'ers navne og beliggenhederne for deres hovedkontorer og de medlemsstater, i hvilke hver IORP er registreret eller har opnået tilladelse

e)

beliggenheden for det pensionstegnende firmas hovedkontor og det pensionstegnende firmas navn

f)

dokumentation for den forudgående godkendelse, jf. stk. 3

g)

hvor det er relevant, navnene på de medlemsstater, hvis social- og arbejdsmarkedsret på området for arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger finder anvendelse på den berørte pensionsordning.

6.   De kompetente myndigheder i den modtagende IORP's hjemland fremsender den i stk. 4 nævnte anmodning til den overdragende IORP's kompetente myndighed straks efter at have modtaget denne.

7.   Den kompetente myndighed i den modtagende IORP's hjemland vurderer udelukkende, om:

a)

den modtagende IORP har givet alle de i stk. 5 omhandlede oplysninger

b)

den modtagende IORP's administrative struktur, finansielle situation og den modtagende IORP's ansvarlige lederes hæderlighed, faglige kvalifikationer eller erfaring er forenelige med den påtænkte overdragelse

c)

den modtagende IORP's medlemmers og pensionsmodtageres langsigtede interesser og den overdragne del af ordningen er tilstrækkeligt beskyttet under og efter overdragelsen

d)

de tekniske bestemmelser i den modtagende IORP er fuldt ud kapitaldækket på datoen for overdragelsen, hvis overdragelsen medfører en grænseoverskridende virksomhed, og

e)

de aktiver, der skal overdrages, er tilstrækkelige og passende til at dække forpligtelser, forsikringsmæssige hensættelser og andre forpligtelser og rettigheder, der skal overdrages, i overensstemmelse med gældende regler i den modtagende IORP's hjemland.

8.   Den kompetente myndighed i den overdragende IORP's hjemland vurderer udelukkende, om:

a)

medlemmernes og pensionsmodtagernes langsigtede interesser for den resterende del af ordningen er tilstrækkelig beskyttede i tilfælde af en delvis overdragelse af en pensionsordnings forpligtelser, forsikringsmæssige hensættelser og andre forpligtelser og rettigheder samt tilsvarende aktiver eller kontanter svarende dertil

b)

medlemmernes og pensionsmodtagernes individuelle rettigheder som minimum er de samme efter overdragelsen

c)

de aktiver, som svarer til den pensionsordning, der skal overdrages, er tilstrækkelige og passende til at dække de forpligtelser, forsikringsmæssige hensættelser og andre forpligtelser og rettigheder, der skal overdrages, i overensstemmelse med gældende regler i den overdragende IORP's hjemland.

9.   Den kompetente myndighed i den overdragende IORP's hjemland videresender resultaterne af den i stk. 8 omhandlede vurdering senest otte uger efter modtagelse af ansøgningen, jf. stk. 6, for at give den kompetente myndighed i den modtagende IORP's hjemland mulighed for at træffe en afgørelse i overensstemmelse med stk. 4.

10.   Hvis ansøgningen om tilladelse afvises, skal den kompetente myndighed i den modtagende IORP's hjemland give en begrundelse for et sådant afslag inden for den frist på tre måneder, der er omhandlet i stk. 4. Et sådant afslag eller et manglende svar fra den kompetente myndighed i den modtagende IORP's hjemland skal være underlagt adgang til domstolsprøvelse i den modtagende IORP's hjemland.

11.   Den kompetente myndighed i den modtagende IORP's hjemland underretter den kompetente myndighed i den overdragende IORP's hjemland om den i stk. 4 omhandlede afgørelse senest to uger efter, at denne afgørelse træffes.

Hvis overdragelsen resulterer i en grænseoverskridende aktivitet, underetter den kompetente myndighed i den overdragende IORP's hjemland også den kompetente myndighed i den modtagende IORP's hjemland om de krav i social- og arbejdsmarkedsretten, der er relevante for arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger, og som stilles til administrationen af pensionsordningen, samt om de oplysningskrav i værtslandet, der er omhandlet i afsnit IV, og som finder anvendelse på den grænseoverskridende virksomhed. Dette meddeles inden for en yderligere frist på fire uger.

Den kompetente myndighed i den modtagende IORP's hjemland videregiver disse oplysninger til den modtagende IORP senest en uge fra modtagelsen af disse.

12.   Når den modtagende IORP har modtaget afgørelsen om at meddele tilladelse omhandlet i stk. 4, eller hvis der ikke er modtaget nogen oplysninger om en afgørelse fra den kompetente myndighed i den modtagende IORP's hjemland ved udløbet af den i stk. 11, tredje afsnit, omhandlede frist, kan den påbegynde administrationen af pensionsordningen.

13.   I tilfælde af uenighed om proceduren for eller indholdet i en foranstaltning eller manglende foranstaltning fra den overdragende eller modtagende IORP's hjemlands kompetente myndigheds side, herunder en afgørelse om at tillade eller nægte en grænseoverskridende overdragelse, kan EIOPA foretage en ikkebindende mægling i overensstemmelse med artikel 31, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 1094/2010 efter anmodning fra en af de kompetente myndigheder eller på eget initiativ.

14.   Hvis den modtagende IORP udøver grænseoverskridende virksomhed, finder artikel 11, stk. 9, 10 og 11, anvendelse.

AFSNIT II

KVANTITATIVE KRAV

Artikel 13

Forsikringsmæssige hensættelser

1.   Hjemlandet drager omsorg for, at IORP'er, der administrerer arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger, til enhver tid og for alle deres pensionsordninger har opgjort størrelsen af de passiver, der svarer til de finansielle forpligtelser, som deres bestand af løbende pensionsaftaler medfører.

2.   Hjemlandet drager omsorg for, at IORP'er, der administrerer arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger, hvor IORP'erne yder dækning af biometriske risici eller garanti for et bestemt investeringsafkast eller et bestemt ydelsesniveau, foretager tilstrækkelige forsikringsmæssige hensættelser til dækning af alle sådanne pensionsordninger.

3.   Disse forsikringsmæssige hensættelser beregnes hvert år. Hjemlandet kan dog tillade, at de kun beregnes hvert tredje år, når IORP'en over for medlemmerne eller den kompetente myndighed attesterer eller dokumenterer, at der er foretaget tilpasninger i de mellemliggende år. Denne attestation eller dokumentation skal vise den justerede udvikling i de forsikringsmæssige hensættelser og ændringerne i de dækkede risici.

4.   Beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser foretages og attesteres af en aktuar eller af en anden ekspert på det område, herunder en revisor, hvor dette er tilladt efter national ret, efter aktuarmæssige metoder, der er anerkendt af den kompetente myndighed i hjemlandet, i overensstemmelse med følgende principper:

a)

Mindstebeløbet for de forsikringsmæssige hensættelser beregnes under anvendelse af en tilstrækkelig forsigtig aktuarmæssig vurdering, idet der tages hensyn til alle de forpligtelser vedrørende ydelser og bidrag, der følger af IORP'ens pensionsordninger. Det skal være tilstrækkeligt til at sikre den fortsatte udbetaling af pensioner og ydelser til nuværende pensionsmodtagere og til at dække de forpligtelser, der følger af medlemmernes optjente pensionsrettigheder. De økonomiske og aktuarmæssige antagelser, der indgår i værdiansættelsen af forpligtelserne, skal også vælges med forsigtighed, om muligt med en passende margen for negative afvigelser.

b)

Den maksimale rentesats skal vælges med forsigtighed og fastsættes i overensstemmelse med hjemlandets eventuelle regler herfor. Disse forsigtige rentesatser fastsættes under hensyn til:

i)

afkastet af de tilsvarende aktiver, som IORP'en ligger inde med, og det projekterede fremtidige investeringsafkast

ii)

markedsafkastet af obligationer af høj kvalitet, statsobligationer, obligationer udstedt af den europæiske stabilitetsmekanisme, obligationer udstedt af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) eller obligationer udstedt af den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet, eller

iii)

en kombination af nr. i) og ii).

c)

De biometriske tabeller, der benyttes ved beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser, skal være baseret på forsigtighedsprincippet, under hensyn til medlemsgruppens og pensionsordningernes vigtigste kendetegn, navnlig de forventede ændringer i de relevante risici.

d)

Metoden og grundlaget for beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser skal som hovedregel være konstant fra det ene regnskabsår til det andet. Den kan dog ændres, når dette er begrundet i ændringer i de retlige, demografiske eller økonomiske forhold, der ligger til grund for de antagelser, beregningerne bygger på.

5.   Hjemlandet kan fastsætte yderligere og mere detaljerede krav til beregningen af forsikringsmæssige hensættelser med det formål at sikre, at medlemmernes og pensionsmodtagernes interesser tilgodeses i tilstrækkeligt omfang.

Artikel 14

Kapitaldækning af forsikringsmæssige hensættelser

1.   Hjemlandet pålægger alle IORP'er til enhver tid at have tilstrækkelige egnede aktiver til at dække de forsikringsmæssige hensættelser for alle de pensionsordninger, som IORP'en administrerer.

2.   Hjemlandet kan tillade en IORP for et begrænset tidsrum at have utilstrækkelige aktiver til at dække de forsikringsmæssige hensættelser. I så tilfælde kræver den kompetente myndighed, at IORP'en vedtager en konkret og realisabel genoprettelsesplan med en tidsplan for at sikre, at kravene i stk. 1 overholdes på ny. Planen skal opfylde følgende betingelser:

a)

IORP'en skal opstille en konkret og realisabel plan for genoprettelse af den aktivbeholdning, der er nødvendig for fuldstændig dækning af de forsikringsmæssige hensættelser inden for en rimelig tid. Denne plan skal gøres tilgængelig for medlemmerne eller, hvor det er relevant, disses repræsentanter og/eller godkendes af hjemlandets kompetente myndighed.

b)

Ved opstillingen af denne plan skal der tages hensyn til IORP'ens særlige situation, navnlig aktivernes og forpligtelsernes struktur, risikoprofilen, likviditetsplanen, aldersprofilen for de medlemmer, der er berettiget til at modtage pensionsydelser, nye ordninger og ordninger, der overgår fra ingen eller kun delvis kapitaldækning til fuld kapitaldækning.

c)

I tilfælde af at en pensionsordning afvikles i løbet af den i dette stykkes første punktum omhandlede periode, skal IORP'en underrette den kompetente myndighed i hjemlandet. IORP'en skal etablere en procedure for overdragelse af aktiverne og de tilsvarende forpligtelser for denne ordning til en anden IORP, et forsikringsselskab eller et andet egnet organ. Den kompetente myndighed i hjemlandet skal underrettes om proceduren, og en general oversigt over proceduren skal være tilgængelig for medlemmerne eller, hvor det er relevant, disses repræsentanter i overensstemmelse med fortrolighedsprincippet.

3.   Ved grænseoverskridende virksomhed skal der til enhver tid være fuld kapitaldækning for de forsikringsmæssige hensættelser for alle de pensionsordninger, der administreres. Er denne betingelse ikke opfyldt, skal hjemlandets kompetente myndighed straks gribe ind og kræve, at IORP'en omgående udarbejder passende foranstaltninger og gennemfører disse uden unødig forsinkelse på en sådan måde, at medlemmer og pensionsmodtagere er tilstrækkeligt beskyttede.

Artikel 15

Lovpligtig egenkapital

1.   Hjemlandet drager omsorg for, at IORP'er, der administrerer pensionsordninger, hvor IORP'en selv, og ikke det pensionstegnende firma, er forpligtet til at dække biometriske risici eller garanterer et givet investeringsafkast eller et givet pensionsydelsesniveau, har en permanent stødpudebeholdning af yderligere aktiver ud over de forsikringsmæssige hensættelser. Størrelsen af denne beholdning skal afspejle risikotypen og aktivporteføljen for alle de ordninger, de administrerer. Disse aktiver skal friholdes fra enhver forudselig forpligtelse og fungere som en sikkerhedskapital til dækning af afvigelser mellem de forventede og de faktiske udgifter og overskud.

2.   Ved beregning af mindstebeløbet for disse yderligere aktiver finder reglerne i artikel 16, 17 og 18 anvendelse.

3.   Stk. 1 er dog ikke til hinder for, at medlemsstaterne over for IORP'er med hjemsted på deres område stiller krav om lovpligtig egenkapital eller fastlægger mere detaljerede regler, såfremt disse er begrundet i forsigtighedshensyn.

Artikel 16

Faktisk solvensmargen

1.   Medlemsstaterne pålægger de i artikel 15, stk. 1, omhandlede IORP'er, som er registreret eller har opnået tilladelse på deres område, til enhver tid at råde over en i forhold til dens samlede virksomhed tilstrækkelig faktisk solvensmargen, der mindst svarer til kravene i dette direktiv, med henblik på at sikre den langsigtede holdbarhed af arbejdsrelaterede pensioner.

2.   Den faktiske solvensmargen består af IORP'ens formue fri for enhver påregnelig forpligtelse og med fradrag af immaterielle værdier, herunder:

a)

de indbetalte kapitalandele, eller hvis IORP'en er et gensidigt selskab, den effektive garantikapital samt alle konti tilhørende medlemmerne af det gensidige selskab, der opfylder følgende kriterier:

i)

vedtægterne skal fastsætte, at betalinger fra disse konti til medlemmerne af det gensidige selskab kun kan foretages, hvis den faktiske solvensmargen ikke herved falder under det krævede niveau, eller hvis hele selskabets øvrige gæld efter selskabets opløsning er afviklet

ii)

vedtægterne skal fastsætte, for så vidt angår de i nr. i) omhandlede betalinger, når disse sker af andre årsager end individuelle medlemsophør i det gensidige selskab, at de kompetente myndigheder underrettes herom mindst en måned i forvejen, og at de inden for denne frist kan forbyde betalingen, og

iii)

de relevante bestemmelser i vedtægterne kan kun ændres, efter at de kompetente myndigheder har erklæret, at de ikke har nogen indvending mod ændringen, jf. dog kriterierne omhandlet i nr. i) og ii)

b)

lovmæssige og frie reserver, der ikke modsvarer forpligtelser

c)

det udbytte eller tab efter fradrag af dividende, der skal betales, og

d)

i det omfang national ret tillader det, de bonusreserver, der er opført på balancen, for så vidt de kan anvendes til dækning af eventuelle tab og ikke er afsat til udlodning til medlemmer og pensionsmodtagere.

Den faktiske solvensmargen reduceres med IORP'ens direkte besiddelse af egne aktier.

3.   Medlemsstaterne kan fastsætte, at den faktiske solvensmargen også kan udgøres af:

a)

kumulative præferenceaktier og ansvarlig indskudskapital op til 50 % af det mindste af beløbene for den faktiske solvensmargen og for den obligatoriske solvensmargen, hvoraf ansvarlig indskudskapital med fast løbetid eller kumulative præferenceaktier med fast løbetid højst må udgøre 25 %, forudsat at der i tilfælde af IORP'ens konkurs eller likvidation findes bindende aftaler om, at ansvarlig indskudskapital eller præferenceaktier efterstilles alle andre fordringer og først fyldestgøres, når al anden udestående gæld er betalt

b)

værdipapirer med ubestemt løbetid og andre instrumenter, herunder andre kumulative præferenceaktier end de i litra a) omhandlede, op til 50 % af den faktiske solvensmargen eller den obligatoriske solvensmargen, alt efter hvilken der er lavest, for alle de værdipapirer, og den ansvarlige indskudskapital, der er omhandlet i litra a), forudsat at de opfylder følgende betingelser:

i)

de skal ikke kunne tilbagebetales på ihændehaverens initiativ eller uden den kompetente myndigheds forudgående samtykke

ii)

aftaler i forbindelse med gældsstiftelsen skal give IORP'en mulighed for at udskyde betaling af renter af gælden

iii)

långiverens krav mod IORP'en skal efterstilles al anden ikke efterstillet gæld

iv)

de for udstedelsen af værdipapirerne gældende dokumenter skal indeholde bestemmelse om, at gæld og ikke betalte renter skal kunne anvendes til dækning af tabene, samtidig med at IORP'en skal kunne fortsætte sin virksomhed, og

v)

kun faktisk indbetalte beløb tages i betragtning.

Med henblik på litra a) skal ansvarlig indskudskapital ligeledes opfylde følgende betingelser:

i)

kun faktisk indbetalte midler tages i betragtning

ii)

for indskudskapital med fast løbetid skal den oprindelige løbetid være mindst fem år. Senest et år inden tilbagebetalingsdatoen forelægger IORP'en med henblik på godkendelse de kompetente myndigheder en plan over, hvorledes den faktiske solvensmargen vil blive fastholdt på eller bragt op på det krævede niveau ved løbetidens udløb, medmindre den andel, den ansvarlige indskudskapital kan udgøre af den faktiske solvensmargen, nedsættes gradvis i løbet af mindst de sidste fem år inden den aftalte tilbagebetalingsdag. De kompetente myndigheder kan give tilladelse til anticiperet tilbagebetaling af sådanne midler, når anmodning herom indgives af den emitterende IORP, og dens faktiske solvensmargen ikke derved falder under det krævede niveau

iii)

for indskudskapital, for hvilken der ikke er fastsat nogen løbetid, skal der gælde et opsigelsesvarsel på fem år, medmindre indskudskapitalen ikke længere medregnes som et element i den faktiske solvensmargen, eller medmindre de kompetente myndigheders forudgående samtykke specielt kræves for tilbagebetaling før tiden. I sidstnævnte tilfælde underretter IORP'en mindst seks måneder inden datoen for den foreslåede tilbagebetaling de kompetente myndigheder med angivelse af den faktiske solvensmargen og den obligatoriske solvensmargen før og efter denne tilbagebetaling. De kompetente myndigheder må kun give tilladelse til tilbagebetaling af sådanne midler, hvis IORP'ens faktiske solvensmargen ikke derved falder under det krævede niveau

iv)

låneaftalen indeholder ikke nogen klausul om, at gælden under nærmere angivne omstændigheder, bortset fra likvidation af IORP'en, skal tilbagebetales inden de aftalte forfaldsdatoer, og

v)

låneaftalen kan kun ændres, efter at de kompetente myndigheder har erklæret, at de ikke har nogen indvendinger mod ændringen.

4.   Efter ansøgning og dokumentation herfor fra IORP'en rettet til den kompetente myndighed i hjemlandet og med denne kompetente myndigheds indforståelse kan den faktiske solvensmargen også bestå af følgende:

a)

såfremt der ikke anvendes zillmering, eller såfremt der anvendes zillmering, som ikke når op på de akkvisitionstillæg, som indgår i præmien: forskellen mellem den præmiehensættelse, der ikke er zillmeret eller delvis zillmeret, og en præmiehensættelse, der er zillmeret med en zillmeringssats, der er lig med de akkvisitionstillæg, som indgår i præmien

b)

de skjulte nettoreserver, der er opstået som følge af ansættelsen af aktiver, i det omfang sådanne skjulte nettoreserver ikke har karakter af et undtagelsestilfælde

c)

halvdelen af den ikke indbetalte aktiekapital eller grundfond, når den indbetalte del udgør 25 % af denne kapital eller fond, højst med et beløb svarende til 50 % for den faktiske solvensmargen eller for den obligatoriske solvensmargen, alt efter hvilket er mindst.

Beløbet omhandlet i litra a) må ikke overstige 3,5 % af summen af forskellen mellem livsforsikringskapitalerne samt de arbejdsmarkedsrelaterede pensioner og præmiehensættelserne for alle de kontrakter, hvor zillmering er mulig. Denne forskel nedsættes med et beløb, som svarer til eventuelle ikke afskrevne akkvisitionstillæg, der er opført som et aktiv.

Artikel 17

Obligatorisk solvensmargen

1.   Den obligatoriske solvensmargen bestemmes som anført i stk. 2-6, alt efter hvilke forpligtelser der udøves.

2.   Den obligatoriske solvensmargen er lig med summen af følgende to resultater:

a)

det første resultat:

det tal, der svarer til 4 % af præmiehensættelserne, vedrørende direkte forsikringsvirksomhed og overtagelser af genforsikring uden fradrag af afgivelse i genforsikring, multipliceres med det forhold, på mindst 85 %, der i det sidste regnskabsår bestod mellem præmiehensættelsernes samlede beløb, med fradrag af afgivelserne i genforsikring, og præmiehensættelsernes bruttobeløb

b)

det andet resultat:

for de kontrakter, hvor risikosummen ikke er negativ, multipliceres det tal, der udgør 0,3 % af risikosummen, som IORP'en har påtaget sig ansvaret for, med det forhold, på mindst 50 %, der i det sidste regnskabsår bestod mellem størrelsen af risikosummen, for hvilken IORP'en forbliver ansvarlig efter afgivelse og retrocession i genforsikring, og størrelsen af risikosummen uden fradrag af afgivelse i genforsikring.

For ophørende dødsfaldsforsikringer med en løbetid på højst tre år udgør procentsatsen 0,1 %. For dødsfaldsforsikringer med en løbetid på over tre år, men ikke over fem år, udgør procentsatsen 0,15 %.

3.   For den i artikel 2, stk. 3, litra a), nr. iii), i direktiv 2009/138/EF omhandlede tillægsforsikring er den obligatoriske solvensmargen lig med den obligatoriske solvensmargen for IORP'er, jf. artikel 18.

4.   For den i artikel 2, stk. 3, litra b), nr. ii), i direktiv 2009/138/EF omhandlede kapitaliseringsvirksomhed er den obligatoriske solvensmargen lig med 4 % af præmiehensættelserne, beregnet som angivet i stk. 2, litra a).

5.   For de i artikel 2, stk. 3, litra b), nr. i), i direktiv 2009/138/EF omhandlede operationer er den obligatoriske solvensmargen lig med 1 % af deres aktiver.

6.   For forsikringer som er knyttet til investeringsfonde og omfattet af artikel 2, stk. 3, litra a), nr. i) og ii), i direktiv 2009/138/EF, og for de i artikel 2, stk. 3, litra b), nr. iii)-v), i direktiv 2009/138/EF omhandlede operationer er den obligatoriske solvensmargen lig med summen af følgende:

a)

i det omfang IORP'en påtager sig en investeringsrisiko, 4 % af de forsikringsmæssige hensættelser, beregnet som angivet i stk. 2, litra a)

b)

i det omfang IORP'en ikke påtager sig en investeringsrisiko, men det beløb, der skal dække driftsomkostningerne, fastsættes for en periode på over fem år, 1 % af de forsikringsmæssige hensættelser, beregnet som angivet i stk. 2, litra a)

c)

i det omfang IORP'en ikke påtager sig en investeringsrisiko, og det beløb, der skal dække driftsomkostningerne, ikke fastsættes for en periode på over fem år, et beløb svarende til 25 % af de administrative nettoomkostninger for det sidste regnskabsårs i forbindelse med sådanne forsikringer og operationer

d)

i det omfang IORP'en påtager sig en dødsrisiko, 0,3 % af risikosummen, beregnet som angivet i stk. 2, litra b).

Artikel 18

Obligatorisk solvensmargen, jf. artikel 17, stk. 3

1.   Den obligatoriske solvensmargen bestemmes på grundlag enten af det årlige præmie- eller bidragsbeløb eller af gennemsnittet af fordringer i de tre sidste regnskabsår.

2.   Den obligatoriske solvensmargens størrelse er lig med det højeste af de to resultater, der er anført i stk. 3 og 4.

3.   De præmier eller bidrag, der benyttes, skal være den største af følgende størrelser: bruttoværdien af de tegnede præmier eller bidrag som beregnet nedenfor eller bruttoværdien af de optjente præmier eller bidrag.

De præmier eller bidrag (inklusive accessoriske tillæg til præmier eller bidrag), der indgår i direkte forsikringsforretning i løbet af det sidste regnskabsår, lægges sammen.

Hertil lægges beløbet for de præmier, der er overtaget for al genforsikring i løbet af det sidste regnskabsår.

Herfra fradrages det samlede beløb for de i løbet af det sidste regnskabsår annullerede præmier eller bidrag samt det samlede beløb for skatter og afgifter af de præmier og bidrag, der indgår i den samlede indtægt.

Det således fremkomne beløb deles i to rater, hvoraf den første går op til 50 000 000 EUR, og den anden omfatter det resterende beløb; der beregnes brøkdele på henholdsvis 18 % og 16 % af disse rater, som lægges sammen.

Den således beregnede sum multipliceres med det forhold, der for summen af de sidste tre regnskabsår består mellem størrelsen af de forsikringsydelser, der påhviler IORP'en efter fradrag af inddrivelige beløb i forbindelse med genforsikring, og forsikringsydelsernes bruttobeløb. Dette forhold skal under ingen omstændigheder være under 50 %.

4.   Beregning af grundlaget for krav:

 

De beløb, der er udbetalt i direkte forsikring (uden fradrag af krav, som påhviler genforsikrere og retrocessionarer) for krav i løbet af de i stk. 1 omhandlede perioder, lægges sammen.

 

Hertil lægges det beløb for krav, der er udbetalt i løbet af de samme perioder for forpligtelser, der er overtaget i genforsikring eller retrocession, og beløbet for de hensættelser til endnu ikke afviklede krav, der er fastlagt ved slutningen af det sidste regnskabsår for såvel direkte forretninger som for de ved genforsikring overtagne forpligtelser.

 

Herfra fradrages de regresbeløb, der er modtaget i løbet af de i stk. 1 omhandlede perioder.

 

Herfra fradrages beløbet for hensættelser til endnu ikke afviklede krav, som er fastlagt ved begyndelsen af det andet regnskabsår, der går forud for det sidst afsluttede regnskabsår, for såvel direkte forretninger som for de ved genforsikring overtagne forpligtelser.

 

En tredjedel af det således fremkomne beløb deles i to rater, hvoraf den første går op til 35 000 000 EUR, og den anden omfatter det resterende beløb; der beregnes brøkdele på 26 % af den første rate og 23 % af den anden rate, som lægges sammen.

 

Den således beregnede sum multipliceres med det forhold, der for summen af de sidste tre regnskabsår består mellem størrelsen af de forsikringsydelser, der påhviler IORP'en efter fradrag af inddrivelige beløb i forbindelse med genforsikring, og forsikringsydelsernes bruttobeløb. Dette forhold skal under ingen omstændigheder være under 50 %.

5.   Er den obligatoriske solvensmargen som beregnet i stk. 2-4 lavere end den obligatoriske solvensmargen for det foregående år, er den obligatoriske solvensmargen mindst lig med den obligatoriske solvensmargen for det foregående år multipliceret med forholdet mellem de forsikringsmæssige hensættelser til udestående erstatningsudgifter ved det sidste regnskabsårs afslutning og de forsikringsmæssige hensættelser til udestående erstatningsudgifter ved det sidste regnskabsårs begyndelse. Som led i disse beregninger beregnes de forsikringsmæssige hensættelser som et nettobeløb af genforsikring, men forholdet må ikke være højere end 1.

Artikel 19

Investeringsregler

1.   Medlemsstaterne pålægger IORP'er, der er registreret eller har opnået tilladelse på deres område, at investere i overensstemmelse med »prudent person«-princippet og navnlig efter følgende regler:

a)

Aktiverne skal investeres således, at medlemmernes og pensionsmodtagernes langsigtede interesser varetages bedst muligt som helhed. Hvor der er risiko for interessekonflikt, skal IORP'en eller den enhed, der administrerer porteføljen, sikre, at investeringerne foretages udelukkende i medlemmernes og pensionsmodtagernes interesse.

b)

Inden for rammerne af »prudent person«-princippet skal medlemsstaterne give IORP'er mulighed for at tage hensyn til investeringsbeslutningernes langsigtede indvirkning på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål.

c)

Aktiverne skal investeres på en sådan måde, at der skabes sikkerhed, kvalitet, likviditet og rentabilitet i den samlede investeringsportefølje.

d)

Aktiverne skal overvejende investeres på regulerede markeder. Investeringer i aktiver, der ikke er optaget til omsætning på et reguleret kapitalmarked, skal under alle omstændigheder holdes på et forsigtigt niveau.

e)

Investeringer i afledte instrumenter skal være mulige, i det omfang sådanne instrumenter bidrager til at reducere investeringsrisici eller lette en effektiv porteføljeforvaltning. De skal værdiansættes forsigtigt under hensyn til det underliggende aktiv og indgå i værdiansættelsen af en IORP's aktiver. IORP'er skal desuden undgå for stor risikoeksponering over for en enkelt modpart og over for andre afledte transaktioner.

f)

Aktiverne skal spredes på en sådan måde, at urimelig stor afhængighed af et bestemt aktiv eller en bestemt udsteder eller gruppe af firmaer samt risikoophobning i den samlede portefølje undgås.

Investeringer i aktiver udstedt af samme udsteder eller af udstedere, der tilhører samme gruppe, må ikke udsætte en IORP for en urimelig stor risikokoncentration.

g)

Der må ikke investeres mere end 5 % af den samlede portefølje i det pensionstegnende firma, og når det pensionstegnende firma tilhører en gruppe, må der må ikke investeres mere end 10 % af porteføljen i de firmaer, der tilhører samme gruppe som det pensionstegnende firma.

Er der en række firmaer, der har tegnet pensioner gennem en IORP, skal investeringer i disse pensionstegnende firmaer foregå under hensyntagen til behovet for en behørig spredning.

Medlemsstaterne kan beslutte ikke at lade kravene i litra f) og g) finde anvendelse i forbindelse med investeringer i statsobligationer.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder under hensyntagen til størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten af de aktiviteter, som udføres af de IORP'er, der føres tilsyn med, overvåger om IORP'ernes kreditvurderingsprocesser er tilstrækkelige, vurderer anvendelsen af henvisninger til kreditvurderinger udstedt af kreditvurderingsbureauer som defineret i artikel 3, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 (15) i institutionernes investeringspolitik og, hvis det er hensigtsmæssigt, tilskynder til, at virkningerne af sådanne henvisninger afbødes for at reducere en udelukkende og mekanisk afhængighed af sådanne kreditvurderinger.

3.   Hjemlandet skal forbyde IORP'er at optage lån eller optræde som kautionist for tredjeparts regning. Medlemsstaterne kan dog tillade IORP'er at optage lån i et vist omfang, men udelukkende til likviditetsformål og kun på midlertidig basis.

4.   Medlemsstaterne må ikke kræve, at IORP'er, der er registreret eller har opnået tilladelse på deres område, investerer i bestemte typer aktiver.

5.   Medlemsstaterne må ikke stille krav om nogen form for forudgående godkendelse eller systematisk anmeldelse af investeringsbeslutninger truffet af en IORP, der er registreret eller har opnået tilladelse på deres område, eller dennes porteføljeforvalter, jf. dog artikel 30.

6.   I overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1-5 kan medlemsstaterne fastsætte mere detaljerede regler for IORP'er, der er registreret eller har opnået tilladelse på deres område, herunder kvantitative regler, såfremt disse er begrundet i forsigtighedshensyn på baggrund af alle de pensionsordninger, der administreres af disse IORP'er.

Medlemsstaterne må dog ikke forhindre IORP'erne i:

a)

at investere op til 70 % af de aktiver, der dækker de forsikringsmæssige hensættelser, eller af den samlede portefølje for ordninger, hvori investeringsrisikoen bæres af medlemmerne, i aktier, aktielignende omsætningspapirer eller selskabsobligationer, der er optaget til omsætning på regulerede markeder, eller via MHF'er eller OHF'er, og bestemme, hvordan disse aktiver skal vægtes i deres investeringsportefølje. Såfremt det er begrundet i et forsigtighedshensyn, kan medlemsstaterne dog anvende en lavere grænse på ikke under 35 % for IORP'er, som administrerer pensionsordninger med langsigtet rentegaranti, bærer investeringsrisikoen og selv yder garantien

b)

at investere op til 30 % af de aktiver, der dækker de forsikringsmæssige hensættelser i aktiver, der er udtrykt i andre valutaer end dem, hvori forpligtelserne er udtrykt

c)

at investere i instrumenter, der har en langsigtet investeringshorisont, og som ikke handles på regulerede markeder eller gennem MHF'er eller OHF'er

d)

at investere i instrumenter, der er udstedt eller garanteret af EIB inden for rammerne af den europæiske fond for strategiske investeringer, europæiske langsigtede investeringsfonde, europæiske sociale iværksætterfonde og europæiske venturekapitalfonde.

7.   Stk. 6 udelukker ikke, at medlemsstaterne kan kræve strengere investeringsregler overholdt af IORP'er, der er registreret eller har opnået tilladelse på deres område, også på et individuelt grundlag, forudsat at dette krav er begrundet i forsigtighedshensyn, navnlig på baggrund af de af IORP'en indgåede forpligtelser.

8.   Den kompetente myndighed i værtslandet for en IORP, der udøver grænseoverskridende virksomhed, jf. artikel 11, må ikke fastsætte investeringsregler som supplement til dem, der er fastsat i stk. 1-6, for den del af aktiverne, der omfatter forsikringsmæssige hensættelser til grænseoverskridende virksomhed.

AFSNIT III

BETINGELSERNE FOR UDØVELSE AF VIRKSOMHED

KAPITEL 1

Ledelsessystem

Afdeling 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 20

Ledelses- eller tilsynsorganets ansvar

1.   Medlemsstaterne sikrer, at en IORP's ledelses- eller tilsynsorgan i henhold til national ret har det ultimative ansvar for den pågældende IORP's overholdelse af de love og administrative bestemmelser, der vedtages i henhold til dette direktiv.

2.   Dette direktiv berører ikke arbejdsmarkedsparternes rolle i IORP'ers ledelse.

Artikel 21

Generelle ledelseskrav

1.   Medlemsstaterne kræver, at alle IORP'er indfører et effektivt ledelsessystem, der sikrer en sund og forsigtig ledelse af deres virksomhed. Systemet skal omfatte en hensigtsmæssig og gennemsigtig organisationsstruktur med en klar fordeling og passende adskillelse af ansvarsområder samt et effektivt informationsformidlingssystem. Ledelsessystemet skal omfatte en overvejelse af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål relateret til investeringsaktiver i forbindelse med investeringsbeslutninger og tages regelmæssigt op til intern revision.

2.   Det i stk. 1 omhandlede ledelsessystem skal stå i et rimeligt forhold til størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten af IORP'ens aktiviteter.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at IORP'er fastlægger og anvender skriftlige politikker vedrørende risikostyring, intern audit og, hvis det er relevant, aktuarmæssige og outsourcede aktiviteter. De skriftlige politikker skal på forhånd godkendes af IORP'ens ledelses- eller tilsynsorgan og tages mindst hvert tredje år op til revision og tilpasses i forhold til eventuelle betydelige ændringer i det pågældende system eller område.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at IORP'er indfører et effektivt internt kontrolsystem. Systemet skal omfatte administrative procedurer og regnskabsprocedurer, en intern kontrolstruktur og passende rapporteringsrutiner på alle niveauer i IORP'en.

5.   Medlemsstaterne sikrer, at IORP'er træffer passende foranstaltninger til at sikre kontinuitet og regelmæssighed i udøvelsen af deres virksomhed, herunder udarbejdelse af beredskabsplaner. IORP'er anvender med henblik herpå hensigtsmæssige og rimeligt afpassede systemer, ressourcer og procedurer.

6.   Medlemsstaterne kræver, at en IORP har mindst to personer, der reelt leder IORP'en. Medlemsstaterne kan give tilladelse til, at det kun er en enkelt person, der reelt leder IORP'en, på grundlag af en begrundet vurdering foretaget af de kompetente myndigheder. Ved vurderingen tages der hensyn til arbejdsmarkedets parters rolle i IORP'ens overordnede ledelse samt til størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten af IORP'ens virksomhed.

Artikel 22

Egnetheds- og hæderlighedskrav til ledelsen

1.   Medlemsstaterne kræver, at IORP'erne sikrer, at personer, der reelt leder IORP'er, personer der varetager nøglefunktioner, og, hvor dette er relevant, personer eller enheder, som nøglefunktioner er outsourcet til i overensstemmelse med artikel 31, opfylder følgende betingelser, når de varetager deres opgaver:

a)

egnethedskrav:

i)

for personer, der reelt leder en IORP, betyder dette, at deres kvalifikationer, viden og erfaring kollektivt set skal være tilstrækkelig til, at de kan sikre en sund og forsigtig ledelse af IORP'en

ii)

for personer, der varetager aktuar- eller intern auditnøglefunktioner, betyder dette, at deres faglige kvalifikationer, viden og erfaring skal være tilstrækkelig til, at de kan varetage deres nøglefunktioner på korrekt vis

iii)

for personer, der varetager andre nøglefunktioner, betyder dette, at deres kvalifikationer, viden og erfaring skal være tilstrækkelig til, at de kan varetage deres nøglefunktioner på korrekt vis, og

b)

hæderlighedskrav: deres omdømme og integritet skal være af god standard.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder er i stand til at vurdere, om de personer, der reelt leder IORP'en eller varetager nøglefunktioner, opfylder kravene i stk. 1.

3.   Såfremt et hjemland af de i stk. 1 omhandlede personer kræver bevis for hæderlighed, at de ikke tidligere har været erklæret konkurs, eller begge dele, skal denne medlemsstat som tilstrækkeligt bevis for statsborgere fra de øvrige medlemsstater acceptere fremlæggelse af en udskrift af strafferegistret eller, i mangel et strafferegister i den anden medlemsstat, et tilsvarende dokument, der viser, at disse krav er opfyldt, udstedt af en kompetent judiciel eller administrativ myndighed enten i den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, eller i hjemlandet.

4.   Hvis ingen kompetent judiciel eller administrativ myndighed i enten den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger, eller i hjemlandet udsteder et tilsvarende dokument som omhandlet i stk. 3, tillades det, at personen i stedet aflægger en erklæring under ed.

I hjemlande, hvor der ikke findes bestemmelser om edsaflæggelse, tillades det dog, at statsborgere fra de pågældende andre medlemsstater fremlægger en tro og love-erklæring, der afgives af vedkommende for en kompetent judiciel eller administrativ myndighed i hjemlandet eller den medlemsstat, hvor vedkommende er statsborger, eller for en notar i en af disse medlemsstater. Denne myndighed eller notar afgiver en attestation til bekræftelse af denne edsaflæggelse eller tro og love-erklæring.

5.   Beviset for, at vedkommende ikke tidligere har været erklæret konkurs, jf. stk. 3, kan også fremlægges i form af en erklæring afgivet af statsborgeren fra den pågældende anden medlemsstat for et kompetent judicielt organ eller erhvervsorgan i den anden medlemsstat.

6.   De i stk. 3, 4 og 5 omhandlede dokumenter skal fremlægges senest tre måneder efter deres udstedelsesdato.

7.   Medlemsstaterne udpeger de myndigheder og organer, der er kompetente med hensyn til udstedelse af de i stk. 3, 4 og 5 omhandlede dokumenter, og underretter straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom.

Ligeledes underretter medlemsstaterne de øvrige medlemsstater og Kommissionen om de myndigheder og organer, for hvilke de i stk. 3, 4 og 5 omhandlede dokumenter skal forelægges til støtte for ansøgningen om tilladelse til på denne medlemsstats område at måtte udøve de i artikel 11 omhandlede aktiviteter.

Artikel 23

Aflønningspolitik

1.   Medlemsstaterne kræver, at IORP'erne udformer og anvender en forsvarlig aflønningspolitik for alle de personer, der reelt leder IORP'en, varetager nøglefunktioner og andre kategorier af personale, hvis professionelle aktiviteter har væsentlig indflydelse på IORP'ens risikoprofil, på en måde, der står i rimeligt forhold til deres størrelse og interne organisation samt størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten af deres aktiviteter.

2.   Medmindre andet er fastsat i forordning (EU) 2016/679, offentliggør IORP'erne regelmæssigt relevante oplysninger om aflønningspolitikken.

3.   Når IORP'er udarbejder og anvender aflønningspolitikken, jf. stk. 1, overholder de følgende principper:

a)

Aflønningspolitikken skal udformes, gennemføres og opretholdes i tråd med IORP'ens aktiviteter, risikoprofil, målsætninger og dens langsigtede interesser, finansielle stabilitet og resultater samlet set, og skal støtte en sund, forsigtig og effektiv ledelse af IORP'er.

b)

Aflønningspolitikken skal være i tråd med de langsigtede interesser for medlemmerne og pensionsmodtagerne under de pensionsordninger, der administreres af IORP'en.

c)

Aflønningspolitikken skal omfatte tiltag til at undgå interessekonflikter.

d)

Aflønningspolitikken skal være forenelig med en sund og effektiv risikostyring og må ikke tilskynde til risikotagning, som er uforenelige med IORP'ens risikoprofiler og regler.

e)

Aflønningspolitikken skal gælde for IORP'en og de i artikel 31, stk. 1, omhandlede tjenesteydere, medmindre de pågældende tjenesteydere er omfattet af de i artikel 2, stk. 2, litra b), nævnte direktiver.

f)

IORP'en skal opstille de generelle principper for aflønningspolitikken, skal revidere og opdatere den mindst hvert tredje år og er ansvarlig for dens gennemførelse.

g)

Der skal være en klar, gennemsigtig og effektiv ledelse med hensyn til aflønning og overvågning heraf.

Afdeling 2

Nøglefunktioner

Artikel 24

Almindelige bestemmelser

1.   Medlemsstaterne kræver, at IORP'erne indfører følgende nøglefunktioner: en risikostyringsfunktion, en intern auditfunktion og, hvis det er relevant, en aktuarfunktion. IORP'erne skal sætte de personer, der besidder nøgleposter, i stand til at varetage deres opgaver effektivt på en objektiv, fair og uafhængig måde.

2.   IORP'erne kan tillade, at en enkeltperson eller en organisatorisk enhed varetager mere end én nøglefunktion med undtagelse af den interne auditfunktion, jf. artikel 26, som skal være uafhængig af de øvrige nøglefunktioner.

3.   Den enkelte person eller organisatoriske enhed, der varetager nøglefunktionen, må ikke være den samme som den, der varetager en lignende nøglefunktion i det pensionstegnende firma. Medlemsstaterne kan under hensyntagen til størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten af en IORP's virksomhed tillade IORP'en at varetage nøglefunktioner gennem den samme person eller organisatoriske enhed som i det pensionstegnende firma, forudsat at IORP'en redegør for, hvordan den forhindrer eller håndterer alle interessekonflikter med det pensionstegnende firma.

4.   De personer, der besidder en nøglepost, skal rapportere om alle væsentlige undersøgelsesresultater og henstillinger inden for deres ansvarsområde til IORP'ens administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan, der beslutter, hvilke foranstaltninger der skal træffes.

5.   Med forbehold af retten til beskyttelse mod selvinkriminering skal den person, der besidder en nøglepost, underrette den kompetente myndighed for IORP'en, hvis IORP'ens administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan ikke i tide træffer hensigtsmæssige korrigerende foranstaltninger i følgende tilfælde:

a)

når den person eller organisatoriske enhed, der varetager nøglefunktionen, har påvist en væsentlig risiko for, at IORP'en sandsynligvis ikke vil opfylde et væsentligt lovkrav, og rapporteret herom til IORP'ens administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan, og hvor dette kan have en betydelig indvirkning på medlemmernes og pensionsmodtagernes interesser, eller

b)

når den person eller organisatoriske enhed, der varetager nøglefunktionen, har konstateret en væsentlig overtrædelse af de love eller administrative bestemmelser, der gælder for IORP'en og dets aktiviteter, som led i den pågældende persons eller organisatoriske enheds varetagelse af sin nøglefunktion og rapporteret herom til IORP'ens administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan.

6.   Medlemsstaterne sikrer retsbeskyttelse af personer, der underretter den kompetente myndighed i henhold til stk. 5.

Artikel 25

Risikostyring

1.   Medlemsstaterne kræver, at IORP'erne har en effektiv risikostyringsfunktion på en måde, der står i rimeligt forhold til deres størrelse og interne organisation samt størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten af deres aktiviteter. Denne funktion skal være opbygget på en måde, der letter funktionen af et risikostyringssystem, for hvilket IORP'erne skal vedtage de strategier, processer og rapporteringsprocedurer, der er nødvendige for regelmæssigt at identificere, måle, overvåge, styre og på såvel et individuelt som et aggregeret plan indberette de risici, som IORP'erne og pensionsordningerne, der styres af disse, er eller kan blive udsat for, og deres indbyrdes sammenhæng til IORP'ernes administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan.

Dette risikostyringssystem skal være effektivt og velintegreret i IORP'ens organisationsstruktur og beslutningstagningsproces.

2.   Risikostyringssystemet skal på en måde, der står i rimeligt forhold til IORP'ers størrelse og interne organisation samt størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten af deres aktiviteter, dække de risici, der kan forekomme i IORP'er eller de virksomheder, hvortil en IORP's opgaver eller aktiviteter er outsourcet, som minimum inden for følgende områder, hvis det er relevant:

a)

tegning og hensættelser

b)

aktiv-passiv-styring

c)

investering, navnlig afledte instrumenter, securitiseringer og lignende forpligtelser

d)

styring af likviditets- og koncentrationsrisici

e)

styring af operationel risiko

f)

forsikring og andre risikoreduktionsmetoder

g)

miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici vedrørende investeringsporteføljen og forvaltningen af denne.

3.   Hvis medlemmer og pensionsmodtagere i overensstemmelse med pensionsordningens betingelser bærer risici, skal risikostyringssystemet også tage sådanne risici i betragtning fra medlemmernes og pensionsmodtagernes perspektiv.

Artikel 26

Intern auditfunktion

Medlemsstaterne kræver, at IORP'erne indfører en effektiv intern auditfunktion på en måde, der står i rimeligt forhold til deres størrelse og interne organisation samt størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten af deres aktiviteter. Den interne auditfunktion skal omfatte en vurdering af, om det interne kontrolsystem og andre dele af ledelsessystemet, herunder outsourcede aktiviteter, hvor dette er relevant, er hensigtsmæssige og effektive.

Artikel 27

Aktuarfunktion

1.   Hvis en IORP selv yder dækning af biometriske risici eller enten garanterer et investeringsafkast eller et bestemt ydelsesniveau, kræver medlemsstaterne, at den pågældende IORP indfører en effektiv aktuarfunktion til at:

a)

koordinere og overvåge beregningen af forsikringsmæssige hensættelser

b)

vurdere, om de metodologier, underliggende modeller og antagelser, der anvendes og lægges til grund ved beregningen af forsikringsmæssige hensættelser, er fyldestgørende

c)

vurdere, om de data, der benyttes til beregning af forsikringsmæssige hensættelser, er tilstrækkelige og af den påkrævede kvalitet

d)

sammenligne de antagelser, der ligger til grund for beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser med de hidtidige erfaringer

e)

underrette IORP'ens administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan om, hvorvidt beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser er troværdig og fyldestgørende

f)

afgive udtalelse om den overordnede tegningspolitik, hvis IORP'en har en sådan politik

g)

afgive udtalelse om, hvorvidt forsikringsarrangementerne er fyldestgørende, hvis IORP'en har sådanne ordninger, og

h)

bidrage til en effektiv gennemførelse af risikostyringssystemet.

2.   Medlemsstaterne kræver, at IORP'erne udpeger mindst én uafhængig person, i eller uden for IORP'en, som har ansvar for aktuarfunktionen.

Afdeling 3

Dokumenter vedrørende ledelse

Artikel 28

Vurdering af egen risiko

1.   Medlemsstaterne kræver, at IORP'erne på en måde, der er står i rimeligt forhold til deres størrelse og interne organisation samt størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten af deres aktiviteter, gennemfører og dokumenterer en vurdering af egen risiko.

Denne risikovurdering skal foretages mindst hvert tredje år og umiddelbart efter væsentlige ændringer i IORP'ens risikoprofil eller risikoprofilen for de pensionsordninger, som IORP'en administrerer. Hvis der er en væsentlig ændring i risikoprofilen for en specifik pensionsordning, kan risikovurderingen begrænses til den pågældende pensionsordning.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at risikovurderingen omhandlet i stk. 1 under hensyntagen til IORP'ens størrelse og interne organisation samt størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten af dens aktiviteter omfatter følgende:

a)

en beskrivelse af, hvordan vurderingen af egen risiko er integreret i IORP'ens ledelsesproces og beslutningsprocesser

b)

en vurdering af risikostyringssystemets effektivitet

c)

en beskrivelse af, hvordan IORP'en forhindrer interessekonflikter med det pensionstegnende firma, hvis IORP'en outsourcer nøglefunktioner til det pensionstegnende firma i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3

d)

en vurdering af IORP'ens samlede kapitaldækningsbehov, herunder en beskrivelse af genopretningsplanen, hvor det er relevant

e)

en vurdering af medlemmernes og pensionsmodtagernes risici i forbindelse med udbetalingen af deres pensionsydelser og effektiviteten af en hvilken som helst korrigerende foranstaltning under hensyntagen til følgende, hvor det er relevant:

i)

pristalsreguleringsmekanismer

ii)

mekanismer til reduktion af ydelser, herunder i hvilket omfang optjente pensionsydelser kan reduceres, under hvilke betingelser og af hvem

f)

en kvalitativ vurdering af de mekanismer, der beskytter pensionsydelser, herunder, hvor det er relevant, garantier, aftalevilkår eller andre former for økonomisk støtte fra det pensionstegnende firma, en virksomheds forsikring eller genforsikring omfattet af direktiv 2009/138/EF eller dækning fra en pensionssikringsordning, til fordel for IORP'en eller medlemmerne og pensionsmodtagerne

g)

en kvalitativ vurdering af de operationelle risici

h)

hvor der tages hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål ved en investeringsbeslutning, en vurdering af nye og kommende risici, herunder risici i forbindelse med klimaforandringer, ressourceanvendelse eller miljø, sociale risici og risici i forbindelse med afskrivning af aktiver som følge af forskriftsmæssige ændringer.

3.   Ved anvendelsen af stk. 2 skal IORP'er have indført metoder til at identificere og vurdere de risici, de er eller kan blive eksponeret for på kort og på lang sigt, og som kan få indflydelse på IORP'ens evne til at leve op til sine forpligtelser. Sådanne metoder skal stå i et rimeligt forhold til størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten af aktiviteternes iboende risici. Metoderne skal beskrives i vurderingen af egen risiko.

4.   Vurderingen af egen risiko skal tages i betragtning i IORP'ens strategiske beslutninger.

Artikel 29

Årsregnskab og årsberetning

Medlemsstaterne pålægger alle IORP'er, der er registreret eller har opnået tilladelse på deres område, at udarbejde og offentliggøre årsregnskaber og årsberetninger omhandlende enhver pensionsordning, som IORP'erne administrerer, og, hvor det er relevant, årsregnskaber og årsberetninger for hver pensionsordning. Årsregnskaberne og årsberetningerne skal give et retvisende og korrekt billede af IORP'ens aktiver, forpligtelser og finansielle situation og skal indeholde offentlige oplysninger om væsentlige investeringsbeholdninger. Årsregnskaberne og oplysningerne i årsberetningerne skal være sammenhængende, fyldestgørende, korrekt fremstillet og behørigt godkendt af personer, der er autoriseret i henhold til national ret.

Artikel 30

Redegørelse for investeringsprincipper

Medlemsstaterne drager omsorg for, at alle IORP'er, der er registreret eller har opnået tilladelse på deres område, udarbejder en skriftlig redegørelse for investeringsprincipperne og mindst hvert tredje år tager den op til fornyet overvejelse. Denne redegørelse skal revideres omgående efter enhver væsentlig ændring af investeringspolitikken. Medlemsstaterne fastsætter regler om, at denne redegørelse mindst skal omfatte spørgsmål såsom metoder til måling af investeringsrisici, de anvendte risikostyringsmetoder samt den strategiske aktivallokering under hensyn til pensionsforpligtelsernes art og varighed, samt hvordan man i investeringspolitikken tager hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål. Redegørelsen gøres offentligt tilgængelig.

KAPITEL 2

Outsourcing og investeringsforvaltning

Artikel 31

Outsourcing

1.   Medlemsstaterne kan tillade eller kræve, at IORP'er, der er registreret eller har opnået tilladelse på deres område, helt eller delvis overlader en hvilken som helst aktivitet, herunder nøglefunktioner og ledelsen af disse IORP'er, til tjenesteydere, der handler på vegne af disse IORP'er.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at IORP'erne bevarer det fulde ansvar for, at forpligtelserne i medfør af dette direktiv opfyldes, når de outsourcer nøglefunktioner eller andre aktiviteter.

3.   Outsourcing af nøglefunktioner eller andre aktiviteter må ikke foregå på en måde, der kan føre til enhver af følgende:

a)

forringelse af kvaliteten af ledelsessystemet i den pågældende IORP

b)

uretmæssig forøgelse af den operationelle risiko

c)

forringelse af de kompetente myndigheders mulighed for at kontrollere, at IORP'en overholder sine forpligtelser

d)

hindring af ydelsen af løbende og tilfredsstillende service til medlemmer og pensionsmodtagere.

4.   IORP'er skal sikre, at de outsourcede aktiviteter fungerer korrekt, via processen med udvælgelse af en tjenesteyder og løbende overvågning af denne tjenesteyders aktiviteter.

5.   Medlemsstaterne sikrer, at de IORP'er, der outsourcer nøglefunktioner, ledelsen af disse IORP'er eller andre aktiviteter, der er omfattet af dette direktiv, indgår en skriftlig aftale med tjenesteyderen. En sådan aftale skal have retsvirkning og skal klart beskrive IORP'ens og tjenesteyderens rettigheder og forpligtelser.

6.   Medlemsstaterne sikrer, at IORP'er i god tid underretter de kompetente myndigheder om en outsourcing af de aktiviteter, der er omfattet af dette direktiv. Hvis outsourcingen vedrører IORP'ers nøglefunktioner eller ledelse, skal dette anmeldes til de kompetente myndigheder, inden aftalen vedrørende en sådan outsourcing træder i kraft. Medlemsstaterne sikrer også, at IORP'erne underretter de kompetente myndigheder om eventuelle efterfølgende væsentlige forandringer for så vidt angår outsourcede aktiviteter.

7.   Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder har den fornødne beføjelse til når som helst at anmode om oplysninger fra IORP'er og fra tjenesteydere om outsourcede nøglefunktioner eller andre aktiviteter.

Artikel 32

Investeringsforvaltning

Medlemsstaterne må ikke begrænse IORP'ers mulighed for frit at vælge at overlade forvaltningen af deres investeringsportefølje til porteføljeforvaltere, der er etableret i en anden medlemsstat og har tilladelse til at udøve sådan virksomhed efter direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU og 2014/65/EU, samt autoriserede enheder som omhandlet i nærværende direktivs artikel 2, stk. 1.

KAPITEL 3

Depositar

Artikel 33

Udpegelse af en depositar

1.   I tilfælde af en arbejdsmarkedsrelateret pensionsordning, hvor medlemmerne og pensionsmodtagerne bærer den fulde investeringsrisiko, kan hjemlandet kræve, at IORP'en udpeger en eller flere depositarer til at opbevare aktiver og varetage overvågningsforpligtelser, jf. artikel 34 og 35. Værtsmedlemsstaten kan kræve, at sådanne IORP'er udpeger en eller flere depositarer til at opbevare aktiver og varetage overvågningsopgaver, jf. artikel 34 og 35, når de udfører grænseoverskridende virksomhed i henhold til artikel 11, forudsat at der er krav om udpegelse af en depositar i medfør af medlemsstatens nationale ret.

2.   For arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger, hvor medlemmerne og pensionsmodtagerne ikke bærer den fulde investeringsrisiko, kan hjemlandet kræve, at IORP'en udpeger en eller flere depositarer til at opbevare aktiver eller til at opbevare aktiver og varetage overvågningsopgaver, jf. artikel 34 og 35.

3.   Medlemsstaterne må ikke begrænse IORP'ernes mulighed for at vælge depositarer, der er etableret i en anden medlemsstat og har tilladelse til at udøve sådan virksomhed efter direktiv 2013/36/EU eller 2014/65/EU eller er godkendt som depositarer efter direktiv 2009/65/EF eller 2011/61/EU.

4.   Medlemsstaterne indfører de nødvendige foranstaltninger, således at de kompetente myndigheder i overensstemmelse med deres nationale ret og artikel 48 kan forbyde en depositar med hjemsted på deres område frit at råde over deponerede aktiver på anmodning fra den kompetente myndighed i IORP'ens hjemland.

5.   Depositaren udpeges ved en skriftlig aftale. Aftalen skal foreskrive formidling af de oplysninger, der er nødvendige for, at depositaren kan udføre sine opgaver i overensstemmelse med dette direktiv og med andre relevante love eller administrative bestemmelser.

6.   IORP'en og depositaren skal under udførelsen af deres opgaver, jf. artikel 34 og 35, handle ærligt, retfærdigt, professionelt, uafhængigt og i pensionsordningens medlemmers og pensionsmodtageres interesse.

7.   Depositaren må ikke udføre aktiviteter med hensyn til IORP'en, der kan skabe interessekonflikter mellem IORP'en, pensionsordningens medlemmer og pensionsmodtagere og depositaren selv, medmindre depositaren funktionelt og hierarkisk har adskilt udførelsen af sine depositaropgaver fra de af sine øvrige opgaver, der potentielt kunne komme i konflikt hermed, og de potentielle interessekonflikter er fyldestgørende påvist, styret, overvåget og oplyst til pensionsordningens medlemmer og pensionsmodtagere og til IORP'ens administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan.

8.   Hvis der ikke er udpeget en depositar, skal IORP'en indføre ordninger, der forhindrer eller løser interessekonflikter, der måtte opstå ved varetagelsen af de opgaver, der ellers ville blive udført af en depositar eller en porteføljeadministrator.

Artikel 34

Opbevaring af aktiver og depositarens ansvar

1.   Hvis en IORP's aktiver i forbindelse med en pensionsordning bestående af finansielle instrumenter, der kan opbevares i depot, overdrages til en depositar til opbevaring, skal depositaren opbevare alle finansielle instrumenter, der kan registreres på en konto for finansielle instrumenter, som er oprettet i depositarens regnskaber, samt alle finansielle instrumenter, som kan overdrages fysisk til depositaren.

Med henblik herpå sikrer depositaren, at de finansielle instrumenter, der kan registreres på en konto for finansielle instrumenter, som er oprettet i depositarens regnskabsbøger, er registreret i depositarens regnskaber på separate konti i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2014/65/EU, og at kontiene er oprettet i IORP'ens navn, således at de til enhver tid tydeligt kan identificeres som tilhørende IORP'en eller pensionsordningens medlemmer og pensionsmodtagere.

2.   Hvis en IORP's aktiver i forbindelse med en pensionsordning består af andre aktiver end dem, der er omhandlet i stk. 1, skal depositaren verificere, at IORP'en er ejer af de pågældende aktiver, og føre register over deres aktiver. Verifikationen baseres på oplysninger eller dokumenter fremlagt af IORP'en og baseres på en eventuelt eksisterende ekstern dokumentation. Depositaren sørger for, at registret er ajourført.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at depositaren er ansvarlig over for IORP'en og medlemmerne og pensionsmodtagerne for ethvert tab, de måtte lide som følge af retsstridig, manglende eller mangelfuld opfyldelse af depositarens forpligtelser.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at depositarens ansvar, jf. stk. 3, ikke berøres af, at depositaren overlader opbevaringen af aktiverne helt eller delvis til tredjemand.

5.   Hvis der ikke er udpeget en depositar til at opbevare aktiver, skal IORP'erne som minimum:

a)

sikre, at der i forbindelse med finansielle instrumenter udvises fornøden omhu og beskyttelse

b)

føre registre, så IORP'en når som helst straks kan identificere alle aktiver

c)

træffe de fornødne foranstaltninger til at undgå interessekonflikter i forbindelse med opbevaringen af aktiver

d)

efter anmodning underrette de kompetente myndigheder om, hvordan aktiverne opbevares.

Artikel 35

Overvågningsopgaver

1.   Ud over at varetage de opgaver, der er omhandlet i artikel 34, stk. 1 og 2, skal den depositar, der er udpeget til en overvågningsopgave:

a)

efterkomme IORP'ens instrukser, medmindre de er i strid med national ret eller IORP'ens egne regler

b)

sikre, at modydelsen i forbindelse med transaktioner, der berører en IORP's eller en pensionsordnings aktiver, tilsendes IORP'en inden for sædvanlige frister, og

c)

sikre, at udbytte fra aktiverne anvendes i overensstemmelse med IORP'ens regler.

2.   Uanset stk. 1 kan IORP'ens hjemland lade depositaren varetage andre overvågningsopgaver.

3.   Hvis der ikke er udpeget en depositar til at varetage overvågningsopgaver, skal IORP'en gennemføre procedurer, der sikrer, at de overvågningsopgaver, depositaren ellers skulle varetage, varetages på behørig vis i IORP'en.

AFSNIT IV

OPLYSNINGSPLIGT OVER FOR POTENTIELLE MEDLEMMER, MEDLEMMER OG PENSIONSMODTAGERE

KAPITEL 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 36

Principper

1.   Under hensyntagen til pensionsordningens art skal medlemsstaterne drage omsorg for, at hver IORP, der er registreret eller har opnået tilladelse på deres område:

a)

som et minimum giver de i artikel 41 omhandlede oplysninger til potentielle medlemmer

b)

som et minimum giver de i artikel 37-40, 42 og 44 omhandlede oplysninger til medlemmer, og

c)

som et minimum giver de i artikel 37, 43 og 44 omhandlede oplysninger til pensionsmodtagere.

2.   Oplysningerne omhandlet i stk. 1:

a)

skal ajourføres regelmæssigt

b)

skal være skrevet på en tydelig måde i et klart, kortfattet og forståeligt sprog uden brug af fagsprog og tekniske udtryk, hvor der i stedet kan anvendes almindelig sprogbrug

c)

må ikke være vildledende, og konsekvens i ordvalg og indhold skal sikres

d)

skal være udformet og opstillet således, at de er letlæselige

e)

skal være tilgængelig på et officielt sprog i den medlemsstat, hvis social- og arbejdsmarkedsret vedrørende arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger finder anvendelse på den pågældende pensionsordning, og

f)

skal gøres gratis tilgængelig for potentielle medlemmer, medlemmer og pensionsmodtagere gennem elektroniske medier, herunder på et varigt medium, eller på et websted eller i papirform.

3.   Medlemsstaterne kan vedtage eller fastholde yderligere bestemmelser vedrørende oplysninger, der skal gives til potentielle medlemmer, medlemmer og pensionsmodtagere.

Artikel 37

Generelle oplysninger om pensionsordningen

1.   Medlemsstaterne sikrer for hver IORP, der er registreret eller har opnået tilladelse på deres område, at medlemmerne og pensionsmodtagerne oplyses tilstrækkeligt om den respektive pensionsordning, der administreres af IORP'en, navnlig om:

a)

navnet på IORP'en, på den medlemsstat, i hvilken IORP'en er registreret eller har opnået tilladelse, samt navnet på dens kompetente myndighed

b)

hvilke rettigheder og forpligtelser parterne i pensionsordningen har

c)

oplysninger om investeringsprofilen

d)

arten af de økonomiske risici, der bæres af medlemmerne og pensionsmodtagerne

e)

betingelserne relateret til hele eller delvise garantier i pensionsordningen eller til et bestemt ydelsesniveau, eller i tilfælde, hvor der ikke er stillet nogen garanti under pensionsordningen, en erklæring herom

f)

mekanismer til beskyttelse af optjente rettigheder eller til reduktion af ydelser, hvis det er relevant

g)

oplysninger om de tidligere resultater af investeringer, der er relateret til pensionsordningen, i mindst fem år, eller for alle år, ordningen har fungeret, hvis dette er mindre end fem år, såfremt medlemmerne bærer investeringsrisiko eller kan træffe investeringsbeslutninger

h)

strukturen af de omkostninger, som afholdes af medlemmer og pensionsmodtagere i ordninger, der ikke opererer med et bestemt ydelsesniveau

i)

de valgmuligheder, der findes for medlemmer og pensionsmodtagere i forbindelse med udbetalingen af deres pensionsydelser

j)

yderligere oplysninger om ordningerne for overførsel af pensionsrettigheder, i tilfælde af at et medlem har ret til en sådan overførsel.

2.   For ordninger, hvor medlemmerne bærer en investeringsrisiko, og som tilbyder mere end én mulighed med forskellige investeringsprofiler, skal medlemmerne oplyses om vilkårene vedrørende hele viften af tilstedeværende investeringsmuligheder og, hvis en sådan findes, standardinvesteringsmuligheden, og pensionsordningens regel om, hvordan et givent medlem knyttes til en investeringsmulighed.

3.   Medlemmer og pensionsmodtagere eller deres repræsentanter skal inden for en rimelig frist modtage alle relevante oplysninger om ændringer i pensionsordningens aftalegrundlag. Endvidere skal IORP'er sørge for, at medlemmer og pensionsmodtagere har adgang til en redegørelse for, hvilke konsekvenser betydelige ændringer i de forsikringsmæssige hensættelser kan have for dem.

4.   IORP'er skal sørge for, at de i denne artikel omhandlede generelle oplysninger om pensionsordningen er offentligt tilgængelige.

KAPITEL 2

Pensionsoversigt og yderligere oplysninger

Artikel 38

Almindelige bestemmelser

1.   Medlemsstaterne kræver, at IORP'erne udfærdiger et kortfattet dokument med centrale oplysninger for hvert medlem, hvori der tages hensyn til de særlige forhold i de nationale pensionssystemer og den relevante nationale social-, arbejdsmarkeds- og skatteret (»pensionsoversigt«). Dokumentets overskrift skal indeholde ordet »pensionsoversigt«.

2.   Det skal meget tydeligt fremgå, nøjagtig for hvilken dato oplysningerne i pensionsoversigten er opgjort.

3.   Medlemsstaterne kræver, at oplysningerne i pensionsoversigten er nøjagtige, ajourføres og gøres gratis tilgængelige for hvert enkelt medlem i elektronisk form gennem elektroniske medier, herunder på et varigt medium, eller på et websted eller i papirform, mindst én gang om året. En papirudgave skal efter anmodning udleveres til medlemmerne som supplement til alle oplysninger via elektroniske medier.

4.   Eventuelle væsentlige ændringer i oplysningerne i pensionsoversigten i forhold til det foregående år skal tydeligt angives.

5.   Medlemsstaterne fastsætter regler med henblik på at fastlægge de i artikel 39, stk. 1, litra d), omhandlede prognoser. Disse bestemmelser skal anvendes af IORP'erne til, hvor dette er relevant, at fastslå den årlige sats for nominelle investeringsafkast, den årlige inflationsrate og tendensen i den fremtidige lønudvikling.

Artikel 39

Pensionsoversigt

1.   Pensionsoversigten skal mindst indeholde følgende centrale oplysninger til medlemmerne:

a)

personlige oplysninger om medlemmet, herunder en tydelig angivelse af den lovbestemte pensionsalder, den pensionsalder, der er fastsat i pensionsordningen eller beregnet af IORP'en, eller den pensionsalder, der er fastsat af medlemmet, afhængig af hvad der er relevant

b)

navnet på IORP'en og dens kontaktadresse og identifikation af medlemmets pensionsordning

c)

hvor det er relevant, oplysninger om fuldstændig eller delvis garanti under pensionsordningen og, hvis relevant, hvor der kan findes yderligere oplysninger

d)

oplysninger om pensionsprognoser baseret på pensionsalderen, jf. litra a), og et forbehold om, at disse prognoser kan være anderledes end den endelige værdi af de ydelser, der modtages. Hvis prognoserne vedrørende pensionsydelser er baseret på økonomiske scenarier, skal denne oplysning også omfatte det bedst tænkte scenarie og et ugunstigt scenarie, under hensyntagen til pensionsordningens særlige karakter

e)

oplysninger om de optjente rettigheder eller den opsparede kapital under hensyntagen til pensionsordningens særlige karakter

f)

oplysninger om de bidrag, der er indbetalt til pensionsordningen af det pensionstegnende firma og medlemmet, som minimum i løbet af de seneste tolv måneder, under hensyntagen til pensionsordningens særlige karakter

g)

en opsplitning af de omkostninger, IORP'en har trukket fra, som minimum i løbet af de seneste 12 måneder

h)

oplysninger om kapitaldækningsniveauet for pensionsordningen som helhed.

2.   I overensstemmelse med artikel 60 udveksler medlemsstaterne bedste praksis med hensyn til formatet og indholdet af pensionsoversigten.

Artikel 40

Supplerende oplysninger

1.   Pensionsoversigten skal angive, hvor og hvordan der kan indhentes supplerende oplysninger, herunder:

a)

yderligere praktiske oplysninger om medlemmets muligheder i henhold til pensionsordningen

b)

de oplysninger, der er omhandlet i artikel 29 og 30

c)

hvor det er relevant, oplysninger om de antagelser, der er anvendt til beregning af ydelser i form af livrente, navnlig livrentesatsen, udbydertype og varigheden af livrenten

d)

oplysninger om niveauet for ydelser i tilfælde af ophør af ansættelsesforhold.

2.   For pensionsordninger, hvor medlemmerne bærer en investeringsrisiko, og hvor medlemmet bliver knyttet til en investeringsmodel på grundlag af en særlig regel i pensionsordningen, skal pensionsoversigten angive, hvor der kan hentes yderligere oplysninger.

KAPITEL 3

Andre oplysninger og dokumenter, der skal fremlægges

Artikel 41

Oplysningspligt over for potentielle medlemmer

1.   Medlemsstaterne kræver, at IORP'er skal sikre, at potentielle medlemmer, som ikke automatisk optages i en pensionsordning, oplyses om følgende, inden de optages i en pensionsordning:

a)

alle relevante muligheder, som de kan vælge imellem, herunder investeringsmuligheder

b)

de relevante elementer i pensionsordningen, herunder ydelsernes art

c)

oplysninger om, hvorvidt og hvordan der i investeringstilgangen tages hensyn til spørgsmål vedrørende miljø, klima, sociale forhold og corporate governance, og

d)

hvor der kan findes yderligere oplysninger.

2.   Såfremt medlemmerne bærer en investeringsrisiko eller kan træffe investeringsbeslutninger, skal potentielle medlemmer forsynes med oplysninger om de tidligere resultater af investeringer, der er relateret til pensionsordningen, i mindst fem år, eller for alle år, ordningen har fungeret, hvis dette er mindre end fem år, og med oplysninger om strukturen af de omkostninger, som afholdes af medlemmer og pensionsmodtagere.

3.   Medlemsstaterne kræver, at IORP'erne skal sikre, at potentielle medlemmer, som ikke automatisk optages i en pensionsordning, oplyses om følgende straks efter deres optagelse i en pensionsordning:

a)

alle relevante muligheder, som de kan vælge imellem, herunder investeringsmuligheder

b)

de relevante elementer i pensionsordningen, herunder ydelsernes art

c)

oplysninger om, hvorvidt og hvordan der i investeringstilgangen tages hensyn til spørgsmål vedrørende miljø, klima, sociale forhold og corporate governance, og

d)

hvor der kan findes yderligere oplysninger.

Artikel 42

Oplysningspligt over for medlemmer i fasen forud for pensioneringen

Ud over pensionsoversigten giver IORP'erne i god tid før den i artikel 39, stk. 1, litra a), fastsatte pensionsalder, eller efter anmodning fra medlemmet, de enkelte medlemmer oplysninger om, hvilke valgmuligheder de har i forbindelse med udbetalingen af deres pensionsydelser.

Artikel 43

Oplysningspligt over for pensionsmodtagere i udbetalingsfasen

1.   Medlemsstaterne kræver, at IORP'erne regelmæssigt skal give pensionsmodtagerne oplysninger om, hvilke ydelser de er berettiget til, og de tilhørende udbetalingsmuligheder.

2.   IORP'er skal oplyse pensionsmodtagerne hurtigst muligt efter, at der er truffet en endelig beslutning, der medfører en nedsættelse af de ydelser, der udbetales, og tre måneder før beslutningen gennemføres.

3.   Når pensionsmodtagerne bærer en betydelig investeringsrisiko i udbetalingsfasen, skal medlemsstaterne sikre, at pensionsmodtagerne modtager de relevante oplysninger regelmæssigt.

Artikel 44

Yderligere oplysninger, der efter anmodning skal gives til medlemmer og pensionsmodtagere

Efter anmodning fra et medlem, en pensionsmodtager eller deres repræsentanter skal IORP'en give følgende yderligere oplysninger:

a)

årsregnskab og årsberetning som omhandlet i artikel 29, eller såfremt en IORP er ansvarlig for mere end én pensionsordning, de regnskaber og beretninger, der vedrører deres konkrete ordning

b)

redegørelsen for investeringsprincipper, jf. artikel 30

c)

eventuelle yderligere oplysninger om de antagelser, der er anvendt til at generere prognoser, jf. artikel 39, stk. 1, litra d).

AFSNIT V

TILSYN

KAPITEL 1

Almindelige bestemmelser om tilsyn

Artikel 45

Hovedformål med tilsynet

1.   Hovedformålet med tilsynet er at beskytte medlemmers og pensionsmodtageres rettigheder samt sikre IORP'ernes stabilitet og soliditet.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder forsynes med de nødvendige redskaber og har den relevante ekspertviden og kapacitet samt mandat til at kunne opfylde hovedformålet med tilsynet, jf. stk. 1.

Artikel 46

Tilsynets omfang

Medlemsstaterne sikrer, at IORP'erne underkastes tilsyn, herunder tilsyn med følgende, hvor dette er relevant:

a)

betingelserne angående driften

b)

forsikringsmæssige hensættelser

c)

kapitaldækning af forsikringsmæssige hensættelser

d)

lovpligtig egenkapital

e)

faktisk solvensmargen

f)

obligatorisk solvensmargen

g)

investeringsregler

h)

investeringsforvaltning

i)

ledelsessystem, og

j)

oplysningspligt over for medlemmer og pensionsmodtagere.

Artikel 47

Generelle principper for tilsynet

1.   Hjemlandets kompetente myndigheder har ansvaret for tilsynet med IORP'er.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at tilsynet bygger på en fremadskuende og risikobaseret tilgang.

3.   Tilsynet med IORP'er skal omfatte en passende kombination af skrivebordsaktiviteter og kontrol på stedet.

4.   Tilsynsbeføjelser skal håndhæves på en måde, der er rettidig og står i et rimeligt forhold til størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten af IORP'ens aktiviteter.

5.   Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder på behørig vis tager hensyn til den mulige indvirkning af deres foranstaltninger på stabiliteten i de finansielle systemer i Unionen, navnlig i nødsituationer.

Artikel 48

Den kompetente myndigheds indgrebsbeføjelser og pligter

1.   Den kompetente myndighed skal kræve, at alle IORP'er, der er registreret eller har opnået tilladelse på dens område, følger sunde administrations- og regnskabsprocedurer og anvender egnede interne kontrolmetoder.

2.   Uden at det berører de kompetente myndigheders tilsynsbeføjelser og medlemsstaternes ret til at fastsætte og pålægge strafferetlige sanktioner, sikrer medlemsstaterne, at deres kompetente myndigheder kan pålægge administrative sanktioner og andre foranstaltninger for alle overtrædelser af de nationale bestemmelser, der gennemfører dette direktiv, og træffer alle fornødne foranstaltninger til sikring af, at de gennemføres. Medlemsstaterne sikrer, at deres administrative sanktioner og andre foranstaltninger er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.

3.   Medlemsstaterne kan beslutte ikke at fastsætte regler om administrative sanktioner efter dette direktiv for overtrædelser, der er underlagt strafferetlige sanktioner i henhold til deres nationale ret. I så tilfælde meddeler medlemsstaterne Kommissionen de relevante strafferetlige bestemmelser.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder uden unødig forsinkelse offentliggør administrative sanktioner eller andre foranstaltninger, der er pålagt som følge af overtrædelse af de nationale bestemmelser, der gennemfører dette direktiv, og for hvilke tidsfristen for indgivelse af en klage er overskredet, herunder også oplysninger om overtrædelsens form og art og identiteten af de ansvarlige personer. Hvis den kompetente myndighed anser offentliggørelsen af de juridiske personers identitet eller de fysiske personers identitet eller personoplysninger for at være uforholdsmæssig efter en individuel vurdering af forholdsmæssigheden af offentliggørelsen af sådanne oplysninger, eller hvis offentliggørelsen udgør en trussel mod de finansielle markeders stabilitet eller en igangværende efterforskning, kan den kompetente myndighed dog beslutte at udsætte offentliggørelsen af sanktionerne, ikke at offentliggøre dem eller at offentliggøre dem i anonym form.

5.   Enhver afgørelse om forbud mod eller indskrænkning af en IORP's virksomhed skal være nøje begrundet og meddeles den pågældende IORP. Den nævnte afgørelse meddeles ligeledes EIOPA, som videresender den til samtlige kompetente myndigheder i tilfælde af grænseoverskridende virksomhed som omhandlet i artikel 11.

6.   Den kompetente myndighed kan også indskrænke eller forbyde IORP'ens frie rådighed over sine aktiver, navnlig når:

a)

IORP'en ikke har foretaget tilstrækkelige forsikringsmæssige hensættelser for alle sine aktiviteter eller ikke råder over tilstrækkelige aktiver til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser

b)

IORP'en ikke opfylder de lovmæssige krav til egenkapitalen.

7.   Den kompetente myndighed kan for at værne om medlemmernes og pensionsmodtagernes interesser udpege en særlig, kvalificeret repræsentant til helt eller delvis at overtage de beføjelser, som lederne af en IORP, der er registreret eller har opnået tilladelse på dens område, har i henhold til retten i hjemlandet.

8.   Den kompetente myndighed kan forbyde eller fastsætte begrænsninger i den virksomhed, der udøves af en IORP, der er registreret eller har opnået tilladelse på dens område, navnlig når:

a)

IORP'en ikke sikrer en tilstrækkelig beskyttelse af pensionsordningers medlemmers og pensionsmodtageres interesser

b)

IORP'en ikke længere opfylder betingelserne angående driften

c)

IORP'en groft har tilsidesat de forpligtelser, den har i henhold til de regler, den er underlagt

d)

IORP'en i tilfælde af grænseoverskridende virksomhed ikke overholder de krav i værtslandets social- og arbejdsmarkedsret, der er relevante for arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger.

9.   Medlemsstaterne sikrer, at afgørelser truffet angående en IORP i henhold til love og administrative bestemmelser vedtaget i overensstemmelse med dette direktiv er underlagt adgang til domstolsprøvelse.

Artikel 49

Tilsynsproces

1.   Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder har de fornødne beføjelser til at evaluere de strategier, processer og rapporteringsprocedurer, som IORP'en indfører med henblik på at overholde de love og administrative bestemmelser, der vedtages i henhold til dette direktiv, idet der tages hensyn til størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten af IORP'ens aktiviteter.

Evalueringen skal tage hensyn til de omstændigheder, hvorunder IORP'erne opererer, og, hvis det er relevant, de parter, der varetager outsourcede nøglefunktioner eller andre aktiviteter for dem. Evalueringen skal omfatte følgende elementer:

a)

en vurdering af de kvalitative krav vedrørende ledelsessystemet

b)

en vurdering af de risici, IORP'en står over for

c)

en vurdering af IORP'ens evne til at vurdere og håndtere de pågældende risici.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder råder over overvågningsredskaber, herunder stresstest, der sætter dem i stand til at afsløre en forværring af de finansielle forhold inden for en IORP og til at overvåge, hvordan der rettes op på en forværring.

3.   De kompetente myndigheder skal have de fornødne beføjelser til at kunne forlange, at IORP'er retter op på de svagheder eller mangler, der afsløres som led i tilsynsprocessen.

4.   De kompetente myndigheder fastsætter, med hvilket minimumsinterval og i hvilket omfang den i stk. 1 fastsatte evaluering skal finde sted, under hensyn til størrelsen, arten, omfanget og kompleksiteten af den berørte IORP's aktiviteter.

Artikel 50

Oplysningspligt over for de kompetente myndigheder

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder for så vidt angår alle IORP'er, der er registreret eller har opnået tilladelse på deres område, har de fornødne beføjelser og midler til at:

a)

kræve, at IORP'en, IORP'ens administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller de personer, der reelt leder IORP'en eller varetager nøglefunktioner, til enhver tid udleverer oplysninger om eller dokumentation for alle forretningsaktiviteter

b)

føre tilsyn med forbindelser mellem IORP'en og andre virksomheder eller mellem IORP'er, når IORP'er outsourcer bestemte nøglefunktioner eller andre aktiviteter til andre virksomheder eller IORP'er, og al efterfølgende videreoutsourcing, der har indflydelse på IORP'ers finansielle situation, eller som har materiel betydning for et effektivt tilsyn

c)

modtage følgende dokumenter: vurderingen af egen risiko, redegørelsen for principperne for investeringspolitikken, årsregnskaberne og årsberetningerne samt alle øvrige dokumenter, der er nødvendige for tilsynet

d)

fastsætte, hvilke dokumenter der er nødvendige for tilsynet, herunder:

i)

interne situationsrapporter

ii)

aktuarmæssige værdiansættelser og detaljerede antagelser

iii)

analyser af aktiv-passiv-sammenhængen

iv)

dokumentation for overensstemmelse med principperne for investeringspolitikken

v)

dokumentation for, at pensionsbidragene er blevet indbetalt som planlagt

vi)

rapporter fra de personer, der er ansvarlige for revisionen af årsregnskaberne, jf. artikel 29

e)

foretage kontrol på stedet på IORP'ernes driftssteder og, hvor det er relevant, af outsourcede og alle efterfølgende videreoutsourcede aktiviteter med det formål at kontrollere, om aktiviteterne udøves i overensstemmelse med de gældende tilsynsregler

f)

anmode om oplysninger fra IORP'er om outsourcede og alle efterfølgende videreoutsourcede aktiviteter til enhver tid.

Artikel 51

Gennemsigtighed og ansvarlighed

1.   Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder varetager de opgaver, der er fastsat i dette direktiv, på gennemsigtig, uafhængig og ansvarlig vis og respekterer hensynet til beskyttelse af fortrolige oplysninger.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at følgende oplysninger offentliggøres:

a)

love, forskrifter, administrative bestemmelser og generel vejledning vedrørende regulering af arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger samt oplysninger om, hvorvidt medlemsstaten vælger at anvende dette direktiv i overensstemmelse med artikel 4 og 5

b)

oplysninger om tilsynsprocessen, jf. artikel 49

c)

aggregerede statistiske data vedrørende centrale aspekter af anvendelsen af tilsynsreglerne

d)

hovedformålet med tilsynet og oplysning om de kompetente myndigheders vigtigste funktioner og aktiviteter

e)

bestemmelserne om administrative sanktioner og andre foranstaltninger, der gælder for overtrædelser af nationale bestemmelser, der er vedtaget i henhold til dette direktiv.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at de har indført og anvender gennemsigtige procedurer for udpegning og afsættelse af medlemmer af deres kompetente myndigheders styrende organer og ledelse.

KAPITEL 2

Tavshedspligt og udveksling af oplysninger

Artikel 52

Tavshedspligt

1.   Medlemsstaterne fastsætter regler, der sikrer, at alle, der arbejder for eller har arbejdet for de kompetente myndigheder, samt revisorer og eksperter, der har handlet på disse myndigheders vegne, har tavshedspligt. Uden at dette berører tilfælde, der er omfattet af strafferetten, må sådanne personer ikke videregive fortrolige oplysninger, de modtager i forbindelse med udøvelsen af deres hverv, til andre personer eller myndigheder, undtagen i summarisk eller sammenfattet form, så det sikres, at de enkelte IORP'er ikke kan identificeres.

2.   Når en pensionsordning afvikles, kan medlemsstaterne tillade, at fortrolige oplysninger uanset stk. 1 videregives under civile retssager eller handelssager.

Artikel 53

Anvendelse af fortrolige oplysninger

Medlemsstaterne sikrer, at kompetente myndigheder, der i henhold til dette direktiv modtager fortrolige oplysninger, kun anvender disse i forbindelse med udøvelsen af deres hverv og til følgende formål:

a)

undersøgelse af, om betingelserne for påbegyndelse af arbejdsmarkedsrelateret pensionsvirksomhed er opfyldt af IORP'er, inden de begynder deres aktiviteter

b)

at lette tilsynet med IORP'ers virksomhed, herunder overvågningen af de forsikringsmæssige hensættelser, solvenskapitalkravet, ledelsessystemet, samt de oplysninger, der gives til medlemmer og pensionsmodtagere

c)

pålæggelse af korrigerende foranstaltninger, herunder administrative sanktioner

d)

hvor dette er tilladt i henhold til national ret, at offentliggøre centrale resultatindikatorer for alle individuelle IORP'er, som kan bistå medlemmer og pensionsmodtagerne i at træffe økonomiske beslutninger vedrørende deres pension

e)

i forbindelse med påklage af de kompetente myndigheders afgørelser, som er truffet i medfør af de bestemmelser, der gennemfører dette direktiv

f)

i forbindelse med domstolsprøvelse vedrørende de bestemmelser, der gennemfører dette direktiv.

Artikel 54

Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse

Artikel 52 og 53 berører ikke den undersøgelsesbeføjelse, der er tillagt Europa-Parlamentet i henhold til artikel 226 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Artikel 55

Udveksling af oplysninger mellem myndigheder

1.   Artikel 52 og 53 er ikke til hinder for følgende:

a)

udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder i den samme medlemsstat med henblik på varetagelsen af deres tilsynsopgaver

b)

udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater med henblik på varetagelsen af deres tilsynsopgaver

c)

udveksling af oplysninger med henblik på varetagelsen af deres tilsynsopgaver mellem kompetente myndigheder og en eller flere af følgende, der er hjemmehørende i samme medlemsstat:

i)

de myndigheder, der har ansvaret for tilsynet med enheder og organisationer i den finansielle sektor, samt de myndigheder, der fører tilsyn med kapitalmarkederne

ii)

de myndigheder eller organer, der har ansvaret for opretholdelse af det finansielle systems stabilitet i medlemsstaterne gennem anvendelse af makroprudentielle regler

iii)

de organer, der medvirker ved en pensionsordnings afvikling og ved andre lignende procedurer

iv)

de saneringsorganer eller -myndigheder, der har til formål at beskytte det finansielle systems stabilitet

v)

de personer, der er ansvarlige for at foretage den lovpligtige revision af IORP'ers, forsikringsselskabers og finansieringsinstitutters regnskaber

d)

udlevering til organer, der administrerer en pensionsordnings afvikling, af de oplysninger, som er nødvendige for, at de kan udføre deres arbejde.

2.   Oplysninger, som myndighederne, organerne og personerne omhandlet i stk. 1 modtager, er omfattet af den i artikel 52 omhandlede tavshedspligt.

3.   Artikel 52 og 53 er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan tillade udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder og en eller flere af følgende:

a)

de myndigheder, der overvåger de organer, som medvirker ved pensionsordningers afvikling og lignende procedurer

b)

de myndigheder, der er ansvarlige for at overvåge de personer, der står for den lovpligtige revision af IORP'ers, forsikringsselskabers og andre finansieringsinstitutters regnskaber

c)

IORP'ers uafhængige aktuarer, der fører tilsyn med IORP'er, samt de organer, der er ansvarlige for at overvåge disse aktuarer.

Artikel 56

Videregivelse af oplysninger til centralbanker, penge- og valutapolitiske myndigheder, europæiske tilsynsmyndigheder og Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici

1.   Artikel 52 og 53 er ikke til hinder for, at en kompetent myndighed sender oplysninger til følgende enheder med henblik på udførelsen af deres respektive opgaver:

a)

centralbanker og andre organer med tilsvarende opgaver i deres egenskab af penge- og valutapolitiske myndigheder

b)

eventuelle andre offentlige myndigheder, der overvåger betalingssystemerne

c)

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, EIOPA, Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (16) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (17).

2.   Artikel 55-58 er ikke til hinder for, at de i nærværende artikels stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede myndigheder eller organer sender de kompetente myndigheder sådanne oplysninger, som er nødvendige for de kompetente myndigheder med henblik på artikel 53.

3.   De oplysninger, som modtages i overensstemmelse med stk. 1 og 2, skal være underlagt krav om tavshedspligt, der mindst svarer til de krav, der er fastsat i dette direktiv.

Artikel 57

Videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder med ansvar for den finansielle lovgivning

1.   Artikel 52, stk. 1, artikel 53 og artikel 58, stk. 1, er ikke til hinder for, at medlemsstaterne giver tilladelse til videregivelse af fortrolige oplysninger mellem de kompetente myndigheder og andre enheder i deres centraladministration, som er ansvarlige for håndhævelse af lovgivningen vedrørende tilsyn med IORP'er, kreditinstitutter, finansieringsinstitutter, investeringsservice og forsikringsselskaber eller inspektører, som handler på de pågældende enheders vegne.

Oplysningerne må kun videregives, såfremt det er nødvendigt af hensyn til forsigtighedstilsynet og afvikling af nødlidende IORP'er og forebyggelse af en sådan situation. De personer, der har adgang til oplysningerne, skal være underlagt en tavshedspligt, der mindst svarer til den, der er fastsat i dette direktiv, jf. dog denne artikels stk. 2. Medlemsstaterne fastsætter dog, at oplysninger, der modtages i henhold til artikel 55, samt oplysninger, der stammer fra kontrol på stedet, kun må videregives, hvis den kompetente myndighed, som oplysningerne stammer fra, eller den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor kontrollen på stedet er foretaget, har givet sit udtrykkelige samtykke dertil.

2.   Medlemsstaterne kan give tilladelse til, at fortrolige oplysninger i forbindelse med tilsyn med IORP'er videregives til parlamentariske undersøgelsesudvalg eller revisionsretter i deres medlemsstat og andre enheder med ansvar for undersøgelser i deres medlemsstat, forudsat at følgende betingelser alle er opfyldt:

a)

Enhederne i henhold til national ret har beføjelse til at undersøge eller granske de aktiviteter, som udføres af myndigheder med ansvar for tilsynet med IORP'er eller for lovgivningen om dette tilsyn.

b)

Oplysningerne er strengt nødvendige for udøvelsen af den i litra a) omhandlede beføjelse.

c)

De personer, som har adgang til oplysningerne, er bundet af krav om tavshedspligt i national ret, der mindst svarer til dem, der fastsat i dette direktiv.

d)

Hvis oplysningerne stammer fra en anden medlemsstat, videregives de med udtrykkeligt samtykke fra de kompetente myndigheder, hvorfra de stammer, og i givet fald udelukkende til de formål, hvortil de pågældende myndigheder har givet deres samtykke.

Artikel 58

Betingelser for udveksling af oplysninger

1.   Med henblik på udveksling af oplysninger, jf. artikel 55, og videregivelse af oplysninger, jf. artikel 56 og 57, kræver medlemsstaterne mindst følgende betingelser opfyldt:

a)

Oplysningerne skal udveksles eller videregives med henblik på udførelse af overvågning eller tilsyn.

b)

De oplysninger, der modtages, skal underlægges den i artikel 52 fastsatte tavshedspligt.

c)

Stammer oplysningerne fra en anden medlemsstat, må de ikke videregives uden udtrykkelig tilladelse fra den kompetent myndighed, hvorfra oplysningerne stammer, og de må kun videregives til det formål, hvortil denne myndighed har givet sit samtykke.

2.   Artikel 53 er ikke til hinder for, at medlemsstaterne med henblik på at styrke det finansielle systems stabilitet og integritet kan tillade udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder og de myndigheder eller organer, der er ansvarlige for at opspore og efterforske overtrædelser af selskabsretslige bestemmelser, der gælder for pensionstegnende firmaer.

Medlemsstater, som anvender første afsnit, kræver mindst følgende betingelser opfyldt:

a)

Oplysningerne skal bruges til opsporing samt undersøgelse og granskning som omhandlet i artikel 57, stk. 2, litra a).

b)

De oplysninger, der modtages, skal underlægges den i artikel 52 fastsatte tavshedspligt.

c)

Stammer oplysningerne fra en anden medlemsstat, må de ikke videregives uden udtrykkelig tilladelse fra den kompetente myndighed, hvorfra oplysningerne stammer, og de må kun videregives til det formål, hvortil denne myndighed har givet sit samtykke.

3.   Udfører de i stk. 2, første afsnit, omhandlede myndigheder eller organer i en medlemsstat deres opsporings- eller efterforskningsopgaver med bistand fra dertil bemyndigede, ikke offentligt ansatte personer, fordi disse er i besiddelse af særlig sagkundskab, anvendes den i artikel 57, stk. 2, fastsatte mulighed for udveksling af oplysninger.

Artikel 59

Nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter

1.   Medlemsstaterne aflægger rapport til EIOPA om deres nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter, der er relevante for arbejdsmarkedspensionsordninger, som ikke er omfattet af national social- og arbejdsmarkedsret om tilrettelæggelse af pensionsordninger som omhandlet i artikel 11, stk. 1.

2.   Medlemsstaterne ajourfører regelmæssigt og mindst hver andet år disse oplysninger, og EIOPA gør oplysningerne tilgængelige på sit websted.

AFSNIT VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 60

Samarbejdet mellem medlemsstaterne, Kommissionen og EIOPA

1.   Medlemsstaterne sikrer på passende vis en ensartet anvendelse af dette direktiv gennem regelmæssig udveksling af oplysninger og erfaringer med henblik på at udvikle bedste praksis på området og et tættere samarbejde med inddragelse af arbejdsmarkedets parter, hvor dette er relevant, og for herigennem at forebygge konkurrenceforvridning og skabe de nødvendige betingelser for et uproblematisk grænseoverskridende medlemskab.

2.   Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder arbejder tæt sammen om at lette tilsynet med IORP'ernes aktiviteter.

3.   Med henblik på dette direktiv samarbejder medlemsstaternes kompetente myndigheder med EIOPA i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1094/2010 og giver hurtigst muligt EIOPA alle de oplysninger, der er nødvendige for, at den kan varetage sine opgaver i henhold til dette direktiv og forordning (EU) nr. 1094/2010, i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 35.

4.   Hver medlemsstat underretter Kommissionen og EIOPA om eventuelle større vanskeligheder som følge af anvendelsen af dette direktiv. Kommissionen, EIOPA og de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder undersøger sådanne vanskeligheder så hurtigt som muligt med henblik på at finde en passende løsning.

Artikel 61

Behandling af personoplysninger

For så vidt angår behandling af personoplysninger inden for rammerne af dette direktiv, skal IORP'erne og de kompetente myndigheder udføre deres opgaver med henblik på dette direktiv i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679. Hvad angår EIOPA's behandling af personoplysninger inden for rammerne af dette direktiv, overholder EIOPA forordning (EF) nr. 45/2001.

Artikel 62

Evaluering og gennemgang

1.   Senest den 13. januar 2023 foretager Kommissionen en gennemgang af dette direktiv og udarbejder en rapport om dets gennemførelse og effektivitet, som forelægges Europa-Parlamentet og Rådet.

2.   Den i stk. 1 omhandlede gennemgang omfatter navnlig:

a)

tilstrækkeligheden af dette direktiv ud fra et tilsyns- og ledelsesmæssigt synspunkt

b)

grænseoverskridende virksomhed

c)

de indhentede erfaringer med anvendelse af direktivet og dets indvirkning på stabiliteten i IORP'erne

d)

pensionsoversigten.

Artikel 63

Ændring af direktiv 2009/138/EF

I direktiv 2009/138/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 13, nr. 7), affattes således:

»7)   »genforsikring«:

a)

den form for virksomhed, der består i overtagelse af risici cederet af et forsikringsselskab eller et tredjelandsforsikringsselskab eller af et andet genforsikringsselskab eller et tredjelandsgenforsikringsselskab

b)

hvad angår assurandørsammenslutningen Lloyd's, den form for virksomhed, der består i, at et andet forsikrings- eller genforsikringsselskab end Lloyd's overtager risici cederet af et medlem af Lloyd's, eller

c)

et genforsikringsselskabs tilvejebringelse af dækning for en institution, der falder ind under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341 (*1).

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 354 af 23.12.2016, s. 37).«"

2)

Artikel 308b, stk. 15, affattes således:

»15.   Såfremt hjemlande på datoen for nærværende direktivs ikrafttræden anvendte bestemmelser som omhandlet i artikel 4 i direktiv (EU) 2016/2341, kan disse hjemlande frem til den 31. december 2022 fortsat anvende de love og administrative bestemmelser, som de havde vedtaget for at overholde artikel 1-19, 27-30, 32-35 og 37-67 i direktiv 2002/83/EF i den udgave, som var gældende pr. 31. december 2015.

Hvis et hjemland fortsat anvender de pågældende love og administrative bestemmelser, beregner forsikringsselskaberne i det pågældende hjemland deres solvenskapitalkrav som summen af følgende:

a)

et teoretisk solvenskapitalkrav vedrørende deres forsikringsvirksomhed, beregnet uden arbejdsmarkedsrelateret pensionsvirksomhed i henhold til artikel 4 i direktiv (EU) 2016/2341

b)

solvensmargenen vedrørende den arbejdsmarkedsrelaterede pensionsvirksomhed beregnet i henhold til de love og administrative bestemmelser, som er vedtaget for at overholde artikel 28 i direktiv 2002/83/EF.

Senest den 31. december 2017 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om, hvorvidt perioden omhandlet i første afsnit bør forlænges under hensyn til de ændringer i EU-retten eller national ret, som følger af nærværende direktiv.«

Artikel 64

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 13. januar 2019. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De skal ligeledes indeholde oplysning om, at henvisninger i gældende love og administrative bestemmelser til de direktiver, der ophæves ved nærværende direktiv, gælder som henvisninger til nærværende direktiv. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere regler for henvisningen og træffer bestemmelse om affattelsen af den nævnte oplysning.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 65

Ophævelse

Direktiv 2003/41/EF, som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag I, del A, ophæves med virkning fra den 13. januar 2019, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag I, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og datoerne for anvendelse af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv 2003/41/EF gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 66

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 67

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 14. december 2016.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

I. KORČOK

Formand


(1)  EUT C 451 af 16.12.2014, s. 109.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 24.11.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 8.12.2016.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 235 af 23.9.2003, s. 10).

(4)  Jf. bilag I, del A.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 1).

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(17)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG I

DEL A

Ophævet direktiv med oversigt over ændringer

(jf. artikel 65)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF

(EUT L 235 af 23.9.2003, s. 10)

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

(EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1)

Kun artikel 303

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/78/EU

(EUT L 331 af 15.12.2010, s. 120)

Kun artikel 4

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU

(EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1)

Kun artikel 62

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/14/EU

(EUT L 145 af 31.5.2013, s. 1)

Kun artikel 1

DEL B

Frister for gennemførelse i national ret og anvendelsesdatoer

(jf. artikel 65)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

Anvendelsesdato

2003/41/EF

23.9.2005

23.9.2005

2009/138/EF

31.3.2015

1.1.2016

2010/78/EU

31.12.2011

31.12.2011

2011/61/EU

22.7.2013

22.7.2013

2013/14/EU

21.12.2014

21.12.2014


BILAG II

Sammenligningstabel

Direktiv 2003/41/EF

Nærværende direktiv

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6, litra a)

Artikel 6, nr. 1)

Artikel 6, litra b)

Artikel 6, nr. 2)

Artikel 6, litra c)

Artikel 6, nr. 3)

Artikel 6, litra d)

Artikel 6, nr. 4)

Artikel 6, litra e)

Artikel 6, nr. 5)

Artikel 6, litra f)

Artikel 6, nr. 6)

Artikel 6, nr. 7)

Artikel 6, litra g)

Artikel 6, nr. 8)

Artikel 6, litra h)

Artikel 6, nr. 9)

Artikel 6, litra i)

Artikel 6, nr. 10)

Artikel 6, litra j)

Artikel 6, nr. 11)

Artikel 6, nr. 12)-19)

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9, stk. 1, litra a)

Artikel 9

Artikel 9, stk. 1, litra c)

Artikel 10, stk. 1, litra a)

Artikel 9, stk. 1, litra e)

Artikel 10, stk. 1, litra b)

Artikel 9, stk. 2

Artikel 10, stk. 2

Artikel 20, artikel 9, stk. 5

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 15, stk. 1-5

Artikel 13, stk. 1-5

Artikel 15, stk. 6

 

Artikel 16

Artikel 14

Artikel 17

Artikel 15

Artikel 17a, stk. 1-4

Artikel 16, stk. 1-4

Artikel 17a, stk. 5

 

Artikel 17b

Artikel 17

Artikel 17c

 

Artikel 17d

Artikel 18

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 9, stk. 1, litra b)

Artikel 22, stk. 1

Artikel 22, stk. 2-7

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 10

Artikel 29

Artikel 12

Artikel 30

Artikel 9, stk. 4

Artikel 31, stk. 1

Artikel 31, stk. 2-7

Artikel 19, stk. 1

Artikel 32

Artikel 19, stk. 2, andet afsnit

Artikel 33, stk. 1

Artikel 33, stk. 2

Artikel 19, stk. 2, første afsnit

Artikel 33, stk. 3

Artikel 19, stk. 3

Artikel 33, stk. 4

Artikel 33, stk. 5-8

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 9, stk. 1, litra f)

Artikel 37, stk. 1

Artikel 11, stk. 4, litra c)

Artikel 37, stk. 2

Artikel 11, stk. 2, litra b)

Artikel 37, stk. 3

Artikel 37, stk. 4

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40, stk. 1, litra a)-c)

Artikel 11, stk. 4, litra b)

Artikel 40, stk. 1, litra d)

Artikel 40, stk. 2

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 11, stk. 5

Artikel 43

Artikel 11, stk. 2, litra a)

Artikel 44, litra a)

Artikel 11, stk. 3

Artikel 44, litra b)

Artikel 44, litra c)

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 14, stk. 1

Artikel 48, stk. 1

Artikel 14, stk. 2, første afsnit

Artikel 48, stk. 2

Artikel 48, stk. 3-5

Artikel 14, stk. 2, andet afsnit

Artikel 48, stk. 6

Artikel 14, stk. 3-5

Artikel 48, stk. 7-9

Artikel 49

Artikel 13, stk. 1

Artikel 50

Artikel 13, stk. 2

 

 

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 20, stk. 11, første afsnit

Artikel 59, stk. 1

Artikel 20, stk. 11, andet afsnit

Artikel 59, stk. 2

Artikel 20, stk. 11, tredje og fjerde afsnit

 

Artikel 21

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 22

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67


Top