EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0436

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/436 af 18. marts 2019 om harmoniserede standarder for maskiner, der er udarbejdet til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF

C/2019/1932

OJ L 75, 19.3.2019, p. 108–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/436/oj

19.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/108


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/436

af 18. marts 2019

om harmoniserede standarder for maskiner, der er udarbejdet til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (1), særlig artikel 10, stk. 6,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (2), særlig artikel 7, stk. 3, og artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 7 i direktiv 2006/42/EF formodes en maskine fremstillet i overensstemmelse med en harmoniseret standard, hvis reference er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, at være i overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er omfattet af den pågældende standard.

(2)

Der findes tre typer af harmoniserede standarder, der medfører en formodning om overensstemmelse med direktiv 2006/42/EF.

(3)

I type A-standarder er de grundlæggende begreber, termer og konstruktionsprincipper, der gælder for alle maskinkategorier, specificeret. Selv om disse standarder danner en væsentlig ramme for den korrekte anvendelse af direktiv 2006/42/EF, er anvendelsen af dem i sig selv ikke tilstrækkelig til at sikre overensstemmelse med de relevante væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktiv 2006/42/EF og giver derfor ikke fuld formodning om overensstemmelse.

(4)

Type B-standarderne omhandler specifikke aspekter af maskiners sikkerhed eller bestemte typer afskærmning, som kan bruges på tværs af en bred vifte af maskinkategorier. Anvendelse af specifikationerne i type B-standarder medfører en formodning om overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktiv 2006/42/EF, som de dækker, når en type C-standard eller fabrikantens risikovurdering viser, at en teknisk løsning, der er specificeret i en type B-standard, er tilstrækkelig for den pågældende maskinkategoris eller -models vedkommende. Anvendelse af type B-standarder med specifikationer på sikkerhedskomponenter, som markedsføres særskilt, medfører en formodning om overensstemmelse for de pågældende sikkerhedskomponenter og for de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som standarderne dækker.

(5)

Type C-standarder indeholder specifikationer for en given kategori af maskiner. De forskellige typer maskiner i den kategori, der er dækket af en type C-standard, har en lignende tilsigtet brug og udgør lignende risici. Type C-standarder kan henvise til type A- eller type B-standarder med angivelse af, hvilke af specifikationerne i type A- eller type B-standarden der er gældende for den pågældende maskinkategori. Når en type C-standard, for så vidt angår et bestemt aspekt af maskinsikkerhed, afviger fra specifikationerne i en type A- eller type B-standard, har specifikationerne i type C-standarden forrang frem for specifikationerne i type A- eller type B-standarden. Anvendelse af specifikationerne i en type C-standard på grundlag af fabrikantens risikovurdering medfører en formodning om overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktiv 2006/42/EF, der er dækket af standarden. Visse type C-standarder er udformet som en serie af flere dele. Standardens del 1 rummer generelle specifikationer, der er gældende for en familie af maskiner, og andre dele af standarden rummer specifikationer for bestemte kategorier af maskiner, der tilhører familien, idet de supplerer eller ændrer de generelle specifikationer i del 1. For type C-standarder, der er udformet på denne måde, fremkommer formodningen om overensstemmelse med de i direktiv 2006/42/EF væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i kraft af anvendelse af del 1 i standarden sammen med den relevante specifikke del af standarden.

(6)

Ved brev M/396 af 19. december 2006 fremsendte Kommissionen en anmodning til CEN og Cenelec med henblik på at udarbejde, revidere og færdiggøre harmoniserede standarder til støtte for direktiv 2006/42/EF for at tage højde for de ændringer, der er indført ved dette direktiv i forhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/37/EF (3).

(7)

På baggrund af anmodningen i brev M/396 af 19. december 2006 har CEN og Cenelec udarbejdet nye harmoniserede standarder og revideret og ændret de eksisterende harmoniserede standarder. Den harmoniserede standard EN 15895:2011+A1:2018 omfatter bærbare fastgørelsesmaskiner og andre slagmaskiner, der falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 2006/42/EF. Standard EN 50569:2013/A1:2018, EN 50570:2013/A1:2018, EN 50571:2013/A1:2018, EN 50636-2-107:2015/A1:2018, EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-58:2005, EN 60335-2-58:2005/A12:2016 og EN 60335-2-58:2005/A2:2015 og ændringerne hertil tager hensyn til den nye grænse mellem direktiv 2006/42/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU (4) og det forhold, at nogle elektriske apparater til husholdningsbrug o.l., som er omfattet af direktiv 2014/35/EU, fremover bliver omfattet af direktiv 2006/42/EF. Standard EN 16719:2018 tager højde for det forhold, at direktiv 2006/42/EF ændrer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/16/EF (5), hvilket betyder, at løftemateriel med en hastighed på 0,15 m/s eller derunder er omfattet af direktiv 2006/42/EF. Standard EN ISO 14118:2018, EN 474-1:2006+A5:2018, EN 1853:2017, EN 1870-6:2017, EN ISO 4254-5:2018, EN ISO 4254-7:2017, EN ISO 4254-8:2018, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A2:2018, EN 12013:2018, EN 12999:2011+A2:2018, EN 13001-3-1:2012+A2:2018, EN 13001-3-6:2018, EN 13135:2013+A1:2018, EN 13684:2018, EN ISO 13766-2:2018, EN 15194:2017, EN 15895:2011+A1:2018 EN ISO 16092-1:2018, EN ISO 16092-3:2018, EN 16952:2018, EN 16719:2018, EN 17059:2018, EN ISO 19085-4:2018, EN ISO 19085-6:2017, EN ISO 19085-8:2018, EN ISO 19225:2017, EN ISO 28927-2:2009/A1:2017, EN 50569:2013/A1:2018, EN 50570:2013/A1:2018, EN 50571:2013/A1:2018, EN 50636-2-107:2015/A1:2018, EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 62841-2-1:2018, EN 62841-2-17:2017, EN 62841-3-1:2014/A11:2017, EN 60335-2-58:2005, EN 60335-2-58:2005/A2:2015, EN 60335-2-58:2005/A12:2016, EN 62841-2-1:2018, EN 62841-2-17:2017, EN 62841-3-1:2014/A11:2017, EN 62841-3-4:2016, EN 62841-3-4:2016/A11:2017, EN 62841-3-6:2014/A11:2017, EN 62841-3-9:2015/A11:2017, EN 62841-3-10:2015/A11:2017 og EN 62841-3-14:2017 og ændringer hertil sikrer, at de harmoniserede standarder, der skal supplere direktiv 2006/42/EF, til fulde opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktivet.

(8)

Kommissionen har sammen med CEN og Cenelec vurderet, hvorvidt de standarder, der er udarbejdet, revideret og ændret af CEN og Cenelec, er i overensstemmelse med anmodningen i brev M/396 af 19. december 2006.

(9)

De standarder, der er udarbejdet, revideret og ændret af CEN og Cenelec på grundlag af anmodningen i brev M/396 af 19. december 2006, opfylder de krav, de har til formål at dække, og som er fastsat i direktiv 2006/42/EF. Det er derfor hensigtsmæssigt at offentliggøre referencerne for de nævnte standarder i Den Europæiske Unions Tidende.

(10)

I henhold til artikel 10 i direktiv 2006/42/EF indhentede Kommissionen en udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved forordning (EU) nr. 1025/2012 om, hvorvidt den harmoniserede standard EN 474-1:2006+A4:2013 dækker de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som den vedrører, og som er anført i bilag I i direktiv 2006/42/EF. På baggrund af udvalgets udtalelse blev referencen for standard EN 474-1:2006+A4:2013 offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende med forbehold ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/27 (6). CEN forbedrede standarden i version EN 474-1:2006+A5:2018. Dog dækker den nye version ikke én type af jordflytningsmaskiner, nemlig hydrauliske gravemaskiner. Standard EN 474-1:2006+A5:2018 er derfor ikke helt i overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som er fastsat i punkt 1.2.2. og 3.2.1. i bilag I til direktiv 2006/42/EF. Den bør derfor offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende med en begrænsning.

(11)

I henhold til artikel 10 i direktiv 2006/42/EF indhentede Kommissionen en udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved forordning (EU) nr. 1025/2012 om, hvorvidt den harmoniserede standard EN 13241-1:2003+A1:2011 dækker de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som den vedrører, og som er anført i bilag I i direktiv 2006/42/EF. På baggrund af udvalgets udtalelse blev referencen for standard EN 13241-1:2003+A1:2011 offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende med en begrænsning ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1301 (7). CEN forbedrede standarden i version EN 13241:2003+A2:2016. Den nye version tager dog ikke fat på de spørgsmål, der medførte en offentliggørelse med en begrænsning af den foregående version af standarden. Den nugældende version af standarden, EN 13241:2003+A2:2016, er derfor ikke helt i overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som er fastsat i punkt 1.3.7 og 1.4.3 i bilag I til direktiv 2006/42/EF. Den bør derfor offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende med en begrænsning.

(12)

På baggrund af det arbejde, som CEN og Cenelec har foretaget på grundlag af anmodning M/396 af 19. december 2006, er flere harmoniserede standarder offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (8) blevet udskiftet, revideret eller ændret.

(13)

Det er derfor hensigtsmæssigt at tilbagetrække referencerne for de nævnte standarder i Den Europæiske Unions Tidende. For at give fabrikanterne tilstrækkelig tid til at forberede sig på anvendelsen af de nye standarder, de reviderede standarder og de ændrede standarder er det nødvendigt at udskyde tilbagetrækningen af referencerne for de harmoniserede standarder.

(14)

De harmoniserede standarder EN 786:1996+A2:2009, EN 61496-1:2013, EN ISO 11200:2014 og EN ISO 12100:2010 bør trækkes tilbage, da de ikke længere opfylder de krav, som de har til formål at opfylde, og som er fastsat i direktiv 2006/42/EF.

(15)

Overholdelsen af en harmoniseret standard medfører en formodning om overensstemmelse med de relevante væsentlige krav i Unionens harmoniseringslovgivning fra datoen for offentliggørelsen af referencen for en sådan standard i Den Europæiske Unions Tidende. Nærværende afgørelse bør derfor træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE

Artikel 1

Referencerne for de harmoniserede standarder for maskiner, der er udarbejdet til støtte for direktiv 2006/42/EF og opført i bilag I til nærværende afgørelse, offentliggøres hermed i Den Europæiske Unions Tidende.

Referencerne for de harmoniserede standarder, der er udarbejdet til støtte for direktiv 2006/42/EF og opført i bilag II til nærværende afgørelse, offentliggøres hermed i Den Europæiske Unions Tidende med en begrænsning.

Artikel 2

Referencerne for de harmoniserede standarder for maskiner, der er udarbejdet til støtte for direktiv 2006/42/EF og opført i bilag III til denne afgørelse, trækkes hermed tilbage fra Den Europæiske Unions Tidende på datoerne anført i bilaget.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12.

(2)  EUT L 157 af 9.6.2006, s. 24.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/37/EF af 22. juni 1998 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner (EFT L 207 af 23.7.1998, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (EUT L 96 af 29.3.2014, s. 357).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/16/EF af 29. juni 1995 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elevatorer (EFT L 213 af 7.9.1995, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/27 af 7. januar 2015 om offentliggørelse med forbehold i Den Europæiske Unions Tidende af henvisningen til standard EN 474-1:2006 + A4:2013 om jordflytningsmaskiner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF (EUT L 4 af 8.1.2015, s. 24).

(7)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1301 af 20. juli 2015 om offentliggørelse, med en begrænsning, i Den Europæiske Unions Tidende af referencen for standard EN 13241-1:2003 + A1:2011 om porte til industri og andre erhverv samt garageporte i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF (EUT L 199 af 29.7.2015, s. 40).

(8)  EUT C 92 af 9.3.2018, s. 1.


BILAG I

Nr.

Reference til standarden

Type

1.

EN ISO 14118:2018

Maskinsikkerhed — Forhindring af uventet start (ISO 14118:2017)

B

2.

EN 1853:2017

Landbrugsmaskiner — Anhængere — Sikkerhed

C

3.

EN 1870-6:2017

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 6: Rundsave til brænde

C

4.

EN ISO 4254-5:2018

Landbrugsmaskiner — Sikkerhed — Del 5: Motordrevne jordbearbejdningsmaskiner (ISO 4254-5:2018)

C

5.

EN ISO 4254-7:2017

Landbrugsmaskiner — Sikkerhed — Del 7: Mejetærskere, grønt-, bomulds- og sukkerrørshøstere (ISO 4254-7:2017)

C

6.

EN ISO 4254-8:2018

Landbrugsmaskiner — Sikkerhed — Del 8: Gødningsspredere til fast gødning (ISO 4254-8:2018)

C

7.

EN ISO 5395-1:2013

Havebrugsudstyr — Sikkerhed for motorplæneklippere — Del 1: Terminologi og almindelig prøvning (ISO 5395-1:2013)

EN ISO 5395-1:2013/A1:2018

C

8.

EN ISO 5395-3:2013

Havebrugsudstyr — Sikkerhed for motorplæneklippere — Del 3: Havetraktorer (ISO 5395-3:2013)

EN ISO 5395-3:2013/A1:2017

EN ISO 5395-3:2013/A2:2018

C

9.

EN 12013:2018

Plast- og gummiforarbejdningsmaskiner — Indvendige miksere — Sikkerhedskrav

C

10.

EN 12999:2011+A2:2018

Kraner — Læssekraner

C

11.

EN 13001-3-1:2012+A2:2018

Kraner — Konstruktion, generelt — Del 3-1: Grænsetilstande og sikkerhedsdokumentering af stålkonstruktioner

C

12.

EN 13001-3-6:2018

Kraner — Konstruktion, generelt — Del 3-6: Grænsetilstande og sikkerhedsdokumentation for maskindele — Hydrauliske cylindre

C

13.

EN 13135:2013+A1:2018

Kraner — Sikkerhed — Design — Krav til udstyr

C

14.

EN 13684:2018

Havebrugsmaskiner — Plæneluftere og kultivatorer betjent af gående personer — Sikkerhed

C

15.

EN ISO 13766-2:2018

Jordflytningsmaskiner samt bygge- og anlægsmaskiner — Elektromagnetisk kompatibilitet for maskiner med internt elektrisk anlæg — Del 2: Supplerende EMC-krav med henblik på funktionel sikkerhed (ISO 13766-2:2018)

C

16.

EN 15194:2017

Cykler — Cykler med elektrisk hjælpemotor — EPAC-cykler

C

17.

EN 15895:2011+A1:2018

Håndholdt patronbetjent værktøj — Sikkerhedskrav — Del 1: Værktøj til mærkning og hæftning

C

18.

EN ISO 16092-1:2018

Sikkerhed for værktøjsmaskiner — Pressere — Del 1: Almene sikkerhedskrav (ISO 16092-1:2017)

C

19.

EN ISO 16092-3:2018

Sikkerhed for værktøjsmaskiner — Pressere — Del 3: Sikkerhedskrav for hydrauliske pressere (ISO 16092-3:2017)

C

20.

EN 16719:2018

Transportplatforme

C

21.

EN 16952:2018

Landbrugsmaskiner — Terrængående arbejdsplatforme beregnet til frugtplantager — Sikkerhed

C

22.

EN 17059:2018

Belægninger og anodiseringslinjer — Sikkerhedskrav

C

23.

EN ISO 19085-4:2018

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Del 4: Vertikalpladerundsave (ISO 19085-4:2018)

C

24.

EN ISO 19085-6:2017

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Del 6: Bordfræsemaskiner (»toupies«) (ISO 19085-6:2017)

C

25.

EN ISO 19085-8:2018

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Del 8: Slibemaskiner med bredt bælte (ISO 19085-8:2017)

C

26.

EN ISO 19225:2017

Maskiner til underjordisk minedrift — Mobile udvindingsmaskiner i bruddet — Sikkerhedskrav til tromlelæssere og høvlsystemer (ISO 19225:2017)

C

27.

EN ISO 28927-2:2009

Kraftdrevne håndmaskiner — Prøvningsmetoder til evaluering af vibrationsemission — Del 2: Skruenøgler, skruetrækkere og møtrikspændere (ISO 28927-2:2009)

EN ISO 28927-2:2009/A1:2017

C

28.

EN ISO/IEC 80079-38:2016

Eksplosive atmosfærer — Del 38: Udstyr og komponenter i eksplosive atmosfærer i undergrundsminer (ISO/IEC 80079-38:2016)

EN ISO/IEC 80079-38:2016/A1:2018

C

29.

EN 50569:2013

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Særlige krav til elektriske industricentrifuger

EN 50569:2013/A1:2018

C

30.

EN 50570:2013

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Særlige krav til industritørretumblere

EN 50570:2013/A1:2018

C

31.

EN 50571:2013

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Særlige krav til elektriske industrivaskemaskiner

EN 50571:2013/A1:2018

C

32.

EN 50636-2-107:2015

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-107: Særlige krav til batteridrevne elektriske robotplæneklippere (IEC 60335-2-107:2012 ændret)

EN 50636-2-107:2015/A1:2018

C

33.

EN 60335-1:2012

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 1: Generelle krav (ISO 60335-1:2010 ændret)

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

C

34.

EN 60335-2-58:2005

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-58: Særlige bestemmelser for elektriske opvaskemaskiner til erhvervsmæssig brug (IEC 60335-2-58:2002 ændret)

EN 60335-2-58:2005/A2:2015

EN 60335-2-58:2005/A12:2016

C

35.

EN 62841-2-1:2018

Elektrisk motordrevet håndværktøj, transportabelt værktøj og plæne- og havebrugsmaskiner — Sikkerhed — Del 2-1: Særlige krav til håndholdte boremaskiner og slagboremaskiner (IEC 62841-2-1:2017 ændret)

C

36.

EN 62841-2-17:2017

Elektrisk motordrevet håndværktøj, transportabelt værktøj og plæne- og havebrugsmaskiner — Sikkerhed — Del 2-17: Særlige krav til håndholdte routere (IEC 62841-2-17:2017 ændret)

C

37.

EN 62841-3-1:2014

Elektrisk motordrevet håndværktøj, transportabelt værktøj og plæne- og havebrugsmaskiner — Sikkerhed — Del 3-1: Særlige krav til transportable bordsave (IEC 62841-3-1:2014 ændret)

EN 62841-3-1:2014/A11:2017

C

38.

EN 62841-3-4:2016

Elektrisk motordrevet håndværktøj, transportabelt værktøj og plæne- og havebrugsmaskiner — Sikkerhed — Del 3-4: Særlige krav til transportable bænkslibemaskiner (IEC 62841-3-4:2016 ændret)

EN 62841-3-4:2016/A11:2017

C

39.

EN 62841-3-6:2014

Elektrisk motordrevet håndværktøj, transportabelt værktøj og plæne- og havebrugsmaskiner — Sikkerhed — Del 3-6: Særlige krav til transportable diamantbor med væskesystem (IEC 62841-3-6:2014 ændret)

EN 62841-3-6:2014/A11:2017

C

40.

EN 62841-3-9:2015

Elektrisk motordrevet håndværktøj, transportabelt værktøj og plæne- og havebrugsmaskiner — Sikkerhed — Del 3-9: Særlige krav til transportable geringssave (IEC 62841-3-9:2014 ændret)

EN 62841-3-9:2015/A11:2017

C

41.

EN 62841-3-10:2015

Elektrisk motordrevet håndværktøj, transportabelt værktøj og plæne- og havebrugsmaskiner — Sikkerhed — Del 3-10: Særlige krav til transportable skæremaskiner (IEC 62841-3-10:2015 ændret)

EN 62841-3-10:2015/A11:2017

C

42.

EN 62841-3-14:2017

Elektrisk motordrevet håndværktøj, transportabelt værktøj og plæne- og havebrugsmaskiner — Sikkerhed — Del 3-14: Særlige krav til transportable afløbsrensere (IEC 62841-3-14:2017 ændret)

C


BILAG II

Nr.

Reference til standarden

Type

1.

EN 474-1:2006+A5:2018

Jordflytningsmaskiner — Sikkerhed — Del 1: Generelle krav

Anmærkning: Denne offentliggørelse vedrører ikke afsnit 5.8.1 Udsyn — Førerens synsfelt i denne standard, men kun i forbindelse med krav til hydrauliske gravemaskiner i henhold til EN 474-5:2006+A3:2013, hvis anvendelse ikke giver formodning om overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i punkt 1.2.2 og 3.2.1 i bilag I til direktiv 2006/42/EF.

C

2.

EN 13241:2003+A2:2016

Porte til industri og andre erhverv samt garageporte — Produktstandard, ydeevneegenskaber

Anmærkning: For så vidt angår punkt 4.2.2, punkt 4.2.6, punkt 4.3.2, punkt 4.3.3, punkt 4.3.4 og punkt 4.3.6, vedrører denne offentliggørelse ikke referencen for EN 12453:2000, og anvendelsen af denne indebærer ikke nogen formodning om overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i punkt 1.3.7 og punkt 1.4.3 i bilag I til direktiv 2006/42/EF.

C


BILAG III

Nr.

Reference til standarden

Dato for tilbagetrækning

Type

1.

EN 1037:1995+A1:2008

Maskinsikkerhed — Forhindring af uventet start

19.3.2019

B

2.

EN 474-1:2006+A4:2013

Jordflytningsmaskiner — Sikkerhed — Del 1: Generelle krav

Anmærkning: Denne offentliggørelse vedrører ikke punkt 5.8.1 Udsyn — Førerens synsfelt i denne standard, hvis anvendelse ikke giver formodning om overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i punkt 1.2.2 og 3.2.1 i bilag I til direktiv 2006/42/EF.

19.3.2019

C

3.

EN 1853:1999+A1:2009

Landbrugsmaskiner — Tipvogne — Sikkerhed

19.3.2019

C

4.

EN 1870-6:2002+A1:2009

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 6: Brændesave med manuel ilægning og/eller fratagning

19.3.2019

C

5.

EN ISO 4254-5:2009

Landbrugsmaskiner — Sikkerhed — Del 5: Motordrevne jordbearbejdningsmaskiner (ISO 4254-5:2008)

19.3.2019

C

6.

EN ISO 4254-7:2009

Landbrugsmaskiner — Sikkerhed — Del 7: Kombinerede høstmaskiner til fødevarer og bomuld (ISO 4254-7:2008)

19.3.2019

C

7.

EN 14017:2005+A2:2009

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner — Gødningsspredere til mineralsk handelsgødning — Sikkerhed

19.3.2019

C

8.

EN ISO 5395-1:2013

Havebrugsudstyr — Sikkerhed for motorplæneklippere — Del 1: Terminologi og almindelig prøvning (ISO 5395-1:2013)

19.3.2019

C

9.

EN ISO 5395-3:2013

Havebrugsudstyr — Sikkerhed for motorplæneklippere — Del 3: Havetraktorer (ISO 5395-3:2013)

EN ISO 5395-3:2013/A1:2017

19.3.2019

C

10.

EN 12013:2000+A1:2008

Plast- og gummiforarbejdningsmaskiner — Indvendige miksere — Sikkerhedskrav

19.3.2019

C

11.

EN 12999:2011+A1:2012

Kraner — Læssekraner

19.3.2019

C

12.

EN 13001-3-1:2012+A1:2013

Kraner — Konstruktion, generelt — Del 3-1: Grænsetilstande og sikkerhedsdokumentering af stålkonstruktioner

19.3.2019

C

13.

EN 13135:2013

Kraner — Sikkerhed — Design — Krav til udstyr

19.3.2019

C

14.

EN 13684:2004+A3:2009

Havebrugsmaskiner — Plæneluftere og kultivatorer betjent af gående personer — Sikkerhed

19.3.2019

C

15.

EN 15895:2011

Håndholdt patronbetjent værktøj — Sikkerhedskrav — Del 1: Værktøj til mærkning og hæftning

19.3.2019

C

16.

EN 692:2005+A1:2009

Maskinværktøjer — Mekaniske presser — Sikkerhed

19.3.2019

C

17.

EN 693:2001+A2:2011

Værktøjsmaskiner — Sikkerhed — Hydrauliske presser

19.3.2019

C

18.

EN 13736:2003+A1:2009

Værktøjsmaskiner — Sikkerhed — Pneumatiske presser

19.3.2019

C

19.

EN 848-1:2007+A2:2012

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Fræsemaskiner — Del 1: Bordfræsemaskiner

19.3.2019

C

20.

EN 1710:2005+A1:2008

Udstyr og komponenter til brug i eksplosive atmosfærer i miner

19.3.2019

C

21.

EN 50569:2013

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Særlige krav til elektriske industricentrifuger

12.1.2021

C

22.

EN 50570:2013

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Særlige krav til industritørretumblere

12.1.2021

C

23.

EN 50571:2013

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Særlige krav til elektriske industrivaskemaskiner

12.1.2021

C

24.

EN 50636-2-107:2015

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 2-107: Særlige krav til batteridrevne elektriske robotplæneklippere (IEC 60335-2-107:2012 ændret)

12.1.2020

C

25.

EN 60335-1:2012

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 1: Generelle krav (ISO 60335-1:2010 ændret)

EN 60335-1:2012/A11:2014

3.5.2020

C

26.

EN 60745-2-1:2010

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-1: Særlige krav til boremaskiner og slagboremaskiner (IEC 60745-2-1:2003 ændret + A1:2008)

19.3.2019

C

27.

EN 60745-2-17:2010

Elektrisk motordrevet håndværktøj — Sikkerhed — Del 2-17: Særlige krav til overfræsere og kantfræsere (IEC 60745-2-17:2010 ændret)

19.3.2019

C

28.

EN 62841-3-1:2014

Elektrisk motordrevet håndværktøj, transportabelt værktøj og plæne- og havebrugsmaskiner — Sikkerhed — Del 3-1: Særlige krav til transportable bordsave (IEC 62841-3-1:2014 ændret)

19.10.2019

C

29.

EN 61029-2-4:2011

Transportabelt motordrevet elektrisk værktøj — Sikkerhed — Del 2-4: Særlige krav til bænkslibemaskiner (IEC 61029-2-4:1993 ændret + A1:2001 ændret)

19.3.2019

C

30.

EN 62841-3-6:2014

Elektrisk motordrevet håndværktøj, transportabelt værktøj og plæne- og havebrugsmaskiner — Sikkerhed — Del 3-6: Særlige krav til transportable diamantbor med væskesystem (IEC 62841-3-6:2014 ændret)

19.10.2019

C

31.

EN 62841-3-9:2015

Elektrisk motordrevet håndværktøj, transportabelt værktøj og plæne- og havebrugsmaskiner — Sikkerhed — Del 3-9: Særlige krav til transportable geringssave (IEC 62841-3-9:2014 ændret)

15.11.2019

C

32.

EN 62841-3-10:2015

Elektrisk motordrevet håndværktøj, transportabelt værktøj og plæne- og havebrugsmaskiner — Sikkerhed — Del 3-10: Særlige krav til transportable skæremaskiner (IEC 62841-3-10:2015 ændret)

19.10.2019

C

33.

EN 13241:2003+A2:2016

Porte til industri og andre erhverv samt garageporte — Produktstandard, ydeevneegenskaber

19.3.2019

C

34.

EN 786:1996+A2:2009

Havebrugsmaskiner — Håndførte og bærbare eldrevne græstrimmere og kanttrimmere — Mekanisk sikkerhed

19.3.2019

C

35.

EN 1870-14:2007+A2:2012

Træbearbejdningsmaskiner — Sikkerhed — Rundsave — Del 14: Vertikale pladesave

19.3.2019

C

36.

EN 61496-1:2013

Maskinsikkerhed — Berøringsløst beskyttelsesudstyr — Del 1: Generelle krav og prøvninger

19.3.2019

C

37.

EN ISO 11200:2014

Akustik — Støj fra maskiner og udstyr — Retningslinjer for anvendelse af grundlæggende standarder til måling af lydtryk ved operatørens øre (støjemission)

19.3.2019

B


Top