EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0210

Kommissionens forordning (EU) 2015/210 af 10. februar 2015 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus

OJ L 35, 11.2.2015, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/210/oj

11.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 35/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/210

af 10. februar 2015

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 (1), særlig artikel 26, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Spiritus, der er fremstillet ved udblødning af slåen (Prunus spinosa) i landbrugsethanol, produceres traditionelt i Spanien og er almindeligt kendt af spanske forbrugere som »Pacharán«. I mangel af en kategori af spiritus, der svarer til »Pacharán«, og for at formidle klare oplysninger til udenlandske forbrugere samt tilpasse sig den økonomiske og markedsmæssige udvikling, bør der medtages en ny kategori under benævnelsen »Spiritus med slåenaroma eller Pacharán« i bilag II til forordning (EF) nr. 110/2008. For at sikre beskyttelse af forbrugerne og de økonomiske interesser hos producenter, bør den nye kategori omfatte tekniske specifikationer på grundlag af evaluering af eksisterende kvalitet og fremstillingsparametre, der anvendes på markedet i EU.

(2)

I betragtning af »Pacharáns« omdømme, som forbrugerne, som tidligere erkendt, spontant forbinder med Spanien, må udtrykket »Pacharán« kun benyttes som varebetegnelse, når produktet er fremstillet i Spanien. Når produktet er fremstillet uden for Spanien, må udtrykket »Pacharán« kun benyttes som supplement til varebetegnelsen »spiritus med slåenaroma« og sammen med angivelse af det land, hvor fremstillingen har fundet sted.

(3)

Den geografiske betegnelse »Pacharán navarro«, der er registreret i bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008, under »Andre spiritusholdige drikkevarer«, bør overføres til kategorien »spiritus med slåenaroma eller Pacharán« i samme bilag.

(4)

Forordning (EF) nr. 110/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Spiritus —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag II og III til forordning (EF) nr. 110/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II, efter punkt 37 Slåengin, indsættes følgende punkt 37a:

»37a

»Spiritus med slåenaroma eller Pacharán«

Spiritus med slåenaroma eller Pacharán er spiritus:

a)

som har en fremherskende smag af slåen og fremstilles ved udblødning af slåen (Prunus spinosa) i landbrugsethanol med naturlige ekstrakter af anis og/eller destillater af grøn anis,

b)

som har et minimumalkoholindhold udtrykt i volumen på 25 %,

c)

hvor der til produktionen som minimummængde er anvendt 125 g slåenfrugter pr. liter færdigt produkt,

d)

der har et sukkerindhold udtrykt i invertsukker på mellem 80 og 250 gram pr. liter færdigt produkt,

e)

hvor de organoleptiske kendetegn, farve og smag, udelukkende stammer fra den anvendte frugt og anis.

Udtrykket »Pacharán« må kun benyttes som varebetegnelse, når produktet er fremstillet i Spanien. Såfremt produktet er fremstillet uden for Spanien, må navnet »Pacharán« kun benyttes som supplement til varebetegnelsen »Spiritus med slåenaroma«, såfremt det ledsages af ordene: »fremstillet i …« efterfulgt af navnet på den medlemsstat eller det tredjeland, hvor fremstillingen har fundet sted.«

2)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

Under produktkategorien »Andre spiritusholdige drikkevarer«, slettes følgende:

 

»Pacharán navarro

Spanien

 

Pacharán

Spanien«

b)

Efter produktkategori 34 indsættes følgende optegnelse:

»37a.

Spiritus med slåenaroma eller Pacharán

Pacharán navarro

Spanien«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Spiritus, der svarer til kategorien »Spiritus med slåenaroma eller Pacharán«, der ikke er mærket i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 110/2008, kan fortsat markedsføres, indtil lagrene er opbrugt.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. februar 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16.


Top