EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1002

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1002/2013 af 12. juli 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår oversigten over undtagne enheder EØS-relevant tekst

OJ L 279, 19.10.2013, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/1002/oj

19.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 279/2


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1002/2013

af 12. juli 2013

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår oversigten over undtagne enheder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 1, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har vurderet den internationale behandling af offentlige organer, der har ansvar for forvaltningen af den offentlige gæld, eller som deltager heri, og centralbanker og forelagt sine konklusioner for Europa-Parlamentet og Rådet (2). Kommissionen har navnlig foretaget en sammenlignende analyse af behandlingen af disse offentlige organer og centralbanker inden for de retlige rammer i et betydeligt antal tredjelande samt af risikostyringsstandarderne for derivattransaktioner, der indgås af disse organer og centralbanker i disse jurisdiktioner.

(2)

På grundlag af analysen har Kommissionen konkluderet, at centralbanker og offentlige organer, der har ansvar for forvaltningen af den offentlige gæld, eller som deltager heri, bør undtages fra clearing- og indberetningsforpligtelsen vedrørende OTC-derivater som følge af de bestemmelser om OTC-derivater, der er indført i Japan og USA.

(3)

Tilføjelsen af centralbanker og offentlige organer, der har ansvar for forvaltningen af den offentlige gæld, eller som deltager heri, fra Japan og fra USA til oversigten over undtagne enheder som omhandlet i forordning (EU) nr. 648/2012 har til formål at fremme neutrale markedsvilkår ved gennemførelsen af OTC-derivatreformer med hensyn til transaktioner med centralbanker i disse jurisdiktioner og at bidrage til øget sammenhæng og konsekvens på internationalt plan.

(4)

Både varetagelsen af pengepolitiske forpligtelser og forvaltningen af statsgæld har konsekvenser for velfungerende rentemarkeder og bør koordineres for at sikre, at disse to funktioner udføres effektivt. Da anvendelsesområdet for forordning (EU) nr. 648/2012 ikke omfatter centralbanker og andre offentlige organer i Unionen, der forvalter den offentlige gæld, for at undgå at begrænse deres muligheder for at varetage deres opgaver af samfundsmæssig interesse, ville anvendelse af forskellige bestemmelser på sådanne funktioner, når de udføres af enheder fra tredjelande, skade deres effektivitet. For at sikre, at tredjelandes centralbanker og andre offentlige organer, der har ansvar for forvaltningen af den offentlige gæld, eller som deltager heri, fortsat kan varetage deres opgaver på passende vis, bør tredjelandes offentlige organer, der har ansvar for forvaltningen af den offentlige gæld, eller som deltager heri, også være undtaget fra forordning (EU) nr. 648/2012 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 1, stk. 4, i forordning (EU) nr. 648/2012 tilføjes som litra c):

»c)

centralbanker og offentlige organer, der har ansvar for forvaltningen af den offentlige gæld, eller som deltager heri, i følgende lande:

i)

Japan

ii)

USA.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  COM(2013) 158 final.


Top