EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0396

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 396/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 1014/2010 med hensyn til krav til overvågning af CO 2 -emissioner fra nye personbiler EØS-relevant tekst

OJ L 120, 1.5.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 290 - 292

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021; stiltiende ophævelse ved 32021R0392

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/396/oj

1.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 120/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 396/2013

af 30. april 2013

om ændring af forordning (EU) nr. 1014/2010 med hensyn til krav til overvågning af CO2-emissioner fra nye personbiler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 8, stk. 9, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På baggrund af erfaringerne med overvågning af CO2-emissioner fra nye personbiler i 2010 og 2011 blev bilag II til forordning (EF) nr. 443/2009 ændret for at forenkle indsamlingen af de relevante data og gøre det muligt for fabrikanterne at verificere disse data.

(2)

For at skabe en mere ensartet tilgang til overvågningen af CO2-emissioner er det hensigtsmæssigt at tilpasse Kommissionens forordning (EU) nr. 1014/2010 af 10. november 2010 om overvågning og rapportering af data om registrering af nye personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (2) til de ændringer, der er foretaget i bilag II til forordning (EF) nr. 443/2009.

(3)

Forordning (EU) nr. 1014/2010 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 1014/2010 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 7, affattes således:

»7.   Har et køretøj aksler med forskellig sporvidde, indberetter medlemsstaterne den største sporvidde under parameteren »Sporvidde for styreaksel« eller »Sporvidde for anden aksel« i de udførlige overvågningsdata.«

2)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Medlemsstaternes udarbejdelse af dataene

Medlemsstaterne angiver følgende, når de udfylder de udførlige overvågningsdata:

a)

for hvert køretøj med en specifik CO2-emission på mindre end 50 g CO2/km, antallet af registrerede køretøjer uden anvendelse af multiplikationsfaktorerne i artikel 5 i forordning (EF) nr. 443/2009

b)

for hvert køretøj, der kan køre på ethanolbrændstof (E85), de specifikke CO2-emissioner uden anvendelse af den CO2-emissionsreduktion på 5 %, som indrømmes for sådanne køretøjer ifølge artikel 6 i forordning (EF) nr. 443/2009

c)

for hvert køretøj, hvori der er anvendt innovativ teknologi, de specifikke CO2-emissioner uden fradrag af den CO2-emissionsreduktion, der kan indrømmes i overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009.

De udførlige overvågningsdata rapporteres med den præcision, der er fastlagt i tabellen i bilag II til denne forordning.«

3)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

Køretøjer, der ikke er EF-typegodkendt

1.   Medlemsstaterne giver Kommissionen oplysning om antallet af personbiler, der er omfattet af nationale typegodkendelser af små serier i overensstemmelse med artikel 23 i direktiv 2007/46/EF eller individuelle godkendelser i overensstemmelse med artikel 24 i samme direktiv, der er registreret på deres område, som angivet i første tabel i del C i bilag II til forordning (EF) nr. 443/2009.

2.   Medlemsstaterne kan udfylde de udførlige overvågningsdata for de køretøjer, der henvises til i stk. 1, og benytter i så fald en af følgende betegnelser i stedet for at bruge fabrikantens navn:

a)

»AA-IVA« for køretøjer, der er godkendt individuelt

b)

»AA-NSS« for køretøjstyper, der er typegodkendt nationalt i små serier.«

4)

Bilag I og II til forordning (EU) nr. 1014/2010 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. april 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1.

(2)  EUT L 293 af 11.11.2010, s. 15.


BILAG

»

BILAG I

Datakilder

Parameter

Typeattest (del I, model A1, A2 eller B, i bilag IX til direktiv 2007/46/EF)

Typegodkendelsesdokumentation (direktiv 2007/46/EF)

Fabrikant

Punkt 0.5

Bilag III, del I, punkt 0.5

Typegodkendelsesnummer og udvidelsesnummer

Punkt 0.10

Typegodkendelsesattest, jf. bilag VI

Type

Punkt 0.2

Bilag III, del I, punkt 0.2

Variant

Punkt 0.2

Bilag III, del II

Version

Punkt 0.2

Bilag III, del II

Mærke

Punkt 0.1

Bilag III, del I, punkt 0.1

Handelsbetegnelse

Punkt 0.2.1

Bilag III, del I, punkt 0.2.1

Kategori for godkendt køretøjstype

Punkt 0.4

Bilag III, del I, punkt 0.4

Masse (kg)

Punkt 13

Bilag III, del I, punkt 2.6 (1)

Specifikke CO2-emissioner (g/km) (2)

Punkt 49.1

Bilag VIII, punkt 3

Akselafstand (mm)

Punkt 4

Bilag III, del I, punkt 2.1 (1)

Sporvidde for styreaksel — anden aksel (mm)

Punkt 30

Bilag III, del I, punkt 2.3.1 og 2.3.2 (3)

Brændstoftype

Punkt 26 (eller 23)

Bilag III, del I, punkt 3.2.2.1

Brændstofdriftsmåde

Punkt 26.1 (eller 23.1)

Bilag III, del I, punkt 3.2.2.4

Slagvolumen (cm3)

Punkt 25

Bilag III, del I, punkt 3.2.1.3

Elektrisk energiforbrug (Wh/km)

Punkt 49.2

 

BILAG II

Tabeller med datanøjagtighed

Krav til nøjagtighed af udførlige overvågningsdata, der indberettes efter artikel 2

CO2 (g/km)

Hele tal

Masse (kg)

Hele tal

Akselafstand (mm)

Hele tal

Sporvidde for styreaksel — anden aksel (mm)

Hele tal

Emissionsreduktion som følge af innovative teknologier (g/km)

Afrundet til én decimal

«

(1)  I henhold til artikel 3, stk. 8.

(2)  I henhold til artikel 3, stk. 4.

(3)  I henhold til artikel 3, stk. 7 og 8.


Top