EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0246

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 246/2013 af 19. marts 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 185/2010 for så vidt angår screening af væsker, spray og geléer i EU's lufthavne EØS-relevant tekst

OJ L 77, 20.3.2013, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 128 - 131

No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; stiltiende ophævelse ved 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/246/oj

20.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 246/2013

af 19. marts 2013

om ændring af forordning (EU) nr. 185/2010 for så vidt angår screening af væsker, spray og geléer i EU's lufthavne

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed (security) inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (1), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008 skal Kommissionen vedtage detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed, der er fastlagt i bilag I til nævnte forordning.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 272/2009 (2) om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed, som ændret, fastsættes der metoder og teknologier til sporing af flydende eksplosive stoffer med henblik på at tillade, at væsker, spray og geléer (LAG's) medbringes i security-beskyttede områder og om bord på luftfartøjer.

(3)

Kommissionen kan på grundlag af sin rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om en vurdering af situationen vedrørende screening af væsker, spray og geléer (LAG's) i EU's lufthavne (3) og under hensyntagen navnlig til udstyrets praktiske anvendelighed og passagerernes bekvemmelighed fremsætte forslag om ændringer. Kommissionen har konkluderet, at der bør indføres krav om screening af både LAG's, der er købt i en lufthavn eller om bord på et luftfartøj, og som er placeret i sikrede forseglingsposer (STEB's), og LAG's, der skal bruges undervejs i luftfartøjet til medicinske formål, eller som er et nødvendigt led i en særlig diæt, herunder babymad, med henblik på sporing af flydende eksplosive stoffer.

(4)

Kommissionen arbejder hen imod fuldstændig ophævelse af de restriktioner, der gælder for medbringelse af væsker, spray og geléer. På grundlag af erfaringerne med gennemførelsen af screening fra januar 2014 bør Kommissionen tage situationen op til fornyet overvejelse ved udgangen af 2014 og i tæt samarbejde med alle berørte parter fastlægge, hvilke skridt der skal tages for at nå dette mål, om muligt inden for to år efter det første skridt.

(5)

Kommissionen bør nøje følge den teknologiske udvikling af systemer til sporing af flydende eksplosive stoffer med henblik på, at lufthavnene i fremtiden eventuelt får lov til at anvende systemer, der effektivt kan screene for flere trusler (f.eks. faste og flydende eksplosive stoffer) på én gang, og som dermed gør det muligt at forenkle screeningprocedurerne.

(6)

Kommissionens forordning (EU) nr. 185/2010 af 4. marts 2010 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed (4) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Civil Luftfartssikkerhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 185/2010 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Lufthavnene, eller den enhed, der er ansvarlig for screening, meddeler senest den 30. juni 2013 de kompetente myndigheder, hvor langt de er nået med gennemførelsen af reglerne om installering og anvendelse af udstyr til sporing af flydende eksplosive stoffer. Senest den 1. september 2013 sender medlemsstaterne Kommissionen en rapport herom.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Bilagets punkt 2 finder anvendelse fra den 31. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 97 af 9.4.2008, s. 72.

(2)  EUT L 91 af 3.4.2009, s. 7.

(3)  KOM(2012) 404 af 18.7.2012, ikke offentliggjort.

(4)  EUT L 55 af 5.3.2010, s. 1.


BILAG

1.

I bilaget til forordning (EU) nr. 185/2010 foretages følgende ændringer:

a)

I kapitel 4 tilføjes følgende som litra c) under punkt 4.0.4:

»c)

»LEDS-udstyr til sporing af flydende eksplosive stoffer« (LEDS = Liquid Explosive Detection Systems): udstyr, der kan spore materialer, der opfylder bestemmelserne i punkt 12.7 i bilaget til Kommissionens afgørelse C(2010) 774«.

b)

I kapitel 4 affattes punkt 4.1.3.4, litra g), således:

»g)

er erhvervet i en lufthavn i et tredjeland, der er opført i tillæg 4-D, forudsat at den pågældende LAG er pakket ind i en forseglet STEB, hvori der befinder sig et tilfredsstillende og synligt bevis for, at den pågældende LAG er købt inden for de seneste 36 timer på den pågældende lufthavns airside-område. De undtagelser, der er fastsat i dette punkt, må senest anvendes indtil den 30. januar 2014.«

c)

I kapitel 4 udgår punkt 4.1.3.1 og 4.1.3.2.

d)

I kapitel 12 affattes punkt 12.7.1.1 således:

»12.7.1.1.

LEDS-udstyret skal kunne detektere og ved hjælp af en alarm afsløre en specificeret enkeltmængde samt større mængder materialer, der kunne udgøre en trussel, i LAGs.«

e)

I kapitel 12 affattes punkt 12.7.2 således:

»12.7.2.   Normer for LEDS-udstyr til sporing af flydende eksplosive stoffer

12.7.2.1.

Der fastsættes tre normer for LEDS-udstyr. Der er fastsat detaljerede bestemmelser vedrørende disse normer i en særskilt kommissionsafgørelse.

12.7.2.2.

Alt LEDS-udstyr skal opfylde norm 1.

LEDS-udstyr, der opfylder norm 1, må senest anvendes indtil den 30. januar 2016.

12.7.2.3.

Norm 2 gælder for LEDS-udstyr, der installeres fra og med dagen for denne forordnings ikrafttrædelse.

Alt LEDS-udstyr skal senest med virkning fra den 31. januar 2016 opfylde norm 2.«

2.

Med virkning fra den 31. januar 2014 ændres bilaget til forordning (EU) nr. 185/2010 som følger:

a)

I kapitel 4 affattes punkt 4.1.2.2 således:

»4.1.2.2.

Den kompetente enhed i alle lufthavne screener ved indgangen til et security-beskyttet område som et minimum LAGs, der er erhvervet i en lufthavn eller om bord på et luftfartøj, og som er forseglet i en STEB, hvori der befinder sig et tilfredsstillende og synligt bevis for, at de pågældende LAGs er købt i en lufthavns airside-område eller om bord på et luftfartøj, samt LAGs, der skal bruges undervejs på rejsen enten til medicinske formål eller som et nødvendigt led i en særlig diæt, herunder babymad.

Inden screeningen fjernes de pågældende LAGs fra håndbagagen, og de screenes særskilt, medmindre det udstyr, der benyttes til screening af håndbagagen, også er i stand til at screene adskillige lukkede LAG-beholdere i bagagen.

Når de pågældede LAGs er taget ud af bagagen, fremviser passageren:

a)

alle LAGs i individuelle beholdere på højst 100 milliliter eller tilsvarende i en gennemsigtig, genlukkelig plasticpose, som højst rummer 1 liter, idet der skal være god plads til indholdet i posen, som skal være fuldstændig lukket, og

b)

alle andre LAGs, herunder STEBs, der indeholder LAGs.

De kompetente myndigheder, luftfartsselskaberne og lufthavnene sørger for fyldestgørende informationer til passagererne om screeningen af LAGs på deres område.«

b)

I kapitel 4 affattes punkt 4.1.3 således:

»4.1.3.   Screening af væsker, spray og geléer (LAGs)

4.1.3.1.

LAGs, der medbringes af passagerer, kan undtages fra screening med LEDS-udstyr ved indgangen til et security-beskyttet område:

a)

hvis de pågældende LAGs er pakket i individuelle beholdere på højst 100 milliliter eller tilsvarende i en gennemsigtig, genlukkelig plasticpose, som højst rummer 1 liter, idet der skal være god plads til indholdet i posen, som skal være fuldstændig lukket, eller

b)

hvis den pågældende LAG ved købet på den pågældende lufthavns airside-område blev pakket i en STEB

c)

hvis den STEB-pakkede LAG har oprindelse i en anden EU-lufthavn eller et luftfartøj tilhørende et EU-luftfartsselskab og endnu engang forsegles i en STEB, før den bringes ud af lufthavnens security-beskyttede område

d)

hvis den pågældende LAG screenes med LEDS-udstyr i lufthavnens airside-område og forsegles i en STEB.

De undtagelser, der er fastsat i litra c) og d), udløber den 31. december 2015.

4.1.3.2.

De i punkt 4.1.3.1, litra b) og d), omhandlede STEB:

a)

skal tydeligt kunne identificeres som en STEB, der bruges i den pågældende lufthavn

b)

skal indeholde bevis for, at den pågældende LAG er købt eller genforseglet i den pågældende lufthavn inden for de seneste tre timer

c)

være omfattet af yderligere bestemmelser, der er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

4.1.3.3.

Screeningen af LAGs er også omfattet af de yderligere bestemmelser, der er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.«

c)

Tillæg 4-D udgår.


Top