EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1146

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1146/2012 af 3. december 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet EØS-relevant tekst

OJ L 333, 5.12.2012, p. 7–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 166 - 192

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1146/oj

5.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 333/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1146/2012

af 3. december 2012

om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 af 14. december 2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 4 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006 (3) af 22. marts 2006 er der opstillet en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Unionen i henhold til kapitel II i forordning (EF) nr. 2111/2005.

(2)

En række medlemsstater og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (i det følgende benævnt »EASA«) har givet Kommissionen oplysninger, som er relevante i forbindelse med en ajourføring af fællesskabslisten, jf. artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2111/2005. Tredjelande har også forelagt relevante oplysninger. Fællesskabslisten bør ajourføres på dette grundlag.

(3)

Kommissionen har underrettet alle berørte luftfartsselskaber, enten direkte eller — hvor dette ikke har været muligt — via de myndigheder, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn med luftfartsselskaberne, om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke der kan træffes afgørelse om enten at nedlægge driftsforbud for dem i Unionen eller at ændre betingelserne for et driftsforbud for et luftfartsselskab, der er opført på fællesskabslisten.

(4)

Kommissionen gav de berørte luftfartsselskaber lejlighed til at gennemgå de af medlemsstaterne fremlagte dokumenter, fremsætte skriftlige bemærkninger og give Kommissionen en mundtlig redegørelse inden for 10 arbejdsdage samt at give en mundtlig redegørelse til Udvalget for Luftfartssikkerhed, der er nedsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 3922/1991 af 16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (4).

(5)

Udvalget for Luftfartssikkerhed har modtaget ajourførte oplysninger af Kommissionen om de igangværende drøftelser, der er iværksat i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005 og gennemførelsesforordning (EF) nr. 473/2006 (5) hertil, med de kompetente myndigheder og luftfartsselskaber i følgende lande: Algeriet, Aruba, Bangladesh, Burkina Faso, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Kina, Comorerne, Cuba, Curaçao, Egypten, Etiopien, Georgien, Guinea-Bissau, Lesotho, Malawi, Mali, Nepal, Pakistan, Den Russiske Føderation, St Maarten, Ukraine, Yemen, Eritrea, Libyen, Afghanistan, Angola, Benin, Congo-Brazzaville, Den Demokratiske Republik Congo, Djibouti, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Ækvatorialguinea, Gabon, Ghana, Honduras, Indonesien, Iran, Jordan, Kasakhstan, Den Kirgisiske Republik, Liberia, Madagaskar, Mauretanien, Mozambique, Filippinerne, Rwanda, São Tomé og Príncipe, Sierra Leone, Sudan, Surinam, Swaziland, Venezuela og Zambia.

(6)

Udvalget for Luftfartssikkerhed har hørt redegørelser fra Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur om resultaterne af gennemgangen af auditrapporterne fra Organisationen for International Civil Luftfart (i det følgende benævnt »ICAO«) inden for rammerne af ICAO's verdensomspændende program for kontrol med sikkerheden (USOAP). Medlemsstaterne opfordres til at prioritere rampeinspektioner for luftfartsselskaber med licens fra stater, for hvilke ICAO har påpeget betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder, eller for hvilke EASA har konkluderet, at der findes betydelige mangler i deres sikkerhedstilsynsordning. Uden at dette berører Kommissionens drøftelser i medfør af forordning (EF) nr. 2111/2005, vil dette åbne mulighed for at skaffe yderligere oplysninger om sikkerhedsforholdene hos luftfartsselskaberne med licens fra disse stater.

(7)

Udvalget for Luftfartssikkerhed har hørt redegørelser fra Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) om resultaterne af rampeinspektioner, der er udført som led i SAFA-programmet i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 af 5. oktober 2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (6).

(8)

Udvalget for Luftfartssikkerhed har hørt redegørelser fra EASA om de tekniske bistandsprojekter, der er udført i stater, som berøres af foranstaltninger i medfør af forordning (EF) nr. 2111/2005. Det er blevet underrettet om anmodningerne om yderligere teknisk bistand og samarbejde for at forbedre civile luftfartsmyndigheders administrative og tekniske kapacitet med sigte på at afhjælpe manglende overholdelse af gældende internationale standarder. Medlemsstaterne blev opfordret til at reagere på disse anmodninger på et bilateralt grundlag og koordinere med Kommissionen og EASA.

(9)

Forordning (EF) nr. 474/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Luftfartssikkerhed.

(11)

På baggrund af resultater af SAFA-rampeinspektioner for luftfartøjer fra visse EU-luftfartsselskaber og standardiseringsinspektioner udført af EASA og områdespecifikke inspektioner og audit, som er udført af deres nationale luftfartsmyndigheder, har nogle medlemsstater iværksat håndhævelsesforanstaltninger. De har underrettet Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed om disse foranstaltninger: Grækenland har oplyst at AOC'et for Sky Wings er suspenderet i forlængelse af suspenderingen af selskabets godkendelse som organisation til sikring af vedvarende luftdygtighed (CAMO) den 7. oktober 2012; Luxembourg har oplyst, at AOC'et for Strategic Airlines blev tilbagekaldt den 8. oktober 2012, og at luftfartsselskabet ikke længere eksisterer; Spanien har oplyst, at luftfartsselskabet IMD Airways har gennemført vellykkede afhjælpende foranstaltninger og forbliver under skærpet tilsyn; endelig har Slovenien oplyst, at AOC'et for Linxair Business Airlines blev tilbagekaldt den 2. oktober 2012.

(12)

Med baggrund i resultaterne af rampeinspektioner udført i 2008 og 2009 inden for rammerne af SAFA-programmet for luftfartøjer, der benyttes af luftfartsselskabet Air Algérie, havde Kommissionen indledt en formel konsultation med Algeriets kompetente myndighed (DACM) i december 2009, jf. forordning (EF) nr. 590/2010 (7) og forordning (EF) nr. 1071/2010 (8). Disse formelle konsultationer har ført til, at der er gennemført tilfredsstillende afhjælpningsforanstaltninger for at rette op på de konstaterede sikkerhedsmangler på kort sigt, og til at DACM og Air Algérie har udarbejdet en solid handlingsplan med afhjælpende og forebyggende foranstaltninger, som varigt skal løse problemerne. Sikkerhedsforholdene hos luftfartsselskabet Air Algérie er løbende blevet kontrolleret via SAFA-programmets resultater og månedlige rapporter, som DACM har fremsendt til Kommissionen om resultaterne af DACM's overvågning af luftfartsselskabet og fremskridtene med at gennemføre handlingsplanens afhjælpende og forebyggende foranstaltninger.

(13)

På grundlag af de positive udviklingstendenser, der er konstateret ved SAFA-inspektionerne siden november 2010, fraværet af alvorlige sikkerhedsmangler og gennemførelsen af handlingsplanens afhjælpende og forebyggende foranstaltninger i overensstemmelse med den fastlagte tidsramme har Kommissionen i juli 2012 besluttet at afslutte de formelle konsultationer med DACM i medfør af forordning (EF) nr. 2111/2005.

(14)

I februar 2012 gav den kompetente myndighed i Aruba tilsagn om at indføre ændringer af det nationale retssystem og at træffe administrative forholdsregler over for Comlux Aruba for at sikre, at kontrollen med driften af dette luftfartsselskab udøves fra Aruba senest fra den 1. august 2012.

(15)

Med sigte på at få ajourført de foreliggende oplysninger herom afholdt Kommissionen, EASA og visse medlemmer af Udvalget for Luftfartssikkerhed den 15. oktober 2012 konsultationer med Arubas kompetente myndigheder. Myndighederne oplyste og forelagde dokumentation for, at lovgivningen vedrørende kontrollen med flyveoperationerne er blevet ændret for at styrke kravene vedrørende etablering af hovedforretningsstedet i Aruba. Myndighederne bekræftede også, at kontrollen med driften af Comlux Aruba N.V. er etableret i Aruba til deres tilfredshed. Der er i denne forbindelse gennemført ændringer af luftfartsselskabets organisation og ansvarsfordeling. Derudover er AOC'et begrænset til et luftfartøj af typen B767 og fornys kun for et år ad gangen, og kun hvis der er tilfredsstillende resultater af det løbende tilsyn for at sikre, at de organisatoriske ændringer er gennemført.

(16)

Kommissionen noterede sig, at Arubas kompetente myndigheder gør fremskridt, og tilskynder myndighederne til at videreføre deres indsats med henblik på at styrke deres tilsynsordning i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder.

(17)

Alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Republikken Congo, har været opført i bilag A siden november 2009. Kommissionen og EASA afholdt et konsultationsmøde med Republikken Congos kompetente myndigheder (ANAC) den 12. oktober 2012, hvor ANAC præsenterede de fremskridt, der er gjort til dato, for at afhjælpe de sikkerhedsmæssige betænkeligheder, som Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) påpegede i forbindelse med den audit, der er udført i 2008 inden for rammerne af det verdensomspændende program for kontrol med sikkerheden (USOAP).

(18)

ANAC forelagde Kommissionen dokumentation for, at AOC'et for luftfartsselskabet Société Nouvelle Air Congo er udløbet, og bekræftede, at luftfartsselskabet har standset sine aktiviteter. På grundlag af de fælles kriterier kan dette luftfartsselskab derfor udgå af bilag A.

(19)

ANAC oplyste Kommissionen om, at der er udstedt AOC til følgende luftfartsselskaber: Canadian Airways' Congo, Eméraude, Equajet og Mistral Aviation. Men da ANAC ikke forelagde dokumentation for, at sikkerhedstilsynet med disse luftfartsselskaber varetages i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder, vurderes det ud fra de fælles kriterier, at disse luftfartsselskaber ligeledes bør optages i bilag A.

(20)

Kommissionen noterede sig, at Republikken Congos kompetente myndigheder gør fremskridt, og tilskynder myndighederne til at videreføre deres indsats med henblik på at etablere en tilsynsordning for den civile luftfart, der er i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder.

(21)

Luftfartsselskaber, der er certificeret i Den Demokratiske Republik Congo, har været opført i bilag A siden marts 2006 (9). Den Demokratiske Republik Congos kompetente myndigheder har taget initiativ til at retablere aktive konsultationer med Kommissionen og EASA og har indikeret, at de er fast besluttet på at gennemføre en grundig gennemgang og en fuldstændig revision af luftfartsindustrien og den nationale tilsynsmyndighed.

(22)

Den Demokratiske Republik Congos kompetente myndigheder oplyste Kommissionen om, at der er udstedt AOC til følgende luftfartsselskaber: Air Fast Congo, Fly Congo, Katanga Express, Katanga Wings, Mango Airlines og Will Airlift. Men da de kompetente myndigheder ikke forelagde dokumentation for, at sikkerhedstilsynet med disse luftfartsselskaber varetages i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder, vurderes det ud fra de fælles kriterier, at disse luftfartsselskaber ligeledes bør optages i bilag A.

(23)

Den Demokratiske Republik Congos kompetente myndigheder har ikke forelagt dokumentation for, at de andre luftfartsselskaber, som er opført i bilag A, har indstillet aktiviteterne. På grundlag af de fælles kriterier vurderes det derfor, at disse luftfartsselskaber stadig bør være opført i bilag A.

(24)

Kommissionen noterede sig, at Den Demokratiske Republik Congos kompetente myndigheder gør fremskridt, og tilskynder myndighederne til at videreføre deres indsats med henblik på at etablere en tilsynsordning for den civile luftfart, der er i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder, samtidig med at de fortsat engagerer sig i den nyligt genetablerede dialog.

(25)

ICAO gennemførte en audit af De Nederlandske Antiller (10) i 2008 og konstaterede en række fejl/mangler vedrørende alle tilsynsordningens kritiske elementer. Det blev navnlig konstateret, at De Nederlandske Antillers kompetente myndigheder ikke havde tilstrækkeligt personale til områderne certificering af luftfartspersonale, flyveoperationer, luftfartstjenester og lufthavne til at kunne varetage deres tilsynsfunktioner.

(26)

Herudover blev Curaçao og St Maarten efter en vurdering af USA's Federal Aviation Administration (FAA) som led i IASA-programmet i september 2011 nedgraderet fra kategori 1 til kategori 2, fordi FAA mener, at Curaçao og St Maarten ikke i tilstrækkelig grad overholder de internationale sikkerhedsstandarder.

(27)

Endelig er der ved rampeinspektioner, der er gennemført som led i SAFA-programmet (11) i perioden maj 2011 til maj 2012, i gennemsnit konstateret mere end én alvorlig fejl/mangel pr. inspektion.

(28)

Som følge heraf har Kommissionen iværksat konsultationer med Curaçaos og St Maartens kompetente myndigheder og skrev til disse i juli 2012 for at få nærmere oplysninger om, hvilke afhjælpende foranstaltninger, der er iværksat eller planlagt. Disse konsultationer er stadig i gang.

(29)

De kompetente myndigheder i både Curaçao og St Maarten har besvaret Kommissionens henvendelse og nærmere beskrevet de afhjælpende foranstaltninger, som er igangsat og planlagt for at løse de problemer, der er konstateret ved ICAO's og FAA's audit.

(30)

Nederlandene har til Udvalget for Luftfartssikkerhed oplyst, at man aktivt yder teknisk bistand til både Curaçao og St Maarten for at hjælpe dem med at oprette et sikkerhedstilsyn, der er i overensstemmelse med ICAO's standarder.

(31)

Kommissionen har noteret sig de foranstaltninger, der er iværksat af Curaçaos og St Maartens kompetente myndigheder og opmuntrer dem til at fortsætte den beslutsomme indsats for at afhjælpe manglerne i deres tilsyn for luftfartssikkerhed, da Kommissionen ellers vil være nødt til at iværksætte foranstaltninger i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005. Medlemsstaterne vil fortsætte med at følge situationen nøje ved hjælp af opprioriterede rampeinspektioner inden for rammerne af SAFA-programmet for at kontrollere, om de afhjælpende foranstaltninger er effektive.

(32)

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret i Ækvatorialguinea, har driftsforbud i EU og har været opført på listen i bilag A siden marts 2006. Ækvatorialguineas kompetente myndighed (DGAC) har underrettet Kommissionen om, at der er udstedt et AOC til luftfartsselskabet Tango Airways. Da der ikke foreligger nogen dokumentation for, at DGAC's evne til at gennemføre sikkerhedstilsyn for luftfartsselskaber, der er certificeret i landet, har ændret sig, så de gældende sikkerhedsstandarder overholdes, vurderes det på grundlag af de fælles kriterier, at det pågældende luftfartsselskab ligeledes bør optages i bilag A.

(33)

Som følge af konstaterede fejl/mangler under en ICAO-audit af Eritrea i november 2010 har ICAO underrettet alle de kontraherende parter i Chicago-konventionen om tre betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder (SSC) inden for områderne flyveoperationer, flyvedygtighed og luftfartstjenester. Derudover bemærkede ICAO i sin endelige auditrapport, at mangelraten for effektiv gennemførelse af internationale sikkerhedsstandarder lå på 79,9 %.

(34)

Med henvisning hertil påbegyndte Kommissionen formelle konsultationer med Eritreas kompetente myndighed (ER-CAA) for at få nærmere oplysninger om, hvilke foranstaltninger ER-CAA havde iværksat for at løse de sikkerhedsmangler, der var konstateret i forbindelse med ICAO's audit.

(35)

ER-CAA har pr. brev underrettet Kommissionen om, at to SSC vedrørende henholdsvis luftdygtighed og luftfartstjenester er fjernet, men at den tredje SCC vedrørende certificeringsprocessen for udstedelse af et AOC endnu ikke er løst og vil kræve et ICAO-valideringbesøg, før den kan afsluttes. ER-CAA's fremlagte dokumentation indeholdt dog ikke nogen oplysninger om de afhjælpende foranstaltninger, der er iværksat for at få afsluttet den tilbageværende SSC, og heller ingen oplysninger om tilsyn med driften af Eritreas luftfartsselskaber, som begge er godkendt af Eritrea til at flyve til EU.

(36)

Kommissionen har gentagne gange inviteret ER-CAA til konsultationsmøder for at få yderligere afklaring af tilsynet med Eritreas AOC-indehavere. ER-CAA har dog afvist at deltage i møderne.

(37)

ER-CAA var inviteret til møde med Udvalget for Luftfartssikkerhed og kom med en redegørelse den 21. november 2012. ER-CAA meddelte, at deres afhjælpende handlingsplan var blevet godkendt af ICAO og ER-CAA mente — som følge af en ændring af den primære luftfartslovgivning og indførelse af en række forskrifter for den civile luftfart — at den betydelige sikkerhedsmæssige betænkelighed var løst. Det stod ikke klart, hvorvidt Eritrea havde anmodet om et ICAO-valideringsbesøg, selv om de bistås af ICAO's Regional Office Safety Team. Udvalget for Luftfartssikkerhed mente dog ikke, at der var tilstrækkelig dokumentation for, at ER-CAA havde gjort en omfattende indsats for at tage hensyn til alle aspekterne i forbindelse med den betydelige sikkerhedsmæssige betænkelighed. ER-CAA kunne heller ikke klart redegøre for tilsynet med luftfartøjer, som har et AOC fra Eritrea, og som omfatter wet-leasede luftfartøjer fra udenlandske luftfartsselskaber, hvilket har til følge, at disse luftfartøjer er opført på adskillige AOC, og det er ikke i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder.

(38)

Alle luftfartsselskaber med licens i Eritrea var inviteret til møde med Udvalget for Luftfartssikkerhed, men kun et af dem, nemlig Eritrean Airlines gav en redegørelse til Udvalget for Luftfartssikkerhed den 21. november 2012. Luftfartsselskabet bekræftede, at det benytter to luftfartøjer af typen A320, som flyver til Rom i henhold til en wet-leasingaftale, men kunne ikke skabe klarhed om tilsynet med driften og kontrollen af flyveoperationerne til Udvalgets tilfredshed.

(39)

Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed anerkender Eritreas indsats for at afhjælpe sikkerhedsmangler i sit civile luftfartssystem. Det vurderes imidlertid på grundlag af de fælles kriterier og i afventning af den faktiske gennemførelse af egnede afhjælpende foranstaltninger med henblik på at rette op på de af ICAO påpegede mangler og navnlig den betydelige sikkerhedsmæssige betænkelighed, at Eritreas kompetente myndigheder på nuværende tidspunkt ikke er i stand til at gennemføre og håndhæve de relevante sikkerhedsstandarder hos alle luftfartsselskaber under myndighedernes lovpligtige kontrol. Der bør derfor nedlægges driftsforbud for samtlige luftfartsselskaber, der er certificeret i Eritrea, og de bør optages i bilag A.

(40)

Når den udestående betydelige sikkerhedsmæssige betænkelighed er afsluttet til ICAO's tilfredshed, og de vigtigste konstaterede fejl/mangler fra ICAO's audit er afhjulpet på passende vis, er Kommissionen rede til — med bistand fra EASA og støtte fra medlemsstaterne — at organisere en kontrol på stedet for at verificere fremskridtene og forberede en gennemgang af sagen i Udvalget for Luftfartssikkerhed.

(41)

Honduras' kompetente myndighed anmodede i juni 2012 om at få fjernet Rollins Air fra sikkerhedslisten, idet selskabets AOC er suspenderet. Myndighederne forelagde den 21. november 2012 dokumentation for, at AOC'et for Rollins Air, som havde været suspenderet i seks måneder, var udløbet og tilbagekaldt den 24. september 2012. På grundlag af de fælles kriterier kan Rollins Air derfor udgå af bilag A.

(42)

Drøftelserne med Indonesiens kompetente myndigheder (DGCA) videreføres med henblik på at overvåge DGCA's fremskridt med hensyn til at sikre sikkerhedstilsynet med alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Indonesien, i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder.

(43)

Den 18. oktober 2012 blev der afholdt en videokonference mellem Kommissionen, EASA og DGCA, hvor DGCA kom med en opdatering for så vidt angår visse luftfartsselskaber under deres tilsyn. DGCA oplyste, at fem nye luftfartsselskaber var blevet certificeret, nemlig Jayawijaya Dirantara den 16. april 2012, Pacific Royale Airways den 29. maj 2012, Citilink Indonesia den 22. juni 2012, Angkasa Super Services den 7. juni 2012 og Air Born Indonesia den 6. marts 2012. Men da DGCA ikke forelagde dokumentation for, at sikkerhedstilsynet med disse luftfartsselskaber varetages i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder, vurderes det ud fra de fælles kriterier, at disse luftfartsselskaber bør optages i bilag A.

(44)

Herudover oplyste DGCA, at selskabet PT Sampoerna Air Nasantara havde skiftet navn til PT Pegasus Air Services, og at selskabet PT Nyaman Air havde skiftet navn til PT Heavy Lift, og at disse navne derfor burde ændres i bilag A.

(45)

DGCA oplyste endvidere og dokumenterede, at Dirgantara Air Services' AOC var tilbagekaldt den 25. maj 2012. På grundlag af de fælles kriterier vurderes det derfor, at dette luftfartsselskab bør udgå af bilag A.

(46)

DGCA informerede også om resultaterne af FAA's kontrolbesøg i Indonesien i september 2012. Selv om FAA har noteret sig, at der er sket fremskridt inden for tilsynet med luftfartssikkerheden i de senere år, var der stadig anmærkninger og henstillinger vedrørende uddannelsen af inspektører, overvågningen af udenlandske selskabers flyveaktiviteter, håndhævelsesstrategi og -procedurer, herunder brugen af bøder, og behovet for at forbedre visse lokale faciliteter. DGCA sagde ja til at fremsende en kopi af den formelle rapport fra kontrolbesøget, så snart den foreligger.

(47)

Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed bed mærke i de gode fremskridt, som Indonesiens kompetente myndigheder har gjort, og opmuntrer dem til at fortsætte indsatsen for at afslutte arbejdet med at indføre et luftfartssystem, som fuldt ud overholder ICAO's standarder.

(48)

Der har løbende været intensive konsultationer med Kasakhstans kompetente myndigheder. Kasakhstans kompetente myndigheder har fremsendt flere redegørelser, og med udgangspunkt i disse afholdt Kommissionen, støttet af EASA, et konsultationsmøde den 17. oktober 2012. Kasakhstans kompetente myndigheder blev også hørt i Udvalget for Luftfartssikkerhed den 21. november 2012 og kom med redegørelser ved denne lejlighed.

(49)

Kasakhstans kompetente myndigheder oplyste, at de gør fremskridt med den ambitiøse reform af luftfartssektoren, der blev iværksat i 2009 med sigte på at forbedre luftfartssikkerheden. Der er vedtaget ny lovgivning for den civile luftfart i juli 2010 og mere end 100 specifikke luftfartsforskrifter, som de kompetente myndigheder nu er i gang med at omsætte. Der er også sket fremskridt inden for kapacitetsopbygning, idet der er oprettet et flyvesikkerhedskontrolcenter, og der er rekrutteret yderligere kvalificerede inspektører, hvilket fortsætter over de kommende måneder. Der er også sket fremskridt med gencertificeringen af luftfartøjer og operatører.

(50)

Kasakhstans kompetente myndigheder oplyste, at de fortsætter med at gennemføre håndhævelsesforanstaltninger. Som følge af transport- og kommunikationsministeriets dekret af 3. juli 2011 om indførelsen af flyveoperationsregler for Republikken Kasakhstans civile luftfart må sovjetisk-byggede luftfartøjer, som ikke overholder ICAO's sikkerhedsstandarder, fra den 1. november 2012 ikke længere flyve i Kasakhstans luftrum; følgelig har Kasakhstans myndigheder forbudt flyvning med 7 luftfartøjer af typen Yak-40, 2 luftfartøjer af typen Antonov 12, 5 luftfartøjer af typen Antonov 24 og 1 luftfartøj af typen Tu-134 (12).

(51)

Kasakhstans kompetente myndigheder oplyste også Kommissionen om, at 5 luftfartsselskaber havde standset deres aktiviteter, og forelagde dokumentation for, at deres AOC var udløbet og ikke fornyet. Det drejer sig om selskaberne Asia Wings, Minas, Skybus, Skyjet og Sayakhat Airlines På grundlag af de fælles kriterier kan disse luftfartsselskaber derfor slettes fra bilag A.

(52)

Kasakhstans kompetente myndigheder oplyste endvidere Kommissionen om, at 4 luftfartsselskaber, som tidligere beskæftigede sig med kommerciel lufttransport, har standset disse aktiviteter, skåret ned på deres flåde og er gencertificeret under arbejdsflyvning; det drejer sig om Aero Aircompany, AK Suncare Aircompany, Kazair West og EKA's Ust-Kamenogorsk Air division. På grundlag af de fælles kriterier kan disse luftfartsselskaber derfor udgå af bilag A.

(53)

Kasakhstans kompetente myndigheder oplyste, at i henhold til en beslutning fra ministerpræsidenten kan der ikke udstedes nye AOC, før de kompetente myndigheder er i stand til fuldt ud at opfylde deres ICAO-forpligtelser.

(54)

Air Astana blev hørt af Udvalget for Luftfartssikkerhed den 21. november 2012 for at fremlægge ajourførte oplysninger om sin flåde, som i øjeblikket fornys. Selskabet oplyste, at en række luftfartøjer var udfaset, og at andre var ved at blive indlemmet i den nuværende flåde af B767, B757, A320 og Fokker 50, som allerede er opført i bilag B. Air Astana erklærede og forelagde dokumentation for, at sikkerhedsresultaterne for selskabets flåde er forbedret. Kasakhstans kompetente myndigheder erklærede, at driften af de luftfartøjer, som aktuelt optræder på AOC'et, er underlagt et vist løbende tilsyn. Arubas kompetente myndigheder forelagde også dokumentation for, at luftdygtigheden af de luftfartøjer, som er indregistreret i Aruba, og som aktuelt er opført på Air Astanas AOC, er underlagt løbende tilsyn i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder, og at myndighederne er tilfredse med den konstaterede luftdygtighedsstandard. Herudover bekræftede medlemsstaterne og EASA, at der ikke var konstateret nogen specifikke fejl/mangler ved rampeinspektioner i europæiske lufthavne inden for rammerne af SAFA-programmet. På grundlag af de fælles kriterier bør bilag B derfor ændres, således at det inden for de nuværende flyveoperationer er muligt at benytte luftfartøjer af typen B767, B757, A320 og Fokker 50, som er eller bliver opført på Air Astanas AOC, forudsat, at disse luftfartøjer er registreret i Aruba, og at AOC'et og alle ændringer heraf rettidigt fremsendes til Kommissionen og Eurocontrol.

(55)

Medlemsstaterne vil kontrollere den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder ved hjælp af opprioriterede rampeinspektioner, som udføres for Air Astanas luftfartøjer i medfør af forordning (EF) nr. 965/2012. Hvis resultaterne af sådanne kontroller eller nogen andre sikkerhedsrelevante oplysninger indikerer, at de internationale sikkerhedsstandarder ikke overholdes, vil Kommissionen være nødt til at træffe foranstaltninger inden for rammerne af forordning (EF) 2111/2005.

(56)

Kommissionen støtter fortsat den ambitiøse reform af det civile luftfartssystem, som Kasakhstans myndigheder har iværksat, og tilskynder myndighederne til at videreføre deres indsats med henblik på at etablere en tilsynsordning for den civile luftfart, der er i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder. Med dette mål for øje opmuntrer Kommissionen myndighederne til at fortsætte med gennemførelsen af den afhjælpende handlingsplan, der er aftalt med ICAO, og til primært at fokusere på de to udestående betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder og gencertificeringen af alle operatører, som de er ansvarlige for. Når disse udestående betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder er afsluttet til ICAO's tilfredshed, er Kommissionen rede til — med bistand fra EASA og støtte fra medlemsstaterne — at organisere en kontrol på stedet for at verificere fremskridtene og forberede en gennemgang af sagen i Udvalget for Luftfartssikkerhed.

(57)

Luftfartsselskaber, der er etableret i Den Kirgisiske Republik, har været underlagt driftsforbud siden 2006. Kommissionen afholdt med bistand fra EASA et konsultationsmøde den 5. oktober 2012 med Den Kirgisiske Republiks myndigheder, som under mødet anførte, at Den Kirgisiske Republik havde vedtaget nye lovrammer, og at det var en prioritet for regeringen at blive slettet fra sikkerhedslisten.

(58)

Den Kirgisiske Republiks kompetente myndigheder oplyste, at følgende luftfartsselskaber har ændret deres navn: Eastok Avia er ændret til Air Bishkek og Dames er ændret til State Aviation Enterprise under the Ministry of Emergency Situations (SAEMES). Bilag A bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(59)

Den Kirgisiske Republiks kompetente myndigheder oplyste, at der er udstedt AOC til følgende luftfartsselskaber: Manas Airways, Supreme Aviation og Sky KG Airlines. Myndighederne forelagde dog ikke nogen dokumentation for, at sikkerhedstilsynet med disse luftfartsselskaber sker i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder. På grundlag af de fælles kriterier vurderes det derfor, at disse luftfartsselskaber bør optages i bilag A.

(60)

Den Kirgisiske Republiks kompetente myndigheder forelagde Kommissionen dokumentation for tilbagekaldelsen af AOC'et for følgende selskaber: Trast Aero, Asian Air og Kyrgyzstan Airlines. Endvidere oplyste de, at AOC for Aerostan og Itek Air var udløbet og ikke blevet fornyet. På grundlag af de fælles kriterier kan disse luftfartsselskaber derfor slettes fra bilag A.

(61)

Når det er aftalt med de kompetente myndigheder er Kommissionen fortsat rede til — med bistand fra EASA og støtte fra medlemsstaterne — at organisere et sikkerhedskontrolbesøg i Den Kirgisiske Republik for at verificere gennemførelsen af de nye regler og et tilfredsstillende tilsyn med visse luftfartsselskaber, der er certificeret i Den Kirgisiske Republik.

(62)

Konsultationerne med Libyens kompetente myndigheder (LCAA) fortsætter for at bekræfte, at Libyen gør fremskridt i arbejdet med at reformere sikkerhedsordningen for landets civile luftfart, og navnlig for at sikre, at sikkerhedstilsynet med alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Libyen, overholder de internationale sikkerhedsstandarder.

(63)

LCAA og repræsentanter fra selskaberne Afriqiyah, Libyan Airlines og Buraq Air deltog i et møde med Kommissionen, EASA og visse medlemmer af Udvalget for Luftfartssikkerhed den 15. oktober 2012 for at informere om fremskridtene. LCAA oplyste, at de havde truffet retlige foranstaltninger ved at tilbagekalde AOC (13) for 16 af de 26 luftfartsselskaber i Libyen. Libyen havde engageret konsulenter på kort sigt og ICAO bistår med teknisk assistance på langt sigt, og man er desuden i gang med at rekruttere en række yderligere piloter og ingeniører, som kan fungere som kontrolpersonale.

(64)

LCAA oplyste endvidere, at man var ved at igangsætte en fem-trins gencertificeringsproces for alle libyske luftfartsselskaber, begyndende med Libyan Airlines og Afriqiyah, og at LCAA ville aflægge rapport om forløbet og stille auditrapporterne til rådighed, efterhånden som de forelå. Samtidig ville der blive udarbejdet og gennemført en ordning med årligt tilsyn for at sikre de libyske luftfartsselskabers fortsatte overholdelse af ICAO's standarder.

(65)

Udvalget for Luftfartssikkerhed hørte redegørelser fra LCAA, Libyan Airlines og Afriqiyah den 21. november 2012. LCAA erklærede tydeligt, at usikre flyveoperationer ikke ville blive tolereret i Libyen. LCAA bekræftede oplysningerne fra mødet den 16. oktober, herunder navnlig at undersøgelsesrapporten vedrørende Afriqiyah A330-hændelsen ville blive offentliggjort før februar 2013, at gencertificeringen af Libyan Airlines og Afriqiyah forventes afsluttet i december 2012 og inden udgangen af december 2013 for resten af luftfartsselskaberne. Myndighederne oplyste også, at de vil fortsætte med håndhævelsesforanstaltninger, hvor det er nødvendigt, for at begrænse sikkerhedsrisici, som det var tilfældet med et midlertidigt startforbud for en A320.

(66)

Libyan Airlines oplyste, at selskabets sikkerhedsledelsesprocesser var forbedret og ligeledes uddannelsen af selskabets personale.

(67)

Afriqiyah oplyste Udvalget for Luftfartssikkerhed om selskabets kvalitetssikringssystem og brugen af eksterne uddannelsesorganisationer. Selskabet erklærede også, at som følge af A330-ulykken var driftsplanerne blevet ændret med sigte på at mindske risikoen for overtrætte piloter, der var gennemført et pilotuddannelsesprogram om »go-around«-procedurer, og eksterne eksperter var blevet engageret for at bistå med udarbejdelsen af sikkerhedsprogrammer. Luftfartsselskabet udtrykte også ønske om at flyve til Spanien, Frankrig, Det Forenede Kongerige, Italien, Tyskland og Østrig, når LCAA fjerner de nuværende begrænsninger.

(68)

Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed var positive over for LCAA's fornuftige plan til udbedring af sikkerhedsmanglerne i landets luftfartssystem, den realistiske tidsplan og fremskridtene indtil nu. De tog til efterretning, at LCAA bibeholder de nuværende begrænsninger for hvert libysk luftfartsselskabs flyvninger til EU, Norge, Schweiz og Island, indtil en fuldstændig fem-trins certificeringsproces er afsluttet og alle betydelige fejl/mangler afsluttet, hvorefter individuelle luftfartsselskaber efter aftale med Kommissionen kunne få lov til at genoptage kommercielle flyvninger til EU, Norge, Schweiz og Island.

(69)

LCAA gav desuden tilsagn om, at forelægge Kommissionen nærmere oplysninger om gencertificeringsprocessen for hvert luftfartsselskab, der gencertificeres, og at mødes med Kommissionen og medlemsstaterne for at drøfte relevante audit, fejl/mangler, iværksatte afhjælpende foranstaltninger og afslutningsforanstaltninger, sammen med nærmere oplysninger om planerne for løbende tilsyn, inden der træffes nogen aftale om at lempe restriktionerne. Hvis disse oplysninger ikke godtgør over for Kommissionen og medlemsstaterne, at gencertificeringsprocessen faktisk er afsluttet, og at der er etableret et passende løbende tilsyn i overensstemmelse med ICAO's standarder, vil Kommissionen være nødt til at træffe foranstaltninger for at forhindre luftfartsselskaberne i at flyve til EU, Norge, Schweiz og Island. Hvis der er behov for yderligere afklaring, kan Kommissionen beslutte at gennemføre et kontrolbesøg på stedet, før nogen af restriktionerne lempes.

(70)

For luftfartsselskaber, som efterfølgende får lov til at flyve til EU, vil medlemsstaterne kontrollere den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder ved hjælp af opprioriterede rampeinspektioner, som udføres for et luftfartsselskabs luftfartøjer i medfør af forordning (EF) nr. 965/2012. Hvis resultaterne af sådanne kontroller eller nogen andre sikkerhedsrelevante oplysninger indikerer, at de internationale sikkerhedsstandarder ikke overholdes, vil Kommissionen være nødt til at træffe foranstaltninger inden for rammerne af forordning (EF) 2111/2005.

(71)

Luftfartsselskaber, der er certificeret i Mauretanien, er opført i bilag A siden november 2010 (14). Mauretaniens kompetente myndigheder (ANAC) har lige siden deltaget i aktive konsultationer med Kommissionen med sigte på at orientere om fremskridtene med reformen af forskrifterne for den civile luftfart og er kommet med en række redegørelser herom. Der blev afholdt to møder med ANAC og Mauritania Airlines den 24. september og den 10. oktober 2012. ANAC og Mauritania Airlines International blev også hørt af Udvalget om Luftfartssikkerhed den 21. november 2012.

(72)

ANAC oplyste, at der var iværksat målrettede foranstaltninger for at reformere sikkerhedstilsynet, og at der allerede var nået en række resultater: det gælder navnlig indførelsen af en ny civilluftfartskodeks, ændring af luftfartslovgivningen for at bringe den i overensstemmelse med bilagene til Chicago-konventionen, ændringer af ANAC's ledelse, struktur og personale og indførelsen af et komplet sæt procedurer for certificering af og løbende tilsyn med luftfartsselskaber.

(73)

ANAC oplyste, at der er gennemført resolutte håndhævelsesforanstaltninger. ANAC bekræftede, at Mauritania Airways' AOC udløb den 15. december 2010 og ikke blev fornyet, idet luftfartsselskabet indstillede sine aktiviteter. ANAC oplyste også, at certifikaterne og undtagelserne for luftfartsselskabet Class Aviation blev tilbagekaldt i januar 2011.

(74)

ICAO gennemførte to koordinerings- og valideringsbesøg (ICVM) i Mauretanien i april og september 2012 for at validere landets fremskridt. Den afsluttende rapport fra disse besøg bekræfter, at der er sket store fremskridt, og den samlede overholdelse af de internationale sikkerhedsstandarder er forbedret med 47 %. ICAO bekræftede over for Kommissionen den 1. oktober 2012 de ekstraordinære resultater, som ANAC har nået. Det blev dog også konkluderet efter kontrolbesøgene, at der er behov for at fortsætte gennemførelsen af alle afhjælpende foranstaltninger i praksis, herunder navnlig i forbindelse med tilsynsforpligtelserne og løsningen af konstaterede sikkerhedsbetænkeligheder, hvor ICAO beretter om en mangel på effektiv gennemførelse af internationale sikkerhedsstandarder på henholdsvis 51 % og 58 %. ANAC oplyste, at man agter at yde en resolut indsats for at forbedre overholdelsen af ICAO's standarder yderligere.

(75)

I sine konsultationer med ANAC fokuserede Kommissionen navnlig på robustheden af sikkerhedstilsynet med Mauritania Airlines International. Der var konstateret mangler ved den oprindelige certificering af Mauritania Airlines International, idet selskabets AOC blev udstedt den 8. maj 2011 uden at der forelå dokumentation for, at de punkter, hvor der var konstateret manglende overholdelse af reglerne faktisk var korrigeret inden udstedelsen af AOC'et, herunder bl.a. RVSM-godkendelserne (reduced vertical separation minima), manglen på overvågning af flyvedata og manglen på jordpersonale. ANAC og Mauritania Airlines International berettede om og forelagde dokumentation for, at alle mangler var afhjulpet den 25. oktober 2012. ANAC erklærede desuden og forelagde dokumentation for, at luftfartsselskabet er underlagt tilstrækkeligt løbende tilsyn i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder.

(76)

Udvalget for Luftfartssikkerhed hilser de store fremskridt velkommen, som Mauretaniens kompetente myndigheder har gjort for så vidt angår afhjælpning af de mangler, som ICAO har konstateret i forbindelse med den oprindelige certificering af Mauritania Airlines International. På baggrund af de effektive håndhævelsesforanstaltninger, der er vedtaget og gennemført af ANAC i forbindelse med de andre luftfartsselskaber, som ikke eksisterer længere, vurderes det derfor på grundlag af de fælles kriterier, at samtlige luftfartsselskaber, der er certificeret i Mauretanien bør udgå af bilag A.

(77)

ANAC har erklæret og skriftligt bekræftet, at Mauritania Airlines International ikke har planer om at genoptage flyvningerne til EU på kort sigt, bortset fra flyvninger til Las Palmas de Gran Canaria (Spanien) og tidligst i februar 2013.

(78)

Spaniens kompetente myndigheder oplyste, at de havde ydet teknisk bistand til ANAC og bekræftede, at de var tilfredse med, at flyvningerne til Las Palmas de Gran Canaria genoptages.

(79)

Medlemsstaterne vil kontrollere den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder ved hjælp af opprioriterede rampeinspektioner, som udføres for luftfartøjer, som benyttes af luftfartsselskaber, der er certificeret i Mauretanien, i medfør af forordning (EF) nr. 965/2012.

(80)

Kommissionen agter — med bistand fra EASA og støtte fra medlemsstaterne — at gennemføre et kontrolbesøg på stedet for at verificere en tilfredsstillende gennemførelse af de foranstaltninger, der er truffet af ANAC.

(81)

Hvis resultaterne af rampeinspektioner eller nogen andre sikkerhedsrelevante oplysninger indikerer, at de internationale sikkerhedsstandarder ikke overholdes, vil Kommissionen være nødt til at træffe foranstaltninger inden for rammerne af forordning (EF) 2111/2005.

(82)

Luftfartsselskaber, der er certificeret i Filippinerne, er opført i bilag A siden den 31. marts 2010 (15). Konsultationerne med Filippinernes kompetente myndigheder (CAAP) er siden blevet fortsat med sigte på at få ajourførte oplysninger om de fremskridt, der gøres med reformen af civilluftfartslovgivningen. Der er forelagt en række redegørelser, og der blev afholdt en videokonference den 18. november 2012 mellem Kommissionen, bistået af EASA, og CAAP.

(83)

CAAP oplyste, at ICAO havde gennemført et koordinerings- og valideringsbesøg (ICVM) i oktober 2012, og forelagde de foreløbige resultater, som viser en 7 % forbedring i den samlede overholdelse af ICAO's standarder. Den betydelige sikkerhedsmæssige betænkelighed, som ICAO har underrettet alle kontraktparter i Chicago-konventionen om, for så vidt angår sikkerhedstilsynet med luftfartsoperatører forbliver åben, og ICAO konstaterede yderligere sikkerhedsmæssige betænkeligheder i forbindelse med luftfartøjsregistret.

(84)

CAAP bekræftede, at AviaTour Fly’In var indblandet i endnu en ulykke med dødsfald den 18. august 2012 ud over den ulykke med dødsfald, som skete i marts 2012 (16). CAAP har ikke reageret tilfredsstillende på anmodninger om oplysninger fra Kommissionen, og mangler navnlig at fremsende oplysninger om gyldigheden af dette luftfartsselskabs AOC, som ifølge tidligere redegørelser skulle udløbe den 14. august 2012, og om resultaterne af de igangværende undersøgelser af begge ulykker.

(85)

Selv om Kommissionen havde fået oplysning om, at luftfartsselskaberne South West Air Corporation, Airgurus og Skyjet har påbegyndt kommerciel lufttransport, har CAAP ikke reageret tilfredsstillende på anmodninger om oplysninger fra Kommission, og mangler navnlig at fremsende AOC for disse luftfartsselskaber sammen med fuldstændige driftsspecifikationer; CAAP dokumenterede heller ikke, at certificeringen af og det løbende tilsyn med disse luftfartsselskaber fuldt ud overholder de gældende internationale sikkerhedsstandarder. På grundlag af de fælles kriterier vurderes det derfor, at disse luftfartsselskaber bør optages i bilag A.

(86)

Kommissionen støtter fortsat reformen af det civile luftfartssystem, som Filippinernes kompetente myndigheder har iværksat, og tilskynder myndighederne til resolut at videreføre deres indsats med henblik på at etablere en tilsynsordning for den civile luftfart, der er i overensstemmelse med de internationale sikkerhedsstandarder. Med dette mål for øje opmuntrer Kommissionen myndighederne til at fortsætte med gennemførelsen af den afhjælpende handlingsplan, der er aftalt med FAA og ICAO, og til primært at fokusere på udestående betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder, gencertificeringen af alle operatører, som de er ansvarlige for, og effektive håndhævelsesforanstaltninger ved sikkerhedsmæssige betænkeligheder eller overtrædelser af den gældende lovgivning. Når FAA har ændret sin vurdering af Filippinernes overholdelse af de internationale sikkerhedsstandarder, og når alle betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder er afsluttet til ICAO's tilfredshed, er Kommissionen rede til — med bistand fra EASA og støtte fra medlemsstaterne — at organisere en kontrol på stedet for at verificere fremskridtene og forberede en gennemgang af sagen i Udvalget for Luftfartssikkerhed.

(87)

Kommissionen bistået af EASA gennemførte en sikkerhedsaudit i Kongeriget Jordan fra 30. september til 4. oktober 2012 med sigte på at verificere den tilfredsstillende gennemførelse af de foranstaltninger, der er iværksat af de kompetente myndigheder for den civile luftfart (CARC) og luftfartsselskabet Jordan Aviation (statsligt selskab) for at afhjælpe de sikkerhedsmæssige betænkeligheder, der er beskrevet i forordning (EF) nr. 1197/2011.

(88)

Under besøget forelagde CARC dokumentation for effektiviteten af myndighedernes afhjælpende og forebyggende handlingsplan, som blev udarbejdet og gennemført efter, at EU havde pålagt luftfartsselskabet Jordan Aviation flyverestriktioner. CARC dokumenterede også, at myndigheden nu er i stand til at opfylde sine tilsynsforpligtelser i henhold til ICAO's standarder for de operatører, som der er udstedt et AOC til. Auditholdet berettede om en troværdig indsats fra CARC's side for at gennemføre sin afhjælpende og forebyggende handlingsplan, væsentlige fremskridt til dato og en åben, samarbejdsvillig og konstruktiv tilgang til at få udbedret konstaterede mangler i deres procedurer. Det blev bekræftet, at de nuværende tilsynsprocedurer burde garantere, at luftfartsselskaberne iværksætter rettidige og effektive afhjælpende foranstaltninger ved konstatering af sikkerhedsmæssige betænkeligheder, men auditholdet udpegede dog også områder, hvor der bør ske forbedringer, navnlig for så vidt angår MEL-godkendelsesproceduren (Minimum Equipment List) og proceduren for godkendelse af transport af farligt gods.

(89)

Siden november 2011 har luftfartsselskabet Jordan Aviation været underlagt skærpet tilsyn fra CARC's side, bl.a. gennem intensiv fokus på rampeinspektioner, inspektioner under flyvning, inspektioner med kontrol af luftfartøjers luftdygtighed og CAMO-inspektioner (Continuous Airworthiness Management Organisation). I forbindelse med en årlig audit blev det også vurderet, om Jordan Aviation overholder de jordanske forskrifter på civilluftfartsområdet. Resultaterne af denne audit pegede på en væsentlig forbedring, når det gælder styring af vedvarende luftdygtighed. Endvidere og i forbindelse med luftfartsoperatørens anmodning om at måtte tilføje en ny type luftfartøj (Airbus A330-200) til sin flåde har CARC gennemført en vurdering af Jordan Aviations evne til at indføre en ny luftfartøjstype. Ændringen af AOC'et blev afsluttet den 9. maj 2012, og Airbus A330-200-flyet blev tilføjet til driftsspecifikationerne på Jordan Aviations' AOC.

(90)

Under besøget fik auditholdet forelagt dokumentation for effektiviteten af den afhjælpende og forebyggende handlingsplan, som Jordan Aviation har udarbejdet og gennemført. Luftfartsoperatøren var i stand til at påvise, at den ordning, der er indført til styring af vedvarende luftdygtighed, nu er tilstrækkeligt til at sikre, at luftfartsoperatørens luftfartøjer forbliver luftdygtige, men samtidig konstaterede auditholdet, at der er områder, hvor der skal ske forbedringer, herunder navnlig i forbindelse med procedurer for beflyvning af en ny rute og planlægning af flyvebesætninger.

(91)

Efter anmodningen fra CARC og Jordan Aviation om genvurdering af de driftsrestriktioner, som blev pålagt ved forordning (EF) nr. 1197/2011, og i betragtning af, at betingelserne for det var opfyldt, blev CARC og Jordan Aviation inviteret til at komme med redegørelser i Udvalget for Luftfartssikkerhed. Mødet fandt sted den 21. november 2012. Under mødet forelagde CARC og Jordan Aviation også nærmere oplysninger om den afhjælpende handlingsplan, der er opstillet for at afhjælpe de problemer, der blev konstateret ved auditholdets besøg på stedet.

(92)

Udvalget for Luftfartssikkerhed er positivt over for de forbedringer, der er gennemført af CARC og Jordan Aviation med gennemførelsen af de internationale sikkerhedsstandarder og mener ikke længere, at det er nødvendigt at pålægge dette luftfartsselskab begrænsninger. På grundlag af de fælles kriterier vurderes det derfor, at Jordan Aviation bør udgå af bilag B.

(93)

Medlemsstaterne vil kontrollere den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder ved hjælp af opprioriterede rampeinspektioner, som udføres for Jordan Aviations luftfartøjer i medfør af forordning (EF) nr. 965/2012.

(94)

Luftfartsselskabet Air Madagascar er underlagt driftsrestriktioner og opført i bilag B i medfør af forordning (EF) nr. 390/2011. Konsultationerne med Madagaskars kompetente myndigheder (ACM) og Air Madagascar er siden blevet fortsat med sigte på at få ajourførte oplysninger om de fremskridt, der gøres med gennemførelsen af afhjælpende foranstaltninger.

(95)

ICAO gennemførte en koordineret valideringsaudit (ICVM) fra 21. til 25. maj 2012, som bekræftede, at der var sket nogle fremskridt, idet manglen på effektiv gennemførelse af ICAO's standarder blev vurderet til at være 44,4 % i forhold til tidligere 70,7 %. Det blev dog også konkluderet ved auditbesøget, at der er behov for at fortsætte den resolutte gennemførelse af alle afhjælpende foranstaltninger, herunder navnlig i forbindelse bestemmelserne vedrørende uddannelse og kvalifikationer for teknisk personale, tilsynsforpligtelserne og løsningen af konstaterede sikkerhedsbetænkeligheder, hvor henholdsvis 67 %, 58 % og 86 % af ICAO's standarder ikke er gennemført i praksis.

(96)

ACM og luftfartsselskabet Air Madagascar anmodede om at blive hørt af Udvalget for Luftfartssikkerhed, og det skete den 20. november 2012. De redegjorde for de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af deres respektive handlingsplaner. ACM oplyste også, at der er indgået en to-års kontrakt om ekstern teknisk bistand, som støtte for deres sikkerhedstilsyn. Udvalget for Luftfartssikkerhed bed mærke i fremskridtene og var positiv over for ACM's indsats for at forbedre sine evner til at kunne varetage sine forpligtelser i henhold til ICAO's krav.

(97)

Udvalget for Luftfartssikkerhed tilskynder ACM til at fortsætte sin indsat for at afhjælpe alle konstaterede tilfælde af manglende overholdelse under ICAO's ICVM-audit og navnlig hvad angår tilsynet med luftfartsoperatører, som er certificeret i Madagaskar. Kommissionen er — med bistand fra EASA og støtte fra medlemsstaterne — rede til at gennemføre en vurdering på stedet, når der er gjort tilstrækkeligt store fremskridt med gennemførelsen af ACM's og Air Madagascars handlingsplaner.

(98)

Kommissionen gennemførte bistået af EASA og visse medlemsstater en sikkerhedsaudit i Den Russiske Føderation fra 4. til 8. juni 2012 for at verificere den tilfredsstillende gennemførelse af de foranstaltninger, som Den Russiske Føderations kompetente myndigheder (FATA) og luftfartsselskabet VIM AVIA, der er certificeret i Den Russiske Føderation, havde iværksat for at afhjælpe de sikkerhedsmæssige betænkeligheder, der er beskrevet i forordning (EF) nr. 1197/2011 (17) og 295/2012 (18). Denne sikkerhedsaudit omfattede besøg i FATA's hovedkvarter såvel som VIM AVIA's hovedkvarter, hos luftfartsselskabets vedligeholdsfaciliteter i Domodedovo-lufthavnen og en rampeinspektion af et luftfartøj i selskabets flåde. Auditresultaterne viser, at VIM AVIA samlet set har gjort fremskridt med indførelsen af et sikkerhedsledelsessystem. For så vidt angår VIM AVIA's afhjælpende handlingsplaner, fremgik det dog, at tre ud af de 12 afhjælpende foranstaltninger ikke kunne anses for at være effektivt gennemført. VIM AVIA blev opfordret til at gennemgå sin handlingsplan og gennemføre den helt, inden flyvningen ind i EU genoptages.

(99)

Den 20. juni 2012 oplyste FATA Kommissionen om, at luftfartsselskabet igen var blevet godkendt til at flyve til og fra EU fra samme dato med den begrundelse, at de yderligere afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med de tre områder var helt gennemført.

(100)

Efter Kommissionens gennemgang af de indberettede yderligere foranstaltninger, stod Kommissionen tvivlende over for, om selskabet kunne have gennemført dem effektivt på så kort tid. De russiske kompetente myndigheders opmærksomhed blev også henledt på de utilfredsstillende resultater af en rampeinspektion i Spanien den 26. juni 2012 (19), som pegede i retning af mangler i VIM AVIA's afdelinger for vedvarende luftdygtighed og vedligehold. De russiske kompetente myndigheder blev også opfordret til at fremlægge oplysninger om en alvorlig hændelse, som involverer VIM AVIA, den 24. juni 2012.

(101)

I lyset af det foregående afholdt Kommissionen, EASA og visse medlemmer af Udvalget for Luftfartssikkerhed den 19. oktober 2012 et møde med de russiske kompetente myndigheder og VIM AVIA. VIM AVIA oplyste, at der var iværksat afhjælpende foranstaltninger, som var afsluttet for alle åbne spørgsmål i den endelige rapport fra sikkerhedsaudit'en i Rusland i juni 2012, og forelagde dokumentation for afslutningsforanstaltningerne efter mødet. FATA oplyste, at der var iværksat to undersøgelser efter en alvorlig hændelse, som involverer VIM AVIA, den 24. juni 2012, og gav en sammenfatning af deres konklusioner.

(102)

Spanien bekræftede over for Udvalget for Luftfartssikkerhed, at alle fejl/mangler ved rampeinspektionen i Spanien af VIM AVIA var afsluttet. Spanien oplyste også, at der var afholdt et møde i Madrid med repræsentanter for VIM AVIA og fremhævede selskabets samarbejdsvillighed.

(103)

Medlemsstaterne vil kontrollere den faktiske overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder ved hjælp af opprioriterede rampeinspektioner, som udføres for dette luftfartsselskabs luftfartøjer i europæiske lufthavne. Hvis resultaterne af rampeinspektionerne viser en gentagelse af de sikkerhedsmæssige betænkeligheder vedrørende driften af VIM AVIA, vil Kommissionen være nødt til at træffe foranstaltninger inden for rammerne af forordning (EF) nr. 2111/2005.

(104)

Den 9. maj 2012 forelagde Rwandas kompetente myndigheder skriftligt Kommissionen dokumentation for, at Silverback Cargo Freighters' AOC var tilbagekaldt den 30. oktober 2009. På grundlag af de fælles kriterier vurderes det derfor, at Silverback Cargo Freighters bør udgå af bilag A.

(105)

Kommissionen og Udvalget for Luftfartssikkerhed bemærker dog, at Rwanda fortsat er genstand for betydelige sikkerhedsmæssige betænkeligheder efter ICAO's USOAP-audit i 2007, og ICAO har underrettet alle lande, som er parter i Chicago-konventionen herom. Kommissionen opfordrer derfor Rwandas kompetente myndigheder til at fortsætte deres bestræbelser på at løse sikkerhedsproblemerne og vil fortsat nøje følge udviklingen af luftfartssikkerheden i Rwanda for at sikre, at alle tilbageværende sikkerhedsmæssige betænkeligheder afhjælpes effektivt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 474/2006 foretages følgende ændringer:

1.

Bilag A erstattes af teksten i bilag A til nærværende forordning.

2.

Bilag B erstattes af teksten i bilag B til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

Joaquín ALMUNIA

Næstformand


(1)  EUT L 344 af 27.12.2005, s. 15.

(2)  EUT L 143 af 30.4.2004, s. 76.

(3)  EUT L 84 af 23.3.2006, s. 14.

(4)  EUT L 373 af 31.12.1991, s. 4.

(5)  EUT L 84 af 23.3.2006, s. 8.

(6)  EUT L 296 af 25.10.2012, s. 1.

(7)  EUT L 170 af 6.7.2010, s. 9.

(8)  EUT L 306 af 23.11.2010, s. 44.

(9)  Betragtning 60-64 i forordning (EF) nr. 474/2006 af 22. marts 2006, EUT L 84 af 23.3.2006, s. 18.

(10)  I oktober 2010 blev De Nederlandske Antiller (som var del af Kongeriget Nederlandene) opløst, og to nye lande blev oprettet: Curaçao og St Maarten. Kongeriget Nederlandene består nu af fire lande: Nederlandene (i Europa) og Aruba, Curaçao og St Maarten. Curaçao og St Maarten er de retlige efterfølgere til De Nederlandske Antiller og har derfor samme betegnelse i flyregisteret (PJ). Siden oktober 2010 skal begge landene hver for sig tilrettelægge deres sikkerhedstilsyn, og hvert land har oprettet en egen kompetent myndighed. På grund af landenes indbyrdes forbindelser, evalueres sagerne samtidigt.

(11)  CAA-NL-2012-30, CAA-NL-2012-154, CAA-NL-2012-155, CAA-NL-2012-156, CAA-NL-2012-161, CAA-NL-2012-162; DGAC/F-2011-1628, DGAC/F-2011-1640, DGAC/F-2011-2007, DGAC/F-2011-2329, DGAC/F-2012-230, DGAC/F-2012-231, DGAC/F-2012-603, DGAC/F-2012-693.

(12)  7 luftfartøjer af typen Yak-40, 2 luftfartøjer af typen Antonov 12, 5 luftfartøjer af typen Antonov 24 og 1 luftfartøj af typen Tu-134.

(13)  International Company, Tobruk Air Transport, Awsaj Aviation Service, Kalat Aleker Air Company, Alajniha Air Transport, Nayzak Air Transport, Qurina Air Services, Libyan Air Cargo, Air One Nine, Gulf Pearal Airlines, Horizon Airline, North African Air Transport, Madina Air, Assanad Aviation, Benina Air og Awas Aviation.

(14)  Betragtning 43-51 i forordning (EU) nr. 1071/2010 af 22. november 2010, EUT L 306 af 23.11.2010, s. 49.

(15)  Betragtning 74-87 i forordning (EU) nr. 273/2010 af 30. marts 2010, EUT L 84 af 31.3.2010, s. 32.

(16)  Betragtning 43 i forordning (EU) nr. 295/2012 af 3. april 2012, EUT L 98 af 4.4.2012, s. 17.

(17)  EUT L 303 af 22.11.2011, s. 14.

(18)  EUT L 98 af 4.4.2012, s. 13.

(19)  Nr. AESA-E-2012-392.


BILAG

»

BILAG A

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, FOR HVIS VEDKOMMENDE ALLE FORMER FOR DRIFT ER OMFATTET AF FORBUD I EU  (1)

Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dets AOC (og dets firmanavn, hvis dette er anderledes)

Nummer på luftfartsoperatørcertifikat (AOC) eller licens

Luftfartsselskabets ICAO-kode

Luftfartsforetagendets hjemstat

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

CONSORCIO VENEZOLANO DE INDUSTRIAS AERONAUTICAS Y SERVICIOS AEREOS, S.A. »CONVIASA«

VCV-DB-10

VCV

Den Bolivariske Republik Venezuela

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Republikken Ghana

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Afghanistan, herunder:

 

 

Den Islamiske Republik Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Den Islamiske Republik Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Den Islamiske Republik Afghanistan

PAMIR AIRLINES

Ukendt

PIR

Den Islamiske Republik Afghanistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Den Islamiske Republik Afghanistan

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Angola, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen TAAG Angola Airlines, der er optaget i bilag B, herunder:

 

 

Republikken Angola

AEROJET

AO 008-01/11

Ukendt

Republikken Angola

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Republikken Angola

Air Gicango

009

Ukendt

Republikken Angola

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Republikken Angola

AIR NAVE

017

Ukendt

Republikken Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Ukendt

Republikken Angola

Diexim

007

Ukendt

Republikken Angola

FLY540

AO 004-01 FLYA

Ukendt

Republikken Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republikken Angola

HELIANG

010

Ukendt

Republikken Angola

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Ukendt

Republikken Angola

MAVEWA

016

Ukendt

Republikken Angola

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Republikken Angola

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Benin, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Republikken Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Republikken Benin

AFRICA AIRWAYS

Ukendt

AFF

Republikken Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

N/A

Republikken Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Republikken Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Republikken Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Republikken Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Republikken Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republikken Benin

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Republikken Congo, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Republikken Congo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republikken Congo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Ukendt

Republikken Congo

EMERAUDE

RAC06-008

Ukendt

Republikken Congo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republikken Congo

EQUAJET

RAC06-007

Ukendt

Republikken Congo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Ukendt

Republikken Congo

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Ukendt

Republikken Congo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Ukendt

Republikken Congo

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Den Demokratiske Republik Congo (DRC), der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

AFRICAN AIR SERVICE COMMUTER

104/CAB/MIN/TVC/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0039/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

ABB

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

CETRACA AVIATION SERVICE

105/CAB/MIN/TVC/2012

CER

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

CONGO EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/083/2009

EXY

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2010

CAA

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

FilaIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

FIL

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

FLY CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0126/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

International Trans Air Business (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/0065/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

JET CONGO AIRWAYS

Ukendt

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

KATANGA EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/0083/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

KATANGA WINGS

409/CAB/MIN/TVC/0092/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

Lignes Aériennes Congolaises (LAC)

Ministerial signature (ordonnance No. 78/205)

LCG

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

STELLAR AIRWAYS

AAC/DG/DTA/TM/787/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

TRACEP CONGO/TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0085/2010

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Ukendt

Den Demokratiske Republik Congo (DRC)

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Djibouti, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Ukendt

DAO

Djibouti

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Ækvatorialguinea, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Ækvatorialguinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Ukendt

Ækvatorialguinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Ækvatorialguinea

Punto Azul

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

Ukendt

Ækvatorialguinea

TANGO AIRWAYS

Ukendt

Ukendt

Ækvatorialguinea

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Eritrea, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrea

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Indonesien, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, and Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia og Metro Batavia, herunder:

 

 

Republikken Indonesien

AIR BORN INDONESIA

135-055

Ukendt

Republikken Indonesien

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Ukendt

Republikken Indonesien

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Ukendt

Republikken Indonesien

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

Ukendt

Republikken Indonesien

ASCO NUSA AIR

135-022

Ukendt

Republikken Indonesien

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Ukendt

Republikken Indonesien

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Ukendt

Republikken Indonesien

CITILINK INDONESIA

121-046

Ukendt

Republikken Indonesien

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Ukendt

Republikken Indonesien

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republikken Indonesien

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Republikken Indonesien

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republikken Indonesien

EASTINDO

135-038

Ukendt

Republikken Indonesien

Enggang Air Service

135-045'

Ukendt

Republikken Indonesien

Ersa Eastern Aviation

135-047

Ukendt

Republikken Indonesien

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republikken Indonesien

HEAVY LIFT

135-042

Ukendt

Republikken Indonesien

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Republikken Indonesien

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Ukendt

Republikken Indonesien

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

Ukendt

Republikken Indonesien

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Ukendt

Republikken Indonesien

KAL STAR

121-037

KLS

Republikken Indonesien

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republikken Indonesien

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Republikken Indonesien

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Republikken Indonesien

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Ukendt

Republikken Indonesien

Matthew Air Nusantara

135-048

Ukendt

Republikken Indonesien

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Republikken Indonesien

MIMIKA AIR

135-007

Ukendt

Republikken Indonesien

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Ukendt

Republikken Indonesien

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Ukendt

Republikken Indonesien

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Ukendt

Republikken Indonesien

PACIFIC ROYALE AIRWAYS

121-045

Ukendt

Republikken Indonesien

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

Ukendt

Republikken Indonesien

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republikken Indonesien

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Ukendt

Republikken Indonesien

PURA WISATA BARUNA

135-025

Ukendt

Republikken Indonesien

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republikken Indonesien

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Ukendt

Republikken Indonesien

SKY AVIATION

135-044

Ukendt

Republikken Indonesien

SMAC

135-015

SMC

Republikken Indonesien

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republikken Indonesien

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Ukendt

Republikken Indonesien

SURYA AIR

135-046

Ukendt

Republikken Indonesien

TransNusa Aviation Mandiri

121-048

Ukendt

Republikken Indonesien

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Ukendt

Republikken Indonesien

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republikken Indonesien

TRAVIRA UTAMA

135-009

Ukendt

Republikken Indonesien

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republikken Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republikken Indonesien

UNINDO

135-040

Ukendt

Republikken Indonesien

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republikken Indonesien

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Kasakhstan, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen Air Astana, herunder:

 

 

Republikken Kasakhstan

AIR ALMATY

AK-0453-11

LMY

Republikken Kasakhstan

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0455-12

RTR

Republikken Kasakhstan

ASIA CONTINENTAL Airlines

AK-0317-12

CID

Republikken Kasakhstan

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Republikken Kasakhstan

AVIA-JAYNAR/avia-zhaynar

AK-067-12

SAP

Republikken Kasakhstan

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0442-11

BBS

Republikken Kasakhstan

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Republikken Kasakhstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0456-12

BRY

Republikken Kasakhstan

COMLUX-KZ

AK-0449-11

KAZ

Republikken Kasakhstan

DETA AIR

AK-0458-12

DET

Republikken Kasakhstan

EAST WING

AK-0465-12

EWZ

Republikken Kasakhstan

LUK AERO (tidligere EASTERN EXPRESS)

AK-0464-12

LIS

Republikken Kasakhstan

EURO-ASIA AIR

AK-0441-11

EAK

Republikken Kasakhstan

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

AK-0445-11

KZE

Republikken Kasakhstan

FLY JET KZ

AK-0446-11

FJK

Republikken Kasakhstan

INVESTAVIA

AK-0447-11

TLG

Republikken Kasakhstan

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Republikken Kasakhstan

JET AIRLINES

AK-0459-12

SOZ

Republikken Kasakhstan

JET ONE

AK-0468-12

JKZ

Republikken Kasakhstan

KAZAIR JET

AK-0442-11

KEJ

Republikken Kasakhstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Republikken Kasakhstan

KAZAVIASPAS

AK-0452-11

KZS

Republikken Kasakhstan

MEGA Airlines

AK-0462-12

MGK

Republikken Kasakhstan

Prime aviation

AK-0448-11

PKZ

Republikken Kasakhstan

SAMAL AIR

AK-0454-12

SAV

Republikken Kasakhstan

SEMEYAVIA

AK-450-11

SMK

Republikken Kasakhstan

SCAT

AK-0460-12

VSV

Republikken Kasakhstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Republikken Kasakhstan

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Den Kirgisiske Republik, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Den Kirgisiske Republik

AIR MANAS

17

MBB

Den Kirgisiske Republik

Avia Traffic Company

23

AVJ

Den Kirgisiske Republik

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Den Kirgisiske Republik

Click Airways

11

CGK

Den Kirgisiske Republik

STATE AVIATION ENTERPRISE UNDER THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS (SAEMES)

20

DAM

Den Kirgisiske Republik

AIR BISHKEK (tidligere EASTOK AVIA)

15

EEA

Den Kirgisiske Republik

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Den Kirgisiske Republik

Kyrgyzstan

03

LYN

Den Kirgisiske Republik

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Den Kirgisiske Republik

S GROUP AVIATION

6

SGL

Den Kirgisiske Republik

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Den Kirgisiske Republik

Sky Way air

39

SAB

Den Kirgisiske Republik

SUPREME AVIATION

40

SGK

Den Kirgisiske Republik

VALOR AIR

07

VAC

Den Kirgisiske Republik

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Liberia

 

 

Liberia

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Den Gabonesiske Republik, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, undtagen Gabon Airlines, Afrijet og SN2AG, der er optaget i bilag B, herunder:

 

 

Den Gabonesiske Republik

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

Ukendt

Den Gabonesiske Republik

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

Den Gabonesiske Republik

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Den Gabonesiske Republik

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Den Gabonesiske Republik

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

Den Gabonesiske Republik

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Den Gabonesiske Republik

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

Ukendt

Den Gabonesiske Republik

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Republikken Mozambique, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Republikken Mozambique

Aero-Servicos sarl

MOZ-08

Ukendt

Republikken Mozambique

Aerovisao de Mozambique

Ukendt

Ukendt

Republikken Mozambique

CFA Mozambique

MOZ-10

Ukendt

Republikken Mozambique

CFM-Transportes e trabalho aereo sA

MOZ-07

Ukendt

Republikken Mozambique

Emilio Air Charter lda

MOZ-05

Ukendt

Republikken Mozambique

ETA Air Charter LDA

MOZ-04

Ukendt

Republikken Mozambique

Helicopteros Capital

MOZ-11

Ukendt

Republikken Mozambique

KAYA AIRLINES

MOZ-09

Ukendt

Republikken Mozambique

Mozambique Airlines (linhas aereas de moçambique)

MOZ-01

LAM

Republikken Mozambique

Mozambique Express/MEX

MOZ-02

MXE

Republikken Mozambique

Unique Air Charter

MOZ-13

Ukendt

Republikken Mozambique

Safari Air

MOZ-12

Ukendt

Republikken Mozambique

VR Cropsprayers lda

MOZ-06

Ukendt

Republikken Mozambique

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Filippinerne, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Republikken Filippinerne

AEROEQUIPEMENT AVIATION

Ukendt

Ukendt

Republikken Filippinerne

AEROMAJESTIC

Ukendt

Ukendt

Republikken Filippinerne

Aerowurks Aerial SprAying Services

2010030

Ukendt

Republikken Filippinerne

AIR ASIA PHILIPPINES

Ukendt

Ukendt

Republikken Filippinerne

AIRGURUS

Ukendt

Ukendt

Republikken Filippinerne

Air Philippines Corporation

2009006

GAP

Republikken Filippinerne

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Ukendt

Republikken Filippinerne

Airtrack Agricultural Corporation

2010027

Ukendt

Republikken Filippinerne

Asia Aircraft Overseas Philippines Inc.

4AN9800036

Ukendt

Republikken Filippinerne

Aviation Technology Innovators, Inc.

4AN2007005

Ukendt

Republikken Filippinerne

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

Ukendt

Republikken Filippinerne

AYALA aviation corp.

4AN9900003

Ukendt

Republikken Filippinerne

Beacon

Ukendt

Ukendt

Republikken Filippinerne

BENDICE transport management inc.

4AN2008006

Ukendt

Republikken Filippinerne

Canadian helicopters philippines inc.

4AN9800025

Ukendt

Republikken Filippinerne

Cebu Pacific Air

2009002

CEB

Republikken Filippinerne

CERTEZA INFOSYSTEMS CORP.

2011040

Ukendt

Republikken Filippinerne

Chemtrad Aviation Corporation

2009018

Ukendt

Republikken Filippinerne

CM aero SERVICES

20110401

Ukendt

Republikken Filippinerne

Corporate Air

Ukendt

Ukendt

Republikken Filippinerne

Cyclone airways

4AN9900008

Ukendt

Republikken Filippinerne

Far East Aviation Services

2009013

Ukendt

Republikken Filippinerne

F.F. Cruz and Company, Inc.

2009017

Ukendt

Republikken Filippinerne

Huma Corporation

2009014

Ukendt

Republikken Filippinerne

Inaec Aviation Corp.

4AN2002004

Ukendt

Republikken Filippinerne

INTERISLAND AIRLINES

2010023

Ukendt

Republikken Filippinerne

Island Aviation

2009009

SOY

Republikken Filippinerne

Island HELICOPTER SERVICES

2011043

SOY

Republikken Filippinerne

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Ukendt

Republikken Filippinerne

Lion Air, Incorporated

2009019

Ukendt

Republikken Filippinerne

Macro asia air taxi services

2010029

Ukendt

Republikken Filippinerne

MID-SEA EXPRESS

 

Ukendt

Republikken Filippinerne

Mindanao Rainbow Agricultural Development Services

2009016

Ukendt

Republikken Filippinerne

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Ukendt

Republikken Filippinerne

NORTHSKY AIR INC.

2011042

Ukendt

Republikken Filippinerne

Omni aviation corp.

2010033

Ukendt

Republikken Filippinerne

Pacific East Asia Cargo Airlines, Inc.

4AS9800006

PEC

Republikken Filippinerne

Pacific Airways Corporation

4AN9700007

Ukendt

Republikken Filippinerne

Pacific Alliance Corporation

4AN2006001

Ukendt

Republikken Filippinerne

Philippine Airlines

2009001

PAL

Republikken Filippinerne

Philippine Agricultural aviation corp.

4AN9800015

Ukendt

Republikken Filippinerne

Royal air charter services Inc.

2010024

Ukendt

Republikken Filippinerne

Royal Star Aviation, Inc.

2010021

Ukendt

Republikken Filippinerne

SKYJET

Ukendt

Ukendt

Republikken Filippinerne

SOUTH EAST ASIA AIRLINE INC. (SEAIR)

2009 004

Ukendt

Republikken Filippinerne

SOUTHERN AIR FLIGHT SERVICES

2011045

Ukendt

Republikken Filippinerne

Southstar aviation company, inc.

4AN9800037

Ukendt

Republikken Filippinerne

SOUTHWEST AIR CORPORATION

Ukendt

Ukendt

Republikken Filippinerne

Spirit of Manila Airlines Corporation

2009008

MNP

Republikken Filippinerne

Subic international air charter

4AN9900010

Ukendt

Republikken Filippinerne

Subic seaplane, inc.

4AN2000002

Ukendt

Republikken Filippinerne

Topflite airways, inc.

4AN9900012

Ukendt

Republikken Filippinerne

Transglobal Airways Corporation

2009007

TCU

Republikken Filippinerne

World aviation, corp.

Ukendt

Ukendt

Republikken Filippinerne

WcC Aviation Company

2009015

Ukendt

Republikken Filippinerne

YOkota aviation, inc.

Ukendt

Ukendt

Republikken Filippinerne

ZenitH Air, Inc.

2009012

Ukendt

Republikken Filippinerne

Zest Airways Incorporated

2009003

RIT

Republikken Filippinerne

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i São Tomé and Príncipe, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

São Tomé og Príncipe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Ukendt

São Tomé og Príncipe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

São Tomé og Príncipe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

São Tomé og Príncipe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Ukendt

São Tomé og Príncipe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

São Tomé og Príncipe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Ukendt

São Tomé og Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé og Príncipe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

São Tomé og Príncipe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Ukendt

São Tomé og Príncipe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

São Tomé og Príncipe

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Sierra Leone, herunder:

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, Ltd

Ukendt

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, Ltd

Ukendt

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Ukendt

Ukendt

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Ukendt

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, Ltd

Ukendt

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Ukendt

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Ukendt

Ukendt

Sierra Leone

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Sudan, herunder:

 

 

Republikken Sudan

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Republikken Sudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Republikken Sudan

ALMAJARA AVIATION

Ukendt

MJA

Republikken Sudan

ATTICO AIRLINES (TRANS ATTICO)

023

ETC

Republikken Sudan

AZZA TRANSPORT COMPANY

012

AZZ

Republikken Sudan

BADER AIRLINES

035

BDR

Republikken Sudan

FOURTY EIGHT AVIATION

054

WHB

Republikken Sudan

GREEN FLAG AVIATION

017

Ukendt

Republikken Sudan

MARSLAND COMPANY

040

MSL

Republikken Sudan

NOVA AIRLINES

001

NOV

Republikken Sudan

Sudan Airways

Ukendt

SUD

Republikken Sudan

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

010

SNV

Republikken Sudan

SUN AIR COMPANY

051

SNR

Republikken Sudan

TARCO AIRLINES

056

Ukendt

Republikken Sudan

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de tilsynsansvarlige myndigheder i Swaziland, herunder:

 

 

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Ukendt

SZL

Swaziland

Alle luftfartsselskaber, som er certificeret af de myndigheder i Zambia, der har ansvaret for det lovpligtige tilsyn, herunder:

 

 

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia

BILAG B

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKABER, DER ER OMFATTET AF DRIFTSMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER I EU  (2)

Luftfartsselskabets juridiske enheds navn som anført på dets AOC (og dets firmanavn, hvis dette er anderledes)

Nummer på luftfartsoperatørcertifikatet (AOC)

Luftfartsselskabets ICAO-kode

Luftfartsforetagendets hjemstat

Luftfartøjstype med begrænsning

Registreringsnummer eller -numre og serienummer eller -numre, hvis de/det er kendt

Registreringsstat

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

DPRK

Hele flåden, undtagen: 2 luftfartøjer af typen TU-204

Hele flåden, undtagen: P-632 og P-633

DPRK

AFRIJET (3)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Den Gabonesiske Republik

Hele flåden, undtagen: 2 luftfartøjer af typen Falcon 50, 2 luftfartøjer af typen Falcon 900

Hele flåden, undtagen: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR

Den Gabonesiske Republik

AIR ASTANA (4)

AK-0443-11

KZR

Kasakhstan

Hele flåden, undtagen: luftfartøjer af typen B-767; luftfartøjer af typen B-757; luftfartøjer af typen A319/320/321; luftfartøjer af typen Fokker 50

Hele flåden, undtagen: luftfartøjer af typen B-767, som anført på AOC, luftfartøjer af typen B-757, luftfartøjer af typen A319/320/321, som anført på AOC, luftfartøjer af typen Fokker 50, som anført på AOC

Aruba (Kongeriget Nederlandene)

AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LtD

AOC 017

ALE

Republikken Ghana

Hele flåden, undtagen: 2 luftfartøjer af typen DC8-63F

Hele flåden, undtagen: 9G-TOP og 9G-RAC

Republikken Ghana

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskar

Hele flåden, undtagen: 2 luftfartøjer af typen Boeing B-737-300, 2 luftfartøjer af typen ATR 72-500, 1 luftfartøj af typen ATR 42-500, 1 luftfartøj af typen ATR 42-320 og 3 luftfartøjer af typen DHC 6-300

Hele flåden, undtagen: 5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF

Republikken Madagaskar

Air Service Comores

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comorerne

Hele flåden, undtagen: LET 410 UVP

Hele flåden, undtagen: D6-CAM (851336)

Comorerne

GABON AIRLINES (5)

001/MTAC/ANAC

GBK

Den Gabonesiske Republik

Hele flåden, undtagen: 1 luftfartøj af typen Boeing B-767-200

Hele flåden, undtagen: TR-LHP

Den Gabonesiske Republik

IRAN AIR (6)

FS100

IRA

Den Islamiske Republik Iran

Hele flåden, undtagen: 14 luftfartøjer af typen A-300, 8 luftfartøjer af typen A-310, 1 luftfartøj B-737

Hele flåden, undtagen:

 

EP-IBA

 

EP-IBB

 

EP-IBC

 

EP-IBD

 

EP-IBG

 

EP-IBH

 

EP-IBI

 

EP-IBJ

 

EP-IBM

 

EP-IBN

 

EP-IBO

 

EP-IBS

 

EP-IBT

 

EP-IBV

 

EP-IBX

 

EP-IBZ

 

EP-ICE

 

EP-ICF

 

EP-IBK

 

EP-IBL

 

EP-IBP

 

EP-IBQ

 

EP-AGA

Den Islamiske Republik Iran

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Den Gabonesiske Republik

Hele flåden, undtagen: 1 luftfartøj af typen Challenger CL-601, 1 luftfartøj af typen HS-125-800

Hele flåden, undtagen: TR-AAG, ZS-AFG

Den Gabonesiske Republik; Den Sydafrikanske Republik

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Republikken Angola

Hele flåden, undtagen: 5 luftfartøjer af typen Boeing B-777 og 4 luftfartøjer af typen Boeing B-737-700

Hele flåden, undtagen: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Republikken Angola

«

(1)  Luftfartsselskaber, der er opført i bilag A, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet-leasede luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er ramt af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.

(2)  Luftfartsselskaber, der er opført i bilag B, kan eventuelt få tilladelse til at udøve trafikrettigheder ved at benytte wet-leasede luftfartøjer fra et luftfartsselskab, der ikke er ramt af driftsforbud, hvis de relevante sikkerhedsstandarder opfyldes.

(3)  Afrijet må kun bruge de luftfartøjer, der er anført for dets nuværende operationer i Den Europæiske Union.

(4)  Til sine nuværende flyvninger i EU har Air Astana kun lov til at anvende de anførte specifikke luftfartøjstyper, forudsat 1) de er registreret i Aruba og 2) alle ændringer af AOC'et fremsendes rettidigt til Kommissionen og Eurocontrol.

(5)  Gabon Airlines må kun bruge det luftfartøj, der er anført for dets nuværende operationer i Den Europæiske Union.

(6)  Iran Air må kun beflyve Den Europæiske Union med de specifikke luftfartøjer og på de betingelser, der er fastsat i betragtning 69 i forordning (EU) nr. 590/2010, EUT L 170 af 6.7.2010, s. 15.


Top