Help Print this page 

Document DD_2013_07_023_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.

Svezak 023
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Evropske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.07.023.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

   

Svezak 023

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2004

L 071

3

 

 

32004R0432

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 432/2004 od 5. ožujka 2004. o osmoj prilagodbi tehničkom napretku Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 od 20. prosinca 1985. o tahografu u cestovnom prometu (1)

3

2004

L 138

1

 

 

32004R0785

 

 

 

Uredba (EZ) br. 785/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o zahtjevima za zračne prijevoznike i operatore zrakoplova u vezi s osiguranjem

5

2006

L 128

3

 

 

32006R0730

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 730/2006 od 11. svibnja 2006. o klasifikaciji zračnog prostora i o pristupu u zračni prostor letova koji se obavljaju u skladu s pravilima vizualnog letenja iznad razine leta 195 (1)

11

2006

L 134

16

 

 

32006R0768

 

 

 

Uredba  Komisije (EZ) br. 768/2006 od 19. svibnja 2006. o provedbi Direktive 2004/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na prikupljanje i razmjenu informacija o sigurnosti zrakoplova koji koriste zračne luke Zajednice i upravljanje informacijskim sustavom (1)

13

2006

L 186

27

 

 

32006R1032

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1032/2006 od 6. srpnja 2006. o utvrđivanju zahtjeva za automatske sustave za razmjenu podataka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa (1)

16

2006

L 269

1

 

 

32006R1419

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1419/2006 od 25. rujna 2006. o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 4056/86 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članaka 85. i 86. Ugovora na pomorski prijevoz i izmjeni Uredbe (EZ) br. 1/2003 u pogledu proširenja područja njene primjene na kabotažu i međunarodnu slobodnu plovidbu (1)

35

2007

L 329

33

 

 

32007L0071

 

 

 

Direktiva Komisije 2007/71/EZ od 13. prosinca 2007. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2000/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta (1)

38

2009

L 021

39

 

 

32009L0004

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/4/EZ od 23. siječnja 2009. o protumjerama za sprječavanje i otkrivanje neovlaštenog rukovanja zapisnicima tahografa te o izmjeni Direktive 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o minimalnim uvjetima za provedbu uredbi Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85 o socijalnom zakonodavstvu koje se odnosi na djelatnosti cestovnog prijevoza i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 88/599/EEZ (1)

42

2009

L 144

24

 

 

32009D0433

 

 

 

Odluka Vijeća od 5. svibnja 2009. o pristupanju Europske zajednice Pravilniku br. 61 Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o jedinstvenim odredbama u vezi s homologacijom gospodarskih vozila s obzirom na njihove vanjske izbočine ispred stražnje stijenke kabine

44

2009

L 148

1

 

 

32009R0487

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 487/2009 od 25. svibnja 2009. o primjeni članka 81. stavka 3. Ugovora na određene kategorije sporazuma i usklađenih praksi u sektoru zračnog prometa (Kodificirana verzija) (1)

45

2009

L 167

24

 

 

32009R0545

 

 

 

Uredba (EZ) br. 545/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 95/93 o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice

49

2010

L 090

1

 

 

32010R0297

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 297/2010 od 9. travnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 272/2009 o dopunama zajedničkih osnovnih standarda o zaštiti civilnog zračnog prometa (1)

51

2010

L 106

20

 

 

22010D0239

 

 

 

(2010/239/EU)
Odluka br. 1/2010 Zajedničkog odbora Zajednice i Švicarske za zračni promet osnovanog temeljem Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o zračnom prometu od 7. travnja 2010. o zamjeni Priloga Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o zračnom prometu

54

2010

L 129

68

 

 

32010D0302

 

 

 

Odluka Vijeća od 10. svibnja 2010. o sklapanju Memoranduma o suradnji između Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva i Europske zajednice na području audita zaštite/inspekcija i povezanih pitanja

73

2010

L 233

27

 

 

32010L0061

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/61/EU od 2. rujna 2010. o prvoj prilagodbi znanstvenom i tehničkom napretku Priloga Direktivi 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kopnenom prijevozu opasnih tvari (1)

74

2010

L 286

1

 

 

32010R0983

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 983/2010 od 3. studenoga 2010. o izmjeni Uredbe (EU) br. 185/2010 o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda o zaštiti zračnog prometa (1)

76

2010

L 295

35

 

 

32010R0996

 

 

 

Uredba (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o istragama i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu i stavljanju izvan snage Direktive 94/56/EZ (1)

78

2011

C 135

3

 

 

32011D0505(01)

 

 

 

Odluka Komisije od 4. svibnja 2011. o osnivanju Europske savjetodavne skupine za ITS

94

2011

L 025

1

 

 

42011D0050

 

 

 

Odluka Vijeća i predstavnika vlada država članica, koji su se sastali u okviru Vijeća od 15. listopada 2010. o potpisivanju i privremenoj primjeni Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane i Gruzije s druge strane

96

2011

L 094

12

 

 

32011R0334

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 334/2011 od 7. travnja 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 185/2010 o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda o zaštiti zračnog prometa (1)

98

2011

L 132

5

 

 

32011D0285

 

 

 

Odluka Vijeća od 12. svibnja 2011. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Vlade Socijalističke Republike Vijetnama o određenim aspektima usluga u zračnom prometu

100

2011

L 177

18

 

 

32011R0651

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 651/2011 od 5. srpnja 2011. o donošenju poslovnika o stalnom okviru suradnje, koji države članice uspostavljaju u suradnji s Komisijom u skladu s člankom 10. Direktive 2009/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1)

101

2011

L 193

19

 

 

32011R0720

 

 

 

Uredba Komisije br. 720/2011 od 22. srpnja 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 272/2009 o dopunjavanju zajedničkih osnovnih standarda zaštite civilnog zračnog prometa u odnosu na postupno uvođenje zaštitnog pregleda tekućina, raspršivača i gelova u zračnim lukama EU-a (1)

107

2011

L 281

12

 

 

32011R1087

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1087/2011 od 27. listopada 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 185/2010 o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda o zaštiti zračnog prometa u odnosu na sustave za otkrivanje eksploziva (1)

110

2011

L 283

26

 

 

32011D0710

 

 

 

Odluka Vijeća od 20. listopada 2011. o sklapanju Memoranduma o suradnji NAT-I-9406 između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije

112

2011

L 293

22

 

 

32011R1141

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1141/2011 od 10. studenoga 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 272/2009 o dopunjavanju zajedničkih osnovnih standarda zaštite civilnog zračnog prometa u vezi s upotrebom zaštitnih skenera u zračnim lukama EU-a (1)

113

2011

L 294

3

 

 

32011D0732

 

 

 

Odluka Vijeća od 8. studenoga 2011. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Kabo Verdea o određenim aspektima usluga u zračnom prometu

115

2011

L 310

3

 

 

32011R1216

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1216/2011 od 24. studenoga 2011. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 691/2010 o utvrđivanju plana performansi za usluge u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija (1)

116

2011

L 336

20

 

 

32011R1332

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1332/2011 od 16. prosinca 2011. o zahtjevima uporabe zajedničkoga zračnog prostora i operativnim procedurama za izbjegavanje sudara u zraku (1)

119

2012

L 008

13

 

 

32012D0023

 

 

 

Odluka Vijeća od 12. prosinca 2011. o pristupanju Europske unije Protokolu iz 2002. Atenske konvencije iz 1974. o prijevozu putnika i njihove prtljage morem, u vezi s njegovim člancima 10. i 11.

122

2012

L 031

1

 

 

32012R0090

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 90/2012 od 2. veljače 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 736/2006 o metodama rada Europske agencije za sigurnost zračnoga prometa prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora u području standardizacije

126

2012

L 066

1

 

 

22012A0306(01)

 

 

 

Izmjena Carinske konvencije o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR (Konvencija TIR, 1975.) Prema obavijesti depozitaru UN-a C.N.659.2011.TREATIES — 3 sljedeće izmjene Konvencije TIR stupaju na snagu 1. siječnja 2012. za sve ugovorne stranke

128

2012

L 121

16

 

 

32012D0243(01)

 

 

 

Odluka Vijeća od 8. ožujka 2012. o sklapanju Memoranduma o suradnji između Europske unije i Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva koji osigurava okvir za jačanje suradnje te o postupovnim uređenjima u vezi s njim

131

2012

L 151

22

 

 

32012R0494

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 494/2012 od 11. lipnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 593/2007 o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (1)

133

2012

L 176

38

 

 

32012R0593

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 593/2012 od 5. srpnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2042/2003 o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (1)

138

2012

L 186

2

 

 

32012D0380

 

 

 

Odluka Vijeća od 22. rujna 2011. o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Australije o obradi i prijenosu podataka o imenima putnika (PNR) od strane zračnih prijevoznika prema carinskoj i graničnoj službi Australije

143

2012

L 215

5

 

 

22012A0811(01)

 

 

 

Sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o upotrebi i prijenosu podataka iz Zapisnika imena putnika Ministarstvu domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država

144

2012

L 320

3

 

 

32012R1077

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1077/2012 od 16. studenoga 2012. o zajedničkoj sigurnosnoj metodi nadzora koji provode nacionalna tijela nadležna za sigurnost nakon izdavanja potvrde o sigurnosti ili rješenja o sigurnosti (1)

154

2012

L 321

54

 

 

32012L0036

 

 

 

Direktiva Komisije 2012/36/EU od 19. studenoga 2012. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (1)

159

2012

L 332

18

 

 

32012L0045

 

 

 

Direktiva Komisije 2012/45/EU od 3. prosinca 2012. o drugoj prilagodbi znanstvenom i tehničkom napretku Priloga Direktivi 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kopnenom prijevozu opasnih tvari (1)

164

2012

L 333

7

 

 

32012R1146

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1146/2012 od 3. prosinca 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 474/2006 o uspostavi popisa Zajednice onih zračnih prijevoznika na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice (1)

166

2012

L 342

46

 

 

32012D0780

 

 

 

Odluka Komisije od 5. prosinca 2012. o pravima pristupa Europskoj središnjoj bazi podataka za sigurnosne preporuke i pripadajuće odgovore, uspostavljenoj člankom 18. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o istragama i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu i stavljanju izvan snage Direktive 94/56/EZ (1)

193

2013

L 004

34

 

 

32013R0006

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 6/2013 od 8. siječnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (1)

195

2013

L 006

1

 

 

32012L0048

 

 

 

Direktiva Komisije 2012/48/EU od 10. prosinca 2012. o izmjeni priloga Direktivi 2006/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe

197

2013

L 016

1

 

 

32013D0036

 

 

 

Odluka Vijeća od 29. listopada 2012. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o općem okviru za pojačanu suradnju između Europske unije i Europske organizacije za sigurnost zračne plovidbe

245

2013

L 019

1

 

 

32013D0021

 

 

 

Odluka Komisije od 18. prosinca 2012. o istovrijednosti kategorija vozačkih dozvola (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 9358) (1)

246

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top