EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0946

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 946/2012 af 12. juli 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår procedureregler for bøder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed pålægger kreditvurderingsbureauer, herunder bestemmelser om retten til forsvar og midlertidige bestemmelser EØS-relevant tekst

OJ L 282, 16.10.2012, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 274 - 277

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/946/oj

16.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 282/23


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 946/2012

af 12. juli 2012

om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår procedureregler for bøder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed pålægger kreditvurderingsbureauer, herunder bestemmelser om retten til forsvar og midlertidige bestemmelser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (1), som ændret ved forordning (EU) nr. 513/2011 (2), særlig artikel 23e, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen er blevet bemyndiget til at vedtage procedureregler for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds (ESMA's) udøvelse af beføjelsen til at pålægge kreditvurderingsbureauer og personer, der er involveret i kreditvurderingsaktiviteter, bøder eller tvangsbøder. Disse regler skal vedtages ved hjælp af en delegeret retsakt, og de bør omfatte bestemmelser om retten til forsvar, midlertidige bestemmelser, bestemmelser om opkrævning af bøder eller tvangsbøder samt detaljerede bestemmelser om forældelsesfrister for pålæggelse og inddrivelse af bøder og tvangsbøder.

(2)

Denne delegerede retsakt fastlægger de procedureregler, som skal følges af ESMA ved pålæggelsen af bøder og tvangsbøder som led i den direkte tilsynsbeføjelse over for kreditvurderingsbureauer. Det er vigtigt, at de procedureregler, der skal følges af et EU-reguleringsagentur, finder direkte anvendelse og ikke kræver yderligere gennemførelse i national ret. Det er derfor hensigtsmæssigt, at Kommissionen vedtager disse regler ved hjælp af en EU-forordning. Endvidere kan målet om at opnå ensartede regler om retten til forsvar for kreditvurderingsbureauer kun opnås ved hjælp af en forordning.

(3)

Retten til at blive hørt anerkendes i artikel 41, stk. 2, litra a), i chartret om grundlæggende rettigheder. For at respektere retten til forsvar for kreditvurderingsbureauer og andre personer omfattet af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds (ESMA's) foranstaltninger og for at sikre, at myndigheden tager alle relevante forhold i betragtning, når den vedtager håndhævelsesafgørelser, bør ESMA høre kreditvurderingsbureauerne eller eventuelle andre personer, der er berørt. Retten til at blive hørt bør udøves ved at give de berørte personer ret til at fremsætte skriftlige bemærkninger som svar på revisionsredegørelser udstedt af ESMA's efterforskningsembedsmand og ESMA's tilsynsråd.

(4)

Når efterforskningsembedsmanden har modtaget kreditvurderingsbureauets skriftlige bemærkninger, vil tilsynsrådet modtage et fuldstændigt dossier, herunder sådanne bemærkninger.

(5)

Det kan dog forekomme, at nogle elementer i de skriftlige bemærkninger, som kreditvurderingsbureauet forelægger efterforskningsembedsmanden eller eventuelt tilsynsrådet, ikke er tilstrækkeligt klare eller detaljerede, og at kreditvurderingsbureauet skal redegøre nærmere for dem. Finder efterforskningsembedsmanden eller eventuelt tilsynsrådet, at dette er tilfældet, kan ESMA afholde en mundtlig høring, for at kreditvurderingsbureauet kan afgive nærmere forklaring om disse elementer.

(6)

Retten for enhver til aktindsigt i de akter, der vedrører ham eller hende, under iagttagelse af legitime fortrolighedshensyn samt tavshedspligt og sagernes fortrolighed er anerkendt i artikel 41, stk. 2, litra b), i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Artikel 23e, stk. 4, artikel 25, stk. 2, og artikel 36c, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1060/2009 fastsætter, at retten til forsvar for de personer, som er omfattet af ESMA's procedure, skal sikres, og at de har ret til indsigt i ESMA's sagsakter med forbehold af andre personers berettigede interesse i at beskytte deres forretningshemmeligheder og personoplysninger. Retten til aktindsigt bør ikke omfatte fortrolige oplysninger.

(7)

Forordning (EF) nr. 1/2003 (3) fastsætter detaljerede regler om forældelsesfrister i situationer, hvor Kommissionen skal pålægge en virksomhed en bøde i medfør af artikel 101 eller 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Gældende bestemmelser i medlemsstaterne fastlægger også regler om forældelsesfrister, enten specifikt på værdipapirområdet eller generelt i medlemsstaternes almindelige administrative bestemmelser. Fælles elementer er hentet fra de nationale regler og EU-lovgivningen og afspejles først og fremmest i artikel 6 og 7 i denne forordning.

(8)

I forordning (EF) nr. 1060/2009 og nærværende forordning henvises der til tidsfrister og datoer. Dette er f.eks. tilfældet i forbindelse med kreditvurderingsbureauers registreringsproces eller fastsættelsen af forældelsesfrister for pålæggelse og håndhævelse af sanktioner. For at muliggøre en korrekt beregning af disse tidsfrister er det hensigtsmæssigt at anvende regler, der allerede findes i EU-lovgivningen, dvs. Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter (4) for Rådets og Kommissionens retsakter.

(9)

Artikel 36d i forordning (EF) nr. 1060/2009 fastsætter, at sanktioner, som ESMA pålægger i henhold til artikel 36a og 36b i samme forordning, kan tvangsfuldbyrdes, og at tvangsfuldbyrdelsen sker efter den borgerlige retsplejes regler i den medlemsstat, på hvis område den finder sted. De beløb, der inddrives i medfør af sanktionerne, overføres til EU's almindelige budget.

(10)

For straks at sikre effektive tilsyns- og håndhævelsesaktiviteter bør denne forordning træde i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastsætter procedureregler vedrørende bøder og tvangsbøder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) pålægger kreditvurderingsbureauer eller andre personer, der er omfattet af ESMA's fuldbyrdelsesforanstaltninger, herunder regler om ret til forsvar og forældelsesfrister.

Artikel 2

Ret til at blive hørt af efterforskningsembedsmanden

1.   Ved afslutningen af sine undersøgelser og inden forelæggelse af dossieret for ESMA's tilsynsråd i henhold til artikel 3, stk. 1, underretter efterforskningsembedsmanden skriftligt den person, der er genstand for undersøgelsen, om sine resultater og giver personen mulighed for at fremsætte skriftlige bemærkninger i henhold til stk. 3. I revisionsredegørelsen redegøres der for de faktiske omstændigheder, der kan udgøre en eller flere af de i bilag III til forordning (EF) nr. 1060/2009 anførte overtrædelser, herunder eventuelle skærpende eller formildende omstændigheder i forbindelse med overtrædelserne.

2.   I revisionsredegørelsen fastsættes en rimelig frist, inden for hvilken den person, der er genstand for undersøgelsen, kan fremsætte skriftlige bemærkninger. Efterforskningsembedsmanden har ikke pligt til at tage hensyn til skriftlige bemærkninger modtaget efter fristens udløb.

3.   Den person, der er genstand for undersøgelsen, kan i sine skriftlige bemærkninger anføre alle de faktiske forhold, som han har kendskab til, og som er relevante for hans forsvar. Han vedlægger alle relevante dokumenter som bevis på de anførte forhold. Han kan foreslå, at efterforskningsembedsmanden hører andre personer, der kan underbygge de forhold, der er anført i hans bemærkninger.

4.   Efterforskningsembedsmanden kan også indbyde en person, der er genstand for en undersøgelse og er blevet tilsendt en revisionsredegørelse, til at deltage i en mundtlig høring. De personer, der er omfattet af en undersøgelse, kan bistås af deres advokater eller andre kvalificerede personer, som efterforskningsembedsmanden har godkendt. Mundtlige høringer er ikke offentlige.

Artikel 3

Ret til at blive hørt af ESMA's tilsynsråd med hensyn til bøder og tilsynsforanstaltninger

1.   Det fuldstændige dossier, som efterforskningsembedsmanden skal forelægge ESMA's tilsynsråd, skal mindst omfatte følgende dokumenter:

kopi af den revisionsredegørelse, han har sendt til kreditvurderingsbureauet

kopi af kreditvurderingsbureauets skriftlige bemærkninger

referat af eventuelle mundtlige høringer.

2.   Mener ESMA's tilsynsråd, at det af efterforskningsembedsmanden forelagte dossier ikke er fuldstændigt, sender det dossieret tilbage til efterforskningsembedsmanden med en begrundet anmodning om yderligere dokumenter.

3.   Konstaterer ESMA's tilsynsråd på grundlag af det fuldstændige dossier, at de forhold, der er beskrevet i revisionsredegørelsen, ikke synes at afsløre nogen af de i bilag III i forordning (EF) nr. 1060/2009 omhandlede overtrædelser, træffer det afgørelse om at afslutte sagen og underretter de personer, der er genstand for undersøgelsen, herom.

4.   Er ESMA's tilsynsråd ikke enigt i efterforskningsembedsmandens resultater, forelægger det de personer, der er genstand for undersøgelsen, en ny revisionsredegørelse.

I revisionsredegørelsen fastsættes en rimelig frist, inden for hvilken de personer, der er genstand for undersøgelsen, kan fremsætte skriftlige bemærkninger. ESMA's tilsynsråd er ikke forpligtet til at tage hensyn til skriftlige bemærkninger modtaget efter udløbet af fristen, når det vedtager en afgørelse om, hvorvidt der foreligger en overtrædelse, og om tilsynsforanstaltninger og pålæggelse af en bøde i overensstemmelse med artikel 24 og 36a i forordning (EF) nr. 1060/2009.

ESMA's tilsynsråd kan også indbyde de personer, der er genstand for en undersøgelse og er blevet tilsendt en revisionsredegørelse, til at deltage i en mundtlig høring. De personer, der er genstand for en undersøgelse, kan bistås af deres advokater eller andre kvalificerede personer, som ESMA's tilsynsråd har godkendt. Mundtlige høringer er ikke offentlige.

5.   Er ESMA's tilsynsråd enigt i efterforskningsembedsmandens resultater, underretter det de personer, der er genstand for en undersøgelse, herom. I meddelelsen fastsættes en rimelig frist, inden for hvilken den person, der er genstand for undersøgelsen, kan indsende skriftlige bemærkninger. ESMA's tilsynsråd er ikke forpligtet til at tage hensyn til skriftlige bemærkninger modtaget efter udløbet af fristen, når det vedtager en afgørelse om, hvorvidt der foreligger en overtrædelse, og om tilsynsforanstaltninger og pålæggelse af en bøde i overensstemmelse med artikel 24 og 36a i forordning (EF) nr. 1060/2009.

ESMA's tilsynsråd kan også indbyde de personer, der er genstand for en undersøgelse og er blevet tilsendt en revisionsredegørelse, til at deltage i en mundtlig høring. De personer, der er genstand for en undersøgelse, kan bistås af deres advokater eller andre kvalificerede personer, som ESMA's tilsynsråd har godkendt. Mundtlige høringer er ikke offentlige.

6.   Har ESMA's tilsynsråd truffet afgørelse om, at en person, der er genstand for en undersøgelse, har begået en eller flere af de i bilag III til forordning (EF) nr. 1060/2009 omhandlede overtrædelser, og vedtaget en afgørelse om pålæggelse af en bøde i overensstemmelse med artikel 36a, underretter det straks den person, der er genstand for undersøgelsen, herom.

Artikel 4

Ret til at blive hørt af ESMA's tilsynsråd med hensyn til tvangsbøder

Inden tilsynsrådet træffer en afgørelse om at pålægge en tvangsbøde i medfør af artikel 36b, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1060/2009, forelægger det en revisionsredegørelse for den person, der er genstand for proceduren, med begrundelsen for pålæggelse af en tvangsbøde og tvangsbødens størrelse pr. dag, hvor der begås en overtrædelse. I revisionsredegørelsen fastsættes en frist, inden for hvilken den pågældende person kan fremsætte skriftlige bemærkninger. Tilsynsrådet har ikke pligt til at tage hensyn til skriftlige bemærkninger modtaget efter fristens udløb, når det træffer afgørelse om tvangsbøden.

Når kreditvurderingsbureauet eller den berørte person har overholdt den relevante afgørelse, der er omhandlet i artikel 36b, stk. 1, litra a)-d), i forordning (EF) nr. 1060/2009, kan der ikke længere pålægges en tvangsbøde.

ESMA's tilsynsråd kan også opfordre den person, der er genstand for proceduren, til at deltage i en mundtlig høring. De personer, der er genstand for proceduren, kan bistås af deres advokat eller andre kvalificerede personer, som ESMA's tilsynsråd har godkendt. Mundtlige høringer er ikke offentlige.

Artikel 5

Aktindsigt og brug af dokumenter

1.   Hvis der anmodes herom, skal ESMA give de parter, som efterforskningsembedsmanden eller tilsynsrådet har sendt en revisionsredegørelse, adgang til dossieret. Der skal gives aktindsigt, når der er givet underretning om en revisionsredegørelse.

2.   Sagsakter, hvortil der er givet adgang i medfør af denne artikel, anvendes kun med henblik på retssager eller administrative procedurer vedrørende anvendelsen af forordning (EF) nr. 1060/2009.

Artikel 6

Forældelsesfrister for pålæggelse af sanktioner

1.   ESMA's beføjelser til at pålægge kreditvurderingsbureauer bøder forældes:

a)

efter tre år i tilfælde af overtrædelser, for hvilke grundbeløbet for den i artikel 36a, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1060/2009 omhandlede bøde er på 50 000 EUR eller derunder

b)

efter fem år ved andre overtrædelser.

2.   De i stk. 1 omhandlede frister regnes fra dagen efter den dag, hvor overtrædelsen er begået. Ved vedvarende eller gentagne overtrædelser regnes fristerne dog først fra den dag, hvor overtrædelsen er ophørt.

3.   Enhver foranstaltning, som ESMA træffer med henblik på undersøgelsen eller proceduren i forbindelse med en overtrædelse af forordning (EF) nr. 1060/2009, afbryder forældelsesfristen for pålæggelse af bøder. Forældelsesfristen afbrydes med virkning fra den dag, hvor den pågældende foranstaltning meddeles det kreditvurderingsbureau eller den person, der er genstand for undersøgelsen eller proceduren.

4.   Forældelsesfristen løber på ny efter hver afbrydelse. Forældelsesfristen udløber dog senest den dag, hvor der er forløbet en periode svarende til den dobbelte forældelsesfrist, uden at ESMA har pålagt en bøde. Denne periode forlænges med den tid, hvor forældelsen har været stillet i bero i henhold til stk. 5.

5.   Forældelsesfristen for pålæggelse af bøder stilles i bero, så længe afgørelsen truffet af ESMA verserer for klagenævnet i overensstemmelse med artikel 58 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (5) og Den Europæiske Unions Domstol i overensstemmelse med artikel 36e i forordning (EF) nr. 1060/2009.

Artikel 7

Forældelsesfrister for tvangsfuldbyrdelse

1.   ESMA's beføjelse til at tvangsfuldbyrde afgørelser, der er vedtaget i henhold til artikel 36a og 36b i forordning (EF) nr. 1060/2009, forældes efter fem år.

2.   Den i stk. 1 omhandlede frist på fem år regnes fra dagen efter den dag, hvor afgørelsen bliver endelig.

3.   Forældelsesfristen for tvangsfuldbyrdelse afbrydes ved:

a)

en meddelelse fra ESMA til kreditvurderingsbureauet eller en anden person, som er berørt af en afgørelse, om ændring af bødens eller tvangsbødens oprindelige beløb

b)

ved ethvert skridt, der tages af ESMA eller af en medlemsstats myndigheder på ESMA's anmodning med henblik på tvangsinddrivelse af bøden eller tvangsbøden eller håndhævelse af betalingsvilkårene eller -betingelserne.

4.   Forældelsesfristen løber på ny efter hver afbrydelse.

5.   Forældelsesfristen for tvangsfuldbyrdelse stilles i bero, så længe:

a)

der indrømmes en betalingsordning

b)

tvangsfuldbyrdelsen er stillet i bero, fordi afgørelsen verserer for ESMA's klagenævn i overensstemmelse med artikel 58 i forordning (EU) nr. 1095/2010 og Den Europæiske Unions Domstol i overensstemmelse med artikel 36e i forordning (EF) nr. 1060/2009.

Artikel 8

Opkrævning af bøder og tvangsbøder

Bøder og tvangsbøder opkrævet af ESMA indsættes på en rentebærende konto åbnet af ESMA's regnskabsfører, indtil de bliver endelige. I mellemtiden opføres disse beløb ikke i ESMA's budget, og de registreres ej heller som budgetmidler.

Når ESMA's regnskabsfører har konstateret, at bøderne og/eller tvangsbøderne er blevet endelige, når alle ankemuligheder er udtømt, overfører han disse beløb plus eventuelle renter til Kommissionen. Beløbene opføres derefter i EU's budget under generelle indtægter.

ESMA's regnskabsfører aflægger regelmæssigt rapport til den anvisningsberettigede i GD MARKT om omfanget af bøder og tvangsbøder, der er pålagt, og deres status.

Artikel 9

Beregning af tidsfrister, datoer og tidspunkter

Forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 finder anvendelse på tidsfrister, datoer og tidspunkter.

Artikel 10

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 302 af 17.11.2009, s. 1.

(2)  EUT L 145 af 31.5.2011, s. 30.

(3)  EUT L 1 af 4.1.2003, s. 1.

(4)  EFT L 124 af 8.6.1971, s. 1.

(5)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.


Top