EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0788

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 788/2012 af 31. august 2012 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2013, 2014 og 2015 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester EØS-relevant tekst

OJ L 235, 1.9.2012, p. 8–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 178 - 197

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; ophævet ved 32014R0400 . Latest consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/788/oj

1.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 235/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 788/2012

af 31. august 2012

om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2013, 2014 og 2015 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF, særlig artikel 28 og 29 (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1213/2008 (2) blev der for første gang fastsat et samordnet flerårigt EF-kontrolprogram, og det omfattede årene 2009, 2010 og 2011. Programmet blev videreført ved på hinanden følgende kommissionsforordninger. Den seneste var Kommissionens forordning (EU) nr. 1274/2011 af 7. december 2011 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2012, 2013 og 2014 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester (3).

(2)

30-40 fødevarer udgør de vigtigste bestanddele af kosten i Unionen. Da brugen af pesticider undergår væsentlige forandringer i en periode på tre år, bør pesticiderne overvåges for de pågældende fødevarer over en række af treårige cykler for at gøre det muligt at vurdere forbrugernes eksponering og anvendelsen af EU-lovgivningen.

(3)

På grundlag af en binomial sandsynlighedsfordeling kan det beregnes, at undersøgelse af 642 prøver giver over 99 % sikkerhed for at opdage en prøve, der indeholder pesticidrester over bestemmelsesgrænsen, hvis mindst 1 % af produkterne indeholder restkoncentrationer over denne grænse. Indsamlingen af disse prøver bør fordeles mellem medlemsstaterne på grundlag af befolkningens størrelse, idet der skal tages mindst 12 prøver pr. produkt om året.

(4)

Af analyseresultaterne fra EU-programmet for offentlig kontrol for 2010 (4) fremgår det, at visse pesticider forekommer på landbrugsprodukter i større omfang end tidligere, hvilket tyder på, at praksis med hensyn til anvendelsen af disse pesticider har ændret sig. De pågældende pesticider bør tilføjes på listen over stoffer, der er omfattet af kontrolprogrammet, sammen med de stoffer, der var omfattet i henhold til forordning (EU) nr. 1274/2010, med henblik på at sikre, at viften af pesticider, der er omfattet af kontrolprogrammet, er repræsentativ for de pesticider, der anvendes.

(5)

For visse pesticider, især stoffer, der inkluderes i kontrolprogrammet ved nærværende forordning, og stoffer, for hvilke restkoncentrationsdefinitionen er forbundet med store vanskeligheder, bør de relevante analyser være fakultative i 2013, således at de officielle laboratorier har tid til at få valideret de metoder, der kræves for at kunne analysere de pågældende pesticider, i det omfang laboratorierne ikke allerede har gjort dette.

(6)

Hvis definitionen af et pesticids restkoncentration omfatter andre aktivstoffer, metabolitter eller nedbrydningsprodukter, forelægges der en særskilt rapport om de pågældende metabolitter.

(7)

Der er på Kommissionens websted offentliggjort en vejledning om metodevalidering og kvalitetskontrolprocedurer for analyse af pesticidrester i fødevarer og foder (»Method Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residue Analysis in Food and Feed«) (5). Medlemsstaterne bør på visse betingelser have tilladelse til at anvende kvalitative screeningsmetoder.

(8)

Medlemsstaterne, Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har i fællesskab fastlagt gennemførelsesforanstaltninger vedrørende indsendelse af oplysninger fra medlemsstaterne, såsom standardprøvebeskrivelsen (Standard Sample Description (SSD)) (6) om fremlæggelse af resultater af analyser af pesticidrester.

(9)

Med hensyn til prøveudtagningsprocedurerne bør Kommissionens direktiv 2002/63/EF af 11. juli 2002 om EF-metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester i og på vegetabilske og animalske produkter og om ophævelse af direktiv 79/700/EØF (7), der omhandler de metoder og procedurer for prøveudtagning, som Codex Alimentarius-Kommissionen har anbefalet, finde anvendelse.

(10)

Det er også nødvendigt at vurdere, om de maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i babymad, der er fastsat i artikel 10 i Kommissionens direktiv 2006/141/EF af 22. december 2006 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn (8) og i artikel 7 i Kommissionens direktiv 2006/125/EF af 5. december 2006 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (9), er overholdt, idet der udelukkende tages hensyn til de definitioner af restkoncentration, der er fastsat i forordning (EF) nr. 396/2005.

(11)

Det er endvidere nødvendigt at vurdere eventuelle aggregerede, kumulative og synergistiske virkninger af pesticiderne, når de relevante metoder foreligger. Til at begynde med bør visse organophosphater, carbamater, triazoler og pyrethroider som anført i bilag I vurderes.

(12)

Med hensyn til metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration vil medlemsstaterne kunne opfylde deres analyseforpligtelser via aftaler med officielle laboratorier, der allerede råder over de nødvendige validerede metoder.

(13)

Medlemsstaterne bør senest den 31. august hvert år fremlægge oplysninger vedrørende det foregående kalenderår.

(14)

For at undgå uklarhed som følge af en overlapning mellem på hinanden følgende flerårige programmer bør forordning (EU) nr. 1274/2011 ophæves af hensyn til retssikkerheden. Den bør dog fortsat finde anvendelse på prøver testet i 2012.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Medlemsstaterne udtager og analyserer i 2013, 2014 og 2015 prøver for de pesticid/produktkombinationer, der er fastsat i bilag I.

Antallet af prøver af hvert produkt er angivet i bilag II.

Artikel 2

1.   Det parti, der udtages prøver fra, udvælges vilkårligt.

Prøveudtagningsproceduren, herunder antallet af enheder, skal opfylde bestemmelserne i direktiv 2002/63/EF.

2.   Prøverne analyseres i overensstemmelse med de definitioner af restkoncentration, der er fastsat i forordning (EF) nr. 396/2005. Hvor samme forordning ikke indeholder en udtrykkelig definition af restkoncentration for et givet pesticid, gælder restkoncentrationsdefinitionen i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne indberetter resultaterne af analysen af prøverne i hhv. 2013, 2014 og 2015 senest den 31. august i hhv. 2014, 2015 og 2016. Resultaterne indberettes i overensstemmelse med standardprøvebeskrivelsen (Standard Sample Description (SSD)), jf. bilag III.

2.   Hvis definitionen af et pesticids restkoncentration omfatter aktivstoffer, metabolitter og/eller nedbrydnings- eller reaktionsprodukter, indberetter medlemsstaterne analyseresultaterne i overensstemmelse med den juridiske definition af pesticidets restkoncentration. Resultaterne for hver af de vigtigste isomerer eller metabolitter indberettes særskilt, i det omfang disse måles enkeltvis.

Artikel 4

Forordning (EU) nr. 1274/2011 ophæves.

Den finder dog fortsat anvendelse på prøver testet i 2012.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. august 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  EUT L 328 af 6.12.2008, s. 9.

(3)  EUT L 325 af 8.12.2011, s. 24.

(4)  The 2010 European Union Report on Pesticide Residues in Food. (http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/docs/2010_eu_report_ppesticide_residues_food_en.pdf).

(5)  Dokument nr. SANCO/12495/2011, gennemført pr. 1.1.2012 (http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/docs/qualcontrol_en.pdf).

(6)  Almindelige retningslinjer vedrørende SSD for EFSA-dataindsamling generelt — EFSA journal 2010; 8(1):1457 [54 sider] på adressen http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1457.htm.

(7)  EFT L 187 af 16.7.2002, s. 30.

(8)  EUT L 401 af 30.12.2006, s. 1.

(9)  EUT L 339 af 6.12.2006, s. 16.


BILAG I

DEL A

Pesticid/produktkombinationer, som skal overvåges i/på vegetabilske produkter

 

2013

2014

2015

Bemærkninger

2,4-D

 (3)

 (1)

 (2)

Note (8)

Analysen af 2,4-D foretages i 2013 på vin, i 2014 på appelsiner/mandariner og i 2015 på auberginer, blomkål og spisedruer. Andre produkter analyseres på frivillig basis.

2-Phenylphenol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Abamectin

 (3)

 (1)

 (2)

Note (8)

Acephat

 (3)

 (1)

 (2)

 

Acetamiprid

 (3)

 (1)

 (2)

 

Acrinathrin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Aldicarb

 (3)

 (1)

 (2)

 

Amitraz

 (3)

 (1)

 (2)

Analysen foretages i 2013 på tomater og æbler, i 2014 på pærer og i 2015 på sød peber. Andre produkter analyseres på frivillig basis.

Det kan accepteres, at amitraz (moderforbindelsen) og dets multirestmetodeegnede metabolitter 2,4-dimethylformanilid (DMF) og N-(2,4-dimethylphenyl)-N'-methylformamid (DMPF) analyseres og indberettes hver for sig.

Amitrol

 (3)

 (1)

 (2)

Note (9)

Azinphos-methyl

 (3)

 (1)

 (2)

 

Azoxystrobin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Benfuracarb

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7), note (9)

Bifenthrin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Biphenyl

 (3)

 (1)

 (2)

 

Bitertanol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Boscalid

 (3)

 (1)

 (2)

 

Bromidion

 (3)

 (1)

 (2)

Analysen foretages i 2013 på havesalat og tomater, i 2015 på ris og i 2015 udelukkende på sød peber. Andre produkter analyseres på frivillig basis.

Bromopropylat

 (3)

 (1)

 (2)

 

Bromuconazol

 (3)

 (1)

 (2)

Note (9)

Bupirimat

 (3)

 (1)

 (2)

 

Buprofezin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Captan

 (3)

 (1)

 (2)

Den specifikke restkoncentrationsdefinition af summen af captan og folpet gælder for bønner, jordbær, kernefrugter og tomater; for andre produkter omfatter restkoncentrationsdefinitionen udelukkende captan.

Captan og folpet indberettes hver for sig og som summen.

Carbaryl

 (3)

 (1)

 (2)

 

Carbendazim

 (3)

 (1)

 (2)

 

Carbofuran

 (3)

 (1)

 (2)

 

Carbosulfan

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7), note (9)

Chlorantraniliprol

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7)

Chlorfenapyr

 (3)

 (1)

 (2)

 

Chlorfenvinphos

 (3)

 (1)

 (2)

Note (9)

Chlormequat

 (3)

 (1)

 (2)

Analysen foretages i 2013 på rug/havre, tomater og vin, i 2014 på gulerødder, hvedemel, pærer og ris og i 2015 på auberginer, hvede og spisedruer. Andre produkter analyseres på frivillig basis.

Chlorothalonil

 (3)

 (1)

 (2)

 

Chlorpropham

 (3)

 (1)

 (2)

Note (8)

Restkoncentrationsdefinition: chlorpropham og 3-chloranilin, udtrykt som chlorpropham.

For kartofler (opført for 2014) omfatter restkoncentrationsdefinitionen udelukkende moderforbindelsen.

Chlorpyriphos

 (3)

 (1)

 (2)

 

Chlorpyriphos-methyl

 (3)

 (1)

 (2)

 

Clofentezin

 (3)

 (1)

 (2)

Det er ikke obligatorisk at foretage analysen på kornprodukter.

Clothianidin

 (3)

 (1)

 (2)

Se også thiamethoxam.

Cyfluthrin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Cymoxanil

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7)

Cypermethrin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Cyproconazol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Cyprodinil

 (3)

 (1)

 (2)

 

Cyromazin

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7)

Deltamethrin (cis-deltamethrin)

 (3)

 (1)

 (2)

 

Diazinon

 (3)

 (1)

 (2)

 

Dichlofluanid

 (3)

 (1)

 (2)

Note (9)

Metabolitten DMSA (N,N-dimethyl-N-phenylsulfamid), der ikke er omfattet af restkoncentrationsdefinitionen, overvåges og indberettes, i den udstrækning de nødvendige validerede metoder foreligger.

Dichlorvos

 (3)

 (1)

 (2)

 

Dicloran

 (3)

 (1)

 (2)

Note (9)

Dicofol

 (3)

 (1)

 (2)

Det er ikke obligatorisk at foretage analysen på kornprodukter.

Dicrotophos

 (3)

 (1)

 (2)

Restkoncentrationsdefinitionen omfatter udelukkende moderforbindelsen.

Analysen foretages i 2014 på bønner og i 2015 på auberginer og blomkål Andre produkter analyseres på frivillig basis.

Diethofencarb

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7)

Difenoconazol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Diflubenzuron

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7)

Dimethoat

 (3)

 (1)

 (2)

Restkoncentrationsdefinition: summen af dimethoat og omethoat, udtrykt som dimethoat.

Dimethomorph

 (3)

 (1)

 (2)

Det er ikke obligatorisk at foretage analysen på kornprodukter.

Diniconazol

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7)

Diphenylamin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Dithianon

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7)

Dithiocarbamater

 (3)

 (1)

 (2)

Analysen foretages på alle de opførte produkter undtagen appelsinsaft og olivenolie.

Dodin

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7)

Endosulfan

 (3)

 (1)

 (2)

 

EPN

 (3)

 (1)

 (2)

 

Epoxiconazol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Ethephon

 (3)

 (1)

 (2)

Analysen foretages i 2013 på rug/havre, tomater, vin og æbler, i 2014 på appelsiner/mandariner, hvedemel og ris og i 2015 på appelsinsaft, hvede, spisedruer og sød peber. Andre produkter analyseres på frivillig basis.

Ethion

 (3)

 (1)

 (2)

 

Ethirimol

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7)

Det er ikke obligatorisk at foretage analysen på kornprodukter.

Bemærk, at ethirimol også dannes som et nedbrydningsprodukt af bupirimat.

Ethoprophos

 (3)

 (1)

 (2)

 

Etofenprox

 (3)

 (1)

 (2)

 

Famoxadon

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7)

Fenamiphos

 (3)

 (1)

 (2)

 

Fenamidon

 (3)

 (1)

 (2)

 

Fenarimol

 (3)

 (1)

 (2)

Det er ikke obligatorisk at foretage analysen på kornprodukter.

Fenazaquin

 (3)

 (1)

 (2)

Det er ikke obligatorisk at foretage analysen på kornprodukter.

Fenbuconazol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Fenbutatinoxid

 (3)

 (1)

 (2)

Note (8)

Analysen foretages i 2013 på tomater og æbler og i 2014 på appelsiner/mandariner og pærer og i 2015 på auberginer, spisedruer og sød peber. Andre produkter analyseres på frivillig basis.

Fenhexamid

 (3)

 (1)

 (2)

 

Fenitrothion

 (3)

 (1)

 (2)

 

Fenoxycarb

 (3)

 (1)

 (2)

 

Fenpropathrin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Fenpropimorph

 (3)

 (1)

 (2)

 

Fenpyroximat

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7)

Fenthion

 (3)

 (1)

 (2)

 

Fenvalerat/Esfenvalerat (summen)

 (3)

 (1)

 (2)

Note (8)

Fipronil

 (3)

 (1)

 (2)

Note (8)

Flonicamid

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7), note (8)

Fluazifop

 (3)

 (1)

 (2)

Note (8)

Analysen af fluazifop foretages i 2013 på hovedkål og jordbær, i 2014 på bønner, gulerødder, kartofler og spinat og i 2015 på blomkål, sød peber og ærter. Andre produkter analyseres på frivillig basis.

Flubendiamid

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7)

Fludioxonil

 (3)

 (1)

 (2)

 

Flufenoxuron

 (3)

 (1)

 (2)

 

Fluopyram

 (3)

 (1)

 

Note (7)

Fluquinconazol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Flusilazol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Flutriafol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Folpet

 (3)

 (1)

 (2)

Den specifikke restkoncentrationsdefinition af summen af captan og folpet gælder for bønner, jordbær, kernefrugter og tomater. For andre produkter omfatter restkoncentrationsdefinitionen udelukkende folpet.

Formetanat

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7)

Formothion

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7), note (9)

Fosthiazat

 (3)

 (1)

 (2)

 

Glyphosat

 (3)

 (1)

 (2)

Analysen foretages i 2013 på rug/havre, i 2014 på hvedemel og i 2015 på hvede. Andre produkter analyseres på frivillig basis.

Haloxyfop, inklusive haloxyfop-R

 (3)

 (1)

 (2)

Note (8)

Analysen af haloxyfop foretages i 2013 på hovedkål og jordbær, i 2014 på bønner (med bælg), gulerødder, kartofler og spinat og i 2015 på blomkål og ærter. Andre produkter analyseres på frivillig basis.

Hexaconazol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Hexythiazox

 (3)

 (1)

 (2)

Det er ikke obligatorisk at foretage analysen på kornprodukter.

Imazalil

 (3)

 (1)

 (2)

 

Imidacloprid

 (3)

 (1)

 (2)

 

Indoxacarb

 (3)

 (1)

 (2)

 

Iprodion

 (3)

 (1)

 (2)

 

Iprovalicarb

 (3)

 (1)

 (2)

 

Isocarbophos

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7), Note (9)

Restkoncentrationsdefinitionen omfatter udelukkende moderforbindelsen.

Isofenphos-methyl

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7), note (9)

Isoprocarb

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7)

Kresoxim-methyl

 (3)

 (1)

 (2)

 

Lambda-Cyhalothrin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Linuron

 (3)

 (1)

 (2)

 

Lufenuron

 (3)

 (1)

 (2)

 

Malathion

 (3)

 (1)

 (2)

 

Mandipropamid

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7)

Mepanipyrim

 (3)

 (1)

 (2)

 

Mepiquat

 (3)

 (1)

 (2)

Analysen foretages i 2013 på rug/havre og tomater, i 2014 på hvedemel, pærer og ris og i 2015 på hvede. Andre produkter analyseres på frivillig basis.

Meptyldinocap

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7), note (8)

Restkoncentrationsdefinition: summen af 2,4-DNOPC og 2,4-DNOP, udtrykt som meptyldinocap.

Metalaxyl

 (3)

 (1)

 (2)

 

Metconazol

 (3)

 (1)

 (2)

Note (9)

Methamidophos

 (3)

 (1)

 (2)

 

Methidathion

 (3)

 (1)

 (2)

 

Methiocarb

 (3)

 (1)

 (2)

 

Methomyl

 (3)

 (1)

 (2)

Restkoncentrationsdefinition: methomyl og thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb udtrykt som methomyl).

Methoxychlor

 (3)

 (1)

 (2)

 

Methoxyfenozid

 (3)

 (1)

 (2)

 

Metobromuron

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7), note (9)

Restkoncentrationsdefinitionen omfatter udelukkende moderforbindelsen.

Monocrotophos

 (3)

 (1)

 (2)

 

Myclobutanil

 (3)

 (1)

 (2)

 

Nitenpyram

 (3)

 (1)

 (2)

Note (9)

Analysen foretages i 2013 på ferskner, i 2014 på agurker og bønner (med bælg) og i 2015 på sød peber. Andre produkter analyseres på frivillig basis.

Restkoncentrationsdefinitionen omfatter udelukkende moderforbindelsen.

Oxadixyl

 (3)

 (1)

 (2)

Note (9)

Oxamyl

 (3)

 (1)

 (2)

 

Oxydemeton-methyl

 (3)

 (1)

 (2)

 

Paclobutrazol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Parathion

 (3)

 (1)

 (2)

Note (9)

Parathion-methyl

 (3)

 (1)

 (2)

 

Penconazol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Pencycuron

 (3)

 (1)

 (2)

 

Pendimethalin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Phenthoat

 (3)

 (1)

 (2)

Note (9)

Phosalon

 (3)

 (1)

 (2)

Note (9)

Phosmet

 (3)

 (1)

 (2)

 

Phoxim

 (3)

 (1)

 (2)

Note (9)

Pirimicarb

 (3)

 (1)

 (2)

 

Pirimiphos-methyl

 (3)

 (1)

 (2)

 

Prochloraz

 (3)

 (1)

 (2)

Note (8)

Procymidon

 (3)

 (1)

 (2)

 

Profenofos

 (3)

 (1)

 (2)

 

Propamocarb

 (3)

 (1)

 (2)

Analysen foretages i 2013 på havesalat, hovedkål, tomater vin og æbler, i 2014 på agurker, appelsiner/klementiner, bønner, gulerødder, jordbær og kartofler og i 2015 på auberginer, blomkål og sød peber. Andre produkter analyseres på frivillig basis.

Propargit

 (3)

 (1)

 (2)

 

Propiconazole

 (3)

 (1)

 (2)

 

Propoxur

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7), note (9)

Propyzamid

 (3)

 (1)

 (2)

 

Prothioconazol

 (3)

 (1)

 (2)

Note (9)

Restkoncentrationsdefinition: prothioconazol (prothioconazoldesthio).

Prothiofos

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7)

Restkoncentrationsdefinitionen omfatter udelukkende moderforbindelsen.

Pymetrozin

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7)

Analysen af pymetrozin foretages i 2013 på havesalat, hovedkål, jordbær og tomater, i 2014 på agurker og i 2015 på auberginer og sød peber. Andre produkter analyseres på frivillig basis.

Pyraclostrobin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Pyrethrins

 (3)

 (1)

 (2)

Note (8)

Pyridaben

 (3)

 (1)

 (2)

 

Pyrimethanil

 (3)

 (1)

 (2)

 

Pyriproxyfen

 (3)

 (1)

 (2)

 

Quinoxyfen

 (3)

 (1)

 (2)

 

Rotenon

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7)

Spinosad

 (3)

 (1)

 (2)

 

Spirodiclofen

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7)

Spiromesifen

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7)

Spiroxamin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Tau-fluvalinat

 (3)

 (1)

 (2)

 

Tebuconazol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Tebufenozid

 (3)

 (1)

 (2)

 

Tebufenpyrad

 (3)

 (1)

 (2)

Det er ikke obligatorisk at foretage analysen på kornprodukter.

Teflubenzuron

 (3)

 (1)

 (2)

 

Tefluthrin

 (3)

 (1)

 (2)

Note (9)

Terbuthylazin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Tetraconazol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Tetradifon

 (3)

 (1)

 (2)

Det er ikke obligatorisk at foretage analysen på kornprodukter.

Tetramethrin

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7), Note (9)

Restkoncentrationsdefinitionen omfatter udelukkende moderforbindelsen.

Thiabendazol

 (3)

 (1)

 (2)

 

Thiacloprid

 (3)

 (1)

 (2)

 

Thiamethoxam

 (3)

 (1)

 (2)

Restkoncentrationsdefinition: summen af thiamethoxam og clothianidin, udtrykt som thiamethoxam.

Thiophanat-methyl

 (3)

 (1)

 (2)

 

Tolclofos-methyl

 (3)

 (1)

 (2)

 

Tolylfluanid

 (3)

 (1)

 (2)

Note (9)

Det er ikke obligatorisk at foretage analysen på kornprodukter.

Triadimefon og triadimenol

 (3)

 (1)

 (2)

Restkoncentrationsdefinition: summen af triadimefon og triadimenol.

Triazophos

 (3)

 (1)

 (2)

 

Trichlorfon

 (3)

 (1)

 (2)

Note (7)

Trifloxystrobin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Triflumuron

 (3)

 (1)

 (2)

 

Trifluralin

 (3)

 (1)

 (2)

 

Triticonazol

 (3)

 (1)

 (2)

Note (9)

Vinclozolin

 (3)

 (1)

 (2)

Note (8)

Det er ikke obligatorisk at foretage analysen på kornprodukter.

Zoxamid

 (3)

 (1)

 (2)

 


DEL B

Pesticid/produktkombinationer, som skal overvåges i/på animalske produkter

 

2013

2014

2015

Bemærkninger

Aldrin og dieldrin

 (5)

 (6)

 (4)

Note (9)

Restkoncentrationsdefinition: aldrin og dieldrin tilsammen, udtrykt som dieldrin.

Azinphos-ethyl

 (5)

 (6)

 (4)

Note (9)

Bifenthrin

 (5)

 (6)

 (4)

Note (9)

Bixafen

 (5)

 

 (4)

Restkoncentrationsdefinition: summen af bixafen og desmethylbixafen, udtrykt som bixafen.

Analysen foretages på frivillig basis på mælk og svinekød (2013) og på smør og æg (2015). Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2014.

Boscalid

 (5)

 

 (4)

Note (8)

Restkoncentrationsdefinition: summen af boscalid og M 510F01, herunder konjugater, udtrykt som boscalid.

Analysen foretages på frivillig basis på mælk (2013) og smør (2015); det er ikke obligatorisk at foretage analysen på svinekød (2013) og æg (2015). Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2014.

Carbendazim og thiophanat-methyl, udtrykt som carbendazim

 (5)

 (6)

 (4)

Note (7)

Restkoncentrationsdefinition: carbendazim og thiophanat-methyl, udtrykt som carbendazim.

Chlordan

 (5)

 (6)

 (4)

Note (9)

Restkoncentrationsdefinition: summen af cis- og trans-isomererne og oxichlordan, udtrykt som chlordan.

Chlormequat

 (5)

 (6)

 

Analysen foretages på frivillig basis på komælk (2013) og lever (2014); det er ikke obligatorisk at foretage analysen på svinekød (2013) og fjerkrækød (2014). Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2015.

Chlorbenzilat

 (5)

 (6)

 (4)

Note (7), note (9)

Chlorpropham

 (5)

 

 (4)

Note (8)

Restkoncentrationsdefinition: chlorpropham og 4'-hydroxychlorpropham-O-sulfonsyre (4-HSA), udtrykt som chlorpropham.

Analysen foretages på frivillig basis på mælk og svinekød (2013) og smør (2015); det er ikke obligatorisk at foretage analysen på æg (2015). Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2014.

Chlorpyriphos

 (5)

 (6)

 (4)

 

Chlorpyriphos-methyl

 (5)

 (6)

 (4)

Note (9)

Cyfluthrin

 (5)

 (6)

 (4)

Note (9)

Cypermethrin

 (5)

 (6)

 (4)

 

Cyproconazol

 

 (6)

 

Analysen foretages på frivillig basis på lever (2014); det er ikke obligatorisk at foretage analysen på fjerkrækød (2014). Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2013/2015.

DDT

 (5)

 (6)

 (4)

 

Deltamethrin

 (5)

 (6)

 (4)

Note (9)

Diazinon

 (5)

 (6)

 (4)

 

Dichlorprop, inklusive dichlorprop-P

 

 (6)

 

Analysen foretages på frivillig basis på lever (2014); det er ikke obligatorisk at foretage analysen på fjerkrækød (2014). Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2013/2015.

Endosulfan

 (5)

 (6)

 (4)

Note (9)

Endrin

 (5)

 (6)

 (4)

 

Epoxiconazol

 

 (6)

 

Analysen foretages på frivillig basis på lever (2014); det er ikke obligatorisk at foretage analysen på fjerkrækød (2014). Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2013/2015.

Etofenprox

 (5)

 

 (4)

Analysen foretages på frivillig basis på mælk (2013) og smør (2015); det er ikke obligatorisk at foretage analysen på svinekød (2013) og æg (2015). Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2014.

Famoxadon

 (5)

 (6)

 (4)

Analysen foretages på frivillig basis på mælk (2013), lever (2014) og smør (2015); det er ikke obligatorisk at foretage analysen på svinekød (2013), fjerkrækød (2014) og æg (2015).

Fenpropidin

 

 (6)

 

Restkoncentrationsdefinition: summen af fenpropidin og CGA289267, udtrykt som fenpropidin.

Analysen foretages på frivillig basis på lever (2014); det er ikke obligatorisk at foretage analysen på fjerkrækød (2014). Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2013/2015.

Fenpropimorph

 (5)

 (6)

 

Note (8)

Restkoncentrationsdefinition: fenpropimorphcarboxylsyre (BF 421-2), udtrykt som fenpropimorph.

Analysen foretages på frivillig basis på svinekød (2013) og lever (2014); det er ikke obligatorisk at foretage analysen på mælk (2013) og fjerkrækød (2014). Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2015.

Fenthion

 (5)

 (6)

 (4)

Note (9)

Fenvalerat/Esfenvalerat

 (5)

 (6)

 (4)

Note (8)

Fluazifop

 (5)

 

 (4)

Note (8)

Analysen foretages på frivillig basis på mælk (2013) og smør (2015). Det er ikke obligatorisk at foretage analysen på svinekød (2013) og æg (2015). Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2014.

Fluquinconazol

 (5)

 (6)

 (4)

Analysen foretages på frivillig basis på mælk (2013), lever (2014) og smør (2015); det er ikke obligatorisk at foretage analysen på svinekød (2013), fjerkrækød (2014) og æg (2015).

Fluopyram

 (5)

 (6)

 (4)

Note (7)

Restkoncentrationsdefinition: summen af fluopyram og fluopyram-benzamid, udtrykt som fluopyram

Flusilazol

 (5)

 (6)

 

Restkoncentrationsdefinition: summen af flusilazol og metabolitten IN-F7321 ([bis-(4-fluorphenyl)methyl]silanol) heraf, udtrykt som flusilazol.

Analysen foretages på frivillig basis på svinekød (2013) og lever (2014); det er ikke obligatorisk at foretage analysen på mælk (2013) og fjerkrækød (2014). Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2015.

Glufosinat-ammonium

 

 (6)

 

Note (8)

Restkoncentrationsdefinition: summen af glufosinat, salte heraf, MPP og NAG, udtrykt som glufosinatækvivalenter.

Analysen foretages på frivillig basis på lever (2014); det er ikke obligatorisk at foretage analysen på fjerkrækød (2014). Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2013/2015.

Glyphosat

 

 (6)

 

Analysen foretages på frivillig basis i 2014. Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2013/2015.

Haloxyfop

 (5)

 (6)

 (4)

Note (7), Note (8)

Restkoncentrationsdefinition: haloxyfop-R og konjugater af haloxyfop-R, udtrykt som haloxyfop-R.

Analysen foretages på frivillig basis på mælk (2013), lever (2014) og smør (2015); det er ikke obligatorisk at foretage analysen på svinekød (2013), fjerkrækød (2014) og æg (2015).

Heptachlor

 (5)

 (6)

 (4)

Restkoncentrationsdefinition: summen af heptachlor og heptachlorepoxid, udtrykt som heptachlor.

Hexachlorbenzen

 (5)

 (6)

 (4)

 

Hexachlorcyclohexan (HCH), alpha-isomer

 (5)

 (6)

 (4)

 

Hexachlorcyclohexan (HCH), beta-isomer

 (5)

 (6)

 (4)

 

Hexachlorcyclohexan (HCH) (gamma-isomer) (lindan)

 (5)

 (6)

 (4)

 

Indoxacarb

 (5)

 

 (4)

Restkoncentrationsdefinition: indoxacarb som summen af S- og R-isomerer

Analysen foretages på frivillig basis på mælk (2013) og smør (2015); det er ikke obligatorisk at foretage analysen på svinekød (2013) og æg (2015). Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2014.

Ioxynil

 (5)

 (6)

 

Restkoncentrationsdefinition: summen af ioxynil og salte og estere heraf, udtrykt som ioxynil.

Analysen foretages på frivillig basis på svinekød (2013), lever (2014) og fjerkrækød (2014); det er ikke obligatorisk at foretage analysen på mælk (2013). Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2015.

Maleinhydrazid

 (5)

 (6)

 (4)

Note (7), note (8)

For mælk og mælkeprodukter er restkoncentrationsdefinitionen: maleinhydrazid og konjugater heraf, udtrykt som maleinhydrazid.

Mepiquat

 

 (6)

 

Analysen foretages på frivillig basis på lever (2014); det er ikke obligatorisk at foretage analysen på fjerkrækød (2014). Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2013/2015.

Metaflumizon

 (5)

 (6)

 (4)

Restkoncentrationsdefinition: summen af E- og Z-isomerer)

Analysen foretages på frivillig basis på svinekød (2013), fjerkrækød (2014) og æg (2015); det er ikke obligatorisk at foretage analysen på mælk (2013), lever (2014) og smør (2015).

Metazachlor

 

 (6)

 

Note (8)

Restkoncentrationsdefinition: metazachlor, herunder nedbrydnings- og reaktionsprodukter, som kan bestemmes som 2,6-dimethylanilin, beregnet samlet som metazachlor.

Analysen foretages på frivillig basis på lever (2014); det er ikke obligatorisk at foretage analysen på fjerkrækød (2014). Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2013/2015.

Methidathion

 (5)

 (6)

 (4)

Note (9)

Methoxychlor

 (5)

 (6)

 (4)

Note (9)

Parathion

 (5)

 (6)

 (4)

Note (9)

Parathion-methyl

 (5)

 (6)

 (4)

Note (9)

Restkoncentrationsdefinition: summen af parathion-methyl og paraoxon-methyl, udtrykt som parathion-methyl.

Permethrin

 (5)

 (6)

 (4)

Restkoncentrationsdefinition: summen af cis- og trans-permethrin.

Pirimiphos-methyl

 (5)

 (6)

 (4)

 

Prochloraz

 (5)

 (6)

 

Note (8)

Restkoncentrationsdefinition: Prochloraz (summen af prochloraz og dets metabolitter indeholdende 2,4,6-trichlorphenol udtrykt som prochloraz)

Analysen foretages på frivillig basis på svinekød (2013), fjerkrækød (2014) og lever (2014); det er ikke obligatorisk at foretage analysen på mælk (2013). Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2015.

Profenofos

 (5)

 (6)

 (4)

Note (9)

Prothioconazol

 

 (6)

 

Restkoncentrationsdefinition: summen af prothioconazol-desthio og glucuronidkonjugatet heraf, udtrykt som prothioconazoldesthio.

Analysen foretages på frivillig basis på lever (2014); det er ikke obligatorisk at foretage analysen på fjerkrækød (2014). Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2013/2015.

Pyrazophos

 (5)

 (6)

 (4)

Note (9)

Resmethrin

 (5)

 (6)

 (4)

Note (9)

Restkoncentrationsdefinition: summen af isomererne.

Spinosad

 

 (6)

 

Restkoncentrationsdefinition: summen af spinosyn A og spinosyn D, udtrykt som spinosad

Analysen foretages på frivillig basis på lever (2014); det er ikke obligatorisk at foretage analysen på fjerkrækød (2014). Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2013/2015.

Spiroxamin

 (5)

 (6)

 

Restkoncentrationsdefinition: spiroxamincarboxylsyre, udtrykt som spiroxamin.

Analysen foretages på frivillig basis på mælk (2013) og lever (2014); det er ikke obligatorisk at foretage analysen på svinekød (2013) og fjerkrækød (2014). Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2015.

Tau-fluvalinat

 (5)

 

 (4)

Analysen foretages på frivillig basis på mælk (2013) og smør (2015); det er ikke obligatorisk at foretage analysen på svinekød (2013) og æg (2015). Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2014.

Tebuconazol

 

 (6)

 

Analysen foretages på frivillig basis på lever (2014); det er ikke obligatorisk at foretage analysen på fjerkrækød (2014). Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2013/2015.

Tetraconazol

 (5)

 (6)

 (4)

Analysen foretages på frivillig basis på mælk (2013), lever (2014) og smør (2015); det er ikke obligatorisk at foretage analysen på svinekød (2013), fjerkrækød (2014) og æg (2015).

Thiacloprid

 

 (6)

 

Analysen foretages på frivillig basis på lever (2014); det er ikke obligatorisk at foretage analysen på fjerkrækød (2014). Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2013/2015.

Topramezon

 

 (6)

 

Note (8)

Restkoncentrationsdefinition: topramezon (BAS 670H)

Analysen foretages på frivillig basis på lever (2014); det er ikke obligatorisk at foretage analysen på fjerkrækød (2014). Ikke relevant for denne gruppe af produkter i 2013/2015.

Triazophos

 (5)

 (6)

 (4)

Note (9)


(1)  Agurker, appelsiner eller mandariner, bønner med bælg (friske eller frosne), gulerødder, hvedemel, kartofler, pærer, ris og spinat (frisk eller frossen).

(2)  Appelsinsaft, auberginer, bananer, blomkål eller broccoli, hvede, peberfrugter (søde), spisedruer, ærter uden bælg (friske eller frosne) og jomfruolivenolie (olieforarbejdningsfaktor = 5, med udgangspunkt i et standardproduktionsudbytte for olivenolieproduktion på 20 % af olivenhøsten).

(3)  Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger), havesalat, hovedkål, jordbær, porrer, rug eller havre, tomater, æbler og vin (rød eller hvid) fremstillet af druer. (Hvis der ikke findes en specifik forarbejdningsfaktor for vin, anvendes faktor 1 som standard. Medlemsstaterne angiver, hvilken vinforarbejdningsfaktorer der er anvendt, i den nationale sammenfattende rapport).

(4)  Smør og hønseæg.

(5)  Komælk og svinekød.

(6)  Fjerkrækød, lever (af kvæg og andre drøvtyggere, svin og fjerkræ).

(7)  Analyseres på frivillig basis i 2013.

(8)  Stoffer med en vanskelig restkoncentrationsdefinition. De officielle laboratorier skal analysere disse stoffer med henblik på en fuldstændig restkoncentrationsdefinition i overensstemmelse med laboratoriernes evner og kapacitet og indberette resultaterne i overensstemmelse med den fastlagte SSD.

(9)  Stoffer, for hvilke påvisningsniveauet ifølge 2010-programmet for offentlig kontrol ikke er højt, skal analyseres af de officielle laboratorier, der allerede råder over de nødvendige validerede metoder. Det er ikke obligatorisk for laboratorier, der ikke råder over en valideret metode, at få valideret en sådan i 2013 og 2014.


BILAG II

Antal prøver, jf. artikel 1

1)

Det antal prøver, der skal udtages for hver vare og analyseres af hver medlemsstat, er fastsat i skemaet i punkt 5.

2)

Ud over de prøver, der kræves i henhold til skemaet, skal hver medlemsstat i 2013 udtage og analysere i alt 10 prøver af fødevarer til spædbørn og småbørn.

Ud over de prøver, der kræves i henhold til skemaet, skal hver medlemsstat i 2014 udtage og analysere i alt 10 prøver af modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn.

Ud over de prøver, der kræves i henhold til skemaet i punkt 5, skal hver medlemsstat i 2015 udtage og analysere 10 prøver af forarbejdet babymad baseret på cerealier.

3)

Om muligt skal 1 prøve pr. vare, der skal udtages og analyseres i henhold til skemaet i punkt 5, hidrøre fra økologiske landbrugsprodukter.

4)

Medlemsstater, der anvender metoder til samtidig påvisning af flere restkoncentrationer (multirestmetoder), kan anvende kvalitative screeningsmetoder på op til 15 % af de prøver, der skal udtages og analyseres i henhold til skemaet i punkt 5. Hvis en medlemsstat anvender kvalitative screeningsmetoder, skal den analysere det resterende antal prøver ved hjælp af metoder til samtidig påvisning af flere restkoncentrationer.

Hvis resultaterne af kvalitative screeninger er positive, skal medlemsstaterne anvende en sædvanlig målemetode til at bestemme resultaterne.

5)

Antal prøver pr. medlemsstat

Medlemsstat

Prøver

BE

12 (1)

15 (2)

BG

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DK

12 (1)

15 (2)

DE

93

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

ES

45

FR

66

IE

12 (1)

15 (2)

IT

65

CY

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

AT

12 (1)

15 (2)

PL

45

PT

12 (1)

15 (2)

RO

17

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

FI

12 (1)

15 (2)

SE

12 (1)

15 (2)

UK

66

MINDSTE ANTAL PRØVER I ALT: 642


(1)  Mindste antal prøver for hver anvendt metode til påvisning af en enkelt restkoncentration.

(2)  Mindste antal prøver for hver anvendt metode til samtidig påvisning af flere restkoncentrationer.


BILAG III

1)

Formatet til indberetning af resultaterne af pesticidrestanalyserne er standardprøvebeskrivelsen (Standard Sample Description (SSD)) for fødevarer og foder.

2)

SSD omfatter en liste over standardiserede dataelementer (elementer, der beskriver prøvernes karakteristika eller analyseresultater, såsom oprindelsesland, produkt, analysemetode, detektionsgrænse, resultat), kontrolleret terminologi og valideringsregler til forbedring af datakvaliteten.

Tabel

Liste over dataelementer i standardprøvebeskrivelsen for indsamling af data om pesticidrestkoncentrationer

Elementkode

Elementnavn

Elementlabel

Datatype (1)

Kontrolleret terminologi

Beskrivelse

S.01

labSampCode

Laboratorieprøvekode

xs:string (20)

 

Alfanumerisk kode for den analyserede prøve.

S.03

lang

Sprog

xs:string (2)

LANG

Anvendt sprog til udfyldelse af fritekstfelterne (ISO-639-1).

S.04

sampCountry

Prøveudtagningsland

xs:string (2)

COUNTRY

Landet, som prøven er udtaget i (ISO 3166-1-alfa-2).

S.06

origCountry

Produktets oprindelsesland

xs:string (2)

COUNTRY

Produktets oprindelsesland (ISO 3166-1-alfa-2, landekode).

S.13

prodCode

Produktkode

xs:string (20)

MATRIX

Den analyserede fødevare, beskrevet i overensstemmelse med MATRIX-kataloget.

S.14

prodText

Fuldtekstbeskrivelse af produktet

xs:string (250)

 

Detaljeret beskrivelse (fritekst) af produktet, som der er udtaget prøve af. Dette element er obligatorisk, hvis »Produktkode« er »XXXXXXA« (ikke på listen).

S.15

prodProdMeth

Fremstillingsmetode

xs:string (5)

PRODMD

Kode for supplerende oplysninger om produktionstypen for den analyserede fødevare.

S.17

prodTreat

Produktbehandling

xs:string(5)

PRODTR

Bruges til at beskrive de behandlinger eller processer, som fødevaren har gennemgået.

S.21

prodCom

Bemærkninger til produktet

xs:string (250)

 

Supplerende oplysninger om produktet, især nærmere oplysninger om tilberedning i hjemmet, hvis de foreligger.

S.28

sampY

Prøveudtagningsår

xs:decimal (4,0)

 

Prøveudtagningsår.

S.29

sampM

Prøveudtagningsmåned

xs:decimal (2,0)

 

Prøveudtagningsmåneden. Hvis prøveudtagningen er foretaget over en vis periode, skal dette felt indeholde den måned, hvor den første prøve er udtaget.

S.30

sampD

Prøveudtagningsdag

xs:decimal (2,0)

 

Prøveudtagningsdagen. Hvis prøveudtagningen er foretaget over en vis periode, skal dette felt indeholde den dag, hvor den første prøve er udtaget.

S.31

progCode

Programnummer

xs:string (20)

 

Afsenderens entydige identifikationskode for det program eller det projekt, den analyserede prøve er udtaget som led i.

S.32

progLegalRef

Programmets retsgrundlag

xs:string (100)

 

Henvisning til den retsakt, programmet er omfattet af (identificeret ved programnummer).

S.33

progSampStrategy

Prøveudtagningsstrategi

xs:string (5)

SAMPSTR

Prøveudtagningsstrategi (ref.: EUROSTAT — Typology of sampling strategy, udgaven fra juli 2009), som er fulgt i programmet eller projektet, identificeret ved programkode.

S.34

progType

Type prøveudtagningsprogram

xs:string (5)

SRCTYP

Det angives, hvilken type program prøverne er udtaget som led i.

S.35

sampMethod

Prøveudtagningsmetode

xs:string (5)

SAMPMD

Kode, som beskriver den anvendte prøveudtagningsmetode.

S.39

sampPoint

Prøveudtagningspunkt

xs:string (10)

SAMPNT

Det punkt i fødevarekæden, hvor prøven er udtaget (dokument ESTAT/F5/ES/155, »Data dictionary of activities of the establishments«).

L.01

labCode

Laboratorium

xs:string (100)

 

Laboratoriekode (den nationale laboratoriekode, hvis den er tildelt). Denne kode skal være entydig og skal være den samme i alle indberetninger.

L.02

labAccred

Laboratorieakkreditering

xs:string (5)

LABACC

Laboratorieakkreditering efter ISO/IEC 17025.

R.01

resultCode

Resultatkode

xs:string (40)

 

Entydigt identifikationsnummer for et analyseresultat (en række i datatabellen) i den overførte fil. Resultatkoden skal benyttes konsekvent på organisationsplan og vil blive brugt ved efterfølgende opdateringer/sletninger foretaget af afsender.

R.02

analysisY

Analyseår

xs:decimal (4,0)

 

Året, hvor analysen er afsluttet.

R.06

paramCode

Parameterkode

xs:string (20)

PARAM

Analyseparameter/analyt, beskrevet i overensstemmelse med stoffets kode i PARAM-kataloget.

R.07

paramText

Parametertekst

xs:string (250)

 

Beskrivelse (fritekst) af parameteren. Dette element er obligatorisk, hvis »Parameterkode« er »RF-XXXX-XXX-XXX« (ikke på listen).

R.08

paramType

Type parameter

xs:string (5)

PARTYP

Det defineres, hvorvidt den indberettede parameter er en individuel rest/analyt, en restkoncentrationsdefinition som en sum eller en del af en sum.

R.12

accredProc

Akkrediteringsprocedure for analysemetoden

xs:string (5)

MDSTAT

Den akkrediteringsprocedure, der er anvendt til analysemetoden.

R.13

resUnit

Resultatenhed

xs:string (5)

UNIT

Alle resultater indberettes i mg/kg.

R.14

resLOD

LOD-resultat

xs:double

 

Detektionsgrænse indberettet i enheden specificeret ved variablen »Resultatenhed«.

R.15

resLOQ

LOQ-resultat

xs:double

 

Kvantificeringsgrænse indberettet i enheden specificeret ved variablen »Resultatenhed«.

R.18

resVal

Resultatværdi

xs:double

 

Resultatet af analysen i mg/kg, hvis resType = »VAL«.

R.19

resValRec

Resultatværdi — genfinding

xs:double

 

Genfindingsværdi for målingen af koncentrationen, udtrykt i procent (%), dvs. for 100 % angives 100.

R.20

resValRecCorr

Resultatværdi korrigeret for genfinding

xs:string (1)

YESNO

Det angives, om resultatværdien er korrigeret for genfinding.

R.21

resValUncertSD

Resultatværdi-usikkerhed — standardafvigelse

xs:double

 

Standardafvigelse for måleusikkerheden.

R.22

resValUncert

Resultatværdiusikkerhed

xs:double

 

Værdien for den ekspanderede måleusikkerhed (normalt et konfidensinterval på 95 %) angives, udtrykt i den enhed, der indberettes i feltet »Resultatenhed«.

R.23

moistPerc

Vandindhold (%) i den oprindelige prøve

xs:double

 

Vandindholdet i % i den oprindelige prøve.

R.24

fatPerc

Fedtindhold (%) i den oprindelige prøve

xs:double

 

Fedtindholdet i % i den oprindelige prøve.

R.25

exprRes

Angivelse af resultater

xs:string (5)

EXRES

Kode til beskrivelse af, hvordan resultatet er angivet: Vægt i alt, fedtvægt, tørvægt osv.

R.27

resType

Type resultat

xs:string (3)

VALTYP

Resultattypen angives, dvs. om det målte kunne kvantificeres/bestemmes eller ej.

R.28

resLegalLimit

Lovfæstet grænseværdi

xs:double

 

Den lovfæstede grænseværdi for analytten i det produkt, der er udtaget prøve af, angives.

R.29

resLegalLimitType

Type lovfæstet grænseværdi

xs:string(5)

LMTTYP

Type lovfæstet grænseværdi, der er lagt til grund for vurderingen af resultatet (maksimumsindhold, MRPL, MRL, indgrebstærskel osv.).

R.30

resEvaluation

Vurdering af resultatet

xs:string (5)

RESEVAL

Det angives, hvorvidt resultatet overskrider en lovfæstet grænse.

R.31

actTakenCode

Trufne foranstaltninger

xs:string (5)

ACTION

Foranstaltninger, der er truffet som følge af overskridelse af en lovfæstet grænse, beskrives.

R.32

resComm

Bemærkninger til resultatet

xs:string (250)

 

Supplerende bemærkninger til analyseresultatet.


(1)  Den dobbelte datatype svarer til typen IEEE — dobbeltpræcision (64-bit) — flydende tal, hvor decimalen repræsenterer decimaltal med arbitrær præcision, og strengdatatypen repræsenterer karakterstrenge i XML. For datatypen xs:double og andre numeriske datatyper, der muliggør decimalseparation, skal decimalseparatoren være et punktum; komma som decimalseparator er ikke tilladt.


Top