EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0250

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 250/2012 af 21. marts 2012 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima EØS-relevant tekst

OJ L 82, 22.3.2012, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/04/2012; ophævet ved 32012R0284

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/250/oj

22.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 82/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 250/2012

af 21. marts 2012

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002 kan der vedtages relevante EU-beredskabsforanstaltninger vedrørende fødevarer og foder, der er importeret fra et tredjeland, for at beskytte menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, hvis denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne hver for sig.

(2)

Efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima den 11. marts 2011 blev Kommissionen orienteret om, at indholdet af radionukleider i visse fødevarer med oprindelse i Japan oversteg de indgrebsværdier for fødevarer, der gælder i Japan. En sådan kontaminering kan udgøre en trussel mod folke- og dyresundheden i Unionen, og derfor blev Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011 (2) vedtaget.

(3)

I henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011 skal sendinger af produkter, der er omfattet af nævnte forordning, ledsages af en erklæring, der er underskrevet af en bemyndiget repræsentant for den kompetente myndighed i Japan, og hvori det bl.a. attesteres, hvor sendingen har sin oprindelse, og hvor den er afsendt fra. Indholdet af erklæringen varierer, afhængigt af om produkterne har oprindelse i eller er afsendt fra et præfektur tæt på atomkraftværket i Fukushima eller ej.

(4)

For sendinger med oprindelse i præfekturet Fukushima og de 10 præfekturer tæt derpå skal de japanske myndigheder attestere, at deres indhold af radionukliderne cæsium-134 og cæsium-137 ikke overstiger de maksimalgrænseværdier, der er fastsat i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011. Desuden skal myndighederne på grænsekontrolstedet eller det udpegede EU-indgangssted foretage identitetskontrol og fysisk kontrol, herunder laboratorieanalyser, for forekomst af cæsium-134 og cæsium-137 af mindst 10 % af sådanne sendinger.

(5)

For sendinger afsendt fra præfekturet Fukushima og fra de 10 præfekturer tæt derpå skal de japanske myndigheder attestere, at de ikke er blevet eksponeret for radioaktivitet under transporten. I sådanne tilfælde samt i tilfælde, hvor sendingerne har oprindelse i og afsendes fra andre præfekturer i Japan end Fukushima og dets omgivende 10 præfekturer, skal myndighederne på grænsekontrolstedet eller det udpegede EU-indgangssted foretage identitetskontrol og fysisk kontrol, herunder laboratorieanalyser, for forekomst af cæsium-134 og cæsium-137 af mindst 20 % af sådanne sendinger.

(6)

Resultaterne af kontrollen, herunder laboratorieanalyserne, foretaget i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011 af de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet eller det udpegede EU-indgangssted viser, at kontrolforanstaltningerne vedrørende foder og fødevarer bestemt til eksport til Unionen, anvendes korrekt og effektivt af de japanske myndigheder. Hyppigheden af de kompetente myndigheders kontrol af sådanne sendinger på grænsekontrolstedet eller det udpegede EU-indgangssted bør derfor nedsættes.

(7)

Desuden anvendes gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011 indtil den 31. marts 2012. De japanske kompetente myndigheder overvåger fortsat forekomsten af radioaktivitet i foder og fødevarer. Resultaterne af denne overvågning viser, at visse foderstoffer og fødevarer i præfekturerne tæt på atomkraftværket i Fukushima fortsat indeholder radioaktivitet på et niveau, der ligger over indgrebsværdierne. Anvendelsesdatoen for de foranstaltninger, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011, bør derfor forlænges.

(8)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringsbestemmelser

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 5, stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

identitetskontrol og fysisk kontrol, herunder laboratorieanalyser, for forekomst af cæsium-134 og cæsium-137 af mindst:

5 % af sendinger af produkter omhandlet i artikel 2, stk. 3, litra d), og

10 % af sendinger af produkter omhandlet i artikel 2, stk. 3, litra b) og c).«

2)

I artikel 10, stk. 2, ændres datoen »31. marts 2012« til »31. oktober 2012«.

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 252 af 28.9.2011, s. 10.


Top