EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0037

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2012/37/EU af 22. november 2012 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 66/401/EØF og 66/402/EØF for så vidt angår de betingelser, der skal opfyldes for frø af Galega orientalis Lam., maksimumsvægten af et parti frø af visse foderplanter og stikprøvestørrelsen for Sorghum spp. EØS-relevant tekst

OJ L 325, 23.11.2012, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 307 - 308

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2012/37/oj

23.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2012/37/EU

af 22. november 2012

om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 66/401/EØF og 66/402/EØF for så vidt angår de betingelser, der skal opfyldes for frø af Galega orientalis Lam., maksimumsvægten af et parti frø af visse foderplanter og stikprøvestørrelsen for Sorghum spp.

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter (1), særlig artikel 21a,

under henvisning til Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn (2), særlig artikel 21a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er en typisk egenskab ved Galega orientalis Lam., at frøene er hårde. Derfor bør kvalitetskravene til den pågældende art med hensyn til mindste spireevne suppleres med visse oplysninger om denne egenskab.

(2)

Ved direktiv 66/401/EØF er der fastsat en maksimumsgrænse for, hvor meget et frøparti må veje, idet formålet er at undgå, at analysen af frø sker på uensartede partier.

(3)

Da ændringer i frøproduktions- og markedsføringspraksis, særlig frøavlsproduktionens øgede omfang og metoderne til transport af frø, tydede på, at en forhøjelse af den foreskrevne maksimumsvægt pr. parti for græsfrø kunne være ønskelig, blev der gennemført et tidsbegrænset forsøg i henhold til Kommissionens beslutning 2007/66/EF (3).

(4)

Forsøget viste, at produktionsanlæg under de nye betingelser kan producere tilstrækkeligt homogene frøpartier af større størrelser. Medlemsstaterne bør derfor have mulighed for at tillade forhøjelse af maksimumsvægten af partier af frø af græsarter.

(5)

Betingelserne for frøproduktion, markinspektion, stikprøveudtagning og analyser, der er fastsat i direktiv 66/402/EØF, er baseret på internationalt accepterede metoder og standarder, som dem, der er opstillet af Det Internationale Frøkontrolforbund (ISTA).

(6)

De kvalitetskrav, der er fastsat for arten Sorghum spp., er hovedsagelig baseret på arten Sorghum bicolor (L.) Moench. Som følge af det nyudviklede marked for foderplanter og biomasseproduktion er efterspørgslen efter andre underarter og hybrider af Sorghum spp. med mindre kornstørrelse og tyndere og fladere form steget. Derfor bør kravene vedrørende separate underarter udvikles yderligere for at tage hensyn til deres korns egenskaber.

(7)

Arten Sorghum spp. bør opsplittes i Sorghum bicolor (L.) Moench, Sorghum sudanense (Piper) Stapf og hybrider heraf, og stikprøvestørrelserne bør tilpasses til de standarder, der er fastsat af ISTA.

(8)

Direktiv 66/401/EØF og 66/402/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 66/401/EØF

I direktiv 66/401/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II, afsnit, I, punkt 2, tabel A, oplysningerne vedrørende Galega orientalis Lam., ændres tallet »60« i kolonne 2 til:

»60 (a)(b)«.

2)

I bilag III, kolonne 1, affattes rækken vedrørende »Poaceae (Gramineae)« således:

» Poaceae (Gramineae)  (4)

Artikel 2

Ændringer af direktiv 66/402/EØF

I bilag III til direktiv 66/402/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Rækkerne vedrørende Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense og Sorghum sudanense affattes således:

1

2

3

4

»Sorghum bicolor (L.) Moench

30

900

900

Sorghum sudanense (Piper) Stapf

10

250

250«

2)

Følgende række indsættes efter rækken vedrørende Sorghum sudanense (Piper) Stapf:

1

2

3

4

»Hybrider af Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf

30

300

300«

Artikel 3

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 2013. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende love og bestemmelser og dette direktiv.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2298.

(2)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309.

(3)  EUT L 32 af 6.2.2007, s. 161.

(4)  Den maksimale vægt pr. parti kan forhøjes til 25 tons, hvis leverandøren er blevet godkendt dertil af den kompetente myndighed.«


Top