EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0453

2011/453/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 13. juli 2011 om vedtagelse af retningslinjer for medlemsstaternes rapportering i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU (meddelt under nummer K(2011) 4947)

OJ L 193, 23.7.2011, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 024 P. 32 - 33

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/453/oj

23.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 193/48


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 13. juli 2011

om vedtagelse af retningslinjer for medlemsstaternes rapportering i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU

(meddelt under nummer K(2011) 4947)

(2011/453/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU af 7. juli 2010 om rammerne for indførelse af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportformer (1), særlig artikel 15, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 17, stk. 1, i direktiv 2010/40/EF pålægges medlemsstaterne senest den 27. august 2011 at forelægge Kommissionen en rapport om deres nationale aktiviteter og projekter i relation til prioritetsområderne.

(2)

Ved artikel 17, stk. 2, i direktiv 2010/40/EF pålægges medlemsstaterne senest den 27. august 2012 at forelægge Kommissionen oplysninger om nationale ITS-foranstaltninger for de efterfølgende fem år.

(3)

Ved artikel 17, stk. 3, i direktiv 2010/40/EF pålægges medlemsstaterne efter den første rapport hvert tredje år at rapportere om de opnåede fremskridt med gennemførelsen af de foranstaltninger, der er henvist til i artikel 17, stk. 1.

(4)

Ifølge artikel 17, stk. 2, i direktiv 2010/40/EU skal der også vedtages retningslinjer for medlemsstaternes rapportering.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske ITS-udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 15, stk. 1, i direktiv 2010/40/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Retningslinjerne for medlemsstaternes rapportering, jf. bilaget, vedtages herved.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2011.

På Kommissionens vegne

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EUT L 207 af 6.8.2010, s. 1.


BILAG

RETNINGSLINJER FOR MEDLEMSSTATERNES RAPPORTERING I MEDFØR AF DIREKIV 2010/40/EU

1.   Den første rapport

Den i artikel 17. stk. 1, i direktiv 2010/40/EU omhandlede rapport, i det følgende benævnt »den første rapport«, bør gøre status over de nationale aktiviteter og projekter i relation til prioritetsområderne, jf. artikel 2 og bilag I til direktiv 2010/40/EU.

Den første rapport bør indeholde en indledning, der giver et overblik over de nationale aktiviteter og projekter, og de relevante kontaktoplysninger for medlemsstaten, dvs. organisationens navn og type (ministerium/national myndighed/kontrahent/andet), navnet på en kontaktperson, e-mail-adresse, telefon osv.

Den første rapport bør også indeholde en beskrivelse af de nationale aktiviteter og projekter i relation til hvert prioriteret område — og hvis medlemsstaten skønner dette relevant en beskrivelse af de relevante initiativer, deres formål, tidsramme, milepæle, ressourcer, hovedinteressenter og status.

Disse bør om muligt kvantificeres for bedre at kunne måle fremskridt og lette en eventuel benchmarking fremover.

2.   Oplysninger om nationale ITS-foranstaltninger

Oplysningerne om de nationale ITS-foranstaltninger, der påtænkes for den efterfølgende femårige periode, jf. artikel 17, stk. 2, i direktiv 2010/40/EU, bør udmøntes i en generel rapport over de aktiviteter, som planlægges i de næste fem år i relation til indførelsen af ITS i medlemsstaten. Rapporten bør som minimum omfatte relevante oplysninger om følgende emner:

a)

en beskrivelse af den nationale fremgangsmåde og/eller strategi for indførelsen af ITS og herunder hovedmålene

b)

en beskrivelse af den tekniske og retlige ramme for udviklingen og indførelsen af ITS

c)

en beskrivelse af de aktiviteter, hvormed ITS indføres

d)

en beskrivelse af de nationale prioritetsområder, for hvilke der udføres aktiviteter og tilknyttede foranstaltninger, herunder angives, hvordan disse hænger sammen med prioritetsområderne som fastsat ved artikel 2 i direktiv 2010/40/EU

e)

gennemførelsen af aktuelle og planlagte aktiviteter med en beskrivelse af:

instrumenter

ressourcer

høring og aktive interessenter

milepæle

overvågning.

3.   Statusrapporter

De rapporter, der skal forelægges efter artikel 17, stk. 3, i direktiv 2010/40/EU, i det følgende benævnt »statusrapporter«, bør følge samme struktur som den første rapport og fremhæve de opnåede fremskridt siden den foregående rapport.


Top