EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0347

Kommissionens forordning (EU) nr. 347/2010 af 21. april 2010 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2009 for så vidt angår kravene til miljøvenligt design af lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryksdamplamper samt forkoblinger og armaturer hertil (EØS-relevant tekst)

OJ L 104, 24.4.2010, p. 20–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/347/oj

24.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 104/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 347/2010

af 21. april 2010

om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2009 for så vidt angår kravene til miljøvenligt design af lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryksdamplamper samt forkoblinger og armaturer hertil

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (1), særlig artikel 15, stk. 1,

efter høring af konsultationsforummet for miljøvenligt design, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter vedtagelsen af forordning (EF) nr. 245/2009 af 18. marts 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF i forbindelse med miljøvenligt design af lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryksdamplamper samt forkoblinger og armaturer hertil, og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/55/EF (2) har det vist sig, at nogle af forordningens bestemmelser bør ændres, hvorved nogle utilsigtede konsekvenser for de af forordningen omfattede produkters tilgængelighed og ydeevne kan undgås.

(2)

Det er endvidere påkrævet at skabe større overensstemmelse mellem kravene til produktinformation i henholdsvis forordning (EF) nr. 245/2009 og Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2009 af 18. marts 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af ikke-retningsbestemte lyskilder i boliger (3).

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i direktiv 2009/125/EF —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af forordning (EF) nr. 245/2009

Bilag I, II, III og IV til forordning (EF) nr. 245/2009 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 13. april 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. april 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10.

(2)  EUT L 76 af 24.3.2009, s. 17.

(3)  EUT L 76 af 24.3.2009, s. 3.


BILAG

Ændringer i bilag I, II, III og IV til forordning (EF) nr. 245/2009

I bilag I, II, III og IV til forordning (EF) nr. 245/2009 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Titlen affattes således:

b)

Punkt 1, indledningen, affattes således:

»Følgende lyskilder er undtaget fra bestemmelserne i bilag III, hvis det i det tekniske dokumentationssæt, der udarbejdes med henblik på overensstemmelsesvurderingen efter artikel 8 i direktiv 2009/125/EF, er anført, hvilke af de tekniske parametre nedenfor undtagelsen bygger på:«

c)

Punkt 1, litra c) og d), affattes således:

»c)

blandingslyslamper, for hvilke det gælder, at

mindst 6 % af deres samlede udstråling i intervallet 250-780 nm afgives i intervallet 250-400 nm og

mindst 11 % af deres samlede udstråling i intervallet 250-780 nm afgives i intervallet 630-780 nm og

mindst 5 % af deres samlede udstråling i intervallet 250-780 nm afgives i intervallet 640-700 nm

d)

blandingslyslamper, for hvilke det gælder, at

de har deres udstrålingsmaksimum i området 315-400 nm (UVA) eller 280-315 nm (UVB)«;

d)

Punkt 2 affattes således:

»2.

Følgende produkter er undtaget fra bestemmelserne i bilag III, hvis det i al produktinformationen er anført, at de ikke er bestemt til brug som almen belysning i denne forordnings forstand, eller at de er bestemt til anvendelserne i punkt b) til e):

a)

produkter, der er bestemt til anden anvendelse end almen belysning, og produkter, der er indbygget i produkter, der ikke har almen belysningsfunktion

b)

lyskilder, der er omfattet af kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF (1) eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/92/EF (2)

c)

armaturer til nødbelysning og redningsskilte som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/95/EF (3)

d)

forkoblinger, der er bestemt til brug i armaturerne i punkt c) og konstrueret til drift af lyskilder i nødsituationer

e)

armaturer, der er omfattet af kravene i direktiv 94/9/EF, direktiv 1999/92/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF (4), Rådets direktiv 93/42/EØF (5) eller Rådets direktiv 88/378/EØF (6), og armaturer, der er indbygget i udstyr, der er omfattet af disse krav.

Den tilsigtede anvendelse skal for hvert enkelt produkt være anført i produktinformationen, og i det tekniske dokumentationssæt, der udarbejdes med henblik på overensstemmelsesvurderingen efter artikel 8 i direktiv 2009/125/EF, skal det være anført, hvilke tekniske parametre der gør produktdesignet specifikt for den tilsigtede anvendelse.

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Første punktum udgår

b)

I punkt 1, litra c), tilføjes følgende punktum:

»I forbindelse med tabel 6 i bilag III, skal LSF måles ved drift med HF-forkobling og en tænd- og slukcyklus på 11h/1h.«

c)

I punkt 3 tilføjes følgende litra o):

»o)

Ved »blandingslyslampe« forstås en kviksølvlampe og en glødetråd, der er serieforbundet i samme kolbe.«

3)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

Før tabel 1 indsættes følgende afsnit:

»Spiralrør med to sokler med diameter 16 mm eller derover (T5) skal opfylde kravene til T9-cirkelrør i tabel 5.«

b)

Tabel 2 affattes således:

»Tabel 2

Mindsteværdier for faktisk lysudbytte af lysstofrør med én sokkel til drift med elektromagnetisk og elektronisk forkobling

Kort enkelt parallelrør, sokkel G23 (2-stift) eller 2G7 (4-stift)

Image Image

Dobbelte parallelrør, sokkel G24d (2-stift) eller G24q (4-stift)

Image Image

Tredobbelte parallelrør, sokkel GX24d (2-stift) eller GX24q (4-stift)

Image Image

Nominel effekt

(W)

Faktisk lysudbytte (lm/W), 100 h startværdi

Nominel effekt

(W)

Faktisk lysudbytte (lm/W), 100 h startværdi

Nominel effekt

(W)

Faktisk lysudbytte (lm/W), 100 h startværdi

5

48

10

60

13

62

7

57

13

69

18

67

9

67

18

67

26

66

11

76

26

66

 

Firegrenet rør i ét plan, sokkel 2G10

(4-stift)

Image

Langt enkelt parallelrør, sokkel 2G11

(4-stift)

Image Image

 

Nominel effekt

(W)

Faktisk lysudbytte (lm/W), 100 h startværdi

Nominel effekt

(W)

Faktisk lysudbytte (lm/W), 100 h startværdi

 

18

61

18

67

 

24

71

24

75

36

78

34

82

 

36

81«

c)

Tabel 3 affattes således:

»Tabel 3

Mindsteværdier for faktisk lysudbytte af lysstofrør med én sokkel til drift udelukkende med elektronisk forkobling

Tredobbelte parallelrør, sokkel GX24q

(4-stift)

Image

Fire parallelrør, sokkel GX24q

(4-stift)

Image

Langt enkelt parallelrør, sokkel 2G11

(4-stift)

Image Image

Nominel effekt

(W)

Faktisk lysudbytte (lm/W), 100 h startværdi

Nominel effekt

(W)

Faktisk lysudbytte (lm/W), 100 h startværdi

Nominel effekt

(W)

Faktisk lysudbytte (lm/W), 100 h startværdi

32

75

57

75

40

83

42

74

70

74

55

82

57

75

 

80

75

70

74«

 

d)

Tabel 6 affattes således:

»Tabel 6

Procentvise fradrag fra den krævede mindsteværdi for lysudbytte fra lysstofrør med høj farvetemperatur og/eller god farvegengivelse og/eller ekstra kappe og/eller lang levetid

Rørparameter

Fradrag fra lysudbytte ved 25 °C

Tc ≥ 5 000 K

–10 %

95 ≥ Ra > 90

–20 %

Ra > 95

–30 %

Ekstra kappe

–10 %

Vedligeholdelsesfaktor for lyskildeudfald ≥ 0,50 efter 40 000 brændetimer

–5 %«

e)

I punkt 1.1.B, erstattes punktummet:

»De korrektioner, der er fastlagt for første fase (tabel 6), finder fortsat anvendelse.«

af

»Korrektionerne (tabel 6) og de specifikke krav til spiralrør med to sokler, som er fastlagt for første fase, finder fortsat anvendelse.«

f)

Overskriften til tabel 7 affattes således:

g)

Overskriften til tabel 8 affattes således:

h)

Punkt 1.1.C, andet afsnit, affattes således:

»Lysstofrør uden indbygget forkobling skal kunne drives med forkoblinger i effektivitetsklasse A2 eller mere effektive forkoblinger ifølge punkt 2.2. De kan eventuelt tillige drives med forkoblinger i lavere effektivitetsklasser end A2.«

i)

Tabel 11 affattes således:

»Tabel 11

Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm for lysstofrør med én eller to sokler — anden fase

Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm

Brændetimer

Rørtype

2 000

4 000

8 000

16 000

Lysstofrør med to sokler, ikke drevet med HF-forkobling

0,95

0,92

0,90

T8-lysstofrør med to sokler, drevet med HF-forkobling og varmstart

0,96

0,92

0,91

0,90

Andre lysstofrør med to sokler, drevet med HF-forkobling og varmstart

0,95

0,92

0,90

0,90

Cirkelrør med én sokkel, ikke drevet med HF-forkobling, U-formede T8-rør med to sokler og spiralrør med to sokler med diameter 16 mm eller derover (T5)

0,80

0,74

0,72 ved 5 000 brændetimer

Cirkelrør med én sokkel, drevet med HF-forkobling

0,85

0,83

0,80

0,75 ved 12 000 brændetimer

Andre lysstofrør med én sokkel, ikke drevet med HF-forkobling

0,85

0,78

0,75

Andre lysstofrør med én sokkel, drevet med HF-forkobling og varmstart

0,90

0,84

0,81

0,78«

j)

Efter tabel 11 indsættes følgende indledning og tabel 11a:

»Der foretages følgende kumulative fradrag fra værdierne i tabel 11:

Tabel 11a

Procentvise fradrag fra kravene til lysstofrørs lysstrømsvedligeholdelse

Lyskildeparameter

Fradrag fra kravet til lysstrømsvedligeholdelse

Lyskilder med 95 ≥ Ra > 90

Op til 8 000 brændetimer: – 5 %

Over 8 000 brændetimer: – 10 %

Lyskilder med Ra > 95

Op til 4 000 brændetimer: – 10 %

Over 4 000 brændetimer: – 15 %

Lyskilder med farvetemperatur ≥ 5 000 K

–10 %«

k)

Tabel 12 affattes således:

»Tabel 12

Vedligeholdelsesfaktor for lyskildeudfald for lysstofrør med én eller to sokler — anden fase

Vedligeholdelsesfaktor for lyskildeudfald

Brændetimer

Rørtype

2 000

4 000

8 000

16 000

Lysstofrør med to sokler, ikke drevet med HF-forkobling

0,99

0,97

0,90

Lysstofrør med to sokler, drevet med HF-forkobling og varmstart

0,99

0,97

0,92

0,90

Cirkelrør med én sokkel, ikke drevet med HF-forkobling, U-formede T8-rør med to sokler og spiralrør med to sokler med diameter 16 mm eller derover (T5)

0,98

0,77

0,50 ved 5 000 brændetimer

Cirkelrør med én sokkel, drevet med HF-forkobling

0,99

0,97

0,85

0,50 ved 12 000 brændetimer

Andre lysstofrør med én sokkel, ikke drevet med HF-forkobling

0,98

0,90

0,50

Andre lysstofrør med én sokkel, drevet med HF-forkobling og varmstart

0,99

0,98

0,88

—«

l)

Tabel 13 affattes således:

»Tabel 13

Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm og vedligeholdelsesfaktor for lyskildeudfald for højtryksnatriumlamper — anden fase

Kategori af højtryksnatriumlampe og antal brændetimer ved måling

Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm

Vedligeholdelsesfaktor for lyskildeudfald

P ≤ 75 W

LLMF og LSF målt ved 12 000 brændetimer

Ra ≤ 60

> 0,80

> 0,90

Ra > 60

> 0,75

> 0,75

alle højtryksnatriumlamper, der er konstrueret til drift med forkoblinger til kviksølvlamper

> 0,75

> 0,80

P > 75 W

LLMF og LSF målt ved 16 000 brændetimer

Ra ≤ 60

> 0,85

> 0,90

Ra > 60

> 0,70

> 0,65

alle højtryksnatriumlamper, der er konstrueret til drift med forkoblinger til kviksølvlamper

> 0,75

> 0,55

For højtryksnatriumlamper, der er konstrueret til drift med forkoblinger til kviksølvlamper, gælder kravene i tabel 13 indtil seks år efter forordningens ikrafttræden.«

m)

Punkt 1.3, litra i), affattes således:

»i)

den omgivelsestemperatur i armaturet, som lyskilden er konstrueret til at afgive sin maksimale lysstrøm ved. Hvis denne temperatur er 0 °C eller lavere eller 50 °C eller højere, skal det angives, at lyskilden ikke er egnet til indendørs brug ved normal rumtemperatur.«

n)

I punkt 1.3 tilføjes følgende litra j):

»j)

for lysstofrør uden indbygget forkobling energieffektivitetsindekset af de forkoblinger i tabel 17, som røret kan drives med.«

o)

Tabel 17 affattes således:

»Tabel 17

Krav til energieffektivitetsindeks for ikke-dæmpbare forkoblinger til lysstofrør

LYSKILDEDATA

FORKOBLINGENS EFFEKTIVITET (Plamp/Pinput)

Ikke-dæmpbar

Rørtype

Nominel effekt

ILCOS CODE

Faktisk/typisk effekt

A2 BAT

A2

A3

B1

B2

50 Hz

HF

W

W

W

 

 

 

 

 

T8

15

FD-15-E-G13-26/450

15

13,5

87,8 %

84,4 %

75,0 %

67,9 %

62,0 %

T8

18

FD-18-E-G13-26/600

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

T8

30

FD-30-E-G13-26/900

30

24

82,1 %

77,4 %

72,7 %

79,2 %

75,0 %

T8

36

FD-36-E-G13-26/1200

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

T8

38

FD-38-E-G13-26/1050

38,5

32

87,7 %

84,2 %

80,0 %

84,1 %

80,4 %

T8

58

FD-58-E-G13-26/1500

58

50

93,0 %

90,9 %

84,7 %

86,1 %

82,2 %

T8

70

FD-70-E-G13-26/1800

69,5

60

90,9 %

88,2 %

83,3 %

86,3 %

83,1 %

TC-L

18

FSD-18-E-2G11

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TC-L

24

FSD-24-E-2G11

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TC-L

36

FSD-36-E-2G11

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TCF

18

FSS-18-E-2G10

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TCF

24

FSS-24-E-2G10

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TCF

36

FSS-36-E-2G10

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TC-D / DE

10

FSQ-10-E-G24q=1

FSQ-10-I-G24d=1

10

9,5

89,4 %

86,4 %

73,1 %

67,9 %

59,4 %

TC-D / DE

13

FSQ-13-E-G24q=1

FSQ-13-I-G24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-D / DE

18

FSQ-18-E-G24q=2

FSQ-18-I-G24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-D / DE

26

FSQ-26-E-G24q=3

FSQ-26-I-G24d=3

26

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,2 %

72,6 %

TC-T / TE

13

FSM-13-E-GX24q=1

FSM-13-I-GX24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-T / TE

18

FSM-18-E-GX24q=2

FSM-18-I-GX24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-T / TC-TE

26

FSM-26-E-GX24q=3

FSM-26-I-GX24d=3

26,5

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,5 %

73,0 %

TC-DD / DDE

10

FSS-10-E-GR10q

FSS-10-L/P/H-GR10q

10,5

9,5

86,4 %

82,6 %

70,4 %

68,8 %

60,5 %

TC-DD / DDE

16

FSS-16-E-GR10q

FSS-16-I-GR8

FSS-16-L/P/H-GR10q

16

15

87,0 %

83,3 %

75,0 %

72,4 %

66,1 %

TC-DD / DDE

21

FSS-21-E-GR10q

FSS-21-L/P/H-GR10q

21

19,5

89,7 %

86,7 %

78,0 %

73,9 %

68,8 %

TC-DD / DDE

28

FSS-28-E-GR10q

FSS-28-I-GR8

FSS-28-L/P/H-GR10q

28

24,5

89,1 %

86,0 %

80,3 %

78,2 %

73,9 %

TC-DD / DDE

38

FSS-38-E-GR10q

FSS-38-L/P/H-GR10q

38,5

34,5

92,0 %

89,6 %

85,2 %

84,1 %

80,4 %

TC

5

FSD-5-I-G23

FSD-5-E-2G7

5,4

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

49,3 %

41,4 %

TC

7

FSD-7-I-G23

FSD-7-E-2G7

7,1

6,5

77,6 %

72,2 %

65,0 %

55,7 %

47,8 %

TC

9

FSD-9-I-G23

FSD-9-E-2G7

8,7

8

78,0 %

72,7 %

66,7 %

60,3 %

52,6 %

TC

11

FSD-11-I-G23

FSD-11-E-2G7

11,8

11

83,0 %

78,6 %

73,3 %

66,7 %

59,6 %

T5

4

FD-4-E-G5-16/150

4,5

3,6

64,9 %

58,1 %

50,0 %

45,0 %

37,2 %

T5

6

FD-6-E-G5-16/225

6

5,4

71,3 %

65,1 %

58,1 %

51,8 %

43,8 %

T5

8

FD-8-E-G5-16/300

7,1

7,5

69,9 %

63,6 %

58,6 %

48,9 %

42,7 %

T5

13

FD-13-E-G5-16/525

13

12,8

84,2 %

80,0 %

75,3 %

72,6 %

65,0 %

T9-C

22

FSC-22-E-G10q-29/200

22

19

89,4 %

86,4 %

79,2 %

74,6 %

69,7 %

T9-C

32

FSC-32-E-G10q-29/300

32

30

88,9 %

85,7 %

81,1 %

80,0 %

76,0 %

T9-C

40

FSC-40-E-G10q-29/400

40

32

89,5 %

86,5 %

82,1 %

82,6 %

79,2 %

T2

6

FDH-6-L/P-W4,3x8,5d-7/220

 

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

 

 

T2

8

FDH-8-L/P-W4,3x8,5d-7/320

 

7,8

76,5 %

70,9 %

65,0 %

 

 

T2

11

FDH-11-L/P-W4,3x8,5d-7/420

 

10,8

81,8 %

77,1 %

72,0 %

 

 

T2

13

FDH-13-L/P-W4,3x8,5d-7/520

 

13,3

84,7 %

80,6 %

76,0 %

 

 

T2

21

FDH-21-L/P-W4,3x8,5d-7/

 

21

88,9 %

85,7 %

79,2 %

 

 

T2

23

FDH-23-L/P-W4,3x8,5d-7/

 

23

89,8 %

86,8 %

80,7 %

 

 

T5-E

14

FDH-14-G5-L/P-16/550

 

13,7

84,7 %

80,6 %

72,1 %

 

 

T5-E

21

FDH-21-G5-L/P-16/850

 

20,7

89,3 %

86,3 %

79,6 %

 

 

T5-E

24

FDH-24-G5-L/P-16/550

 

22,5

89,6 %

86,5 %

80,4 %

 

 

T5-E

28

FDH-28-G5-L/P-16/1150

 

27,8

89,8 %

86,9 %

81,8 %

 

 

T5-E

35

FDH-35-G5-L/P-16/1450

 

34,7

91,5 %

89,0 %

82,6 %

 

 

T5-E

39

FDH-39-G5-L/P-16/850

 

38

91,0 %

88,4 %

82,6 %

 

 

T5-E

49

FDH-49-G5-L/P-16/1450

 

49,3

91,6 %

89,2 %

84,6 %

 

 

T5-E

54

FDH-54-G5-L/P-16/1150

 

53,8

92,0 %

89,7 %

85,4 %

 

 

T5-E

80

FDH-80-G5-L/P-16/1150

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 

 

T5-E

95

FDH-95-G5-L/P-16/1150

 

95

92,7 %

90,5 %

84,1 %

 

 

T5-E

120

FDH-120-G5-L/P-16/1450

 

120

92,5 %

90,2 %

84,5 %

 

 

T5-C

22

FSCH-22-L/P-2GX13-16/225

 

22,3

88,1 %

84,8 %

78,8 %

 

 

T5-C

40

FSCH-40-L/P-2GX13-16/300

 

39,9

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 

 

T5-C

55

FSCH-55-L/P-2GX13-16/300

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

T5-C

60

FSCH-60-L/P-2GX13-16/375

 

60

93,0 %

90,9 %

85,7 %

 

 

TC-LE

40

FSDH-40-L/P-2G11

 

40

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 

 

TC-LE

55

FSDH-55-L/P-2G11

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

TC-LE

80

FSDH-80-L/P-2G11

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 

 

TC-TE

32

FSMH-32-L/P-2GX24q=3

 

32

91,4 %

88,9 %

82,1 %

 

 

TC-TE

42

FSMH-42-L/P-2GX24q=4

 

43

93,5 %

91,5 %

86,0 %

 

 

TC-TE

57

FSM6H-57-L/P-2GX24q=5

FSM8H-57-L/P-2GX24q=5

 

56

91,4 %

88,9 %

83,6 %

 

 

TC-TE

70

FSM6H-70-L/P-2GX24q=6

FSM8H-70-L/P-2GX24q=6

 

70

93,0 %

90,9 %

85,4 %

 

 

TC-TE

60

FSM6H-60-L/P-2G8=1

 

63

92,3 %

90,0 %

84,0 %

 

 

TC-TE

62

FSM8H-62-L/P-2G8=2

 

62

92,2 %

89,9 %

83,8 %

 

 

TC-TE

82

FSM8H-82-L/P-2G8=2

 

82

92,4 %

90,1 %

83,7 %

 

 

TC-TE

85

FSM6H-85-L/P-2G8=1

 

87

92,8 %

90,6 %

84,5 %

 

 

TC-TE

120

FSM6H-120-L/P-2G8=1

FSM8H-120-L/P-2G8=1

 

122

92,6 %

90,4 %

84,7 %

 

 

TC-DD

55

FSSH-55-L/P-GRY10q3

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %«

 

 

4)

I bilag IV indsættes følgende afsnit efter første afsnit:

»Medlemsstaternes myndigheder skal anvende pålidelige, nøjagtige og reproducerbare målemetoder, som anvender alment anerkendte måleteknikker, herunder metoder, der er fastlagt i dokumenter, for hvilke referencenumrene er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende


(1)  EFT L 100 af 19.4.1994, s. 1.

(2)  EFT L 23 af 28.1.2000, s. 57.

(3)  EUT L 374 af 27.12.2006, s. 10.

(4)  EUT L 157 af 9.6.2006, s. 24.

(5)  EFT L 169 af 12.7.1993, s. 1.

(6)  EFT L 187 af 16.7.1988, s. 1


Top