EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0347

Verordening (EU) nr. 347/2010 van de Commissie van 21 april 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 245/2009 van de Commissie betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor fluorescentielampen zonder ingebouwd voorschakelapparaat, voor hogedrukgasontladingslampen en voor voorschakelapparaten en armaturen die deze lampen kunnen laten branden (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 104, 24.4.2010, p. 20–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2021; stilzwijgende opheffing door 32019R2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/347/oj

24.4.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 104/20


VERORDENING (EU) Nr. 347/2010 VAN DE COMMISSIE

van 21 april 2010

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 245/2009 van de Commissie betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor fluorescentielampen zonder ingebouwd voorschakelapparaat, voor hogedrukgasontladingslampen en voor voorschakelapparaten en armaturen die deze lampen kunnen laten branden

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (1), en met name op artikel 15, lid 1,

Na raadpleging van het Overlegforum ecologisch ontwerp,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Na de vaststelling van Verordening (EG) nr. 245/2009 van de Commissie van 18 maart 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor fluorescentielampen zonder ingebouwd voorschakelapparaat, voor hogedrukgasontladingslampen en voor voorschakelapparaten en armaturen die deze lampen kunnen laten branden, en tot intrekking van Richtlijn 2000/55/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) is gebleken dat sommige bepalingen van die verordening moeten worden gewijzigd om onbedoelde effecten op de beschikbaarheid en de prestaties van de onder die verordening vallende producten te vermijden.

(2)

Daarnaast is het nodig de coherentie wat betreft de vereisten inzake productinformatie te verbeteren tussen Verordening (EG) nr. 245/2009 enerzijds en Verordening (EG) nr. 244/2009 van de Commissie van 18 maart 2009 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor niet-gerichte lampen voor huishoudelijk gebruik (3) anderzijds.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 19, lid 1, van Richtlijn 2009/125/EG ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen in Verordening (EG) nr. 245/2009

De bijlagen I, II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 245/2009 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 13 april 2010.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 april 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 285 van 31.10.2009, blz. 10.

(2)  PB L 76 van 24.3.2009, blz. 17.

(3)  PB L 76 van 24.3.2009, blz. 3.


BIJLAGE

Wijzigingen in de bijlagen I, II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 245/2009

De bijlagen I, II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 245/2009 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

a)

de titel komt als volgt te luiden:

b)

in punt 1 wordt de inleidende zin vervangen door:

„De volgende lampen genieten vrijstelling van de bepalingen van bijlage III, op voorwaarde dat in het technische documentatiedossier dat is opgesteld met het oog op de in artikel 8 van Richtlijn 2009/125/EG bedoelde overeenstemmingsbeoordeling vermeld wordt welke van de hieronder vermelde technische parameters de basis voor de vrijstelling vormt:”;

c)

Punt 1, onder c) en d), wordt vervangen door:

„c)

gemengde hogedrukgasontladingslampen waarvan:

ten minste 6 % van de totale straling van het bereik 250-780 nm binnen het bereik 250-400 nm valt, en

ten minste 11 % van de totale straling van het bereik 250-780 nm binnen het bereik 630-780 nm valt, en

ten minste 5 % van de totale straling van het bereik 250-780 nm binnen het bereik 640-700 nm valt;

d)

gemengde hogedrukgasontladingslampen waarvan:

de piek van de straling tussen 315 - 400 nm (UVA) of 280 - 315 nm (UVB) ligt;”;

d)

Punt 2 wordt vervangen door:

„2.

De volgende producten zijn vrijgesteld van de bepalingen van bijlage III, op voorwaarde dat in alle vormen van productinformatie vermeld wordt dat zij niet bestemd zijn voor algemene verlichting in de zin van deze verordening of dat zij bestemd zijn voor gebruik in de in de punten b) tot en met e) bedoelde toepassingen:

a)

producten voor gebruik in andere toepassingen dan algemene verlichting en producten die geïntegreerd zijn in producten die geen algemene verlichtingsfunctie hebben;

b)

lampen die vallen onder de vereisten van Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad (1) of Richtlijn 1999/92/EG van het Europees Parlement en de Raad (2);

c)

noodverlichtingsarmaturen en armaturen voor verlichting ter aanduiding van nooduitgangen, vluchtwegen e.d. als bedoeld in Richtlijn 2006/95/EG van het Europees Parlement en de Raad (3);

d)

voorschakelapparaten voor gebruik in armaturen als bedoeld onder c) en die ontworpen zijn voor de bediening van lampen in noodsituaties;

e)

armaturen die vallen onder de vereisten van Richtlijn 94/9/EG, Richtlijn 1999/92/EG, Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad (4), Richtlijn 93/42/EEG van de Raad (5), Richtlijn 88/378/EEG van de Raad (6) en armaturen die geïntegreerd zijn in materiaal dat onder deze vereisten valt.

Voor elk product wordt het beoogde gebruik vermeld in de productinformatie en in het met het oog op de overeenstemmingsbeoordeling overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn 2009/125/EG opgestelde technisch documentatiedossier worden de technische parameters opgesomd die het productontwerp specifiek maken voor het vermelde beoogd gebruik.

2)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

(a)

De eerste zin wordt geschrapt.

(b)

De volgende zin wordt toegevoegd aan punt 1, onder c):

„In het kader van tabel 6 in bijlage III wordt de lampoverlevingsfactor (LSF) gemeten in hoogfrequente gebruiksmodus met een schakelcyclus van 11u/1u.”

(c)

Aan punt 3 wordt de volgende letter o) toegevoegd:

„o)

„Gemengde lamp”: een lamp die bestaat uit een kwikdamplamp en een lampgloeidraad die in serie verbonden zijn binnen dezelfde lamp.”;

3)

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

(a)

De volgende alinea wordt toegevoegd vóór tabel 1:

„Spiraalvormige fluorescentielampen met dubbele lampvoet met een diameter van 16 mm of meer (T5) dienen te voldoen aan de in tabel 5 vastgestelde vereisten voor cirkelvormige T9-lampen.”

(b)

Tabel 2 komt als volgt te luiden:

Tabel 2

Opgegeven minimale efficiëntiewaarden voor fluorescentielampen met enkelvoudige lampvoet die werken met een elektromagnetisch of elektronisch voorschakelapparaat

Kleine enkelvoudige parallelle buis, lampvoet G23 (2-pins) of 2G7 (4-pins)

Image Image

Dubbele parallelle buizen, lampvoet G24d (2-pins) of G24q (4-pins)

Image Image

Drievoudige parallelle buizen, lampvoet GX24d (2-pins) of GX24q (4-pins)

Image Image

Nominale wattage

(W)

Opgegeven lichtefficiëntie (lm/W), aanvangswaarde 100 u

Nominale wattage

(W)

Opgegeven lichtefficiëntie (lm/W), aanvangswaarde 100 u

Nominale wattage

(W)

Opgegeven lichtefficiëntie (lm/W), aanvangswaarde 100 u

5

48

10

60

13

62

7

57

13

69

18

67

9

67

18

67

26

66

11

76

26

66

 

4 poten in één vlak, lampvoet 2G10

(4-pins)

Image

Lange enkelvoudige parallelle buis, lampvoet 2G11

(4-pins)

Image Image

 

Nominale wattage

(W)

Opgegeven lichtefficiëntie (lm/W), aanvangswaarde 100 u

Nominale wattage

(W)

Opgegeven lichtefficiëntie (lm/W), aanvangswaarde 100 u

 

18

61

18

67

 

24

71

24

75

36

78

34

82

 

36

81”

(c)

Tabel 3 komt als volgt te luiden:

„Tabel 3

Opgegeven minimale efficiëntiewaarden voor fluorescentielampen met enkelvoudige lampvoet die enkel werken met een elektronisch voorschakelapparaat

Drie parallelle buizen, lampvoet GX24q

(4-pins)

Image

Vier parallelle buizen, lampvoet GX24q

(4-pins)

Image

Lange enkelvoudige parallelle buis, lampvoet 2G11

(4-pins)

Image Image

Nominale wattage

(W)

Opgegeven lichtefficiëntie (lm/W), aanvangswaarde 100 u

Nominale wattage

(W)

Opgegeven lichtefficiëntie (lm/W), aanvangswaarde 100 u

Nominale wattage

(W)

Opgegeven lichtefficiëntie (lm/W), aanvangswaarde 100 u

32

75

57

75

40

83

42

74

70

74

55

82

57

75

 

80

75

70

74”

 

(d)

Tabel 6 komt als volgt te luiden:

Tabel 6

Afwijkingspercentages voor opgegeven minimale efficiëntiewaarden voor fluorescentielampen met hoge kleurtemperatuur en/of hoge kleurweergave en/of tweede lampomhulsel en/of lange levensduur

Lampparameter

Afwijking van lichtefficiëntie bij 25 °C

Tc ≥ 5 000 K

–10 %

95 ≥ Ra > 90

–20 %

Ra > 95

–30 %

Tweede lampomhulsel

–10 %

Lampoverlevingsfactor ≥ 0,50 na 40 000 branduren

–5 %”

(e)

In bijlage III.1.1.B wordt de zin

„De correcties die voor de eerste fase zijn vastgesteld (tabel 6), blijven van toepassing.”

vervangen door

„De correcties (tabel 6) en de specifieke vereisten voor spiraalvormige fluorescentielampen met dubbele lampvoet als vastgesteld voor de eerste fase, blijven van toepassing.”;

(f)

De titel van tabel 7 komt als volgt te luiden:

(g)

De titel van tabel 8 komt als volgt te luiden:

(h)

Bijlage III.1.1.C, tweede alinea, wordt vervangen door:

„Fluorescentielampen zonder ingebouwd voorschakelapparaat moeten kunnen werken met voorschakelapparaten van de energie-efficiëntieklasse A2 of efficiëntere voorschakelapparaten overeenkomstig punt 2.2 van bijlage III. Voorts mogen zij ook werken met voorschakelapparaten van minder efficiënte klassen dan A2.”;

(i)

Tabel 11 komt als volgt te luiden:

Tabel 11

Lumenbehoudsfactor van de lamp voor fluorescentielampen met enkelvoudige en dubbele lampvoet — fase 2

Lumenbehoudsfactor van de lamp

Branduren

Lamptype

2 000

4 000

8 000

16 000

Fluorescentielampen met dubbele lampvoet, bedreven op andere dan hogefrequentievoorschakelapparaten

0,95

0,92

0,90

T8-fluorescentielampen met dubbele lampvoet, bedreven op hogefrequentievoorschakelapparaten met warme start

0,96

0,92

0,91

0,90

Andere fluorescentielampen met dubbele lampvoet, bedreven op hogefrequentievoorschakelapparaten met warme start

0,95

0,92

0,90

0,90

Circulaire fluorescentielampen met enkelvoudige lampvoet, bedreven op andere dan hogefrequentievoorschakelapparaten, U-vormige T8-fluorescentielampen met dubbele lampvoet en spiraalvormige fluorescentielampen met dubbele lampvoet met een diameter van 16 mm of meer (T5)

0,80

0,74

0,72 bij 5 000 branduren

Circulaire fluorescentielampen met enkelvoudige lampvoet, bedreven op hogefrequentievoorschakelapparaten

0,85

0,83

0,80

0,75 bij 12 000 branduren

Andere fluorescentielampen met enkelvoudige lampvoet, bedreven op andere dan hogefrequentievoorschakelapparaten

0,85

0,78

0,75

Andere fluorescentielampen met enkelvoudige lampvoet, bedreven op hogefrequentievoorschakelapparaten met warme start

0,90

0,84

0,81

0,78”

(j)

De volgende inleidende zin en tabel 11a worden toegevoegd na tabel 11:

„De volgende cumulatieve verminderingen worden toegepast op de waarden in tabel 11:

Tabel 11a —

Verminderingspercentages voor vereisten inzake de lumenbehoudsfactor van de lamp

Lampparameter

Vermindering van vereisten inzake de lumenbehoudsfactor van de lamp

Lampen met 95 ≥ Ra > 90

bij ≤ 8 000 branduren: -5 %

bij > 8 000 branduren: -10 %

Lampen met Ra > 95

bij ≤ 4 000 branduren: -10 %

bij > 4 000 branduren: -15 %

Lampen met een kleurtemperatuur ≥ 5 000 K

–10 %”

(k)

Tabel 12 komt als volgt te luiden:

Tabel 12

Lampoverlevingsfactor voor fluorescentielampen met enkelvoudige en dubbele lampvoet — fase 2

Lampoverlevingsfactor

Branduren

Lamptype

2 000

4 000

8 000

16 000

Fluorescentielampen met dubbele lampvoet, bedreven op andere dan hogefrequentievoorschakelapparaten

0,99

0,97

0,90

Fluorescentielampen met dubbele lampvoet, bedreven op hogefrequentievoorschakelapparaten met warme start

0,99

0,97

0,92

0,90

Circulaire fluorescentielampen met enkelvoudige lampvoet, bedreven op andere dan hogefrequentievoorschakelapparaten, T8-fluorescentielampen met dubbele lampvoet en spiraalvormige fluorescentielampen met dubbele lampvoet met een diameter van 16 mm of meer (T5)

0,98

0,77

0,50 bij 5 000 branduren

Circulaire fluorescentielampen met enkelvoudige lampvoet, bedreven op hogefrequentievoorschakelapparaten

0,99

0,97

0,85

0,50 bij 12 000 branduren

Andere fluorescentielampen met enkelvoudige lampvoet, bedreven op andere dan hogefrequentievoorschakelapparaten

0,98

0,90

0,50

Andere fluorescentielampen met enkelvoudige lampvoet, bedreven op hogefrequentievoorschakelapparaten met warme start

0,99

0,98

0,88

—”

(l)

Tabel 13 komt als volgt te luiden:

Tabel 13

Lumenbehoudsfactoren en lampoverlevingsfactoren voor hogedruknatriumlampen — fase 2

Categorie hogedruknatriumlamp en branduren voor meting

Lumenbehoudsfactor van de lamp (LLMF)

Lampoverlevingsfactor (LSF)

P ≤ 75 W

LLMF enLSF gemeten bij 12 000 branduren

Ra ≤ 60

> 0,80

> 0,90

Ra > 60

> 0,75

> 0,75

alle retrofitlampen die bestemd zijn om te werken met voorschakelapparatuur voor hogedrukkwikdamplampen

> 0,75

> 0,80

P > 75 W

LLMF en LSF gemeten bij 16 000 branduren

Ra ≤ 60

> 0,85

> 0,90

Ra > 60

> 0,70

> 0,65

alle retrofitlampen die bestemd zijn om te werken met voorschakelapparatuur voor hogedrukkwikdamplampen

> 0,75

> 0,55

De in tabel 13 vermelde vereisten voor retrofitlampen die bestemd zijn om te werken met voorschakelapparatuur voor hogedrukkwikdamplampen zijn van toepassing tot 6 jaar na de inwerkingtreding van deze verordening.”;

(m)

Bijlage III, punt 1.3, onder i), wordt vervangen door:

„i)

Omgevingstemperatuur binnen de armatuur waarbij de lamp volgens haar ontwerp de grootste lichtstroom genereert. Als deze temperatuur gelijk is aan of lager dan 0 °C of gelijk aan of hoger dan 50 °C moet worden vermeld dat de lamp niet geschikt is voor gebruik binnen bij standaardkamertemperaturen.”;

(n)

Het volgende punt j) wordt toegevoegd aan punt 1.3 van bijlage III:

„j)

Voor fluorescentielampen zonder ingebouwd voorschakelapparaat: de energie-efficiëntie-index(en) van armaturen als gedefinieerd in tabel 17 waarmee de lamp van werken.”;

(o)

Tabel 17 komt als volgt te luiden:

Tabel 17

Vereisten inzake energierendementsindex voor niet-dimbare voorschakelapparaten voor fluorescentielampen

LAMPGEGEVENS

VOORSCHAKELAPPARAATRENDEMENT (Plamp / Pinput)

Niet-dimbaar

Lamptype

Nominale wattage

CODE ILCOS

Opgegeven/normale wattage

A2 BAT

A2

A3

B1

B2

50 Hz

HF

W

W

W

 

 

 

 

 

T8

15

FD-15-E-G13-26/450

15

13,5

87,8 %

84,4 %

75,0 %

67,9 %

62,0 %

T8

18

FD-18-E-G13-26/600

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

T8

30

FD-30-E-G13-26/900

30

24

82,1 %

77,4 %

72,7 %

79,2 %

75,0 %

T8

36

FD-36-E-G13-26/1200

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

T8

38

FD-38-E-G13-26/1050

38,5

32

87,7 %

84,2 %

80,0 %

84,1 %

80,4 %

T8

58

FD-58-E-G13-26/1500

58

50

93,0 %

90,9 %

84,7 %

86,1 %

82,2 %

T8

70

FD-70-E-G13-26/1800

69,5

60

90,9 %

88,2 %

83,3 %

86,3 %

83,1 %

TC-L

18

FSD-18-E-2G11

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TC-L

24

FSD-24-E-2G11

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TC-L

36

FSD-36-E-2G11

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TCF

18

FSS-18-E-2G10

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TCF

24

FSS-24-E-2G10

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TCF

36

FSS-36-E-2G10

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TC-D / DE

10

FSQ-10-E-G24q=1

FSQ-10-I-G24d=1

10

9,5

89,4 %

86,4 %

73,1 %

67,9 %

59,4 %

TC-D / DE

13

FSQ-13-E-G24q=1

FSQ-13-I-G24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-D / DE

18

FSQ-18-E-G24q=2

FSQ-18-I-G24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-D / DE

26

FSQ-26-E-G24q=3

FSQ-26-I-G24d=3

26

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,2 %

72,6 %

TC-T / TE

13

FSM-13-E-GX24q=1

FSM-13-I-GX24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-T / TE

18

FSM-18-E-GX24q=2

FSM-18-I-GX24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-T / TC-TE

26

FSM-26-E-GX24q=3

FSM-26-I-GX24d=3

26,5

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,5 %

73,0 %

TC-DD / DDE

10

FSS-10-E-GR10q

FSS-10-L/P/H-GR10q

10,5

9,5

86,4 %

82,6 %

70,4 %

68,8 %

60,5 %

TC-DD / DDE

16

FSS-16-E-GR10q

FSS-16-I-GR8

FSS-16-L/P/H-GR10q

16

15

87,0 %

83,3 %

75,0 %

72,4 %

66,1 %

TC-DD / DDE

21

FSS-21-E-GR10q

FSS-21-L/P/H-GR10q

21

19,5

89,7 %

86,7 %

78,0 %

73,9 %

68,8 %

TC-DD / DDE

28

FSS-28-E-GR10q

FSS-28-I-GR8

FSS-28-L/P/H-GR10q

28

24,5

89,1 %

86,0 %

80,3 %

78,2 %

73,9 %

TC-DD / DDE

38

FSS-38-E-GR10q

FSS-38-L/P/H-GR10q

38,5

34,5

92,0 %

89,6 %

85,2 %

84,1 %

80,4 %

TC

5

FSD-5-I-G23

FSD-5-E-2G7

5,4

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

49,3 %

41,4 %

TC

7

FSD-7-I-G23

FSD-7-E-2G7

7,1

6,5

77,6 %

72,2 %

65,0 %

55,7 %

47,8 %

TC

9

FSD-9-I-G23

FSD-9-E-2G7

8,7

8

78,0 %

72,7 %

66,7 %

60,3 %

52,6 %

TC

11

FSD-11-I-G23

FSD-11-E-2G7

11,8

11

83,0 %

78,6 %

73,3 %

66,7 %

59,6 %

T5

4

FD-4-E-G5-16/150

4,5

3,6

64,9 %

58,1 %

50,0 %

45,0 %

37,2 %

T5

6

FD-6-E-G5-16/225

6

5,4

71,3 %

65,1 %

58,1 %

51,8 %

43,8 %

T5

8

FD-8-E-G5-16/300

7,1

7,5

69,9 %

63,6 %

58,6 %

48,9 %

42,7 %

T5

13

FD-13-E-G5-16/525

13

12,8

84,2 %

80,0 %

75,3 %

72,6 %

65,0 %

T9-C

22

FSC-22-E-G10q-29/200

22

19

89,4 %

86,4 %

79,2 %

74,6 %

69,7 %

T9-C

32

FSC-32-E-G10q-29/300

32

30

88,9 %

85,7 %

81,1 %

80,0 %

76,0 %

T9-C

40

FSC-40-E-G10q-29/400

40

32

89,5 %

86,5 %

82,1 %

82,6 %

79,2 %

T2

6

FDH-6-L/P-W4,3x8,5d-7/220

 

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

 

 

T2

8

FDH-8-L/P-W4,3x8,5d-7/320

 

7,8

76,5 %

70,9 %

65,0 %

 

 

T2

11

FDH-11-L/P-W4,3x8,5d-7/420

 

10,8

81,8 %

77,1 %

72,0 %

 

 

T2

13

FDH-13-L/P-W4,3x8,5d-7/520

 

13,3

84,7 %

80,6 %

76,0 %

 

 

T2

21

FDH-21-L/P-W4,3x8,5d-7/

 

21

88,9 %

85,7 %

79,2 %

 

 

T2

23

FDH-23-L/P-W4,3x8,5d-7/

 

23

89,8 %

86,8 %

80,7 %

 

 

T5-E

14

FDH-14-G5-L/P-16/550

 

13,7

84,7 %

80,6 %

72,1 %

 

 

T5-E

21

FDH-21-G5-L/P-16/850

 

20,7

89,3 %

86,3 %

79,6 %

 

 

T5-E

24

FDH-24-G5-L/P-16/550

 

22,5

89,6 %

86,5 %

80,4 %

 

 

T5-E

28

FDH-28-G5-L/P-16/1150

 

27,8

89,8 %

86,9 %

81,8 %

 

 

T5-E

35

FDH-35-G5-L/P-16/1450

 

34,7

91,5 %

89,0 %

82,6 %

 

 

T5-E

39

FDH-39-G5-L/P-16/850

 

38

91,0 %

88,4 %

82,6 %

 

 

T5-E

49

FDH-49-G5-L/P-16/1450

 

49,3

91,6 %

89,2 %

84,6 %

 

 

T5-E

54

FDH-54-G5-L/P-16/1150

 

53,8

92,0 %

89,7 %

85,4 %

 

 

T5-E

80

FDH-80-G5-L/P-16/1150

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 

 

T5-E

95

FDH-95-G5-L/P-16/1150

 

95

92,7 %

90,5 %

84,1 %

 

 

T5-E

120

FDH-120-G5-L/P-16/1450

 

120

92,5 %

90,2 %

84,5 %

 

 

T5-C

22

FSCH-22-L/P-2GX13-16/225

 

22,3

88,1 %

84,8 %

78,8 %

 

 

T5-C

40

FSCH-40-L/P-2GX13-16/300

 

39,9

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 

 

T5-C

55

FSCH-55-L/P-2GX13-16/300

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

T5-C

60

FSCH-60-L/P-2GX13-16/375

 

60

93,0 %

90,9 %

85,7 %

 

 

TC-LE

40

FSDH-40-L/P-2G11

 

40

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 

 

TC-LE

55

FSDH-55-L/P-2G11

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

TC-LE

80

FSDH-80-L/P-2G11

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 

 

TC-TE

32

FSMH-32-L/P-2GX24q=3

 

32

91,4 %

88,9 %

82,1 %

 

 

TC-TE

42

FSMH-42-L/P-2GX24q=4

 

43

93,5 %

91,5 %

86,0 %

 

 

TC-TE

57

FSM6H-57-L/P-2GX24q=5

FSM8H-57-L/P-2GX24q=5

 

56

91,4 %

88,9 %

83,6 %

 

 

TC-TE

70

FSM6H-70-L/P-2GX24q=6

FSM8H-70-L/P-2GX24q=6

 

70

93,0 %

90,9 %

85,4 %

 

 

TC-TE

60

FSM6H-60-L/P-2G8=1

 

63

92,3 %

90,0 %

84,0 %

 

 

TC-TE

62

FSM8H-62-L/P-2G8=2

 

62

92,2 %

89,9 %

83,8 %

 

 

TC-TE

82

FSM8H-82-L/P-2G8=2

 

82

92,4 %

90,1 %

83,7 %

 

 

TC-TE

85

FSM6H-85-L/P-2G8=1

 

87

92,8 %

90,6 %

84,5 %

 

 

TC-TE

120

FSM6H-120-L/P-2G8=1

FSM8H-120-L/P-2G8=1

 

122

92,6 %

90,4 %

84,7 %

 

 

TC-DD

55

FSSH-55-L/P-GRY10q3

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %”

 

 

4)

De volgende alinea wordt toegevoegd na de eerste alinea van bijlage IV:

„De lidstaten moeten betrouwbare, nauwkeurige en reproduceerbare meetmethoden toepassen die beantwoorden aan de algemeen erkende stand van de techniek, inclusief methoden die zijn vastgesteld in normen waarvan de referentienummers met dat doel in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn gepubliceerd.”.


(1)  PB L 100 van 19.4.1994, blz. 1.

(2)  PB L 23 van 28.1.2000, blz. 57.

(3)  PB L 374 van 27.12.2006, blz. 10.

(4)  PB L 157 van 9.6.2006, blz. 24.

(5)  PB L 169 van 12.7.1993, blz. 1.

(6)  PB L 187 van 16.7.1988, blz. 1.”;


Top