Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0216

2010/216/: Kommissionens afgørelse af 14. april 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen (EØS-relevant tekst)

OJ L 94, 15.4.2010, p. 33–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 013 P. 279 - 286

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/216/oj

15.4.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/33


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 14. april 2010

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen

(EØS-relevant tekst)

(2010/216/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF af 6. maj 2009 om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen (1), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Når der udarbejdes europæiske statistikker, bør der være et rimeligt forhold mellem brugernes behov og den byrde, der pålægges respondenterne.

(2)

Der er på EU-plan blevet foretaget en teknisk analyse af de eksisterende data, som er indsamlet i henhold til EU-bestemmelserne om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen, og af formidlingspolitikken, for at der kan foreslås mulige tekniske løsninger med henblik på at sikre størst mulig forenkling af de forskellige aktiviteter, der er nødvendige for produktionen af statistik, og samtidig afpasse den endelige produktion efter de nuværende og forventede brugerbehov.

(3)

Som et resultat af denne analyse bør de eksisterende kvartalsstatistikker over passagerbefordring i de største europæiske havne og de eksisterende kvartalsstatistikker over havnetrafik i de største europæiske havne indberettes til Kommissionen (Eurostat) og formidles årligt, mens variablen vedrørende klassifikationsdimensionen »skibets registreringsnationalitet« i de eksisterende kvartalsstatistikker over passagerbefordring i de største europæiske havne bør indsamles af medlemsstaterne på frivillig basis.

(4)

Det er nødvendigt at tilpasse nomenklaturen for havkystzoner og nomenklaturen for skibenes registreringsnationalitet til den tekniske udvikling.

(5)

Direktiv 2009/42/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker (2)

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag IV, V og VIII til direktiv 2009/42/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Det første referenceår, for hvilket denne afgørelse anvendes, er 2009, og den finder således anvendelse på 2009-data.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. april 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 141 af 6.6.2009, s. 29.

(2)  EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.


BILAG

»

BILAG IV

HAVKYSTZONER

Som nomenklatur skal anvendes den gældende geonomenklatur (den statistiske lande- og områdefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater) (1) for det år, dataene vedrører.

Koden består af fire tegn: ISO alfa-2-standardkoden for hvert land fra ovennævnte nomenklatur efterfulgt af 2 nuller (f.eks. kode GR00 for Grækenland) undtagen for de lande, som er opdelt i flere havkystzoner. Disse er kendetegnet ved et fjerde tegn, som ikke må være nul (fra 1 til 7), som angivet nedenfor:

Kode

Havkystzoner

FR01

Frankrig: Atlanterhavet/Nordsøen

FR02

Frankrig: Middelhavet

FR03

De franske oversøiske departementer: Fransk Guyana

FR04

De franske oversøiske departementer: Martinique og Guadeloupe

FR05

De franske oversøiske departementer: Réunion

DE01

Tyskland: Nordsøen

DE02

Tyskland: Østersøen

DE03

Tyskland: Indland

GB01

Det Forenede Kongerige

GB02

Øen Man

GB03

De Britiske Kanaløer

ES01

Spanien: Atlanterhavet (Nord)

ES02

Spanien: Middelhavet og Atlanterhavet (Syd), herunder Balearerne og De Kanariske Øer

SE01

Sverige: Østersøen

SE02

Sverige: Nordsøen

TR01

Tyrkiet: Sortehavet

TR02

Tyrkiet: Middelhavet

RU01

Rusland: Sortehavet

RU03

Rusland: Asien

RU04

Rusland: Barentshavet og Hvidehavet

RU05

Rusland: Østersøen, kun Den Finske Bugt

RU06

Rusland: Østersøen, undtagen Den Finske Bugt

RU07

Rusland: indre vandveje i Europa, herunder Det Kaspiske Hav

MA01

Marokko: Middelhavet

MA02

Marokko: Vestafrika

EG01

Egypten: Middelhavet

EG02

Egypten: Det Røde Hav

IL01

Israel: Middelhavet

IL02

Israel: Det Røde Hav

SA01

Saudi Arabien: Det Røde Hav

SA02

Saudi Arabien: Den Persiske Golf

US01

Amerikas Forenede Stater: Nordatlanten

US02

Amerikas Forenede Stater: Sydatlanten

US03

Amerikas Forenede Stater: Golfen

US04

Amerikas Forenede Stater: Sydlige Stillehav

US05

Amerikas Forenede Stater: Nordlige Stillehav

US06

Amerikas Forenede Stater: De Store Søer

US07

Puerto Rico

CA01

Canada: Atlanterhavet

CA02

Canada: De Store Søer og øvre St. Lawrence

CA03

Canada: Vestkysten

CO01

Colombia: Nordkysten

CO02

Colombia: Vestkysten

Med supplerende koder

ZZ01

Offshoreanlæg i.a.n.

ZZ02

Aggregater og i.a.n.

BILAG V

SKIBETS REGISTRERINGSNATIONALITET

Som nomenklatur skal anvendes den gældende geonomenklatur (den statistiske lande- og områdefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater) (2) for det år, dataene vedrører.

Koden består af fire tegn: ISO alfa-2-standardkoden for hvert land fra ovennævnte nomenklatur efterfulgt af 2 nuller (f.eks. kode GR00 for Grækenland) undtagen for de lande, som har flere registre, hvilket er angivet med et fjerde tegn (ikke nul) som vist nedenfor.

FR01

Frankrig

FR02

Fransk Antarktis (herunder Kerguelen-øerne) [register ophørte ved udgangen af april 2007]

FR03

Frankrig (RIF) [nyt register indført i maj 2007]

IT01

Italien — primært register

IT02

Italien — internationalt register

GB01

Det Forenede Kongerige

GB02

Øen Man

GB03

De Britiske Kanaløer

GB04

Gibraltar

DK01

Danmark

DK02

Danmark (DIS)

PT01

Portugal

PT02

Portugal (MAR)

ES01

Spanien

ES02

Spanien (Rebeca)

NO01

Norge

NO02

Norge (NIS)

US01

USA

US02

Puerto Rico

BILAG VIII

DE STATISTISKE DATASÆTS STRUKTUR

I de datasæt, der er specificeret i dette bilag, defineres hyppigheden af de statistikker om søtransport, som Fællesskabet ønsker. Hvert sæt definerer en krydsfordeling over et begrænset antal dimensioner på forskellige niveauer af nomenklaturerne med aggregering i alle andre dimensioner, for hvilken statistikker af god kvalitet er nødvendige.

Betingelserne for indsamlingen af datasæt B1 fastlægges af Rådet på forslag af Kommissionen under hensyn til resultaterne af den pilotundersøgelse, der i henhold til artikel 10 i direktiv 95/64/EF gennemføres over en treårig overgangsperiode vedrørende gennemførligheden og medlemsstaternes og respondenternes udgifter i forbindelse med indsamlingen af disse oplysninger.

SUMMARISKE OG DETALJEREDE STATISTIKKER

De datasæt, der for de udvalgte havne skal fremsendes for varer og passagerer, er A1, A2, B1, C1, D1, E1, F1 og/eller F2.

De datasæt, der for de udvalgte havne skal fremsendes for varer, men ikke for passagerer, er A1, A2, A3, B1, C1, E1, F1 og/eller F2.

De datasæt, der for de udvalgte havne skal fremsendes for passagerer, men ikke for varer, er A3, D1, F1 og/eller F2.

De datasæt, der skal fremsendes for udvalgte og ikke-udvalgte havne (hverken for varer eller for passagerer), er A3.

Datasæt A1

:

Søtransporter i de største europæiske havne efter havn, fragttype og relation

Indberetningshyppighed

:

Kvartalsvist


 

Variabler

Koder

Nomenklatur

Dimensioner

Datasæt

2 alfanumeriske tegn

A1

Referenceår

4 alfanumeriske tegn

(f.eks. 1997)

Referencekvartal

1 alfanumerisk tegn

(1, 2, 3, 4)

Indberettende havn

5 alfanumeriske tegn

Udvalgte EØS-havne i havnelisten

Retning

1 alfanumerisk tegn

Ind-/udgående (1, 2)

Ind-/udskibningshavn

5 alfanumeriske tegn

EØS-havne i havnelisten

Relation

4 alfanumeriske tegn

Havkystzoner, bilag IV

Fragttype

1 alfanumerisk tegn

Fragttype, bilag II

Data: Godsets bruttovægt i tons.


Datasæt A2

:

Søtransporter, der ikke befordres i lasteenheder, i de største europæiske havne efter havn, fragttype og relation

Indberetningshyppighed

:

Kvartalsvist


 

Variabler

Koder

Nomenklatur

Dimensioner

Datasæt

2 alfanumeriske tegn

A2

Referenceår

4 alfanumeriske tegn

(f.eks. 1997)

Referencekvartal

1 alfanumerisk tegn

(1, 2, 3, 4)

Indberettende havn

5 alfanumeriske tegn

Udvalgte EØS-havne i havnelisten

Retning

1 alfanumerisk tegn

Ind-/udgående (1, 2)

Ind-/udskibningshavn

5 alfanumeriske tegn

EØS-havne i havnelisten

Relation

4 alfanumeriske tegn

Havkystzoner, bilag IV

Fragttype

2 alfanumeriske tegn

Fragttype (eksklusive lasteenheder) bilag II (underkategori 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 og 99)

Data: Godsets bruttovægt i tons.


Datasæt A3

:

Data vedrørende både udvalgte havne og havne, for hvilke detaljerede statistikker ikke kræves (jf. artikel 4, stk. 3)

Indberetningshyppighed

:

Årligt


 

Variabler

Koder

Nomenklatur

Dimensioner

Datasæt

2 alfanumeriske tegn

A3

Referenceår

4 alfanumeriske tegn

(f.eks. 1997)

Referencekvartal

1 alfanumerisk tegn

(0)

Indberettende havn

5 alfanumeriske tegn

Alle havne i havnelisten

Retning

1 alfanumerisk tegn

Ind-/udgående (1, 2)

Data: Godsets bruttovægt i tons.

Antal passagerer (undtagen krydstogtspassagerer).

Antal krydstogtspassagerer, som påbegynder og afslutter et krydstogt.

Antal krydstogtspassagerer på turistbesøg: retning: kun indgående (1) — (frivillig).


Datasæt B1

:

Søtransporter i de største europæiske havne efter havn, fragttype, vare og relation

Indberetningshyppighed

:

Årligt


 

Variabler

Koder

Nomenklatur

Dimensioner

Datasæt

2 alfanumeriske tegn

B1

Referenceår

4 alfanumeriske tegn

(f.eks. 1997)

Referencekvartal

1 alfanumerisk tegn

(0)

Indberettende havn

5 alfanumeriske tegn

Udvalgte EØS-havne i havnelisten

Retning

1 alfanumerisk tegn

Ind-/udgående (1, 2)

Ind-/udskibningshavn

5 alfanumeriske tegn

EØS-havne i havnelisten

Relation

4 alfanumeriske tegn

Havkystzoner, bilag IV

Fragttype

2 alfanumeriske tegn

Fragttype, bilag II

Produkt

2 alfanumeriske tegn

Varenomenklatur, bilag III

Data: Godsets bruttovægt i tons.


Datasæt C1

:

Søtransporter, i lasteenheder, i de største europæiske havne efter havn, fragttype, relation og lasteforhold

Indberetningshyppighed

:

Kvartalsvist


 

Variabler

Koder

Nomenklatur

Dimensioner

Datasæt

2 alfanumeriske tegn

C1

Referenceår

4 alfanumeriske tegn

(f.eks. 1997)

Referencekvartal

1 alfanumerisk tegn

(1, 2, 3, 4)

Indberettende havn

5 alfanumeriske tegn

Udvalgte EØS-havne i havnelisten

Retning

1 alfanumerisk tegn

Ind-/udgående (1, 2)

Ind-/udskibningshavn

5 alfanumeriske tegn

EØS-havne i havnelisten

Relation

4 alfanumeriske tegn

Havkystzoner, bilag IV

Fragttype

2 alfanumeriske tegn

Fragttype (kun containere og ro-ro-enheder) bilag II (underkategori 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 og 69)

Data: Godsets bruttovægt i tons (fragttype: underkategori 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 og 69).

Antal enheder (fragttype: underkategori 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 og 69).

Antal tomme enheder (fragttype: underkategori 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 63 og 69).


Datasæt D1

:

Passagerbefordring i de største europæiske havne efter relation og skibets registreringsnationalitet

Indberetningshyppighed

:

Årligt


 

Variabler

Koder

Nomenklatur

Dimensioner

Datasæt

2 alfanumeriske tegn

D1

Referenceår

4 alfanumeriske tegn

(f.eks. 1997)

Referencekvartal

1 alfanumerisk tegn

(1, 2, 3, 4)

Indberettende havn

5 alfanumeriske tegn

Udvalgte EØS-havne i havnelisten

Retning

1 alfanumerisk tegn

Ind-/udgående (1, 2)

Ind-/udskibningshavn

5 alfanumeriske tegn

EØS-havne i havnelisten

Relation

4 alfanumeriske tegn

Havkystzoner, bilag IV

Skibets registreringsnationalitet (frivilligt)

4 alfanumeriske tegn

Skibets registreringsnationalitet, bilag V

Data: Antal passagerer, ekskl. krydstogtspassagerer, som påbegynder og afslutter et krydstogt, og krydstogtspassagerer på turistbesøg.


Datasæt E1

:

Søtransporter i de største europæiske havne efter havn, fragttype, relation og skibets registreringsnationalitet

Indberetningshyppighed

:

Årligt


 

Variabler

Koder

Nomenklatur

Dimensioner

Datasæt

2 alfanumeriske tegn

E1

Referenceår

4 alfanumeriske tegn

(f.eks. 1997)

Referencekvartal

1 alfanumerisk tegn

(0)

Indberettende havn

5 alfanumeriske tegn

Udvalgte EØS-havne i havnelisten

Retning

1 alfanumerisk tegn

Ind-/udgående (1, 2)

Ind-/udskibningshavn

5 alfanumeriske tegn

EØS-havne i havnelisten

Relation

4 alfanumeriske tegn

Havkystzoner, bilag IV

Fragttype

1 alfanumerisk tegn

Fragttype, bilag II

Skibets registreringsnationalitet

4 alfanumeriske tegn

Skibets registreringsnationalitet, bilag V

Data: Godsets bruttovægt i tons.


Datasæt F1

:

Europæisk havnetrafik i de største europæiske havne, efter havn, skibstype og -størrelse for skibe, der ind- eller udskiber fragt, landsætter eller tager passagerer om bord (herunder krydstogtspassagerer på turistbesøg)

Indberetningshyppighed

:

Årligt


 

Variabler

Koder

Nomenklatur

Dimensioner

Datasæt

2 alfanumeriske tegn

F1

Referenceår

4 alfanumeriske tegn

(f.eks. 1997)

Referencekvartal

1 alfanumerisk tegn

(1, 2, 3, 4)

Indberettende havn

5 alfanumeriske tegn

Udvalgte EØS-havne i havnelisten

Retning

1 alfanumerisk tegn

Ind-/udgående (1, 2)

Fartøjstype

2 alfanumeriske tegn

Skibstype, bilag VI

Skibsstørrelse (DWT)

2 alfanumeriske tegn

Dødvægtsklasse, bilag VII

Data: Antal skibe

Skibenes dødvægt i tons.


Datasæt F2

:

Europæisk havnetrafik i de største europæiske havne, efter havn, skibstype og -størrelse for skibe, der ind- eller udskiber fragt, landsætter eller tager passagerer om bord (herunder krydstogtspassagerer på turistbesøg)

Indberetningshyppighed

:

Årligt


 

Variabler

Koder

Nomenklatur

Dimen-sioner

Datasæt

2 alfanumeriske tegn

F2

Referenceår

4 alfanumeriske tegn

(f.eks. 1997)

Referencekvartal

1 alfanumerisk tegn

(1, 2, 3, 4)

Indberettende havn

5 alfanumeriske tegn

Udvalgte EØS-havne i havnelisten

Retning

1 alfanumerisk tegn

Ind-/udgående (1, 2)

Fartøjstype

2 alfanumeriske tegn

Skibstype, bilag VI

Skibsstørrelse (BT)

2 alfanumeriske tegn

Bruttotonnageklasse, bilag VII

Data: Antal skibe

Skibenes bruttotonnage.

«

(1)  Den nugældende udgave er indeholdt i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 af 13. december 2006 om den statistiske lande- og områdefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19).

(2)  Den nugældende udgave er indeholdt i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 af 13. december 2006 om den statistiske lande- og områdefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19).


Top