EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1033

Kommissionens forordning (EF) Nr. 1033/2008 af 20. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 802/2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EØS-relevant tekst)

OJ L 279, 22.10.2008, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 005 P. 152 - 161

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1033/oj

22.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 279/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1033/2008

af 20. oktober 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 802/2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EU-fusionsforordningen) (1), særlig artikel 23, stk. 1,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Kontrol med Fusioner og Virksomhedsovertagelser, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 802/2004 af 21. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (2) fastsætter procedurereglerne for anmeldelse og behandling af fusioner. På grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union er det nødvendigt at ajourføre den formular, der skal anvendes til at anmelde fusioner, og hvori der kræves visse oplysninger baseret på en liste over alle medlemsstaterne.

(2)

Med hensyn til dokumenter fremsendt af og udtalelser fremsat af personer, virksomheder eller virksomhedssammenslutninger under sagsbehandlingen bør der fastlægges klare regler for proceduren for at anse sådanne dokumenter eller udtalelser for ikke at være fortrolige.

(3)

Den 8. juni 2004 vedtog Det Blandede EØS-udvalg afgørelse nr. 78/2004 og afgørelse nr. 79/2004. Ved disse afgørelser blev forordning (EF) nr. 139/2004 inkorporeret i EØS-aftalen. For at tage hensyn til disse afgørelser og af hensyn til klarhed og åbenhed bør der foretages tilpasninger i anmeldelsesformularerne, især i RS-formularen til begrundede erklæringer, der omhandler de oplysninger, der skal gives i forbindelse med henvisninger af fusioner forud for anmeldelsen jf. artikel 4, stk. 4 og 5, i forordning (EF) nr. 139/2004.

(4)

For at give Kommissionen et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere tilsagn, som anmeldende parter i henhold til artikel 6, stk. 2, eller artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 139/2004 tilbyder at afgive, så fusionen kan blive forenelig med fællesmarkedet, bør de anmeldende parter pålægges pligt til at fremsende detaljerede oplysninger om de tilsagn, de tilbyder, og særligt konkrete oplysninger, hvis der tilbydes et tilsagn om at afhænde en virksomhed.

(5)

For at dokumentere over for Kommissionen, at tilsagnene vil blive opfyldt korrekt og rettidigt, bør det præciseres, at tilsagnene kan omfatte nærmere angivelse af den fremgangsmåde, parterne vil følge herfor, herunder udpegelse af en trustee, der skal bistå Kommissionen med at føre tilsyn med, at tilsagnene efterleves.

(6)

Forordning (EF) nr. 802/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 802/2004 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 18 indsættes som stk. 4:

»4.   Hvis personer, virksomheder eller virksomhedssammenslutninger undlader at efterkomme stk. 2 eller 3, kan Kommissionen gå ud fra, at de pågældende dokumenter eller udtalelser ikke indeholder fortrolige oplysninger«.

2)

I artikel 20 indsættes som stk. 1a:

»1a.   Ud over at opfylde kravene i stk. 1 skal de deltagende virksomheder samtidig med, at de tilbyder at afgive tilsagn i henhold til artikel 6, stk. 2, eller artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 139/2004, fremsende de oplysninger og dokumenter, der kræves på RM-formularen angående afhjælpende foranstaltninger (RM-formularen) i bilag IV til nærværende forordning, i ét originalt eksemplar samt ti kopier. Disse oplysninger skal være korrekte og fuldstændige.«

3)

Som artikel 20a indsættes:

»Artikel 20a

Trustee

1.   De tilsagn, de deltagende virksomheder tilbyder i henhold til artikel 6, stk. 2, eller artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 139/2004, kan omfatte, at der på de deltagende virksomheders egen bekostning udpeges en uafhængig trustee (eller flere), som skal bistå Kommissionen med at føre tilsyn med parternes opfyldelse af tilsagnene, eller til hvem det overdrages at opfylde tilsagnene. Den pågældende trustee kan udpeges af parterne med Kommissionens godkendelse eller af Kommissionen. Den pågældende udfører sine opgaver under Kommissionens tilsyn.

2.   Kommissionen kan knytte bestemmelser angående en trustee i et tilsagn til sin beslutning som betingelser påbud i henhold til artikel 6, stk. 2, eller artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 139/2004.«

4)

Bilagene ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. oktober 2008.

På Kommissionens vegne

Neelie KROES

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT L 133 af 30.4.2004, s. 1.


BILAG

I bilagene til forordning (EF) nr. 802/2004 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 1.1 affattes første afsnit således:

»Denne formular angiver, hvilke oplysninger de anmeldende parter skal give, når de forelægger Europa-Kommissionen en anmeldelse af en planlagt fusion, virksomhedsovertagelse eller anden form for virksomhedssammenslutning. EU's fusionskontrolsystem er fastlagt i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (EU-fusionsforordningen) og i Kommissionens forordning (EF) nr. 802/2004 (gennemførelsesforordningen), som denne CO-formular er et bilag til (1). Disse forordninger og andre relevante dokumenter kan findes på Kommissionens Europa-websted under »Konkurrence«. Opmærksomheden henledes desuden på de tilsvarende bestemmelser i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen) (2).

b)

I punkt 1.1 affattes andet afsnit, sidste punktum, således:

»Fusioner, der ikke opfylder omsætningstærsklerne, kan være omfattet af kompetencen for medlemsstaternes og/eller EFTA-staternes myndigheder med ansvar for fusionskontrol.«

c)

Fodnote 1, hvortil der henvises i punkt 3.5, affattes således:

»(1)

Se EØS-aftalens artikel 57 og især artikel 2, stk. 1, i protokol 24 til EØS aftalen. En sag betragtes som en samarbejdssag, hvis de deltagende virksomheders samlede omsætning inden for EFTA-staternes område er på mindst 25 % af deres samlede omsætning inden for det område, der er omfattet af EØS-aftalen, eller mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en omsætning, der overstiger 250 mio. EUR inden for EFTA-staternes område, eller fusionen må antages at hæmme den effektive konkurrence betydeligt inden for EFTA-staternes områder eller en væsentlig del heraf, i særdeleshed på grund af skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling.«

d)

I del 10 affattes litra b) således:

»b)

Hvis litra a) besvares bekræftende, og oprettelsen af joint venture selskabet efter Deres opfattelse ikke resulterer i en samordning mellem uafhængige virksomheder, som begrænser konkurrencen efter EF-traktatens artikel 81, stk. 1, og de tilsvarende bestemmelser i EØS aftalen (3), der måtte finde anvendelse, bedes De begrunde det.

e)

I del 10 affattes indledningen til litra c) således:

»Uanset svarene på litra a) og b) og for at sikre, at Kommissionen kan foretage en fuldstændig vurdering af sagen, bedes De forklare, hvordan kriterierne i EF-traktatens artikel 81, stk. 3, og eventuelt de tilsvarende bestemmelser i EØS-aftalen (4) finder anvendelse. Efter artikel 81, stk. 3, kan artikel 81, stk. 1, erklæres uanvendelig, hvis transaktionen:

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 1.1 affattes andet afsnit således:

»Når De udfylder denne formular, bedes De være opmærksom på Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (EU-fusionsforordningen) og Kommissionens forordning (EF) nr. 802/2004 (gennemførelsesforordningen), som denne formular er et bilag til (5). Ordlyden af disse forordninger og andre relevante dokumenter kan findes på Kommissionens Europa-websted under »Konkurrence«. De bør også være opmærksom på de tilsvarende bestemmelser i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS aftalen) (6).

b)

I punkt 1.2 affattes andet afsnit, fjerde led, således:

»—

når en medlemsstat eller en EFTA-stat udtrykker begrundede betænkeligheder med hensyn til konkurrencen i forbindelse med den anmeldte fusion inden 15 arbejdsdage efter modtagelsen af en kopi af anmeldelsen, eller«

c)

I punkt 3.5 affattes fodnote 3 således:

»(3)

Se EØS-aftalens artikel 57 og især artikel 2, stk. 1, i protokol 24 til EØS-aftalen. En sag betragtes som en samarbejdssag, hvis de deltagende virksomheders samlede omsætning inden for EFTA-staternes område er på mindst 25 % af deres samlede omsætning inden for det område, der er omfattet af EØS-aftalen, eller mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en omsætning, der overstiger 250 mio. EUR inden for EFTA-staternes område, eller fusionen må antages at hæmme den effektive konkurrence betydeligt inden for EFTA-staternes område eller en væsentlig del heraf, i særdeleshed på grund af skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling.«

d)

I del 8 affattes litra b) således:

»b)

Hvis litra a) besvares bekræftende, og oprettelsen af joint venture-selskabet efter Deres opfattelse ikke resulterer i en samordning mellem uafhængige virksomheder, som begrænser konkurrencen efter EF traktatens artikel 81, stk. 1, og de tilsvarende bestemmelser i EØS aftalen (7), der måtte finde anvendelse, bedes De begrunde det.

e)

I del 8 affattes indledningen til litra c) således:

»c)

Uanset svarene på litra a) og b) og for at sikre, at Kommissionen kan foretage en fuldstændig vurdering af sagen, bedes De forklare, hvordan kriterierne i EF-traktatens artikel 81, stk. 3, og eventuelt de tilsvarende bestemmelser i EØS-aftalen (8) finder anvendelse. I henhold til artikel 81, stk. 3, kan artikel 81, stk. 1, erklæres uanvendelig, hvis transaktionen:

3)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

Afsnit A i indledningen affattes således:

»A.   Formularens formål

Denne formular angiver, hvilke oplysninger parterne skal give, når de før anmeldelsen af en fusion indsender en begrundet erklæring om henvisning af sagen efter artikel 4, stk. 4 eller 5, i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (EU fusionsforordningen) (9).

Deres opmærksomhed henledes på EU-fusionsforordningen og Kommissionens forordning (EF) nr. 802/2004 (gennemførelsesforordningen), hvortil denne RS-formular er knyttet som bilag. Disse forordninger og andre relevante dokumenter kan findes på Kommissionens Europa-websted under »Konkurrence«. Opmærksomheden henledes desuden på de tilsvarende bestemmelser i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS aftalen) (10).

Erfaringerne har vist, at det er særdeles nyttigt for både parterne og de relevante myndigheder, at der føres kontakter forud for indgivelsen af erklæringen, således at man kan få afklaret, hvilke oplysninger der nærmere bestemt kræves. Parterne opfordres derfor til at konsultere Kommissionen og den (de) relevante medlemsstat(er) eller EFTA-stat(er) om, hvorvidt de oplysninger, de vil lægge til grund for deres begrundede erklæring, er fyldestgørende.

b)

I afsnit B i indledningen affattes sidste punktum i tredje afsnit således:

»Endelig bør parterne også være opmærksomme på, at Kommissionen og/eller medlemsstaterne og EFTA-staterne i tilfælde af, at der er foretaget en henvisning på grundlag af forkerte, vildledende eller ufuldstændige oplysninger i RS-formularen, kan overveje at foretage en henvisning efter anmeldelsen til berigtigelse af en eventuel henvisning af sagen før anmeldelsen.«

c)

I afsnit B i indledningen affattes første og andet punktum i litra a) således:

»I henhold til EU-fusionsforordningens artikel 4, stk. 4 og 5, skal Kommissionen omgående videresende begrundede erklæringer til medlemsstaterne og EFTA-staterne. Fristen for behandling af en begrundet erklæring regnes fra det tidspunkt, hvor den (de) pågældende medlemsstat(er) eller EFTA-stat(er) modtager erklæringen.«

d)

I afsnit B i indledningen affattes sidste punktum i litra d) således:

»De bedes desuden så vidt muligt angive, hvor Kommissionen eller den (de) pågældende medlemsstater(er) eller EFTA-stat(er) eventuelt vil kunne få de oplysninger, som De ikke har været i stand til at give.«

e)

I afsnit B i indledningen affattes litra e) således:

»e)

Hvis De mener, at en konkret oplysning, der anmodes om på denne formular, ikke er nødvendig for Kommissionens eller den (de) pågældende medlemsstat(er)s eller EFTA-stat(er)s undersøgelse af sagen, kan De anmode Kommissionen om at anse den begrundede erklæring for fyldestgørende, selv om den pågældende oplysning mangler.

Kommissionen vil behandle anmodningen, forudsat at De giver en fyldestgørende begrundelse for, hvorfor den pågældende oplysning ikke er relevant og nødvendig for behandlingen af Deres anmodning om henvisning før anmeldelsen. De bør redegøre herfor under Deres forudgående kontakter med Kommissionen og den (de) pågældende medlemsstat(er) eller EFTA-stat(er) og skriftligt anmode Kommissionen om at dispensere fra pligten til at give den pågældende oplysning, jf. gennemførelsesforordningens artikel 4, stk. 2. Kommissionen kan konsultere den (de) pågældende medlemsstat(er)s eller EFTA-stat(er)s myndigheder, inden den beslutter, om den skal efterkomme en sådan anmodning.«

f)

I afsnit D i Indledningen affattes andet afsnit således:

»For at gøre det lettere for medlemsstaternes og EFTA-staternes myndigheder at behandle RS-formularen opfordres parterne kraftigt til at forelægge Kommissionen en oversættelse af deres begrundede erklæring til et eller flere sprog, der forstås af samtlige modtagere af oplysningerne. Når der anmodes om henvisning til en eller flere medlemsstater eller EFTA-stater, opfordres parterne kraftigt til at vedlægge en kopi af anmodningen på det (de) officielle sprog i den (de) medlemsstat(er) og EFTA-stat(er), hvortil sagen ønskes henvist.«

g)

I afsnit E i indledningen affattes første afsnit således:

»I henhold til traktatens artikel 287 og EU-fusionsforordningens artikel 17, stk. 2, samt de tilsvarende bestemmelser i EØS-aftalen (11) må Kommissionen, medlemsstaterne, EFTA-Tilsynsmyndigheden og EFTA-staterne, deres embedsmænd og øvrige ansatte og andre personer, der arbejder under tilsyn af disse myndigheder, ikke videregive oplysninger, som de har fået kendskab til i medfør af forordningen, og som ifølge deres natur er undergivet tavshedspligt. Det samme princip gælder også med hensyn til fortrolige oplysninger i forholdet mellem anmeldende parter.

h)

I del 2 indsættes som punkt 2.4.2:

»2.4.2.

Giv en oversigt over de deltagende virksomheders omsætning inden for EFTA-området og angiv, hvis mere end to tredjedele af omsætningen inden for EFTA-området realiseres i en enkelt EFTA-stat, hvilken stat der er tale om.«

i)

I del 4 affattes indledningen til afsnit III således:

»I forbindelse med oplysningerne, der skal gives på denne formular, skal de relevante produktmarkeder betragtes som berørte markeder, når inden for EØS, Fællesskabet, EFTA-staternes område, i en medlemsstat eller i en EFTA-stat:«

j)

I del 4 affattes punkt 4.1 således:

»4.1.

angive de enkelte berørte markeder som omhandlet i afsnit III:

a)

på EØS-, fællesskabs- eller EFTA-plan

b)

i de enkelte medlemsstater eller EFTA-stater, når der indgives anmodning om henvisning i henhold til EU-fusionsforordningens artikel 4, stk. 4

c)

i hver af de medlemsstater eller EFTA-stater, som det i punkt 6.3.1 i denne formular er angivet kan efterprøve fusionen, når der er tale om en anmodning om henvisning i henhold til EU-fusionsforordningens artikel 4, stk. 5.«

k)

I del 5, første afsnit, affattes indledningen og litra a), b) og c) således:

»For hvert berørt relevant produktmarked, for det seneste regnskabsår:

a)

for EØS, for Fællesskabet som helhed og for EFTA-staterne som helhed

b)

for hver enkelt medlemsstat eller EFTA-stat, hvor fusionsparterne opererer, når der er tale om en anmodning om henvisning i henhold til EU-fusionsforordningens artikel 4, stk. 4

c)

for hver af de medlemsstater eller EFTA-stater, som det i punkt 6.3.1 i denne formular er angivet kan efterprøve fusionen, og hvor fusionsparterne opererer, når der er tale om en anmodning om henvisning i henhold til EU-fusionsforordningens artikel 4, stk. 5, og«.

l)

I del 6 affattes punkt 6.2.1 således:

»6.2.1.

Angiv, hvilken (hvilke) medlemsstat(er) og EFTA-stat(er), De i henhold til EU-fusionsforordningens artikel 4, stk. 4, mener, bør undersøge fusionen, med angivelse af, om De har haft formelle kontakter med denne (disse) medlemsstat(er) eller EFTA-stat(er) eller ej.«

m)

I del 6 affattes punkt 6.2.2, tredje afsnit, således:

»Hvis De ønsker hele sagen henvist, skal De bekræfte, at der ikke findes nogen berørte markeder uden for den (de) medlemsstat(er) eller EFTA-stat(er), som De ønsker sagen henvist til.«

n)

I del 6 affattes punkt 6.2.3 således:

»6.2.3.

Redegør for, hvordan hvert af de berørte markeder i den (de) medlemsstat(er) eller EFTA-stat(er), hvortil De ønsker sagen henvist, i enhver henseende fremstår som et særskilt marked som omhandlet i EU-fusionsforordningens artikel 4, stk. 4.«

o)

I del 6 affattes punkt 6.2.5 således:

»6.2.5.

Hvis en eller flere medlemsstater eller EFTA-stater bliver kompetente til at efterprøve hele sagen eller en del deraf efter en henvisning i henhold til EU-fusionsforordningens artikel 4, stk. 4, indvilliger De så i, at den eller de pågældende medlemsstat(er) eller EFTA-stat(er) lægger oplysningerne i denne formular til grund for deres nationale procedurer vedrørende sagen eller en del deraf? JA eller NEJ.«

p)

I del 6 affattes punkt 6.3.1 således:

»6.3.1.

For hver medlemsstat eller EFTA-stat angives, om fusionen kan eller ikke kan efterprøves i henhold til den nationale konkurrencelovgivning. Der skal sættes et kryds for hver enkelt medlemsstat eller EFTA-stat.

Kan fusionen efterprøves efter den nationale konkurrencelovgivning i hver af følgende medlemsstater og EFTA-stater? Der skal svares for hver medlemsstat eller EFTA-stat. Angiv kun JA eller NEJ for hver medlemsstat eller EFTA-stat. Hvis der hverken angives JA eller NEJ ved en medlemsstat eller EFTA-stat, betragtes det som JA for den pågældende medlemsstat eller EFTA stat.

Belgien:

JA

NEJ

Bulgarien:

JA

NEJ

Tjekkiet:

JA

NEJ

Danmark:

JA

NEJ

Tyskland:

JA

NEJ

Estland:

JA

NEJ

Irland:

JA

NEJ

Grækenland:

JA

NEJ

Spanien:

JA

NEJ

Frankrig:

JA

NEJ

Italien:

JA

NEJ

Cypern:

JA

NEJ

Letland:

JA

NEJ

Litauen:

JA

NEJ

Luxembourg:

JA

NEJ

Ungarn:

JA

NEJ

Malta:

JA

NEJ

Nederlandene:

JA

NEJ

Østrig:

JA

NEJ

Polen:

JA

NEJ

Portugal:

JA

NEJ

Rumænien:

JA

NEJ

Slovenien:

JA

NEJ

Slovakiet:

JA

NEJ

Finland:

JA

NEJ

Sverige:

JA

NEJ

Det Forenede Kongerige:

JA

NEJ

Island:

JA

NEJ

Norge:

JA

NEJ

Liechtenstein:

JA

NEJ«

q)

I del 6 affattes punkt 6.3.2 således:

»6.3.2.

For hver medlemsstat eller EFTA-stat gives finansielle oplysninger eller andre data, der er tilstrækkelige til at vise, om fusionen opfylder de relevante jurisdiktionskriterier efter den pågældende nationale konkurrenceret.«

r)

I del 6 indsættes som punkt 6.3.3:

»6.3.3.

Redegør for, hvorfor sagen bør undersøges af Kommissionen. Angiv specielt, om fusionen kan påvirke konkurrencen uden for en enkelt medlemsstats eller EFTA-stats område.«

s)

I del 6 slettes punkt 6.3.4.

4)

Som bilag IV indsættes:

»BILAG IV

RM-formular til oplysninger om tilsagn afgivet i henhold til artikel 6, stk. 2, og artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 139/2004

RM-FORMULAR ANGÅENDE AFHJÆLPENDE FORANSTALTNINGER

INDLEDNING

I denne formular angives, hvilke oplysninger og dokumenter de deltagende virksomheder skal fremsende samtidig med, at de tilbyder at afgive tilsagn efter artikel 6, stk. 2, og artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 139/2004. Disse oplysninger er nødvendige, for at Kommissionen kan afgøre, om disse tilsagn vil kunne forhindre, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt og dermed gøre fusionen forenelig med fællesmarkedet. Kommissionen vil kunne dispensere fra kravet om bestemte oplysninger om de tilbudte tilsagn, herunder dokumenter, eller fra ethvert andet krav i denne formular, hvis den finder, at kravene ikke er nødvendige for, at den kan tage stilling til de tilbudte tilsagn. Hvor mange oplysninger der kræves vil afhænge af arten og strukturen i de afhjælpende foranstaltninger, der tilbydes. F.eks. er der typisk behov for flere detaljerede oplysninger, hvis der er tale om afhjælpende foranstaltninger i form af udskillelse af bestemte aktiviteter, end hvis det drejer sig om frasalg af en selvstændig enhed. Kommissionen er rede til at diskutere omfanget af de oplysninger, der er nødvendige, med parterne. Så hvis De mener, at nogle af de oplysninger, der skal gives på denne formular, måske ikke er nødvendige for Kommissionens vurdering, er De velkommen til at henvende Dem til Kommissionen med en anmodning om at dispensere fra visse krav med angivelse af en begrundelse for, hvorfor disse oplysninger ikke er nødvendige.

DEL 1

Beskrivelse af tilsagnet

1.1.   Redegør udførligt for

i)

hvad det tilbudte tilsagn drejer sig om

ii)

hvordan det vil blive implementeret.

1.2.   Hvis tilsagnet består i afhændelse af en virksomhed eller et aktivitetsområde, bedes De give de i del 5 nærmere angivne oplysninger.

DEL 2

Tilsagnets egnethed til at fjerne konkurrenceproblemer

2.   Oplys, hvorledes tilsagnene er egnede til at fjerne den betydelige hindring af den effektive konkurrence, som Kommissionen har påvist.

DEL 3

Afvigelse fra standardtilsagn

3.   Angiv ethvert punkt, hvor de tilbudte tilsagn afviger fra de relevante standardtilsagn, som Kommissionens tjenestegrene har offentliggjort og jævnligt reviderer, og giv en begrundelse for disse afvigelser.

DEL 4

Sammenfatning af tilsagnene

4.   Giv et ikke-fortroligt sammendrag af tilsagnenes art og omfang med angivelse af, hvorfor De mener, at de er egnede til at fjerne enhver betydelig hindring af den effektive konkurrence. Dette sammendrag vil kunne blive anvendt, når Kommissionen markedstester de tilbudte tilsagn og indhenter bemærkninger fra tredjemand.

DEL 5

Oplysninger om frasalg

5.   Hvis de tilbudte tilsagn drejer sig om frasalg af en virksomhed eller et aktivitetsområde, bedes De oplyse følgende:

Generelle oplysninger om den virksomhed, der frasælges

De bedes give følgende oplysninger om den aktuelle drift af den virksomhed, der skal frasælges, og om allerede planlagte fremtidige ændringer:

5.1.   Giv en generel beskrivelse af den virksomhed, der skal frasælges, herunder alle enheder, der hører under den, med angivelse af deres forretningssted og driftssted, andre steder, hvor der produceres eller leveres varer eller tjenesteydelser, den generelle organisation og andre relevante oplysninger angående den administrative struktur i den virksomhed, der skal frasælges.

5.2.   Oplys, om der findes juridiske hindringer for overdragelse af den pågældende virksomhed eller dens aktiver, med nærmere beskrivelse af enhver hindring, herunder eventuelle rettigheder tilhørende tredjemand og godkendelseskrav.

5.3.   Angiv og beskriv, hvilke produkter der produceres, eller hvilke tjenesteydelser der leveres, herunder især deres tekniske eller andre karakteristika, mærker, omsætningen inden for hvert produkt eller tjenesteydelse og eventuelle planlagte innovationer eller nye produkter eller tjenesteydelser.

5.4.   Beskriv, på hvilket niveau de væsentlige funktioner i den virksomhed, der skal frasælges, udøves, såfremt de ikke udøves på selve den frasolgte virksomheds niveau, herunder funktioner såsom forskning og udvikling, produktion, markedsføring og salg, logistik, kunderelationer, leverandørrelationer, it-systemer osv. I forbindelse hermed bedes De oplyse, hvilken rolle disse andre niveauer spiller, forbindelserne mellem dem og den virksomhed, der skal frasælges, og de ressourcer (personale, aktiver, økonomiske ressourcer osv.), der anvendes på disse funktioner.

5.5.   Giv en detaljeret beskrivelse af forbindelserne mellem den virksomhed, der skal frasælges, og andre virksomheder kontrolleret af de anmeldende parter (uanset, i hvilken retning denne forbindelse går), f.eks.:

leverings-, produktions-, distributions-, service- eller andre kontrakter

fælles brug af materielle eller immaterielle aktiver

fælles personale eller udstationering af personale

fælles it-systemer eller andre systemer

fælles kunder.

5.6.   Giv en generel beskrivelse af alle relevante materielle og immaterielle aktiver, der anvendes og/eller ejes af den virksomhed, der skal frasælges, med angivelse af eventuelle intellektuelle ejendomsrettigheder og varemærker.

5.7.   Vedlæg en organisationsplan, hvoraf det fremgår, hvor mange medarbejdere der aktuelt arbejder i de forskellige funktioner i den virksomhed, der skal frasælges, med angivelse af de medarbejdere, som har afgørende betydning for dens drift, og beskrivelse af deres funktioner.

5.8.   Beskriv kundeunderlaget til den virksomhed, der skal frasælges, vedlæg en liste over kunderne og en beskrivelse af kundeoplysningerne og angiv den samlede omsætning i den virksomhed, der skal frasælges, i forhold til hver af disse kunder (i EUR og som procentdel af den samlede omsætning i den virksomhed, der skal frasælges).

5.9.   Redegør for de finansielle forhold i den virksomhed, der skal frasælges, herunder dens omsætning og EBITDA inden for de seneste to år, samt de forventede tal for de kommende to år.

5.10.   Angiv og beskriv enhver ændring inden for de seneste to år i organisationen af den virksomhed, der skal frasælges, eller i dens forbindelser til andre virksomheder, som kontrolleres af de anmeldende parter.

5.11.   Angiv og beskriv enhver ændring, som planlægges inden for de kommende to år, i organisationen af den virksomhed, der frasælges, eller dens forbindelser til andre virksomheder, der kontrolleres af de anmeldende parter.

Generelle oplysninger om den virksomhed, der skal frasælges ifølge tilsagnene

5.12.   Oplys, om der er nogen områder, hvor der er forskel på den virksomhed, som skal frasælges ifølge tilsagnene, og den nuværende virksomhed, og beskriv alle eventuelle forskelle.

Muligheder for at finde en egnet køber

5.13.   Oplys, hvorfor De mener, at virksomheden vil blive overtaget af en egnet køber inden for den frist, der er angivet i tilsagnet.«


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20.1.2004 (EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1).

(2)  Se især EØS-aftalens artikel 57, punkt 1, i bilag XIV til EØS-aftalen, protokol 21 og 24 til EØS-aftalen samt protokol 4 til aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en Tilsynsmyndighed og en Domstol (tilsyns- og domstolsaftalen). Enhver henvisning til EFTA-staterne skal forstås som en henvisning til de EFTA-stater, der er kontraherende parter i EØS-aftalen. Disse stater er pr. 1.5.2004 Island, Liechtenstein og Norge.«

(3)  Se EØS-aftalens artikel 53, stk. 1.«

(4)  Se EØS-aftalens artikel 53, stk. 3.«

(5)  Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20.1.2004 (EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1).

(6)  Se især EØS-aftalens artikel 57, punkt 1, i bilag XIV til EØS-aftalen, protokol 21 og 24 til EØS-aftalen samt protokol 4 til aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en Tilsynsmyndighed og en Domstol (tilsyns- og domstolsaftalen). Enhver henvisning til EFTA-staterne skal forstås som en henvisning til de EFTA-stater, der er kontraherende parter i EØS-aftalen. Disse stater er pr. 1. maj 2004 Island, Liechtenstein og Norge.«

(7)  Se EØS-aftalens artikel 53, stk. 1.«

(8)  Se EØS-aftalens artikel 53, stk. 3.«

(9)  Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20.1.2004 (EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1).

(10)  Se især EØS-aftalens artikel 57, punkt 1 i bilag XIV til EØS-aftalen, protokol 21 og 24 til EØS-aftalen samt protokol 4 til aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en Tilsynsmyndighed og en Domstol (tilsyns- og domstolsaftalen). Enhver henvisning til EFTA-staterne skal forstås som en henvisning til de EFTA-stater, der er kontraherende parter i EØS-aftalen. Disse stater er pr. 1.5.2004 Island, Liechtenstein og Norge.«

(11)  Se især EØS-aftalens artikel 122, artikel 9 i protokol 24 til EØS-aftalen og artikel 17, stk. 2, i kapitel XIII i protokol 4 til tilsyns- og domstolsaftalen.«


Top