EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0960

Kommissionens forordning (EF) nr. 960/2008 af 30. september 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet (EØS-relevant tekst)

OJ L 262, 1.10.2008, p. 6–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 002 P. 97 - 113

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/960/oj

1.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 262/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 960/2008

af 30. september 2008

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 af 21. april 2004 om EF-statistikker om informationssamfundet (1), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 808/2004 blev der fastlagt fælles rammer for systematisk udarbejdelse af EF-statistikker om informationssamfundet.

(2)

I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 808/2004 er gennemførelsesforanstaltninger nødvendige for at fastslå, hvilke data der skal leveres til udarbejdelse af de statistikker, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 3 og 4, og for at fastsætte fristerne for indberetning af dataene.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom (2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De data, som skal indberettes med henblik på udarbejdelse af de EF-statistikker om informationssamfundet, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, og artikel 4 i forordning (EF) nr. 808/2004, er fastlagt i bilag I og II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. september 2008.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 143 af 30.4.2004, s. 49.

(2)  EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.


BILAG I

MODUL 1:   VIRKSOMHEDER OG INFORMATIONSSAMFUNDET

1.   Emner og variabler

a)   Fra listen i bilag I til forordning (EF) nr. 808/2004 er følgende emner udvalgt for referenceåret 2009:

ikt-systemer og deres anvendelse i virksomhederne

virksomhedernes anvendelse af internettet og andre elektroniske netværk

e-handel og e-business-processer

b)   Følgende virksomhedsvariabler indsamles:

Ikt-systemer og deres anvendelse i virksomhederne

Variabler, som skal indsamles for alle virksomheder:

computeranvendelse.

Variabler, som skal indsamles for virksomheder, der anvender computere:

(frivilligt) procentvis antal ansatte, som anvender computer mindst én gang om ugen

anvendelse af et internt computernetværk (f.eks. LAN)

anvendelse af en intern hjemmeside (intranet)

anvendelse af ekstranet

anvendelse af gratis eller open source-styresystemer som f.eks. Linux (dvs. adgang til kildekode, ingen licensafgifter og mulighed for at ændre og/eller videregive dem)

anvendelse af RFID-teknologi (radiofrekvensidentifikation).

Variabler, som skal indsamles for virksomheder, der anvender et internt computernetværk (f.eks. LAN):

anvendelse af trådløs adgang til det interne computernetværk (f.eks. LAN).

Variabler, som skal indsamles for virksomheder, der anvender RFID:

anvendelse af RFID til produktidentifikation

anvendelse af RFID til overvågning og kontrol af industriel produktion

anvendelse af RFID til sporing og lokalisering i forsyningskæden og i forbindelse med lagerstyring

anvendelse af RFID til informationsstyring i forbindelse med service og vedligeholdelse og til forvaltning af aktiver

anvendelse af RFID til betalingsapplikationer

anvendelse af RFID til personidentifikation eller adgangskontrol.

Virksomhedernes anvendelse af internettet og andre elektroniske netværk

Variabler, som skal indsamles for virksomheder, der anvender computere:

internetadgang.

Variabler, som skal indsamles for virksomheder med internetadgang:

procentvis antal ansatte, som mindst en gang om ugen anvender computer med adgang til World Wide Web

internetforbindelse: traditionelt modem eller ISDN

internetforbindelse: DSL

internetforbindelse: anden fast internetforbindelse

internetforbindelse: mobil forbindelse

(frivilligt) anvendelse af internettet til bankforretninger og finansielle transaktioner

(frivilligt) anvendelse af internettet til undervisnings- og uddannelsesformål

anvendelse af internettet til kommunikation med offentlige myndigheder i det foregående kalenderår

anvendelse af websted.

Variabler, som skal indsamles for virksomheder, der kommunikerede med offentlige myndigheder via internettet i det foregående kalenderår:

anvendelse af internettet til at indhente oplysninger fra offentlige myndigheders websteder i det foregående kalenderår

anvendelse af internettet til at downloade formularer fra offentlige myndigheders websteder i det foregående kalenderår

anvendelse af internettet til at fremsende udfyldte formularer til offentlige myndigheder i det foregående kalenderår

anvendelse af internettet til at afvikle en administrativ procedure helt elektronisk, dvs. uden brug af papir, i det foregående kalenderår

anvendelse af internettet til at afgive tilbud i forbindelse med et elektronisk udbudssystem (offentlige e-udbud) i det foregående kalenderår.

Variabler, som skal indsamles for virksomheder, der har et websted:

(frivilligt) adgang til følgende facilitet: erklæring om behandling af personoplysninger, datasikkerhedsmærkning eller certificering af webstedssikkerhed

(frivilligt) adgang til følgende facilitet: produktkataloger eller prislister

(frivilligt) adgang til følgende facilitet: besøgende på webstedet kan selv sammensætte eller formgive produkter

(frivilligt) adgang til følgende facilitet: onlinebestilling eller -reservation

(frivilligt) adgang til følgende facilitet: mulighed for at se ordrestatus online

(frivilligt) adgang til følgende facilitet: personaliseret indhold for regelmæssige/hyppige besøgende

(frivilligt) adgang til følgende facilitet: stillingstilbud eller onlineindgivelse af ansøgninger.

E-handel og e-business-processer

Variabler, som skal indsamles for virksomheder, der anvender computere:

anvendelse af automatiseret dataudveksling defineret som udveksling af meddelelser (f.eks. ordrer, fakturaer, betalingstransaktioner, varebeskrivelser) via internettet eller andre computernetværk i et aftalt format, som muliggør automatisk bearbejdning (f.eks. XML, EDIFACT) uden manuel indtastning

elektronisk udveksling af oplysninger om forsyningskædestyring (SCM) med kunder og leverandører

elektronisk og automatisk udveksling af relevante oplysninger om modtagne ordrer (elektroniske eller ej) med lagerstyringsfunktionen

elektronisk og automatisk udveksling af relevante oplysninger om modtagne ordrer (elektroniske eller ej) med regnskabsfunktionen

elektronisk og automatisk udveksling af relevante oplysninger om modtagne ordrer (elektroniske eller ej) med produktions- eller servicefunktionen

elektronisk og automatisk udveksling af relevante oplysninger om modtagne ordrer (elektroniske eller ej) med distributionsfunktionen

elektronisk og automatisk udveksling af relevante oplysninger om afgivne ordrer (elektroniske eller ej) med lagerstyringsfunktionen

elektronisk og automatisk udveksling af relevante oplysninger om afgivne ordrer (elektroniske eller ej) med regnskabsfunktionen

anvendelse af ERP-software til udveksling af oplysninger om salg og/eller køb med andre interne funktionelle afdelinger (f.eks. finansiering, planlægning, marketing)

anvendelse af alle former for software til styring af kundeoplysninger (CRM) til søgning, lagring og videregivelse af kundeoplysninger til andre afdelinger

anvendelse af alle former for software til styring af kundeoplysninger (CRM) til analyse af kundeoplysninger til markedsføringsformål (fastsættelse af priser, salgsfremme, valg af distributionskanaler mv.)

anvendelse af digital signatur ved alle meddelelser, der sendes, dvs. anvendelse af krypteringsmetoder, som sikrer meddelelsens autenticitet og integritet (giver mulighed for at identificere underskriveren og spore efterfølgende ændringer i meddelelsen).

Variabler, som skal indsamles for virksomheder, som anvender automatiseret dataudveksling:

anvendelse af automatiseret dataudveksling til: at afgive ordrer til leverandører

anvendelse af automatiseret dataudveksling til: at modtage e-fakturaer

anvendelse af automatiseret dataudveksling til: at modtage ordrer fra kunder

anvendelse af automatiseret dataudveksling til: at udsende e-fakturaer

anvendelse af automatiseret dataudveksling til: at afsende eller modtage produktinformation

anvendelse af automatiseret dataudveksling til: at afsende eller modtage transportdokumenter

(frivilligt) anvendelse af automatiseret dataudveksling til: at sende betalingsinstrukser til pengeinstitutter

(frivilligt) anvendelse af automatiseret dataudveksling til: at sende/modtage data til/fra offentlige myndigheder.

For virksomheder, som anvender computere, og som ikke er klassificeret i hovedafdeling K i NACE rev. 2, indsamles følgende variabler:

har afgivet ordrer via computernetværk i det foregående kalenderår

har modtaget ordrer via computernetværk i det foregående kalenderår

(frivilligt) problemer med eller hindringer for anvendelsen af e-handel: varer eller tjenesteydelser er ikke egnede til e-handel

(frivilligt) problemer med eller hindringer for anvendelsen af e-handel: kunderne ikke indstillet på e-handel

(frivilligt) problemer med eller hindringer for anvendelsen af e-handel: sikkerhedshensyn

(frivilligt) problemer med eller hindringer for anvendelsen af e-handel: logistikproblemer

(frivilligt) problemer med eller hindringer for anvendelsen af e-handel: usikkerhed om lovgivningen

(frivilligt) problemer med eller hindringer for anvendelsen af e-handel: tekniske spørgsmål ved gennemførelsen af e-handel

(frivilligt) problemer med eller hindringer for anvendelsen af e-handel: nødvendigt at omlægge forretningsprocesser for at kunne anvende e-handel

(frivilligt) problemer med eller hindringer for anvendelsen af e-handel: tidligere dårlige erfaringer med e-handel

(frivilligt) problemer med eller hindringer for anvendelsen af e-handel: sprogproblemer i forbindelse med international e-handel.

Variabler, som skal indsamles for virksomheder, der udveksler forsyningskædeoplysninger med kunder eller leverandører:

udveksling af oplysninger med leverandører om lagerbeholdninger, produktionsplaner og forventet efterspørgsel

(frivilligt) udveksling af oplysninger med leverandører om forventet efterspørgsel

(frivilligt) udveksling af oplysninger med leverandører om lagerbeholdning

(frivilligt) udveksling af oplysninger med leverandører om produktionsplaner

udveksling af oplysninger med leverandører om leveringsstatus

udveksling af oplysninger med kunder om lagerbeholdninger, produktionsplaner og forventet efterspørgsel

(frivilligt) udveksling af oplysninger med kunder om forventet efterspørgsel

(frivilligt) udveksling af oplysninger med kunder om lagerbeholdning

(frivilligt) udveksling af oplysninger med kunder om produktionsplaner

udveksling af oplysninger med kunder om leveringsstatus

(frivilligt) udveksling af oplysninger med leverandører eller kunder via websteder

(frivilligt) udveksling af oplysninger med leverandører eller kunder via automatiseret dataudveksling.

For virksomheder, som har modtaget ordrer via computernetværk, og som ikke er klassificeret i hovedafdeling K i NACE rev. 2, indsamles følgende variabler:

andel af ordrer modtaget via computernetværk i det foregående kalenderår i procent af den samlede omsætning

andel af ordrer modtaget via websteder i det foregående kalenderår i procent af e-handelen

andel af ordrer modtaget via automatiseret dataudveksling i det foregående kalenderår i procent af e-handelen

(frivilligt) andel af ordrer modtaget via automatiseret dataudveksling over internettet i det foregående kalenderår i procent af e-handelen

(frivilligt) andel af ordrer modtaget via automatiseret dataudveksling over andre netværk i det foregående kalenderår i procent af e-handelen

e-salg efter destination: eget land

e-salg efter destination: andre EU-lande

e-salg efter destination: øvrige verden

(frivilligt) anvendelse af onlinebetalingssystemer til salg via websteder

(frivilligt) anvendelse af offlinebetalingssystemer til salg via websteder

anvendelse af sikkerhedsprotokoller (SSL/TLS) ved modtagelse af ordrer via internettet

(frivilligt) positiv virkning af at indføre e-handel: adgang til nye markeder, større afsætningspotentiale

(frivilligt) positiv virkning af at indføre e-handel: lavere transaktionsomkostninger

(frivilligt) positiv virkning af at indføre e-handel: større omsætning

(frivilligt) positiv virkning af at indføre e-handel: andre virkninger.

For virksomheder, som har modtaget ordrer fra kunder i andre EU-lande via computernetværk, og som ikke er klassificeret i hovedafdeling K i NACE rev. 2, indsamles følgende variabler:

(frivilligt) e-salg efter destination: EU-land, til hvilket der er solgt mest via e-handel i det foregående kalenderår

(frivilligt) e-salg efter destination: EU-land, til hvilket der er solgt næstmest via e-handel i det foregående kalenderår

(frivilligt) e-salg efter destination: EU-land, til hvilket der er solgt tredjemest via e-handel i det foregående kalenderår.

For virksomheder, som har afgivet ordrer via computernetværk, og som ikke er klassificeret i hovedafdeling K i NACE rev. 2, indsamles følgende variabler:

værdi af ordrer afgivet via computernetværk det foregående kalenderår i procent af samlede indkøb — i procentklasser ([0;1], [1;5], [5;10], [10;25], [25;50], [50;75], [75;100])

e-indkøb efter oprindelse: eget land

e-indkøb efter oprindelse: andre EU-lande

e-indkøb efter oprindelse: øvrige verden.

c)   Følgende baggrundsvariabler vedrørende virksomheder indsamles eller tilvejebringes fra alternative kilder:

Variabler, som skal indsamles for alle virksomheder:

virksomhedens vigtigste økonomiske aktivitet i det foregående kalenderår

gennemsnitligt antal ansatte i det foregående kalenderår

beliggenhed (konvergensregion/ikke-konvergensregion) i det foregående kalenderår.

For virksomheder, som ikke er klassificeret i hovedafdeling K i NACE rev. 2, indsamles følgende variabler:

samlet indkøb af varer og tjenesteydelser (værdi ekskl. moms) i det foregående kalenderår

samlet omsætning (værdi ekskl. moms) i det foregående kalenderår.

2.   Dækning

Variablerne i dette bilags punkt 1 b) indsamles og udarbejdes for virksomheder med følgende økonomiske aktiviteter, af følgende størrelse og beliggende inden for følgende geografiske område:

a)   Økonomisk aktivitet: virksomheder klassificeret i følgende kategorier i NACE rev. 2:

NACE-kategori

Beskrivelse

Hovedafdeling C

»Fremstillingsvirksomhed«

Hovedafdeling D, E

»El-, gas- og fjernvarmeforsyning, vandforsyning, kloakvæsen, affaldshåndtering«

Hovedafdeling F

»Bygge- og anlægsvirksomhed«

Hovedafdeling G

»Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler«

Hovedafdeling H

»Transport og godshåndtering«

Hovedafdeling I

»Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed«

Hovedafdeling J

»Information og kommunikation«

Undergruppe

64.19, 64.92, 66.12 og 66.19

Gruppe

65.1 og 65.2

»Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring«

Hovedafdeling L

»Fast ejendom«

Hovedgruppe 69-74

»Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser«

Hovedafdeling N

»Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester«

b)   Virksomhedsstørrelse: virksomheder med 10 ansatte eller derover. Dækningen af virksomheder med under 10 ansatte er frivillig.

c)   Geografisk dækning: virksomheder beliggende inden for en medlemsstats område.

3.   Referenceperiode

Referenceperioden er 2008 for de variabler, som refererer til det foregående kalenderår. For øvrige variabler er referenceperioden januar 2009.

4.   Opdeling

For de emner og variabler, der er nævnt i dette bilags punkt 1 b), indsamles følgende baggrundsdata:

a)   Opdeling efter økonomisk aktivitet: i henhold til følgende NACE rev. 2-aggregater:

NACE rev. 2-aggregering ved eventuel beregning af nationale aggregater

 

10-18

 

19-22

 

23-25

 

26-33

 

35-39

 

41-43

 

45-47

 

49-53

 

55

 

56

 

58-63

 

64.19 + 64.92 + 65.1 + 65.2 + 66.12 + 66.19

 

68

 

69-74

 

77-82

 

79

NACE rev. 2-aggregering ved eventuel beregning af europæiske aggregater

 

10-12

 

13-15

 

16-18

 

26

 

27-28

 

29-30

 

31-33

 

45

 

46

 

47

 

58-60

 

61

 

62-63

 

64.19 + 64.92

 

65.1 + 65.2

 

66.12 + 66.19

 

77-78 + 80-82

Dataene skal indberettes opdelt efter de respektive NACE rev. 1.1-aggregater, således at dataene kan sammenlignes mellem begge versioner af nomenklaturen for økonomiske aktiviteter.

NACE-aggregater

 

DA + DB + DC + DD + DE

 

DF + DG + DH

 

DI + DJ

 

DK + DL + DM + DN

 

45

 

50

 

51

 

52

 

55.1 + 55.2

 

60 + 61 + 62 + 63

 

64

 

65.12 + 65.22

 

66.01 + 66.03

 

72

 

70 + 71 + 73 + 74

 

92.1 + 92.2

De frivillige NACE rev. 1.1-kategorier opdeles, hvis de er dækket, som følger:

NACE-aggregater

 

22

 

40 + 41

 

55.3 + 55.4 + 55.5

 

92.3 to 92.7

 

93

 

67.12 + 67.13 + 67.2

b)   Opdeling i størrelsesklasser: Dataene opdeles i følgende størrelsesklasser efter antallet af ansatte:

Størrelsesklasse

 

10 ansatte og derover

 

10-49 ansatte

 

50-249 ansatte

 

250 ansatte og derover

Følgende opdeling anvendes på virksomheder med under 10 ansatte, hvis de er dækket: (Variablerne indberettes frivilligt for størrelsesklasserne »Under 5 ansatte« og »5-9 ansatte«.)

Størrelsesklasse

 

Under 10 ansatte

 

Under 5 ansatte (frivilligt)

 

5-9 ansatte (frivilligt)

c)   Geografisk opdeling: Dataene opdeles i følgende regionale grupper:

Regional gruppe

 

Konvergensregioner

 

Ikke-konvergensregioner

5.   Hyppighed

Dataene indberettes én gang for 2009.

6.   Frister

a)   De i artikel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004 nævnte aggregerede data, der i givet fald angives som fortrolige eller upålidelige, skal indberettes til Eurostat inden den 5. oktober 2009. På denne dato skal dataene være færdigbearbejdet, valideret og godkendt. Dataene indberettes i et maskinlæsbart tabelformat, som er i overensstemmelse med Eurostats retningslinjer.

b)   De metadata, som er nævnt i artikel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004, skal indberettes til Eurostat inden den 31. maj 2009. Metadataene indberettes efter den af Eurostat fastsatte model.

c)   Kvalitetsrapporten, der er nævnt i artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 808/2004, fremsendes til Eurostat senest den 5. november 2009. Kvalitetsrapporten udarbejdes efter den af Eurostat fastsatte model.


BILAG II

MODUL 2:   PRIVATPERSONER, HUSSTANDE OG INFORMATIONSSAMFUNDET

1.   Emner og variabler

a)   Fra listen i bilag II til forordning (EF) nr. 808/2004 udvælges følgende emner for referenceåret 2009:

privatpersoners og/eller husstandes adgang til og anvendelse af ikt-systemer

privatpersoners og/eller husstandes anvendelse af internettet til forskellige formål

ikt-kompetence

hindringer for anvendelsen af ikt og internettet.

b)   Følgende variabler indsamles:

Privatpersoners og/eller husstandes adgang til og anvendelse af ikt-systemer

Variabler, som skal indsamles for alle husstande:

adgang til computer i hjemmet

internetadgang i hjemmet, uanset om den benyttes eller ej.

Variabler, som skal indsamles for husstande, der har internetadgang i hjemmet:

apparater benyttet til internetadgang i hjemmet: stationær computer

apparater benyttet til internetadgang i hjemmet: bærbar computer (laptop)

apparater benyttet til internetadgang i hjemmet: andre mobile apparater

(frivilligt) apparater benyttet til internetadgang i hjemmet: mobiltelefon med internetadgang

(frivilligt) apparater benyttet til internetadgang i hjemmet: håndholdt computer

apparater benyttet til internetadgang i hjemmet: tv-apparat med særlig internetforbindelse

apparater benyttet til internetadgang i hjemmet: spillekonsol

apparater benyttet til internetadgang i hjemmet: ukendt

arten af internetforbindelse i hjemmet: modem eller ISDN

arten af internetforbindelse i hjemmet: DSL (f.eks. ADSL, SHDSL)

arten af internetforbindelse i hjemmet: anden bredbåndsforbindelse (f.eks. kabel, UMTS)

arten af internetforbindelse i hjemmet: mobiltelefon over smalbånd (GPRS mv.).

Variabler, som skal indsamles for alle privatpersoner:

seneste anvendelse af computer i hjemmet, på arbejdspladsen eller andetsteds (inden for de sidste tre måneder; for tre måneder til et år siden; for over et år siden; har aldrig anvendt en computer).

Variabler, som skal indsamles for privatpersoner, der har anvendt en computer inden for de sidste tre måneder:

hvor ofte har computeren gennemsnitligt været anvendt (hver dag eller næsten hver dag; mindst én gang om ugen (men ikke hver dag); mindst én gang om måneden (men ikke hver uge); mindre end én gang om måneden)

(frivilligt) hvor blev computeren anvendt inden for de sidste tre måneder: i hjemmet

(frivilligt) hvor blev computeren anvendt inden for de sidste tre måneder: på arbejdspladsen (ikke i hjemmet)

(frivilligt) hvor blev computeren anvendt inden for de sidste tre måneder: på uddannelsesstedet

(frivilligt) hvor blev computeren anvendt inden for de sidste tre måneder: i en anden persons hjem

(frivilligt) hvor blev computeren anvendt inden for de sidste tre måneder: andetsteds (f.eks. offentligt bibliotek, hotel, lufthavn, internetcafé).

Privatpersoners og/eller husstandes anvendelse af internettet til forskellige formål

Variabler, som skal indsamles for alle privatpersoner:

hvornår er internettet sidst blevet anvendt (inden for de sidste tre måneder; for tre måneder til et år siden; for over et år siden; har aldrig anvendt internettet).

Variabler, som skal indsamles for privatpersoner, der allerede har anvendt internettet:

hvornår er internettet sidst blevet anvendt til private handelsformål (inden for de sidste tre måneder; for tre måneder til et år siden; for over et år siden; aldrig købt eller afgivet bestilling via internettet)

internetanvendelse inden for de sidste 12 måneder for at deltage i væddemål (f.eks. sportsvæddemål) eller spil eller lotto

(frivilligt) viden om de grundlæggende forbrugerrettigheder i EU i forbindelse med onlinekøb af varer over internettet (undtagen auktioner): ophævelse af købet og ret til at få pengene tilbage inden for en kort periode for de fleste varers vedkommende

(frivilligt) viden om de grundlæggende forbrugerrettigheder i EU i forbindelse med onlinekøb af varer over internettet (undtagen auktioner): levering af varerne inden for højst 30 dage efter afgivelse af bestilling (medmindre andet er aftalt mellem parterne)

(frivilligt) viden om de grundlæggende forbrugerrettigheder i EU i forbindelse med onlinekøb af varer over internettet (undtagen auktioner): behandling af personoplysninger og databeskyttelse (f.eks. samtykke til databehandling ud over hvad der er nødvendigt for ordrebehandling og fakturering)

(frivilligt) viden om de grundlæggende forbrugerrettigheder i EU i forbindelse med onlinekøb af varer over internettet (undtagen auktioner): ret til at få oplysninger om kontraktbetingelserne

(frivilligt) viden om de grundlæggende forbrugerrettigheder i EU i forbindelse med onlinekøb af varer over internettet (undtagen auktioner): intet af ovennævnte.

Variabler, som skal indsamles for privatpersoner, der har anvendt internettet inden for de sidste tre måneder:

hvor ofte har internettet været anvendt inden for de sidste tre måneder (hver dag eller næsten hver dag; mindst én gang om ugen (men ikke hver dag); mindst én gang om måneden (men ikke hver uge); mindre end én gang om måneden)

hvor blev internettet anvendt inden for de sidste tre måneder: i hjemmet

hvor blev internettet anvendt inden for de sidste tre måneder: på arbejdspladsen (ikke i hjemmet)

hvor blev internettet anvendt inden for de sidste tre måneder: på uddannelsesstedet

hvor blev internettet anvendt inden for de sidste tre måneder: i en anden persons hjem

hvor blev internettet anvendt inden for de sidste tre måneder: andetsteds

(frivilligt) hvor blev internettet anvendt inden for de sidste tre måneder: offentligt bibliotek

(frivilligt) hvor blev internettet anvendt inden for de sidste tre måneder: postkontor

(frivilligt) hvor blev internettet anvendt inden for de sidste tre måneder: offentligt kontor, rådhus eller offentligt organ

(frivilligt) hvor blev internettet anvendt inden for de sidste tre måneder: lokalsamfundsorganisation eller frivillig organisation

(frivilligt) hvor blev internettet anvendt inden for de sidste tre måneder: internetcafé

(frivilligt) hvor blev internettet anvendt inden for de sidste tre måneder: hotspot (hoteller, lufthavne og andre offentlige steder mv.)

anvendelse af mobile apparater til internetadgang: mobiltelefon

anvendelse af mobile apparater til internetadgang: mobiltelefon via GPRS

anvendelse af mobile apparater til internetadgang: mobiltelefon via UMTS, HSDPA (3G, 3G+)

anvendelse af mobile apparater til internetadgang: håndholdt computer (palmtop, PDA)

anvendelse af mobile apparater til internetadgang: bærbar computer (laptop) via trådløs forbindelse uden for hjemmet eller arbejdspladsen

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at afsende og/eller modtage e-mail

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at foretage telefonopkald eller videoopkald (ved hjælp af webcam) via internettet

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at afsende meddelelser til chat sites, blogs, nyhedsgrupper eller onlinediskussionsfora eller til instant messaging

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at søge oplysninger om varer og tjenesteydelser

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at søge oplysninger om rejser og hoteller o.l.

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at lytte til webradio og/eller se webtv

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at oploade selvproduceret indhold (tekst, billeder, fotos, video, musik mv.) til et websted, som andre også har adgang til

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at downloade software (undtagen software til computerspil)

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at afspille eller downloade spil, billeder, film eller musik

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at læse eller downloade onlinenyheder, -aviser eller -tidsskrifter

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at søge job eller sende jobansøgning

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at søge sundhedsoplysninger

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at benytte internetbank

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at sælge varer eller tjenesteydelser, f.eks. via auktioner

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at søge oplysninger om uddannelse og efteruddannelseskurser

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til onlinekursus (uanset emne)

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at søge på internettet i læringsøjemed

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at søge oplysninger fra offentlige myndigheders websteder

anvendelse af internettet inden for de sidste tolv måneder til private formål til at søge oplysninger fra offentlige myndigheders websteder

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at downloade officielle formularer fra offentlige myndigheders websteder

anvendelse af internettet inden for de sidste tolv måneder til private formål til at downloade officielle formularer fra offentlige myndigheders websteder

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at indsende udfyldte formularer til offentlige myndigheder

anvendelse af internettet inden for de sidste tolv måneder til private formål til at indsende udfyldte formularer til offentlige myndigheder.

Variabler, der skal indsamles for privatpersoner, som har anvendt internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at finde oplysninger om varer eller tjenesteydelser:

(frivilligt) oplysningerne blev brugt ved køb af varer eller tjenesteydelser

(frivilligt) oplysningerne blev brugt ved køb over internettet.

Variabler, der skal indsamles for privatpersoner, som har anvendt internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at læse eller downloade onlinenyheder, -aviser eller –tidsskrifter:

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at downloade onlinenyheder, -aviser eller -tidsskrifter, som personen har tegnet abonnement på for at kunne modtage dem regelmæssigt.

Variabler, som skal indsamles for privatpersoner, der har anvendt internettet til e-handel til private formål inden for de sidste tolv måneder:

anvendelse af internettet til at afgive bestilling på fødevarer eller købmandsvarer inden for de sidste tolv måneder

anvendelse af internettet til at afgive bestilling på husholdningsvarer inden for de sidste tolv måneder

anvendelse af internettet til at afgive bestilling på medicin inden for de sidste tolv måneder

anvendelse af internettet til at afgive bestilling på film eller musik inden for de sidste tolv måneder (for film angives separat: om levering sker online; for musik angives separat: om levering sker online)

anvendelse af internettet til at afgive bestilling på bøger, tidsskrifter, aviser eller e-læringsmateriale inden for de sidste tolv måneder (angives separat: om levering sker online)

anvendelse af internettet til at afgive bestilling på tøj eller sportsartikler inden for de sidste tolv måneder

anvendelse af internettet til at afgive bestilling på videospil og opgraderinger inden for de sidste tolv måneder (angives separat sammen med anden computersoftware og opgraderinger: om levering sker online)

anvendelse af internettet til at afgive bestilling på anden computersoftware og opgraderinger inden for de sidste tolv måneder (angives separat sammen med videospil og opgraderinger: om levering sker online)

anvendelse af internettet til at afgive bestilling på computerhardware inden for de sidste tolv måneder

anvendelse af internettet til at afgive bestilling på elektronisk udstyr (inkl. kameraer) inden for de sidste tolv måneder

anvendelse af internettet til at afgive bestilling på telekommunikationstjenester (f.eks. tv, bredbåndsabonnement, fastnet- eller mobiltelefonabonnement, optankning af taletidskort)

anvendelse af internettet til at købe aktier, forsikringer eller andre finansielle tjenester inden for de sidste tolv måneder

anvendelse af internettet til at afgive bestilling på ferieophold (hoteller osv.) inden for de sidste tolv måneder

anvendelse af internettet til at afgive bestilling på andre rejsearrangementer (billetter til transport, billeje osv.; angives separat sammen med billetter til forestillinger: om levering sker online)

anvendelse af internettet til at afgive bestilling på billetter til forskellige forestillinger inden for de sidste tolv måneder (angives separat sammen med billetter til rejser: om levering sker online)

anvendelse af internettet til at afgive bestilling på andre varer og tjenesteydelser inden for de sidste tolv måneder

varer eller tjenesteydelser er købt eller bestilt inden for de sidste tolv måneder hos udbydere i hjemlandet

varer eller tjenesteydelser er købt eller bestilt inden for de sidste tolv måneder hos udbydere i andre EU-lande

varer eller tjenesteydelser er købt eller bestilt inden for de sidste tolv måneder hos udbydere i den øvrige verden

varer eller tjenesteydelser, som er købt eller bestilt inden for de sidste tolv måneder: udbyderens hjemland ukendt

(frivilligt) antal bestillinger eller varer eller tjenesteydelser købt over internettet inden for de sidste tre måneder (1-5 bestillinger/køb; mellem >5 og 10 bestillinger/køb; >10 bestillinger/køb; ukendt)

(frivilligt) samlet værdi af varer eller tjenesteydelser (eksklusive aktier eller andre finansielle tjenesteydelser) købt over internettet inden for de sidste tre måneder (beløb i national valuta eller i klasser, hvis den nationale valuta er euro: under 50 EUR, 50 til under 100 EUR, 100 til under 500 EUR, 500 til under 1 000 EUR, 1 000 EUR og derover; ukendt)

betalingsform for varer eller tjenesteydelser bestilt over internettet til private formål inden for de sidste tolv måneder: har givet kredit- eller debetkortoplysninger over internettet

betalingsform for varer eller tjenesteydelser bestilt over internettet til private formål inden for de sidste tolv måneder: har givet oplysninger om forudbetalt betalingskort eller forudbetalt konto over internettet

betalingsform for varer eller tjenesteydelser bestilt over internettet til private formål inden for de sidste tolv måneder: elektronisk bankoverførsel via internetbank

betalingsform for varer eller tjenesteydelser bestilt over internettet til private formål inden for de sidste tolv måneder: betaling på anden måde end over internettet (kontant, ved almindelig bankoverførsel osv.)

problemer inden for de sidste tolv måneder i forbindelse med køb eller bestilling af varer eller tjenesteydelser over internettet til private formål uanset problemets art

større udvalg af varer eller tjenesteydelser er et argument for at bestille varer eller tjenesteydelser over internettet til private formål (meget vigtigt; til en vis grad; slet ikke)

lavere priser er et argument for at bestille varer eller tjenesteydelser over internettet til private formål (meget vigtigt; til en vis grad; slet ikke)

et brugervenligt websted er et argument for at bestille varer eller tjenesteydelser over internettet til private formål (meget vigtigt; til en vis grad; slet ikke)

bekvemmelighed (f.eks. tidsbesparelse, altid åbent, mulighed for at købe i udlandet) er et argument for at bestille varer eller tjenesteydelser over internettet til private formål (meget vigtigt; til en vis grad; slet ikke)

mulighed for at købe produkter, der ikke findes i mit område eller min region, er et argument for at bestille varer eller tjenesteydelser over internettet til private formål (meget vigtigt; til en vis grad; slet ikke)

at webstedtjenesternes kvalitet er godkendt af et uafhængigt organ, eller at der er et anerkendt garantimærke, er et argument for at bestille varer eller tjenesteydelser over internettet til private formål (meget vigtigt; til en vis grad; slet ikke)

karakterer og feedback på webstedet fra andre brugere er et argument for at bestille varer eller tjenesteydelser over internettet til private formål (meget vigtigt; til en vis grad; slet ikke)

vished om juridiske rettigheder og garanti er et argument for at bestille varer eller tjenesteydelser over internettet til private formål (meget vigtigt; til en vis grad; slet ikke)

læser salgsbetingelserne ved køb af varer eller tjenesteydelser over internettet til private formål (altid; en gang imellem; aldrig).

Variabler, som skal indsamles for privatpersoner, der har anvendt internettet til e-handel til private formål inden for de sidste tolv måneder til bestilling af medicin:

(frivilligt) e-handel til bestilling af medicin på recept

(frivilligt) e-handel til bestilling af medicin uden recept.

Variabler, der skal indsamles for privatpersoner, som har anvendt internettet til e-handel til private formål inden for de sidste tolv måneder, og som er stødt på problemer med e-handel:

problemer i forbindelse med e-handel: teknisk svigt på webstedet ved bestilling eller betaling

problemer i forbindelse med e-handel: problemer med at finde oplysninger om garanti og andre juridiske rettigheder

problemer i forbindelse med e-handel: leveringstid længere end angivet

problemer i forbindelse med e-handel: endelig pris højere end angivet (f.eks. større leveringsomkostninger, uventet ekspeditionsgebyr)

problemer i forbindelse med e-handel: varer forkerte eller beskadigede

problemer i forbindelse med e-handel: problemer med svindel (f.eks. har slet ikke modtaget nogen varer/tjenesteydelser, misbrug af kreditkortoplysninger)

problemer i forbindelse med e-handel: klager og afhjælpning af mangler vanskelig eller utilfredsstillende svar efter klage

problemer i forbindelse med e-handel: andet.

Ikt-kompetence

Variabler, som skal indsamles for privatpersoner, der har anvendt en computer:

(frivilligt) seneste kursus af mindst tre timers varighed om en eller anden form for anvendelse af computer (inden for de sidste tre måneder; for tre måneder til et år siden; for et år til tre år siden; for over tre år siden; har aldrig gået på et kursus)

tilstrækkeligt computerkendskab til at kopiere eller flytte fil eller folder

tilstrækkeligt computerkendskab til at anvende copy- og paste-funktion til kopiering eller flytning af informationer i et dokument

tilstrækkeligt computerkendskab til at foretage basale beregninger i et regneark

tilstrækkeligt computerkendskab til at komprimere (eller zippe) filer

tilstrækkeligt computerkendskab til at tilslutte og installere nyt udstyr, f.eks. printer eller modem

tilstrækkeligt computerkendskab til at skrive dataprogram i et særligt programmeringssprog.

Hindringer for anvendelsen af ikt og internettet

Variabler, som skal indsamles for husstande, der har adgang til internettet i hjemmet, men ikke via en bredbåndsforbindelse:

hindringer for internetadgang via bredbåndsforbindelse i hjemmet: for dyrt

hindringer for internetadgang via bredbåndsforbindelse i hjemmet: har ikke brug for det

hindringer for internetadgang via bredbåndsforbindelse i hjemmet: findes ikke i mit område

hindringer for internetadgang via bredbåndsforbindelse i hjemmet: mulighed for bredbåndsadgang andre steder (f.eks. på arbejde)

hindringer for internetadgang via bredbåndsforbindelse i hjemmet: ingen af ovennævnte hindringer, men andre.

Variabler, som skal indsamles for privatpersoner, der har anvendt internettet, men ikke til e-handel inden for de sidste tolv måneder:

hindringer for e-handel: har ikke brug for det

hindringer for e-handel: foretrækker at handle personligt, ønsker at se varen, loyalitet over for butikker, vane

hindringer for e-handel: relevante oplysninger om varer og tjenesteydelser svære at finde på webstedet

hindringer for e-handel: manglende kendskab

hindringer for e-handel: levering af varer bestilt over internettet er et problem (f.eks. tager for lang tid eller er logistisk set vanskelig)

hindringer for e-handel: betænkeligheder ved sikkerheden i forbindelse med betaling (f.eks. udlevering af kreditkortoplysninger over internettet)

hindringer for e-handel: betænkeligheder i forbindelse med datasikkerhed (f.eks. udlevering af personoplysninger over internettet)

hindringer for e-handel: tillidsproblemer omkring modtagelse eller returnering af varer, betænkeligheder omkring mulighed for klager eller afhjælpning af mangler

hindringer for e-handel: intet betalingskort til betaling over internettet

hindringer for e-handel: internetforbindelsen for langsom

hindringer for e-handel: andet.

2.   Dækning

a)   De statistiske enheder, som skal anvendes ved indsamlingen af de variabler, der er nævnt i dette bilags punkt 1 b) vedrørende husstande, er husstande, hvori mindst ét medlem tilhører aldersgruppen 16-74 år.

b)   De statistiske enheder, som skal anvendes ved indsamlingen af de variabler, der er nævnt i dette bilags punkt 1 b) vedrørende privatpersoner, er privatpersoner i alderen 16-74 år.

c)   Geografisk dækning: husstande og/eller privatpersoner inden for en medlemsstats område.

3.   Referenceperiode

Den primære referenceperiode for de statistiske oplysninger, der skal indsamles, er første kvartal af 2009.

4.   Opdeling

a)   Angående de emner og variabler, der er nævnt i dette bilags punkt 1 b) vedrørende husstande, indsamles følgende baggrundsdata:

bopælsregion (indsamles efter NUTS 1-regioner)

(frivilligt) bopælsregion efter NUTS 2-regioner

beliggenhed: konvergensregioner (herunder også udfasningsregioner); regioner omfattet af målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse

urbaniseringsgrad: tætbefolkede områder; middeltætbefolkede områder; tyndtbefolkede områder

husstandens art: antallet af husstandsmedlemmer (indsamles separat: antallet af børn under 16 år)

(frivilligt) husstandens månedlige nettoindkomst (opgøres i værdi eller ved hjælp af kvartiler).

b)   Angående de emner og variabler, der er nævnt i dette bilags punkt 1 b) vedrørende privatpersoner, indsamles følgende baggrundsdata:

bopælsregion (indsamles efter NUTS 1-regioner)

(frivilligt) bopælsregion efter NUTS 2-regioner

beliggenhed: konvergensregioner (herunder også udfasningsregioner); regioner omfattet af målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse

urbaniseringsgrad: tætbefolkede områder; middeltætbefolkede områder; tyndtbefolkede områder

køn: mand; kvinde

alder (angives som værdi eller efter aldersgrupper): under 16 år (frivilligt); 16-24 år; 25-34 år; 35-44 år; 45-54 år; 55-64 år; 65-74 år; over 74 år (frivilligt)

højeste afsluttede uddannelsesniveau i henhold til den internationale standardklassifikation af uddannelser (ISCED 97): lavt niveau (ISCED 0, 1 eller 2); mellemniveau (ISCED 3 og 4); højt niveau (ISCED 5 og 6)

beskæftigelsesmæssig status: lønmodtager, selvstændig, herunder medhjælpende familiemedlemmer; arbejdsløs; studerende uden for arbejdsstyrken; andre privatpersoner uden for arbejdsstyrken

stilling/fag i henhold til den internationale stillingsklassifikation (ISCO-88): arbejdere, funktionærer; ikt-arbejdstagere, ikke-ikt-arbejdstagere.

5.   Hyppighed

Dataene indberettes én gang for 2009.

6.   Frister for indberetning af resultater

a)   De i artikel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004 nævnte aggregerede data, der i givet fald angives som fortrolige eller upålidelige, skal indberettes til Eurostat inden den 5. oktober 2009. På denne dato skal dataene være færdigbearbejdet, valideret og godkendt. Dataene indberettes i et maskinlæsbart tabelformat, som er i overensstemmelse med Eurostats retningslinjer.

b)   De metadata, som er nævnt i artikel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004, skal indberettes til Eurostat inden den 31. maj 2009. Metadataene indberettes efter den af Eurostat fastsatte model.

c)   Kvalitetsrapporten, der er nævnt i artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 808/2004, fremsendes til Eurostat senest den 5. november 2009. Kvalitetsrapporten udarbejdes efter den af Eurostat fastsatte model.


Top