EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0265

2007/265/EF: Kommissionens beslutning af 26. april 2007 om ændring af bilag E til Rådets direktiv 92/65/EØF for at indsætte supplerende sundhedsforanstaltninger vedrørende handel med levende bier og for at ajourføre sundhedscertifikatmodellerne (meddelt under nummer K(2007) 1811)( EØS-relevant tekst).

OJ L 114, 1.5.2007, p. 17–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 168 - 176

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/265/oj

1.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 114/17


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 26. april 2007

om ændring af bilag E til Rådets direktiv 92/65/EØF for at indsætte supplerende sundhedsforanstaltninger vedrørende handel med levende bier og for at ajourføre sundhedscertifikatmodellerne

(meddelt under nummer K(2007) 1811)

(EØS-relevant tekst)

(2007/265/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (1), særlig artikel 22, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Certifikatmodellen til brug ved samhandel inden for Fællesskabet med levende bier (Apis mellifera) er fastsat i del 2 i bilag E til direktiv 92/65/EØF. Sundhedscertifikatet indeholder ingen dyresundhedskrav vedrørende lille stadebille (Aethina tumida) og Tropilaelaps-mide (Tropilaelaps spp.), da angreb heraf aldrig er konstateret i Fællesskabet.

(2)

For at afspejle den potentielle risiko, disse skadedyr udgør, er forekomst heraf imidlertid nu omfattet af en OIE-anmeldelsespligt (OIE = Det Internationale Kontor for Epizootier), og der er fastsat beskyttelsesforanstaltninger over for import af levende bier fra tredjelande ved Kommissionens beslutning 2003/881/EF (2).

(3)

Skulle disse skadedyr på trods af foranstaltningerne blive ført ind i Fællesskabet, er det vigtigt, at der er etableret supplerende forholdsregler for at begrænse spredning af sygdommen i Fællesskabet. Certifikatet til brug ved samhandel inden for Fællesskabet med levende bier og humlebier bør derfor revideres, så det også omfatter dyresundhedskrav vedrørende angreb forårsaget af lille stadebille eller Tropilaelaps-mide.

(4)

Kravene bør tage sigte på at begrænse flytninger af levende bier (Apis mellifera) og humlebier (Bombus spp.) fra angrebne områder. I betragtning af evnen hos lille stadebille og Tropilaelaps-mide til at spredes hurtigt bør det område, der betragtes som omfattet af restriktioner i tilfælde af udbrud af denne sygdom, dække mindst 100 km omkring det angrebne sted.

(5)

Dertil kommer, at Traces-systemet (Trade Control and Expert System), der er et integreret edb-veterinærsystem, er blevet oprettet i henhold til Kommissionens beslutning 2003/623/EF (3). For at Traces kan fungere så effektivt som muligt, bør certifikaterne til brug ved samhandel inden for Fællesskabet være kompatible med dette edb-system.

(6)

Sundhedscertifikaterne i bilag E til direktiv 92/65/EØF bør derfor ændres, så Traces kan fungere bedre, og sundhedscertifikatet i del 2 i bilag E bør desuden ændres, så det indeholder de supplerende sundhedsforanstaltninger vedrørende handel med levende bier og humlebier.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag E til direktiv 92/65/EØF erstattes af bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 1. maj 2007.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54. Senest ændret ved direktiv 2004/68/EF (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 321. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 128).

(2)  EUT L 328 af 17.12.2003, s. 26. Ændret ved beslutning 2005/60/EF (EUT L 25 af 28.1.2005, s. 64).

(3)  EUT L 216 af 28.8.2003, s. 58.


BILAG

»BILAG E

Del I —   Sundhedscertifikat til brug ved handel med dyr fra bedrifter

Image

Image

Image

Del 2 —   Sundhedscertifikat til brug ved handel med bifamilier/bidronninger og humlebier

Image

Image

Del 3 —   Sundhedscertifikat til brug ved handel med dyr, sæd, embryoner og æg fra godkendte organer, institutter eller centre

Image

Image


Top