EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2422

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2422/2001 af 6. november 2001 om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr

OJ L 332, 15.12.2001, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 027 P. 132 - 137
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 027 P. 132 - 137
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 027 P. 132 - 137
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 027 P. 132 - 137
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 027 P. 132 - 137
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 027 P. 132 - 137
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 027 P. 132 - 137
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 027 P. 132 - 137
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 027 P. 132 - 137

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2008; ophævet ved 32008R0106

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2422/oj

32001R2422

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2422/2001 af 6. november 2001 om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr

EF-Tidende nr. L 332 af 15/12/2001 s. 0001 - 0006


Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2422/2001

af 6. november 2001

om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kontorudstyr tegner sig for en betydelig del af det samlede elforbrug. Dette udstyrs elforbrug kan reduceres mest effektivt ved at nedsætte elforbruget ved standby i overensstemmelse med Rådets konklusioner af maj 1999 om elektroniske brugsapparaters tomgangstab. De forskellige modeller på EF-markedet har et standby-forbrug, som varierer meget.

(2) Der kan imidlertid også træffes andre foranstaltninger til reduktion af disse apparaters elektricitetsforbrug, f.eks. ved at slukke dem fuldstændigt, når der ikke er brug for dem, og dette ikke forstyrrer deres funktion. Kommissionen bør undersøge, hvilke foranstaltninger der er hensigtsmæssige med henblik på også at udnytte dette energibesparelsespotentiale.

(3) Det er vigtigt at fremme foranstaltninger, der kan sikre, at det indre marked fungerer tilfredsstillende.

(4) Det er ønskeligt at koordinere de nationale energimærkningsinitiativer for at gøre den negative indvirkning for erhvervsliv og handel mindst mulig.

(5) Det er hensigtsmæssigt som udgangspunkt at tage et højt beskyttelsesniveau, når det drejer sig om forslag til indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love eller administrative bestemmelser om sundhed, sikkerhed, miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse. Denne forordning bidrager til et højt beskyttelsesniveau for miljøet og for forbrugerne, samtidig med at den sigter mod at forbedre energieffektiviteten for dette udstyr betydeligt.

(6) Da målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne og derfor på grund af handlingens omfang eller virkninger bedre kan gennemføres på fællesskabsplan, kan Fællesskabet træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, er denne forordning ikke mere vidtgående end, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(7) Traktatens artikel 174 nævner desuden beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten samt en forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne blandt de mål, der skal forfølges ved Fællesskabets politik på miljøområdet. Elproduktion og -forbrug tegner sig for ca. 30 % af den menneskeskabte emission af kuldioxid (CO2) og ca. 35 % af forbruget af primærenergi i Fællesskabet. Disse andele er stigende, og strømspildet som følge af stand-by-funktionen udgør ca. 10 % af elforbruget.

(8) Rådets beslutning 89/364/EØF af 5. juni 1989 om Fællesskabets handlingsprogram til forbedring af elektricitetsudnyttelsen(4) har en dobbelt målsætning: Forbrugerne bør tilskyndes til at foretrække apparater og udstyr med stor eleffektivitet, og apparaternes og udstyrets effektivitet bør forbedres. Det er nødvendigt med yderligere initiativer for at forbedre forbrugeroplysningen.

(9) I protokollen under De Forenede Nationers Rammekonvention om Klimaændringer undertegnet i Kyoto den 10. december 1997 blev der opfordret til emissionsreduktioner for drivhusgasser i Fællesskabet på 8 % senest i perioden 2008-2012. For at nå dette mål er der behov for mere effektive foranstaltninger, der kan nedsætte CO2-emissionerne i Fællesskabet.

(10) Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 2179/98/EF af 24. september 1998 om revision af Det Europæiske Fællesskabs program for politik og handling i forbindelse med miljøet og bæredygtig udvikling "Mod en bæredygtig udvikling"(5) er det en hovedprioritering at integrere miljøkrav med hensyn til energi for at lægge mere vægt på energieffektivitetsmærkning af udstyr.

(11) Rådets resolution af 7. december 1998 om energieffektivitet i Det Europæiske Fællesskab(6) indeholdt en opfordring til i højere grad at anvende mærkning af apparater og udstyr.

(12) Det er ønskeligt, at energieffektivitetskrav, -mærkning og -afprøvningsmetoder koordineres, hvor det er hensigtsmæssigt.

(13) Det meste energieffektive kontorudstyr er ikke eller kun lidt dyrere, og det vil derfor i mange tilfælde tjene sig selv ind ret hurtigt. Energibesparelse og reduktion af CO2-udledningen kan derfor på dette område nås uden ulemper for forbrugere og industri.

(14) Der handles med kontorudstyr overalt i verden. Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og De Forenede Staters regering om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr, vil lette den internationale samhandel med og miljøbeskyttelsen af sådant udstyr. Denne forordning har til formål at gennemføre nævnte aftale i Fællesskabet.

(15) For at opnå indflydelse på kravene til Energy Star-mærket, der anvendes i hele verden, er det hensigtsmæssigt, at Fællesskabet deltager i arbejdet med dette mærke og i udarbejdelsen af de tekniske specifikationer for det. Kommissionen må imidlertid regelmæssigt kontrollere, at de tekniske kriterier er ambitiøse nok, og at der tages tilstrækkeligt hensyn til Fællesskabets interesser.

(16) Det er nødvendigt at fastlægge effektive håndhævelsesbestemmelser for at sikre en korrekt gennemførelse af programmet for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr, sikre producenterne lige konkurrencevilkår og beskytte forbrugernes rettigheder.

(17) Forordningen omfatter udelukkende kontorudstyrsprodukter.

(18) Rådets direktiv 92/75/EØF af 22. september 1992 om angivelse af husholdningsapparaters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger(7) er ikke det mest hensigtsmæssige instrument for kontorudstyr. Den mest omkostningseffektive foranstaltning til at fremme kontorudstyrs energieffektivitet er at indføre et frivilligt mærkningsprogram.

(19) For at ordningen kan gennemføres på effektiv og neutral vis, bør arbejdet med at fastlægge og revidere de tekniske specifikationer gives til et passende organ, EF-rådet for Energy Star-programmet (Energy Star-Rådet). Energy Star-Rådet bør sammensættes af nationale repræsentanter.

(20) Det bør sikres, at programmet for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr er i overensstemmelse med og koordineres med prioriteringerne i EF-politikken og med andre EF-ordninger for mærkning eller certificering, f.eks. direktiv 92/75/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke(8).

(21) Det er ønskeligt, at Fællesskabets Energy Star-program og andre frivillige ordninger for energimærkning af kontorudstyr i Fællesskabet koordineres, således at man kan undgå, at forbrugerne vildledes, og at der sker forvridninger på markedet.

(22) Ordningen bør gennemføres på en gennemskuelig måde og bør være i overensstemmelse med de relevante internationale standarder, således at det bliver lettere for producenter og eksportører fra tredjelande at deltage i den -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Målsætninger

Ved denne forordning fastsættes reglerne for EF-programmet for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr (i det følgende benævnt "Energy Star-programmet"), der er fastlagt i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og De Forenede Staters regering om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr, i det følgende benævnt "aftalen". Deltagelse i Energy Star-programmet er frivillig.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Forordningen gælder de grupper af kontorudstyrsprodukter, der er nærmere fastlagt i aftalens bilag C, med forbehold af ændringer i overensstemmelse med aftalens artikel X.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a) "Fælles logo": det symbol, der er vist i bilaget

b) "Programdeltagere": producenter, samlefabrikker, eksportører, importører, detailforhandlere og andre organer, der forpligter sig til at markedsføre de udpegede energieffektive kontorudstyrsprodukter, som opfylder Energy Star-programmets specifikationer, og som har valgt at deltage i Energy Star-programmet ved at blive registreret hos Kommissionen

c) "Specifikationer": de krav til energieffektivitet og ydelse, herunder afprøvningsmetoder, der anvendes til at afgøre, om energieffektive kontorudstyrsprodukter kvalificerer sig til det fælles logo.

Artikel 4

Generelle principper

1. Energy Star-programmet skal, hvor det er hensigtsmæssigt, koordineres med andre EF-ordninger for mærkning eller kvalitetsmærkning og med ordninger som navnlig EF-ordningen for tildeling af et miljømærke, der er fastsat ved forordning (EØF) nr. 880/92, og om angivelse af husholdningsapparaters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger, der er fastsat ved direktiv 92/75/EØF.

2. Det fælles logo kan anvendes af programdeltagere og andre organer på individuelle kontorudstyrsprodukter og markedsføring i forbindelse hermed.

3. Kontorudstyrsprodukter, som det fælles logo må anvendes på ifølge tilladelse fra "United States Environmental Protection Agency" (U.S. EPA), anses for at være i overensstemmelse med denne forordning, medmindre det modsatte bevises.

4. Medmindre andet er fastsat i fællesskabsbestemmelser om overensstemmelsesvurdering og overensstemmelsesmærkning og/eller i internationale aftaler mellem Fællesskabet og tredjelande vedrørende adgang til EF-markedet, kan produkter, der er omfattet af denne forordning, og som markedsføres i Fællesskabet, testes af Kommissionen eller medlemsstaterne med henblik på at undersøge, om de opfylder kravene i denne forordning.

Artikel 5

Registrering af programdeltagere

1. Ansøgninger om at blive programdeltager forelægges Kommissionen.

2. Kommissionen træffer beslutning om at godkende en ansøger som programdeltager efter at have kontrolleret, at ansøgeren er villig til at overholde retningslinjerne for logobrugere, der er fastsat i aftalens bilag B. Kommissionen offentliggør en ajourført liste over programdeltagere og meddeler den regelmæssigt til medlemsstaterne.

Artikel 6

Markedsføring og oplysning

1. Kommissionen gør en optimal indsats for i samarbejde med medlemsstaterne og medlemmerne af Energy Star-Rådet at fremme anvendelsen af det fælles logo ved hjælp af en passende oplysningsindsats over for forbrugere, leverandører, forhandlere og befolkningen som helhed.

2. De enkelte medlemsstater søger at sikre, at forbrugere og andre interesserede organer bliver klar over og har adgang til detaljerede oplysninger om Energy Star-programmet under brug af alle tilgængelige fællesskabsværktøjer.

3. For at fremme køb af kontorudstyrsprodukter med det fælles logo bør Kommissionen og andre EF-institutioner samt andre offentlige myndigheder på nationalt plan - uden dog at EF-retten, national ret og økonomiske kriterier derved tilsidesættes - opfordre til at benytte energieffektivitetskrav, som ikke er mindre strenge end Energy Star-specifikationerne, når de fastlægger krav til kontorudstyrsprodukter.

Artikel 7

Andre frivillige energimærkningsordninger

1. Eksisterende og nye frivillige energimærkningsordninger til kontorudstyrsprodukter i medlemsstaterne kan fungere sideløbende med Energy Star-programmet.

2. Kommissionen og medlemsstaterne påser, at Energy Star-programmet og de nationale ordninger samt andre mærkningsordninger i Fællesskabet eller i medlemsstaterne i fornødent omfang koordineres.

Artikel 8

EF-rådet for Energy Star-programmet

1. Kommissionen opretter et EF-råd for Energy Star-programmet (Energy Star-Rådet), der består af repræsentanter for medlemsstaterne, jf. artikel 9, og for andre interesserede parter. Energy Star-Rådet skal overvåge gennemførelsen af Energy Star-programmet inden for Fællesskabet og yde Kommissionen råd og støtte, hvor det er hensigtsmæssigt, så den kan udføre sin rolle som administrationsenhed.

2. Et år efter denne forordnings ikrafttræden og hvert år derefter udarbejder Energi Star-Rådet en rapport om udbredelsen på markedet af produkter, der benytter det fælles logo, samt om udviklingen i den til rådighed stående teknologi til mindskelse af energiforbruget.

3. Kommissionen påser, at Energy Star-Rådet i sit arbejde i videst muligt omfang i forbindelse med de enkelte grupper af kontorudstyrsprodukter på en afbalanceret måde inddrager alle relevante interessegrupper, f.eks. producenter, detailforhandlere, importører, miljøgrupper og forbrugerorganisationer.

4. Kommissionen fastsætter Energy Star-Rådets forretningsorden idet den tager hensyn til synspunkter, der fremsættes af medlemsstaternes repræsentanter i dette råd.

5. Kommissionen holder Europa-Parlamentet og Rådet orienteret om aktiviteterne i Energy Star-Rådet.

Artikel 9

Nationale repræsentanter

De enkelte medlemsstater udpeger alt efter, hvad der er hensigtsmæssigt, nationale energipolitiske eksperter, myndigheder eller personer, i det følgende benævnt "nationale repræsentanter", der skal varetage de opgaver, som er fastsat i denne forordning. Hvis der udpeges mere end en national repræsentant, fastlægger medlemsstaten de pågældende repræsentanters beføjelser og de krav til koordinering, der gælder for dem.

Artikel 10

Arbejdsplan

Kommissionen udarbejder efter høring af Energy Star-Rådet en arbejdsplan, der er i overensstemmelse med målene i artikel 1, senest seks måneder efter, at denne forordning er trådt i kraft, og forelægger den for Europa-Parlamentet og Rådet. Arbejdsplanen omfatter en strategi for udvikling af Energy Star-programmet, som gældende for de efterfølgende tre år indeholder

- målene for de forbedringer af energieffektiviteten - under hensyntagen til behovet for høje krav til forbruger- og miljøbeskyttelse - og den indtrængen på markedet, som Energy Star-programmet tilstræber at gennemføre på EF-plan

- en ikke udtømmende liste over de kontorudstyrsprodukter, der først og fremmest bør indgå i Energy Star-programmet

- skitseforslag til oplysningskampagner, fremstød og andre nødvendige foranstaltninger

- forslag til koordinering og samarbejde mellem Energy Star-programmet og andre frivillige energimærkningsordninger i medlemsstaterne.

Arbejdsplanen tages regelmæssigt op til revision, første gang senest tolv måneder efter forelæggelsen for Europa-Parlamentet og Rådet og derefter en gang om året.

Artikel 11

Forberedende procedurer for revision af tekniske kriterier

Med henblik på at forberede revisionen af specifikationerne og af de kontorudstyrsproduktgrupper, der omfattes af aftalens bilag C, foretager Kommissionen følgende, inden den forelægger et udkast til forslag eller svarer US EPA i henhold til de procedurer, der er fastsat i aftalen og i Rådets afgørelse 2001/469/EF af 14. maj 2001 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og De Forenede Staters regering om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr(9):

1) Kommissionen kan anmode Energy Star-Rådet om at fremsætte forslag til revision af aftalen. Energy Star-Rådet kan også fremsætte forslag til Kommissionen på eget initiativ.

2) Kommissionen rådfører sig med Energy Star-Rådet, når den modtager et forslag til revision af aftalen fra U.S. EPA.

3) Når Energy Star-Rådet afgiver udtalelse til Kommissionen, bør det tage hensyn til resultaterne af feasibility- og markedsundersøgelser og til eksisterende teknologi, der kan reducere energiforbruget. Kommissionen lægger i den forbindelse særlig vægt på strenge specifikationer af høj kvalitet under hensyntagen til den til rådighed stående teknologi til mindskelse af energiforbruget som omhandlet i Energi Star-Rådets rapport, jf. artikel 8, stk. 2, og de dermed forbundne omkostninger.

Artikel 12

Overvågning af markedet og bekæmpelse af misbrug

1. Det fælles logo må kun anvendes i forbindelse med produkter, der er omfattet af aftalen, og som er i overensstemmelse med retningslinjerne for logobrugere, der er fastsat i aftalens bilag B.

2. Forkert eller vildledende reklame eller anvendelse af et mærke eller logo, der kan føre til forveksling med det fælles logo, der indføres ved denne forordning, er forbudt.

3. Kommissionen sikrer den korrekte brug af det fælles logo ved at iværksætte eller koordinere de aktioner, der er beskrevet i aftalens artikel VIII, stk. 2, 3 og 4. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at sikre, at denne forordning overholdes på deres eget område og orienterer Kommissionen. Medlemsstaterne kan indgive oplysninger om programdeltagere og andre organer, der ikke overholder denne forordning, til Kommissionen, som derefter træffer de indledende foranstaltninger.

Artikel 13

Gennemførelsesbestemmelser

Medlemsstaterne underretter senest tolv måneder efter, at denne forordning er trådt i kraft, Kommissionen om de foranstaltninger, de træffer for at sikre, at forordningen overholdes.

Artikel 14

Revision

Før aftalens parter drøfter forlængelse af aftalen i overensstemmelse med dennes artikel XII, vurderer Kommissionen Energy Star-programmet på baggrund af erfaringerne med anvendelsen af det.

Kommissionen udarbejder inden den 15. januar 2005 en rapport om energieffektivitet på markedet for kontorudstyr i Fællesskabet, der giver en evaluering af programmet og om nødvendigt foreslår yderligere foranstaltninger vedrørende programmet, og forelægger den for Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten behandler resultaterne af dialogen mellem EU og USA og undersøger navnlig, om Energy Star-specifikationerne er effektive nok.

Artikel 15

Afsluttende bestemmelser

Denne forordning træder i kraft tredive dage efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. november 2001.

På Europa-Parlamentets vegne

N. Fontaine

Formand

På Rådets vegne

D. Reynders

Formand

(1) EFT C 150 E af 30.5.2000, s. 73 og EFT C 180 E af 26.6.2001, s. 262.

(2) EFT C 204 af 18.7.2000, s. 18.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 1. februar 2001 (EFT C 267 af 21.9.2001, s. 49), Rådets fælles holdning af 31.5.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af 3.10.2001.

(4) EFT L 157 af 9.6.1989, s. 32.

(5) EFT L 275 af 10.10.1998, s. 1.

(6) EFT C 394 af 17.12.1998, s. 1.

(7) EFT L 297 af 13.10.1992, s. 16.

(8) EFT L 237 af 21.9.2000, s. 1.

(9) EFT L 172 af 26.6.2001, s. 1.

BILAG

ENERGY STAR-LOGO

I sort/hvidt

>PIC FILE= "L_2001332DA.000602.TIF">

I farver

>PIC FILE= "L_2001332DA.000603.TIF">

Top