EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R0794-20220628

Consolidated text: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/2022-06-28

02016R0794 — DA — 28.06.2022 — 001.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/794

af 11. maj 2016

om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA

(EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/991 af 8. juni 2022

  L 169

1

27.6.2022
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/794

af 11. maj 2016

om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIAKAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM OG MÅLSÆTNINGER OG OPGAVER FOR EUROPOL

Artikel 1

Oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde

1.  
Herved oprettes Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) med henblik på at støtte samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder i Unionen.
2.  
Det Europol, der oprettes ved denne forordning, erstatter og efterfølger det Europol, der blev oprettet ved afgørelse 2009/371/RIA.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»medlemsstaternes kompetente myndigheder« : alle politimyndigheder og andre retshåndhævende tjenester i medlemsstaterne, der i henhold til national ret er ansvarlige for forebyggelse og bekæmpelse af strafbare handlinger. De kompetente myndigheder omfatter også andre offentlige myndigheder i medlemsstaterne, der i henhold til national ret er ansvarlige for forebyggelse og bekæmpelse af strafbare handlinger, der henhører under Europols kompetence

b)

»strategisk analyse« : alle metoder og teknikker til indsamling, opbevaring, behandling og vurdering af oplysninger med henblik på at støtte og udvikle en kriminalpolitik, der bidrager til den effektive og virkningsfulde forebyggelse og bekæmpelsen af kriminalitet

c)

»operationel analyse« : alle metoder og teknikker til indsamling, opbevaring, behandling og vurdering af oplysninger med henblik på at støtte strafferetlige efterforskninger

d)

»EU-organer« : institutioner, organer, missioner, kontorer og agenturer, der er oprettet ved TEU og TEUF eller med hjemmel deri

e)

»international organisation« : en folkeretlig organisation og organer, der er underordnet den, eller ethvert andet organ, der er oprettet ved eller med hjemmel i en aftale mellem to eller flere lande

f)

»private parter« : enheder og organer oprettet i henhold til en medlemsstats eller et tredjelands lovgivning, navnlig selskaber og virksomheder, erhvervssammenslutninger, nonprofitorganisationer og andre juridiske personer, som ikke er omfattet af litra e)

g)

»privatpersoner« : alle fysiske personer

▼M1 —————

▼B

l)

»modtager« : en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller ethvert andet organ, hvortil oplysninger videregives, uanset om der er tale om en tredjemand eller ej

▼M1 —————

▼M1

p)

»administrative personoplysninger« : andre personoplysninger, der behandles af Europol, end operationelle personoplysninger

▼M1

q)

»efterforskningsoplysninger« : oplysninger, som en medlemsstat, Den Europæiske Anklagemyndighed (»EPPO«), der er oprettet ved Rådets forordning (EU) 2017/1939 ( 1 ), Eurojust eller et tredjeland har tilladelse til at behandle under en igangværende strafferetlig efterforskning vedrørende en eller flere medlemsstater i overensstemmelse med proceduremæssige krav og garantier, der finder anvendelse i henhold til EU-ret eller national ret, eller som en medlemsstat, EPPO eller et tredjeland har videregivet til Europol til støtte for en sådan igangværende strafferetlig efterforskning, og som indeholder personoplysninger, der ikke vedrører de kategorier af registrerede, der er opført i bilag II

r)

»terrorrelateret indhold« : terrorrelateret indhold som defineret i artikel 2, nr. 7), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/784 ( 2 )

s)

»onlinemateriale, der viser seksuelt misbrug af børn« : onlinemateriale, der udgør børnepornografi som defineret i artikel 2, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/93/EU ( 3 ) eller pornografisk optræden som defineret i nævnte direktivs artikel 2, litra e)

t)

»onlinekrisesituation« : udbredelse af onlineindhold, der stammer fra en igangværende eller nylig virkelig begivenhed, og som viser skade på liv eller fysisk integritet eller opfordrer til at forvolde umiddelbar skade på liv eller fysisk integritet, og som har til formål eller har den virkning at intimidere en befolkning i alvorlig grad, forudsat at der er en forbindelse eller en begrundet mistanke om en forbindelse til terrorisme eller voldelig ekstremisme, og at der forventes potentiel eksponentiel mangedobling og viralitet af dette indhold på tværs af flere onlinetjenester

u)

»kategori af videregivelser af personoplysninger« : en gruppe videregivelser af personoplysninger, hvor oplysningerne vedrører den samme specifikke situation, og hvor videregivelserne omfatter de samme kategorier af personoplysninger og de samme kategorier af registrerede

v)

»forsknings- og innovationsprojekter« : projekter vedrørende spørgsmål, der er omfattet af denne forordning, med henblik på udvikling, uddannelse, afprøvning og validering af algoritmer til udvikling af specifikke værktøjer og andre specifikke forsknings- og innovationsprojekter, som er relevante for at nå Europols målsætninger.

▼B

Artikel 3

Målsætninger

1.  
Europol støtter og styrker medlemsstaternes kompetente myndigheders indsats for og deres indbyrdes samarbejde om at forebygge og bekæmpe grov kriminalitet, der berører to eller flere medlemsstater, samt terrorisme og former for kriminalitet, der berører en fælles interesse, som er omfattet af en EU-politik, jf. listen i bilag I.
2.  

Ud over stk. 1 omfatter Europols målsætninger også relaterede strafbare handlinger. Ved relaterede strafbare handlinger forstås følgende:

a) 

strafbare handlinger, der begås for at skaffe midler til at begå handlinger, der henhører under Europols kompetenceområde

b) 

strafbare handlinger, der begås for at lette eller begå handlinger, der henhører under Europols kompetenceområde

c) 

strafbare handlinger, der begås for at undgå straf for handlinger, der henhører under Europols kompetenceområde.

Artikel 4

Opgaver

1.  

Europol udfører følgende opgaver med henblik på at nå de mål, som er fastsat i artikel 3:

a) 

indsamle, opbevare, behandle, analysere og udveksle oplysninger, herunder kriminalefterretninger

b) 

uden ophold give medlemsstaterne meddelelse om alle oplysninger og indbyrdes forbindelser mellem strafbare handlinger, der vedrører dem, via de nationale enheder, der oprettes eller udpeges i henhold til artikel 7, stk. 2

c) 

koordinere, organisere og gennemføre efterforskninger og operationelle foranstaltninger for at støtte og styrke medlemsstaternes kompetente myndigheders indsats, der udføres:

i) 

sammen med medlemsstaternes kompetente myndigheder, eller

ii) 

inden for rammerne af fælles efterforskningshold, jf. artikel 5 og eventuelt i samarbejde med Eurojust

d) 

deltage i fælles efterforskningshold og foreslå, at sådanne hold oprettes i henhold til artikel 5

e) 

meddele oplysninger og yde analytisk støtte til medlemsstaterne i forbindelse med større internationale begivenheder

f) 

udarbejde trusselsvurderinger, strategiske og operationelle analyser og rapporter om den generelle situation

g) 

udvikle, dele og fremme ekspertviden om metoder til forebyggelse af kriminalitet, efterforskningsprocedurer og tekniske og kriminaltekniske metoder samt rådgive medlemsstaterne

h) 

støtte medlemsstaternes informationsudvekslingsaktiviteter, operationer og efterforskninger på tværs af landegrænserne samt fælles efterforskningshold, herunder ved at yde operationel, teknisk og finansiel støtte

▼M1

ha) 

yde administrativ og finansiel støtte til medlemsstaternes særlige indsatsenheder som omhandlet i Rådets afgørelse 2008/617/RIA ( 4 )

▼B

i) 

levere specialiseret uddannelse og bistå medlemsstaterne med at tilrettelægge uddannelse, herunder med levering af finansiel støtte, inden for rammerne af sine målsætninger og i overensstemmelse med de personale- og budgetressourcer, som det har til sin rådighed, i samordning med Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)

▼M1

j) 

samarbejde med de EU-organer, der er oprettet med hjemmel i afsnit V i TEUF, med OLAF og med Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA), der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/881 ( 5 ), navnlig gennem informationsudvekslinger og ved at yde analytisk støtte på områder, der falder ind under deres respektive kompetencer

▼B

k) 

meddele oplysninger og yde støtte til EU-krisestyringsstrukturer og -missioner, der er oprettet med hjemmel i TEU, inden for rammerne af Europols målsætninger som fastsat i artikel 3

l) 

udvikle specialiserede EU-ekspertisecentre for bekæmpelse af visse former for kriminalitet inden for rammerne af Europols målsætninger, navnlig Det Europæiske Center til Bekæmpelse af IT-Kriminalitet

▼M1

m) 

støtte medlemsstaternes indsats for at forebygge og bekæmpe de former for kriminalitet, der er anført i bilag I, som lettes, fremmes eller begås ved hjælp af internettet, herunder ved:

i) 

at bistå medlemsstaternes kompetente myndigheder på deres anmodning med at reagere på cyberangreb af formodet kriminel oprindelse

ii) 

at samarbejde med medlemsstaternes kompetente myndigheder med hensyn til påbud om fjernelse, jf. artikel 14 i forordning (EU) 2021/784, og

iii) 

at foretage indberetninger af onlineindhold til de berørte udbydere af onlinetjenester med henblik på deres frivillige overvejelse af, om det pågældende indhold er i overensstemmelse med deres egne vilkår og betingelser

▼M1

r) 

bistå medlemsstaterne med at identificere personer, hvis kriminelle handlinger er omfattet af de former for kriminalitet, der er anført i bilag I, og som udgør en høj sikkerhedsrisiko

s) 

lette fælles, koordinerede og prioriterede efterforskninger vedrørende de i litra r) omhandlede personer

t) 

støtte medlemsstaterne i behandlingen af oplysninger, der er meddelt Europol af tredjelande eller internationale organisationer, om personer, der er involveret i terrorisme eller i grov kriminalitet, og foreslå, at medlemsstaterne i Unionens interesse efter eget skøn og med forbehold af egen kontrol og analyse af disse oplysninger kan indlæse indberetninger med oplysninger om tredjelandsstatsborgere (»indberetninger med oplysninger«) i Schengeninformationssystemet (SIS) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1862 ( 6 )

u) 

støtte gennemførelsen af evaluerings- og overvågningsmekanismen til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne i henhold til forordning (EU) nr. 1053/2013 inden for Europols målsætninger gennem levering af ekspertise og analyser, hvor det er relevant

v) 

proaktivt overvåge forsknings- og innovationsaktiviteter, der er relevante for at nå Europols målsætninger, og bidrage til sådanne aktiviteter ved at støtte relaterede aktiviteter i medlemsstaterne og ved at gennemføre dets egne forsknings- og innovationsaktiviteter, herunder projekter vedrørende udvikling, uddannelse, afprøvning og validering af algoritmer til udvikling af specifikke værktøjer til brug af retshåndhævelsesmyndigheder, og formidle resultaterne af disse aktiviteter til medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 67

w) 

bidrage til at skabe synergier mellem EU-organers forsknings- og innovationsaktiviteter, der er relevante for at opnå Europols målsætninger, herunder gennem EU-innovationsknudepunktet for indre sikkerhed, og i tæt samarbejde med medlemsstaterne

x) 

på medlemsstaternes anmodning støtte deres indsats for at håndtere onlinekrisesituationer, navnlig ved at give private parter de oplysninger, der er nødvendige for at identificere relevant onlineindhold

y) 

støtte medlemsstaternes indsats for at bekæmpe onlineudbredelsen af onlinemateriale, der viser seksuelt misbrug af børn

z) 

samarbejde i overensstemmelse med artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1153 ( 7 ) med finansielle efterretningsenheder (FIU'er), der er oprettet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 ( 8 ), gennem den relevante nationale Europolenhed eller, hvis den relevante medlemsstat tillader det, direkte kontakt med FIU'erne, navnlig gennem udveksling af oplysninger og levering af analyser til medlemsstaterne for at støtte grænseoverskridende efterforskninger af tværnationale kriminelle organisationers hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

For at en medlemsstat inden for en periode på 12 måneder efter, at Europol har fremsat forslag om mulig indlæsning af en indberetning med oplysninger som omhandlet i første afsnit, litra t), kan underrette de øvrige medlemsstater og Europol om resultatet af kontrollen og analysen af oplysningerne og om, hvorvidt indberetningen er blevet indlæst i SIS, skal der indføres en mekanisme til regelmæssig rapportering.

Medlemsstaterne underretter Europol om alle indberetninger med oplysninger, der er indlæst i SIS, og om oplysninger om søgeemnet for sådanne indberetninger med oplysninger og kan gennem Europol underrette det tredjeland eller den internationale organisation, som har meddelt de oplysninger, der førte til indlæsning af indberetningen med oplysninger, om søgeemnet for en sådan indberetning med oplysninger i overensstemmelse med proceduren i forordning (EU) 2018/1862.

▼B

2.  
Europol udarbejder strategiske analyser og trusselsvurderinger til hjælp for Rådet og Kommissionen, når de skal fastlægge Unionens strategiske og operationelle prioriteter for bekæmpelse af kriminalitet. ►M1  Europol bistår tillige med den operationelle gennemførelse af disse prioriteter, navnlig inden for den europæiske tværfaglige platform mod kriminalitetstrusler (EMPACT), herunder ved at lette og yde administrativ, logistisk, finansiel og operationel støtte til operationelle og strategiske aktiviteter, der ledes af medlemsstaterne. ◄
3.  
Europol leverer strategiske analyser og trusselsvurderinger til brug for en effektiv og virkningsfuld anvendelse af de ressourcer, som på nationalt plan og på EU-plan er til rådighed til operationel indsats og støtte til denne indsats. ►M1  Europol udarbejder tillige en trusselsanalyse på grundlag af de oplysninger, det råder over, om kriminelle fænomener og tendenser, til støtte for Kommissionen og medlemsstaterne ved deres gennemførelse af risikovurderinger. ◄
4.  
Europol fungerer som centralkontor for bekæmpelse af eurofalskmøntneri i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2005/511/RIA ( 9 ). Europol fremmer endvidere koordinering af foranstaltninger til bekæmpelse af eurofalskmøntneri, der gennemføres af medlemsstaternes kompetente myndigheder eller af fælles efterforskningshold, eventuelt i samarbejde med EU-organer og tredjelandes myndigheder.

▼M1

4a.  
Europol bistår medlemsstaterne og Kommissionen med at udpege centrale forskningstemaer.

Europol bistår Kommissionen med at udarbejde og gennemføre de EU-rammeprogrammer for forsknings- og innovationsaktiviteter, som er relevante for at nå Europols målsætninger.

Europol kan, hvor det er hensigtsmæssigt, formidle resultaterne af sine forsknings- og innovationsaktiviteter som led i sit bidrag til at skabe synergier mellem relevante EU-organers forsknings- og innovationsaktiviteter i overensstemmelse med stk. 1, første afsnit, litra w).

Europol træffer alle nødvendige foranstaltninger for at undgå interessekonflikter. Europol må ikke modtage støtte fra et givent EU-rammeprogram, hvor det bistår Kommissionen med at udpege centrale forskningstemaer og med at udarbejde og gennemføre dette program.

I forbindelse med udformningen og konceptualiseringen af forsknings- og innovationsaktiviteter vedrørende spørgsmål, der er omfattet af denne forordning, kan Europol, hvor det er hensigtsmæssigt, rådføre sig med Kommissionens Fælles Forskningscenter.

4b.  
Europol støtter medlemsstaterne i forbindelse med screening, for så vidt angår de forventede konsekvenser for sikkerheden, af specifikke tilfælde af udenlandske direkte investeringer i Unionen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/452 ( 10 ), der vedrører virksomheder, som leverer teknologier, herunder software, der anvendes af Europol til forebyggelse og efterforskning af kriminalitet, der er omfattet af Europols målsætninger.

▼M1

5.  
Europol må ikke anvende tvangsindgreb under udøvelsen af sine opgaver.

Europolansatte kan yde operationel støtte til medlemsstaternes kompetente myndigheder under udførelsen af efterforskningsforanstaltninger på deres anmodning og i overensstemmelse med deres nationale ret, navnlig ved at lette grænseoverskridende udveksling af oplysninger, ved at yde kriminalteknisk og teknisk støtte og ved at være til stede under udførelsen af disse foranstaltninger. Europolansatte må ikke selv have beføjelse til at udføre efterforskningsforanstaltninger.

▼M1

5a.  
Europol sikrer, at de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (»chartret«), overholdes ved udførelsen af dets opgaver.

▼BKAPITEL II

SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE OG EUROPOL

Artikel 5

Deltagelse i fælles efterforskningshold

1.  
Europolansatte kan deltage i aktiviteter udøvet af fælles efterforskningshold, som beskæftiger sig med kriminalitet, der er omfattet af Europols målsætninger. Aftalen om oprettelse af et fælles efterforskningshold skal fastlægge betingelserne for deltagelse af Europolansatte i holdet og skal indeholde oplysninger om reglerne om ansvar.
2.  
Europolansatte kan inden for begrænsningerne i lovgivningen i de medlemsstater, hvor et fælles efterforskningshold opererer, bistå i forbindelse med alle aktiviteter og udvekslinger af oplysninger med alle medlemmerne af det fælles efterforskningshold.
3.  
Europolansatte, der deltager i et fælles efterforskningshold, kan i overensstemmelse med denne forordning give alle medlemmer af holdet de nødvendige oplysninger, der er behandlet af Europol til de formål, der er fastsat i artikel 18, stk. 2. Europol underretter på samme tid de nationale enheder i de medlemsstater, der er repræsenteret på holdet, og de nationale enheder i de medlemsstater, der har stillet oplysningerne til rådighed.
4.  
Oplysninger, som Europolansatte er kommet i besiddelse af i forbindelse med deres deltagelse i et fælles efterforskningshold, må med samtykke fra den medlemsstat, der stillede oplysningerne til rådighed, og på dennes ansvar behandles af Europol til de formål, der er fastsat i artikel 18, stk. 2, på de betingelser, der er fastsat i denne forordning.
5.  
Har Europol grund til at antage, at det vil være nyttigt for en efterforskning, at der oprettes et fælles efterforskningshold, kan den foreslå dette for de berørte medlemsstater, og træffe foranstaltninger til at bistå dem med at oprette det fælles efterforskningshold.

Artikel 6

Anmodning fra Europol om at indlede en strafferetlig efterforskning

1.  
Finder Europol i en konkret sag, at der bør indledes strafferetlig efterforskning af en strafbar handling, der er inden for rammerne af dets målsætninger, anmoder det gennem de nationale enheder de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder om at indlede, gennemføre eller koordinere en sådan strafferetlig efterforskning.

▼M1

1a.  
Uden at det berører stk. 1, kan den administrerende direktør, hvis denne finder, at der bør indledes en strafferetlig efterforskning af en konkret strafbar handling, som kun vedrører én medlemsstat, men berører en fælles interesse, der er omfattet af en EU-politik, foreslå de kompetente myndigheder i den berørte medlemsstat gennem dennes nationale enhed at indlede, gennemføre eller koordinere en sådan strafferetlig efterforskning.

▼M1

2.  
De nationale enheder underretter uden unødigt ophold Europol, for så vidt angår enhver anmodning i henhold til stk. 1, eller den administrerende direktør, for så vidt angår ethvert forslag i henhold til stk. 1a, om den beslutning, som medlemsstaternes kompetente myndigheder træffer.

▼B

3.  

Hvis en medlemsstats kompetente myndigheder beslutter ikke at efterkomme en anmodning fra Europol i henhold til stk. 1, meddeler de Europol grundene til deres beslutning uden unødigt ophold, helst inden for en måned efter modtagelse af anmodningen. De kan dog undlade at meddele grundene, hvis dette ville:

a) 

være i modstrid med den pågældende medlemsstats væsentlige sikkerhedsinteresser, eller

b) 

bringe gennemførelsen af en igangværende efterforskning eller en enkeltpersons sikkerhed i fare.

▼M1

4.  
Europol underretter straks Eurojust og, hvor det er relevant, EPPO om alle anmodninger i henhold til stk. 1, alle forslag i henhold til stk. 1a og om enhver beslutning, som den kompetente myndighed i en medlemsstat har truffet i henhold til stk. 2.

▼B

Artikel 7

Nationale Europolenheder

1.  
Medlemsstaterne og Europol samarbejder med hinanden om udførelsen af deres respektive opgaver som fastsat i denne forordning.
2.  
Hver medlemsstat opretter eller udpeger en national enhed, der skal være forbindelsesled mellem Europol og denne medlemsstats kompetente myndigheder. Hver medlemsstat udnævner en embedsmand til leder af sin nationale enhed.
3.  
Hver medlemsstat sikrer, at dens nationale enhed er kompetent i henhold til national ret til at udføre de opgaver, der er tildelt nationale enheder i denne forordning, og navnlig at den har adgang til de nationale retshåndhævelsesoplysninger og andre relevante oplysninger, som er nødvendige for samarbejdet med Europol.
4.  
Hver medlemsstat træffer bestemmelse om sin nationale enheds organisation og personale i overensstemmelse med sin nationale ret.
5.  
I overensstemmelse med stk. 2 er den nationale enhed forbindelsesled mellem Europol og medlemsstaternes kompetente myndigheder. Med forbehold af betingelser, der fastsættes af medlemsstaterne, herunder forudgående inddragelse af den nationale enhed, kan medlemsstaterne dog tillade direkte kontakter mellem deres kompetente myndigheder og Europol. Den nationale enhed modtager samtidig fra Europol eventuelle oplysninger, der udveksles under direkte kontakter mellem Europol og de kompetente myndigheder, medmindre den nationale enhed tilkendegiver, at den ikke har behov for at modtage sådanne oplysninger.
6.  

Hver medlemsstat skal gennem sin nationale enhed eller, med forbehold af stk. 5, en kompetent myndighed navnlig:

a) 

meddele Europol de oplysninger, som er nødvendige, for at Europol kan opfylde sine målsætninger, herunder oplysninger om de former for kriminalitet, hvis forebyggelse eller bekæmpelse anses for en prioritet for Unionen

b) 

sikre, at alle relevante kompetente myndigheder kommunikerer og samarbejder effektivt med Europol

c) 

øge bevidstheden om Europols aktiviteter

d) 

i overensstemmelse med artikel 38, stk. 5, litra a), sikre overholdelse af national ret, når de videregiver oplysninger til Europol.

7.  

Med forbehold af medlemsstaternes varetagelse af deres opgaver med hensyn til opretholdelse af lov og orden og sikring af den interne sikkerhed, er medlemsstaterne ikke forpligtet til i en given sag at meddele oplysninger i overensstemmelse med stk. 6, litra a), hvis dette ville:

a) 

være i modstrid med den pågældende medlemsstats væsentlige sikkerhedsinteresser

b) 

bringe gennemførelsen af en igangværende efterforskning eller en persons sikkerhed i fare, eller

c) 

afsløre oplysninger, der vedrører organisationer eller særlig efterretningsvirksomhed i forbindelse med national sikkerhed.

Medlemsstaterne er dog forpligtede til at meddele oplysningerne, så snart de ophører med at være omfattet af første afsnit, litra a), b) eller c).

▼M1

8.  
Hver medlemsstat sikrer, at dets FIU inden for rammerne af dets mandat og kompetence og med forbehold af nationale proceduremæssige garantier har tilladelse til at besvare behørigt begrundede anmodninger fra Europol i overensstemmelse med artikel 12 i direktiv (EU) 2019/1153 vedrørende finansielle oplysninger og finansielle analyser, enten gennem den nationale Europolenhed eller, hvis denne medlemsstat tillader det, ved direkte kontakter mellem FIU'en og Europol.

▼B

9.  
Lederne af de nationale enheder mødes regelmæssigt, navnlig for at drøfte og løse problemer, der opstår i forbindelse med deres operationelle samarbejde med Europol.
10.  
De nationale enheders udgifter til kommunikation med Europol afholdes af medlemsstaterne og kræves med undtagelse af tilslutningsudgifterne ikke godtgjort af Europol.
11.  
Europol udfærdiger en årsrapport om de oplysninger, som hver medlemsstat har meddelt i henhold til stk. 6, litra a), på grundlag af kvantitative og kvalitative evalueringskriterier, der fastlægges af bestyrelsen. Årsrapporten fremsendes til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Artikel 8

Forbindelsesofficerer

1.  
Hver national enhed udpeger mindst én forbindelsesofficer, der tilknyttes Europol. Medmindre andet er fastsat i denne forordning, er forbindelsesofficererne undergivet national ret i den medlemsstat, der har udpeget dem.
2.  
Forbindelsesofficererne fungerer som nationale forbindelseskontorer ved Europol og instrueres af deres nationale enhed om at varetage dennes interesser i Europol i henhold til national ret i den medlemsstat, der har udpeget dem, og de bestemmelser, der finder anvendelse på forvaltningen af Europol.
3.  
Forbindelsesofficerer bistår med udvekslingen af oplysninger mellem Europol og deres medlemsstater.
4.  
Forbindelsesofficerer bistår i overensstemmelse med deres nationale ret med udvekslingen af oplysninger mellem deres medlemsstater og andre medlemsstaters, tredjelandes og internationale organisationers forbindelsesofficerer. Europols infrastruktur kan i overensstemmelse med national ret også anvendes til bilateral udveksling om kriminalitet, der falder uden for rammerne af Europols målsætninger. Enhver sådan udveksling af oplysninger skal være i overensstemmelse med gældende EU-ret og gældende national ret.
5.  
Bestyrelsen fastsætter forbindelsesofficerernes rettigheder og forpligtelser i forhold til Europol. Forbindelsesofficererne nyder de privilegier og immuniteter, der er nødvendige for udførelsen af deres opgaver, i overensstemmelse med artikel 63, stk. 2.
6.  
Europol sikrer, at forbindelsesofficererne er fuldt ud informeret om og inddraget i alle Europols aktiviteter, i det omfang det er nødvendigt for udførelsen af deres opgaver.
7.  
Europol afholder omkostningerne ved at stille de nødvendige lokaler til rådighed for medlemsstaterne i Europolbygningen og yde forbindelsesofficererne passende støtte med henblik på udførelsen af deres opgaver. Alle andre udgifter i forbindelse med udpegelsen af forbindelsesofficerer afholdes af de medlemsstater, der har udpeget dem, herunder udgifter til forbindelsesofficerernes udstyr, medmindre Europa-Parlamentet og Rådet efter henstilling fra bestyrelsen træffer anden afgørelse herom.KAPITEL III

EUROPOLS ORGANISATION

Artikel 9

Europols forvaltnings- og ledelsesstruktur

Europols forvaltnings- og ledelsesstruktur består af:

a) 

en bestyrelse

b) 

en administrerende direktør

c) 

om fornødent andre rådgivende organer, som bestyrelsen opretter i medfør af artikel 11, stk. 1, litra s).AFDELING 1

Bestyrelsen

Artikel 10

Bestyrelsens sammensætning

1.  
Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat og en repræsentant for Kommissionen. Hver repræsentant har en stemmeret.
2.  
Medlemmerne af bestyrelsen udnævnes under hensyntagen til deres kendskab til retshåndhævelsessamarbejde.
3.  
Hvert bestyrelsesmedlem har en suppleant, der udnævnes under hensyntagen til kriteriet i stk. 2. Suppleanten repræsenterer medlemmet i vedkommendes fravær.

Der bør ligeledes tages hensyn til princippet om en afbalanceret kønsrepræsentation i bestyrelsen.

4.  
Med forbehold af medlemsstaternes og Kommissionens ret til at bringe deres respektive medlems og suppleants mandat til ophør er medlemsskabet af bestyrelsen for en periode på fire år. Denne periode kan forlænges.

Artikel 11

Bestyrelsens opgaver

1.  

Bestyrelsen skal:

▼M1

a) 

hvert år med et flertal på to tredjedele af sine medlemmer og i overensstemmelse med denne forordnings artikel 12 vedtage et samlet programmeringsdokument, jf. artikel 32 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 ( 11 )

▼B

b) 

med et flertal på to tredjedele af sine medlemmer vedtage Europols årlige budget og udøve andre funktioner vedrørende Europols budget i medfør af kapitel X

c) 

vedtage en konsolideret årsberetning om Europols aktiviteter og sende den til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og de nationale parlamenter inden den 1. juli i det følgende år. Den konsoliderede årsberetning offentliggøres

d) 

vedtage de finansielle bestemmelser for Europol i henhold til artikel 61

e) 

vedtage en intern strategi for bekæmpelse af svig, som står i rimeligt forhold til risikoen for svig og tager omkostningerne og fordelene ved de foranstaltninger, der skal gennemføres, i betragtning

f) 

vedtage bestemmelser til forebyggelse og håndtering af interessekonflikter for så vidt angår bestyrelsesmedlemmerne, herunder i relation til deres interesseerklæringer

g) 

over for Europols ansatte udøve de beføjelser, som personalevedtægten tillægger ansættelsesmyndigheden, og som ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte tillægger den myndighed, der har beføjelse til at indgå en ansættelseskontrakt for øvrige ansatte (»beføjelserne som ansættelsesmyndighed«), jf. stk. 2

h) 

vedtage de nærmere bestemmelser til gennemførelse af personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i medfør af personalevedtægtens artikel 110

i) 

vedtage interne regler for udvælgelsesproceduren for den administrerende direktør, herunder regler for sammensætning af udvælgelseskomitéen, som sikrer dens uafhængighed og upartiskhed

j) 

foreslå Rådet en slutliste over kandidater til stillingerne som administrerende direktør og vicedirektører og i påkommende tilfælde foreslå Rådet, at deres embedsperiode forlænges, eller at de afskediges, jf. artikel 54 og 55

k) 

opstille resultatindikatorer og føre tilsyn med den administrerende direktørs resultater, herunder med gennemførelsen af bestyrelsens afgørelser

l) 

udnævne en databeskyttelsesansvarlig, som er funktionelt uafhængig under udførelsen af sit hverv

m) 

udnævne en regnskabsfører, som personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte skal finde anvendelse på, og som skal være funktionelt uafhængig i udøvelsen af sit hverv

n) 

eventuelt etablere en intern revisionsfunktion

o) 

sikre passende opfølgning på resultater og henstillinger fra interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt fra undersøgelser foretaget af OLAF og EDPS

p) 

fastsætte evalueringskriterier for årsrapporten i henhold til artikel 7, stk. 11

q) 

vedtage retningslinjer med nærmere angivelse af procedurerne for Europols behandling af oplysninger i henhold til artikel 18 efter høring af EDPS

r) 

træffe afgørelse om indgåelse af samarbejdsordninger og administrative ordninger i overensstemmelse med henholdsvis artikel 23, stk. 4, og artikel 25, stk. 1

s) 

under hensyntagen til både forretningsmæssige og finansielle krav træffe afgørelse om etablering af Europols interne strukturer, herunder EU-ekspertisecentre som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra l), på et forslag af den administrerende direktør

t) 

vedtage sin forretningsorden, herunder bestemmelser om sit sekretariats opgaver og funktion

u) 

eventuelt vedtage andre interne regler.

▼M1

v) 

udpege den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, jf. artikel 41c

w) 

præcisere de kriterier, på grundlag af hvilke Europol kan fremsætte forslag om mulig indlæsning af indberetninger med oplysninger i SIS.

▼B

2.  
Hvis bestyrelsen finder det nødvendigt for udførelsen af Europols opgaver, kan den opfordre Rådet til, at det henleder Kommissionens opmærksomhed på, at der er behov for en afgørelse om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, som omhandlet i artikel 25, stk. 1, litra a), eller for en henstilling med henblik på en afgørelse om bemyndigelse til indledning af forhandlinger med henblik på indgåelsen af en international aftale som omhandlet i artikel 25, stk. 1, litra b).
3.  
I overensstemmelse med personalevedtægtens artikel 110 vedtager bestyrelsen i medfør af artikel 2, stk. 1, i personalevedtægten og artikel 6 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte en afgørelse om delegation af de relevante beføjelser som ansættelsesmyndighed til den administrerende direktør og om fastsættelse af betingelserne for suspension af en sådan delegation af beføjelser. Den administrerende direktør bemyndiges til at subdelegere disse beføjelser.

Når det på grund af ekstraordinære omstændigheder er nødvendigt, kan bestyrelsen ved afgørelse midlertidigt suspendere delegationen af beføjelserne som ansættelsesmyndighed til den administrerende direktør og enhver subdelegation af sådanne beføjelser og selv udøve beføjelserne eller delegere dem til et af sine medlemmer eller til en anden medarbejder end den administrerende direktør.

Artikel 12

Flerårig programmering og årlige arbejdsprogrammer

▼M1

1.  
Bestyrelsen vedtager senest den 30. november hvert år et samlet programmeringsdokument med Europols flerårige programmering og årlige arbejdsprogram på grundlag af et forslag fra den administrerende direktør og under hensyntagen til Kommissionens udtalelse og for den flerårige programmerings vedkommende efter høring af Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol.

Hvis bestyrelsen beslutter helt eller delvist ikke at tage hensyn til Kommissionens udtalelse, der er omhandlet i første afsnit, skal Europol give en udførlig begrundelse.

Hvis bestyrelsen beslutter ikke at tage hensyn til et af de spørgsmål, der rejses af Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol i overensstemmelse med artikel 51, stk. 2, litra c), skal Europol give en udførlig begrundelse.

Når det samlede programmeringsdokument er vedtaget, fremsender bestyrelsen det til Rådet, Kommissionen og Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol.

▼B

2.  
►M1  Den flerårige programmering skal indeholde den overordnede strategiske programmering, herunder målsætningerne, de forventede resultater og resultatindikatorerne. Den skal endvidere indeholde ressourceplanlægningen, herunder det flerårige budget og stillingsfortegnelsen. Den skal indeholde strategien for forholdet til tredjelande og internationale organisationer og Europols planlagte forsknings- og innovationsaktiviteter. ◄

Den flerårige programmering skal gennemføres i årlige arbejdsprogrammer og skal i nødvendigt omfang ajourføres i lyset af resultaterne af eksterne og interne evalueringer. Evalueringernes konklusioner skal også i nødvendigt omfang afspejles i det årlige arbejdsprogram for det følgende år.

3.  
Det årlige arbejdsprogram skal indeholde detaljerede mål, forventede resultater og resultatindikatorer. Det skal også indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, og oplysninger om de finansielle ressourcer og personaleressourcer, der afsættes til hver foranstaltning, i overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret budgetlægning og -forvaltning. Det årlige arbejdsprogram skal være i overensstemmelse med den flerårige programmering. Det skal klart anføres i programmet, hvilke opgaver der er blevet tilføjet, ændret eller slettet i forhold til det foregående regnskabsår.
4.  
Hvis Europol efter vedtagelsen af et årligt arbejdsprogram tillægges en ny opgave, ændrer bestyrelsen det årlige arbejdsprogram.
5.  
Væsentlige ændringer af det årlige arbejdsprogram vedtages efter samme procedure som den, der gælder for vedtagelsen af det oprindelige årlige arbejdsprogram. Bestyrelsen kan delegere beføjelsen til at foretage ikkevæsentlige ændringer i det årlige arbejdsprogram til den administrerende direktør.

Artikel 13

Bestyrelsens formand og næstformand

1.  
Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt den gruppe af tre medlemsstater, som i fællesskab har udarbejdet Rådets 18-månedersprogram. De udnævnes for den 18-månedersperiode, der svarer til Rådets program. Hvis formandens eller næstformandens medlemskab af bestyrelsen ophører på et tidspunkt under deres mandatperiode som formand eller næstformand, udløber deres mandatperiode dog automatisk samtidig.
2.  
Formanden og næstformanden vælges med et flertal på to tredjedele af bestyrelsesmedlemmerne.
3.  
Hvis formanden ikke er i stand til at udføre sit hverv, afløses vedkommende automatisk af næstformanden.

Artikel 14

Bestyrelsesmøder

1.  
Bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøder.
2.  
Den administrerende direktør deltager i bestyrelsens drøftelser.
3.  
Bestyrelsen afholder mindst to ordinære møder om året. Bestyrelsen mødes desuden på initiativ af bestyrelsesformanden eller efter anmodning fra Kommissionen eller fra mindst en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne.

▼M1

4.  
Bestyrelsen kan indbyde enhver, hvis synspunkter kan være relevante for diskussionen, til at deltage i mødet som observatør uden stemmeret.

To repræsentanter for Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol indbydes til at deltage i to ordinære bestyrelsesmøder om året som observatører uden stemmeret for at drøfte følgende spørgsmål af politisk interesse:

a) 

den konsoliderede årsberetning, jf. artikel 11, stk. 1, litra c), for det foregående år

b) 

det samlede programmeringsdokument, jf. artikel 12, for det følgende år og det årlige budget

c) 

skriftlige spørgsmål og svar fra Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol

d) 

spørgsmål vedrørende eksterne forbindelser og partnerskaber.

Bestyrelsen kan sammen med repræsentanterne for Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol fastlægge andre spørgsmål af politisk interesse, der skal drøftes på møderne, jf. første afsnit.

▼B

5.  
Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne kan under møderne, såfremt forretningsordenen tillader det, bistås af rådgivere eller eksperter.
6.  
Europol varetager sekretariatsopgaverne for bestyrelsen.

Artikel 15

Bestyrelsens afstemningsregler

1.  
Bestyrelsen træffer afgørelse med et flertal af sine medlemmer, jf. dog artikel 11, stk. 1, litra a) og b), artikel 13, stk. 2, artikel 50, stk. 2, artikel 54, stk. 8, og artikel 64.
2.  
Hvert medlem har én stemme. Hvis et medlem ikke er til stede, er vedkommendes suppleant berettiget til at udøve vedkommendes stemmeret.
3.  
Den administrerende direktør deltager ikke i afstemningen.
4.  
I bestyrelsens forretningsorden fastsættes mere detaljerede afstemningsregler, navnlig regler om, hvornår et medlem kan handle på et andet medlems vegne, samt om nødvendigt regler om beslutningsdygtighed.AFDELING 2

Den administrerende direktør

Artikel 16

Den administrerende direktørs ansvarsområder

1.  
Den administrerende direktør forestår ledelsen af Europol. Den administrerende direktør er ansvarlig over for bestyrelsen.
2.  
Med forbehold af Kommissionens eller bestyrelsens beføjelser er den administrerende direktør uafhængig i udførelsen af sit hverv og må hverken søge eller modtage instruktioner fra regeringer eller andre organer.

▼M1

3.  
Rådet eller Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol kan anmode den administrerende direktør om at aflægge rapport om udførelsen af vedkommendes hverv.

▼B

4.  
Den administrerende direktør er Europols repræsentant i retlig henseende.
5.  

Den administrerende direktør er ansvarlig for udførelsen af de opgaver, der pålægges Europol ved denne forordning, navnlig:

a) 

den daglige administration af Europol

b) 

fremsættelse af forslag til bestyrelsen med henblik på etablering af Europols interne strukturer

c) 

gennemførelse af bestyrelsens afgørelser

▼M1

d) 

udarbejdelse af udkastet til det samlede programmeringsdokument, jf. artikel 12, og forelæggelse heraf for bestyrelsen efter høring af Kommissionen og Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol

▼B

e) 

gennemførelse af den flerårige programmering og de årlige arbejdsprogrammer og aflæggelse af rapport om gennemførelsen heraf til bestyrelsen

f) 

udarbejdelse af udkast til de nærmere bestemmelser til gennemførelse af personalevedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i medfør af personalevedtægtens artikel 110

g) 

udarbejdelse af udkastet til en konsolideret årsberetning om Europols aktiviteter og forelæggelse heraf for bestyrelsen til vedtagelse

h) 

forberedelse af en handlingsplan som opfølgning på konklusionerne i de interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer og undersøgelsesrapporter og henstillinger fra undersøgelser foretaget af OLAF og EDPS samt aflæggelse af en statusrapport to gange om året til Kommissionen og regelmæssigt til bestyrelsen

i) 

beskyttelse af Unionens finansielle interesser gennem anvendelse af foranstaltninger til forebyggelse af svig, korruption og anden ulovlig aktivitet og gennem effektiv kontrol, der dog ikke må gribe ind i OLAF's undersøgelsesbeføjelser, og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, gennem inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb og efter omstændighederne gennem administrative og finansielle sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til uregelmæssigheden og har afskrækkende virkning

j) 

udarbejdelse af et udkast til Europols interne strategi for bekæmpelse af svig og forelæggelse heraf for bestyrelsen til vedtagelse

k) 

udarbejdelse af udkast til interne regler om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter for så vidt angår medlemmer af bestyrelsen og forelæggelse af disse udkast til regler for bestyrelsen til vedtagelse

l) 

udarbejdelse af udkast til finansielle bestemmelser for Europol

m) 

udarbejdelse af Europols udkast til overslag over indtægter og udgifter og gennemførelse af dets budget

n) 

ydelse af støtte til bestyrelsesformanden i forbindelse med forberedelsen af bestyrelsesmøderne

o) 

regelmæssig informering af bestyrelsen om gennemførelsen af Unionens strategiske og operationelle prioriteter for bekæmpelse af kriminalitet

▼M1

oa) 

informering af bestyrelsen om de aftalememoranda, der undertegnes med private parter

▼B

p) 

udførelse af andre opgaver i henhold til denne forordning.KAPITEL IV

BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Artikel 17

Informationskilder

1.  

Europol må kun behandle oplysninger, der er meddelt agenturet af:

a) 

medlemsstaterne i henhold til deres nationale ret og artikel 7

b) 

EU-organer, tredjelande og internationale organisationer i henhold til kapitel V

c) 

private parter og privatpersoner i henhold til kapitel V.

2.  
Europol kan direkte indhente og behandle oplysninger, herunder personoplysninger, fra offentligt tilgængelige kilder, herunder internettet og offentlige oplysninger.
3.  
Hvis Europol i henhold til Unionens eller internationale eller nationale retlige instrumenter har ret til at foretage datasøgning i EU-informationssystemer eller internationale eller nationale informationssystemer, kan det indhente og behandle oplysninger, herunder personoplysninger, ad denne vej, såfremt det er nødvendigt for udførelsen af dets opgaver. De relevante bestemmelser i disse instrumenter i EU-retten, folkeretten eller national ret finder anvendelse på Europols adgang til og brug af disse oplysninger, i det omfang de indeholder regler om adgang og brug, der er strengere end de regler, der er fastsat i henhold til denne forordning. Der gives kun adgang til disse informationssystemer for ansatte i Europol, der har fået tilladelse hertil, og kun i det omfang, det er nødvendigt for og står i et rimeligt forhold til udførelsen af deres opgaver.

Artikel 18

Formål med behandling af oplysninger

1.  
Europol kan behandle oplysninger, herunder personoplysninger, for så vidt det er nødvendigt for at nå målsætningerne i artikel 3.
2.  

Personoplysninger må kun behandles til følgende formål:

a) 

krydstjek med henblik på at finde sammenhænge eller andre relevante forbindelser mellem oplysninger om:

i) 

personer, som mistænkes for at have begået eller deltaget i en strafbar handling, som henhører under Europols kompetence, eller som er dømt for en sådan handling

ii) 

personer, om hvem der er konkrete indicier for eller en rimelig grund til at antage, at de vil begå strafbare handlinger, som henhører under Europols kompetence

b) 

analyser af strategisk eller tematisk art

c) 

operationelle analyser

▼M1

d) 

lettelse af informationsudvekslingen mellem medlemsstater, Europol, andre EU-organer, tredjelande, internationale organisationer og private parter

▼M1

e) 

forsknings- og innovationsprojekter

f) 

bistand til medlemsstaterne på deres anmodning med at informere offentligheden om mistænkte eller dømte personer, der er eftersøgt på grundlag af en national retsafgørelse vedrørende en strafbar handling, som er omfattet af Europols målsætninger, og lette offentlighedens meddelelse af oplysninger om disse personer til medlemsstaterne og Europol.

▼B

3.  

Behandling med henblik på operationelle analyser som omhandlet i stk. 2, litra c), foretages ved hjælp af operationelle analyseprojekter, for hvilke der gælder følgende særlige sikkerhedsforanstaltninger:

a) 

For hvert operationelt analyseprojekt fastlægger den administrerende direktør det specifikke formål, kategorier af personoplysninger og kategorier af registrerede, deltagere, opbevaringens varighed og betingelser for adgang, videregivelse og anvendelse af de pågældende oplysninger og underretter bestyrelsen og EDPS herom.

b) 

Personoplysninger må kun indsamles og behandles med henblik på det fastlagte operationelle analyseprojekts formål. Hvis det bliver klart, at personoplysninger kan være relevante for et andet operationelt analyseprojekt, er yderligere behandling af disse personoplysninger kun tilladt, for så vidt en sådan videre behandling er nødvendig og forholdsmæssig, og personoplysningerne er i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for det andet analyseprojekt, jf. litra a).

c) 

Kun bemyndigede ansatte må få adgang til og behandle oplysninger vedrørende det pågældende projekt.

▼M1

3a.  
Hvis det er nødvendigt for at nå målsætningerne for Europols forsknings- og innovationsprojekter, udføres behandling af personoplysninger med henblik herpå kun inden for rammerne af Europols forsknings- og innovationsprojekter med klart definerede formål og målsætninger og i overensstemmelse med artikel 33a.

▼B

4.  
Behandling omhandlet i stk. 2 og 3 foretages i overensstemmelse med de i denne forordning fastsatte databeskyttelsesgarantier. Europol skal behørigt dokumentere disse behandlingsoperationer. Dokumentationen stilles efter anmodning til rådighed for den databeskyttelsesansvarlige og EDPS med henblik på kontrol af behandlingsoperationernes lovlighed.

▼M1

5.  
Uden at det berører artikel 8, stk. 4, artikel 18, stk. 2, litra e), artikel 18a og databehandling i henhold til artikel 26, stk. 6c, hvor Europols infrastruktur anvendes til bilaterale udvekslinger af personoplysninger, og Europol ikke har adgang til indholdet af oplysningerne, er de kategorier af personoplysninger og de kategorier af registrerede, hvis oplysninger må indsamles og behandles med henblik på nærværende artikels stk. 2, opført i bilag II.

▼M1

5a.  
I overensstemmelse med artikel 73 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 ( 12 ) foretager Europol, hvis det er hensigtsmæssigt og for så vidt som det er muligt, en klar sondring mellem personoplysninger, der vedrører de forskellige kategorier af registrerede, der er opført i bilag II.

▼M1

6.  
Europol kan midlertidigt behandle oplysninger med henblik på at afgøre, om de pågældende oplysninger er relevante for dets opgaver og i så fald til hvilke af de i stk. 2 anførte formål. Fristen for behandling af sådanne oplysninger med henblik herpå må ikke være på over seks måneder fra modtagelsen af disse oplysninger.

▼M1

6a.  
Forud for behandlingen af oplysninger i henhold til denne artikels stk. 2, og hvor det er strengt nødvendigt udelukkende for at fastslå, om personoplysninger overholder denne artikels stk. 5, må Europol midlertidigt behandle personoplysninger, der er meddelt det i henhold til artikel 17, stk. 1, og 2, herunder ved at sammenholde disse oplysninger med alle de oplysninger, som Europol allerede behandler i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 5.

Europol behandler personoplysninger i henhold til første afsnit i en periode på højst 18 måneder fra det tidspunkt, hvor Europol har sikret sig, at disse oplysninger er omfattet af dets målsætninger, eller i begrundede tilfælde i en længere periode, hvis det er nødvendigt med henblik på denne artikel. Europol underretter EDPS om en eventuel forlængelse af behandlingsperioden. Den maksimale databehandlingsperiode i henhold til første afsnit er tre år. Sådanne personoplysninger skal opbevares funktionelt adskilt fra andre oplysninger.

Hvis Europol konkluderer, at personoplysninger, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, ikke overholder stk. 5, sletter Europol disse oplysninger og underretter, hvis det er relevant, leverandøren af disse slettede oplysninger herom.

6b.  
På forslag af den administrerende direktør, efter at have hørt EDPS og med behørig hensyntagen til de i artikel 71 i forordning (EU) 2018/1725 omhandlede principper præciserer bestyrelsen betingelserne for behandling af de i nærværende artikels stk. 6 og 6a omhandlede oplysninger, navnlig med hensyn til meddelelse af, adgang til og brug af disse oplysninger samt tidsfrister for opbevaring og sletning af sådanne oplysninger, som ikke må overskride dem, der er fastsat i nærværende artikels stk. 6 og 6a.

▼B

7.  
Bestyrelsen vedtager, hvor dette er relevant, efter høring af EDPS retningslinjer med nærmere angivelse af procedurerne for behandling af oplysninger til de formål, der er nævnt i stk. 2, i henhold til artikel 11, stk. 1, litra q).

▼M1

Artikel 18a

Behandling af personoplysninger til støtte for en strafferetlig efterforskning

1.  

Hvis det er nødvendigt for at støtte en igangværende konkret strafferetlig efterforskning, der er omfattet af Europols målsætninger, må Europol behandle personoplysninger, som ikke vedrører de kategorier af registrerede, der er opført i bilag II, hvis:

a) 

en medlemsstat, EPPO eller Eurojust meddeler efterforskningsoplysninger til Europol i henhold til artikel 17, stk. 1, litra a) eller b), og anmoder Europol om at støtte den pågældende efterforskning:

i) 

ved hjælp af operationel analyse i henhold til artikel 18, stk. 2, litra c), eller

ii) 

i ekstraordinære og behørigt begrundede tilfælde ved krydstjek i henhold til artikel 18, stk. 2, litra a)

b) 

Europol vurderer, at det ikke er muligt at foretage den operationelle analyse i henhold til artikel 18, stk. 2, litra c), eller krydstjekket i henhold til artikel 18, stk. 2, litra a), til støtte for denne efterforskning uden at behandle personoplysninger, der ikke overholder artikel 18, stk. 5.

Resultaterne af den i første afsnit, litra b), omhandlede vurdering skal dokumenteres og sendes til EDPS til orientering, når Europol ophører med at støtte den i første afsnit omhandlede efterforskning.

2.  
Hvor den i stk. 1, første afsnit, litra a), omhandlede medlemsstat ikke længere har tilladelse til at behandle oplysningerne i den i stk. 1 omhandlede igangværende konkrete strafferetlige efterforskning i overensstemmelse med proceduremæssige krav og garantier i henhold til dens gældende nationale ret, underretter den Europol.

Hvor EPPO eller Eurojust meddeler efterforskningsoplysninger til Europol, og det ikke længere har tilladelse til at behandle disse oplysninger i den i stk. 1 omhandlede igangværende konkrete strafferetlige efterforskning i overensstemmelse med proceduremæssige krav og garantier, der finder anvendelse i henhold til EU-retten og national ret, underretter det Europol.

3.  
Europol kan behandle efterforskningsoplysninger i overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, så længe det støtter den igangværende konkrete strafferetlige efterforskning, for hvilken efterforskningsoplysningerne blev meddelt i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 1, første afsnit, litra a), og kun med henblik på at støtte denne efterforskning.
4.  
Europol kan opbevare de efterforskningsoplysninger, der meddeles i overensstemmelse med stk. 1, første afsnit, litra a), og resultatet af sin behandling af disse oplysninger ud over den behandlingsperiode, der er fastsat i stk. 3, efter anmodning fra leverandøren af disse efterforskningsoplysninger, udelukkende med henblik på at sikre rigtigheden, pålideligheden og sporbarheden af kriminalefterretningsprocessen, og kun så længe retssagen vedrørende den konkrete strafferetlige efterforskning, med henblik på hvilken de pågældende oplysninger blev meddelt, er igangværende.

Leverandørerne af efterforskningsoplysninger, jf. stk. 1, første afsnit, litra a), eller med deres samtykke en medlemsstat, hvor retssagen vedrørende en relateret strafferetlig efterforskning er igangværende, kan anmode Europol om at opbevare efterforskningsoplysningerne og resultatet af dets operationelle analyse af disse oplysninger ud over den behandlingsperiode, der er fastsat i stk. 3, med henblik på at sikre rigtigheden, pålideligheden og sporbarheden af kriminalefterretningsprocessen, og kun så længe retssagen vedrørende den konkrete strafferetlige efterforskning er igangværende i den pågældende anden medlemsstat.

5.  
Uden at det berører behandlingen af personoplysninger i henhold til artikel 18, stk. 6a, opbevares personoplysninger, der ikke vedrører de kategorier af registrerede, der er opført i bilag II, funktionelt adskilt fra andre oplysninger og må kun behandles, hvis det er forholdsmæssigt og nødvendigt for formålene i nærværende artikels stk. 3, 4 og 6.

Bestyrelsen fastsætter på forslag af den administrerende direktør og efter høring af EDPS betingelserne for meddelelse og behandling af personoplysninger i overensstemmelse med stk. 3 og 4.

6.  
Denne artikels stk. 1-4 finder også anvendelse, når Europol meddeles personoplysninger fra et tredjeland som omhandlet i artikel 25, stk. 1, litra a), b) eller c), eller stk. 4a, og dette tredjeland meddeler efterforskningsoplysninger til Europol med henblik på en operationel analyse, der bidrager til den konkrete strafferetlige efterforskning i en eller flere medlemsstater, som Europol støtter, forudsat at tredjelandet indhentede oplysningerne inden for rammerne af en konkret strafferetlig efterforskning i overensstemmelse med de proceduremæssige krav og garantier, der finder anvendelse i henhold til dets nationale strafferet.

Hvis et tredjeland meddeler efterforskningsoplysninger til Europol i overensstemmelse med første afsnit, kan databeskyttelsesrådgiveren, hvor det er hensigtsmæssigt, underrette EDPS herom.

Europol kontrollerer, at mængden af personoplysninger, jf. første afsnit, ikke er åbenbart uforholdsmæssig i forhold til efterforskningen af den konkrete strafferetlige efterforskning i den berørte medlemsstat. Hvis Europol finder, at der er indikation på, at sådanne oplysninger er åbenbart uforholdsmæssige eller er indsamlet i åbenlys strid med de grundlæggende rettigheder, må Europol ikke behandle oplysningerne og skal slette dem.

Europol må kun få adgang til personoplysninger, der behandles i medfør af dette stykke, hvis det er nødvendigt for at støtte den konkrete strafferetlige efterforskning, med henblik på hvilken de blev meddelt. Disse personoplysninger må kun deles inden for Unionen.

▼B

Artikel 19

Bestemmelse af formålet med og restriktioner i forbindelse med Europols behandling af oplysninger

▼M1

1.  
Medlemsstater, EU-organer, tredjelande eller internationale organisationer, der meddeler oplysninger til Europol, bestemmer i overensstemmelse med artikel 18, til hvilket eller hvilke formål disse oplysninger skal behandles.

Hvor en i første afsnit omhandlet leverandør af oplysninger ikke har overholdt nævnte afsnit, behandler Europol efter aftale med leverandøren af de pågældende oplysninger disse oplysninger med henblik på at fastslå deres relevans samt til hvilket eller hvilke formål de yderligere skal behandles.

Europol må kun behandle oplysninger til andre formål end dem, som oplysningerne blev meddelt til, hvis leverandøren af oplysningerne har givet tilladelse hertil.

Oplysninger, der er meddelt til formålene i artikel 18, stk. 2, litra a)-d), må også behandles af Europol til formålet i artikel 18, stk. 2, litra e), i overensstemmelse med artikel 33a.

2.  
Medlemsstater, EU-organer, tredjelande og internationale organisationer kan ved meddelelse af oplysninger til Europol anføre, om adgangen til oplysningerne eller brugen af dem generelt eller konkret skal begrænses, herunder med hensyn til deres videregivelse, transmission, sletning eller tilintetgørelse. Hvis behovet for sådanne begrænsninger opstår, efter oplysningerne er blevet meddelt, informerer de Europol herom. Europol skal overholde sådanne begrænsninger.

▼B

3.  
I behørigt begrundede tilfælde kan Europol foretage begrænsninger i medlemsstaters, EU-organers, tredjelandes og internationale organisationers adgang til eller brug af oplysninger, der er indhentet fra offentligt tilgængelige kilder.

Artikel 20

Medlemsstaternes og Europols personales adgang til oplysninger, som Europol opbevarer

1.  
Medlemsstaterne har i henhold til deres nationale ret og artikel 7, stk. 5, adgang til og kan søge i alle oplysninger, der er meddelt til formålene i artikel 18, stk. 2, litra a) og b). Dette berører ikke den ret, som medlemsstaterne, EU-organer, tredjelande og internationale organisationer har til at anføre eventuelle begrænsninger i overensstemmelse med artikel 19, stk. 2.
2.  
Medlemsstaterne har i henhold til deres nationale ret og artikel 7, stk. 5, indirekte adgang til oplysninger, der er meddelt til formålet i artikel 18, stk. 2, litra c), for at få svar på, om der findes oplysninger om søgeemnet. Dette berører ikke eventuelle begrænsninger, som de medlemsstater, EU-organer, tredjelande og internationale organisationer, der har meddelt oplysningerne, har anført i overensstemmelse med artikel 19, stk. 2.

Hvis der findes oplysninger om søgeemnet, indleder Europol den procedure, hvorefter de oplysninger, der svarer til søgeemnet, kan videregives i overensstemmelse med afgørelsen fra den, der meddelte Europol oplysningerne.

▼M1

2a.  
Inden for rammerne af operationelle analyseprojekter omhandlet i artikel 18, stk. 3, og under overholdelse af de regler og garantier for behandling af personoplysninger, som er fastsat i denne forordning, kan medlemsstaterne beslutte, hvilke oplysninger Europol skal gøre direkte tilgængelige for andre udvalgte medlemsstater med henblik på fælles operationel analyse i konkrete efterforskninger, jf. dog eventuelle begrænsninger angivet i henhold til artikel 19, stk. 2, og i overensstemmelse med procedurerne i de i artikel 18, stk. 7, omhandlede retningslinjer.

▼M1

3.  

I overensstemmelse med national ret må de i stk. 1, 2 og 2a omhandlede oplysninger kun tilgås og viderebehandles af medlemsstaterne med det formål at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge:

▼B

a) 

former for kriminalitet, der henhører under Europols kompetence, og

b) 

andre former for grov kriminalitet, jf. Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA ( 13 ).

4.  
Ansatte i Europol, som er blevet bemyndiget hertil af den administrerende direktør, har adgang til de oplysninger, som Europol behandler, i det omfang det er nødvendigt for, at de kan udføre deres opgaver, jf. dog artikel 67.

▼M1

Artikel 20a

Forbindelser med Den Europæiske Anklagemyndighed

1.  
Europol etablerer og opretholder et tæt samarbejde med EPPO. Inden for rammerne af dette samarbejde handler Europol og EPPO inden for deres respektive mandater og kompetencer. I dette øjemed indgår de en samarbejdsordning om de nærmere regler for deres samarbejde.
2.  
Efter anmodning fra EPPO i overensstemmelse med artikel 102 i forordning (EU) 2017/1939 støtter Europol EPPO's efterforskning og samarbejder med den ved at meddele oplysninger og yde analytisk støtte, indtil EPPO afgør, om den skal retsforfølge eller på anden måde afslutte sagen.
3.  
Med henblik på at meddele oplysninger til EPPO i henhold til denne artikels stk. 2 træffer Europol alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at give EPPO mulighed for at få indirekte adgang til oplysninger om strafbare handlinger, der er omfattet af EPPO's kompetence, og som er meddelt til formålene i artikel 18, stk. 2, litra a), b) og c), for at få svar på, om der findes oplysninger om søgeemnet. I tilfælde af, at der findes oplysninger om søgeemnet, underrettes kun Europol, og det berører ikke eventuelle begrænsninger, som de i artikel 19, stk. 1, omhandlede leverandører af oplysninger har anført i henhold til artikel 19, stk. 2.

Hvis der findes oplysninger om søgeemnet, indleder Europol den procedure, hvorefter de oplysninger, der svarer til søgeemnet, kan deles i overensstemmelse med afgørelsen fra den i artikel 19, stk. 1, omhandlede leverandør af oplysninger, og kun i det omfang de oplysninger, der svarer til søgeemnet, er relevante for anmodningen i henhold til nærværende artikels stk. 2.

4.  
Europol underretter uden unødigt ophold EPPO om enhver kriminel adfærd, i forbindelse med hvilken EPPO kan udøve sin kompetence i overensstemmelse med artikel 22 og artikel 25, stk. 2 og 3, i forordning (EU) 2017/1939, jf. dog eventuelle begrænsninger, som leverandøren af oplysningerne har anført i henhold til nærværende forordnings artikel 19, stk. 2.

Hvis Europol underretter EPPO i medfør af første afsnit, underretter det straks de berørte medlemsstater.

Hvis oplysninger om kriminel adfærd, i forbindelse med hvilken EPPO kan udøve sin kompetence, er blevet meddelt Europol af en medlemsstat, som har angivet begrænsninger i anvendelsen af disse oplysninger i henhold til denne forordnings artikel 19, stk. 2, underretter Europol EPPO om eksistensen af disse begrænsninger og henviser sagen til den berørte medlemsstat. Den berørte medlemsstat samarbejder direkte med EPPO for at overholde artikel 24, stk. 1 og 4, i forordning (EU) 2017/1939.

▼B

Artikel 21

Eurojusts og OLAF's adgang til oplysninger, som Europol opbevarer

1.  
Med forbehold af eventuelle begrænsninger, som medlemsstaten, EU-organet, tredjelandet eller den internationale organisation, der har meddelt de pågældende oplysninger, har anført, jf. artikel 19, stk. 2, træffer Europol alle nødvendige foranstaltninger for, at Eurojust og OLAF inden for deres respektive mandater kan få indirekte adgang til oplysninger, der er meddelt til formålene i artikel 18, stk. 2, litra a), b) og c), for at få svar på, om der findes oplysninger om søgeemnet.

Hvis der findes oplysninger om søgeemnet, indleder Europol den procedure, hvorefter de oplysninger, der svarer til søgeemnet, kan videregives i overensstemmelse med afgørelsen fra den, der meddelte Europol oplysningerne, og kun i det omfang de oplysninger, der svarer til søgeemnet, er nødvendige for udførelsen af Eurojusts eller OLAF's opgaver.

2.  
Europol og Eurojust kan indgå en samarbejdsordning, der på gensidig vis og inden for deres respektive mandater sikrer adgang til og mulighed for at søge i alle oplysninger, der er meddelt med henblik på det i artikel 18, stk. 2, litra a), fastsatte formål. Dette berører ikke medlemsstaternes, EU-organernes, tredjelandes og internationale organisationers ret til at angive begrænsninger for adgang til og anvendelsen af sådanne oplysninger og skal være i overensstemmelse med de databeskyttelsesgarantier, der er fastsat i denne forordning.
3.  
Søgninger efter oplysninger i henhold til stk. 1 og 2 kan kun foretages med det formål at konstatere, om oplysninger hos Eurojust eller OLAF svarer til de oplysninger, som Europol behandler.
4.  
Europol må kun tillade søgninger i henhold til stk. 1 og 2 efter at have fået oplysninger fra Eurojust om, hvilke nationale medlemmer, stedfortrædere, assisterende medlemmer og ansatte i Eurojust der har fået tilladelse til at udføre søgninger, og fra OLAF om, hvilke OLAF-ansatte der har fået tilladelse til at udføre søgninger.
5.  
Hvis Europol eller en medlemsstat i forbindelse med Europols behandling af oplysninger som led i en konkret efterforskning konstaterer, at der er behov for koordinering, samarbejde eller støtte i overensstemmelse med Eurojusts eller OLAF's mandat, meddeler Europol dem dette og iværksætter proceduren for at dele oplysningerne i overensstemmelse med afgørelsen fra den medlemsstat, der har meddelt oplysningerne. I så fald rådfører Eurojust eller OLAF sig med Europol.
6.  
Eurojust, herunder kollegiet, de nationale medlemmer, stedfortræderne og de assisterende medlemmer samt de ansatte i Eurojust, og OLAF skal overholde alle generelle og specifikke begrænsninger i adgang eller brug, som medlemsstater, EU-organer, tredjelande og internationale organisationer har anført i henhold til artikel 19, stk. 2.
7.  
Europol, Eurojust og OLAF underretter hinanden, såfremt de efter at have konsulteret hinandens oplysninger i henhold til stk. 2 eller som følge af, at der findes oplysninger om søgeemnet i henhold til stk. 1, finder, at der er tegn på, at oplysningerne kan være forkerte eller kan være i modstrid med andre oplysninger.

▼M1

8.  
Hvis Europol under behandlingen af oplysninger i forbindelse med en konkret strafferetlig efterforskning eller et konkret projekt finder oplysninger, der er relevante for en eventuel ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser, meddeler Europol straks OLAF disse oplysninger, jf. dog eventuelle begrænsninger, som de medlemsstater, der meddelte disse oplysninger, har anført i henhold til artikel 19, stk. 2.

Hvis Europol meddeler OLAF oplysninger i medfør af første afsnit, underretter det straks de berørte medlemsstater.

▼B

Artikel 22

Underretningspligt over for medlemsstaterne

1.  
Europol giver i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra b), omgående en medlemsstat meddelelse om oplysninger, der vedrører den. Hvis sådanne oplysninger er genstand for begrænsninger i henhold til artikel 19, stk. 2, der ville være til hinder for, at de bliver videregivet, hører Europol den leverandør af oplysninger, der har anført adgangsbegrænsningen, og søger at opnå dennes tilladelse til videregivelse.

I tilfælde heraf må oplysningerne ikke videregives uden leverandørens udtrykkelige tilladelse.

2.  
Uanset om der er foretaget begrænsninger i adgangen, giver Europol en medlemsstat meddelelse om oplysninger, der vedrører den, hvis det er strengt nødvendigt for at afværge en nært forestående livsfare.

Europol giver da samtidig leverandøren af oplysningerne meddelelse om videregivelsen af oplysningerne og anfører grundene til sin analyse af situationen.KAPITEL V

FORBINDELSER MED PARTNEREAFDELING 1

Fælles bestemmelser

Artikel 23

Fælles bestemmelser

1.  
I det omfang det er nødvendigt, for at Europol kan udføre sine opgaver, kan Europol oprette og vedligeholde samarbejdsrelationer med EU-organer i overensstemmelse med disse organers formål og med myndigheder i tredjelande, internationale organisationer og private parter.
2.  
Europol kan udveksle alle oplysninger direkte, undtagen personoplysninger, med de i stk. 1 i denne artikel nævnte enheder, med forbehold af begrænsninger i henhold til artikel 19, stk. 2, og med forbehold af artikel 67, i det omfang en sådan udveksling er relevant, for at Europol kan udføre sine opgaver.
3.  
Den administrerende direktør underretter bestyrelsen om eventuelle regelmæssige samarbejdsrelationer, som Europol agter at oprette og vedligeholde i overensstemmelse med stk. 1 og 2, og om udviklingen i sådanne relationer, når de er oprettet.
4.  
Europol kan til de formål, der er fastsat i stk. 1 og 2, indgå samarbejdsordninger med de i stk. 1 nævnte enheder. Sådanne samarbejdsordninger må ikke give mulighed for udveksling af personoplysninger og er hverken bindende for Unionen eller dens medlemsstater.
5.  
Europol kan modtage og behandle personoplysninger fra de i stk. 1 nævnte enheder, i det omfang det er nødvendigt og forholdsmæssigt, for at Europol retmæssigt kan udføre sine opgaver, jf. dog bestemmelserne i dette kapitel.
6.  
Med forbehold af artikel 30, stk. 5, må Europol kun videregive personoplysninger til EU-organer, tredjelande og internationale organisationer, hvis det er nødvendigt for at forebygge og bekæmpe kriminalitet, der falder inden for rammerne af Europols målsætninger, og i overensstemmelse med denne forordning, og hvis modtageren giver tilsagn om, at oplysningerne udelukkende vil blive behandlet til det formål, hvortil de videregives. Hvis de oplysninger, der skal videregives, er meddelt af en medlemsstat, indhenter Europol den pågældende medlemsstats samtykke, medmindre medlemsstaten på forhånd har givet tilladelse til en sådan videregivelse til andre enten generelt eller under nærmere fastsatte betingelser. Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

▼M1

7.  
Medlemsstaters, EU-organers, tredjelandes, internationale organisationers eller private parters videregivelse til andre af personoplysninger, som Europol er i besiddelse af, er forbudt, medmindre Europol forinden udtrykkelig har givet tilladelse hertil.

▼B

8.  
Europol sikrer, at der foretages detaljeret registrering af alle videregivelser af personoplysninger og af grundene til sådanne videregivelser i overensstemmelse med denne forordning.
9.  
Oplysninger, der tydeligvis er opnået i åbenbar strid med menneskerettighederne, behandles ikke.AFDELING 2

▼M1

Transmission, videregivelse og udveksling af personoplysninger

Artikel 24

Transmission af personoplysninger til EU-organer

1.  
Europol må kun transmittere personoplysninger til et EU-organ i overensstemmelse med artikel 71, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1725, med forbehold af yderligere begrænsninger i henhold til nærværende forordning og uden at det berører nærværende forordnings artikel 67, hvis disse oplysninger er forholdsmæssige og nødvendige for den retmæssige udførelse af det modtagende EU-organs opgaver.
2.  
Efter anmodning om transmission af personoplysninger fra et andet EU-organ, kontrollerer Europol det andet EU-organs kompetence. Hvis Europol ikke kan bekræfte, at transmissionen af personoplysningerne er nødvendig i overensstemmelse med stk. 1, indhenter Europol yderligere oplysninger fra det anmodende EU-organ.

Det anmodende EU-organ sikrer, at nødvendigheden af transmissionen af personoplysningerne kan verificeres.

3.  
Det modtagende EU-organ må kun behandle de i stk. 1 og 2 omhandlede personoplysninger til de formål, hvortil de blev transmitteret.

▼B

Artikel 25

Videregivelse af personoplysninger til tredjelande og internationale organisationer

▼M1

1.  

Med forbehold af begrænsninger, der er anført i henhold til artikel 19, stk. 2 eller 3, og uden at det berører artikel 67 kan Europol videregive personoplysninger til kompetente myndigheder i et tredjeland eller til en international organisation, forudsat at en sådan videregivelse er nødvendig, for at Europol kan udføre sine opgaver, med hjemmel i en af følgende:

a) 

en afgørelse, som Kommissionen har vedtaget i overensstemmelse med artikel 36 i direktiv (EU) 2016/680, der fastslår, at tredjelandet, et område eller en eller flere specifikke sektorer i dette tredjeland eller den pågældende internationale organisation har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau (»afgørelse om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau«)

▼B

b) 

en international aftale, der er indgået mellem Unionen og det pågældende tredjeland eller den pågældende internationale organisation i medfør af artikel 218 i TEUF, og som giver tilstrækkelige garantier med hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred og fysiske personers grundlæggende rettigheder og friheder

c) 

en samarbejdsaftale, der muliggør udveksling af personoplysninger, og som er indgået mellem Europol og det pågældende tredjeland eller den pågældende internationale organisation før den 1. maj 2017 i henhold til artikel 23 i afgørelse 2009/371/RIA.

Europol kan indgå administrative ordninger for at gennemføre sådanne aftaler eller afgørelser om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

2.  
Den administrerende direktør underretter bestyrelsen om udveksling af personoplysninger med hjemmel i afgørelser om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i henhold til stk. 1, litra a).

▼M1 —————

▼B

4.  
Senest den 14. juni 2021 foretager Kommissionen en vurdering af bestemmelserne i de samarbejdsaftaler, der er omhandlet i stk. 1, litra c), navnlig dem om databeskyttelse. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af denne vurdering og kan, hvis det er relevant, forelægge Rådet en henstilling med henblik på en afgørelse om bemyndigelse til indledning af forhandlinger om indgåelsen af internationale aftaler, jf. stk. 1, litra b).

▼M1

4a.  

I mangel af en afgørelse om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau kan bestyrelsen give Europol tilladelse til at videregive personoplysninger til en kompetent myndighed i et tredjeland eller til en international organisation, hvis:

a) 

der er givet de fornødne garantier, hvad angår beskyttelsen af personoplysninger, i et retligt bindende instrument, eller

b) 

Europol har vurderet alle forhold i forbindelse med videregivelsen af personoplysninger og har konkluderet, at der findes de fornødne garantier hvad angår beskyttelsen af personoplysninger.

▼B

5.  

►M1  Uanset stk. 1 kan den administrerende direktør i behørigt begrundede tilfælde give tilladelse til videregivelse eller en kategori af videregivelser af personoplysninger til en kompetent myndighed i et tredjeland eller til en international organisation under hensyntagen til sagens konkrete omstændigheder, hvis videregivelsen eller kategorien af videregivelser er: ◄

a) 

nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden persons vitale interesser

▼M1

b) 

nødvendig for at beskytte den registreredes legitime interesser

▼B

c) 

afgørende for at afværge en umiddelbar og alvorlig trussel mod en medlemsstats eller et tredjelands offentlige sikkerhed

d) 

nødvendig i enkeltsager med henblik på forebyggelsen, efterforskningen, opdagelsen eller retsforfølgningen af strafbare handlinger eller fuldbyrdelsen af strafferetlige sanktioner, eller

e) 

nødvendig i enkeltsager med henblik på at fastslå et retskrav eller gøre det gældende eller forsvare det ved en domstol i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, opdagelse eller retsforfølgning af en konkret strafbar handling eller fuldbyrdelse af en konkret strafferetlig sanktion.

Personoplysninger må ikke videregives, hvis den administrerende direktør fastslår, at den pågældende registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder vægter højere end den offentlige interesse i den i litra d) og e) omhandlede videregivelse.

Undtagelser må ikke finde anvendelse på systematiske, omfangsrige eller strukturelle videregivelser af oplysninger.

6.  
Uanset stk. 1 kan bestyrelsen efter aftale med EDPS, hvis der foreligger passende garantier for beskyttelse af privatlivets fred og fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, i en periode, der ikke må overstige et år, med mulighed for forlængelse give tilladelse til en gruppe videregivelser i overensstemmelse med stk. 5, litra a)-e). En sådan tilladelse skal være behørigt begrundet og dokumenteret.
7.  
Den administrerende direktør underretter så hurtigt som muligt bestyrelsen og EDPS om de tilfælde, hvor stk. 5 har været anvendt.

▼M1

8.  
Europol underretter EDPS om kategorierne af videregivelser i henhold til stk. 4a, litra b). Hvis en videregivelse er foretaget i overensstemmelse med stk. 4a eller 5, dokumenteres en sådan videregivelse, og dokumentationen stilles efter anmodning til rådighed for EDPS. Dokumentationen skal omfatte en fortegnelse over dato og tidspunkt for videregivelsen og oplysninger om den i denne artikel omhandlede kompetente myndighed, om begrundelsen for videregivelsen og om de videregivne personoplysninger.

▼B

Artikel 26

Udveksling af personoplysninger med private parter

1.  

I det omfang det er nødvendigt, for at Europol kan udføre sine opgaver, kan Europol behandle personoplysninger opnået fra private parter, hvis de modtages gennem:

a) 

en medlemsstats nationale enhed i overensstemmelse med national ret

b) 

kontaktpunktet i et tredjeland eller en international organisation, hvormed Europol før den 1. maj 2017 har indgået en samarbejdsaftale, der muliggør udveksling af personoplysninger, i medfør af artikel 23 i afgørelse 2009/371/RIA, eller

▼M1

c) 

en myndighed i et tredjeland eller en international organisation som omhandlet i artikel 25, stk. 1, litra a), b) eller c), eller stk. 4a.

2.  
Hvor Europol modtager personoplysninger direkte fra private parter, kan det behandle disse personoplysninger i overensstemmelse med artikel 18 med henblik på at identificere de berørte nationale enheder som omhandlet i denne artikels stk. 1, litra a). Europol videregiver straks personoplysningerne og eventuelle relevante resultater af den nødvendige behandling af disse oplysninger for at fastlægge jurisdiktion, til de berørte nationale enheder. Europol kan videregive personoplysningerne og de relevante resultater af den nødvendige behandling af disse oplysninger for at fastlægge jurisdiktion i overensstemmelse med artikel 25, til de berørte kontaktpunkter og myndigheder som omhandlet i nærværende artikels stk. 1, litra b) og c). Hvis Europol ikke kan identificere nogen berørte nationale enheder eller allerede har videresendt de relevante personoplysninger til alle de identificerede respektive berørte nationale enheder, og det ikke er muligt at identificere yderligere berørte nationale enheder, sletter Europol oplysningerne, medmindre den nationale enhed, kontaktpunktet eller den berørte myndighed på ny fremsender personoplysningerne til Europol i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, senest fire måneder efter transmissionen eller videregivelsen.

Kriterierne for, hvorvidt den nationale enhed i den medlemsstat, hvor den relevante private part er etableret, udgør en berørt national enhed, fastsættes i de retningslinjer, der er omhandlet i artikel 18, stk. 7.

▼M1

2a.  
Europols eventuelle samarbejde med private parter må hverken overlappe eller gribe ind i aktiviteterne hos medlemsstaternes FIU'er, og må ikke vedrøre oplysninger, der skal gives til FIU'er med henblik på direktiv (EU) 2015/849.

▼B

3.  
Efter videregivelse af personoplysninger i henhold til denne artikels stk. 5, litra c), kan Europol i forbindelse hermed modtage personoplysninger direkte fra en privat part, hvis den private part erklærer, at denne lovligt kan sende disse oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, med henblik på at behandle disse oplysninger til udførelsen af den opgave, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra m).

▼M1

4.  
Hvor Europol modtager personoplysninger fra en privat part etableret i et tredjeland, må Europol kun videregive disse oplysninger og resultaterne af sin analyse og kontrol af disse oplysninger til en medlemsstat eller til et berørt tredjeland som omhandlet i artikel 25, stk. 1, litra a), b) eller c), eller stk. 4a.

Uden at det berører nærværende stykkes første afsnit, kan Europol videregive de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede resultater til det pågældende tredjeland i henhold til artikel 25, stk. 5 og 6.

5.  

Europol må ikke transmittere eller videregive personoplysninger til private parter, undtagen i følgende tilfælde og forudsat, at en sådan transmission eller videregivelse under hensyntagen til sagens konkrete omstændigheder er strengt nødvendigt og forholdsmæssigt:

a) 

transmissionen eller videregivelsen uden tvivl er i den registreredes interesse

b) 

transmissionen eller videregivelsen er strengt nødvendig for at afværge en nært forestående strafbar handling, herunder terrorisme, som er omfattet af Europols målsætninger, eller

c) 

transmissionen eller videregivelsen af personoplysninger, der er offentligt tilgængelige, er strengt nødvendig for udførelsen af den opgave, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra m), og følgende betingelser er opfyldt:

i) 

transmissionen eller videregivelsen vedrører et individuelt og særligt tilfælde

ii) 

de berørte registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder vægter ikke højere end den offentlige interesse, der nødvendiggør, at disse personoplysninger transmitteres eller videregives i den pågældende sag, eller

d) 

transmissionen eller videregivelsen er strengt nødvendig for, at Europol kan underrette den pågældende private part om, at de modtagne oplysninger ikke er tilstrækkelige til, at Europol kan identificere de berørte nationale enheder, og følgende betingelser er opfyldt:

i) 

transmissionen eller videregivelsen sker efter modtagelse af personoplysninger direkte fra en privat part i overensstemmelse med stk. 2

sii) 

de manglende oplysninger, som Europol kan henvise til i dens meddelelse, har en klar forbindelse til de oplysninger, som den pågældende private part tidligere har delt

iii) 

de manglende oplysninger, som Europol kan henvise til i dens meddelelse, er strengt begrænset til, hvad der er nødvendigt for, at Europol kan identificere de berørte nationale enheder.

Den i dette stykkes første afsnit omhandlede transmission eller videregivelse er omfattet af eventuelle begrænsninger angivet i henhold til artikel 19, stk. 2 eller 3, og berører ikke artikel 67.

6.  

Med hensyn til denne artikels stk. 5, litra a), b) og d), kan videregivelsen, hvis den berørte private part ikke er etableret inden for Unionen eller i et tredjeland som omhandlet i artikel 25, stk. 1, litra a), b) eller c), eller stk. 4a, kun tillades af den administrerende direktør, hvis videregivelsen er:

a) 

nødvendig for at beskytte den berørte registreredes eller en anden persons vitale interesser

b) 

nødvendig for at beskytte den berørte registreredes legitime interesser

c) 

afgørende for at afværge en umiddelbar og alvorlig trussel mod en medlemsstats eller et tredjelands offentlige sikkerhed

d) 

nødvendig i enkeltsager med henblik på forebyggelsen, efterforskningen, opdagelsen eller retsforfølgningen af en konkret strafbar handling, som er omfattet Europols målsætninger, eller

e) 

nødvendig i enkeltsager med henblik på at fastslå et retskrav eller gøre det gældende eller forsvare det ved en domstol i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, opdagelse eller retsforfølgning af en konkret strafbar handling, som er omfattet af Europols målsætninger.

Personoplysninger må ikke videregives, hvis den administrerende direktør fastslår, at den pågældende registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder vægter højere end den offentlige interesse, der nødvendiggør den i dette stykkes første afsnit, litra d) og e), omhandlede videregivelse.

▼M1

6a  
Uden at det berører denne artikels stk. 5, litra a), c) og d), og andre EU-retsakter, må videregivelser eller transmissioner af personoplysninger i medfør af stk. 5 og 6 ikke være systematiske, omfangsrige eller strukturelle.
6b.  
Europol kan anmode medlemsstaterne via deres nationale enheder om i overensstemmelse med deres nationale ret at indhente personoplysninger fra private parter, der er etableret eller har en retlig repræsentant på deres område, med henblik på at dele disse oplysninger med Europol. Sådanne anmodninger skal begrundes og være så præcise som muligt. Sådanne personoplysninger skal være så lidt følsomme som muligt og være strengt begrænset til, hvad der er nødvendigt og forholdsmæssigt, for at gøre det muligt for Europol at identificere de berørte nationale enheder.

Uanset medlemsstaternes jurisdiktion over en konkret strafbar handling, sikrer medlemsstaterne, at deres kompetente myndigheder kan behandle de i første afsnit omhandlede anmodninger i overensstemmelse med deres nationale ret med henblik på at give Europol de oplysninger, der er nødvendige for, at Europol kan identificere de berørte nationale enheder.

6c.  
Europols infrastruktur kan anvendes til udvekslinger mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og private parter i overensstemmelse med den respektive nationale ret. Disse udvekslinger kan også omfatte kriminalitet, der ikke er omfattet af Europols målsætninger.

Hvor medlemsstaterne anvender Europols infrastruktur til udveksling af personoplysninger om kriminalitet, der er omfattet af Europols målsætninger, kan de give Europol adgang til sådanne oplysninger.

Hvor medlemsstaterne anvender Europols infrastruktur til udveksling af personoplysninger om kriminalitet, der ikke er omfattet af Europols målsætninger, har Europol ikke adgang til disse oplysninger og skal betragtes som en databehandler i overensstemmelse med artikel 87 i forordning (EU) 2018/1725.

Europol foretager en vurdering af sikkerhedsrisiciene ved at tillade private parter at anvende sin infrastruktur og gennemfører om nødvendigt passende forebyggende og afbødende foranstaltninger.

▼B

7.  
Europol sikrer, at der foretages detaljeret registrering af alle videregivelser af personoplysninger og grundene hertil i overensstemmelse med denne forordning, og at de meddeles EDPS på dennes anmodning i henhold til artikel 40.
8.  
Hvis de modtagne personoplysninger eller de personoplysninger, der skal videregives, berører en medlemsstats interesser, underretter Europol straks den berørte medlemsstats nationale enhed.

▼M1 —————

▼M1

11.  
Europol udarbejder en årsrapport til bestyrelsen om de personoplysninger, der udveksles med private parter i henhold til artikel 26, 26a og 26b, på grundlag af kvantitative og kvalitative evalueringskriterier, der fastlægges af bestyrelsen.

Årsrapporten skal omfatte specifikke eksempler, der viser, hvorfor Europols anmodninger i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 6b var nødvendige for at nå dets målsætninger og udføre dets opgaver.

Årsrapporten skal tage hensyn til tavshedspligten, og eksemplerne skal anonymiseres for så vidt angår personoplysninger.

Årsrapporten fremsendes til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Artikel 26a

Udveksling af personoplysninger med private parter i onlinekrisesituationer

1.  
I onlinekrisesituationer kan Europol modtage personoplysninger direkte fra private parter og behandle disse personoplysninger i overensstemmelse med artikel 18.
2.  
Hvor Europol modtager personoplysninger fra en privat part etableret i et tredjeland, må Europol kun videregive disse oplysninger og resultaterne af sin analyse og kontrol af disse oplysninger til en medlemsstat eller til et berørt tredjeland, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, litra a), b) eller c), eller stk. 4a.

Europol kan videregive resultaterne af sin analyse og kontrol af de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede oplysninger til det pågældende tredjeland i henhold til artikel 25, stk. 5 eller 6.

3.  
Europol kan transmittere eller videregive personoplysninger til private parter fra sag til sag, jf. dog eventuelle begrænsninger, der er angivet i henhold til artikel 19, stk. 2 eller 3, og uden at det berører artikel 67, hvis transmissionen eller videregivelsen af sådanne oplysninger er strengt nødvendig for at håndtere onlinekrisesituationer, og de berørte registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke vægter højere end den offentlige interesse, der nødvendiggør, at disse personoplysninger transmitteres eller videregives.
4.  
Hvor den berørte private part ikke er etableret inden for Unionen eller i et tredjeland som omhandlet i artikel 25, stk. 1, litra a), b) eller c), eller stk. 4a, kræver videregivelsen tilladelse fra den administrerende direktør.
5.  
Europol bistår og udveksler oplysninger og samarbejder med medlemsstaternes kompetente myndigheder om transmission eller videregivelse af personoplysninger til private parter i henhold til stk. 3 eller 4, navnlig for at undgå dobbeltarbejde, forbedre koordineringen og undgå forstyrrelser af efterforskninger i forskellige medlemsstater.
6.  
Europol kan via deres nationale enheder anmode medlemsstaterne om i overensstemmelse med deres nationale ret at indhente personoplysninger fra private parter, der er etableret eller har en retlig repræsentant på deres område, med henblik på at dele disse oplysninger med Europol. Sådanne anmodninger skal begrundes og være så præcis som muligt. Sådanne personoplysninger skal være så lidt følsomme som muligt og være strengt begrænset til, hvad der er nødvendigt og forholdsmæssigt, for at gøre det muligt for Europol at støtte medlemsstaterne i at håndtere onlinekrisesituationer.

Uanset medlemsstaternes jurisdiktion med hensyn til formidling af det indhold, som Europol anmoder om personoplysninger om, sikrer medlemsstaterne, at deres kompetente myndigheder kan behandle de i første afsnit omhandlede anmodninger i overensstemmelse med deres nationale ret med henblik på at give Europol de oplysninger, der er nødvendige for, at Europol kan nå sine målsætninger.

7.  
Europol sikrer, at der foretages detaljeret registrering af alle videregivelser af personoplysninger og grundene hertil i overensstemmelse med denne forordning. Europol stiller på EDPS' anmodning disse registre til rådighed for EDPS i henhold til artikel 39a.
8.  
Hvis de personoplysninger, der modtages eller skal videregives, berører en medlemsstats interesser, underretter Europol straks den berørte medlemsstats nationale enhed.

Artikel 26b

Udveksling af personoplysninger med private parter for at håndtere onlineudbredelsen af onlinemateriale, der viser seksuelt misbrug af børn

1.  
Europol kan modtage personoplysninger direkte fra private parter og behandle disse personoplysninger i overensstemmelse med artikel 18 for at håndtere onlineudbredelsen af onlinemateriale, der viser seksuelt misbrug af børn, jf. artikel 4, stk. 1, litra y).
2.  
Hvor Europol modtager personoplysninger fra en privat part etableret i et tredjeland, må Europol kun videregive disse oplysninger og resultaterne af sin analyse og kontrol af disse oplysninger til en medlemsstat eller til et berørt tredjeland som omhandlet i artikel 25, stk. 1, litra a), b) eller c), eller stk. 4a.

Europol kan videregive resultaterne af sin analyse og kontrol af de i nærværende stykkes første afsnit omhandlede oplysninger til det pågældende tredjeland i henhold til artikel 25, stk. 5 eller 6.

3.  
Europol kan transmittere eller videregive personoplysninger til private parter fra sag til sag, jf. dog eventuelle begrænsninger, der er angivet i henhold til artikel 19, stk. 2 eller 3, og uden at det berører artikel 67, hvis transmissionen eller videregivelsen af sådanne oplysninger er strengt nødvendig for at håndtere onlineudbredelsen af onlinemateriale, der viser seksuelt misbrug af børn, jf. artikel 4, stk. 1, litra y), og de berørte registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke vægter højere end den offentlige interesse, der nødvendiggør, at de pågældende personoplysninger transmitteres eller videregives.
4.  
Hvor den berørte private part ikke er etableret inden for Unionen eller i et tredjeland som omhandlet i artikel 25, stk. 1, litra a), b) eller c), eller stk. 4a, kræver videregivelsen tilladelse fra den administrerende direktør.
5.  
Europol bistår og udveksler oplysninger og samarbejder med medlemsstaternes kompetente myndigheder om transmission eller videregivelse af personoplysninger til private parter i henhold til stk. 3 eller 4, navnlig for at undgå dobbeltarbejde, forbedre koordineringen og undgå forstyrrelser af efterforskninger i forskellige medlemsstater.
6.  
Europol kan via deres nationale enheder anmode medlemsstaterne om i overensstemmelse med deres nationale ret at indhente personoplysninger fra private parter, der er etableret eller har en retlig repræsentant på deres område, med henblik på at dele disse oplysninger med Europol. Sådanne anmodninger skal begrundes og være så præcis som muligt. Sådanne personoplysninger skal være så lidt følsomme som muligt og være strengt begrænset til, hvad der er nødvendigt og forholdsmæssigt, for at gøre det muligt for Europol at håndtere onlineudbredelsen af onlinemateriale, der viser seksuelt misbrug af børn, jf. artikel 4, stk. 1, litra y).

Uanset medlemsstaternes jurisdiktion med hensyn til formidling af det indhold, som Europol anmoder om personoplysninger om, sikrer medlemsstaterne, at medlemsstaterne kompetente myndigheder kan behandle de i første afsnit omhandlede anmodninger i overensstemmelse med deres nationale ret med henblik på at give Europol de oplysninger, der er nødvendige for, at Europol kan nå sine målsætninger.

7.  
Europol sikrer, at der foretages detaljeret registrering af alle videregivelser af personoplysninger og grundene hertil i overensstemmelse med denne forordning. Europol stiller på EDPS' anmodning disse registre til rådighed for EDPS i henhold til artikel 39a.
8.  
Hvis de personoplysninger, der modtages eller skal videregives, berører en medlemsstats interesser, underretter Europol straks den berørte medlemsstats nationale enhed.

▼B

Artikel 27

Oplysninger fra privatpersoner

▼M1

1.  
I det omfang det er nødvendigt, for at Europol kan udføre sine opgaver, kan Europol modtage og behandle oplysninger, der hidrører fra privatpersoner.

Personoplysninger, der hidrører fra privatpersoner, må kun behandles af Europol, hvis de modtages gennem:

a) 

en national enhed i overensstemmelse med national ret

b) 

kontaktpunktet i et tredjeland eller en international organisation i henhold til artikel 25, stk. 1, litra c), eller

c) 

en myndighed i et tredjeland eller en international organisation som omhandlet i artikel 25, stk. 1, litra a) eller b), eller stk. 4a.

2.  
Hvor Europol modtager oplysninger, herunder personoplysninger, fra en privatperson, der opholder sig i et andet tredjeland end det, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, litra a) eller b), eller stk. 4a, må Europol kun videregive disse oplysninger til en medlemsstat eller til et sådant tredjeland.

▼B

3.  
Hvis de modtagne personoplysninger berører en medlemsstats interesser, underretter Europol straks den berørte medlemsstats nationale enhed.
4.  
Europol må ikke kontakte privatpersoner for at indhente oplysninger.
5.  
Europol må ikke videregive personoplysninger til privatpersoner, jf. dog artikel 36 og 37.KAPITEL VI

▼M1

DATABESKYTTELSE

▼M1

Artikel 27a

Europols behandling af personoplysninger

1.  
Uden at det berører denne forordning, finder artikel 3 og kapitel IX i forordning (EU) 2018/1725 anvendelse på Europols behandling af personoplysninger.

Forordning (EU) 2018/1725, med undtagelse af kapitel IX, finder anvendelse på Europols behandling af administrative personoplysninger.

2.  
Henvisninger til »personoplysninger« i denne forordning forstås som henvisninger til »operationelle personoplysninger« som defineret i artikel 3, nr. 2), i forordning (EU) 2018/1725, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.
3.  
Bestyrelsen vedtager regler for fastsættelse af fristerne for opbevaring af administrative personoplysninger.

▼M1 —————

▼B

Artikel 29

Vurdering af kildens pålidelighed og oplysningers nøjagtighed

1.  

Pålideligheden af kilden til oplysninger, der hidrører fra en medlemsstat, skal så vidt muligt vurderes af den medlemsstat, der har meddelt oplysningerne, ved anvendelse af følgende kildevurderingskoder:

A: hvor der ikke hersker tvivl om kildens ægthed, pålidelighed og kompetence, eller hvor oplysningerne er meddelt af en kilde, der har vist sig at være pålidelig i alle tilfælde
B: hvor oplysningerne er meddelt af en kilde, der i de fleste tilfælde har vist sig at være pålidelig
C: hvor oplysningerne er meddelt af en kilde, der i de fleste tilfælde har vist sig at være upålidelig
X: hvor kildens pålidelighed ikke kan vurderes.
2.  

Nøjagtigheden af oplysninger, der hidrører fra en medlemsstat, skal så vidt muligt vurderes af den medlemsstat, der har meddelt oplysningerne, ved anvendelse af følgende oplysningsvurderingskoder:

1: oplysninger, hvis rigtighed der ikke er tvivl om
2: oplysninger, som kilden har personligt kendskab til, men som den rapporterende tjenestemand ikke har personligt kendskab til
3: oplysninger, som kilden ikke har personligt kendskab til, men som underbygges af andre allerede registrerede oplysninger
4: oplysninger, som kilden ikke har personligt kendskab til, og som ikke kan underbygges.
3.  
Hvis Europol på grundlag af de oplysninger, det allerede har i sin besiddelse, kommer til den konklusion, at der er behov for at korrigere vurderingen i stk. 1 eller 2, underretter Europol den pågældende medlemsstat herom og søger at nå til enighed om en ændret vurdering. Europol ændrer ikke vurderingen, medmindre de er nået til enighed herom.
4.  
Hvis Europol modtager oplysninger fra en medlemsstat uden en vurdering i overensstemmelse med stk. 1 eller 2, forsøger Europol at vurdere, hvor pålidelig kilden er, eller hvor nøjagtige oplysningerne er, på grundlag af oplysninger, som det allerede har i sin besiddelse. Vurderingen af specifikke data og oplysninger skal ske i enighed med den medlemsstat, der har meddelt oplysningerne. En medlemsstat og Europol kan også indgå en generel aftale om vurdering af bestemte typer oplysninger og bestemte kilder. Hvis det i et konkret tilfælde ikke er muligt at nå til enighed, eller der ikke er indgået en generel aftale, vurderer Europol oplysningerne eller dataene og tildeler disse oplysninger eller data vurderingskoderne X og 4, jf. henholdsvis stk. 1 og 2.
5.  
Hvis Europol modtager data eller oplysninger fra et EU-organ, et tredjeland, en international organisation eller en privat part, finder denne artikel tilsvarende anvendelse.
6.  
Oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder vurderes af Europol under anvendelse af vurderingskoderne i stk. 1 og 2.
7.  
Hvis oplysninger er resultatet af en analyse, som Europol har foretaget under udførelsen af sine opgaver, vurderer Europol sådanne oplysninger i overensstemmelse med denne artikel og i enighed med de medlemsstater, der deltager i analysen.

Artikel 30

Behandling af særlige kategorier af personoplysninger og forskellige kategorier af registrerede

1.  
Behandling af personoplysninger om ofre for strafbare handlinger, vidner eller andre personer, som kan give oplysninger vedrørende strafbare handlinger, samt om personer under 18 år er tilladt, hvis det er strengt nødvendigt for og står i rimeligt forhold til forebyggelse eller bekæmpelse af kriminalitet, som er omfattet af Europols målsætninger.
2.  
►M1  Automatisk eller anden form for behandling af personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politiske anskuelser, religiøs eller filosofisk overbevisning eller medlemskab af fagforening og behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person eller oplysninger om helbredsforhold eller om fysiske personers seksuelle forhold eller seksuelle orientering er kun tilladt, hvor det er forholdsmæssigt og strengt nødvendigt med henblik på forsknings- og innovationsprojekter i henhold til artikel 33a og til operationelle formål inden for Europols målsætninger, og kun til forebyggelse eller bekæmpelse af kriminalitet, som er omfattet af Europols målsætninger. En sådan behandling skal også være omfattet af de fornødne garantier i henhold til denne forordning med hensyn til den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og er, med undtagelse af biometriske oplysninger, der behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person, kun tilladt, hvis disse oplysninger supplerer andre personoplysninger, der behandles af Europol. ◄ Udvælgelsen af en bestemt persongruppe på grundlag af sådanne personoplysninger alene er forbudt.

▼M1

2a.  
Databeskyttelsesrådgiveren underrettes uden unødigt ophold i tilfælde af behandling af personoplysninger i henhold til denne artikel.

▼M1

3.  
Kun Europol har direkte adgang til personoplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2. Den administrerende direktør giver et begrænset antal Europolansatte tilladelse til at få adgang hertil, hvis det er nødvendigt, for at de kan udføre deres opgaver.

Hvor det er nødvendigt at tillade ansatte i medlemsstaternes kompetente myndigheder eller EU-agenturer, der er oprettet på grundlag af afsnit V i TEUF, direkte adgang til personoplysninger for at disse kan udføre deres opgaver i de tilfælde, der er fastsat i denne forordnings artikel 20, stk. 1 og 2a, eller til forsknings- og innovationsprojekter i overensstemmelse med denne forordnings artikel 33a, stk. 2, litra d), giver den administrerende direktør uanset første afsnit et begrænset antal af sådanne ansatte tilladelse til en sådan adgang.

▼M1 —————

▼M1

5.  
Personoplysninger som omhandlet i stk. 1 og 2 må ikke transmitteres til medlemsstaterne eller EU-organer eller videregives til tredjelande eller internationale organisationer, medmindre en sådan transmission eller videregivelse kræves i henhold til EU-retten eller er strengt nødvendigt og forholdsmæssigt i en konkret sag vedrørende kriminalitet, som er omfattet af Europols målsætninger, og i overensstemmelse med kapitel V.

▼B

6.  
Hvert år udarbejder Europol til EDPS en statistisk oversigt over alle den slags personoplysninger, der er omhandlet i stk. 2, som det har behandlet.

Artikel 31

Frister for opbevaring og sletning af personoplysninger

1.  
Europol må ikke opbevare de personoplysninger, som det behandler, længere end det er nødvendigt og står i rimeligt forhold til de formål, hvortil personoplysningerne behandles.
2.  
Senest tre år efter, at den oprindelige behandling af personoplysningerne begyndte, skal Europol i alle tilfælde undersøge, om det er nødvendigt fortsat at opbevare oplysningerne. Hvis opbevaringen stadig er nødvendig for udførelsen af Europols opgaver, kan Europol beslutte fortsat at opbevare personoplysningerne indtil den følgende undersøgelse, der skal finde sted efter endnu en periode på tre år. Grundene til den fortsatte opbevaring skal angives og registreres. Hvis det ikke besluttes fortsat at opbevare personoplysningerne, skal de automatisk slettes efter tre år.
3.  
Hvis den slags personoplysninger, der er omhandlet i artikel 30, stk. 1 og 2, opbevares i en længere periode end fem år, skal EDPS underrettes herom.
4.  
Hvis en medlemsstat, et EU-organ, et tredjeland eller en international organisation ved videregivelsen har anført begrænsninger med hensyn til en tidligere sletning eller tilintetgørelse af personoplysningerne, jf. artikel 19, stk. 2, sletter Europol personoplysningerne i overensstemmelse med begrænsningerne. Hvis fortsat opbevaring af oplysningerne på grundlag af mere omfattende informationer end dem, leverandøren af oplysningerne er i besiddelse af, anses for at være nødvendig for, at Europol kan udføre sine opgaver, anmoder Europol leverandøren af oplysningerne om tilladelse til fortsat at opbevare oplysningerne med angivelse af grundene til anmodningen.
5.  
Hvis en medlemsstat, et EU-organ, et tredjeland eller en international organisation i sine egne dataregistre sletter personoplysninger, der er meddelt Europol, underretter den/det Europol herom. Europol sletter da oplysningerne, medmindre fortsat opbevaring af oplysningerne på grundlag af mere omfattende informationer end dem, som leverandøren af oplysningerne er i besiddelse af, anses for at være nødvendig, for at Europol kan udføre sine opgaver. Europol underretter leverandøren af oplysningerne, hvis de pågældende oplysninger fortsat opbevares, og angiver begrundelsen for den fortsatte opbevaring.
6.  

Personoplysninger må ikke slettes, hvis:

a) 

dette ville være i strid med hensynet til en registreret, der har behov for beskyttelse. I så fald anvendes oplysningerne udelukkende med den registreredes udtrykkelige og skriftlige samtykke

b) 

deres rigtighed bestrides af den registrerede, før medlemsstaterne eller, efter omstændighederne, Europol har haft mulighed for at fastslå, om de er rigtige

c) 

de skal bevares som bevismiddel, eller for at et retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares, eller

d) 

den registrerede modsætter sig deres sletning og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses.

▼M1

Artikel 32

Sikkerhed i forbindelse med behandling

Mekanismer til at sikre, at der tages hensyn til sikkerhedsforanstaltninger på tværs af grænserne mellem informationssystemer, etableres af Europol i overensstemmelse med artikel 91 i forordning (EU) 2018/1725 og af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 29 i direktiv (EU) 2016/680.

▼M1 —————

▼M1

Artikel 33a

Behandling af personoplysninger med henblik på forskning og innovation

1.  

Europol kan behandle personoplysninger med henblik på sine forsknings- og innovationsprojekter, forudsat at behandlingen af disse personoplysninger:

a) 

er strengt nødvendig og behørigt begrundet for at nå det pågældende projekts mål

b) 

for så vidt angår særlige kategorier af personoplysninger er strengt nødvendig og omfattet af de fornødne garantier, som kan omfatte pseudonymisering.

Europols behandling af personoplysninger inden for rammerne af forsknings- og innovationsprojekter styres af principperne om gennemsigtighed, forklarlighed, rimelighed og ansvarlighed.

2.  

Følgende garantier for behandling af personoplysninger, der foretages inden for rammerne af Europols forsknings- og innovationsprojekter, finderanvendelse, jf. dog stk. 1:

a) 

Alle forsknings- og innovationsprojekter kræver forudgående tilladelse fra den administrerende direktør i samråd med databeskyttelsesrådgiveren og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder på grundlag af:

i) 

en beskrivelse af projektets mål og en forklaring af, hvordan projektet bistår Europol eller medlemsstaternes kompetente myndigheder i deres opgaver

ii) 

en beskrivelse af den planlagte behandlingsaktivitet, der angiver behandlingens mål, omfang og varighed samt nødvendigheden og proportionaliteten af at behandle personoplysningerne, som f.eks. med henblik på at undersøge og afprøve innovative teknologiske løsninger og sikre, at projektresultaterne er nøjagtige

iii) 

en beskrivelse af de kategorier af personoplysninger, der skal behandles

iv) 

en vurdering af overholdelsen af databeskyttelsesprincipperne i artikel 71 i forordning (EU) 2018/1725, opbevaringsperioden og betingelserne for adgang til personoplysningerne, og

v) 

en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, herunder risiciene for registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, risikoen for eventuelle bias i de personoplysninger, der skal bruges til træning af algoritmer, og i resultatet af behandlingen, og de foranstaltninger, der påtænkes truffet for at imødegå disse risici samt for at undgå overtrædelser af de grundlæggende rettigheder.

b) 

EDPS underrettes, inden projektet iværksættes.

c) 

Bestyrelsen høres eller underrettes forud for projektets iværksættelse i overensstemmelse med de retningslinjer, der er omhandlet i artikel 18, stk. 7.

d) 

Personoplysninger, der skal behandles inden for rammene af projektet:

i) 

skal midlertidigt kopieres til et separat, isoleret og beskyttet databehandlingsmiljø i Europol udelukkende med det formål at gennemføre projektet

ii) 

må kun tilgås af ansatte i Europol, der har særlig tilladelse hertil i overensstemmelse med denne forordnings artikel 30, stk. 3, og, med forbehold af tekniske sikkerhedsforanstaltninger, ansatte, der har særlig tilladelse hertil, i medlemsstaternes kompetente myndigheder og EU-agenturer, der er oprettet på grundlag af afsnit V i TEUF.

iii) 

må ikke transmitteres eller videregives

iv) 

må ikke føre til foranstaltninger eller beslutninger, der berører de registrerede som følge af behandlingen heraf

v) 

skal slettes, når projektet er afsluttet, eller når perioden for opbevaring af personoplysningerne er udløbet i overensstemmelse med artikel 31.

e) 

Logningen af behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af projektet opbevares indtil to år efter projektets afslutning udelukkende med henblik på og kun så længe som nødvendigt for at kontrollere, at resultatet af databehandlingen er korrekt.

3.  
Bestyrelsen fastlægger i et bindende dokument det generelle anvendelsesområde for forsknings- og innovationsprojekter. Et sådant dokument opdateres, hvor det er nødvendigt, og det stilles til rådighed for EDPS med henblik på dennes tilsynsfunktion.
4.  
Europol skal føre et dokument med en detaljeret beskrivelse af processen og af begrundelsen for oplæring, afprøvning og validering af algoritmer for at sikre gennemsigtighed i processen og algoritmerne, herunder deres overensstemmelse med garantierne i denne artikel, og for at gøre det muligt at kontrollere resultaternes nøjagtighed baseret på anvendelsen af sådanne algoritmer. Europol stiller efter anmodning dette dokument til rådighed for interesserede parter, herunder medlemsstaterne og Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol.
5.  
Hvis de oplysninger, der skal behandles med henblik på et forsknings- og innovationsprojekt, er meddelt af en medlemsstat, et EU-organ, et tredjeland eller en international organisation, anmoder Europol om samtykke fra den pågældende leverandør af oplysninger i overensstemmelse med artikel 19, stk. 2, medmindre leverandøren af oplysninger på forhånd har givet tilladelse til en sådan behandling med henblik på forsknings- og innovationsprojekter, enten generelt eller under nærmere fastsatte betingelser.

Europol må ikke behandle oplysninger med henblik på forsknings- og innovationsprojekter uden samtykke fra leverandøren af oplysninger. Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

▼B

Artikel 34

Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til de berørte myndigheder

▼M1

1.  
I tilfælde af brud på persondatasikkerheden, og uden at det berører artikel 92 i forordning (EU) 2018/1725, anmelder Europol uden unødigt ophold dette brud til de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 7, stk. 5, samt til leverandøren af de pågældende oplysninger, medmindre det er usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden vil medføre en risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder.

▼B

2.  

Den i stk. 1 omhandlede anmeldelse skal mindst:

a) 

beskrive arten af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er muligt og hensigtsmæssigt, kategorierne og antallet af berørte registrerede samt kategorierne og antallet af berørte dataregistreringer

b) 

beskrive de sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden

c) 

beskrive de foranstaltninger, som Europol foreslår eller har truffet for at afhjælpe bruddet på persondatasikkerheden, og

d) 

hvor det er hensigtsmæssigt, anbefale foranstaltninger til at begrænse de mulige skadevirkninger af bruddet på persondatasikkerheden.

▼M1 —————

▼B

Artikel 35

Meddelelse af brud på persondatasikkerheden til den registrerede

▼M1 —————

▼M1

3.  
Uden at det berører artikel 93 i forordning (EU) 2018/1725, anmoder Europol, såfremt det ikke har den berørte registreredes kontaktoplysninger, leverandøren af de pågældende oplysninger om at underrette den berørte registrerede om bruddet på persondatasikkerheden og at orientere Europol om den afgørelse, der træffes. De medlemsstater, der leverer oplysningerne, underretter i overensstemmelse med national ret den berørte registrerede om bruddet på persondatasikkerheden.

▼M1 —————

▼B

Artikel 36

Den registreredes ret til indsigt

▼M1 —————

▼M1

3.  
Registrerede, der ønsker at benytte sig af retten til indsigt i personoplysninger, der vedrører dem, som omhandlet i artikel 80 i forordning (EU) 2018/1725 kan indgive en anmodning herom til den myndighed, der er udpeget hertil, i en medlemsstat efter eget valg eller til Europol. Hvis anmodningen indgives til den pågældende myndighed, henviser den uden unødigt ophold anmodningen til Europol og senest en måned efter modtagelsen.

▼B

4.  
Europol skal bekræfte modtagelsen af den i stk. 3 omhandlede anmodning. Europol skal besvare den uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest tre måneder efter Europols modtagelse af den nationale myndigheds anmodning.
5.  
Europol skal høre medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. betingelserne i artikel 7, stk. 5, og den pågældende leverandør af oplysninger, inden der træffes afgørelse. En afgørelse om adgang til personoplysninger er betinget af et tæt samarbejde mellem Europol og medlemsstaterne og den leverandør af oplysninger, der direkte er berørt af den registreredes adgang til oplysningerne. Hvis en medlemsstat eller leverandøren af oplysninger gør indsigelse mod Europols foreslåede svar, underretter den Europol om grundene hertil, jf. stk. 6 i denne artikel. Europol skal i det videst mulige omfang tage hensyn til en sådan indsigelse. Europol meddeler efterfølgende sin afgørelse til de berørte kompetente myndigheder i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i artikel 7, stk. 5, og til leverandøren af oplysningerne.

▼M1 —————

▼B

Artikel 37

Ret til berigtigelse, sletning og begrænsning

▼M1

1.  
Registrerede, der ønsker at benytte sig af retten til berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af personoplysninger, der vedrører dem, som omhandlet i artikel 82 i forordning (EU) 2018/1725, kan indgive en anmodning herom gennem den myndighed, der er udpeget hertil, i en medlemsstat efter eget valg, eller til Europol. Hvis anmodningen indgives til den pågældende myndighed, henviser myndigheden uden unødigt ophold anmodningen til Europol og senest en måned efter modtagelsen.

▼M1 —————

▼M1

3.  
Uden at det berører artikel 82, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1725, begrænser Europol behandlingen af personoplysninger snarere end sletter personoplysninger, hvis der er rimelig grund til at antage, at sletning kunne skade den registreredes berettigede interesser.

Begrænsede oplysninger må kun behandles med henblik på beskyttelse af den registreredes rettigheder, hvis det er nødvendigt for at beskytte den registreredes eller en anden persons vitale interesser, eller til de formål, der er fastsat i artikel 82, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1725.

4.  
Hvor de i stk. 1 og 3 omhandlede personoplysninger, som Europol er i besiddelse af, er blevet meddelt Europol af tredjelande, internationale organisationer eller EU-organer, er blevet meddelt direkte af private parter, er blevet indhentet af Europol fra offentligt tilgængelige kilder eller er resultatet af Europols egne analyser, skal Europol berigtige eller slette sådanne oplysninger eller begrænse behandlingen heraf og, hvis det er relevant, orientere leverandørerne af oplysningerne.
5.  
Hvor de i stk. 1 og 3 omhandlede personoplysninger, som Europol er i besiddelse af, er blevet meddelt Europol af medlemsstater, skal de pågældende medlemsstater berigtige eller slette sådanne oplysninger eller begrænse behandlingen heraf i samarbejde med Europol inden for deres respektive kompetencer.

▼B

6.  
Hvis urigtige personoplysninger er videregivet på anden passende vis, eller hvis fejlene i oplysningerne fra medlemsstaterne skyldes fejl ved videregivelsen eller videregivelse i strid med denne forordning, eller hvis fejlene skyldes, at Europol har indlæst, accepteret eller opbevaret oplysningerne forkert eller i strid med denne forordning, skal Europol berigtige eller slette oplysningerne i samarbejde med den pågældende leverandør af oplysninger.
7.  
I de i stk. 4, 5 og 6 omhandlede tilfælde skal alle modtagerne af de pågældende oplysninger straks underrettes. Modtagerne skal derefter berigtige, slette eller begrænse disse oplysninger i deres egne systemer i henhold til de for dem gældende regler.

▼M1 —————

▼B

Artikel 38

Databeskyttelsesansvar

▼M1

1.  
Europol skal behandle personoplysninger på en måde, der sikrer, at deres kilde, jf. artikel 17, kan fastslås.
2.  

Ansvaret for korrektheden af personoplysninger som omhandlet i artikel 71, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2018/1725 påhviler:

▼B

a) 

den medlemsstat eller det EU-organ, der har meddelt Europol personoplysningerne

b) 

Europol med hensyn til de personoplysninger, der er meddelt af tredjelande eller internationale organisationer eller direkte meddelt af private parter, med hensyn til de personoplysninger, som Europol har indhentet fra offentligt tilgængelige kilder, eller som er resultatet af Europols egne analyser, og med hensyn til de personoplysninger, som Europol opbevarer i overensstemmelse med artikel 31, stk. 5.

3.  
Hvis Europol bliver klar over, at personoplysninger, der er meddelt i henhold til artikel 17, stk. 1, litra a) og b), er faktisk urigtige eller er opbevaret ulovligt, underretter det leverandøren af disse oplysninger herom.

▼M1

4.  
Europol er ansvarlig for overholdelsen af forordning (EU) 2018/1725 med hensyn til administrative personoplysninger og for overholdelsen af nærværende forordning og af artikel 3 og kapitel IX i forordning (EU) 2018/1725 med hensyn til personoplysninger.

▼B

5.  

Ansvaret for lovligheden af videregivelsen af oplysninger påhviler:

a) 

den medlemsstat, der har meddelt Europol personoplysningerne

b) 

Europol, for så vidt angår personoplysninger, som Europol har meddelt medlemsstaterne, tredjelande eller internationale organisationer.

6.  
I tilfælde af videregivelse mellem Europol og et EU-organ påhviler ansvaret for lovligheden af videregivelsen Europol.

Med forbehold af første afsnit, når Europol videregiver oplysningerne efter anmodning fra modtageren, er både Europol og modtageren ansvarlige for lovligheden af en sådan videregivelse.

7.  
Europol er ansvarlig for alle de databehandlingsoperationer, som det foretager, med undtagelse af den bilaterale udveksling af oplysninger mellem medlemsstater, EU-organer, tredjelande og internationale organisationer, som benytter Europols infrastruktur, men som Europol ikke har adgang til. Sådanne bilaterale udvekslinger finder sted under de pågældende enheders ansvar og i overensstemmelse med deres ret. ►M1  Sikkerheden af sådanne udvekslinger sikres i overensstemmelse med artikel 91 i forordning (EU) 2018/1725. ◄

▼M1

Artikel 39

Forudgående høring

1.  
Forudgående høring af EDPS finder, jf. dog artikel 90 i forordning (EU) 2018/1725, ikke anvendelse for specifikke individuelle operationelle aktiviteter, der ikke omfatter nogen ny type behandling, som ville indebære en høj risiko for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder.
2.  
Europol kan iværksætte behandlingsoperationer, som er underlagt forudgående høring af EDPS i henhold til artikel 90, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1725, medmindre EDPS har givet skriftlig rådgivning i henhold til artikel 90, stk. 4, i nævnte forordning inden for de i nævnte bestemmelse fastsatte frister, som starter på datoen for modtagelsen af den oprindelige anmodning om høring og ikke må suspenderes.
3.  
Hvor de i denne artikels stk. 2 omhandlede behandlingsoperationer har væsentlig betydning for udførelsen af Europols opgaver og er særligt hastende og nødvendige for at forebygge og bekæmpe en umiddelbar trussel om en strafbar handling, der er omfattet af Europols målsætninger, eller for at beskytte den registreredes eller en anden persons vitale interesser, kan Europol undtagelsesvis indlede behandlingen, efter at den forudgående høring af EDPS, der er foreskrevet i artikel 90, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1725, er påbegyndt og inden udløbet af den frist, der er foreskrevet i nævnte forordnings artikel 90, stk. 4. I så fald underretter Europol EDPS, inden behandlingsoperationer påbegyndes.

Der tages efterfølgende hensyn til skriftlig rådgivning fra EDPS i henhold til artikel 90, stk. 4, i forordning (EU) 2018/1725, og den måde, hvorpå behandlingen foretages, tilpasses i overensstemmelse hermed.

Databeskyttelsesrådgiveren inddrages i vurderingen af, om en sådan behandlingsoperation haster, inden den frist, der er foreskrevet i artikel 90, stk. 4, i forordning (EU) 2018/1725, udløber, og fører tilsyn med den pågældende behandling.

4.  
EDPS fører et register over alle behandlingsoperationer, der er blevet meddelt denne i henhold til stk. 1. Registeret er ikke offentligt tilgængeligt.

▼M1

Artikel 39a

Registre over kategorier af behandlingsaktiviteter

1.  

Europol fører et register over alle kategorier af behandlingsaktiviteter under dets ansvar. Dette register skal indeholde følgende oplysninger:

a) 

Europols kontaktoplysninger og databeskyttelsesrådgiverens navn og kontaktoplysninger

b) 

formålene med behandlingen

c) 

en beskrivelse af kategorierne af registrerede og kategorierne af personoplysninger

d) 

de kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til, herunder modtagere i tredjelande eller internationale organisationer

e) 

hvor det er relevant, videregivelserne af personoplysninger til et tredjeland, en international organisation eller en privat part, herunder angivelse af denne modtager

f) 

hvor det er muligt, de forventede frister for sletning af de forskellige kategorier af oplysninger

g) 

hvor det er muligt, en generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 91 i forordning (EU) 2018/1725

h) 

hvor det er relevant, brugen af profilering.

2.  
Det register, der er omhandlet i stk. 1, skal foreligge skriftligt, herunder elektronisk.
3.  
Europol stiller efter anmodning det i stk. 1 omhandlede register til rådighed for EDPS.

▼M1

Artikel 40

Logning

1.  
I overensstemmelse med artikel 88 i forordning (EU) 2018/1725 fører Europol log for sine behandlingsoperationer. Det skal ikke være muligt at ændre i logninger.
2.  
Uden at det berører artikel 88 i forordning (EU) 2018/1725, meddeles de logninger, der udarbejdes i henhold til stk. 1, hvis det kræves af en national enhed med henblik på en konkret efterforskning vedrørende overholdelsen af databeskyttelsesreglerne, til den pågældende nationale enhed.

Artikel 41

Udpegelse af en databeskyttelsesrådgiver

1.  
Bestyrelsen udnævner en ansat i Europol som databeskyttelsesrådgiver, som skal udnævnes med henblik på denne ene stilling.
2.  
Databeskyttelsesrådgiveren udvælges på grundlag af sine faglige kvalifikationer, navnlig ekspertise inden for databeskyttelsesret og -praksis samt evne til at udføre de opgaver, der er omhandlet i denne forordnings artikel 41b og i forordning (EU) 2018/1725.
3.  
Valget af databeskyttelsesrådgiveren må ikke kunne medføre en interessekonflikt mellem dennes hverv som databeskyttelsesrådgiver og andre officielle hverv, som vedkommende måtte udøve, navnlig i relation til anvendelsen af denne forordning.
4.  
Databeskyttelsesrådgiveren må ikke afskediges eller straffes af bestyrelsen for at udføre sine opgaver.
5.  
Europol offentliggør kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren og meddeler disse til EDPS.

▼M1

Artikel 41a

Databeskyttelsesrådgiverens stilling

1.  
Europol sikrer, at databeskyttelsesrådgiveren inddrages tilstrækkeligt og rettidigt i alle spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger.
2.  
Europol støtter databeskyttelsesrådgiveren i forbindelse med udførelsen af de i artikel 41b omhandlede opgaver ved at tilvejebringe de ressourcer og det personale, der er nødvendige for at udføre disse opgaver og ved at give adgang til personoplysninger og behandlingsoperationer, og til at vedligeholde databeskyttelsesrådgiverens ekspertise.

For at støtte databeskyttelsesrådgiveren i at udføre sine opgaver, kan en ansat i Europol udpeges som assisterende databeskyttelsesrådgiver.

3.  
Europol sikrer, at databeskyttelsesrådgiveren handler uafhængigt og ikke modtager instrukser vedrørende udførelsen af sine opgaver.

Databeskyttelsesrådgiveren refererer direkte til bestyrelsen.

4.  
Registrerede kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren angående alle spørgsmål om behandling af deres personoplysninger og om udøvelse af deres rettigheder i henhold til denne forordning og forordning (EU) 2018/1725.

Ingen må lide skade som følge af at have gjort databeskyttelsesrådgiveren opmærksom på en sag om påstået overtrædelse af nærværende forordning eller forordning (EU) 2018/1725.

5.  
Bestyrelsen vedtager gennemførelsesbestemmelser vedrørende databeskyttelsesrådgiveren. Disse gennemførelsesbestemmelser skal navnlig vedrøre proceduren for udvælgelse til stillingen som databeskyttelsesrådgiver, dennes afskedigelse, opgaver, hverv og beføjelser, og garantier for dennes uafhængighed.
6.  
Databeskyttelsesrådgiveren og dennes personale har tavshedspligt i overensstemmelse med artikel 67, stk. 1.
7.  
Databeskyttelsesrådgiveren udnævnes for en periode på fire år og kan genudnævnes.
8.  
Databeskyttelsesrådgiveren må kun afskediges af bestyrelsen, hvis den pågældende ikke længere opfylder de krav, der stilles for udførelsen af vedkommendes hverv, og kun med samtykke fra EDPS.
9.  
Bestyrelsen registrerer databeskyttelsesrådgiveren og den assisterende databeskyttelsesrådgiver hos EDPS.
10.  
De bestemmelser, der finder anvendelse for databeskyttelsesrådgiveren, finder tilsvarende anvendelse på den assisterende databeskyttelsesrådgiver.

Artikel 41b

Databeskyttelsesrådgiverens opgaver

1.  

Databeskyttelsesrådgiveren har navnlig følgende opgaver med hensyn til behandlingen af personoplysninger:

a) 

på uafhængig vis at sikre, at Europol overholder databeskyttelsesbestemmelserne i denne forordning og i forordning (EU) 2018/1725 og de relevante databeskyttelsesbestemmelser i Europols interne regler, herunder at overvåge overholdelsen af nærværende forordning, af forordning (EU) 2018/1725, af andre EU-bestemmelser eller nationale bestemmelser om databeskyttelse og af Europols politikker om beskyttelse af personoplysninger, herunder fordeling af ansvar, oplysningskampagner og uddannelse af det personale, der medvirker ved behandlingsoperationer, og de tilhørende revisioner

b) 

at underrette og rådgive Europol og det personale, der behandler personoplysninger, om deres forpligtelser i henhold til denne forordning, forordning (EU) 2018/1725 og andre EU-bestemmelser eller nationale bestemmelser om databeskyttelse

c) 

på anmodning at rådgive om konsekvensanalysen vedrørende databeskyttelse i henhold til artikel 89 i forordning (EU) 2018/1725 og føre tilsyn med opfyldelsen af konsekvensanalysen vedrørende databeskyttelse

d) 

at føre et register over brud på persondatasikkerheden og rådgive om nødvendigheden af en anmeldelse af eller underretning om et brud på persondatasikkerheden i henhold til artikel 92 og 93 i forordning (EU) 2018/1725

e) 

at sikre, at transmission, videregivelse og modtagelse af personoplysninger registreres i overensstemmelse med denne forordning

f) 

at sikre, at de registrerede på deres anmodning oplyses om deres rettigheder i henhold til denne forordning og forordning (EU) 2018/1725

g) 

at samarbejde med de Europolansatte, der har ansvaret for procedurer, uddannelse og rådgivning om databehandling

h) 

at besvare anmodninger fra EDPS og inden for sit kompetenceområde at samarbejde med og høre EDPS på dennes anmodning eller på eget initiativ

i) 

at samarbejde med medlemsstaternes kompetente myndigheder, navnlig med databeskyttelsesrådgivere hos medlemsstaternes kompetente myndigheder og nationale tilsynsmyndigheder vedrørende databeskyttelsesspørgsmål på retshåndhævelsesområdet

j) 

at fungere som kontaktpunkt for EDPS i spørgsmål vedrørende behandling, herunder den forudgående høring i henhold til artikel 40 og 90 i forordning (EU) 2018/1725, og at høre tilsynsmyndigheden, hvor det er hensigtsmæssigt, om eventuelle andre spørgsmål inden for sit kompetenceområde

k) 

at udarbejde en årsrapport og sende denne til bestyrelsen og EDPS

l) 

at sikre, at de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder ikke krænkes som følge af behandlingsoperationer.

2.  
Databeskyttelsesrådgiveren kan komme med anbefalinger til bestyrelsen, om hvordan databeskyttelsen kan forbedres i praksis, og rådgive den om spørgsmål vedrørende anvendelsen af bestemmelserne om databeskyttelse.

Databeskyttelsesrådgiveren kan på eget initiativ eller efter anmodning fra bestyrelsen eller en fysisk person iværksætte undersøgelser om anliggender og forhold, der har direkte tilknytning til vedkommendes opgaver, og som kommer til vedkommendes kendskab, og aflægge rapport til den person, der anmodede om undersøgelsen, eller til bestyrelsen om resultatet af den pågældende undersøgelse.

3.  
Databeskyttelsesrådgiveren udfører de opgaver, der er fastsat i forordning (EU) 2018/1725 med hensyn til administrative personoplysninger.
4.  
Under udførelsen af sine opgaver har databeskyttelsesrådgiveren og de ansatte i Europol, der bistår databeskyttelsesrådgiveren i udførelsen af dennes opgaver, adgang til alle de oplysninger, der behandles af Europol, og til alle Europols lokaler.
5.  
Hvis databeskyttelsesrådgiveren er af den opfattelse, at bestemmelserne i denne forordning eller i forordning (EU) 2018/1725 vedrørende behandling af administrative personoplysninger eller bestemmelserne i nærværende forordning eller i artikel 3 og i kapitel IX i forordning (EU) 2018/1725 vedrørende behandling af personoplysninger ikke er overholdt, underretter vedkommende den administrerende direktør og anmoder denne om at løse problemet med manglende overholdelse inden en fastsat frist.

Hvis den administrerende direktør ikke inden den fastsatte frist løser problemet med manglende overholdelse af bestemmelserne i forbindelse med behandlingen, underretter databeskyttelsesrådgiveren bestyrelsen. Bestyrelsen svarer inden for en nærmere fastsat frist, der aftales med databeskyttelsesrådgiveren. Hvis bestyrelsen ikke inden den fastsatte frist løser problemet med manglende overholdelse, henviser databeskyttelsesrådgiveren sagen til EDPS.

Artikel 41c

Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder

1.  
Bestyrelsen udpeger efter forslag fra den administrerende direktør en ansvarlig for grundlæggende rettigheder. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder kan være et medlem af Europols eksisterende personale, som har modtaget særlig uddannelse i ret og praksis vedrørende grundlæggende rettigheder.
2.  

Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder udfører følgende opgaver:

a) 

at rådgive Europol, hvis vedkommende finder det nødvendigt eller på anmodning, om enhver af Europols aktiviteter, uden at de pågældende aktiviteter hindres eller forsinke

b) 

at overvåge Europols overholdelse af de grundlæggende rettigheder

c) 

at afgive ikkebindende udtalelser om samarbejdsordninger

d) 

at informere den administrerende direktør om mulige krænkelser af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med Europols aktiviteter

e) 

at fremme Europols overholdelse af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med udførelsen af dets opgaver og aktiviteter

f) 

enhver anden opgave, hvor det er fastsat i denne forordning.

3.  
Europol sikrer, at den ansvarlige for grundlæggende rettigheder ikke modtager instrukser vedrørende udførelsen af sine opgaver.
4.  
Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder refererer direkte til den administrerende direktør og udarbejder årsrapporter om sine aktiviteter, herunder i hvilket omfang Europols aktiviteter respekterer de grundlæggende rettigheder. Disse rapporter gøres tilgængelige for bestyrelsen.

Artikel 41d

Undervisning i grundlæggende rettigheder

Alle Europolansatte, der er beskæftiget med operationelle opgaver omfattende behandling af personoplysninger, modtager obligatorisk undervisning i beskyttelse af de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder med hensyn til behandling af personoplysninger. Denne undervisning udvikles i samarbejde med Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), der blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 ( 14 ), og Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol), der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2219 ( 15 ).

▼B

Artikel 42

Den nationale tilsynsmyndigheds tilsyn

▼M1

1.  
Med henblik på at udføre deres tilsynsfunktion har de nationale tilsynsmyndigheder, der er omhandlet i artikel 41 i direktiv (EU) 2016/680, adgang til de oplysninger, som deres medlemsstat har videregivet til Europol, i den nationale enhed eller i forbindelsesofficerernes lokaler efter de gældende nationale procedurer samt til logninger som omhandlet i denne forordnings artikel 40.
2.  
De nationale tilsynsmyndigheder har adgang til deres respektive forbindelsesofficerers kontorer og dokumenter i Europol.

▼B

3.  
De nationale tilsynsmyndigheder fører efter de gældende nationale procedurer tilsyn med de nationale enheders og forbindelsesofficerernes aktiviteter, for så vidt som disse er relevante for beskyttelsen af personoplysninger. De holder også EDPS underrettet om alle foranstaltninger, som de træffer vedrørende Europol.
4.  
Enhver person har ret til at anmode den nationale tilsynsmyndighed om at kontrollere lovligheden af enhver videregivelse eller meddelelse til Europol af oplysninger om ham eller hende selv, uanset form, samt af den pågældende medlemsstats adgang til disse oplysninger. Denne ret udøves i overensstemmelse med national ret i den medlemsstat, hvor anmodningen indgives.

Artikel 43

EDPS's tilsyn

1.  
►M1  EDPS er ansvarlig for at føre tilsyn med og sikre anvendelsen af bestemmelserne i denne forordning og i forordning (EU) 2018/1725 om beskyttelse af fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder med hensyn til Europols behandling af personoplysninger og for at rådgive Europol og de registrerede om alle forhold vedrørende behandling af personoplysninger. ◄ Med henblik herpå skal vedkommende udføre opgaverne i stk. 2 og udøve de beføjelser, der er fastsat i stk. 3, i tæt samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder i overensstemmelse med artikel 44.
2.  

EDPS har følgende opgaver:

a) 

at modtage og undersøge klager og underrette den registrerede om sagens afgørelse inden en rimelig frist

b) 

på eget initiativ eller på grundlag af en klage at iværksætte undersøgelser og underrette den registrerede om sagens afgørelse inden en rimelig frist

c) 

at føre tilsyn med og sikre anvendelsen af denne forordning og alle andre EU-retsakter vedrørende beskyttelse af fysiske personer med hensyn til Europols behandling af personoplysninger

d) 

at rådgive Europol, enten på eget initiativ eller i forbindelse med en høring, om ethvert spørgsmål vedrørende behandlingen af personoplysninger, navnlig inden Europol udarbejder interne regler for beskyttelse af grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger

e) 

at føre et register over nye typer behandlingsoperationer, der anmeldes til vedkommende i henhold til artikel 39, stk. 1, og registreres i henhold til artikel 39, stk. 4

f) 

at foretage forudgående høring om behandling, der anmeldes til vedkommende.

3.  

EDPS kan i henhold til denne forordning:

a) 

rådgive de registrerede om udøvelsen af deres rettigheder

b) 

forelægge en sag for Europol i tilfælde af en påstået overtrædelse af bestemmelserne om behandling af personoplysninger og om nødvendigt fremsætte forslag til at råde bod på overtrædelsen og forbedre beskyttelsen af de registrerede

c) 

træffe afgørelse om, at anmodninger om udøvelse af bestemte rettigheder i forbindelse med oplysninger skal efterkommes, når der er givet afslag på anmodningerne i strid med artikel 36 og 37

d) 

rette en advarsel eller en påtale til Europol

e) 

pålægge Europol at berigtige, begrænse, slette eller tilintetgøre personoplysninger, der er blevet behandlet i strid med bestemmelserne om behandling af personoplysninger, samt at underrette tredjemand, til hvem sådanne oplysninger er videregivet, om sådanne foranstaltninger

f) 

pålægge Europol et midlertidigt eller definitivt forbud mod behandlingsoperationer, der er i strid med bestemmelserne om behandling af personoplysninger

g) 

forelægge en sag for Europol og om nødvendigt for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

h) 

indbringe en sag for Den Europæiske Unions Domstol på de i TEUF fastsatte betingelser

i) 

intervenere i sager ved Den Europæiske Unions Domstol.

▼M1

j) 

give den dataansvarlige eller databehandleren påbud om at bringe behandlingsoperationer i overensstemmelse med denne forordning og, hvis det er hensigtsmæssigt, på en nærmere angivet måde og inden for en nærmere angivet frist

k) 

påbyde suspension af overførsel af oplysninger til en modtager i en medlemsstat, et tredjeland eller til en international organisation

l) 

pålægge en administrativ bøde i tilfælde af Europols manglende overholdelse af en af de foranstaltninger, der er omhandlet i dette stykkes litra c), e), f), j) og k), afhængigt af omstændighederne i hvert enkelt tilfælde.

▼B

4.  

EDPS har beføjelse til at:

a) 

få adgang til alle personoplysninger og til alle informationer, der er nødvendige for vedkommendes undersøgelser, fra Europol

b) 

få adgang til alle lokaler, hvor Europol udøver sine aktiviteter, hvis der er rimelig grund til at antage, at der dér udøves en aktivitet, som er omfattet af denne forordning.

▼M1

5.  
EDPS udarbejder en årsrapport om sine tilsynsaktiviteter vedrørende Europol. Denne rapport indarbejdes i årsberetningen fra EDPS, som er omhandlet i artikel 60 i forordning (EU) 2018/1725.

EDPS opfordrer de nationale tilsynsmyndigheder til at fremsætte bemærkninger til denne del af årsberetningen, inden årsberetning vedtages. EDPS tager størst muligt hensyn til disse bemærkninger og henviser til dem i årsberetningen.

Den i andet afsnit omhandlede del af årsberetningen skal indeholde statistiske oplysninger om klager, undersøgelser og efterforskning samt om videregivelser af personoplysninger til tredjelande og internationale organisationer, tilfælde af forudgående høring af EDPS og anvendelse af beføjelserne fastsat i denne artikels stk. 3.

▼B

6.  
EDPS, tjenestemændene og de øvrige ansatte i EDPS's sekretariat har tavshedspligt, jf. artikel 67, stk. 1.

Artikel 44

Samarbejde mellem EDPS og de nationale tilsynsmyndigheder

1.  
EDPS handler i nært samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder i spørgsmål, der kræver national inddragelse, navnlig hvis EDPS eller en national tilsynsmyndighed finder væsentlige uoverensstemmelser mellem medlemsstaternes praksis eller potentielt ulovlig videregivelse ved brug af Europols kanaler til udveksling af oplysninger, eller i forbindelse med spørgsmål, der er rejst af en eller flere nationale tilsynsmyndigheder vedrørende gennemførelsen og fortolkningen af denne forordning.

▼M1

2.  
I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, sikres koordineret tilsyn i overensstemmelse med artikel 62 i forordning (EU) 2018/1725. EDPS benytter sig af de nationale tilsynsmyndigheders ekspertise og erfaring i forbindelse med udførelsen af sine opgaver som angivet i nærværende forordnings artikel 43, stk. 2.

Når de nationale tilsynsmyndigheders medlemmer og ansatte foretager fælles inspektioner sammen med EDPS, skal de under behørig hensyntagen til nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet have tilsvarende beføjelser som dem, der er fastsat i nærværende forordnings artikel 43, stk. 4, og være underkastet en tilsvarende forpligtelse som den, der er fastsat i nærværende forordnings artikel 43, stk. 6.

▼B

3.  
EDPS holder de nationale tilsynsmyndigheder fuldt underrettede om alle spørgsmål, der direkte berører eller på anden vis har relevans for dem. Efter anmodning fra en eller flere nationale tilsynsmyndigheder underretter EDPS dem om specifikke spørgsmål.

▼M1

4.  
I tilfælde, der vedrører oplysninger, som stammer fra en eller flere medlemsstater, herunder de tilfælde, der er omhandlet i artikel 47, stk. 2, hører EDPS de berørte nationale tilsynsmyndigheder. EDPS træffer ikke afgørelse om, hvilken yderligere indsats der skal træffes, før disse nationale tilsynsmyndigheder har underrettet EDPS om deres udtalelse, hvilket skal ske inden for en af denne fastsat frist, som skal være på mindst én måned og højst tre måneder fra det tidspunkt, hvor EDPS konsulterer de berørte nationale tilsynsmyndigheder. EDPS tager det størst mulige hensyn til de berørte nationale tilsynsmyndigheders respektive holdninger. Såfremt EDPS ikke agter at følge en national tilsynsmyndigheds holdning, underretter vedkommende den pågældende myndighed herom, giver en begrundelse og forelægger sagen for Det Europæiske Databeskyttelsesråd.

▼M1 —————

▼BKAPITEL VII

RETSMIDLER OG ANSVAR

Artikel 47

Klageadgang til EDPS

▼M1

1.  
Alle registrerede har ret til at indgive klage til EDPS, hvis de mener, at Europols behandling af personoplysninger om dem er i strid med denne forordning eller forordning (EU) 2018/1725.

▼B

2.  
►M1  Når en klage vedrører en afgørelse som omhandlet i denne forordnings artikel 36 eller 37 eller i artikel 81 eller 82 i forordning (EU) 2018/1725, hører EDPS de nationale tilsynsmyndigheder i den medlemsstat, der var kilden til oplysningerne, eller i den direkte berørte medlemsstat. ◄ Ved vedtagelsen af sin afgørelse, der også kan bestå i et afslag på at meddele oplysninger, tager EDPS hensyn til udtalelsen fra den nationale tilsynsmyndighed.
3.  
Når klagen vedrører behandlingen af oplysninger, som en medlemsstat har meddelt Europol, sikrer EDPS og den nationale tilsynsmyndighed i den medlemsstat, der meddelte oplysningerne, hver især inden for rammerne af deres respektive beføjelser, at de nødvendige undersøgelser af lovligheden af behandlingen af oplysningerne er foretaget på korrekt vis.
4.  
Når klagen vedrører behandling af oplysninger, som EU-organer, tredjelande eller internationale organisationer har meddelt Europol, eller oplysninger, som Europol har indhentet fra offentligt tilgængelige kilder, eller som er resultatet af Europols egne analyser, sikrer EDPS, at Europol på korrekt vis har foretaget de nødvendige undersøgelser af lovligheden af behandlingen af oplysningerne.

▼M1

5.  
EDPS underretter den registrerede om klagens forløb og om resultatet såvel som om muligheden for anvendelse af retsmidler, jf. artikel 48.

▼B

Artikel 48

Retsmidler over for EDPS

Afgørelser truffet af EDPS kan indbringes for Den Europæiske Unions Domstol.

Artikel 49

Almindelige bestemmelser om ansvar og ret til erstatning

1.  
Europols ansvar i kontraktforhold er underlagt den ret, der finder anvendelse på den pågældende kontrakt.
2.  
Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til en voldgiftsbestemmelse i kontrakter, som Europol har indgået.
3.  
For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold skal Europol i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, erstatte skader forvoldt af Europols tjenestegrene eller af dets ansatte under udførelsen af deres hverv, jf. dog artikel 49.
4.  
Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at afgøre tvister vedrørende erstatning for de i stk. 3 omhandlede skader.
5.  
Europols ansattes personlige ansvar over for Europol er underlagt de bestemmelser i personalevedtægten eller i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, der gælder for dem.

▼M1

Artikel 50

Ret til erstatning

1.  
Enhver person, som har lidt materiel eller immateriel skade som følge af en overtrædelse af denne forordning, har ret til erstatning i overensstemmelse med artikel 65 i forordning (EU) 2018/1725 og artikel 56 i direktiv (EU) 2016/680.
2.  
Enhver tvist mellem Europol og medlemsstater om det endelige ansvar for erstatning, der tilkendes en person, der har lidt materiel eller immateriel skade i overensstemmelse med denne artikels stk. 1, forelægges bestyrelsen. Bestyrelsen træffer afgørelse om dette ansvar med to tredjedeles flertal blandt dens medlemmer, uden at det berører retten til prøvelse af den pågældende afgørelse i overensstemmelse med artikel 263 i TEUF.

▼BKAPITEL VIII

FÆLLESPARLAMENTARISK KONTROL

Artikel 51

Fællesparlamentarisk kontrol

1.  
I henhold til artikel 88 i TEUF udøver Europa-Parlamentet sammen med de nationale parlamenter kontrollen af Europols aktiviteter. Sammen udgør de en specialiseret Gruppe for Fælles Parlamentarisk Kontrol, der er oprettet i fællesskab af de nationale parlamenter og Europa-Parlamentets kompetente udvalg. Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter fastlægger i fællesskab denne gruppes struktur og forretningsorden i overensstemmelse med artikel 9 i protokol nr. 1.
2.  
Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol varetager en polisk overvågning af Europols aktiviteter med hensyn til opfyldelsen af dens funktion, herunder indvirkningen af disse aktiviteter på fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

Med henblik på første afsnit fastsættes følgende:

a) 

bestyrelsesformanden, den administrerende direktør eller deres stedfortrædere giver møde i Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol på dennes anmodning for at drøfte spørgsmål vedrørende de aktiviteter, der nævnes i første afsnit, herunder de budgetmæssige aspekter af sådanne aktiviteter, Europols strukturelle opbygning og eventuel oprettelse af nye enheder og specialiserede centre under iagttagelse af tavshedspligten. Gruppen kan efter omstændighederne beslutte at indbyde andre relevante personer til sine møder

b) 

EDPS giver møde i Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol på dennes anmodning og mindst en gang om året for at drøfte generelle spørgsmål vedrørende beskyttelse af fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, og navnlig beskyttelse af personoplysninger, for så vidt angår Europols aktiviteter, under iagttagelse af tavshedspligten

c) 

Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol høres i forbindelse med Europols flerårige programmering, jf. artikel 12, stk. 1.

3.  

Europol sender følgende dokumenter til Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol til orientering under iagttagelse af tavshedspligten:

a) 

trusselsvurderinger, strategiske analyser og generelle situationsrapporter vedrørende Europols målsætninger samt resultaterne af undersøgelser og evalueringer, som Europol har bestilt

b) 

administrative ordninger, der er indgået i medfør af artikel 25, stk. 1

c) 

dokumentet, der indeholder Europols flerårige programmering og årlige arbejdsprogram, som omhandlet i artikel 12, stk. 1

▼M1

d) 

den konsoliderede årsberetning om Europols aktiviteter, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra c), herunder relevante oplysninger om Europols aktiviteter i forbindelse med og resultater af behandlingen af store datasæt, uden at der videregives operationelle detaljer, og uden at det berører igangværende efterforskninger

▼B

e) 

evalueringsrapporten udarbejdet af Kommissionen som omhandlet i artikel 68, stk. 1.

▼M1

f) 

årlige oplysninger i henhold til artikel 26, stk. 11, om de personoplysninger, der udveksles med private parter i henhold til artikel 26, 26a og 26b, herunder en vurdering af samarbejdets effektivitet, specifikke eksempler på tilfælde, der viser, hvorfor disse anmodninger var nødvendige og forholdsmæssige for at gøre det muligt for Europol at nå sine målsætninger og udføre sine opgaver, og for så vidt angår udvekslinger af personoplysninger i henhold til artikel 26b antallet af børn, der er blevet identificeret som følge af disse udvekslinger, i det omfang Europol råder over disse oplysninger

g) 

årlige oplysninger om antallet af tilfælde, hvor Europol har været nødt til at behandle personoplysninger, der ikke vedrører de kategorier af registrerede, der er opført i bilag II, for at støtte medlemsstaterne i en igangværende konkret strafferetlig efterforskning i overensstemmelse med artikel 18a, sammen med oplysninger om behandlingens varighed og resultater, herunder eksempler på sådanne tilfælde, der viser, hvorfor denne behandling af oplysninger var nødvendig og forholdsmæssig

h) 

årlige oplysninger om videregivelse af personoplysninger til tredjelande og internationale organisationer i henhold til artikel 25, stk. 1 eller 4a, opdelt efter retsgrundlag, og om antallet af tilfælde, hvor den administrerende direktør i henhold til artikel 25, stk. 5, gav tilladelse til videregivelse eller kategorier af videregivelse af personoplysninger i forbindelse med en igangværende konkret strafferetlig efterforskning til tredjelande eller internationale organisationer, herunder oplysninger om de berørte lande og tilladelsens varighed

i) 

årlige oplysninger om antallet af tilfælde, hvor Europol har foreslået, at indberetninger med oplysninger kan indlæses i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra t), herunder specifikke eksempler på tilfælde, der viser, hvorfor det blev foreslået at indlæse disse indberetninger

j) 

årlige oplysninger om antallet af gennemførte forsknings- og innovationsprojekter, herunder oplysninger om formålet med disse projekter, kategorierne af behandlede personoplysninger, de yderligere sikkerhedsforanstaltninger, der anvendes, herunder dataminimering, de retshåndhævelsesbehov, som disse projekter søgte at håndtere, og resultatet af sådanne projekter

k) 

årlige oplysninger om antallet af tilfælde, hvor Europol har gjort brug af midlertidig behandling i overensstemmelse med artikel 18, stk. 6a, og, hvor det er relevant, antallet af tilfælde, hvor behandlingsperioden er blevet forlænget

l) 

årlige oplysninger om antallet og arten af tilfælde, hvor særlige kategorier af personoplysninger er blevet behandlet, jf. artikel 30, stk. 2.

De i litra f) og i) omhandlede eksempler anonymiseres for så vidt angår personoplysninger.

De i litra g) omhandlede eksempler anonymiseres for så vidt angår personoplysninger, uden at der videregives operationelle detaljer, og uden at det berører igangværende efterforskninger.

▼B

4.  
Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol kan anmode om andre relevante dokumenter, der er nødvendige for udførelsen af dens opgaver vedrørende den politiske overvågning af Europols aktiviteter, med forbehold af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 ( 16 ), og uden at dette berører artikel 52 og 67 i denne forordning.

▼M1

5.  
Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol kan udfærdige sammenfattende konklusioner om den politiske overvågning af Europols aktiviteter, herunder med specifikke henstillinger til Europol, og forelægge disse konklusioner for Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter. Europa-Parlamentet sender Rådet, Kommissionen og Europol disse konklusioner til orientering.

▼B

Artikel 52

Europa-Parlamentets adgang til informationer, der behandles af eller gennem Europol

1.  
Når Europa-Parlamentet for at kunne føre parlamentarisk kontrol med Europols aktiviteter i henhold til artikel 51 efter egen anmodning gives adgang til følsomme ikkeklassificerede informationer, der behandles af eller gennem Europol, skal dette ske i overensstemmelse med de regler, der er omhandlet i artikel 67, stk. 1.
2.  
Europa-Parlamentets adgang til EU's klassificerede informationer, der behandles af eller gennem Europol, skal være i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale af 12. marts 2014 mellem Europa-Parlamentet og Rådet om fremsendelse til Europa-Parlamentet og dettes behandling af Rådets klassificerede informationer på andre områder end dem, der er omfattet af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik ( 17 ), og gives under iagttagelse af de bestemmelser, der er omhandlet i denne forordnings artikel 67, stk. 2.
3.  
De nødvendige nærmere bestemmelser om Europa-Parlamentets adgang til informationerne i stk. 1 og 2 fastsættes i samarbejdsordninger mellem Europol og Europa-Parlamentet.

▼M1

Artikel 52a

Det rådgivende forum

1.  
Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol opretter et rådgivende forum, der på anmodning skal bistå den ved at give den uafhængig rådgivning i spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder.

Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol og den administrerende direktør kan høre det rådgivende forum om alle spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder.

2.  
Gruppen for Fælles Parlamentarisk Kontrol træffer afgørelse om det rådgivende forums sammensætning, dets arbejdsmetoder og måderne, hvorpå oplysninger skal transmitteres til det rådgivende forum.

▼BKAPITEL IX

PERSONALE

Artikel 53

Generelle bestemmelser

1.  
Personalevedtægten, ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og de regler, som EU-institutionerne i fællesskab har vedtaget for anvendelsen af personalevedtægten og af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, gælder for Europols personale med undtagelse af personale, som den 1. maj 2017 er ansat i henhold til en kontrakt, der er indgået af Europol som oprettet ved Europolkonventionen, jf. dog artikel 73, stk. 4, i denne forordning. Sådanne kontrakter er fortsat reguleret af Rådets retsakt af 3. december 1998.
2.  
Europols personale består af midlertidigt ansatte og/eller kontraktansatte. Bestyrelsen underrettes hvert år om tidsubegrænsede kontrakter, der er indgået af den administrerende direktør. Bestyrelsen træffer afgørelse om, hvilke af de midlertidige stillinger i stillingsfortegnelsen, der kun kan besættes med ansatte fra medlemsstaternes kompetente myndigheder. Personale, der ansættes i sådanne stillinger, skal være midlertidigt ansatte og kan kun ansættes i tidsbegrænsede kontrakter, der kan fornyes én gang for en bestemt periode.

Artikel 54

Den administrerende direktør

1.  
Den administrerende direktør ansættes i en stilling som midlertidigt ansat i Europol i henhold til artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.
2.  
Den administrerende direktør udnævnes af Rådet på grundlag af en slutliste over kandidater, der udarbejdes af bestyrelsen efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure.

Slutlisten udarbejdes af en udvælgelseskomité, som nedsættes af bestyrelsen, og som består af medlemmer, der er udpeget af medlemsstaterne, og en repræsentant fra Kommissionen.

I forbindelse med indgåelsen af en kontrakt med den administrerende direktør repræsenteres Europol af bestyrelsesformanden.

Før udnævnelsen kan den kandidat, som Rådet har valgt, opfordres til at møde for det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet, som derefter skal afgive en ikkebindende udtalelse.

3.  

Den administrerende direktør udnævnes for fire år. Ved udgangen af denne periode foretager Kommissionen i samråd med bestyrelsen en vurdering, der tager hensyn til:

a) 

en evaluering af den administrerende direktørs præstation, og

b) 

Europols fremtidige opgaver og udfordringer.

4.  
Rådet kan forlænge den administrerende direktørs ansættelsesperiode én gang efter forslag fra bestyrelsen, der tager hensyn til den i stk. 3 omhandlede vurdering, og højst for en periode på fire år.
5.  
Bestyrelsen underretter Europa-Parlamentet, hvis den har til hensigt at foreslå Rådet, at den administrerende direktørs ansættelsesperiode forlænges. Inden for en måned forud for en sådan forlængelse kan den administrerende direktør opfordres til at møde for det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet.
6.  
En administrerende direktør, hvis ansættelsesperiode er blevet forlænget, må ikke deltage i en anden udvælgelsesprocedure til samme stilling efter udløbet af den samlede periode.
7.  
Den administrerende direktør kan kun afskediges som følge af en afgørelse truffet af Rådet på forslag af bestyrelsen. Europa-Parlamentet underrettes om denne afgørelse.
8.  
Afgørelser for så vidt angår forslag, der skal forelægges Rådet, om udnævnelsen af den administrerende direktør, forlængelse af dennes ansættelsesperiode eller afskedigelse af denne, træffes af bestyrelsen med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

Artikel 55

Vicedirektører

1.  
Tre vicedirektører bistår den administrerende direktør. Den administrerende direktør fastlægger deres opgaver.
2.  
Artikel 54 finder anvendelse på vicedirektørerne. Den administrerende direktør skal høres, inden de udnævnes, inden enhver forlængelse af deres ansættelsesperiode, eller inden de afskediges.

Artikel 56

Udstationerede nationale eksperter

1.  
Europol kan gøre brug af udstationerede nationale eksperter.
2.  
Bestyrelsen vedtager en afgørelse, der fastsætter bestemmelser om udstationering af nationale eksperter til Europol.KAPITEL X

FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 57

Budget

1.  
Der udarbejdes overslag over alle Europols indtægter og udgifter for hvert regnskabsår, som skal svare til kalenderåret, og de opføres i Europols budget.
2.  
Indtægter og udgifter på Europols budget skal balancere.
3.  
Uanset andre ressourcer skal Europols indtægter omfatte et bidrag fra Unionen, der opføres på Unionens almindelige budget.
4.  
Europol kan opnå EU-finansiering i form af delegationsaftaler eller ad hoc-tilskud i henhold til de finansielle bestemmelser, der er omhandlet i artikel 61, og til bestemmelserne i de relevante instrumenter til gennemførelse af Unionens politikker.
5.  
Europols udgifter skal omfatte vederlag til personale, administrations- og infrastrukturudgifter samt driftsudgifter.
6.  
Budgetforpligtelser for foranstaltninger vedrørende store projekter, der strækker sig over mere end et regnskabsår, kan opdeles i flere årlige trancher.

Artikel 58

Opstilling af budgettet

1.  
Hvert år opstiller den administrerende direktør et udkast til overslag over Europols indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår, herunder en stillingsfortegnelse, og sender det til bestyrelsen.
2.  
Bestyrelsen vedtager på grundlag af udkastet til overslag et foreløbigt udkast til overslag over Europols indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår og sender det til Kommissionen senest den 31. januar hvert år.
3.  
Bestyrelsen sender det endelige udkast til overslag over Europols indtægter og udgifter, der skal omfatte et udkast til stillingsfortegnelse, til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen senest den 31. marts hvert år.
4.  
Kommissionen sender overslaget til Europa-Parlamentet og Rådet sammen med forslaget til Unionens almindelige budget.
5.  
På grundlag af overslaget opfører Kommissionen de beløb, som den anser for nødvendige på baggrund af stillingsfortegnelsen, og det bidrag, der skal ydes over det almindelige budget, i forslaget til Unionens almindelige budget, som forelægges for Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til artikel 313 og 314 i TEUF.
6.  
Europa-Parlamentet og Rådet godkender bevillingerne til bidraget fra Unionen til Europol.
7.  
Europa-Parlamentet og Rådet godkender Europols stillingsfortegnelse.
8.  
Europols budget vedtages af bestyrelsen. Budgettet bliver endeligt efter den endelige vedtagelse af Unionens almindelige budget. Om nødvendigt tilpasses det i overensstemmelse hermed.

▼M1

9.  
Delegeret forordning (EU) 2019/715 finder anvendelse på ethvert byggeprojekt, der sandsynligvis vil få betydelige konsekvenser for Europols budget.

▼B

Artikel 59

Gennemførelsen af budgettet

1.  
Den administrerende direktør gennemfører Europols budget.
2.  
Den administrerende direktør sender hvert år Europa-Parlamentet og Rådet alle relevante oplysninger om resultaterne af eventuelle evalueringsprocedurer.

Artikel 60

Regnskabsaflæggelse og decharge

1.  
Europols regnskabsfører sender det foreløbige årsregnskab for regnskabsåret (år n) til Kommissionens regnskabsfører og Revisionsretten senest den 1. marts i det følgende regnskabsår (år n + 1).
2.  
Europol sender en beretning om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning for år n til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten senest den 31. marts i år n + 1.
3.  
Kommissionens regnskabsfører sender Europols foreløbige årsregnskab for år n konsolideret med Kommissionens årsregnskab til Revisionsretten senest den 31. marts i år n + 1.

▼M1

4.  
Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger til Europols foreløbige årsregnskab for år n i henhold til artikel 246 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 ( 18 ) udarbejder Europols regnskabsfører Europols endelige årsregnskab for dette år. Den administrerende direktør forelægger dette endelige årsregnskab for bestyrelsen til udtalelse.

▼B

5.  
Bestyrelsen afgiver udtalelse om Europols endelige årsregnskab for år n.
6.  
Europols regnskabsfører sender senest den 1. juli i år n + 1 det endelige årsregnskab for år n ledsaget af bestyrelsens udtalelse omhandlet i stk. 5 til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og de nationale parlamenter.
7.  
Det endelige regnskab for år n offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende senest den 15. november i år n + 1.
8.  
Den administrerende direktør sender senest den 30. september i år n + 1 Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger i dens årsberetning. Vedkommende sender ligeledes dette svar til bestyrelsen.

▼M1

9.  
På Europa-Parlamentets anmodning forelægger den administrerende direktør det alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren vedrørende år n kan forløbe tilfredsstillende, jf. artikel 106, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2019/715.

▼B

10.  
Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den 15. maj i år n + 2 den administrerende direktør decharge for gennemførelsen af budgettet for år n.

▼M1

Artikel 61

Finansielle bestemmelser

1.  
De finansielle bestemmelser for Europol vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. De må kun afvige fra delegeret forordning (EU) 2019/715, hvis det specifikt er nødvendigt af hensyn til Europols drift, og Kommissionen på forhånd har givet sit samtykke.
2.  
Europol kan yde tilskud til opnåelsen af sine målsætninger og udførelsen af sine opgaver.
3.  
Europol kan yde tilskud uden indkaldelse af forslag til medlemsstaterne med henblik på udførelse af aktiviteter, der er omfattet af Europols målsætninger og opgaver.
4.  
Når det er behørigt begrundet i operationelle hensyn, og bestyrelsen har givet tilladelse hertil, kan den finansielle støtte dække de fulde investeringsomkostninger til udstyr og infrastruktur.

De finansielle bestemmelser, der er omhandlet i stk. 1, kan præcisere de betingelser, på hvilke finansiel støtte kan dække de fulde investeringsomkostninger som omhandlet i nærværende stykkes første afsnit.

5.  
For så vidt angår finansiel støtte, der skal ydes til de fælles efterforskningsholds aktiviteter, fastlægger Europol og Eurojust i fællesskab de regler og betingelser, i henhold til hvilke ansøgninger om sådan støtte skal behandles.

▼BKAPITEL XI

DIVERSE BESTEMMELSER

Artikel 62

Retlig status

1.  
Europol er et EU-agentur. Det har status som juridisk person.
2.  
Europol har i hver medlemsstat den mest vidtgående rets- og handleevne, som den nationale ret tillægger juridiske personer. Europol kan herunder erhverve og afhænde løsøre og fast ejendom og kan optræde som part i retssager.
3.  
I overensstemmelse med protokol nr. 6 om fastlæggelse af hjemstedet for Den Europæiske Unions institutioner og for visse af Unionens organer, kontorer, agenturer og tjenester, der er knyttet som bilag til TEU og TEUF (»Protokol nr. 6«), har Europol hjemsted i Haag.

Artikel 63

Privilegier og immuniteter

1.  
Protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions Privilegier og Immuniteter, der er knyttet som bilag til TEU og TEUF, gælder for Europol og dets personale.
2.  
Privilegier og immuniteter for forbindelsesofficerer og deres familiemedlemmer skal fastsættes i en aftale mellem Kongeriget Nederlandene og de øvrige medlemsstater. Aftalen skal indrømme de privilegier og immuniteter, der er nødvendige for, at forbindelsesofficererne kan udføre deres opgaver tilfredsstillende.

Artikel 64

Sprogordning

1.  
Bestemmelserne i forordning nr. 1 ( 19 ) finder anvendelse på Europol.
2.  
Bestyrelsen træffer afgørelse om Europols interne sprogordning med et flertal på to tredjedele af sine medlemmer.
3.  
De oversættelsesopgaver, der er nødvendige af hensyn til Europols virke, skal udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

Artikel 65

Gennemsigtighed

1.  
Forordning (EF) nr. 1049/2001 finder anvendelse på de dokumenter, som beror hos Europol.
2.  
Bestyrelsen vedtager gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1049/2001 for så vidt angår Europols dokumenter senest den 14. december 2016.
3.  
Afgørelser, som Europol træffer i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, kan påklages til Den Europæiske Ombudsmand eller indbringes for Den Europæiske Unions Domstol, i overensstemmelse med henholdsvis artikel 228 og 263 i TEUF.
4.  
Europol offentliggør på sit websted en liste over bestyrelsesmedlemmerne og sammenfatninger af resultaterne af bestyrelsesmøderne. Under hensyntagen til Europols tavshedspligt og Europols operationelle karakter kan offentliggørelsen af disse sammenfatninger midlertidigt eller permanent udelades eller begrænses, hvis en sådan offentliggørelse risikerer at bringe udførelsen af Europols opgaver i fare.

Artikel 66

Bekæmpelse af svig

1.  
For at lette arbejdet med bekæmpelse af svig, bestikkelse og enhver anden ulovlig aktivitet i henhold til forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 skal Europol senest den 30. oktober 2017 tiltræde den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) ( 20 ), og vedtage egnede bestemmelser, som skal gælde for alle Europols medarbejdere, på grundlag af modellen i bilaget til aftalen.
2.  
Revisionsretten har beføjelse til gennem bilagskontrol og kontrol på stedet at kontrollere alle tilskudsmodtagere, kontrahenter og underkontrahenter, der har modtaget EU-midler gennem Europol.
3.  
OLAF kan udføre undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, for at klarlægge, om der er begået svig, bestikkelse eller andre ulovlige aktiviteter, der berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med et tilskud eller en kontrakt, der er tildelt af Europol. Sådanne undersøgelser skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne og efter procedurerne i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og i Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 ( 21 ).
4.  
Samarbejdsordninger med EU-organer, myndigheder i tredjelande, internationale organisationer og private parter, kontrakter, aftaler om tilskud og afgørelser om ydelse af tilskud skal indeholde bestemmelser, som udtrykkeligt giver Revisionsretten og OLAF beføjelse til at foretage den kontrol og de undersøgelser, der er omhandlet i stk. 2 og 3, i overensstemmelse med deres respektive beføjelser, uden at dette berører stk. 1, 2 og 3.

Artikel 67

Regler om beskyttelse af følsomme ikkeklassificerede og klassificerede informationer

1.  
Europol fastsætter regler om tavshedspligt og beskyttelse af følsomme ikkeklassificerede informationer.
2.  
Europol fastsætter regler om beskyttelse af EU's klassificerede informationer, som skal være i overensstemmelse med afgørelse 2013/488/EU for at sikre et tilsvarende beskyttelsesniveau for sådanne informationer.

Artikel 68

Evaluering og revision

▼M1

1.  
Senest den 29. juni 2027 og herefter hvert femte år foretager Kommissionen en evaluering af navnlig virkningen og effektiviteten af Europol og af dets arbejdsmetoder. I denne evaluering kan der særligt tages stilling til, om der er behov for at ændre Europols struktur, drift, indsatsområde og opgaver, og de finansielle konsekvenser af en sådan eventuel ændring.

▼B

2.  
Kommissionen forelægger evalueringsrapporten for bestyrelsen. Bestyrelsen fremsætter sine bemærkninger til evalueringsrapporten inden for tre måneder efter modtagelsesdatoen. Kommissionen forelægger derefter den endelige evalueringsrapport sammen med Kommissionens konklusioner og bestyrelsens bemærkninger vedlagt som bilag dertil for Europa-Parlamentet, Rådet, de nationale parlamenter og bestyrelsen. Evalueringsrapportens hovedkonklusioner offentliggøres, hvis det er relevant.

▼M1

3.  
Senest den 29. juni 2025 forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet med en evaluering og vurdering af de operationelle virkning af gennemførelsen af de opgaver, der er foreskrevet i denne forordning, navnlig i artikel 4, stk. 1, litra t), artikel 18, stk. 2, litra e), og stk. 6a, og artikel 18a, 26, 26a og 26b, med hensyn til Europols målsætninger. Rapporten skal vurdere disse opgavers indvirkning på de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som er nedfældet i chartret. Den skal også indeholde en cost-benefit-analyse af udvidelsen af Europols opgaver.

▼B

Artikel 69

Administrative undersøgelser

Europols virke er underlagt Den Europæiske Ombudsmands undersøgelser i overensstemmelse med artikel 228 i TEUF.

Artikel 70

Hovedsæder

De nødvendige bestemmelser vedrørende de lokaler, der skal stilles til rådighed for Europol i Kongeriget Nederlandene, og de faciliteter, der skal stilles til rådighed af Kongeriget Nederlandene, samt de særlige regler, der dér skal finde anvendelse på den administrerende direktør, bestyrelsesmedlemmerne, Europols personale og deres familiemedlemmer i Nederlandene, skal fastsættes i en hjemstedsaftale mellem Europol og Kongeriget Nederlandene i overensstemmelse med protokol nr. 6.KAPITEL XII

OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 71

Retssuccession

1.  
Europol som oprettet ved denne forordning er retssuccessoren for Europol som oprettet ved afgørelse 2009/371/RIA for så vidt angår alle aftaler, som det har indgået, alle forpligtelser, der påhviler det, og al ejendom, som det har erhvervet.
2.  
Denne forordning berører ikke retskraften af aftaler indgået af Europol som oprettet ved afgørelse 2009/371/RIA inden den 13. juni 2016 eller af aftaler indgået af Europol som oprettet ved Europolkonventionen inden den 1. januar 2010.

Artikel 72

Overgangsordning vedrørende bestyrelsen

1.  
Medlemmerne af Styrelsesrådet som nedsat i medfør af artikel 37 i afgørelse 2009/371/RIA fratræder deres hverv den 1. maj 2017.
2.  

I perioden fra den 13. juni 2016 til den 1. maj 2017 skal Styrelsesrådet, der er nedsat i medfør af artikel 37 i afgørelse 2009/371/RIA:

a) 

udføre bestyrelsens opgaver i overensstemmelse med artikel 11 i denne forordning

b) 

forberede vedtagelsen af reglerne for anvendelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001, hvad angår Europol-dokumenter som nævnt i artikel 65, stk. 2, i nærværende forordning, og af reglerne omhandlet i artikel 67 i nærværende forordning

c) 

forberede alle nødvendige instrumenter til gennemførelse af denne forordning, navnlig eventuelle foranstaltninger vedrørende kapitel IV, og

d) 

gennemgå de interne regler og foranstaltninger, som det har vedtaget på grundlag af afgørelse 2009/371/RIA, så bestyrelsen, der nedsættes i henhold til denne forordnings artikel 10, kan træffe afgørelse i medfør af denne forordnings artikel 76.

3.  
Kommissionen træffer snarest efter den 13. juni 2016 de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at bestyrelsen, der nedsættes i henhold til artikel 10, påbegynder sit arbejde den 1. maj 2017.
4.  
Senest den 14. december 2016 meddeler medlemsstaterne Kommissionen navnene på de personer, de har udpeget til medlemmer af og suppleanter til bestyrelsen i henhold til artikel 10.
5.  
Bestyrelsen, der nedsættes i henhold til denne forordnings artikel 10, afholder sit første møde den 1. maj 2017. Under mødet træffer den om fornødent afgørelser som omhandlet i artikel 76.

Artikel 73

Overgangsordninger vedrørende den administrerende direktør, vicedirektørerne og personale

1.  
Europols direktør, der er udnævnt i henhold til artikel 38 i afgørelse 2009/371/RIA, tillægges for den resterende del af sin ansættelsesperiode den administrerende direktørs ansvarsområder i henhold til denne forordnings artikel 16. De øvrige vilkår i vedkommendes kontrakt fortsætter uændret. Hvis ansættelsesperioden udløber mellem den 13. juni 2016 og den 1. maj 2017, forlænges den automatisk til den 1. maj 2018.
2.  
Kan eller ønsker direktøren, der er udnævnt på grundlag af artikel 38 i afgørelse 2009/371/RIA, ikke at efterkomme stk. 1 i denne artikel, udpeger bestyrelsen en fungerende administrerende direktør til at udføre de opgaver, der påhviler den administrerende direktør, for en periode, der ikke må overstige 18 måneder, i afventning af udnævnelsen i henhold til artikel 54, stk. 2, i denne forordning.
3.  
Stk. 1 og 2 i denne artikel finder tilsvarende anvendelse på vicedirektørerne, der er udnævnt i henhold til artikel 38 i afgørelse 2009/371/RIA.
4.  
I overensstemmelse med ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte skal den myndighed, der er nævnt i artikel 6, stk. 1, deri, tilbyde ansættelse på ubestemt tid som midlertidigt ansat eller kontraktansat til enhver person, som den 1. maj 2017 er lokalt ansat ifølge en kontrakt på ubestemt tid, der er indgået af Europol som oprettet ved Europolkonventionen. Ansættelsestilbuddet skal baseres på de opgaver, som den pågældende skal løse som midlertidigt ansat eller kontraktansat. Den pågældende kontrakt skal have virkning senest den 1. maj 2018. Et medlem af personalet, der ikke accepterer det i dette stykke omhandlede tilbud, kan bevare sit kontraktforhold med Europol i overensstemmelse med artikel 53, stk. 1.

Artikel 74

Overgangsbestemmelser for budgettet

Dechargeproceduren med hensyn til de budgetter, der er godkendt på grundlag af artikel 42 i afgørelse 2009/371/RIA, gennemføres i overensstemmelse med reglerne i artikel 43 deri.

▼M1

Artikel 74a

Overgangsordninger vedrørende behandling af personoplysninger til støtte for en igangværende konkret strafferetlig efterforskning

1.  

Hvis en medlemsstat, EPPO eller Eurojust har meddelt Europol personoplysninger, som ikke vedrører de kategorier af registrerede, der er opført i bilag II, inden den 28. juni 2022, må Europol behandle de pågældende personoplysninger i overensstemmelse med artikel 18a, hvis:

a) 

den berørte medlemsstat, EPPO eller Eurojust senest den 29. september 2022 underretter Europol om, at den eller det har tilladelse til at behandle de pågældende personoplysninger i overensstemmelse med de proceduremæssige krav og garantier, der finder anvendelse i henhold til EU-retten eller national ret i forbindelse med den igangværende strafferetlige efterforskning, som den eller det anmodede om Europols støtte til, da den oprindeligt meddelte oplysningerne

b) 

den berørte medlemsstat, EPPO eller Eurojust senest den 29. september 2022 anmoder Europol om at støtte den i litra a) omhandlede igangværende strafferetlige efterforskning, og

c) 

Europol i overensstemmelse med artikel 18a, stk. 1, litra b), vurderer, at det ikke er muligt at støtte den i nærværende stykkes litra a) omhandlede igangværende strafferetlige efterforskning uden at behandle personoplysninger, der ikke overholder artikel 18, stk. 5.

Den i dette stykkes litra c) omhandlede vurdering dokumenteres og sendes til EDPS til orientering, når Europol ophører med at støtte den relaterede konkrete strafferetlige efterforskning.

2.  
Hvis en medlemsstat, EPPO eller Eurojust ikke overholder ét eller flere af kravene i denne artikels stk. 1, litra a) og b), for personoplysninger, der ikke vedrører de kategorier af registrerede, der er opført i bilag II, og som de har meddelt Europol inden den 28. juni 2022, eller hvis en medlemsstat, EPPO eller Eurojust ikke overholder denne artikels stk. 1, litra c), må Europol ikke behandle de pågældende personoplysninger i overensstemmelse med artikel 18a, men skal, uden at det berører artikel 18, stk. 5, og artikel 74b, slette disse personoplysninger senest den 29. oktober 2022.
3.  

Hvis et tredjeland, der er omhandlet i artikel 18a, stk. 6, har meddelt Europol personoplysninger, der ikke vedrører de kategorier af registrerede, der er opført i bilag II, inden den 28. juni 2022, må Europol behandle de pågældende personoplysninger i overensstemmelse med artikel 18a, stk. 6, hvis:

a) 

tredjelandet meddelte personoplysningerne til støtte for en konkret strafferetlig efterforskning i en eller flere medlemsstater, som Europol støtter

b) 

tredjelandet indhentede oplysningerne inden for rammerne af en strafferetlig efterforskning i overensstemmelse med de proceduremæssige krav og garantier, der finder anvendelse i henhold til dets nationale strafferet

c) 

tredjelandet senest den 29. september 2022 underretter Europol om, at det har tilladelse til at behandle de pågældende personoplysninger i den strafferetlige efterforskning, i forbindelse med hvilken det indhentede oplysningerne

d) 

Europol i overensstemmelse med artikel 18a, stk. 1, litra b), vurderer, at det ikke er muligt at støtte den konkrete strafferetlige efterforskning, der er omhandlet i nærværende stykkes litra a), uden at behandle personoplysninger, der ikke overholder artikel 18, stk. 5, og denne vurdering dokumenteres og sendes til EDPS til orientering, når Europol ophører med at støtte den relaterede konkrete strafferetlige efterforskning, og

e) 

Europol i overensstemmelse med artikel 18a, stk. 6, kontrollerer, at mængden af personoplysninger ikke er åbenbart uforholdsmæssig i forhold til den konkrete strafferetlige efterforskning, der er omhandlet i nærværende stykkes litra a), i en eller flere medlemsstater, som Europol støtter.

4.  
Hvis et tredjeland ikke overholder kravet i denne artikels stk. 3, litra c), for så vidt angår personoplysninger, der ikke vedrører de kategorier af registrerede, der er opført i bilag II, og som det har meddelt Europol inden den 28. juni 2022, eller hvis nogen af de øvrige krav i denne artikels stk. 3 ikke er opfyldt, må Europol ikke behandle de pågældende personoplysninger i overensstemmelse med artikel 18a, stk. 6, men skal, jf. dog artikel 18, stk. 5, og artikel 74b, slette disse personoplysninger senest den 29. oktober 2022.
5.  
Hvis en medlemsstat, EPPO eller Eurojust har meddelt Europol personoplysninger, der ikke vedrører de kategorier af registrerede, der er opført i bilag II, inden den 28. juni 2022, kan den eller det anmode Europol om senest den 29. september 2022 at opbevare de pågældende oplysninger og resultatet af Europols behandling af disse oplysninger, hvis dette er nødvendigt for at sikre rigtigheden, pålideligheden og sporbarheden af kriminalefterretningsprocessen. Europol opbevarer personoplysninger, der ikke vedrører de kategorier af registrerede, der er opført i bilag II, funktionelt adskilt fra andre oplysninger og behandler kun sådanne oplysninger med henblik på at sikre rigtigheden, pålideligheden og sporbarheden af kriminalefterretningsprocessen, og kun så længe retssagen vedrørende den strafferetlige efterforskning, hvortil de pågældende oplysninger er meddelt, er igangværende.
6.  
Hvis Europol har modtaget personoplysninger, der ikke vedrører de kategorier af registrerede, der er opført i bilag II, inden den 28. juni 2022, opbevarer Europol ikke de pågældende oplysninger med henblik på at sikre rigtigheden, pålideligheden og sporbarheden af kriminalefterretningsprocessen, medmindre der anmodes herom i overensstemmelse med stk. 5. I mangel af en sådan anmodning sletter Europol de pågældende personoplysninger senest den 29. oktober 2022.

Artikel 74b

Overgangsordninger vedrørende behandling af personoplysninger, som Europol er i besiddelse af

Uden at det berører artikel 74a, kan Europol for personoplysninger, som Europol har modtaget inden den 28. juni 2022, kontrollere, om de pågældende personoplysninger vedrører en af de kategorier af registrerede, der er fastsat i bilag II. Med henblik herpå kan Europol foretage en foreløbig analyse af disse personoplysninger i en periode på op til 18 måneder fra den dag, hvor Europol først modtog oplysningerne, eller i begrundede tilfælde og med forudgående tilladelse fra EDPS i en længere periode.

Den maksimale behandlingsperiode for de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, er tre år fra den dag, hvor Europol modtog oplysningerne.

▼BKAPITEL XIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 75

Erstatning og ophævelse

1.  
Afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA erstattes herved for så vidt angår de medlemsstater, der er bundet af denne forordning, med virkning fra den 1. maj 2017.

Afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA ophæves derfor med virkning fra den 1. maj 2017.

2.  
For så vidt angår de medlemsstater, der er bundet af denne forordning, gælder henvisninger til de i stk. 1 nævnte afgørelser som henvisninger til denne forordning.

Artikel 76

Fortsat gyldighed af de interne regler, som Styrelsesrådet har vedtaget

De interne regler og foranstaltninger, som Styrelsesrådet har vedtaget på grundlag af afgørelse 2009/371/RIA, forbliver i kraft efter den 1. maj 2017, medmindre bestyrelsen træffer anden afgørelse i forbindelse med anvendelsen af denne forordning.

Artikel 77

Ikrafttræden og anvendelse

1.  
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
2.  
Den anvendes fra den 1. maj 2017.

Artikel 71, 72 og 73 anvendes dog fra den 13. juni 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.
BILAG I

LISTE OVER FORMER FOR KRIMINALITET, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 3, STK. 1

— 
terrorisme
— 
organiseret kriminalitet
— 
narkotikahandel
— 
hvidvaskning af penge
— 
kriminalitet i forbindelse med nukleare og radioaktive materialer
— 
menneskesmugling
— 
menneskehandel
— 
kriminalitet i forbindelse med motorkøretøjer
— 
manddrab og grov legemsbeskadigelse
— 
ulovlig handel med menneskevæv og -organer
— 
bortførelse, frihedsberøvelse og gidseltagning
— 
racisme og fremmedhad
— 
røveri og tyveri af særlig grov beskaffenhed
— 
ulovlig handel med kulturgoder, herunder antikviteter og kunstgenstande
— 
underslæb og bedrageri
— 
kriminalitet, der skader Unionens finansielle interesser
— 
insiderhandel og kursmanipulation på finansmarkederne
— 
afkrævning af beskyttelsespenge og pengeafpresning
— 
efterligninger og fremstilling af piratudgaver af produkter
— 
forfalskning af officielle dokumenter og ulovlig handel med disse
— 
falskmøntneri, forfalskning af betalingsmidler
— 
IT-kriminalitet
— 
bestikkelse
— 
ulovlig handel med våben, ammunition og eksplosive stoffer
— 
ulovlig handel med truede dyrearter
— 
ulovlig handel med truede plantearter og træsorter
— 
miljøkriminalitet, herunder forurening fra skibe
— 
ulovlig handel med hormonpræparater og andre vækstfremmende stoffer
— 
seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse, herunder materiale, der viser misbrug af børn, og hvervning af børn til seksuelle formål
— 
folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.
BILAG II

A.   Kategorier af personoplysninger, der kan indsamles og behandles med henblik på krydstjek, og kategorier af registrerede, hvis oplysninger kan indsamles og behandles til dette formål, jf. artikel 18, stk. 2, litra a)

1. Personoplysninger, der indsamles og behandles med henblik på krydstjek, skal vedrøre:

a) 

personer, der i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats nationale ret mistænkes for at have begået eller have deltaget i en strafbar handling, der henhører under Europols kompetence, eller som er dømt for en sådan strafbar handling

b) 

personer, om hvem der i henhold til den pågældende medlemsstats nationale ret er konkrete indicier for eller rimelig grund til at antage, at de vil begå strafbare handlinger, som henhører under Europols kompetence.

2. Oplysninger om de personer, der er omhandlet i punkt 1, må kun omfatte følgende kategorier af personoplysninger:

a) 

efternavn, fødenavn, fornavne og eventuelt kaldenavn eller påtaget navn

b) 

fødselsdato og fødested

c) 

nationalitet

d) 

køn

e) 

den berørte persons bopæl, erhverv og opholdssted

f) 

socialsikringsnummer, kørekort, identifikationsdokumenter og pasoplysninger og

g) 

om nødvendigt, andre kendetegn, som kan tjene til at identificere personen, herunder eventuelle specifikke objektive fysiske kendetegn, der ikke ændrer sig, som f.eks. fingeraftryksoplysninger og DNA-profil (fastlagt på grundlag af den ikkekodende del af DNA).

3. Ud over de i punkt 2 omhandlede oplysninger kan følgende kategorier af personoplysninger om de personer, der er nævnt i punkt 1, indsamles og behandles:

a) 

strafbare handlinger, formodede strafbare handlinger samt oplysninger om, hvornår, hvor og hvordan de blev begået eller formodes begået

b) 

midler, som er blevet anvendt eller måske vil blive anvendt til at begå sådanne strafbare handlinger, herunder oplysninger om juridiske personer

c) 

de sagsbehandlende tjenestesteder og deres journalnumre

d) 

mistanke om medlemskab af en kriminel organisation

e) 

afsagte domme, hvis de vedrører strafbare handlinger, der henhører under Europols kompetence

f) 

den part, der har registreret oplysningerne.

Disse oplysninger kan også meddeles Europol, selv om de endnu ikke indeholder navnene på personerne.

4. Yderligere oplysninger, som Europol eller nationale enheder er i besiddelse af om de personer, der er omhandlet i punkt 1, kan efter anmodning videregives til enhver national enhed eller til Europol. De nationale enheders videregivelse af oplysninger skal ske i overensstemmelse med national ret.

5. Hvis sagen mod den pågældende person indstilles endeligt, eller hvis vedkommende frikendes endeligt, skal oplysningerne vedrørende den sag, som afgørelsen herom vedrører, slettes.

B.   Kategorier af personoplysninger, der kan indsamles og behandles med henblik på analyser af strategisk eller tematisk art, med henblik på operationelle analyser eller med henblik på at lette udveksling af oplysninger, og kategorier af registrerede, hvis oplysninger kan indsamles og behandles til disse formål, jf. artikel 18, stk. 2, litra b), c) og d)

1. Personoplysninger, der indsamles og behandles med henblik på analyser af strategisk eller tematisk art, med henblik på operationelle analyser eller med henblik på at lette udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne, Europol, andre EU-organer, tredjelande og internationale organisationer, skal vedrøre:

a) 

personer, der i henhold til den pågældende medlemsstats nationale ret mistænkes for at have begået eller have deltaget i en strafbar handling, der henhører under Europols kompetence, eller som er dømt for en sådan strafbar handling

b) 

personer, om hvem der i henhold til den pågældende medlemsstats nationale ret er konkrete indicier for eller rimelig grund til at antage, at de vil begå strafbare handlinger, som henhører under Europols kompetence

c) 

personer, der kunne blive indkaldt som vidner i forbindelse med efterforskning af de pågældende strafbare handlinger eller i efterfølgende straffesager

d) 

personer, der har været ofre for en af de pågældende strafbare handlinger, eller med hensyn til hvem visse omstændigheder giver grund til at antage, at de kunne være ofre for en sådan strafbar handling

e) 

kontakt- og ledsagepersoner, og

f) 

personer, som kan give oplysninger om de pågældende strafbare handlinger.

2. Følgende kategorier af personoplysninger, herunder også tilknyttede administrative oplysninger, kan behandles i forbindelse med de kategorier af personer, der er omhandlet i punkt 1, litra a) og b):

a) 

personlige oplysninger:

i) 

nuværende og tidligere efternavne

ii) 

nuværende og tidligere fornavne

iii) 

fødenavn

iv) 

faderens navn (hvis nødvendigt for identificering)

v) 

moderens navn (hvis nødvendigt for identificering)

vi) 

køn

vii) 

fødselsdato

viii) 

fødested

ix) 

statsborgerskab

x) 

civilstand

xi) 

kaldenavn (alias)

xii) 

øgenavn

xiii) 

påtaget eller falsk navn

xiv) 

nuværende og tidligere opholdssted og/eller bopæl

b) 

fysiske kendetegn:

i) 

signalement

ii) 

særlige kendetegn (modermærker/ar/tatoveringer mv.)

c) 

midler til identificering:

i) 

identitetsdokumenter/kørekort

ii) 

nationalt ID-kortnummer/pasnummer

iii) 

nationalt personnummer/socialsikringsnummer, hvis de findes

iv) 

billeder og anden information om udseendet

v) 

kriminaltekniske oplysninger til identificering, såsom fingeraftryk, DNA-profil (fastlagt på grundlag af den ikkekodende del af DNA), stemmeprofil, blodtype, tandstatus

d) 

erhverv og kvalifikationer:

i) 

nuværende beskæftigelse og erhverv

ii) 

tidligere beskæftigelse og erhverv

iii) 

uddannelse (skole, universitet, erhvervsuddannelse)

iv) 

kvalifikationsbeviser

v) 

kompetencer og anden specialviden (sprog/andet)

e) 

oplysninger om økonomiske og finansielle forhold:

i) 

økonomiske forhold (bankkonti og koder, kreditkort mv.)

ii) 

likvide midler

iii) 

besiddelse af kapitalandele, andre aktiver

iv) 

oplysninger om fast ejendom

v) 

forbindelser til virksomheder

vi) 

kontakter til banker og kreditinstitutter

vii) 

skattemæssige forhold

viii) 

andre oplysninger om den pågældendes forvaltning af sine økonomiske forhold

f) 

oplysninger om adfærd:

i) 

livsstil (som f.eks. at leve over evne) og vaner

ii) 

færden

iii) 

frekventerede steder

iv) 

våben og andre farlige genstande

v) 

farlighed

vi) 

andre specifikke risici såsom sandsynligheden for flugtforsøg, brug af dobbeltagenter, forbindelser til retshåndhævende personale

vii) 

karaktertræk og profiler forbundet med kriminel adfærd

viii) 

narkotikamisbrug

g) 

kontakt- og ledsagepersoner, herunder forbindelsernes art og karakter

h) 

anvendte kommunikationsmidler, såsom telefon (fastnet eller mobil), telefax, personsøger, elektronisk post, postadresser, internetforbindelse(r)

i) 

anvendte transportmidler såsom motorkøretøjer, både, fly, herunder også oplysninger til identificering af disse transportmidler (registreringsnumre)

j) 

oplysninger om kriminel adfærd:

i) 

tidligere domfældelser

ii) 

formodet indblanding i kriminelle handlinger

iii) 

modus operandi

iv) 

midler, der har været eller kan bruges til at forberede og/eller begå strafbare handlinger

v) 

tilhørsforhold til en kriminel gruppe eller organisation og placering inden for gruppen eller organisationen

vi) 

rolle i den kriminelle organisation

vii) 

det geografiske område for de kriminelle handlinger

viii) 

materiale indsamlet under efterforskning, såsom videooptagelser og fotos

k) 

henvisning til andre databaser, som indeholder oplysninger om den pågældende person:

i) 

Europol

ii) 

politi- eller toldmyndigheder

iii) 

andre retshåndhævende myndigheder

iv) 

internationale organisationer

v) 

offentlige enheder

vi) 

private enheder

l) 

oplysninger om juridiske personer med relevans for oplysningerne i litra e) og j):

i) 

den juridiske persons navn

ii) 

sted

iii) 

dato og sted for oprettelsen

iv) 

administrativt registreringsnummer

v) 

retlig form

vi) 

kapital

vii) 

aktivitetsområde

viii) 

nationale og internationale datterselskaber

ix) 

direktører

x) 

bankforbindelser.

3. »Kontakt- og ledsagepersoner«, jf. punkt 1, litra e), er personer, gennem hvilke der er tilstrækkelig grund til at antage, at det er muligt at få oplysninger, der vedrører de i punkt 1, litra a) og b), omhandlede personer, og som er relevante for analysen, forudsat at de ikke hører ind under en af de i punkt 1, litra a), b), c), d) eller f), omhandlede personkategorier. »Kontaktpersoner« er personer, der har sporadisk kontakt med de i punkt 1, litra a) og b), omhandlede personer. »Ledsagepersoner« er personer, der har regelmæssig kontakt med de i punkt 1, litra a) og b), omhandlede personer.

For så vidt angår kontakt- og ledsagepersoner er det tilladt at opbevare de i punkt 2 omhandlede oplysninger i fornødent omfang, forudsat at der er grund til at antage, at disse oplysninger er nødvendige for analysen af sådanne personers forhold til personer omhandlet i punkt 1, litra a) og b). I den forbindelse skal følgende overholdes:

a) 

et sådant forhold skal afklares hurtigst muligt

b) 

de i punkt 2 omhandlede oplysninger slettes omgående, hvis antagelsen om, at et sådant forhold eksisterer, viser sig at være ubegrundet

c) 

det tilladt at opbevare alle de i punkt 2 omhandlede oplysninger, hvis kontakt- eller ledsagepersoner er mistænkt for at have begået en strafbar handling, der falder inden for rammerne af Europols målsætninger, eller er blevet dømt for at begå en sådan strafbar handling, eller hvis der i henhold til den berørte medlemsstats nationale ret er konkrete indicier for eller rimelig grund til at antage, at de vil begå en sådan strafbar handling

d) 

de i punkt 2 omhandlede oplysninger om kontaktpersoner og kontaktpersoners ledsagepersoner samt om kontaktpersoner og ledsagepersoners ledsagepersoner må ikke opbevares, bortset fra oplysninger om arten og karakteren af kontakten eller forbindelsen med de i punkt 1, litra a) og b), omhandlede personer

e) 

hvis det ikke er muligt at nå til nogen afklaring efter ovenstående litraer, tages der hensyn hertil, når der træffes en beslutning, om det er nødvendigt at opbevare oplysningerne med henblik på videre analyse, og i så fald i hvilket omfang.

4. For så vidt angår en person, der som omhandlet i punkt 1, litra d), har været offer for en af de pågældende strafbare handlinger, eller med hensyn til hvem der i forhold til visse omstændigheder er grund til at antage, at vedkommende kunne være offer for en sådan strafbar handling, kan oplysningerne i punkt 2, litra a)-litra c), nr. iii), samt følgende kategorier af oplysninger opbevares:

a) 

oplysninger til identificering af offeret

b) 

årsagen til personens rolle som offer eller potentielt offer

c) 

skade (fysisk/økonomisk/mental/andet)

d) 

angivelse af, om der skal sikres anonymitet

e) 

angivelse af, om der er mulighed for deltagelse i retsmøder

f) 

oplysninger om strafbare handlinger meddelt af eller gennem de personer, der er omhandlet i punkt 1, litra d), herunder nødvendige oplysninger om deres forbindelse med andre personer, med henblik på identifikation af de i punkt 1, litra a) og b), omhandlede personer.

Andre af de i punkt 2 omhandlede oplysninger kan opbevares i fornødent omfang, forudsat at der er grund til at antage, at de er nødvendige for analysen af sådanne personers rolle som ofre eller potentielle ofre.

Oplysninger, der ikke er nødvendige for den videre analyse, skal slettes.

5. For så vidt angår personer, der som omhandlet i punkt 1, litra c), kunne blive indkaldt som vidner i forbindelse med efterforskning af de pågældende strafbare handlinger eller i efterfølgende straffesager, kan oplysningerne i punkt 2, litra a)-litra c), nr. iii), samt følgende kategorier af oplysninger opbevares:

a) 

oplysninger om strafbare handlinger meddelt af sådanne personer, herunder også om deres forbindelse med andre personer, der er registreret i analysedatabasen

b) 

angivelse af, om der skal sikres anonymitet

c) 

angivelse af, om der skal sikres beskyttelse, og hvem der skal yde den

d) 

ny identitet

e) 

angivelse af, om der er mulighed for deltagelse i retsmøder.

Andre af de i punkt 2 omhandlede oplysninger kan opbevares i fornødent omfang, forudsat at der er grund til at antage, at de er nødvendige for analysen af sådanne personers rolle som vidner.

Oplysninger, der ikke er nødvendige for den videre analyse, skal slettes.

6. For så vidt angår personer, der som omhandlet i punkt 1, litra f), kan give oplysninger om de pågældende strafbare handlinger, kan oplysningerne i punkt 2, litra a)-litra c), nr. iii), samt følgende kategorier af oplysninger opbevares:

a) 

kodede personoplysninger

b) 

arten af de givne oplysninger

c) 

angivelse af, om der skal sikres anonymitet

d) 

angivelse af, om der skal sikres beskyttelse, og hvem der skal yde den

e) 

ny identitet

f) 

angivelse af, om der er mulighed for deltagelse i et retsmøde

g) 

negative erfaringer

h) 

belønning (økonomisk/begunstigelser).

Andre af de i punkt 2 omhandlede oplysninger kan opbevares i fornødent omfang, forudsat at der er grund til at antage, at de er nødvendige for analysen af sådanne personers rolle som meddelere.

Oplysninger, der ikke er nødvendige for den videre analyse, skal slettes.

7. Hvis det på et tidspunkt under analysen på grundlag af underbyggede og samstemmende oplysninger bliver klart, at en person bør omfattes af en personkategori, der er opstillet i dette bilag, der er forskellig fra den kategori, som vedkommende først blev placeret i, må Europol kun behandle de oplysninger om denne person, som det er tilladt at behandle i forbindelse med denne nye kategori, og alle andre oplysninger skal slettes.

Hvis det på grundlag af ovennævnte oplysninger bliver klart, at en person bør placeres i to eller flere af de kategorier, der er opstillet i dette bilag, kan Europol behandle alle de oplysninger, som det er tilladt at behandle i forbindelse med disse kategorier.( 1 ) Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed (»EPPO«) (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/784 af 29. april 2021 om håndtering af udbredelsen af terrorrelateret indhold online (EUT L 172 af 17.5.2021, s. 79).

( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/93/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA (EUT L 335 af 17.12.2011, s. 1).

( 4 ) Rådets afgørelse 2008/617/RIA af 23. juni 2008 om forbedring af samarbejdet mellem EU-medlemsstaternes særlige indsatsenheder i krisesituationer (EUT L 210 af 6.8.2008, s. 73).

( 5 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/881 af 17. april 2019 om ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed), om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi og om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 (forordningen om cybersikkerhed) (EUT L 151 af 7.6.2019, s. 15).

( 6 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1862 af 28. november 2018 om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring og ophævelse af Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1986/2006 og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU (EUT L 312 af 7.12.2018, s. 56).

( 7 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1153 af 20. juni 2019 om regler, der letter brugen af finansielle og andre oplysninger med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af visse strafbare handlinger, og om ophævelse af Rådets afgørelse 2000/642/RIA (EUT L 186 af 11.7.2019, s. 122).

( 8 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

( 9 ) Rådets afgørelse 2005/511/RIA af 12. juli 2005 om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri ved udpegelse af Europol til centralkontor for bekæmpelse af euro-falskmøntneri (EUT L 185 af 16.7.2005, s. 35).

( 10 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/452 af 19. marts 2019 om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen (EUT L 79 I af 21.3.2019, s. 1).

( 11 ) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1).

( 12 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

( 13 ) Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1).

( 14 ) Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (EUT L 53 af 22.2.2007, s. 1).

( 15 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2219 af 25. november 2015 om Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2005/681/RIA (EUT L 319 af 4.12.2015, s. 1).

( 16 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

( 17 ) EUT C 95 af 1.4.2014, s. 1.

( 18 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

( 19 ) Forordning nr. 1 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område (EFT 17 af 6.10.1958, s. 385/58).

( 20 ) EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.

( 21 ) Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

Top