EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Energetická účinnost pro cíl do roku 2020

Vedoucí představitelé Evropské unie (EU) se v březnu 2007 dohodli, že do roku 2020 sníží plánovanou spotřebu energie o 20 %. To odpovídá zastavení činnosti 400 elektráren. V říjnu 2014 odsouhlasili vyšší cíl v oblasti úspor* energie do roku 2030, a to nejméně 27 %.

AKT

Sdělení Komise - Energetická účinnost: plnění 20% cílové hodnoty (KOM(2008) 772 v konečném znění ze dne 13. listopadu 2008).

PŘEHLED

Vedoucí představitelé Evropské unie (EU) se v březnu 2007 dohodli, že do roku 2020 sníží plánovanou spotřebu energie o 20 %. To odpovídá zastavení činnosti 400 elektráren. V říjnu 2014 odsouhlasili vyšší cíl v oblasti úspor* energie do roku 2030, a to nejméně 27 %.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Toto sdělení analyzuje pokrok, kterého EU při směřování k větší energetické účinnosti* už dosáhla, a identifikuje hnací síly a překážky, které existují. Kromě toho také stanoví podrobnosti týkající se balíčku opatření v oblasti energetické účinnosti, které Komise plánuje předložit.

KLÍČOVÉ BODY

Balíček obsahuje následující opatření:

  • Stávající právní předpisy týkající se energetické účinnosti budov budou rozšířeny a budou se vztahovat na více prostor. Komise je přesvědčena, že v rámci odvětví lze dosáhnout o 30 % nižší spotřeby energie.
  • Směrnice o označování vyžadující podrobné informace o spotřebě energie u určitého výrobku se nebude vztahovat pouze na stávající domácí spotřebiče, ale také na komerční a průmyslové výrobky spojené se spotřebou energie, například okna a motory používané v budovách.
  • Bude předložena nová směrnice o označování energetické účinnosti, která má podpořit využívání palivově účinných pneumatik. Ty nevyžadují tak velkou sílu k otáčení volantu, a díky tomu mají nižší spotřebu paliva.
  • Budou posílena stávající opatření týkající se kombinované výroby elektřiny a tepla.

Následně v roce 2011 Komise navrhla plán pro energetickou účinnost; důvodem bylo zajistit splnění cíle 20% snížení spotřeby energie a do roku 2050 pomoci s přechodem na nízkouhlíkové hospodářství, které účinně využívá zdroje.

V roce 2012 EU přijala novou směrnici o energetické účinnosti. Tato směrnice stanovila pravidla pro účinnější dodávky a využívání energie a vymezila orientační národní cíle v oblasti energetické účinnosti.

KONTEXT

Účinnější využívání energie má řadu výhod. Domácnostem a podnikům pomáhá snižovat výdaje za palivo, pomáhá snižovat závislost Evropy na vnějších dodavatelích ropy a plynu a bojovat proti změně klimatu a přispívá k tomu, že hospodářství EU je udržitelnější a konkurenceschopnější.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise věnovaných energetice a životnímu prostředí.

KLÍČOVÉ POJMY

Energetická účinnost: zajištění stejné služby při nižší spotřebě energie. Příklady: energeticky účinné ledničky, pračky.

Úspora energie: omezení nebo nevyužití určité služby za účelem uspořit energii; příklad: vypnutí světla.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315 ze dne 14.11.2012, s. 1-56).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Plán energetické účinnosti 2011 (KOM(2011) 109 v konečném znění ze dne 8. 3. 2011).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Energetická účinnost a její příspěvek k energetické bezpečnosti a rámec politiky do roku 2030 v oblasti klimatu a energetiky (COM(2014) 520 final ze dne 23. 7. 2014).

Poslední aktualizace 09.04.2015

Top