EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropa 2020: strategie Evropské unie pro růst a zaměstnanost

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení (KOM(2010) 2020 v konečném znění) – Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

CO JE CÍLEM STRATEGIE EVROPA 2020?

Cílem strategie Evropa 2020 je zajistit, aby hospodářské oživení Evropské unie (EU) po hospodářské a finanční krizi bylo podporováno řadou reforem, aby mohly být do roku 2020 vybudovány pevné základy pro růst a tvorbu pracovních míst. Strategie řeší nejen strukturální slabiny hospodářství EU a ekonomické a sociální problémy, ale bere v úvahu i dlouhodobé výzvy globalizace, tlaku na zdroje a stárnutí.

KLÍČOVÉ BODY

 • Strategie Evropa 2020 by měla umožnit, aby EU dosáhla růstu:
  • inteligentního, a to rozvíjením ekonomiky založené na znalostech a inovacích;
  • udržitelného, podporou konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiky méně náročné na zdroje;
  • podporujícího začlenění prostřednictvím ekonomiky s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat sociální a územní soudržností.
 • EU si pro tuto ambici vytyčila pět hlavních cílů, které je třeba splnit nejpozději do roku 2020:
  • nejméně 75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být zaměstnáno;
  • 3 % hrubého domácího produktu Evropské unie by měla být investována do výzkumu a vývoje;
  • snížit nejméně o 20 % emise skleníkových plynů, zvýšit na 20 % podíl obnovitelných zdrojů energie a zvýšit o 20 % energetickou účinnost;
  • snížit podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, pod hranici 10 %, a nejméně o 40 % zvýšit počet absolventů terciární úrovně vzdělání;
  • snížit počet osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením o 20 milionů.
 • Cíle strategie Evropa 2020 podporuje též sedm stěžejních iniciativ na evropské úrovni a v zemích EU: Inovace v Unii; Mládež v pohybu; Digitální program pro Evropu; Evropu méně náročnou na zdroje; Průmyslová politika pro éru globalizace; Program pro nové dovednosti a pracovní místa; a Evropská platforma pro boj proti chudobě.
 • Na evropské úrovni jsou dalšími pákami při dosahování cílů strategie Evropa 2020 jednotný trh, rozpočet EU a evropská zahraniční politika.

Provádění strategie v rámci evropského semestru

 • Strategie Evropa 2020 je prováděna pomocí hlavních směrů hospodářské politiky zemí EU a EU (doporučení Rady (EU) 2015/1184) a hlavních směrů pro politiky zaměstnanosti členských (rozhodnutí Rady (EU) 2015/1848).
 • Země EU byly vyzvány, aby cíle strategie Evropa 2020 převedly na vnitrostátní cíle. Každý rok v dubnu zveřejňují své vnitrostátní reformní programy, v nichž stanovují akce, které jsou podnikány pro dosažení vnitrostátních cílů.
 • Evropská komise je pověřena sledováním dosaženého pokroku. Prezentuje roční přezkumu růstu, posuzuje reformní agendy zemí EU a předkládá specifická doporučení pro každou zemi.

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise s názvem „Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (KOM(2010) 2020 v konečném znění, 3.3.2010)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Jak pokračuje Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (COM(2014) 130 final/2, 5.3.2014)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance: Akce pro stabilitu, růst a zaměstnanost(COM (2012) 299 final, 30.5.2012)

Závěry Evropské rady z Bruselu ze dne 25. a 26. března 2010

Doporučení Rady (EU) 2015/1184 ze dne 14. července 2015 o hlavních směrech hospodářských politik členských států a Evropské unie (Úř. věst. L 192 ze dne 18.7.2015, s. 27–31)

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1848 ze dne 5. října 2015 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států pro rok 2015 (Úř. věst. L 268, 15.10.2015, s. 28–32)

Poslední aktualizace 07.02.2017

Top