EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0106

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 106/2008 ze dne 15. ledna 2008 o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky (přepracované znění)

OJ L 39, 13.2.2008, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 161 - 167

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/03/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/106/oj

13.2.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 106/2008

ze dne 15. ledna 2008

o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky

(přepracované znění)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je třeba učinit několik zásadních změn v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2422/2001 ze dne 6. listopadu 2001 o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky (3). Z důvodu větší jasnosti by uvedené nařízení mělo být přepracováno.

(2)

Kancelářské přístroje se významně podílejí na celkové spotřebě elektrické energie. Různé modely dostupné na trhu Společenství mají velmi rozdílnou úroveň spotřeby energie pro podobné funkce a existuje významný potenciál k optimalizaci jejich energetické účinnosti.

(3)

Zlepšení energetické účinnosti kancelářských přístrojů by mělo přispívat ke zlepšení konkurenceschopnosti Společenství, k zabezpečení dodávek energie a k ochraně životního prostředí a spotřebitelů.

(4)

Je důležité podporovat opatření zaměřená na řádné fungování vnitřního trhu.

(5)

Je žádoucí koordinovat vnitrostátní iniciativy týkající se uvádění spotřeby energie na energetických štítcích, aby se tak minimalizovaly nepříznivé dopady opatření přijatých k jejich provedení na průmysl a obchod.

(6)

Jelikož cíle navrhované akce, totiž stanovit pravidla programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovní Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

(7)

Protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu, dohodnutý v Kjótu dne 11. prosince 1997, vyzývá Společenství, aby nejpozději v období od roku 2008 do roku 2012 snížilo emise skleníkových plynů o 8 %. K dosažení tohoto cíle je potřeba zavést přísnější opatření na snížení emisí oxidu uhličitého uvnitř Společenství.

(8)

Kromě toho, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2179/98/ES ze dne 24. září 1998 o přezkoumání programu politiky a opatření Evropského společenství v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje nazvaného „Směrem k udržitelnému rozvoji“ (4) označuje za hlavní prioritu v rámci zapojení environmentálních hledisek do energetické oblasti ustanovení o označování energetické účinnosti spotřebičů štítky.

(9)

Usnesení Rady ze dne 7. prosince 1998 o energetické účinnosti v Evropském společenství (5) vyzývá k širšímu používání označování zařízení a přístrojů štítky.

(10)

Je žádoucí koordinovat požadavky na energetickou účinnost, štítky a zkušební metody, kdekoli je to vhodné.

(11)

Většinu energeticky účinných kancelářských přístrojů lze pořídit za nízké nebo nulové dodatečné náklady a v mnoha případech mohou být případné dodatečné náklady v přiměřeně krátké době vyváženy úsporou elektrické energie. Cílů úspory energie a snížení oxidu uhličitého může být tedy v této oblasti nákladově efektivním způsobem dosaženo, aniž by tím byli znevýhodněni spotřebitelé či průmysl.

(12)

S kancelářskými přístroji se obchoduje po celém světě. Dohoda ze dne 20. prosince 2006 mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky (6) (dále jen „dohoda“) by měla usnadnit mezinárodní obchod s těmito přístroji a ochranu životního prostředí. Dohoda by měla být provedena ve Společenství.

(13)

Štítek energetické účinnosti Energy Star se užívá po celém světě. Aby mohlo Společenství ovlivňovat požadavky programu označování Energy Star, mělo by se účastnit tohoto programu a vypracovávání potřebných technických specifikací. Při stanovování technických specifikací společně s Úřadem Spojených států pro ochranu životního prostředí (dále jen „USEPA“) by cílem Komise měla být náročná úroveň energetické účinnosti s ohledem na politiku Společenství v oblasti energetické účinnosti a na její cíle v této oblasti.

(14)

Je třeba zajistit efektivní systém prosazování, aby byl program označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky řádně prováděn, aby byly pro výrobce zajištěny spravedlivé podmínky hospodářské soutěže a aby byla chráněna práva spotřebitelů.

(15)

Toto nařízení by se mělo použít pouze na kancelářské přístroje.

(16)

Směrnice Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku (7) není nejvhodnějším nástrojem pro kancelářské přístroje. Nejefektivnějším opatřením z hlediska nákladů na podporu energetické účinnosti kancelářských přístrojů je dobrovolný program označování štítky.

(17)

Stanovením a přezkumem společných technických specifikací by měl být pověřen příslušný orgán, Kancelář Evropského společenství pro Energy Star, s cílem dosáhnout účinného a nestranného provádění programu označování energetické účinnosti. Kancelář by se měla skládat z národních zástupců a zástupců zúčastněných stran.

(18)

Je nezbytné zajistit, aby program označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky byl v koordinaci a v souladu s prioritami politiky Společenství a dalším značením Společenství nebo se systémy ověřujícími kvalitu, jako jsou systémy zavedené směrnicí 92/75/EHS a nařízením Rady (EHS) č. 880/92 ze dne 23. března 1992 o systému Společenství pro udělování ekoznačky (8).

(19)

Program označování energetické účinnosti by měl doplnit opatření přijatá v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů (9). Je proto nezbytné zajistit, aby programy Energy Star a požadavky na ekodesign byly vzájemně v souladu a koordinované.

(20)

Je žádoucí koordinovat program Společenství Energy Star založený na dohodě s dalšími dobrovolnými systémy uvádějícími energetickou účinnost kancelářských přístrojů na štítcích ve Společenství s cílem předejít uvedení spotřebitele v omyl a případnému narušení trhu.

(21)

Je nezbytné zaručit transparentnost při provádění programu Energy Star a zajistit soulad s příslušnými mezinárodními normami s cílem usnadnit výrobcům a vývozcům ze zemí mimo Společenství přístup k programu a jejich účast v něm.

(22)

Toto nařízení zohledňuje zkušenosti získané během počátečního období provádění programu Energy Star ve Společenství,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Cíl

Toto nařízení stanoví pravidla programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky (dále jen „program Energy Star“), definovaného v dohodě.

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na skupiny výrobků kancelářských přístrojů definovaných v příloze C dohody, s výhradou změn uvedené dohody v souladu s jejím článkem XII.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„společným logem“ značka uvedená v příloze A dohody;

b)

„účastníky programu“ výrobci, montéři, vývozci, dovozci, maloobchodníci a další osoby nebo subjekty, kteří se zavazují podporovat kancelářské přístroje označené jako energeticky účinné, splňují společné specifikace definované v písmenu c) a kteří se rozhodli zúčastnit se programu Energy Star zaregistrováním u Komise;

c)

„společnými specifikacemi“ požadavky na energetickou účinnost a funkčnost, včetně zkušebních metod, které se používají k určení, zda energeticky účinné kancelářské přístroje splňují potřebné vlastnosti pro udělení společného loga.

Článek 4

Obecné zásady

1.   Program Energy Star je koordinován podle potřeby s jinými opatřeními Společenství na označování nebo ověřování kvality a rovněž s takovými systémy, jako je zejména systém Společenství na udělování ekoznačky zavedený nařízením (EHS) č. 880/92, uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku zavedené směrnicí 92/75/EHS a s opatřeními provádějícími směrnici 2005/32/ES.

2.   Společné logo mohou používat účastníci programu na svých jednotlivých výrobcích u kancelářských přístrojů a při jejich propagaci.

3.   Účast na programu Energy Star je dobrovolná.

4.   Kancelářské přístroje, jimž USEPA povolila užívání společného loga, se považují za výrobky splňující požadavky tohoto nařízení, pokud nebyl prokázán opak.

5.   Aniž jsou dotčena jakákoli pravidla Společenství o posuzování a označování shody nebo jakákoliv mezinárodní dohoda uzavřená mezi Společenstvím a třetími zeměmi, pokud jde o přístup na trh Společenství, může Komise nebo členské státy výrobky uvedené na trh Společenství, na něž se vztahuje toto nařízení, podrobit testování s cílem ověřit jejich shodu s požadavky tohoto nařízení.

Článek 5

Registrace účastníků programu

1.   Žádosti o účast na programu se předkládají Komisi.

2.   Komise rozhodne o tom, že se žadatel stává účastníkem programu po ověření, že žadatel souhlasí s obecnými zásadami pro uživatele společného loga uvedenými v příloze B dohody. Komise zveřejňuje aktualizovaný seznam účastníků programu na internetových stránkách Energy Star a pravidelně jej zasílá členským státům.

Článek 6

Podpora hledisek energetické účinnosti

Po dobu trvání dohody Komise a další orgány Společenství, jakož i ústřední orgány státní správy ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (10) určí, aniž by tím byly dotčeny právní předpisy Společenství, vnitrostátní právní předpisy a hospodářská kritéria, požadavky na energetickou účinnost, které nejsou méně náročné než společné specifikace programu Energy Star pro veřejné zakázky na dodávky, které splňují limity stanovené v článku 7 uvedené směrnice.

Článek 7

Další dobrovolné systémy uvádění energetické účinnosti na štítcích

1.   Spolu s programem Energy Star mohou v členských státech existovat i vznikat další nové dobrovolné systémy uvádění energetické účinnosti na štítcích kancelářských přístrojů.

2.   Komise a členské státy jednají tak, aby zajistily potřebnou koordinaci mezi programem Energy Star, vnitrostátními systémy označování a dalšími systémy označování štítky ve Společenství a v členských státech.

Článek 8

Kancelář Evropského společenství Energy Star

1.   Komise zřídí Kancelář Evropského společenství Energy Star (dále jen „ECESB“), která se skládá z národních zástupců podle článku 9 a ze zástupců zúčastněných stran. ECESB přezkoumává uskutečňování programu Energy Star v rámci Společenství a případně poskytuje Komisi poradenství a pomoc, aby jí umožnil plnit roli řídícího subjektu, jak je uvedeno v příloze IV dohody.

2.   Komise zajistí, aby ECESB v rámci svých pravomocí dodržoval u všech skupin kancelářských přístrojů vyrovnanou účast všech zúčastněných stran, jichž se výrobky uvedené skupiny týkají, jako jsou výrobci, maloobchodníci, dovozci, skupiny na ochranu přírody a spotřebitelské organizace.

3.   Komise s pomocí ECESB sleduje pronikání výrobků se společným logem na trh a vývoj energetické účinnosti kancelářských přístrojů s cílem včas revidovat společné specifikace.

4.   Komise přijme jednací řád ECESB, přičemž vezme v úvahu názory národních zástupců v ECESB.

Článek 9

Národní zástupci

Každý členský stát jmenuje podle potřeby odborníky na vnitrostátní energetiku, orgány nebo osoby (dále jen „národní zástupci“) odpovědné za provádění úkolů stanovených v tomto nařízení. Pokud je jmenováno více národních zástupců než jeden, stanoví členský stát jejich pravomoci a koordinační požadavky na ně kladené.

Článek 10

Pracovní plán

V souladu s cíli stanovenými v článku 1 vypracuje Komise pracovní plán. Pracovní plán bude obsahovat strategii vývoje programu Energy Star, která pro následující tři roky stanoví:

a)

cíle na zlepšování energetické účinnosti s ohledem na nutnost dosahovat vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a životního prostředí a pronikání na trhy, o něž by se měl program Energy Star snažit na úrovni Společenství;

b)

nevyčerpávající seznam kancelářských přístrojů, které by měly být považovány za prioritní pro zahrnutí do programu Energy Star;

c)

vzdělávací a propagační iniciativy;

d)

návrhy na koordinaci a spolupráci mezi programem Energy Star a dalšími dobrovolnými systémy uvádění energetické účinnosti na štítcích v členských státech.

Komise přezkoumá pracovní plán alespoň jednou ročně a zpřístupní ho veřejnosti.

Článek 11

Postup příprav přezkumu technických kritérií

1.   S ohledem na přípravu na přezkum společných specifikací a skupin výrobků kancelářských přístrojů uvedených v příloze C dohody je potřeba před předložením návrhu nebo před zasláním odpovědi USEPA v souladu s postupem stanoveným v dohodě a v rozhodnutí Rady 2006/1005/ES ze dne 18. prosince 2006 o uzavření Dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky (11) učinit kroky stanovené v odstavcích 2 až 5.

2.   Komise může požádat ECESB, aby podal návrh na přezkum dohody nebo na přezkum společných specifikací výrobku. Komise může podat návrh ECESB na přezkum společných specifikací výrobku nebo na přezkum dohody. ECESB může též podat návrh Komisi z vlastního podnětu.

3.   Komise zahájí konzultace s ECESB, kdykoli obdrží od USEPA návrh na přezkum dohody.

4.   Při poskytování svých stanovisek Komisi vezmou členové ECESB v úvahu výsledky studie proveditelnosti a marketingové studie a dostupnost technologie na snížení spotřeby energie.

5.   Komise zejména vezme v úvahu, že cílem je stanovit vysokou úroveň společných specifikací podle čl. I odst. 3 dohody za účelem snížení spotřeby energie a přihlédne k dostupné technologii a nákladům s ní spojeným. ECESB předtím, než poskytne svá stanoviska k novým společným specifikacím, vezme zejména v úvahu nejnovější výsledky studií o ekodesignu.

Článek 12

Dohled nad trhem a kontrola zneužívání loga

1.   Společné logo bude používáno pouze ve spojení s výrobky, na něž se vztahuje dohoda, a v souladu s obecnými zásadami pro uživatele společného loga obsaženými v příloze B dohody.

2.   Jakákoli nepravdivá či klamavá reklama nebo užívání jakéhokoliv štítku či loga vedoucího k záměně se společným logem jsou zakázány.

3.   Komise zajistí řádné užívání společného loga prováděním nebo koordinováním akce popsané v čl. IX odst. 2, 3 a 4 dohody. Členské státy podniknou příslušné kroky k zajištění souladu s tímto nařízením na svém území a uvědomí o tom Komisi. Členské státy mohou postoupit důkazy o nedodržování programu účastníky programu Komisi, aby mohla učinit první opatření.

Článek 13

Přezkum

Rok před ukončením platnosti dohody vypracuje Komise zprávu o energetické účinnosti kancelářských přístrojů na trhu ve Společenství s hodnocením účinnosti programu Energy Star a předloží ji Evropskému parlamentu a Radě. Zpráva bude obsahovat kvalitativní i kvantitativní údaje. Zpráva rovněž zahrne údaje o výhodách plynoucích z programu Energy Star, zejména úsporách energie a přínosu pro životní prostředí, pokud jde o snížení emisí oxidu uhličitého.

Článek 14

Revize

Předtím, než strany dohody povedou diskusi o obnově dohody v souladu s jejím čl. XIV odst. 2, zhodnotí Komise program Energy Star z hlediska zkušeností získaných během jeho uplatňování.

Článek 15

Zrušení

Nařízení (ES) č. 2422/2001 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 15. ledna 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. C 161, 13.7.2007, s. 97.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 17. prosince 2007.

(3)  Úř. věst. L 332, 15.12.2001, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 275, 10.10.1998, s. 1.

(5)  Úř. věst. C 394, 17.12.1998, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 26.

(7)  Úř. věst. L 297, 13.10.1992, s. 16. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(8)  Úř. věst. L 99, 11.4.1992, s. 1. Nařízení zrušené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 (Úř. věst. L 237, 21.9.2000, s. 1).

(9)  Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s. 29.

(10)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Komise (ES) č. 1422/2007 (Úř. věst. L 317, 5.12.2007, s. 34).

(11)  Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 24.


PŘÍLOHA

Nařízení (ES) č. 2422/2001

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 1, poslední věta

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 4

Čl. 4 odst. 4

Čl. 4 odst. 5

Článek 5

Článek 5

Čl. 6 odst. 1

Čl. 6 odst. 2

Čl. 6 odst. 3

Článek 6

Článek 7

Článek 7

Čl. 8. odst. 1

Čl. 8. odst. 1

Čl. 8 odst. 2

Čl. 8 odst. 3

Čl. 8 odst. 2

Čl. 8 odst. 3

Čl. 8 odst. 4

Čl. 8 odst. 4

Čl. 8 odst. 5

Článek 9

Článek 9

Čl. 10 první pododstavec návětí

Čl. 10 odst. 1 návětí

Čl. 10 první pododstavec první odrážka

Čl. 10 odst. 1 písm. a)

Čl. 10 první pododstavec druhá odrážka

Čl. 10 první pododstavec písm. b)

Čl. 10 první pododstavec třetí odrážka

Čl. 10 první pododstavec písm. c)

Čl. 10 první pododstavec čtvrtá odrážka

Čl. 10 první pododstavec písm. d)

Čl. 10 druhý pododstavec první věta

Čl. 10 druhý pododstavec

Čl. 11 první pododstavec

Čl. 11 odst. 1

Čl. 11 bod 1

Čl. 11 odst. 2

Čl. 11 bod 2

Čl. 11 odst. 3

Čl. 11 bod 3 první věta

Čl. 11 odst. 4

Čl. 11bod 3 druhá věta

Čl. 11 odst. 5 první věta

Čl. 11 odst. 5 poslední věta

Článek 12

Článek 12

Článek 13

Článek 13

Článek 14 první pododstavec

Článek 14

Článek 14 druhý pododstavec

Článek 15

Článek 15

Článek 16

Příloha


Top