EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2305

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2305 ze dne 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek jsou ekologické produkty a produkty z přechodného období osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, o pravidla týkající se místa úředních kontrol u těchto produktů, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 a (EU) 2019/2124 (Text s významem pro EHP)

C/2021/6946

OJ L 461, 27.12.2021, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2305/oj

27.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 461/5


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/2305

ze dne 21. října 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek jsou ekologické produkty a produkty z přechodného období osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, o pravidla týkající se místa úředních kontrol u těchto produktů, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 a (EU) 2019/2124

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 48 písm. h) a čl. 51 odst. 1 písm. a), čl. 53 odst. 1 písm. a) a e) a čl. 77 odst. 1 písm. k) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 45 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (2) mají být úřední kontroly v členských státech za účelem ověření souladu s podmínkami a opatřeními pro dovoz produktů, které mají být uvedeny na trh v Unii jako ekologické produkty nebo produkty z přechodného období, do Unie prováděny na stanovištích hraniční kontroly v souladu s čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625.

(2)

V čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 jsou stanoveny kategorie zvířat a zboží vstupujících do Unie ze třetích zemí, u nichž mají příslušné orgány provádět úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly v místě prvního vstupu do Unie. Ekologické produkty a produkty z přechodného období uvedené v čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848 spadají na základě uvedeného ustanovení nařízení (EU) 2018/848 do kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2017/625. Kromě toho mohou ekologické produkty a produkty z přechodného období spadat do kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2017/625 rovněž na základě aktů nebo pravidel uvedených ve zmíněném ustanovení, s výjimkou čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848. Podobně mohou ekologické produkty a produkty z přechodného období rovněž spadat do kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. a) až e) nařízení (EU) 2017/625, pokud splňují příslušné požadavky.

(3)

V souladu s čl. 48 písm. h) nařízení (EU) 2017/625 mohou být zvířata a zboží, které představují nízké riziko nebo nepředstavují žádné konkrétní riziko, osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly. Ustanovení čl. 3 bodu 24 nařízení (EU) 2017/625 definuje „riziko“ odkazem na nepříznivé účinky na zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, na dobré životní podmínky zvířat nebo na životní prostředí, avšak nikoli ve vztahu ke kvalitě potravin. Ekologické produkty a produkty z přechodného období vstupující do Unie mohou být považovány za produkty, které představují nízké riziko nebo nepředstavují žádné konkrétní riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, dobré životní podmínky zvířat nebo pro životní prostředí, pokud nespadají do kategorií zvířat a zboží, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 47 odst. 1 písm. a) až e) nařízení (EU) 2017/625, nebo do kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2017/625, pro jejichž vstup do Unie byly stanoveny podmínky nebo opatření v souladu s článkem 126 či 128 nařízení (EU) 2017/625, nebo v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a) až h) a j) zmíněného nařízení, jež požadují, aby byl při vstupu zvířat a zboží do Unie ověřen soulad s těmito podmínkami nebo opatřeními. Je proto vhodné vyjmout takové produkty z úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly.

(4)

Úřední kontroly ekologických produktů a produktů z přechodného období určených k uvedení na trh Unie, které jsou osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly v souladu s tímto nařízením, by měly být prováděny v místě propuštění do volného oběhu v Unii. Členské státy by měly informovat Komisi o místech propuštění do volného oběhu, kde se tyto kontroly provádějí. Komise by měla seznam míst propuštění do volného oběhu aktualizovat v obchodním řídicím a expertním systému (TRACES) uvedeném v čl. 133 odst. 4 nařízení (EU) 2017/625.

(5)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 (3) umožňuje příslušným orgánům na stanovištích hraniční kontroly povolit provádění kontrol totožnosti a fyzických kontrol na jiném kontrolním místě, než je stanoviště hraniční kontroly, u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. c) a e) nařízení (EU) 2017/625 a u zásilek potravin a krmiv jiného než živočišného původu, na něž se vztahují opatření stanovená akty uvedenými v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) a f) uvedeného nařízení. Obdobně nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 umožňuje příslušným orgánům provádět kontroly dokladů dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 72 odst. 1 a čl. 74 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 (4). Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 se však nevztahuje na zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. c) a e) nařízení (EU) 2017/625, pokud se jedná o ekologické produkty nebo produkty z přechodného období, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848.

(6)

Aby se zajistilo uplatňování nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 na zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. c) a e) nařízení (EU) 2017/625, které jsou ekologickými produkty nebo produkty z přechodného období, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848, je nezbytné rozšířit jeho oblast působnosti. Dále by do nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 měla být zavedena ustanovení týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být prováděny kontroly totožnosti a fyzické kontroly na jiném kontrolním místě, než je stanoviště hraniční kontroly u zásilek některých produktů, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848.

(7)

Aby se usnadnila rychlá manipulace se zvířaty a zbožím vstupujícími do Unie, mělo by být příslušným orgánům na stanovištích hraniční kontroly umožněno schválit další přepravu na místo konečného určení dříve, než jsou k dispozici výsledky laboratorních analýz a testů zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. c) a e) nařízení (EU) 2017/625, v souladu s kapitolou II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124 (5), včetně případů, kdy jsou tímto zbožím ekologické produkty nebo produkty z přechodného období, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848.

(8)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 a (EU) 2019/2124 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

V zájmu jasnosti a právní jistoty by se toto nařízení mělo použít od data použitelnosti nařízení (EU) 2018/848,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví pravidla:

a)

týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek jsou určité ekologické produkty a produkty z přechodného období vstupující do Unie, které představují nízké riziko nebo nepředstavují žádné konkrétní riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, dobré životní podmínky zvířat nebo pro životní prostředí, osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly prováděných za účelem ověření souladu s pravidly ekologické produkce a označování ekologických produktů;

b)

pro místo, kde mají být provedeny úřední kontroly u produktů uvedených v písmenu a), které jsou určeny k uvedení na trh Unie, a

c)

týkající se změn nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 a (EU) 2019/2124.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1.

„ekologickým produktem“ produkt podle definice v čl. 3 bodě 2 nařízení (EU) 2018/848;

2.

„produktem z přechodného období“ produkt podle definice v čl. 3 bodě 7 nařízení (EU) 2018/848.

Článek 3

Ekologické produkty a produkty z přechodného období osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly

Níže uvedené ekologické produkty a produkty z přechodného období vstupující do Unie se osvobozují od úředních kontrol na stanovišti hraniční kontroly v místě prvního vstupu do Unie:

a)

ekologické produkty a produkty z přechodného období jiné než produkty, které náleží do kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. a) až e) nařízení (EU) 2017/625, a

b)

ekologické produkty a produkty z přechodného období náležející do kategorie zvířat a zboží uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2017/625 jiné než produkty, pro jejichž vstup do Unie byly stanoveny podmínky nebo opatření akty přijatými v souladu s článkem 126 nebo 128 nařízení (EU) 2017/625, nebo pro jejichž vstup do Unie byly stanoveny podmínky nebo opatření v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a) až h) a j) uvedeného nařízení.

Článek 4

Místo úředních kontrol u ekologických produktů a produktů z přechodného období osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly

1.   U ekologických produktů a produktů z přechodného období uvedených v článku 3, které jsou určeny k uvedení na trh Unie, provedou příslušné orgány úřední kontroly v místech propuštění do volného oběhu v členském státě, v němž je zásilka propuštěna do volného oběhu v Unii.

2.   Členské státy informují Komisi o místech propuštění do volného oběhu, kde příslušné orgány provádějí úřední kontroly v souladu s odstavcem 1, a uvedou jejich název, adresu a kontaktní údaje.

Komise seznam uvedených míst propuštění do volného oběhu aktualizuje v obchodním řídicím a expertním systému (TRACES).

3.   Členské státy zajistí, aby příslušné orgány v místech propuštění do volného oběhu uvedených v odstavci 1 měly k dispozici technologie a vybavení nezbytné pro účinné fungování systému TRACES.

Článek 5

Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 se mění takto:

1.

v článku 1 se odstavec 1 mění takto:

a)

písmeno a) mění takto:

i)

vkládá se nový bod ia), který zní:

„ia)

zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v bodě i), na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (*);

(*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1).“;"

ii)

bod ii) se nahrazuje tímto:

„ii)

zásilek potravin a krmiv jiného než živočišného původu, jež podléhají opatřením stanoveným v aktech uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) a f) nařízení (EU) 2017/625, včetně těch, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848;“

b)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

kontroly dokladů dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly u zásilek:

i)

rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 72 odst. 1 a čl. 74 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031;

ii)

rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v bodě i), na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848.“;

2.

před kapitolu I se vkládá nový článek 1a, který zní:

„Článek 1a

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1.

„kontrolami bezpečnosti potravin a krmiv“ úřední kontroly prováděné za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a) a c) nařízení (EU) 2017/625;

2.

„fytosanitárními kontrolami“ úřední kontroly prováděné za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. g) nařízení (EU) 2017/625;

3.

„kontrolami ekologické produkce“ úřední kontroly uvedené v čl. 6 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 (*).

(*)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2021/2306 ze dne 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2018/848 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek ekologických produktů a produktů z přechodného období určených pro dovoz do Unie a pravidla pro potvrzení o kontrole (Úř. věst. L 461, 27.12.2021, s. 13).“;"

3.

článek 2 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se uvozující věta nahrazuje tímto:

„Kontroly totožnosti a fyzické kontroly za účelem ověření souladu s pravidly Unie pro bezpečnost potravin, bezpečnost krmiv a ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin mohou být prováděny na jiném kontrolním místě, než je stanoviště hraniční kontroly, pokud jsou splněny tyto podmínky:“;

b)

doplňuje se nový odstavec 4, který zní:

„4.   Příslušné orgány mohou provádět níže uvedené úřední kontroly na jiném kontrolním místě, uvedeném ve společném zdravotním vstupním dokladu, než je stanoviště hraniční kontroly, pokud v kolonce 30 potvrzení o kontrole uvedeného v článku 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 (dále jen „potvrzení o kontrole“) nebyla zaškrtnuta možnost „zásilka nemůže být propuštěna do volného oběhu:

a)

fytosanitární kontroly v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) bodě ia) tohoto nařízení;

b)

kontroly bezpečnosti potravin a krmiv v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol u zásilek potravin a krmiv jiného než živočišného původu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) bodě ii) tohoto nařízení, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848.“;

4.

vkládá se nový článek 2a, který zní:

„Článek 2a

Podmínky pro provádění kontrol ekologické produkce v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol na jiných kontrolních místech, než jsou stanoviště hraniční kontroly, u zásilek některých produktů, na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848

1.   Příslušné orgány mohou provádět kontroly ekologické produkce v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) bodě ia) a u zásilek potravin a krmiv jiného než živočišného původu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) bodě ii), na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848, na jiném kontrolním místě, uvedeném v potvrzení o kontrole, než je stanoviště hraniční kontroly, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

kontrolní místo, kde mají být provedeny kontroly ekologické produkce v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol, bylo uvedeno v potvrzení o kontrole buď provozovatelem odpovědným za zásilku při oznamování s předstihem v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/2307 (*), nebo příslušným orgánem na stanovišti hraniční kontroly;

b)

výsledek kontrol ekologické produkce v podobě kontrol dokladů provedených příslušnými orgány stanoviště hraniční kontroly je uspokojivý;

c)

příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly zaznamenaly do kolonky 26 potvrzení o kontrole své schválení přesunu zásilky na kontrolní místo;

d)

příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly zaznamenaly do společného zdravotního vstupního dokladu své schválení k přesunu zásilky na kontrolní místo ke kontrolám bezpečnosti potravin a krmiv v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol nebo k fytosanitárním kontrolám v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol;

e)

předtím, než zásilka opustí stanoviště hraniční kontroly, příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly odpovědný za kontroly ekologické produkce oznámí příslušnému orgánu na kontrolním místě odpovědnému za kontroly ekologické produkce příchod zásilky prostřednictvím předložení potvrzení o kontrole v obchodním řídicím a expertním systému (TRACES);

f)

provozovatel přepravil zásilku ze stanoviště hraniční kontroly na kontrolní místo pod celním dohledem, aniž by zboží bylo během přepravy vyloženo;

g)

provozovatel zajistil, aby zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) bodě ia) a potravin a krmiv jiného než živočišného původu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) bodě ii), na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848, byly při přepravě na kontrolní místo doprovázeny úředně ověřenou kopií potvrzení o kontrole;

h)

provozovatel uvedl referenční číslo potvrzení o kontrole v celním prohlášení podaném u celních orgánů pro účely přesunu zásilky na kontrolní místo a kopii uvedeného potvrzení uchoval, aby byla k dispozici celním orgánům, jak je uvedeno v článku 163 nařízení (EU) č. 952/2013.

2.   Požadavek, aby zásilku doprovázela úředně ověřená kopie potvrzení o kontrole uvedená v odst. 1 písm. g), se nepoužije, pokud bylo uvedené potvrzení vydáno v systému TRACES kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem ve třetí zemi v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 nebo pokud bylo nahráno do systému TRACES provozovatelem a pokud příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly zkontrolovaly, že odpovídá originálnímu potvrzení o kontrole.

(*)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2307 ze dne 21. října 2021, kterým se stanoví pravidla pro dokumenty a oznámení požadované pro ekologické produkty a produkty z přechodného období určené pro dovoz do Unie (Úř. věst. L 461, 27.12.2021, s. 30).“;"

5.

článek 3 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se úvodní text nahrazuje tímto:

„Kontroly totožnosti a fyzické kontroly u zásilek potravin a krmiv jiného než živočišného původu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) bodě ii) mohou být prováděny příslušnými orgány na jiném kontrolním místě, než je stanoviště hraniční kontroly, pokud platí jedno z následujícího:“;

b)

doplňují se nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„3.   Příslušné orgány mohou provádět kontroly totožnosti a fyzické kontroly u zásilek potravin a krmiv jiného než živočišného původu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) bodě ii), na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848, na jiném kontrolním místě, než je stanoviště hraniční kontroly, pokud, společně s jednou z podmínek stanovených v odstavci 1 tohoto článku, platí toto:

a)

provozovatel odpovědný za zásilku požádal o přesun na kontrolní místo jak ke kontrolám bezpečnosti potravin a krmiv v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol, tak ke kontrolám ekologické produkce v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol;

b)

v případě, že je zásilka příslušnými orgány stanoviště hraniční kontroly vybrána jak ke kontrolám bezpečnosti potravin a krmiv v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol, tak ke kontrolám ekologické produkce v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol, příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v souvislosti se všemi uvedenými kontrolami takový přesun schválily nebo o něm rozhodly, podle toho, co je relevantní. Uvedené kontroly se provedou na stejném kontrolním místě, které musí být určeno pro kategorii zboží v zásilce a nacházet se v členském státě, v němž má být zásilka propuštěna do volného oběhu.

4.   Pokud se zásilky přesunují na kontrolní místo v souladu s odstavcem 3, příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly odpovědné za kontroly bezpečnosti potravin a krmiv zaznamenají uvedený přesun do společného zdravotního vstupního dokladu a příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly odpovědné za kontroly ekologické produkce zaznamenají uvedený přesun do potvrzení o kontrole.“;

6.

článek 4 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno c), které zní:

„c)

rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v písmenech a) a b), na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848.“;

b)

doplňují se nové odstavce 4 a 5, které znějí:

„4.   U rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v odst. 1 písm. c) mohou být kontroly totožnosti a fyzické kontroly prováděny příslušnými orgány na jiném kontrolním místě, než je stanoviště hraniční kontroly, pokud, společně s jednou z podmínek stanovených v odstavci 2, platí toto:

a)

provozovatel odpovědný za zásilku požádal o přesun na kontrolní místo jak k fytosanitárním kontrolám v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol, tak ke kontrolám ekologické produkce v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol;

b)

v případě, že je zásilka příslušnými orgány stanoviště hraniční kontroly vybrána jak k fytosanitárním kontrolám v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol, tak ke kontrolám ekologické produkce v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol, příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v souvislosti se všemi uvedenými kontrolami takový přesun schválily nebo o něm rozhodly, podle toho, co je relevantní. Uvedené kontroly se provedou na stejném kontrolním místě, které musí být určeno pro kategorii zboží v zásilce a nacházet se v členském státě, v němž má být zásilka propuštěna do volného oběhu.

5.   Pokud se zásilky přesouvají na kontrolní místo v souladu s odstavcem 4, příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly odpovědné za fytosanitární kontroly zaznamenají uvedený přesun do společného zdravotního vstupního dokladu a příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly odpovědné za kontroly ekologické produkce zaznamenají uvedený přesun do potvrzení o kontrole.“;

7.

v článku 6 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:

„6.   U zásilek přesouvaných na kontrolní místo k provedení kontrol ekologické produkce v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol příslušné orgány kontrolního místa:

a)

potvrdí příchod zásilky příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly odpovědným za kontroly ekologické produkce prostřednictvím systému TRACES;

b)

zaznamenají do potvrzení o kontrole výsledek kontrol ekologické produkce v podobě kontrol totožnosti a fyzických kontrol a rozhodnutí o zásilce v souladu s čl. 6 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306.“;

8.

v článku 7 se návětí nahrazuje tímto:

„Kontroly dokladů u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b) vstupujících do Unie mohou provádět:“;

9.

článek 8 se mění takto:

a)

v odst. 1 písm. a) se doplňuje nový bod v), který zní:

„v)

potvrzení o kontrole uvedeného v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2306 u rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Pokud mají být zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů přepraveny provozovatelem na kontrolní místo za účelem provedení kontrol totožnosti a fyzických kontrol, použijí se ustanovení článků 2, 2a, 4 a 5.“

Článek 6

Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124 se mění takto:

1.

v čl. 1 odst. 1 písm. a) se vkládá nový bod, který zní:

„iia)

rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v bodech i) a ii), na něž se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle čl. 45 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (*);

(*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1).“;"

2.

v čl. 6 odst. 3 se návětí nahrazuje tímto:

„Provozovatel odpovědný za zásilku zajistí, aby obal nebo dopravní prostředek zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) bodech i), ii) a iia) byl uzavřen nebo zapečetěn tak, aby během přepravy do zařízení pro další přepravu a skladování v něm:“.

Článek 7

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. října 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly totožnosti a fyzické kontroly u určitého zboží prováděny na kontrolních místech a ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly dokladů prováděny dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 64).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek zvířat a zboží v režimu tranzitu, překládky a další přepravy přes území Unie, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) č. 119/2009, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010, (EU) č. 142/2011, (EU) č. 28/2012, prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 a rozhodnutí Komise 2007/777/ES (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 73).


Top