Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0398

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 398/2009 ze dne 23. dubna 2009 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

OJ L 126, 21.5.2009, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 124 - 127

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/398/oj

21.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/5


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 398/2009

ze dne 23. dubna 2009,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 338/97 (3) stanoví, že některá opatření mají být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(2)

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím Rady 2006/512/ES (5), kterým byl zaveden regulativní postup s kontrolou pro přijímání opatření, jež mají obecný význam a jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, včetně zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(3)

Aby se v souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise (6) k rozhodnutí 2006/512/ES mohl regulativní postup s kontrolou použít pro akty přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, musí být tyto akty upraveny podle platných postupů.

(4)

Zejména je třeba zmocnit Komisi k přijímání některých opatření regulujících obchod s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, k přijímání určitých změn příloh k nařízení (ES) č. 338/97 a k přijímání dodatečných opatření k provádění usnesení konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) (dále jen „úmluva“), rozhodnutí nebo doporučení stálého výboru úmluvy a doporučení sekretariátu úmluvy. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 338/97, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(5)

Z důvodu účinnosti by měly být lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou k přijetí opatření, jimiž se mění přílohy nařízení (ES) č. 338/97, zkráceny, aby byla dodržena lhůta pro vstup změn dodatků úmluvy v platnost.

(6)

Nařízení (ES) č. 338/97 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ

Článek 1

Změny

Nařízení (ES) č. 338/97 se mění takto:

1)

Článek 4 se mění takto:

a)

v odstavci 6 se návětí nahrazuje tímto:

„6.   Po konzultaci s dotčenými zeměmi původu regulativním postupem podle čl. 18 odst. 2 a po zvážení případného stanoviska Vědecké prověřovací skupiny může Komise vyhlásit pro dovoz do Společenství všeobecná omezení nebo omezení týkající se určitých zemí původu, která:“;

b)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.   Pokud po dovozu do Společenství dochází ke zvláštním případům lodní, letecké nebo železniční přepravy, povolí Komise odchylku od provedení příslušných kontrol a předložení dovozních dokumentů na hraničním celním úřadě v místě dovozu, jak stanoví odstavce 1 až 4, aby bylo možno provést takové kontroly a předložit takové dokumenty na jiném celním úřadě určeném podle čl. 12 odst. 1.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

2)

Článek 5 se mění takto:

a)

odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Pokud se žádost o vydání potvrzení o zpětném vývozu týká exemplářů dovezených do Společenství na základě dovozního povolení vydaného jiným členským státem, musí výkonný orgán nejdříve konzultovat výkonný orgán, který povolení vydal. Komise stanoví postupy pro vedení konzultací a případy, ve kterých je konzultace nezbytná. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

b)

v odstavci 7 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Kdykoli výkonný orgán obdrží návrhy opatření zmíněné v písmenu a), zašle tyto informace spolu se svými připomínkami Komisi, která v případě potřeby doporučí omezení vývozu dotyčných druhů regulativním postupem podle čl. 18 odst. 2.“

3)

Článek 7 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

Kritéria pro určení, zda se jedinec narodil a byl odchován v zajetí či byl uměle vypěstován a zda pro obchodní účely, jakož i zvláštní podmínky uvedené v písmenu b), stanoví Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

b)

v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

Pokud dokument uvedený v písmenu b) nebyl před vývozem nebo zpětným vývozem vydán, musí být exemplář zadržen a může být případně zabaven, dokud nedojde k dodatečnému předložení požadovaného dokumentu za podmínek, které stanoví Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

c)

odstavce 3 a 4 se nahrazují tímto:

„3.   Exempláře osobního nebo rodinného charakteru

Odchylně od článků 4 a 5 se ustanovení těchto článků nevztahují na neživé exempláře, jejich části a odvozeniny patřící k druhům zařazeným do příloh A až D, které jsou exempláři osobního nebo rodinného charakteru dováženými do Společenství nebo z něho vyváženými či zpětně vyváženými podle ustanovení, která přijme Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

4.   Vědecké instituce

Dokumenty zmíněné v článcích 4, 5, 8 a 9 se nevyžadují v případě neobchodních zápůjček, darů nebo výměn mezi vědci a vědeckými institucemi registrovanými výkonnými orgány států, ve kterých působí, herbářových exemplářů a jiných muzejních exemplářů konzervovaných, sušených nebo zalitých v konzervačním médiu a živých rostlinných materiálů, které jsou označeny štítkem, jehož vzor je určen regulativním postupem podle čl. 18 odst. 2, nebo podobným štítkem, který vydal nebo schválil výkonný orgán třetí země.“

4)

V článku 8 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Všeobecně platné odchylky od zákazů uvedených v odstavci 1 na základě podmínek zmíněných v odstavci 3, jakož i všeobecně platné odchylky týkající se druhů zařazených do přílohy A podle čl. 3 odst. 1 písm. b) bodu ii) může stanovit Komise. Jakékoli takové odchylky musí být v souladu s požadavky jiných právních předpisů Společenství o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

5)

V článku 9 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Komise může zavést omezení na držení nebo přepravu živých exemplářů těch druhů, pro které byla zavedena omezení dovozu do Společenství v souladu s čl. 4 odst. 6. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

6)

V článku 11 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Komise určí lhůty pro vydávání povolení a potvrzení. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

7)

V článku 12 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Ve výjimečných případech a v souladu s kritérii definovanými Komisí může výkonný orgán povolit dovoz do Společenství nebo vývoz či zpětný vývoz z něho i na jiném celním úřadě, než který byl k tomuto účelu určen podle odstavce 1. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

8)

Článek 15 se mění takto:

a)

odstavec 4 se mění takto:

i)

v písmenu a) se poslední věta nahrazuje tímto:

„Výčet požadovaných informací a formát, ve kterém mají být předávány, stanoví Komise regulativním postupem podle článku 18 odst. 2.“,

ii)

v písmenu c) se poslední věta nahrazuje tímto:

„Výčet požadovaných informací a formát, ve kterém mají být předávány, stanoví Komise regulativním postupem podle článku 18 odst. 2.“;

b)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Příslušné orgány členských států předávají Komisi veškeré příslušné informace za účelem přípravy změn příloh. Komise upřesní požadované informace regulativním postupem podle článku 18 odst. 2.“

9)

Článek 18 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Lhůty stanovené v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou jeden měsíc v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).“

10)

Článek 19 se nahrazuje tímto:

„Článek 19

1.   Regulativním postupem podle čl. 18 odst. 2 přijme Komise opatření podle čl. 4 odst. 6, čl. 5 odst. 7 písm. b), čl. 7 odst. 4, čl. 15 odst. 4 písm. a) a c), čl. 15 odst. 5 a čl. 21 odst. 3.

Komise určí podobu dokumentů uvedených v článcích 4 a 5, čl. 7 odst. 4 a článku 10 regulativním postupem podle čl. 18 odst. 2.

2.   Komise přijme opatření uvedená v čl. 4 odst. 7, čl. 5 odst. 5, čl. 7 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. c) a odst. 3, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 6, čl. 11 odst. 5 a čl. 12 odst. 4. Tato opatření, jež mají za účel je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

3.   Komise stanoví jednotné podmínky a kritéria pro:

a)

vydávání, platnost a používání dokumentů uvedených v článcích 4, 5, čl. 7 odst. 4 a v článku 10;

b)

používání fytosanitárních osvědčení uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. b) bodu i);

c)

popřípadě stanovení nezbytných postupů k označování exemplářů, aby se usnadnila jejich identifikace a zajistilo prosazení příslušných ustanovení.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

4.   Komise přijímá v případě potřeby dodatečná opatření k provádění usnesení konference smluvních stran úmluvy, rozhodnutí nebo doporučení stálého výboru úmluvy a doporučení sekretariátu úmluvy. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

5.   Komise pozměňuje přílohy A až D, s výjimkou změn přílohy A, které nevyplývají z rozhodnutí konference smluvních stran úmluvy. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 4.“

11)

V čl. 21 odst. 3 se návětí nahrazuje tímto:

„3.   Dva měsíce před provedením tohoto nařízení Komise regulativním postupem podle čl. 18 odst. 2 a na základě konzultace s Vědeckou prověřovací skupinou:“.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 23. dubna 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

P. NEČAS


(1)  Úř. věst. C 211, 19.8.2008, s. 45..

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 23. března 2009.

(3)  Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11

(6)  Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.


Top