EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0532

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/532 ze dne 16. dubna 2020, kterým se s ohledem na rok 2020 stanoví odchylky od prováděcích nařízení (EU) č. 809/2014, (EU) č. 180/2014, (EU) č. 181/2014 (EU), (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39, (EU) 2015/1368 a (EU) 2016/1240, pokud jde o některé správní kontroly a kontroly na místě v rámci společné zemědělské politiky

C/2020/2405

OJ L 119, 17.4.2020, p. 3–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/532/oj

17.4.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 119/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/532

ze dne 16. dubna 2020,

kterým se s ohledem na rok 2020 stanoví odchylky od prováděcích nařízení (EU) č. 809/2014, (EU) č. 180/2014, (EU) č. 181/2014 (EU), (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39, (EU) 2015/1368 a (EU) 2016/1240, pokud jde o některé správní kontroly a kontroly na místě v rámci společné zemědělské politiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 62 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 247/2006 (2), a zejména na článek 8 a čl. 18 odst. 1 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1405/2006 (3), a zejména na článek 7, čl. 11 odst. 3 a čl. 14 odst. 1 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V důsledku stávající pandemie COVID-19 a rozsáhlých omezení pohybu zavedených v členských státech se ve všech členských státech vyskytly výjimečné administrativní obtíže při plánování a provádění včasných kontrol na místě a jejich provádění v požadovaném počtu. Tyto obtíže by mohly zpozdit provedení kontrol a následné vyplacení podpory. Zemědělci jsou současně zranitelní vůči narušení hospodářství, které pandemie způsobila, a dostávají se do finančních potíží a problémů s peněžními toky.

(2)

Vzhledem k povaze těchto bezprecedentních okolností je nezbytné zmírnit tyto obtíže tím, že se stanoví odchylky od různých prováděcích nařízení použitelných v oblasti společné zemědělské politiky, pokud jde o některé správní kontroly a kontroly na místě.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 (4) stanoví mimo jiné lhůty pro oznámení kontrolních údajů a kontrolních statistik za předchozí kalendářní rok, časové rozvržení kontrol na místě, míru kontrol u některých kontrol na místě v rámci integrovaného systému, včetně míry kontrol u režimů podpory na plochu jiných, než jsou platby na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí, míry kontrol u ekologických plateb, míry kontrol u opatření pro rozvoj venkova, míry kontrol u režimů podpor na zvířata a zvýšení či snížení míry kontrol, pokud jde o některé režimy. Prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014 dále obsahuje pravidla pro kontroly na místě, jež souvisí s kritérii způsobilosti, závazky a ostatními povinnostmi týkajícími se použití podpory na hospodářská zvířata a žádostí o platbu v rámci opatření podpory na zvířata, míry kontrol u opatření pro rozvoj venkova nesouvisejících s plochou a opatření pro rozvoj venkova nesouvisejících se zvířaty a minimální míry kontrol souvisejících s podmíněností.

(4)

Článek 9 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 vyžaduje, aby členské státy každoročně do 15. července oznámily Komisi kontrolní údaje a kontrolní statistiky za předchozí kalendářní rok pro všechny režimy přímých podpor, opatření pro rozvoj venkova a technickou pomoc a režimy podpory v odvětví vína, následné změny zprávy týkající se zvolených možností kontroly dodržování požadavků podmíněnosti a příslušné kontrolní subjekty pověřené kontrolou dodržování požadavků a norem v oblasti podmíněnosti a předaly jí zprávu týkající se opatření přijatých pro správu a kontrolu dobrovolné podpory vázané na produkci za předchozí kalendářní rok. S ohledem na stávající situaci je vhodné tento rok předmětnou lhůtu prodloužit do 15. září 2020.

(5)

Ustanovení čl. 24 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 vyžaduje, aby příslušný orgán prováděl fyzické prohlídky v terénu vždy, když vyhodnocení družicových nebo leteckých snímků neposkytuje jednoznačné výsledky ohledně souladu s kritérii způsobilosti nebo správné velikosti plochy, která podléhá správním kontrolám nebo kontrolám na místě. Vzhledem ke stávajícím bezprecedentním okolnostem je vhodné podpořit provádění kontrol pomocí dálkového průzkumu Země a používání nových technologií, jako jsou bezpilotní systémy, fotografie s geografickými metadaty, přijímače globálního družicového navigačního systému (GNSS) v kombinaci se systémy evropské služby pro pokrytí geostacionární navigací (EGNOS) a systémem Galileo a údaji zachycenými družicemi Sentinel programu Copernicus, jakož i použití dalších příslušných dokladů pro účely kontroly dodržování kritérií způsobilosti, závazků nebo jiných povinností pro dotčený režim nebo opatření podpory, jakož i souladu s příslušnými požadavky a normami týkajícími se podmíněnosti.

(6)

Několik povinností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 týkajících se podmíněnosti a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (5) týkajících se ekologických postupů se opírá o specifický a diferencovaný časový plán jejich plnění, a tudíž vyžaduje, aby se kontroly na místě prováděly v těchto rámcích. Opatření, která členské státy zavedly v roce 2020 v reakci na stávající pandemii COVID-19, mají dopad na proveditelnost požadovaných kontrol na místě náležitě a ve lhůtě odpovídající předmětným povinnostem. Je proto nezbytné se v souvislosti s některými kontrolami, které mají být provedeny v roce 2020, odchýlit od článku 30, článku 33a a čl. 68 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 a snížit minimální míru kontrol na místě ve srovnání s běžnými mírami kontroly povinností týkajících se ekologických postupů a podmíněnosti. Vzhledem k povaze předmětných povinností a přiměřenosti úsilí v oblasti kontroly během pandemie by měl být kontrolní soubor omezen v souladu s povinnostmi, které se vztahují na příjemce a na příslušné využívání půdy.

(7)

Ustanovení čl. 42 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 obsahuje pravidla pro kontroly na místě, které mají ověřit, že jsou splněna všechna kritéria způsobilosti, závazky a ostatní povinnosti a vztahují se na všechna zvířata, pro která byly podány žádosti o podporu nebo žádosti o platbu v rámci režimů podpory na zvířata nebo opatření podpory na zvířata, které mají být zkontrolovány. Vzhledem ke stávající situaci je vhodné umožnit, aby pokud členské státy nemohou provádět kontroly na místě, jak vyžaduje toto ustanovení, se členské státy mohly rozhodnout provádět předmětné kontroly související s rokem podání žádosti 2020 kdykoliv v průběhu roku, pokud ovšem umožní kontrolu podmínek způsobilosti.

(8)

U opatření pro rozvoj venkova nesouvisející s plochou a opatření pro rozvoj venkova nesouvisející se zvířaty ustanovení čl. 48 odst. 5 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 stanoví, že správní kontroly investičních operací zahrnují alespoň jednu návštěvu podporované operace nebo lokality, do níž plynou investice, aby bylo ověřeno uskutečnění investice. Vzhledem ke stávajícím okolnostem je vhodné umožnit, aby pokud členské státy nemohou provádět návštěvy před vyplacením konečných plateb, se členské státy mohly rozhodnout po dobu trvání opatření zavedených k řešení pandemie COVID-19 nahradit předmětné návštěvy relevantními písemnými doklady.

(9)

Ustanovení čl. 50 odst. 1, čl. 60 odst. 2 a 52 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 obsahují pravidla pro kontroly na místě a následné kontroly opatření pro rozvoj venkova nesouvisející s plochou a opatření pro rozvoj venkova nesouvisející se zvířaty. Vzhledem ke stávajícím okolnostem by mělo být členským státům umožněno snížit počet předmětných kontrol nebo kontroly na místě nahradit relevantními písemnými doklady.

(10)

Karanténní opatření, pro která se některé členské státy rozhodly za účelem ochrany veřejného zdraví, zahrnovala rozsáhlá omezení pohybu, a tedy zabránila skutečnému provedení kontrol na místě v případech, kdy tato omezení inspektorům znemožnila příjemce navštívit nebo se fyzicky do hospodářství dostavit. Vzhledem k bezprecedentní povaze těchto okolností, by mělo být výjimečně přípustné, aby v dotyčných členských státech byly v souvislosti s rokem 2019 kontroly provedeny v menší míře. S cílem zajistit transparentnost a rovné zacházení by přípustnost nižší míry kontrol v roce podání žádosti 2019 a v případech opatření pro rozvoj venkova nesouvisejících s plochou a opatření pro rozvoj venkova nesouvisejících se zvířaty za kalendářní rok 2019 měla být omezena na případy, kdy byla zavedena rozsáhlá omezení pohybu, zejména s jasně určeným datem počátku předmětného karanténního opatření, která zabránila dokončení příslušných kontrol.

(11)

Odchylky od prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 stanovené tímto nařízením by členským státům měly umožnit předcházet zpožděním v kontrolních opatřeních a zpracování žádostí o podporu a tedy předcházet zpožděním v platbách příjemcům na rok 2020. Členské státy, které využijí těchto odchylek, by se měly snažit využívat alternativní zdroje důkazů, např. kontroly dokladů, využití nových technologií či spolehlivých důkazů poskytnutých příjemcem, jimiž se nahradí informace běžně získávané z kontrol, které by za normálních okolností byly provedeny. Tyto odchylky však nesmí bránit řádnému finančnímu řízení ani jít proti požadavku na dostatečnou míru jistoty. Členské státy, které využijí těchto odchylek, jsou proto odpovědné za přijetí veškerých opatření nezbytných k zajištění toho, aby se zabránilo nadměrným platbám a aby u neoprávněně vyplacených částek bylo zahájeno řízení k inkasu. Použití těchto odchylek by navíc mělo být zahrnuto do prohlášení řídícího subjektu podle čl. 7 odst. 3 písm. b) prvního pododstavce nařízení (EU) č. 1306/2013 pro rozpočtové roky 2020 a 2021.

(12)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 180/2014 (6) a prováděcí nařízení (EU) č. 181/2014 (7) stanoví míry kontrol zvláštních opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a menších ostrovů v Egejském moři. Vzhledem k opatřením zavedeným k řešení pandemie COVID-19, která mají dopad rovněž na nejvzdálenější regiony Unie, je vhodné odchýlit se od předmětných nařízení přijetím míry kontrol na místě pro rok 2020.

(13)

Ustanovení čl. 27 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/892 (8) stanoví vzorek každoročních kontrol na místě na nejméně 30 % celkové požadované podpory pro každý rok, přičemž každá organizace producentů nebo každé sdružení organizací producentů provádějící operační program mají být navštíveny nejméně jednou za tři roky. Ustanovení čl. 27 odst. 7 dotyčného nařízení stanoví, že akce prováděné v jednotlivých podnicích členů organizací producentů zahrnuté do vzorku podle čl. 27 odst. 2 uvedeného nařízení musí být podrobeny nejméně jedné návštěvě, aby se ověřilo jejich provádění. Vzhledem k opatřením zavedeným k řešení pandemie COVID-19 je možné, že členské státy nemohou splnit předmětné požadavky a v roce 2020 by proto mělo být umožněno provádět menší procento předmětných kontrol, přičemž by se na ně v roce 2020 neměl vztahovat požadavek na četnost návštěv v organizacích producentů.

(14)

Ustanovení čl. 29 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2017/892 stanoví, že kontroly prvního stupně se vztahují na 100 % množství produktů stažených z trhu, kromě produktů určených k bezplatnému rozdělení, u kterých by podle čl. 29 odst. 3 uvedeného nařízení členské státy mohly kontrolovat menší procentní podíl, který však u žádné organizace producentů během hospodářského roku nebude menší než 10 % příslušných množství. Vzhledem k opatřením zavedeným k řešení pandemie COVID-19 je možné, že členské státy nemohou splnit předmětný požadavek a v roce 2020 by proto mělo být umožněno kontrolovat menší procentní podíl, který však u žádné organizace producentů během hospodářského roku nebude menší než 10 % příslušných množství, rovněž u všech ostatních produktů stažených z trhu, a to bez ohledu na jejich zamýšlené místo určení.

(15)

Ustanovení čl. 30 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2017/892 stanoví, že každá kontrola zahrnuje odběr vzorku, který se týká nejméně 5 % množství produktů stažených organizací producentů z trhu během hospodářského roku. Vzhledem k opatřením zavedeným k řešení pandemie COVID-19 je možné, že členské státy nemohou splnit předmětný požadavek a v roce 2020 by proto mělo být umožněno použít vzorky, které představují nejméně 3 % množství stažených organizací producentů z trhu během hospodářského roku 2019.

(16)

Vzhledem ke krizi v důsledku pandemie COVID-19 bude fakticky nemožné, aby členské státy v roce 2020 prováděly systematické kontroly na místě založené na vzorcích u operací podporovaných podle článku 45 až 52 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (9). Proto by s ohledem na účetní období 2019–2020 měla být zavedena odchylka od čl. 32 odst. 1 a čl. 42 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1150 (10), aby členské státy mohly vymezit kontroly, které jsou rovnocenné systematickým kontrolám na místě, např. fotografie opatřené datem, zprávy o dohledu z bezpilotních vzdušných prostředků (dronů) opatřené datem, správní kontroly či videokonference s příjemci, a zaručit respektování pravidel právních předpisů týkající se programů podpory v odvětví vína před provedením plateb. Tato odchylka by měla platit bez ohledu na to, zda členský stát zavedl opatření k řešení pandemie COVID-19.

(17)

Z téhož důvodu bude pro členské státy rovněž fakticky nemožné provádět s ohledem na účetní období 2019–2020 do lhůty stanovené čl. 43 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2016/1150 systematické kontroly na místě zelené sklizně podporované podle článku 47 nařízení (EU) č. 1308/2013. Proto by měla být zavedena odchylka, kterou by se dokončení kontrol odložilo do 15. září 2020.

(18)

Ustanovení čl. 27 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/274 (11) stanoví počet vzorků čerstvých hroznů odebíraných z vinic během období, kdy na dotyčném pozemku probíhá sklizeň, pro účely zřízení databanky analytických hodnot s údaji o izotopech podle článku 39 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 (12). V případech, kdy v důsledku krize vyplývající z pandemie COVID-19 nemohly členské státy dotyčné kontroly provádět, by členským státům mělo být umožněno odchýlit se od minimálního počtu vzorků, bez ohledu na to, zda zavedly opatření k řešení pandemie COVID-19.

(19)

Ustanovení čl. 31 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2018/274 stanoví, že členské státy mají provádět roční kontroly na místě u nejméně 5 % všech pěstitelů evidovaných v registru vinic. V případech, kdy v důsledku krize vyplývající z pandemie COVID-19 není možné předmětné kontroly provádět v několika producentských členských státech po dlouhé období, by tento procentní podíl měl být pro rok 2020 snížen. Tato odchylka by měla platit bez ohledu na to, zda členský stát zavedl opatření k řešení pandemie COVID-19. Z téhož důvodu by mělo být členským státům v roce 2020 umožněno dočasně pozastavit systematické kontroly na místě podle čl. 31 odst. 2 písm. c) uvedeného nařízení, které mají být provedeny v oblastech osazených révou, které nejsou zařazeny v žádném registru pěstitelů.

(20)

Ustanovení článku 10 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/39 (13) stanoví rozsah, obsah, časový rozvrh a podávání zpráv o kontrolách na místě prováděných členskými státy v rámci režimu podle článku 23 nařízení (EU) č. 1308/2013 (dále jen „režim dodávek do škol“). Je možné, že v důsledku opatření zavedených členskými státy pro řešení pandemie COVID-19, členské státy nemohly do lhůty stanovené v čl. 10 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2017/39 splnit požadavky čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení týkající se počtu kontrol na místě, pokud jde o školní rok 2018/2019. Je proto vhodné členským státům poskytnout flexibilitu prodloužením období pro provádění předmětných kontrol na místě, pokud jde o školní rok 2018/2019.

(21)

Pokud jde o podporu v odvětví včelařství, obsahuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1368 (14) pravidla týkající se sledování a kontrol ve vztahu k řádnému provádění vnitrostátních včelařských programů, skutečně vynaložených výdajů a správného počtu úlů uvedených včelaři. Podle čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení členské státy zajistí, aby alespoň 5 % žadatelů o podporu v rámci svých včelařských programů podléhalo kontrolám na místě. V důsledku opatření zavedených k řešení pandemie COVID-19 může dojít k obtížím při provádění předmětného počtu kontrol na místě, které jsou pro splnění uvedeného prahu zapotřebí. Je proto vhodné členským státům poskytnout flexibilitu tím, že se jim umožní odchýlit se od uvedeného požadavku. Tato odchylka by však neměla vést ke zvýšení rizika neoprávněných plateb. Snížení počtu kontrol na místě by proto mělo být do nejvyšší možné míry nahrazeno alternativními kontrolami.

(22)

Platební agentury v členských státech v současné době provádějí kontroly produktů skladovaných podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1882 (15). Opatření zavedená k řešení pandemie COVID-19 mohou ovlivnit soulad s požadavky na kontroly na místě týkající se veřejné intervence a podpory soukromého skladování podle článku 60 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1240 (16). Je vhodné členským státům poskytnout flexibilitu prodloužením období provádění uvedených kontrol nebo jejich nahrazením jinými relevantními důkazy. V případě produktů skladovaných podle prováděcího nařízení (EU) 2019/1882 je proto vhodné odchýlit se od určitých ustanovení prováděcího nařízení (EU) 2016/1240.

(23)

Výbor zemědělských fondů, Výbor pro přímé platby, Výbor pro rozvoj venkova a Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujaly stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

ODCHYLKY OD PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ (EU) Č. 809/2014

Článek 1

Odchylně od čl. 9 odst. 1, 2 a 3 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 oznámí členské státy Komisi pro rok 2020 kontrolní údaje a kontrolní statistiky za předchozí kalendářní rok, následné změny zprávy týkající se zvolených možností kontroly dodržování požadavků podmíněnosti a příslušné kontrolní subjekty pověřené kontrolou dodržování požadavků a norem v oblasti podmíněnosti a předají zprávu týkající se opatření přijatých pro správu a kontrolu dobrovolné podpory vázané na produkci za předchozí kalendářní rok 2019 do 15. září 2020.

Článek 2

Odchylně od čl. 24 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 se členské státy mohou rozhodnout, že v důsledku opatření zavedených k řešení pandemie COVID-19, v případě kontrol, které mají být provedeny v roce podání žádosti 2020, pokud jde o režimy podpory na plochu, plně nahradí fyzické prohlídky prováděné podle uvedeného nařízení, zejména návštěvy v terénu a kontroly na místě, vyhodnocením družicových nebo leteckých snímků či jiných příslušných dokladů, včetně údajů, jež na žádost příslušného orgánu příjemce poskytne (např. fotografie s geografickými metadaty), na jejichž základě by bylo možné učinit jednoznačné závěry ke spokojenosti příslušného orgánu.

Článek 3

Odchylně od čl. 26 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 se členské státy mohou rozhodnout, že pokud v důsledku opatření zavedených k řešení pandemie COVID-19 nemohou provádět kontroly na místě týkající se opatření v rámci integrovaného administrativního a kontrolního systému, aby zajistily účinné ověření některých kritérií způsobilosti, závazků a dalších povinností, které lze kontrolovat pouze během určitého období, budou v roce 2020 provádět uvedené kontroly pomocí nových technologií, včetně fotografií s geografickými metadaty, nebo jiných příslušných dokladů, které doplní možnost používat dálkový průzkum Země.

Článek 4

1.   Odchylně od článků 30 až 33 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 se členské státy mohou rozhodnout, že pokud v důsledku opatření zavedených k řešení pandemie COVID-19 nemohou provádět kontroly na místě v souladu s pravidly stanovenými v uvedených článcích, zorganizují předmětné kontroly týkající se roku podání žádosti 2020 v souladu s pravidly stanovenými v odstavcích 2 a 3 tohoto článku.

2.   Pro rok podání žádosti 2020 musí kontrolní vzorky pro kontroly na místě obsahovat alespoň:

a)

3 % všech příjemců, kteří podávají žádost v rámci režimu základní platby nebo režimu jednotné platby na plochu;

b)

3 % všech příjemců, kteří žádají o redistributivní platbu;

c)

3 % všech příjemců, kteří žádají o platbu pro oblasti s přírodními omezeními;

d)

3 % všech příjemců, kteří žádají o platbu pro mladé zemědělce;

e)

3 % všech příjemců, kteří žádají o platby na plochu v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci;

f)

3 % všech příjemců, kteří žádají o platbu v rámci režimu pro mladé zemědělce;

g)

10 % ploch ohlášených za účelem produkce konopí;

h)

3 % všech příjemců, kteří žádají o zvláštní podporu pro bavlnu;

i)

3 % všech příjemců, u nichž se vyžaduje dodržování zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí;

j)

3 % všech příjemců, u nichž se vyžaduje, aby dodržovali ekologické postupy a využívali celostátní nebo regionální systémy ekologické certifikace podle čl. 43 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1307/2013;

k)

3 % všech příjemců, kteří žádají o opatření pro rozvoj venkova;

l)

3 % všech seskupení podávajících kolektivní žádost;

m)

3 % všech příjemců, kteří žádají o režimy podpory na zvířata, jež pokrývají nejméně 3 % zvířat.

Vzorek uvedený v prvním pododstavci písm. i) musí zároveň obsahovat alespoň 3 % všech příjemců, kteří mají plochy s trvalými travními porosty, které jsou environmentálně citlivé, v oblastech, na které se vztahují směrnice Rady 92/43/EHS (17) nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES (18), a další citlivé oblasti podle čl. 45 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013.

Pokud jde o první pododstavec písm. k), v případě opatření stanovených v článcích 28 a 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (19) musí být míry kontroly ve výši 3 % dosaženo na úrovni jednotlivých opatření.

3.   Členské státy, které se v souladu s článkem 36 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 již rozhodly snížit míry kontrol u některých režimů na 3 %, mohou dále snížit procentní podíly stanovené pro tyto režimy v odstavci 2 tohoto článku až na 1 %.

4.   Výsledky kontrol provedených v souladu s odstavci 2 a 3 tohoto článku se v následujícím roce podání žádosti pro účely článků 35 a 36 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 neberou v úvahu. Zvýšení míry kontrol, které se mělo v souladu s článkem 35 uvedeného nařízení použít na rok žádosti 2020, se však použije prostřednictvím odpovídajícího zvýšení v roce podání žádosti 2021.

5.   Pro účely uplatňování kontrolních sazeb stanovených v odst. 2 prvním pododstavci písm. a), e), i) a j) upřednostní členské státy jiné oblasti než trvalé travní porosty a/nebo trvalé kultury.

Oblasti, které v důsledku použití odstavců 2 a 3 nejsou předmětem kontrol v roce podání žádosti 2020, jsou upřednostněny při aktualizaci systému evidence půdy pro zemědělské pozemky v následujících letech.

6.   V roce 2020 se nepoužije článek 33a prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014.

Článek 5

Odchylně od čl. 42 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 se členské státy mohou rozhodnout, že pokud v důsledku opatření zavedených k řešení pandemie COVID-19 nemohou provádět kontroly na místě u zvířat, jak stanoví uvedené ustanovení, budou provádět kontroly na místě v souvislosti s rokem podání žádosti 2020 kdykoli v průběhu roku, pokud ovšem umožní kontrolu podmínek způsobilosti.

Článek 6

Odchylně od čl. 48 odst. 5 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 se členské státy mohou rozhodnout, že pokud v důsledku opatření zavedených k řešení pandemie COVID-19 nemohou provádět návštěvy podporované operace nebo lokality, do níž plynou investice, před vyplacením konečných plateb, nahradí po dobu platnosti dotyčných opatření předmětné návštěvy relevantními listinnými důkazy, včetně fotografií s geografickými metadaty, které příjemce poskytne.

Pokud uvedené návštěvy nelze nahradit relevantními listinnými důkazy, provedou členské státy předmětné návštěvy po vyplacení konečné platby.

Článek 7

Odchylně od čl. 50 odst. 1 a čl. 60 odst. 2 třetího pododstavce prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 platí, že pokud v důsledku opatření zavedených k řešení pandemie COVID-19 nejsou členské státy schopny provádět kontroly na místě, jak stanoví uvedená opatření, použijí se tato pravidla:

a)

členské státy mohou rozhodnout nahradit kontroly na místě relevantními listinnými důkazy, včetně fotografií s geografickými metadaty, které příjemce poskytne, a které umožní učinit jednoznačné závěry ke spokojenosti příslušného orgánu ohledně realizace operace;

b)

v kalendářním roce 2020 musí kontrolní vzorek kontrol na místě obsahovat nejméně 3 % výdajů podle článku 46 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 a spolufinancovaných Evropským zemědělským fondem pro regionální rozvoj (EZFRV), jež se vykazují platební agentuře a jež nezahrnují operace, u kterých byly vykázány pouze zálohové platby.

Výsledky kontrol provedených v souladu s prvním odstavcem písm. b) se v následujícím roce podání žádosti pro účely čl. 50 odst. 5 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 neberou v úvahu. Zvýšení míry kontrol, které se mělo v souladu s čl. 50 odst. 5 uvedeného nařízení použít na rok žádosti 2020, se však použije prostřednictvím odpovídajícího zvýšení v kalendářním roce 2021.

Článek 8

Odchylně od čl. 52 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 se členské státy mohou rozhodnout, že pokud v důsledku opatření zavedených k řešení pandemie COVID-19 nemohou provádět následné kontroly podle uvedeného nařízení, musí kontrolní vzorek následných kontrol za kalendářní rok 2020 pokrýt alespoň 0,6 % výdajů EZFRV na investiční operace za účelem ověření dodržování závazků podle článku 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (20) nebo uvedených v programu rozvoje venkova.

Článek 9

Odchylně od čl. 68 odst. 1 prvního pododstavce prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 se členské státy mohou rozhodnout, že pokud v roce podání žádosti 2020 v důsledku opatření zavedených k řešení pandemie COVID-19 nemohou provádět kontroly na místě v souladu s uvedeným ustanovením, budou uvedené kontroly provádět nejméně u 0,5 % celkového počtu příjemců podle článku 92 nařízení (EU) č. 1306/2013, za které daný příslušný kontrolní orgán odpovídá.

Výsledky kontrol provedených v souladu s prvním odstavcem se v následujícím roce podání žádosti pro účely čl. 68 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 neberou v úvahu. Zvýšení míry kontrol, které se mělo v souladu s čl. 68 odst. 4 uvedeného nařízení použít na rok žádosti 2020, se však použije prostřednictvím odpovídajícího zvýšení v roce podání žádosti 2021.

Článek 10

Pokud z důvodu karanténních opatření zavedených k řešení pandemie COVID-19 členský stát nemůže dokončit určité kontroly na místě požadované podle prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 pro opatření v rámci integrovaného administrativního a kontrolního systému pro rok podání žádosti 2019 či za kalendářní rok 2019 v případě opatření pro rozvoj venkova nesouvisejících s plochou ani se zvířaty a nemůže získat alternativní důkazy podle článku 2, považuje se míra kontrol na místě dosažená k prvnímu dni vstupu příslušných karanténních opatření v platnost za vyhovující.

Článek 11

1.   Členské státy, které využijí odchylek stanovených v článcích 4, 5, 7, 8 a 9, a zejména změní načasování kontrol nebo sníží jejich počet, stanoví v co největší míře postupy k používání alternativních důkazů s cílem zachovat odpovídající úroveň záruky legality a správnosti výdajů a dodržování požadavků a norem podmíněnosti.

2.   Pokud členské státy použijí články 2 až 9 tohoto nařízení, musí prohlášení řídícího subjektu, které má být vypracováno podle čl. 7 odst. 3 písm. b) prvního pododstavce nařízení (EU) č. 1306/2013, obsahovat v rozpočtových letech 2020 a 2021 potvrzení, že se předešlo přeplatkům a že u neoprávněně vyplacených částek bylo na základě ověření všech nezbytných informací zahájeno řízení k inkasu.

KAPITOLA II

ODCHYLKA OD ZVLÁŠTNÍCH OPATŘENÍ VE PROSPĚCH NEJVZDÁLENĚJŠÍCH REGIONŮ UNIE A MENŠÍCH OSTROVŮ V EGEJSKÉM MOŘI

ODDÍL 1

Odchylky od prováděcího nařízení (EU) č. 180/2014

Článek 12

1.   Odchylně od čl. 16 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 180/2014 se členské státy mohou rozhodnout, že pokud v důsledku opatření zavedených k řešení pandemie COVID-19 nemohou provádět fyzické kontroly v nejvzdálenějších regionech v souladu s pravidly stanovenými v uvedeném ustanovení, zorganizují v roce podání žádosti 2020 fyzické kontroly v souladu s pravidly stanovenými v odstavci 2 tohoto článku.

2.   Fyzické kontroly při dovozu, vstupu, vývozu a zasílání zemědělských produktů, které se provádějí v dotčeném nejvzdálenějším regionu, musí zahrnovat reprezentativní vzorek představující nejméně 3 % licencí a osvědčení předložených v souladu s článkem 9 prováděcího nařízení (EU) č. 180/2014.

3.   Odchylně od článku 22 prováděcího nařízení (EU) č. 180/2014 se členské státy mohou rozhodnout, že pokud v důsledku opatření zavedených k řešení pandemie COVID-19 nemohou provádět kontroly na místě v nejvzdálenějších regionech v souladu s pravidly stanovenými v uvedeném článku, zorganizují v roce podání žádosti 2020 kontroly na místě v souladu s pravidly stanovenými v odstavci 4 tohoto článku.

4.   Na základě analýzy rizik provedené podle čl. 24 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 180/2014 provádějí příslušné orgány kontroly na místě minimálně u 3 % žádostí o podporu. Vzorek musí zároveň představovat minimálně 3 % z množství, na něž se vztahuje podpora na každou činnost.

ODDÍL 2

Odchylky od prováděcího nařízení (EU) č. 181/2014

Článek 13

1.   Odchylně od čl. 13 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 181/2014, pokud v důsledku opatření zavedených k řešení pandemie COVID-19 Řecko nemůže provádět fyzické kontroly v souladu s pravidly stanovenými v uvedeném ustanovení, může se rozhodnout, že v roce podání žádosti 2020 zorganizuje fyzické kontroly v souladu s pravidly stanovenými v odstavci 2 tohoto článku.

2.   Fyzické kontroly prováděné na menších ostrovech v Egejském moři při vstupu zemědělských produktů musí zahrnovat reprezentativní vzorek představující nejméně 3 % licencí a osvědčení předložených v souladu s článkem 7 prováděcího nařízení (EU) č. 181/2014.

Fyzické kontroly prováděné na menších ostrovech v Egejském moři při vývozu nebo zasílání podle oddílu 3 prováděcího nařízení (EU) č. 181/2014 musí zahrnovat reprezentativní vzorek nejméně 3 % úkonů založený na rizikových profilech, jež vyhotoví Řecko.

3.   Odchylně od článku 20 prováděcího nařízení (EU) č. 181/2014, pokud v důsledku opatření zavedených k řešení pandemie COVID-19 Řecko nemůže provádět kontroly na místě v souladu s pravidly stanovenými v uvedeném článku, může se rozhodnout, že v roce podání žádosti 2020 zorganizuje kontroly na místě v souladu s pravidly stanovenými v odstavci 4 tohoto článku.

4.   Na základě analýzy rizik podle čl. 22 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č.181/2014 provádějí příslušné orgány u každé činnosti kontroly na místě minimálně u 3 % žádostí o podporu. Vzorek musí zároveň představovat minimálně 3 % z množství, na něž se vztahuje podpora na každou činnost.

KAPITOLA III

ODCHYLKY OD PRAVIDEL PROVÁDĚCÍCH SPOLEČNOU ORGANIZACI TRHU

ODDÍL 1

Odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2017/892

Článek 14

1.   Odchylně od čl. 27 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2017/892:

a)

v roce 2020 se kontroly na místě podle článku 27 uvedeného nařízení budou týkat odběru vzorků, který představuje nejméně 10 % celkové požadované podpory na rok 2019;

b)

pravidlo, že každá organizace producentů nebo sdružení organizací producentů provádějící operační program musí být navštívena nejméně jednou za tři roky, se nepoužije pro kontroly na místě provedené v roce 2020.

2.   Odchylně od čl. 27 odst. 7 prováděcího nařízení (EU) 2017/892, se pravidlo, že akce v jednotlivých podnicích členů organizací producentů, pokryté vzorkem podle čl. 27 odst. 2, musí být podrobeny nejméně jedné návštěvě, aby se ověřilo jejich provádění, nepoužije na kontroly na místě prováděné v roce 2020.

3.   Odchylně od čl. 29 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2017/892 mohou členské státy v roce 2020 u veškerých produktů stažených z trhu bez ohledu na jejich zamýšlené místo určení kontrolovat menší procentní podíl než je stanoveno v uvedeném ustanovení za předpokladu, že se během hospodářského roku dané organizace producentů jedná o nejméně 10 % příslušných množství. Kontrola může proběhnout v prostorách organizace producentů nebo příjemců produktů. V případě, že kontroly odhalí nesrovnalosti, provádějí členské státy dodatečné kontroly.

4.   Odchylně od čl. 30 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2017/892 v roce 2020 každá kontrola zahrnuje odběr vzorku, který se týká nejméně 3 % množství produktů stažených organizací producentů z trhu během hospodářského roku 2019.

ODDÍL 2

Odchylky od prováděcího nařízení (EU) 2016/1150

Článek 15

1.   Odchylně od čl. 32 odst. 1 a čl. 42 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2016/1150, pokud v důsledku krize vyplývající z pandemie COVID-19 členské státy nemohou během účetního období 2019–2020 provádět kontroly na místě v souladu s uvedenými ustanoveními, mohou dotyčné kontroly nahradit jinými typy kontrol, které členské státy určí, jako jsou např. fotografie opatřené datem, zprávy o dohledu z bezpilotních vzdušných prostředků (dronů) opatřené datem, správní kontroly či videokonference s příjemci, jež zaručí respektování pravidel právních předpisů týkající se programů podpory v odvětví vína.

2.   Odchylně od čl. 43 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2016/1150, pokud v důsledku krize vyplývající z pandemie COVID-19 členské státy nemohou během účetního období 2019–2020 provádět kontroly na místě v souladu s uvedeným ustanovením, uskuteční se dotyčné kontroly zelené sklizně do 15. září 2020.

ODDÍL 3

Odchylky od prováděcího nařízení (EU) 2018/274

Článek 16

1.   Odchylně od čl. 27 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2018/274, pokud v důsledku krize vyplývající z pandemie COVID-19 členské státy nemohou v roce 2020 během období sklizně hroznů čerstvé hrozny sklízet a zpracovávat v rozsahu počtu vzorků stanovených v části II přílohy III uvedeného nařízení, mohou se členské státy od předmětného počtu vzorků odchýlit.

2.   Odchylně od čl. 31 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2018/274, pokud v důsledku krize vyplývající z pandemie COVID-19 členské státy v roce 2020 nemohou provádět kontroly na místě v souladu s uvedeným ustanovením, provedou dotyčné kontroly u nejméně 3 % všech pěstitelů vína uvedených v registru vinic.

3.   Odchylně od čl. 31 odst. 2 písm. c) prováděcího nařízení (EU) 2018/274 mohou členské státy v roce 2020 dočasně pozastavit systematické kontroly na místě prováděné v oblastech vinic, které nejsou zahrnuty do žádného registru pěstitelů vína, pokud v důsledku krize vyplývající z pandemie COVID-19 členské státy nemohou dotyčné kontroly provádět.

ODDÍL 4

Odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2017/39

Článek 17

Odchylně od čl. 10 odst. 2 prvního pododstavce prováděcího nařízení (EU) 2017/39 mohou členské státy, pokud jde o školní rok 2018/2019, i nadále provádět kontroly na místě až do 15. října 2020.

ODDÍL 5

Odchylky od prováděcího nařízení (EU) 2015/1368

Článek 18

Odchylně od čl. 8 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2015/1368 se členské státy mohou v průběhu včelařského roku 2020 rozhodnout odchýlit se od 5 % prahu, pokud jde o kontroly na místě u žadatelů o podporu v rámci jejich včelařského programu, a to za předpokladu, že plánované kontroly na místě nahradí alternativními kontrolami například prostřednictvím vyžádaných fotografií, videokonferencí nebo jiných prostředků, o které by se mohlo ověřování správného provádění opatření zahrnutých do včelařského programu opřít.

ODDÍL 6

Odchylky od prováděcího nařízení (EU) 2016/1240

Článek 19

1.   Odchylně od čl. 60 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240, pokud v důsledku opatření zavedených k řešení pandemie COVID-19 platební agentura není schopna provést v náležité době kontroly na místě a fyzické kontroly podle čl. 60 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení pro produkty uskladněné podle prováděcího nařízení (EU) 2019/1882, může dotyčný členský stát rozhodnout o prodloužení lhůty na provedení kontrol až o 30 dnů po ukončení dotyčných opatření nebo o plném nahrazení kontrol na místě během období platnosti dotyčných opatření použitím příslušných důkazů, včetně fotografií s geografickými metadaty nebo jiných důkazů v elektronické podobě.

2.   Odchylně od čl. 60 odst. 5 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240, pokud v důsledku opatření zavedených k řešení pandemie COVID-19 platební agentura není schopna ověřit přítomnost a neporušenost pečetí u produktů uskladněných podle prováděcího nařízení (EU) 2019/1882, může dotyčný členský stát rozhodnout o plném nahrazení ověřování na místě během období platnosti dotyčných opatření použitím příslušných důkazů, včetně fotografií s geografickými metadaty nebo jiných důkazů v elektronické podobě.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. dubna 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

Předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Úř. věst. L 78, 20.3.2013, s. 23.

(3)  Úř. věst. L 78, 20.3.2013, s. 41.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 180/2014 ze dne 20. února 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie (Úř. věst. L 63, 4.3.2014, s. 13).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 181/2014 ze dne 20. února 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři (Úř. věst. L 63, 4.3.2014, s. 53).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/892 ze dne 13. března 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 138, 25.5.2017, s. 57).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

(10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1150 ze dne 15. dubna 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína (Úř. věst. L 190, 15.7.2016, s. 23).

(11)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/274 ze dne 11. prosince 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení a oznámení, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561 (Úř. věst. L 58, 28.2.2018, s. 60).

(12)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 (Úř. věst. L 58, 28.2.2018, s. 1).

(13)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/39 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení (Úř. věst. L 5, 10.1.2017, s. 1).

(14)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1368 ze dne 6. srpna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství (Úř. věst. L 211, 8.8.2015, s. 9).

(15)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1882 ze dne 8. listopadu 2019 o zahájení nabídkových řízení na výši podpory soukromého skladování olivového oleje (Úř. věst. L 290, 11.11.2019, s. 12).

(16)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 71).

(17)  Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

(18)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

(19)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

(20)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).


Top