EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1053

Nařízení Komise (EU) č. 1053/2010 ze dne 18. listopadu 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 494/98, pokud jde o správní sankce v případech neprokázání totožnosti zvířete Text s významem pro EHP

OJ L 303, 19.11.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 209 - 210

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1053/oj

19.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 303/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1053/2010

ze dne 18. listopadu 2010,

kterým se mění nařízení (ES) č. 494/98, pokud jde o správní sankce v případech neprokázání totožnosti zvířete

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (1), a zejména na čl. 10 písm. e) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 494/98 ze dne 27. února 1998, kterým se přijímají některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 820/97 týkající se použití nejnižších možných správních sankcí v rámci systému identifikace a registrace skotu (2), bylo přijato na základě čl. 10 písm. e) nařízení Rady (ES) č. 820/97 ze dne 21. dubna 1997, kterým se zřizuje systém identifikace a evidence skotu a označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa (3). Uvedené nařízení bylo zrušeno a nahrazeno nařízením (ES) č. 1760/2000.

(2)

Ustanovení čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 494/98 stanoví, že nemůže-li chovatel zvířete do dvou pracovních dnů prokázat jeho totožnost, příslušný úřad zvíře za dohledu veterinářských úřadů a bez náhrady nechá neprodleně utratit.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (4), stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu.

(4)

Uvedené nařízení stanoví, že úřední veterinární lékař ověřuje, zda zvířata nejsou porážena, aniž provozovatel jatek obdrží a zkontroluje příslušné informace o potravinovém řetězci.

(5)

Nařízení (ES) č. 854/2004 navíc stanoví, že úřední veterinární lékař může připustit, aby byla zvířata poražena na jatkách, přestože nejsou k dispozici příslušné informace o potravinovém řetězci. V takovém případě však musí být všechny příslušné informace o potravinovém řetězci dodány před propuštěním jatečně upraveného těla k lidské spotřebě. Do konečného rozhodnutí musí být taková jatečně upravená těla a droby skladovány odděleně od jiného masa.

(6)

Nařízení (ES) č. 854/2004 rovněž stanoví, že pokud příslušné informace o potravinovém řetězci nejsou k dispozici do 24 hodin od dopravení zvířete na jatky, prohlásí se veškeré maso ze zvířete za nevhodné k lidské spotřebě. Pokud zvíře dosud nebylo poraženo, utratí se odděleně od ostatních zvířat.

(7)

Rizika, která představují zvířata, jejichž totožnost není prokázána, jsou rovněž omezena ustanoveními nařízení (ES) č. 854/2004. Utracení zvířat v rámci nařízení (ES) č. 494/98 má proto nyní primárně odrazující účinek, podporující identifikaci zvířat pro jiné účely, než je bezpečnost potravin.

(8)

Zvířata neznámého původu mohou ovlivnit nákazový status oblastí, kde byla chována.

(9)

Zkušenosti získané při provádění nařízení (ES) č. 494/98 ukázala, že přísná časová lhůta dvou dnů není dostačující ke správnému posouzení identity zvířat, u nichž není prokázána totožnost. Členské státy by měly mít nezbytnou správní volnost posoudit situaci na základě analýzy rizika a uplatnit přiměřené sankce.

(10)

Nařízení (ES) č. 494/98 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Výbor zemědělských fondů nepředložil stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 1 nařízení (ES) č. 494/98 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Nemůže-li chovatel zvířete prokázat jeho totožnost a zpětnou vysledovatelnost, nařídí příslušný úřad na základě posouzení zdraví zvířete a rizik pro bezpečnost potravin utracení zvířete bez náhrady.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. listopadu 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 60, 28.2.1998, s. 78.

(3)  Úř. věst. L 117, 7.5.1997, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.


Top