EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0883

Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО (текст от значение за ЕИП)

PE/85/2018/REV/1

OJ L 151, 7.6.2019, p. 116–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/883/oj

7.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 151/116


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/883 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 април 2019 година

относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновенатоа законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Морската политика на Съюза цели постигане на високо ниво на безопасност и опазване на околната среда. Тази цел може да бъде постигната чрез спазването на международните конвенции, кодекси и резолюции, като същевременно се запази свободата на мореплаването, предвидена от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (UNCLOS).

(2)

Цел за устойчиво развитие 14 на ООН насочва вниманието към заплахите, свързани със замърсяването на морската среда и замърсяването с хранителни вещества, изчерпването на ресурсите и изменението на климата, като всички тези заплахи произтичат предимно от действия на човека. Тези заплахи оказват допълнителен натиск върху системите на околната среда, например върху биологичното разнообразие и природната инфраструктура, като същевременно създават социално-икономически проблеми в световен мащаб, включително рискове за здравето, безопасността и финансите. Съюзът трябва да работи за защита на морските видове и оказване на подкрепа на лицата, които зависят от океаните, независимо дали по отношение на заетостта, ресурсите или отдиха.

(3)

Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби („конвенцията MARPOL“) предвижда общи забрани за изхвърляне на отпадъци от кораби в морето, но също така урежда условията, при които някои видове отпадъци могат да бъдат изхвърляни в морската среда. Конвенцията MARPOL изисква договарящите се страни да гарантират предоставянето на подходящи приемни съоръжения в пристанищата.

(4)

Съюзът осъществи прилагането на части от конвенцията MARPOL чрез Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), следвайки основан на пристанищата подход. Директива 2000/59/ЕО има за цел да съвмести интересите относно доброто функциониране на морския транспорт с тези относно опазването на морската среда.

(5)

През последните две десетилетия конвенцията MARPOL и приложенията към нея претърпяха важни изменения, с които бяха въведени по-строги норми и забрани за изхвърлянето на отпадъци от кораби в морето.

(6)

С приложение VI към конвенцията MARPOL бяха въведени норми за изхвърляне на нови категории отпадъци, по-специално на остатъците от системи за пречистване на отработени газове, състоящи се от утайки и отливни води. Тези категории отпадъци следва да бъдат включени в обхвата на настоящата директива.

(7)

Държавите членки следва да продължат да работят на равнището на Международната морска организация (ММО) за цялостно разглеждане на въздействията върху околната среда от изхвърлянето на отпадъчни води от скрубери с отворен цикъл, включително за мерки за преодоляване на евентуалните въздействия.

(8)

Държавите членки следва да се насърчават да предприемат подходящи мерки в съответствие с Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5), включително забрани за изхвърляне на отпадъчни води от скрубери с отворен цикъл и някои остатъци от товари в техните териториални води.

(9)

На 1 март 2018 г. ММО прие Консолидирани насоки за доставчици и ползватели на пристанищни приемни съоръжения (MEPC.1/циркулярно писмо 834/Rev.1) („Консолидирани насоки на ММО“), които включват стандартни формати на уведомлението за отпадъци, на потвърждението за приемане на отпадъци и на докладването на твърдени несъответствия в пристанищните приемни съоръжения, както и на изискванията за докладване за приемното съоръжение за отпадъци.

(10)

Въпреки тези регулаторни промени все още е налице изхвърляне на отпадъци в морето, което поражда значителни екологични, социални и икономически разходи. Това се дължи на съвкупност от фактори, а именно — в пристанищата не винаги са налични подходящи пристанищни приемни съоръжения, правоприлагането често е недостатъчно и липсват стимули за предаване на отпадъците на сушата.

(11)

Директива 2000/59/ЕО допринесе за нарастване на обема на предаваните в пристанищните приемни съоръжения отпадъци, inter alia като гарантира, че корабите дават принос към разходите за тези съоръжения, независимо дали в действителност използват тези съоръжения, и имаше основно значение за намаляването на изхвърляните в морето отпадъци, както беше констатирано в оценката на посочената директива, извършена в рамките на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (оценка по REFIT).

(12)

Оценката по REFIT показа още, че Директива 2000/59/ЕО не е била напълно ефективна поради несъответствия с рамката на конвенцията MARPOL. Освен това в държавите членки се развиха различни начини на тълкуване на ключови понятия от посочената директива, като например адекватността на съоръженията, предварителното уведомяване за отпадъци, задължителното предаване на отпадъци в пристанищни приемни съоръжения и освобождаванията за корабите, извършващи редовни превози. В оценката по REFIT се призовава за повече хармонизация на тези понятия и пълно привеждане в съответствие с конвенцията MARPOL, с цел да се избегне излишната административна тежест както за пристанищата, така и за техните ползватели.

(13)

С цел да се приведе в съответствие Директива 2005/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) към съответните разпоредби на конвенцията MARPOL относно нормите за изхвърляне, Комисията следва да прецени дали е желателно да се направи преглед на посочената директива, по-специално чрез разширяване на нейния обхват.

(14)

Морската политика на Съюза следва да е насочена към постигане на високо равнище на защита на морската среда, като се взема предвид разнообразието на морските зони на Съюза. Тя следва да се основава на принципите, че трябва да се предприемат превантивни действия и вредите върху морската среда следва приоритетно да се отстраняват при техния източник, а замърсителят следва да плаща.

(15)

Настоящата директива следва да играе важна роля за прилагането на основното законодателство и основните принципи в областта на околната среда в контекста на пристанищата и управлението на отпадъците от кораби. По-специално, директиви 2008/56/ЕО (7) и 2008/98/ЕО (8) на Европейския парламент и на Съвета са важни инструменти в това отношение.

(16)

Директива 2008/98/ЕО определя основните принципи за управление на отпадъците, включително принципа „замърсителят плаща“ и йерархията на отпадъците, която призовава да се дава предимство на повторната употреба и рециклирането на отпадъците пред другите форми на оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и изисква създаването на системи за разделно събиране на отпадъци. В допълнение понятието за разширената отговорност на производителя е водещ принцип в правото на Съюза в областта на отпадъците, въз основа на който производителите носят отговорност за въздействието върху околната среда на своите продукти през целия жизнен цикъл на тези продукти. Тези задължения са приложими и по отношение на управлението на отпадъците от кораби.

(17)

Необходимо е отпадъците от корабите, включително изоставени риболовни уреди, да се събират разделно, което да даде възможност те да бъдат подготвени за повторна употреба или рециклиране при управлението на отпадъците надолу по веригата, както и за да се предотврати нанасянето на вреди от тези отпадъци на дивата морска фауна и морската среда. Отпадъците често се разделят на борда на корабите в съответствие с международните норми и стандарти, като правото на Съюза следва да гарантира, че тези усилия за разделяне на отпадъците на борда не се подкопават от липсата на механизми за разделно събиране на сушата.

(18)

Всяка година значително количество пластмаса попада в моретата и океана в Съюза. Макар че в повечето морски зони по-голямата част от морските отпадъци произхождат от наземни дейности, секторът на корабоплаването, включително секторите на риболова и развлеченията, също имат важен принос, като изхвърлят директно в морето отпадъци, включително пластмаси и изоставени риболовни уреди.

(19)

Директива 2008/98/ЕО призовава държавите членки да прекратят генерирането на морски отпадъци като принос към постигането на целта за устойчиво развитие на ООН за предотвратяване и значително намаляване на всякакво замърсяване на морската среда.

(20)

В съобщението на Комисията от 2 декември 2015 г., озаглавено „Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС за кръговата икономика“, се потвърждава специалната роля, която Директива 2000/59/ЕО трябваше да изиграе в това отношение, като осигури наличието на подходящи съоръжения за приемане на отпадъци и предвиди както подходящо равнище на стимулите, така и правоприлагане по отношение на предаването на отпадъци в съоръженията на брега.

(21)

Офшорните съоръжения са сред базираните в морето източници на морски отпадъци. Поради тази причина държавите членки по целесъобразност следва да приемат мерки относно предаването на отпадъци, както от офшорни съоръжения под тяхно знаме, така и от офшорни съоръжения, извършващи дейност в техни води, както и да гарантират спазването на строгите норми за изхвърляне, приложими за офшорните съоръжения, предвидени в конвенцията MARPOL.

(22)

Отпадъците, по-специално пластмасовите отпадъци, от реките са един от основните фактори, допринасящи за морските отпадъци, което включва изхвърляне от плавателни съдове по вътрешните водни пътища. Поради това тези плавателни съдове следва да подлежат на строги норми за изхвърляне и предаване на отпадъци. Понастоящем тези правила се определят от съответната речна комисия. Вътрешните водни пристанища обаче попадат в обхвата на правото на Съюза в областта на отпадъците. За да продължат усилията за хармонизиране на законодателната рамка на Съюза за вътрешни водни пътища, Комисията се приканва да направи оценка на режима на Съюза за норми за изхвърляне и предаване на отпадъци от плавателни съдове по вътрешните водни пътища като вземе под внимание Конвенцията относно събирането, депонирането и приемането на отпадъци, генерирани по време на плаването по река Рейн и по вътрешните водни пътища от 9 септември 1996 г.

(23)

Регламент (ЕО) № 1224/2009 (9) изисква риболовните кораби на Съюза да разполагат с оборудване на борда за намиране на изгубени риболовни уреди. Когато риболовните съоръжения са изгубени, капитанът на кораба следва да се опита да ги намери възможно най-бързо. Ако изгубеният риболовен уред не може да бъде намерен, капитанът на риболовния кораб трябва да информира органите на своята държава членка на знамето в рамките на 24 часа. Държавата членка на знамето тогава трябва да информира компетентния орган на крайбрежната държава членка. Информацията включва външния идентификационен номер и името на риболовния кораб, вида и местоположението на загубените уреди, както и предприетите мерки за намирането им. Риболовните кораби под 12 метра могат да бъдат освободени. Съгласно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета докладването от страна на риболовния кораб трябва да се извършва в електронен дневник, като от държавите членки се изисква да събират и документират информацията относно изгубените уреди и да я предоставят на Комисията при поискване. Събраната информация, която е налична в потвържденията за приемането на отпадъци за пасивно уловени отпадъци в съответствие с настоящата директива, може също да се съобщава по този начин.

(24)

В съответствие с Международната конвенция за контрол и управление на баластните води и утайките от кораби, приета от ММО на 13 февруари 2004 г. и влязла в сила на 8 септември 2017 г., всички кораби имат задължението да изпълняват процедурите за управление на баластните води съгласно стандартите на ММО, а пристанищата и терминалите, определени за почистване и поправка на резервоари за баластни води, е необходимо да предоставят подходящи съоръжения за приемане на утайки.

(25)

Едно пристанищно приемно съоръжение се счита за подходящо, ако е в състояние да отговори на нуждите на корабите, използващи обичайно пристанището, без да предизвиква неоправдани забавяния, както е посочено и в Консолидираните насоки на ММО и в насоките на ММО за гарантиране на адекватността на пристанищните приемни съоръжения за отпадъци (Резолюция MEPC.83, точка 44). Адекватността се отнася както за условията на експлоатация на съоръжението с оглед на потребностите на ползвателите, така и за съобразеното с околната среда управление на съоръженията в съответствие с правото на Съюза в областта на отпадъците. В някои случаи може да се окаже трудно да се прецени дали дадено пристанищно приемно съоръжение, разположено извън Съюза, отговаря на този стандарт.

(26)

Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета (10) изисква кухненските отпадъци от международния транспорт да бъдат изгаряни или унищожавани чрез заравяне в разрешено депо за отпадъци, включително отпадъците от посещаващи пристанищата на Съюза кораби, които евентуално са били в контакт със странични животински продукти на борда. За да не се ограничава от това изискване подготовката за повторната употреба и рециклирането на отпадъци от корабите, следва да се положат усилия в съответствие с Консолидираните насоки на ММО с цел по-добро разделяне на отпадъците, така че да бъде избегнато потенциалното замърсяване с отпадъци, например отпадъци от опаковки.

(27)

Съгласно установеното в Регламент (ЕО) № 1069/2009 във връзка с Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията (11) плаванията в рамките на Съюза не се смятат за международен превоз, а кухненските отпадъци от тези плавания не е необходимо да бъдат изгаряни. Тези плавания в рамките на Съюза обаче се считат за международни плавания съгласно международното морско законодателство (конвенции MARPOL и Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS)). За да се осигури съгласуваност на правото на Съюза, при определянето на обхвата и третирането на кухненските отпадъци от международния транспорт съгласно настоящата директива следва да се прилагат определенията от Регламент (ЕО) № 1069/2009 във връзка с Регламент (ЕС) № 142/2011.

(28)

Разработването, изпълнението и преразглеждането на плана за приемане и обработка на отпадъците въз основа на консултация с всички съответни заинтересовани страни е от съществено значение за гарантирането на адекватността на пристанищните приемни съоръжения. Възможно е съседни пристанища в един и същ географски регион да желаят по практически и организационни причини да разработят съвместен план, включващ наличието на пристанищни приемни съоръжения във всяко от пристанищата, попадащи в обхвата на този план, и осигуряващ същевременно обща административна рамка.

(29)

Може да се окаже трудно да се приемат и контролират планове за приемане и обработка на отпадъците за малки нетърговски пристанища, например зони за акостиране и яхтени пристанища, които се отличават със слаб трафик, който се състои само от плавателни съдове за отдих, или които се използват само през част от годината. Отпадъците от тези малки пристанища обикновено се обработват от общинската система за управление на отпадъците в съответствие с принципите, установени в Директива 2008/98/ЕО. За да не бъдат претоварени местните органи и за да се улесни управлението на отпадъците в тези малки пристанища, следва да е достатъчно отпадъците от такива пристанища да бъдат включени в общинския поток от битови отпадъци и да бъдат управлявани по съответния начин, пристанището да предоставя на ползвателите на пристанището информация относно приемането на отпадъци и освободените пристанища да бъдат отчетени в електронната система, за да се даде възможност за минимална степен на наблюдение.

(30)

От основно значение за ефективното решаване на проблема с морските отпадъци е да се осигурят стимули на необходимото равнище за предаване на отпадъци в пристанищни приемни съоръжения, по-специално отпадъците, съгласно определението в приложение V към конвенцията MARPOL („отпадъци по приложение V към конвенцията MARPOL“). Това може да се постигне чрез система за покриване на разходите, която изисква прилагането на непряка такса. Тази непряка такса следва да е дължима независимо от това дали се предават отпадъци и следва да дава правото за предаване на отпадъците, без да е необходимо да се заплащат допълнителни преки такси. Непряката такса следва да се прилага също и спрямо риболовния и развлекателния сектор, като се има предвид техният принос за възникването на морски отпадъци. Когато обаче че даден кораб предаде извънредно голямо количество отпадъци по приложение V към конвенцията MARPOL, особено експлоатационни отпадъци, което надвишава максималния капацитет за съхранение, посочен във формуляра за предварително уведомление за предаване на отпадъци, следва да е възможно да бъде начислена допълнителна пряка такса, за да се гарантира, че разходите, свързани с приемането на това извънредно голямо количество отпадъци, не причиняват прекомерна тежест за пристанищната система за покриване на разходите. Такъв би могъл да е и случаят когато декларираният капацитет за съхранение е прекомерен или неразумен.

(31)

В някои държави членки са създадени схеми за предоставяне на алтернативно финансиране за разходите по събирането и управлението на отпадъци от риболовни уреди или от пасивно уловени отпадъци на брега, включително схеми за улавяне на отпадъци в морето. Тези инициативи следва да бъдат приветствани, а държавите членки следва да бъдат насърчавани да допълват системите за покриване на разходите, установени в съответствие с настоящата директива, със схеми за улавяне на отпадъци в морето с цел покриване на разходите за пасивно уловени отпадъци. Като такива, системите за покриване на разходите, които се основават на налагането на непряка такса от 100 % за отпадъци по приложение V към конвенцията MARPOL, с изключение на остатъци от товари, не следва да се превръщат във възпиращ фактор за участието на риболовните пристанищни общности в съществуващите схеми за предаване на пасивно уловени отпадъци.

(32)

Корабните такси следва да бъдат намалени за плавателни съдове, които са проектирани, оборудвани или експлоатирани с оглед намаляване до минимум на отпадъците, като се следват определени критерии, които трябва да бъдат разработени посредством изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията, в съответствие с насоките на ММО за изпълнение на приложение V към конвенцията MARPOL и със стандартите, разработени от Международната организация по стандартизация. Намаляването и ефикасното рециклиране на отпадъците могат да се постигнат най-вече чрез ефективно разделяне на отпадъците на борда в съответствие с тези насоки и стандарти.

(33)

Поради вида на търговската дейност, който се характеризира с чести посещения в пристанища, морският превоз на къси разстояния е изправен пред значителни разходи при настоящия режим за предаване на отпадъци в пристанищните приемни съоръжения, тъй като трябва да се плаща такса на всяко едно пристанище. В същото време превозите не са достатъчно планирани и редовни, за да отговарят на изискванията за освобождаване от плащане и предаване на отпадъци на тези основания. За да се ограничи финансовата тежест за сектора, следва да се налагат намалени такси за кораби въз основа на вида на превозите, в които участват.

(34)

Остатъците от товари остават собственост на собственика на товара след разтоварването му на терминала и могат да имат икономическа стойност. Поради това остатъците от товари не следва да бъдат включвани в системите за покриване на разходите и за прилагане на непреки такси. Таксите за предаването на остатъците от товари следва да се заплащат от ползвателя на пристанищното приемно съоръжение, както е определено в договорните споразумения между участващите страни или в други местни споразумения. Остатъците от товари включват също остатъците от омаслени или вредни течни товари след почистване, за които се прилагат нормите за изхвърляне от приложения I и II към конвенцията MARPOL и които при определени условия, посочени в тези приложения, не трябва да се предават в пристанищата, за да се избегнат излишните оперативни разходи за корабите и пренатоварването на пристанищата.

(35)

Държавите членки следва да насърчават предаването на остатъците от води от миене на резервоари, съдържащи устойчиви плаващи вещества с висок вискозитет, евентуално чрез подходящи финансови стимули.

(36)

Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета (12) включва в своя обхват предоставянето на пристанищни приемни съоръжения като услуга. Той предвижда правила за прозрачността на структурите на таксите, прилагани за ползването на пристанищните услуги, за консултациите с ползвателите на пристанищата и за процедурите за разглеждане на жалби. Настоящата директива надхвърля рамката, предвидена от посочения регламент, като предвижда по-подробни изисквания за проектирането и експлоатацията на системите за покриване на разходите за работата на пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от кораби и за прозрачността на ценовата структура.

(37)

Наред с предоставянето на стимули за предаване на отпадъците, ефективното правоприлагане по отношение на задължението за предаване е от първостепенно значение и при него следва да се прилага основан на риска подход, за който следва да се установи основан на риска механизъм на Съюза за целеви подбор.

(38)

Една от основните пречки за ефективното правоприлагане по отношение на задължението за задължително предаване е различното тълкуване и прилагане от страна на държавите членки на изключението, което се основава на достатъчен капацитет за съхранение. За да се избегне подкопаването на основната цел на настоящата директива в резултат на прилагането на това изключение, то следва да се уточни допълнително, по-специално по отношение на следващото пристанище, което ще бъде посетено, а достатъчният капацитет за съхранение следва да се определя по хармонизиран начин въз основа на обща методика и критерии. Когато е трудно да се установи дали в пристанищата извън Съюза са налични подходящи пристанищни приемни съоръжения, от съществено значение е компетентният орган да разглежда внимателно прилагането на изключението.

(39)

Съществува необходимост от по-нататъшно хармонизиране на режима на освобождаване за корабите, извършващи редовни превози с чести и редовни посещения в пристанища, и по-специално от изясняване на използваните термини и условията за тези освобождавания. Оценката по REFIT и оценката на въздействието показаха, че липсата на хармонизация на условията и прилагането на освобождаванията е довела до ненужна административна тежест за корабите и пристанищата.

(40)

Наблюдението и правоприлагането следва да бъдат улеснени чрез система, основана на електронно докладване и обмен на информация. За тази цел съществуващата система за информация и наблюдение, създадена съгласно Директива 2000/59/ЕО, следва да бъде доразвита и следва да продължи да се експлоатира въз основа на съществуващите електронни системи за данни, по-специално на системата на Съюза за обмен на морска информация (SafeSeaNet), създадена с Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (13) и на базата данни от проверки, създадена с Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (14) (THETIS). Такава система следва да включва също информация относно пристанищните приемни съоръжения в различни пристанища.

(41)

Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (15) опростява и хармонизира административните процедури, прилагани за морския транспорт, посредством генерализиране на електронното предаване на данни и рационализиране на формалностите за даване на сведения. В Декларацията от Валета относно Приоритети на политиката на ЕС в областта на морския транспорт до 2020 г., одобрена от Съвета в неговите заключения от 8 юни 2017 г., Комисията беше приканена да предложи подходящи последващи действия във връзка с преразглеждането на посочената директива. Между 25 октомври 2017 г. и 18 януари 2018 г. Комисията проведе обществени консултации относно формалностите за даване на сведения за кораби. На 17 май 2018 г. Комисията представи на Европейския парламент и на Съвета предложение за регламент за създаване на среда за европейско морско обслужване на едно гише и за отмяна на Директива 2010/65/ЕС.

(42)

Конвенцията MARPOL изисква от договарящите се страни да поддържат актуална информацията за своите пристанищни приемни съоръжения и да съобщават тази информация на ММО. За тази цел ММО е създала база данни за пристанищните приемни съоръжения в рамките на Глобалната интегрирана информационна система за кораби (GISIS).

(43)

В своите Консолидирани насоки ММО предоставя възможност за докладване на твърдени несъответствия в пристанищните приемни съоръжения. Съгласно тази процедура корабите следва да докладват такива несъответствия на администрацията на държавата на знамето, която от своя страна уведомява ММО и държавата на пристанището относно това. Държавата на пристанището следва да разгледа доклада и да предприеме подходящи действия, като информира ММО и докладващата държава на знамето. Докладването на информацията за твърдени несъответствия директно в системата за информиране, наблюдение и правоприлагане, предвидена в настоящата директива, ще позволи по-нататъшното предаване на тази информация на GISIS, с което ще се облекчат държавите на знамето и държавите на пристанището от задължението за докладване на ММО.

(44)

Подгрупата по въпросите на пристанищните приемни съоръжения, създадена в рамките на Европейския форум за устойчиво корабоплаване и обединяваща широк кръг от експерти в областта на замърсяването от експлоатацията на кораби и управлението на отпадъците от кораби, беше закрита през декември 2017 г. поради началото на междуинституционалните преговори. Тъй като подгрупата предостави на Комисията ценни насоки и експертни познания, желателно е да се създаде подобна експертна група с мандат за обмен на опит във връзка с прилагането на настоящата директива.

(45)

Важно е всички санкции, определени от държавите членки, да се прилагат правилно и да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(46)

Добрите условия на труд за пристанищния персонал, работещ в пристанищните приемни съоръжения, имат първостепенно значение за създаването на безопасен, ефикасен и социално отговорен сектор на морското дело, който да е в състояние да привлича квалифицирани работници и да гарантира равнопоставени условия на конкуренция на европейско равнище. Първоначалното и периодичното обучение на персонала е от съществено значение, за да се гарантира качеството на услугите и защитата на работниците. Пристанищните органи и органите на приемните съоръжения следва да гарантират, че целият персонал получава необходимото обучение за придобиване на знанията, които са от ключово значение за тяхната работа, като се обръща специално внимание на аспектите, свързани със здравето и безопасността, при работа с опасни материали, както и че изискванията за обучение се актуализират редовно, така че да се отговори на предизвикателствата на технологичните иновации.

(47)

Правомощията, предоставени на Комисията за изпълнение на Директива 2000/59/ЕО, следва да бъдат актуализирани в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

(48)

На Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с изменения на приложенията към настоящата директива и на позоваванията на международни инструменти, доколкото това е необходимо за да бъдат приведени в съответствие с правото на Съюза или за съобразяването им с развитието на международно ниво, по-специално на равнището на ММО; изменения на приложенията към настоящата директива когато това е необходимо за подобряване на установените в нея механизми за изпълнение и наблюдение, по-специално във връзка с ефективно уведомяване и предаване на отпадъци, и правилното прилагане на освобождаванията, както и при извънредни обстоятелства, когато е надлежно обосновано от подходящ анализ на Комисията и с цел да се избегне сериозна и неприемлива заплаха за морската среда, изменения на настоящата директива, доколкото е необходимо, за да се избегне подобна заплаха, за да предотврати при необходимост, прилагането на измененията на тези международни инструменти за целите на настоящата директива. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. (16). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(49)

За да се определят методите за изчисляване на достатъчния капацитет за съхранение на борда; за да се разработят общи критерии, чрез които да се признае, с цел предоставяне на намалена такса за отпадъци за корабите, че конструкцията, оборудването и експлоатацията на даден кораб доказват, че на него се генерират намалени количества отпадъци и те се управляват по устойчив и съобразен с околната среда начин; за да се определят методиките за данните от наблюдението във връзка с обема и количеството на пасивно уловените отпадъци и формата на докладването; за определянето на подробните елементи на основан на риска механизъм на Съюза за целеви подбор на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (17).

(50)

Доколкото целта на настоящата директива, а именно опазването на морската среда от изхвърляния на отпадъци, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба на действието може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки, в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(51)

За Съюза са характерни регионални различия на равнище пристанище, както е посочено и в оценката на териториалното въздействие, извършена от Комисията. Пристанищата се различават въз основа на географското си положение, размера, административното устройство и собствеността и се характеризират с вида на корабите, които обикновено ги посещават. Освен това системите за управление на отпадъците отчитат различията на общинско равнище и инфраструктурата за управление на отпадъците надолу по веригата.

(52)

Член 349 от ДФЕС изисква да се обърне внимание на специфичните характеристики на най-отдалечените региони на Съюза, а именно Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Майот, Реюнион, Сен Мартен, Азорските острови, Мадейра и Канарските острови. За да се гарантира адекватността и наличността на пристанищните приемни съоръжения, може да е целесъобразно държавите членки да предоставят регионална оперативна помощ на операторите на пристанищните приемни съоръжения или пристанищните органи в тези региони на Съюза, за да се преодолеят последиците от постоянните неблагоприятни условия, посочени във въпросния член. Регионалната оперативна помощ, предоставяна от държавите членки в този контекст, е освободена от задължението за уведомяване, предвидено в член 108, параграф 3 от ДФЕС, ако в момента на отпускането ѝ тя отговаря на условията, определени с Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (18), приет съгласно Регламент (ЕО) № 994/98 на Съвета (19).

(53)

Поради това Директива 2000/59/ЕО следва да бъде отменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 1

Предмет

Целта на настоящата директива е защитата на морската среда от отрицателните последици, дължащи се на изхвърлянето на отпадъци от кораби, ползващи пристанища на територията на Съюза, като същевременно се гарантира безпроблемното функциониране на морския транспорт чрез подобряване на наличността и използването на подходящи пристанищни приемни съоръжения и предаване на отпадъците в тези съоръжения.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1)

„кораб“ означава мореходен плавателен съд от всякакъв вид, експлоатиран в морска среда, включително риболовни кораби, плавателни съдове за отдих, плавателни съдове на подводни криле, съдове на въздушна възглавница, подводници и плаващи платформи;

2)

„конвенцията MARPOL“ означава Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби в нейната актуална версия;

3)

„отпадъци от кораби“ означава всички отпадъци, включително остатъци от товари, генерирани по време на експлоатацията на кораба или по време на товарене, разтоварване и почистване, и които попадат в обхвата на приложения I, II, IV, V и VI към конвенцията MARPOL, както и пасивно уловените отпадъци;

4)

„пасивно уловени отпадъци“ означава отпадъци, които са попаднали в мрежите по време на риболовни операции;

5)

„остатъци от товари“ означава остатъци от товарите на борда, които остават на палубата или в трюмовете или цистерните след товарене и разтоварване, включително излишъци или разливи при товарене и разтоварване, независимо дали в течно или сухо състояние, или отнесени в отмивната вода, с изключение на прах от товара, останал на палубата след премитане, или прах по външните повърхности на кораба;

6)

„пристанищно приемно съоръжение“ означава всяко съоръжение, трайно прикрепено, плаващо или подвижно, което може да предоставя услугата за приемане на отпадъците от кораби;

7)

„риболовен кораб“ означава всеки кораб, оборудван или използван с търговска цел за улов на риба или на други живи морски ресурси;

8)

„плавателен съд за отдих“ означава кораб от всякакъв вид, с дължина на корпуса 2,5 метра или повече, независимо от начина на задвижване, предназначен за спортни или развлекателни цели, който не извършва търговски дейности;

9)

„пристанище“ означава място или географска зона, устроено и оборудвано главно така, че да позволява приемането на кораби, включително зоната за заставане на котва в юрисдикцията на пристанището;

10)

„достатъчен капацитет за съхранение“ означава достатъчен капацитет за съхранение на отпадъците на борда на кораба от момента на напускане на пристанището до следващото влизане в пристанище, включително на отпадъците, които се очаква да бъдат генерирани по време на пътуването;

11)

„редовни превози“ означава превози въз основа на обявено или планирано разписание с посочени времена на отпътуване и пристигане между посочени пристанища или често повтарящи се пътувания между пристанища, които се приемат за общоприето разписание;

12)

„редовни посещения в пристанище“ означава повтарящи се пътувания на даден кораб, които образуват постоянна схема на движение между посочени пристанища, или серия от пътувания без междинни влизания в пристанище, започващи и завършващи в едно и също пристанище;

13)

„чести посещения в пристанище“ означава посещения на дадено пристанище от конкретен кораб, осъществявани най-малко веднъж на две седмици;

14)

„GISIS“ означава Глобалната интегрирана информационна система за кораби, създадена от ММО;

15)

„третиране“ означава дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяването или обезвреждането;

16)

„непряка такса“ означава такса, която се плаща за предоставянето на услуги на пристанищните приемни съоръжения, независимо от действителното предаване на отпадъци от кораби.

„Отпадъци от кораби“ посочени в точка 3, се считат за отпадъци по смисъла на член 3, точка 1 от Директива 2008/98/ЕО.

Член 3

Обхват

1.   Настоящата директива се прилага:

а)

за всички кораби, независимо под какво знаме плават, които посещават пристанище на дадена държава членка или извършват дейност в такова пристанище, с изключение на корабите, извършващи пристанищни услуги по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/352, и с изключение на военните кораби, спомагателните военни кораби и други кораби, принадлежащи на държава или експлоатирани от държава, докато същата ги използва изключително за правителствени и нетърговски цели;

б)

за всички пристанища на държавите членки, посещавани обичайно от изброените в буква а) кораби.

За целите на настоящата директива и за да се избегнат неоправданите забавяния на корабите, държавите членки могат да решат да изключат зоната за заставане на котва в пристанищата си за целите на прилагането на членове 6, 7 и 8.

2.   Държавите членки предприемат мерки, за да гарантират, че когато това е възможно в рамките на разумното, корабите, които не попадат в обхвата на настоящата директива, предават своите отпадъци по начин, съвместим с настоящата директива.

3.   Държавите членки, които нямат пристанища, нито кораби, плаващи под тяхно знаме, които да попадат в обхвата на настоящата директива, могат с изключение на задължението, предвидено в трета алинея от настоящия параграф, да се ползват с дерогация от разпоредбите на настоящата директива.

Държавите членки, които нямат пристанища, попадащи в обхвата на настоящата директива, могат да се ползват с дерогация от разпоредбите на настоящата директива, които се отнасят изключително до пристанищата.

Държавите членки, които възнамеряват да се възползват от дерогациите, предвидени в настоящия параграф, съобщават на Комисията до 28 юни 2021 г. дали са изпълнени съответните условия и след това ежегодно информират Комисията за всички последващи промени. Докато тези държави членки не транспонират и не започнат да прилагат директивата, те не могат да разполагат с пристанища, които попадат в обхвата на настоящата директива, нито да допускат кораби, включително съдове, които попадат в обхвата на настоящата директива, да плават под тяхно знаме.

Раздел 2

Предоставяне на подходящи пристанищни приемни съоръжения

Член 4

Пристанищни приемни съоръжения

1.   Държавите членки гарантират наличието на подходящи пристанищни приемни съоръжения, които отговорят на нуждите на корабите, използващи обичайно пристанището, без да предизвикват неоправдани забавяния на корабите.

2.   Държавите членки гарантират, че:

а)

пристанищните приемни съоръжения разполагат с капацитета да поемат видовете и количествата отпадъци от корабите, използващи обичайно пристанището, като се имат предвид:

i)

оперативните нужди на ползвателите на това пристанище;

ii)

размерът и географското положение на това пристанище;

iii)

видът на корабите, които посещават това пристанище; и

iv)

освобождаванията, предвидени в член 9;

б)

формалностите и практическите договорености, свързани с използването на пристанищните приемни съоръжения, се уреждат лесно и бързо, така че да се избегнат неоправдани закъснения за корабите;

в)

събираните за предаването такси не представляват възпиращ фактор за корабите да използват пристанищните приемни съоръжения; и

г)

пристанищните приемни съоръжения позволяват устойчиво и съобразено с околната среда управление на отпадъците от кораби в съответствие с Директива 2008/98/ЕО и другото съответно право на Съюза и национално законодателство в областта на отпадъците.

За целите на буква г)от първа алинея държавите членки осигуряват разделно събиране, за да се улесни повторната употреба и рециклирането на отпадъците от кораби в пристанищата, както се изисква съгласно правото на Съюза в областта на отпадъците, по-специално Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (20), Директива 2008/98/ЕО и Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (21). За да се улесни този процес, пристанищните приемни съоръжения могат да събират разделно събираните фракции в съответствие с категориите отпадъци, определени в конвенцията MARPOL, като вземат предвид нейните насоки.

Буква г) от първа алинея се прилага, без да се засягат по-строгите изисквания, наложени от Регламент (ЕО) № 1069/2009 за управление на кухненските отпадъци от международния транспорт.

3.   Държавите членки, в качеството си на държави на знамето, използват формулярите и процедурите на ММО, за да уведомяват ММО и органите на държавата на пристанището за твърдени несъответствия на пристанищните приемни съоръжения.

Държавите членки, в качеството си на държави на пристанището, разследват всички докладвани случаи на предполагаеми несъответствия и използват формулярите и процедурите на ММО, за да уведомят ММО и докладващата държава на знамето за резултатите от разследването.

4.   Съответните пристанищни органи или, при липса на такива, имащите отношение органи гарантират, че операциите по предаване или получаване на отпадъци се извършват с достатъчни мерки за сигурност, за да се избегнат рискове за хората и околната среда в пристанищата, попадащи в обхвата на настоящата директива.

5.   Държавите членки гарантират, че всяка страна, участваща в предаването или приемането на отпадъци от кораби, може да търси обезщетение за вреди, причинени от необосновано забавяне.

Член 5

Планове за приемане и обработка на отпадъците

1.   Държавите членки гарантират, че за всяко пристанище има подходящ план за приемане и обработка на отпадъците, изготвен и прилаган след консултации със заинтересованите страни, включително по-специално с ползвателите на пристанищата или техни представители, и, когато е уместно, с местните компетентни органи, операторите на пристанищните приемни съоръжения, организациите, изпълняващи задължения за разширена отговорност на производителя, както и с представителите на гражданското общество. Тези консултации следва да се провеждат както по време на изготвянето на проекта на плана за приемане и обработка на отпадъците, така и след приемането му, особено ако е имало значителни изменения по отношение на изискванията на членове 4, 6 и 7.

Подробните изисквания относно изготвянето на плана за приемане и обработка на отпадъците са предвидени в приложение 1.

2.   Държавите членки гарантират, че следната информация от плановете за приемане и обработка на отпадъците, засягаща наличието на подходящи пристанищни приемни съоръжения в техните пристанища и структурата на разходите, се съобщава ясно на корабните оператори, предоставя се на обществеността и e леснодостъпна, на официален език на държавата членка, в която се намира пристанището, и, когато е уместно, на език, който се използва в международен мащаб:

а)

местоположение на пристанищните приемни съоръжения за всяко кейово място, и, по целесъобразност, работно време;

б)

списък на отпадъците от корабите, които обикновено се управляват от пристанището;

в)

списък на звената за контакти, операторите на пристанищните приемни съоръжения и предлаганите услуги;

г)

описание на процедурите за предаване на отпадъци;

д)

описание на системата за покриване на разходите, включително схемите и средствата за управлението на отпадъците, посочени в приложение 4, ако е приложимо.

Информацията, посочена в първа алинея от настоящия параграф, се предоставя също по електронен път и се актуализира в частта от системата за информиране, наблюдение и правоприлагане, посочена в член 13.

3.   Когато това е необходимо с цел постигане на по-добра ефективност, плановете за приемане и обработка на отпадъците могат да бъдат разработени съвместно от две или повече съседни пристанища в същия географски район, като всяко пристанище участва по подходящ начин, при условие че необходимостта от пристанищни приемни съоръжения и тяхната наличност се посочват за всяко от пристанищата.

4.   Държавите членки оценяват и одобряват плана за приемане и обработка на отпадъците и гарантират той да бъде подлаган на ново одобряване поне на всеки пет години след одобряването му или след новото одобряване, както и след настъпването на важни промени в експлоатацията на пристанището. Тези промени могат да включват структурни промени в трафика до пристанището, разработване на нова инфраструктура, промени в търсенето и осигуряването на пристанищни приемни съоръжения и нови техники за третиране на борда.

Държавите членки следят изпълнението от страна на пристанището на плана за приемане и обработка на отпадъците. Когато през петгодишния период, посочен в първа алинея, не са настъпили значителни промени, повторното одобряване може да се състои в заверяване на съществуващите планове.

5.   Малките нетърговски пристанища, които се характеризират с рядък или слаб трафик само на плавателни съдове за отдих, могат да бъдат освободени от параграфи 1–4, ако техните пристанищни приемни съоръжения са интегрирани в системата за обработка на отпадъците, управлявана от съответната община или от нейно име, а държавите членки, в които се намират тези пристанища, гарантират, че информацията относно системата за управление на отпадъците се предоставя на ползвателите на тези пристанища.

Държавите членки, в които са разположени такива пристанища, съобщават името и местоположението на тези пристанища по електронен път в частта от системата за информиране, наблюдение и правоприлагане, посочена в член 13.

Раздел 3

Предаване на отпадъци от кораби

Член 6

Предварително уведомление за отпадъци

1.   Операторът, агентът или капитанът на кораб, който попада в обхвата на Директива 2002/59/ЕО, пътуващ за пристанище в Съюза, попълва вярно и точно формуляра от приложение 2 към настоящата директива („предварително уведомление за отпадъци“)и съобщава цялата информация, съдържаща се в него на институцията или органа, посочени за тази цел от държавата членка, в която се намира пристанището:

а)

най-малко 24 часа преди пристигането, ако пристанището, което ще посети, е известно;

б)

веднага след като стане известно пристанището, което ще посети, ако тази информация е налична по-малко от 24 часа преди пристигането; или

в)

най-късно в момента, в който корабът напуска предходното пристанище, ако продължителността на пътуването е по-малка от 24 часа.

2.   Информацията по предварителното уведомление за отпадъци се докладва по електронен път в частта от системата за информиране, наблюдение и правоприлагане, посочена в член 13 от настоящата директива, в съответствие с директиви 2002/59/ЕО и 2010/65/ЕС.

3.   Информацията по предварителното уведомление за отпадъци е налична на борда, за предпочитане в електронен формат, най-малко до следващото влизане в пристанище и се предоставя при поискване на компетентните органи на държавите членки.

4.   Държавите членки гарантират, че информацията, която се съобщава съгласно настоящия член, се проверява и се споделя с компетентните органи за правоприлагане без забавяне.

Член 7

Предаване на отпадъци от кораби

1.   Капитанът на кораб, който посещава пристанище на Съюза, преди да напусне пристанището предава всички отпадъци, превозвани на борда, в пристанищното приемно съоръжение в съответствие с приложимите норми за изхвърляне, предвидени в конвенцията MARPOL.

2.   След предаването операторът на пристанищните приемни съоръжения или администрацията на пристанището, в което са били предадени отпадъците, попълва вярно и точно формуляра от приложение 3 („потвърждение за приемане на отпадъци“) и предоставя без необосновано забавяне на капитана на кораба потвърждение за приемането на отпадъци.

Изискването, предвидено в първа алинея, не се прилага в малки пристанища със съоръжения без персонал или в отдалечени пристанища, при условие че държавата членка, в която се намират такива пристанища, е съобщила за името и местоположението на тези пристанища по електронен път в частта от системата за информиране, наблюдение и правоприлагане, посочена в член 13.

3.   Операторът, агентът или капитанът на кораб, попадащ в обхвата на Директива 2002/59/ЕО, докладва по електронен път преди излизане или веднага след получаване на потвърждението за приемането на отпадъци информацията, съдържаща се в него, в частта от системата за информиране, наблюдение и правоприлагане, посочена в член 13 от настоящата директива, в съответствие с директиви 2002/59/ЕО и 2010/65/ЕС.

Информацията от потвърждението за приемане на отпадъци е налична на борда най-малко две години, ако е целесъобразно, заедно с подходящ дневник за нефтените операции, дневник за товарните операции, дневник за операциите с отпадъци или план за управление на отпадъците, и се предоставя при поискване на органите на държавите членки.

4.   Без да се засяга параграф 1, даден кораб може да продължи към следващото пристанище, което ще посети, без да е предал отпадъците си, ако:

а)

предоставената в съответствие с приложения 2 и 3 информация показва, че е налице достатъчен капацитет за съхранение на борда на всички отпадъци, които са били натрупани, и на тези, които ще бъдат събрани по време на предвиденото пътуване на кораба до следващото пристанище, което той ще посети;

б)

информацията, налична на борда на кораби, попадащи извън обхвата на Директива 2002/59/ЕО, показва, че е налице достатъчен капацитет за съхранение на борда на всички отпадъци, които са били натрупани, и на тези, които ще бъдат събрани по време на предвиденото пътуване на кораба до следващото пристанище, което той ще посети; или

в)

корабът посещава пристанището само за да застане на котвена стоянка за по-малко от 24 часа или прави това поради неблагоприятни атмосферни условия, освен ако тази зона не е била изключена в съответствие с член 3, параграф 1, втора алинея.

За да се гарантират еднообразни условия за прилагането на изключението, посочено в първа алинея, точки а) и б), Комисията приема актове за изпълнение за определяне на методи, които да се използват за изчисляването на достатъчния капацитет за съхранение на борда. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 20, параграф 2.

5.   Държавата членка изисква от кораба да предаде всички свои отпадъци, преди да напусне пристанището, ако:

а)

въз основа на наличната информация, включително информацията, достъпна по електронен път в частта от системата за информиране, наблюдение и правоприлагане, посочена в член 13, или в GISIS, не може да бъде установено, че следващото пристанище, което ще бъде посетено, разполага с подходящи пристанищни приемни съоръжения, или

б)

следващото пристанище е неизвестно

6.   Параграф 4 се прилага, без това да накърнява по-строги изисквания, валидни за корабите, приети в съответствие с международното право.

Член 8

Системи за покриване на разходите

1.   Държавите членки гарантират, че експлоатационните разходи на пристанищните приемни съоръжения за приемане и третиране на отпадъците от корабите, различни от остатъците от товари, се покриват чрез събирането на такси от корабите. Тези разходи включват елементите, изброени в приложение 4.

2.   Системите за покриване на разходите не трябва да предоставят стимул за корабите да изхвърлят своите отпадъци в морето. За тази цел държавите членки прилагат всеки един от следните принципи при проектирането и експлоатацията на системите за покриване на разходите:

а)

корабите плащат непряка такса, независимо дали се предават отпадъци в пристанищно приемно съоръжение;

б)

непряката такса покрива:

i)

непреките административни разходи;

ii)

значителна част от преките експлоатационни разходи, определени в приложение 4, която представлява поне 30 % от общите преки разходи за действителното предаване на отпадъци през предишната година, с възможността също да бъдат взети предвид разходите, свързани с очаквания обем на трафика за следващата година;

в)

с цел да се осигури максимален стимул за предаване на отпадъци по приложение V към конвенцията MARPOL, с изключение на остатъците от товари, не се начислява пряка такса за такива отпадъци, за да се гарантира правото на предаване без никакви допълнителни такси въз основа на обема на предадените отпадъци, освен когато този обем надхвърля максималния капацитет за съхранение, посочен във формуляра от приложение 2 към настоящата директива; пасивно уловените отпадъци се покриват от този режим, включително правото на предаване;

г)

с цел да не се допусне разходите за събирането и третирането на пасивно уловени отпадъци да бъдат изключително за сметка на ползвателите на пристанищата, държавите членки покриват по целесъобразност тези разходи от приходите, получени от алтернативни системи за финансиране, включително от схеми за управление на отпадъците и от налично финансиране от Съюза и от национално или регионално финансиране;

д)

за да насърчават предаването на остатъците от води от миенето на резервоари, съдържащи устойчиви плаващи вещества с висок вискозитет, държавите членки могат да предвидят подходящи финансови стимули за предаването им;

е)

непряката такса не включва отпадъци от системите за пречистване на отработените газове, разходите за които се покриват въз основа на видовете и количествата предадени отпадъци.

3.   Частта от разходите, която не се покрива от непряката такса„ ако има такава, се покрива въз основа на действително предадените от кораба видове и количества отпадъци.

4.   Таксите могат да варират в зависимост от:

а)

категорията, вида и размера на кораба;

б)

предоставяните услуги на кораби извън установеното работно време в пристанището; или

в)

опасността, която представляват отпадъците.

5.   Таксите се намаляват в зависимост от:

а)

вида търговска дейност, за която се използва корабът, по-специално когато корабът извършва търговски морски превоз на къси разстояния;

б)

конструкцията, оборудването и експлоатацията на кораба, които доказват, че на него се генерират намалени количества отпадъци и те се управляват по устойчив и съобразен с околната среда начин.

До 28 юни 2020 г. Комисията приема актове за изпълнение за определяне на критериите дали даден кораб отговаря на изискванията, посочени в първа алинея, буква б), във връзка с управлението на отпадъците на борда на кораба. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 20, параграф 2.

6.   За да се гарантира, че таксите са справедливи, прозрачни, лесно разпознаваеми и недискриминационни и че отразяват разходите по предоставянето, и когато е уместно — по използването, на съоръжения и услуги, в плановете за приемане и обработка на отпадъците се предоставя информация на ползвателите на пристанището за размера на таксите и основата, на която те са изчислени, на официален език на държавата членка, в която е разположено пристанището, и, по целесъобразност, на език, който се използва в международен мащаб.

7.   Държавите членки гарантират, че се събират данни от наблюдението във връзка с обема и количеството на пасивно уловените отпадъци, и докладват тези данни на Комисията. Въз основа на данните от наблюдението Комисията публикува доклад до 31 декември 2022 г. и на всеки две години след това.

Комисията приема актове за изпълнение, за да определи методиките за данните от наблюдението и формата на докладването. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 20, параграф 2.

Член 9

Освобождавания

1.   Държавите членки могат да освобождават кораби, посещаващи техните пристанища, от задълженията по член 6, член 7, параграф 1 и член 8(„ освобождаване“), когато са налице достатъчно доказателства, че са изпълнени следните условия:

а)

корабът извършва редовни превози, свързани с чести и редовни посещения в пристанища;

б)

съществува споразумение за предаване на отпадъците и плащане на съответните такси в пристанище по маршрута на кораба, което:

i)

е доказано чрез подписан договор с пристанище или договорна страна, приемаща отпадъци, и чрез потвърждения за приемане на отпадъци,

ii)

е било съобщено на всички пристанища по маршрута на кораба и

iii)

е прието от пристанището, в което се извършва предаването на отпадъците и плащането, което може да бъде пристанище на Съюза или друго пристанище, което разполага с подходящи съоръжения съгласно установеното въз основа на информацията, докладвана по електронен път в частта от системата за информиране, наблюдение и правоприлагане, посочена в член 13, и в GISIS.

в)

освобождаването не поражда отрицателно въздействие върху морската безопасност, здравето, условията на живот и работа на борда на кораба или морската среда;

2.   Ако освобождаването бъде предоставено, държавата членка, в която се намира пристанището, издава удостоверение за освобождаване въз основа на формата, предвиден в приложение 5, с което потвърждава, че корабът отговаря на необходимите условия и изисквания за прилагане на освобождаването, и посочва продължителността на освобождаването.

3.   Държавите членки докладват информацията от удостоверението за освобождаване по електронен път в частта от системата за информиране, наблюдение и правоприлагане, посочена в член 13.

4.   Държавите членки осигуряват ефективното наблюдение и правоприлагане на споразуменията за предаване на отпадъци и плащане на таксите за освободени кораби, посещаващи техни пристанища.

5.   Независимо от предоставеното освобождаване, не се допуска корабът да продължи към следващото пристанище, което ще посети, ако няма налице достатъчен капацитет за съхранение на борда на всички отпадъци, които са били натрупани, и на тези, които ще бъдат събрани по време на предвиденото пътуване на кораба до следващото пристанище, което той ще посети.

Раздел 4

Правоприлагане

Член 10

Проверки

Държавите членки гарантират, че всеки кораб може да бъде подложен на проверки, включително случайни проверки, за да бъде установено дали спазва настоящата директива.

Член 11

Задължения за извършване на проверки

1.   Всяка държава членка извършва проверки на корабите, посещаващи нейните пристанища, съответстващи на най-малко 15 % от общия брой отделни кораби, посещаващи годишно нейните пристанища.

Общият брой отделни кораби, посещаващи дадена държава членка, се изчислява като средния брой отделни кораби за предходните три години, отчетен в частта от системата за информиране, наблюдение и правоприлагане, посочена в член 13.

2.   Държавите членки изпълняват параграф 1 от настоящия член, като подбират корабите въз основа на механизма на Съюза за целеви подбор.

С цел да се хармонизират проверките и осигурят еднакви условия за подбор на корабите за проверка, Комисията приема актове за изпълнение за определяне на подробните елементи на основан на риска механизъм на Съюза за целеви подбор. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 20, параграф 2.

3.   Държавите членки установяват процедури за проверка на корабите, попадащи извън обхвата на Директива 2002/59/ЕО, за да гарантират, доколкото е практически възможно, спазването на настоящата директива.

При установяването на тези процедури държавите членки могат да вземат предвид основания на риска механизъм на Съюза за целеви подбор, посочен в параграф 2.

4.   Ако компетентният орган на държавата членка не е удовлетворен от резултатите от проверката, той предприема необходимото, без да се засяга прилагането на санкциите, посочени в член 16, за да гарантира, че корабът няма да напусне пристанището, докато не предаде отпадъците си в пристанищно приемно съоръжение в съответствие с член 7.

Член 12

Система за информиране, наблюдение и правоприлагане

Изпълнението и прилагането на настоящата директива се подпомагат от електронно докладване и обмен на информация между държавите членки в съответствие с членове 13 и 14.

Член 13

Докладване и обмен на информация

1.   Докладването и обменът на информация се основават на системата за обмен на морска информация на Съюза (SafeSeaNet), посочена в член 22а, параграф 3 и приложение III към Директива 2002/59/ЕО.

2.   Държавите членки гарантират, че следната информация се докладва по електронен път и в разумен срок в съответствие с Директива 2010/65/ЕС:

а)

информацията за действителното време на пристигане и напускане на всеки попадащ в обхвата на Директива 2002/59/ЕО кораб, който посещава пристанище на Съюза, заедно с идентификатор на съответното пристанище;

б)

информацията от предварителното уведомление за отпадъци, посочена в приложение 2;

в)

информацията от потвърждението за приемане на отпадъци, посочена в приложение 3;

г)

информацията от удостоверението за освобождаване, посочена в приложение 5.

3.   Държавите членки гарантират, че изброената в член 5, параграф 2 информация е достъпна по електронен път чрез SafeSeaNet.

Член 14

Записване на проверките

1.   Комисията разработва, поддържа и актуализира база данни за проверките, с която са свързани всички държави членки и която съдържа цялата информация, необходима за осъществяването на системата от проверки, предвидена по настоящата директива („база данни за проверки“). Тази база данни за проверки се основава на базата данни за проверките, посочена в член 24 от Директива 2009/16/ЕО, и има сходни функционални характеристики с нея.

2.   Държавите членки гарантират, че информацията, свързана с проверките по настоящата директива, включително информацията относно установени случаи на неизпълнение и заповедите за забрана за заминаване, се прехвърля незабавно в базата данни за проверките веднага след като:

а)

е бил завършен докладът за извършената проверка;

б)

е била вдигната забраната за заминаване, или

в)

е било предоставено освобождаване.

3.   Комисията гарантира, че базата данни за проверките позволява да се извличат всички докладвани от държавите членки данни, които са от значение за наблюдението на изпълнението на настоящата директива.

Комисията гарантира, че базата данни за проверките предоставя информация за механизма на Съюза за целеви подбор, посочен в член 11, параграф 2.

Комисията прави редовен преглед на базата данни за проверки с оглед наблюдение на изпълнението на настоящата директива и насочва вниманието към евентуални съмнения, свързани с цялостното изпълнение, с цел налагане на корективни действия.

4.   Държавите членки имат достъп до записаната информация в базата данни за проверки по всяко време.

Член 15

Обучение на персонала

Пристанищните органи и органите на пристанищните приемни съоръжения гарантират, че целият персонал получава необходимото обучение за придобиване на знанията, които са от ключово значение за тяхната работа във връзка с отпадъците, като се обръща специално внимание на аспектите, свързани със здравето и безопасността, при работа с опасни материали, както и на редовното актуализиране на изискванията за обучение, така че да се отговори на предизвикателствата на технологичните иновации.

Член 16

Санкции

Държавите членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и предприемат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното изпълнение. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Раздел 5

Заключителни разпоредби

Член 17

Обмен на опит

Комисията създава организация за обмен на опит между националните органи на държавите членки и експерти, включително такива от частния сектор, гражданското общество и синдикатите, по отношение на прилагането на настоящата директива в пристанищата на Съюза.

Член 18

Процедура за изменение

1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 19, за да изменя приложенията към настоящата директива и позоваванията на разпоредби на ММО в настоящата директива в степента, необходима за привеждането им в съответствие с правото на Съюза или за съобразяването им с развития на международно ниво, по-специално на равнището на ММО.

2.   На Комисията се предоставя също така правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 19, за да изменя приложенията, когато е необходимо да се подобрят разпоредбите за изпълнение и наблюдение, установени с настоящата директива, по-специално онези, предвидени в членове 6, 7 и 9, с цел да се гарантира ефективното уведомяване за отпадъци и предаване на отпадъци и правилното прилагане на освобождаванията.

3.   При извънредни обстоятелства, когато е надлежно обосновано от подходящ анализ на Комисията, с цел да се избегне сериозна и неприемлива заплаха за морската среда, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 19, за да измени настоящата директива, доколкото е необходимо, за да се избегне подобна заплаха, по такъв начин, че дадено изменение на конвенцията MARPOL да не се прилага за целите на настоящата директива.

4.   Делегираните актове, предвидени в настоящия член, се приемат най-малко три месеца преди изтичането на международно установения срок за мълчаливото приемане на изменение на конвенцията MARPOL или датата, предвидена за влизане в сила на такова изменение.

В периода преди влизането в сила на такива делегирани актове държавите членки се въздържат от всякакви инициативи за включване на изменението в националното право или за прилагане на изменението към въпросния международен инструмент.

Член 19

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 18, параграфи 1, 2 и 3, се предоставя на Комисията за период от пет години, считано от 27 юни 2019 г. Комисията изготвя доклад във връзка с делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния период. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 18, параграфи 1, 2 и 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди да приеме делегиран акт, Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 18, параграфи 1, 2 и 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането за акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 20

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден с Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета (22). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 21

Изменение на Директива 2010/65/ЕС

В точка А от приложението към Директива 2010/65/ЕС подточка 4 се заменя със следното:

„4.

Уведомление за отпадъци от кораби, включително остатъци от товари

Членове 6, 7 и 9 от Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО (ОВ L 151, 7.6.2019 г., стр. 116.)“.

Член 22

Отмяна

Директива 2000/59/ЕО се отменя.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива.

Член 23

Преглед

1.   Комисията извършва оценка на настоящата директива и представя резултатите от оценката на Европейския парламент и на Съвета до 28 юни 2026 г. Оценката включва и доклад, описващ подробно най-добрите практики за предотвратяване и управление на отпадъците на борда на корабите.

2.   В контекста на Регламент (ЕС) 2016/1625 на Европейския парламент и на Съвета (23), при следващото преразглеждане на мандата на Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ), Комисията оценява също дали следва да бъдат предоставени допълнителни правомощия на ЕАМБ за прилагането на настоящата директива.

Член 24

Транспониране

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до 28 юни 2021 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 25

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 26

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 17 април 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  ОВ C 283, 10.8.2018 г., стр. 61.

(2)  ОВ C 461, 21.12.2018 г., стр. 220.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 9 април 2019 г.

(4)  Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари (ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 81).

(5)  Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

(6)  Директива 2005/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно замърсяването от кораби и относно въвеждането на санкции, включително наказателноправни санкции, за нарушения, свързани със замърсяване (ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 11).

(7)  Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).

(8)  Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

(9)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 г. за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общи правила за финансовата прозрачност на пристанищата (ОВ L 57, 3.3.2017 г., стр. 1).

(13)  Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация и отменяща Директива 93/75/ЕИО на Съвета (ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 10).

(14)  Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно държавния пристанищен контрол (ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 57).

(15)  Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки и за отмяна на Директива 2002/6/ЕО (ОВ L 283, 29.10.2010 г., стр. 1).

(16)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(17)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(18)  Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

(19)  Регламент (ЕО) № 994/98 на Съвета от 7 май 1998 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ (ОВ L 142, 14.5.1998 г., стр. 1).

(20)  Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО (ОВ L 266, 26.9.2006 г., стр. 1).

(21)  Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38).

(22)  Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. за създаване на Комитет по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК) и за изменение на регламентите относно безопасността на морския транспорт и предотвратяването на замърсяването от кораби (ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1).

(23)  Регламент (ЕС) 2016/1625 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 77).


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПЛАНОВЕТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИТЕ

Плановете за приемане и обработка на отпадъците обхващат всички видове отпадъци от кораби, които обичайно посещават пристанището, и са съобразени с размера на пристанището и видовете посещаващи го кораби.

Плановете за приемане и обработка на отпадъците включват следните елементи:

а)

оценка на нуждите от пристанищни приемни съоръжения, като се имат предвид нуждите на корабите, които обичайно посещават пристанището;

б)

описание на вида и капацитета на пристанищните приемни съоръжения;

в)

описание на процедурите за приемане и събиране на отпадъците от кораби;

г)

описание на системата за покриване на разходите;

д)

описание на процедурата за докладване на предполагаеми несъответствия в пристанищните приемни съоръжения;

е)

описание на процедурата за непрекъснати консултации с ползвателите на пристанището, договорните страни от сектора на отпадъците, операторите на терминали и останалите заинтересовани страни; и

ж)

преглед на вида и количествата отпадъци, получени от кораби и обработени в съоръженията.

Плановете за приемане и обработка на отпадъците могат да включват:

а)

обобщение на съответното национално право и процедурата и формалностите за предаване на отпадъци в пристанищни приемни съоръжения;

б)

данни на службата за контакт в пристанището;

в)

описание на оборудването и процесите за предварително третиране за конкретни потоци от отпадъци в пристанището, ако има такива;

г)

описание на методите за записване на действителното използване на пристанищните приемни съоръжения;

д)

описание на методите за записване на количествата на доставените от кораби отпадъци;

е)

описание на управлението на различните потоци отпадъци в пристанището.

Процедурите за приемане, събиране, складиране, третиране и обезвреждане следва във всяко отношение да съответстват на програма за управление на околната среда, водеща до прогресивно намаляване на въздействието на тези дейности върху околната среда. Предполага се, че такова съответствие е налице, ако процедурите са в съответствие с Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета (1).


(1)  Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СТАНДАРТЕН ФОРМАТ НА ФОРМУЛЯРА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В ПРИСТАНИЩНИ ПРИЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Уведомление за предаване на отпадъци на: (впишете името на пристанището на местоназначение, както е посочено в член 6 от Директива (ЕС) 2019/883)

Този формуляр следва да се съхранява на борда на кораба заедно с подходящ дневник за нефтените операции, дневник за товарните операции, дневник за операциите с отпадъци или план за управление на отпадъците, както се изисква съгласно конвенцията MARPOL.

Image 1 Текст на изображението Image 2 Текст на изображението Image 3 Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СТАНДАРТЕН ФОРМАТ НА ПОТВЪРЖДЕНИЕТО ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Представителят, определен от предоставящия приемното съоръжение, издава следния формуляр на капитана на кораб, който е предал отпадъци в съответствие с член 7 от Директива (ЕС) 2019/883.

Настоящият формуляр се съхранява на борда на кораба заедно с подходящ дневник за нефтените операции, дневник за товарните операции, дневник за операциите с отпадъци или план за управление на отпадъците, както се изисква съгласно конвенцията MARPOL.

Image 4 Текст на изображението Image 5 Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

КАТЕГОРИИ РАЗХОДИ И НЕТНИ ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПЛОАТАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРИСТАНИЩНИТЕ ПРИЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Преки разходи

Преки оперативни разходи, които възникват в резултат на действителното предаване на отпадъци от кораби, включително разходните позиции, изброени по-долу.

Непреки разходи

Непреки административни разходи, които възникват в резултат на управлението на системата в пристанището, включително разходните позиции, изброени по-долу.

Нетни приходи

Нетни постъпления от схеми за управление на отпадъците и налично национално/регионално финансиране, включително изброените по-долу приходни елементи.

предоставяне на инфраструктура от пристанищни приемни съоръжения, включително контейнери, цистерни, инструменти за работа, баржи, камиони, приемни съоръжения за отпадъци, инсталации за обработка;

Концесии за ползване под наем на обекти, ако е приложимо, или на оборудването, необходимо за експлоатацията на пристанищни приемни съоръжения;

Действителната работа на пристанищните приемни съоръжения: приемане на отпадъци от кораба, превоз на отпадъци от пристанищните приемни съоръжения към инсталациите за окончателна обработка, поддръжка и почистване на пристанищните приемни съоръжения, разходи за персонал, включително за извънреден труд, доставки на електроенергия, анализ на отпадъците и застраховане;

Подготовка за повторно използване, рециклиране или обезвреждане на отпадъците от корабите, включително разделно събиране на отпадъци;

Управление: фактуриране, издаване на потвърждения за приемането на отпадъци на кораба, докладване;

Разработване и одобряване на плана за приемане и обработка на отпадъците, включително одити на плана и неговото изпълнение;

Актуализиране на плана за приемане и обработка на отпадъците, включително разходи за труд и за консултации, където е приложимо;

Организиране на процедурите за консултации за (повторната) оценка на плана за приемане и обработка на отпадъците;

Управление на системите за уведомяване и системите за покриване на разходите, включително прилагането на намалени такси за „екологични кораби“, предоставянето на ИТ системи на равнище пристанище, статистически анализ, и свързаните с това разходи за труд;

Организация на процедурите за възлагане на обществени поръчки за предоставянето на пристанищни приемни съоръжения, както и за издаването на разрешенията, необходими за предоставянето на пристанищни приемни съоръжения в пристанищата;

Предоставяне на информация на ползвателите на пристанищата чрез разпространение на листовки, поставяне на знаци и плакати в пристанището или публикуване на тази информация на уебсайта на пристанището и електронно предаване на информацията, както се изисква в член 5.

Управление на схеми за управление на отпадъците: Схеми за разширена отговорност на производителя, рециклиране и заявления за национални/регионални фондове и използване на предоставеното финансиране

Други административни разходи: разходи за наблюдение и електронното докладване на освобождаванията, както се изисква в член 9.

Нетни финансови ползи от схемите за разширена отговорност на производителя;

Други нетни приходи от управлението на отпадъците, напр. от схеми за рециклиране;

Финансиране по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР);

Друго финансиране или субсидии за пристанищата за управление на отпадъците и рибарство;


ПРИЛОЖЕНИЕ 5

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 9 ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛЕН 6, ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 8 ОТ ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/883 В ПРИСТАНИЩЕ (ПРИСТАНИЩА) [ВЪВЕДЕТЕ ПРИСТАНИЩЕ] В [ВЪВЕДЕТЕ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА] (1)

Image 6

Текст на изображението

(1)  Ненужното се зачертава.


Top