EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0760

Директива на Съвета от 27 юли 1976 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на устройствата за осветяване на задната регистрационна табела на моторните превозни средства и на техните ремаркета

OJ L 262, 27.9.1976, p. 85–95 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 56 - 66
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 124 - 134
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 124 - 134
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 005 P. 114 - 124
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 005 P. 114 - 124
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 003 P. 205 - 215
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 003 P. 205 - 215
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 003 P. 205 - 215
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 003 P. 205 - 215
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 003 P. 205 - 215
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 003 P. 205 - 215
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 003 P. 205 - 215
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 003 P. 205 - 215
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 003 P. 205 - 215
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 003 P. 18 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 003 P. 18 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 045 P. 9 - 19

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; отменен от 32009R0661 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/760/oj

13/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

18


31976L0760


L 262/85

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 27 юли 1976 година

за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на устройствата за осветяване на задната регистрационна табела на моторните превозни средства и на техните ремаркета

(76/760/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската икономическа общност, и в частност член 100 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Асамблеята (1),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

като има предвид, че техническите изисквания, на които трябва да отговарят моторните превозни средства по силата на националните законодателства, се отнасят, наред с другото, до устройствата за осветяване на задната регистрационна табела;

като има предвид, че в отделните държави-членки тези изисквания са различни; като има предвид, че поради това е необходимо всички държави-членки да приемат еднакви изисквания или като допълнение, или на мястото на съществуващата нормативна уредба в частност с оглед процедурата за типово одобрение на ЕИО, която е предмет на Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобрение на моторните превозни средства и на техните ремаркета (3), да може да се прилага за всеки тип превозно средство;

като има предвид, че с Директива 76/756/ЕИО (4) Съветът прие общите изисквания относно инсталирането на светлинни и светлинно-сигнални устройства на моторните превозни средства и на техните ремаркета;

като има предвид, че посредством хармонизирана процедура за типово одобрение на лампи за осветяване на задната регистрационна табела всяка държава-членка е в състояние да установява съблюдаването на общите конструктивни и изпитвателни изисквания и да уведомява останалите държави-членки за направената констатация, като изпраща копие от сертификата за типово одобрение за компонент, установено за всеки тип устройство за осветяване на задна регистрационна табела; като има предвид, че полагането на знак за типово одобрение на ЕИО за компонент върху всички устройства, произведени в съответствие с одобрения тип, води до отпадане на техническия контрол на тези устройства в останалите държави-членки;

като има предвид, че е желателно да се отчитат някои технически изисквания, приети от Икономическата комисия на ООН за Европа в Регламент № 4 („Единни изисквания за одобряване на устройствата за осветяване на задната регистрационна табела на моторните превозни средства (с изключение на мотоциклетите) и на техните ремаркета“) (5), приложен към Споразумението от 20 март 1958 г. за приемане на единни условия за одобряване и взаимно признаване на одобрението на оборудване и на части на моторни превозни средства;

като има предвид, че сближаването на националните законодателства по отношение на моторните превозни средства включва взаимно признаване между държавите-членки на проверките, извършени от тях на базата на общи изисквания,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Всяка държава-членка издава типово одобрение на ЕИО за компонент за всеки тип устройство за осветяване на задната регистрационна табела, ако той отговаря на конструктивните и изпитвателните изисквания, предвидени в приложения 0, I, III и IV.

2.   Държавата-членка, която е издала типовото одобрение на ЕИО за компонент, приема необходимите мерки, за да следи, доколкото това е необходимо, съответствието на производството с одобрения тип, при нужда в сътрудничество с компетентните органи на останалите държави-членки. Това следене се ограничава до проверки на място.

Член 2

Държавите-членки определят на производителя или на неговия упълномощен представител знак за типово одобрение на ЕИО за компонент, съответстващ на образците, посочени в приложение I, за всеки тип устройство за осветяване на задната регистрационна табела, който те одобряват по силата на член 1.

Държавите-членки приемат всички необходими разпоредби, за да предотвратят използването на знаци, които могат да предизвикат объркване между устройствата за осветяване на задната регистрационна табела, чийто тип е одобрен по силата на член 1, и други устройства.

Член 3

1.   Държавите-членки не могат да забраняват пускането на пазара на устройства за осветяване на задната регистрационна табела на основания, свързани с тяхната конструкция или функциониране, ако те носят знака за типово одобрение на ЕИО за компонент.

2.   Въпреки това, държава-членка може да забрани пускането на пазара на устройства за осветяване на задната регистрационна табела, носещи знака за типово одобрение на ЕИО за компонент, които системно не съответстват на одобрения тип.

Тази държава-членка незабавно уведомява останалите държави-членки и Комисията за приетите мерки, като посочва мотивите за своето решение.

Член 4

Компетентните органи на всяка държава-членка в срок от един месец изпращат на тези на останалите държави-членки копие от сертификатите за типово одобрение за компонент, чийто образец е даден в Приложение II, установени за всеки тип устройство за осветяване на задната регистрационна табела, който те одобряват или отказват да одобрят.

Член 5

1.   Ако държавата-членка, която е издала типовото одобрение на ЕИО за компонент, установи, че определен брой устройства за осветяване на задната регистрационна табела, носещи същия знак за типово одобрение на ЕИО за компонент, не съответстват на типа, който тя е одобрила, тя взема необходимите мерки, с които да гарантира съответствието на производството с одобрения тип. Компетентните органи на тази държава уведомяват тези на останалите държави-членки за взетите мерки, които могат да стигнат до отнемане на типовото одобрение на ЕИО за компонент, когато несъответствието е системно. Споменатите органи вземат същите мерки, ако са уведомени от компетентните органи на друга държава-членка за наличието на такова неспазване на съответствието.

2.   Компетентните органи на държавите-членки се информират взаимно в срок от един месец за отнемането на издадено типово одобрение на ЕИО за компонент, както и за мотивите, обосноваващи тази мярка.

Член 6

Всяко решение за отказ или за отнеме на типово одобрение, или за забрана за пускане на пазара или за употреба, взето по силата на разпоредбите, приети в изпълнение на настоящата директива, съдържа подробни мотиви. То се съобщава на заинтересованата страна, като се посочват средства за правна защита, с които разполага съгласно действащото законодателство в държавите-членки, и сроковете, в които могат да се упражнят тези средства за правна защита.

Член 7

Държавите-членки не могат да отказват да издават типово одобрение на ЕИО за компонент, нито национално типово одобрение за превозно средство на основания, свързани с устройствата за осветяване на задната регистрационна табела, ако същите носят знака за типово одобрение на ЕИО за компонент и ако те са монтирани в съответствие с изискванията, определени в Директива 76/756/ЕИО.

Член 8

Държавите-членки не могат да отказват или да забраняват продажбата, регистрацията, въвеждането в експлоатация или употребата на превозно средство на основания, свързани с устройствата за осветяване на задната регистрационна табела, ако същите носят знака за типово одобрение на ЕИО за компонент и ако те са монтирани в съответствие с изискванията, определени в Директива 76/756/ЕИО.

Член 9

По смисъла на настоящата директива „превозно средство“ е всяко моторно превозно средство, предназначено за движение по пътищата, със или без каросерия, което има най-малко четири колела и максимална проектна скорост над 25 км/час, както и неговите ремаркета, с изключение на релсовите превозни средства, селскостопанските машини и трактори, както и строителната техника.

Член 10

Измененията, които са необходими за привеждане в съответствие с техническия прогрес на изискванията на приложенията, се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 13 от Директива 70/156/ЕИО.

Член 11

1.   Държавите-членки приемат и обнародват необходимите разпоредбите, за да се съобразят с настоящата директива преди 1 юли 1977 г., и незабавно уведомяват Комисията за това. Те прилагат тези разпоредби най-късно от 1 октомври 1977 година.

2.   След като бъде нотифицирана настоящата директива, държавите-членки следят да уведомят своевременно Комисията, за да може същата да представи забележките си по всеки проект за законови, подзаконови или административни разпоредби, които те възнамеряват да приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 12

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юли 1976 година.

За Съвета

Председател

M. VAN DER STOEL


(1)  ОВ С 76, 7.4.1975 г., стр. 37.

(2)  ОВ С 248, 29.10.1975 г., стр. 23.

(3)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 1.

(5)  Документ на Икономическата комисия за Европа Е/ЕCЕ/324 Add. 3 Amend. 1 от 29.10.1975 г.


Списък на приложенията

Приложение 0  (1)

Определение, общи спецификации, цвят на излъчваната светлина, ъгъл на падане на излъчваната светлина, метод на измерване, фотометрични характеристики, съответствие на производството

Приложение I

Изисквания за типово одобрение на ЕИО за компонент и маркировка

Допълнение: примерен знак за типово одобрение на ЕИО за компонент

Приложение II

Образец на сертификат за типово одобрение на ЕИО за компонент

Приложение II  (1)

Точки на измерване за нуждите на изпитването

Приложение IV  (1)

Минимално поле на видимост на повърхността за осветяване


(1)  Техническите изисквания на настоящето приложение са сходни с тези на Регламент № 4 на Икономическата комисия за Европа; по-специално, разделянето на точки е едно и също. Поради това, когато дадена точка от Регламент № 4 няма аналог в настоящата директива, номерът ѝ е даден в скоби за сведение.

ПРИЛОЖЕНИЕ 0

ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ОБЩИ СПЕЦИФИКАЦИИ, ЦВЯТ НА ИЗЛЪЧВАНАТА СВЕТЛИНА, ЪГЪЛ НА ПАДАНЕ НА ИЗЛЪЧВАНАТА СВЕТЛИНА, МЕТОД НА ИЗМЕРВАНЕ, ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

1.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1.1.   Устройство за осветяване на задната регистрационна табела

„Устройство за осветяване на задната регистрационна табела“ е устройството, използвано за осветяване на мястото за разполагане на задната регистрационна табела; то може да се състои от различни оптични елементи.

5.   ОБЩИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Всеки образец трябва да удовлетворява спецификациите, определени в точка 9 (1).

Конструкцията на устройството трябва да е такава, че повърхността за осветяване да е видима отзад по цялата си площ в полето на видимост, отбелязано на чертежа в Приложение IV.

Всички измервания се провеждат чрез настройване на лампата с нажежаема жичка или на лампите на устройството за осветяване на минималния светлинен поток, предписан за изпитвателното напрежение от стандарта, предвиден за лампата с нажежаема жичка или лампите на устройството за осветяване.

6.   ЦВЯТ НА ИЗЛЪЧВАНАТА СВЕТЛИНА

Цветът на светлината, излъчвана от фара на устройството за осветяване, трябва да е бял, но достатъчно неутрален, за да не променя значително цвета на регистрационната табела.

7.   ЪГЪЛ НА ПАДАНЕ НА ИЗЛЪЧВАНАТА СВЕТЛИНА

Производителят на устройството за осветяване определя условията за монтаж на това устройство спрямо мястото, предназначено за регистрационната табела: устройството трябва да заеме такова положение, че в нито една точка на повърхността за осветяване ъгълът на падане на светлината върху повърхността на табелата да не надвишава 82°, като този ъгъл е измерен спрямо външния край на осветяващата ивица, който е най-отдалечен от повърхността на регистрационната табела. Когато устройството има няколко светлини, това изискване се прилага само за частта от табелата, предназначена за осветяване от съответната светлина.

Устройството трябва да е проектирано така, че никакъв светлинен лъч да не се насочва директно назад, с изключение на лъчите червена светлина в случая, когато устройството е комбинирано или групирано със задeн фар.

8.   МЕТОД НА ИЗМЕРВАНЕ

Измерванията на яркостта се правят върху лист матова бяла попивателна хартия, който има коефициент на дифузно отражение най-малко 70 % и размери, равни на тези на регистрационната табела, и който е поставен на мястото, което обикновено се заема от регистрационната табела, на 2 мм пред нейната опора.

Измерванията на яркостта се правят перпендикулярно на повърхността на хартията в точките, чието положение е посочено в Приложение III в зависимост от предназначението на устройството, като всяка точка представлява кръг с диаметър 25 мм.

9.   ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Яркостта B трябва да е най-малкото равна на 2,5 кд/м2 във всяка точка на измерване, определена в Приложение III.

Градиентът на яркост между стойностите B1 и B2, измерени в произволни две точки 1 и 2, избрани измежду горепосочените, не може да надвишава 2 × B0/cм, като В0 е минималната яркост, отчетена в различните точки на измерване, тоест:

Formula

10.   СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Всяка устройство за осветяване на задната регистрационна табела, носещо знака за типово одобрение на ЕИО за компонент, трябва да съответства на одобрения тип.

За всяко устройство, произволно взето от производствена серия, яркостта B не може да е по-ниска от 2 кд/м2 и във формулата за градиента коефициентът 2 може да се замени с 3.


(1)  Тези спецификации дават възможност да се осигури добра видимост на регистрационната табела, когато наклонът на регистрационната табела върху превозното средство не надвишава 30° от двете страни на вертикалата.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕИО ЗА КОМПОНЕНТИ МАРКИРОВКА

1.   ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕИО ЗА КОМПОНЕНТ

1.1.   Заявлението за типово одобрение на ЕИО за компонент се подава от притежателя на производствената или търговската марка или от неговия упълномощен представител.

За всеки тип устройство за осветяване на задната регистрационна табела, заявлението се придружава от:

1.2.1.

указване, което уточнява дали устройството за осветяване е предвидено да осветява широка табела (520 × 120 мм), висока табела (340 × 240 мм) или и двете;

1.2.2.

кратко техническо описание, което уточнява типа и мощността на лампата или лампите с нажежаема жичка, предвидени от производителя;

1.2.3.

достатъчно подробни чертежи, в три екземпляра, за да може да се идентифицира типът, и на които е показано геометричното положение на монтажа на устройството за осветяване по отношение на пространството, заемано от регистрационната табела, както и контурите на зоната, предназначена за осветяване;

1.2.4.

два образеца, снабдени с предвидената лампа или лампи с нажежаема жичка.

2.   ОБОЗНАЧЕНИЯ

2.1.   Образците на тип устройство за осветяване на задната регистрационна табела, представени за типово одобрение на ЕИО за компонент, трябва да носят производствената или търговската марка на заявителя; тази марка трябва да е ясна, четлива и незаличима.

2.2.   Всяко устройство трябва да има както на оптичните стъкла, така и на главното тяло, достатъчно място за знака за типово одобрение за компонент; това място трябва да е посочено на чертежите, споменати в точка 1.2.3.

3.   ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕИО ЗА КОМПОНЕНТ

3.1.   Когато всички образци, представени в съответствие с точка 1, удовлетворяват разпоредбите на точка 5, 6, 7, 8 и 9 от Приложение 0, се издава типово одобрение на ЕИО за компонент и се определя номер на типово одобрение за компонент.

3.2.   Този номер не се определя за друг тип устройство за осветяване на задната регистрационна табела.

3.3.   Когато е заявено искане за типово одобрение на ЕИО за компонент за тип светлинно или светлинно сигнално устройство, което включва устройство за осветяване на задната регистрационна табела и други светлини, може да се определи единен знак за типово одобрение на ЕИО за компонент при условие че устройството за осветяване на задната регистрационна табела отговаря на изискванията на настоящата директива и че всяка една от останалите светлини, представляващи част от светлинното или светлинно-сигналното устройство, за което е заявено искане за типово одобрение на ЕИО за компонент, съответства на специалната директива, приложима за нея.

4.   МАРКИРОВКА

4.1.   Всяко устройство за осветяване на задната регистрационна табела, което съответства на тип, одобрен съгласно настоящата директива, трябва да носи знака за типово одобрение на ЕИО за компонент.

4.2.   Този знак се състои от правоъгълник, обграждащ малката буква „е“, последвана от опознавателната буква/и или номер на държавата-членка, издала типовото одобрение:

1

за Германия,

2

за Франция,

3

за Италия,

4

за Холандия,

6

за Белгия,

11

за Обединеното кралство,

13

за Люксембург,

DK

за Дания,

IRL

за Ирландия,

и номера на типовото одобрение на ЕИО за компонент, който съответства на номера на сертификата за типово одобрение на ЕИО за компонент, съставено за типа устройство за осветяване.

4.3.   Номерът на типовото одобрение на ЕИО за компонент трябва да се постави близо до правоъгълника, обграждащ буквата „е“, в произволно положение спрямо него.

4.4.   Знакът за типово одобрение на ЕИО за компонент трябва да се положи върху оптичното стъкло или върху едно от оптичните стъкла по такъв начин, че да е ясен, четлив и незаличим, дори когато устройствата за осветяване на задната регистрационна табела са монтирани върху превозното средство.

4.5.   Примерен знак за типово одобрение на ЕИО за компонент е даден в допълнението.

4.6.   В случай на определяне на единен номер за типово одобрение на ЕИО за компонент, предвиден в точка 3.3, за тип светлинно и светлинно-сигнално устройство, включващо устройство за осветяване на задната регистрационна табела и други светлини, може да се положи само един знак за типово одобрение на ЕИО, състоящ се от:

правоъгълник, обграждащ буквата „е“, последвана от опознавателния номер или група букви на държавата-членка, издала типовото одобрение на ЕИО за компонент,

номера на типовото одобрение на ЕИО за компонент,

допълнителните символи, предвидени в различните директиви, по силата на които е издадено типовото одобрение на ЕИО за компонент.

4.7.   Размерите на различните компоненти на този знак не трябва да са по-малки от най-голямата стойност на минималните размери, определени за отделните маркировки от директивите, съгласно които е издадено типовото одобрение на ЕИО за компонент

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕИО

(Максимален формат: А 4 (210 × 297 мм))

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТОЧКИ НА ИЗМЕРВАНЕ ЗА ИЗПИТВАНЕТО

а)

Устройства за осветяване на висока табела (340 × 240 мм)

Image

б)

Устройства за осветяване на широка табела (520х120 мм)

Image

a = 25 мм

b = 95 мм

c = 100 мм

d = 90 мм

e = 70 мм

Бележка: В случая на устройства, предназначени за едновременно осветяване на висока и на широка табела, използваните точки на измерване се получават чрез комбинирането на двата горни чертежа в зависимост от контура, даден от конструктора или от производителя. Въпреки това, когато разстоянието между две точки на измерване е по-малко от 30 мм, се използва само едната от тези точки.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

МИНИМАЛНО ПОЛЕ НА ВИДИМОСТ НА ПОВЪРХНОСТТА ЗА ОСВЕТЯВАНЕ

Image


Top