EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1128

Регламент (ЕС) 2017/1128 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазарТекст от значение за ЕИП.

OB L 168, 30.6.2017, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/06/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1128/oj

30.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 168/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1128 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 юни 2017 година

за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Безпрепятственият достъп в рамките на Съюза до услуги за онлайн съдържание, които се предоставят по законосъобразен начин на потребителите в техните държави членки на пребиваване, е важен за гладкото функциониране на вътрешния пазар и за ефективното прилагане на принципите на свободно движение на хора и услуги. Тъй като вътрешният пазар включва пространство без вътрешни граници, което се основава, inter alia, на свободното движение на хора и услуги, е необходимо да се гарантира, че потребителите могат да използват преносими услуги за онлайн съдържание, които предлагат достъп до съдържание като музика, игри, филми, развлекателни програми или спортни събития, не само на територията на тяхната държава членка на пребиваване, но и когато временно се намират в друга държава членка за цели като развлечения, пътешествия, служебни пътувания или мобилност с учебна цел. Ето защо пречките, които затрудняват достъпа и използването на тези услуги в такива случаи, следва да се премахнат.

(2)

Технологичното развитие, което доведе до все по-голямо разпространение на преносими изделия, като преносими компютри, таблети и смартфони, непрекъснато улеснява използването на услугите за онлайн съдържание, като осигурява достъп до тях независимо от местоположението на потребителите. Налице е бързо растящо търсене от страна на потребителите във връзка с достъпа до съдържание и иновативни онлайн услуги не само в тяхната държава на пребиваване, но и когато временно се намират в друга държава членка.

(3)

Все по-често потребителите сключват договори с доставчици на услуги с цел предоставянето на услуги за онлайн съдържание. Въпреки това потребителите, които временно се намират в държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване, често не могат да продължат да имат достъп и да използват услугите за онлайн съдържание, за които по законосъобразен начин са придобили правото на достъп и на използване в своята държава членка на пребиваване.

(4)

Съществуват редица пречки, които възпрепятстват предоставянето на услуги за онлайн съдържание на потребителите, които временно се намират в друга държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване. Някои онлайн услуги включват съдържание, като музика, игри, филми или развлекателни програми, което е закриляно с авторско право или сродни права съгласно правото на Съюза. Понастоящем пречките пред трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание се различават в отделните сектори. Пречките произтичат от факта, че правата за предаване на съдържанието, закриляно с авторско право или сродни права, като аудио-визуални произведения например, често са лицензионни за съответната територия, както и от факта, че доставчиците на услуги за онлайн съдържание могат да изберат да обслужват само определени пазари.

(5)

Същото се отнася за съдържание, като спортните събития, което не е закриляно с авторско право или сродни права съгласно правото на Съюза, но може да е закриляно с авторско право или сродни права съгласно националното право или с друго специално национално законодателство и което често е лицензирано от организаторите на съответните спортни прояви или се предлага от доставчиците на услуги за онлайн съдържание на определена територия. Предаването на такова съдържание от излъчващи организации е закриляно със сродни права, които бяха хармонизирани на равнището на Съюза. Освен това, предаването на такова съдържание често включва елементи, закриляни с авторско право, като музика, видео или графики в началото или края на съответното предаване. Също така някои аспекти на предаването на такова съдържание, по-специално във връзка с излъчване на събития от първостепенна важност за обществото, както и с кратки новинарски репортажи за събития от значителен обществен интерес бяха хармонизирани с Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4). На последно място, аудио-визуалните медийни услуги по смисъла на Директива 2010/13/ЕС включват услуги, които осигуряват достъп до съдържание, като спортни събития, новини или текущи събития.

(6)

Във все по-голяма степен услугите за онлайн съдържание се предлагат в пакет, където съдържанието, което не е закриляно с авторско право или сродни права, е неделимо от съдържанието, закриляно с авторско право или сродни права, без значително да се намалява стойността на услугата, предоставяна на потребителите. Такъв е по-специално случаят с допълнителното съдържание, като спортни събития или други прояви от значителен интерес за потребителите. За да могат доставчиците на услуги за онлайн съдържание да предоставят на потребителите пълен достъп до услугите си за онлайн съдържание, когато потребителите временно се намират в друга държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване, е необходимо настоящият регламент да обхваща и такова съдържание, използвано от услугите за онлайн съдържание, и поради това да се прилага към аудио-визуалните медийни услуги по смисъла на Директива 2010/13/ЕС, както и към предаванията на всички излъчващи организации.

(7)

Правата върху закриляни с авторско право произведения и други закриляни със сродни права обекти (наричани по-долу „произведения и други закриляни обекти“) са хармонизирани, inter alia, в директиви 96/9/ЕО (5), 2001/29/ЕО (6), 2006/115/ЕО (7) и 2009/24/ЕО (8) на Европейския парламент и на Съвета. Разпоредбите на международните споразумения в областта на авторското право и сродните му права, сключени от Съюза, по-специално Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост, приложено като Приложение 1В към Споразумението за създаване на Световната търговска организация от 15 април 1994 г., Договорът на СОИС от 20 декември 1996 г. и Договорът на СОИС за изпълненията и звукозаписите от 20 декември 1996 г. със съответните изменения съставляват неразделна част от правната уредба на Съюза. Правото на Съюза следва, доколкото е възможно, да се тълкува в съответствие с международното право.

(8)

От съществено значение е доставчиците на услуги за онлайн съдържание, които използват произведения или други закриляни обекти, като книги, аудио-визуални произведения, записана музика или предавания, да имат правото да използват това съдържание за съответната територия.

(9)

Предаването от страна на доставчиците на услуги за онлайн съдържание на съдържание, което е закриляно с авторско право или сродни права, изисква разрешение от носителите на съответните права, като автори, изпълнители, продуценти или излъчващи организации, във връзка със съдържанието, включено в предаването. Това е също така вярно, когато такова предаване се извършва, за да може потребителят да изтегли елемент, за да използва услугата за онлайн съдържание.

(10)

Получаването на лиценз за съответните права не винаги е възможно, по-специално когато те са върху съдържание, за което има изключителен лиценз. За да се гарантира ефективното зачитане на териториалната изключителност, доставчиците на услуги за онлайн съдържание често вземат мерки в лицензионните си договори с носителите на правата, включително излъчващи организации или организаторите на събития, срещу това абонатите им да имат достъп до услугата им и да я използват извън територията, за която доставчиците притежават лиценз. Поради тези договорни ограничения, наложени на доставчиците, те трябва да предприемат мерки, като забрана на достъпа до услугите им от интернет протокол (IP) адреси извън съответната територия. Поради това една от пречките пред трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание се съдържа в договорите, сключвани между доставчиците на услуги за онлайн съдържание и техните абонати, в които са отразени клаузите за териториално ограничаване, включени в договорите между тези доставчици и носителите на права.

(11)

С цел постигане на баланс между целта за закрила на правата върху интелектуална собственост и основните свободи, гарантирани с Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), следва да се взема предвид съдебната практика на Съда на Европейския съюз.

(12)

Поради това целта на настоящия регламент е да се приспособи хармонизираната правна рамка за авторското право и сродните му права и да се изработи общ подход към предоставянето на услуги за онлайн съдържание на абонатите, които временно се намират в държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване, като се премахнат пречките пред трансграничната преносимост на услуги за онлайн съдържание, които се предоставят по законосъобразен начин. Настоящият регламент следва да осигури трансгранична преносимост на услуги за онлайн съдържание във всички засегнати сектори и съответно да предостави на потребителите допълнителни средства за достъп до онлайн съдържание по законосъобразен начин, без да се засяга високото равнище на закрила, осигурено с авторското право и сродните му права в Съюза, без да се променят съществуващите лицензионни модели, като например териториалното лицензиране, и без да се засягат съществуващите финансови механизми. Понятието трансгранична преносимост на услуги за онлайн съдържание следва ясно да се разграничи от понятието трансграничен достъп на потребителите до услуги за онлайн съдържание, предоставяни в държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване, което не попада в обхвата на настоящия регламент.

(13)

Предвид съществуващите инструменти на Съюза в областта на данъчното облагане е необходимо областта на данъчното облагане да бъде изключена от обхвата на настоящия регламент. Поради това настоящият регламент не следва да засяга прилагането на разпоредби, свързани с данъчното облагане.

(14)

Настоящият регламент определя няколко понятия, необходими за неговото прилагане, включително държавата членка на пребиваване. Държавата членка на пребиваване следва да се определи, като се вземат предвид целите на настоящия регламент и необходимостта да се гарантира еднаквото му прилагане в Съюза. Определението за държава членка на пребиваване предполага, че абонатът пребивава действително и трайно в тази държава членка. Доставчик на услуги за онлайн съдържание, извършил проверка по отношение на държавата членка на пребиваване в съответствие с настоящия регламент, следва да може да приеме за целите на настоящия регламент, че проверената държава членка на пребиваване е единствената държава членка на пребиваване на абоната. Доставчиците не следва да бъдат задължени да проверяват дали абонатите им са абонирани и за услуги за онлайн съдържание в друга държава членка.

(15)

Настоящият регламент следва да се прилага към услугите за онлайн съдържание, които, след като доставчиците са получили съответните права от носителите им за дадена територия, се предоставят на техните абонати въз основа на договор по всякакъв начин, включително поточно предаване, изтегляне, чрез приложения или каквато и да е друга техника, която позволява използването на това съдържание. За целите на настоящия регламент следва да се приеме, че понятието „договор“ обхваща всяко споразумение между доставчик и абонат, включително всяка договореност, с която абонатът приема реда и условията за предоставянето на услуги за онлайн съдържание, било то срещу или без парично плащане. Регистрацията за получаване на предупреждения във връзка със съдържанието или самото приемане на HTML бисквитки не следва да се счита за договор за предоставяне на услуги за онлайн съдържание за целите на настоящия регламент.

(16)

Онлайн услугите, които не са аудио-визуални медийни услуги по смисъла на Директива 2010/13/ЕС и които използват произведения, други закриляни обекти или предавания на излъчващите организации само като допълнение, не следва да попадат в обхвата на настоящия регламент. Такива услуги включват уебсайтове, които използват произведения или други закриляни обекти само като допълнение, например графични елементи или музика като фон, като основната цел на тези уебсайтове е продажбата на стоки например.

(17)

Настоящият регламент следва да се прилага само за услугите за онлайн съдържание, до които абонатите могат действително да имат достъп и да използват в своята държава членка на пребиваване, независимо от мястото, тъй като не е целесъобразно да се изисква от доставчиците на услуги за онлайн съдържание, които не предлагат преносими услуги за онлайн съдържание в държавата членка на пребиваване на абоната, да предлагат такива в чужбина.

(18)

Настоящият регламент следва да се прилага за услугите за онлайн съдържание, които се предоставят срещу парично плащане. Доставчиците на такива услуги могат да проверяват държавата членка на пребиваване на абонатите си. Правото на използване на услуга за онлайн съдържание следва да се счита за придобито вследствие на парично плащане, независимо дали то е извършено непосредствено на доставчика на услугата за онлайн съдържание или на друга страна, например доставчик, предлагащ пакет, съчетаващ електронна съобщителна услуга и услуга за онлайн съдържание, предоставяна от друг доставчик. За целите на настоящия регламент заплащането на задължителна такса за обществени услуги за радио- и телевизионно разпръскване не следва да се разглежда като парично плащане за услуга за онлайн съдържание.

(19)

Доставчиците на услуги за онлайн съдържание не следва да изискват от своите абонати никакви допълнителни такси за осигуряването на трансгранична преносимост на услуги за онлайн съдържание в съответствие с настоящия регламент. При все това е възможно за достъпа до и използването на услугите за онлайн съдържание в държави членки, различни от държавата членка на пребиваване на абонатите, за последните да се прилагат такси, дължими на операторите на електронни съобщителни мрежи, използвани за достъп до тези услуги.

(20)

Доставчиците на услуги за онлайн съдържание, които се предоставят без парично плащане, обикновено не проверяват държавата членка на пребиваване на абонатите си. Включването на такива услуги за онлайн съдържание в обхвата на настоящия регламент би представлявало съществена промяна в начина, по който тези услуги се предоставят, и би породило несъразмерни разходи. Въпреки това изключването на тези услуги от обхвата на настоящия регламент би означавало, че доставчиците на тези услуги няма да могат да се възползват от правния механизъм, предвиден в настоящия регламент, който дава възможност на доставчиците на услуги за онлайн съдържание да предлагат трансгранична преносимост на такъв вид услуги, дори когато решат да инвестират в средства, позволяващи проверка на държавата членка на пребиваване на абоната. Съответно доставчиците на услуги за онлайн съдържание, предоставяни без парично плащане, следва да имат възможност да изберат дали да бъдат включени в обхвата на настоящия регламент, при условие че спазват изискванията за проверка на държавата членка на пребиваване на своите абонати. Ако тези доставчици се възползват от тази възможност, те следва да изпълняват същите задължения като наложените с настоящия регламент на доставчиците на услуги за онлайн съдържание, които се предоставят срещу парично плащане. Освен това те следва своевременно да информират абонатите, съответните носители на авторско право и сродни права и съответните носители на всякакви други права върху съдържанието на услугата за онлайн съдържание за решението си да използват тази възможност. Тази информация би могла да бъде предоставена на уебсайта на доставчика.

(21)

За да се осигури трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание, е необходимо да се изисква от доставчиците на услуги за онлайн съдържание, включени в обхвата на настоящия регламент, да дават възможност на абонатите да използват тези услуги в държавата членка, в която временно се намират, по същия начин, както в държавата членка на пребиваване на абоната. Абонатите следва да имат достъп до услуги за онлайн съдържание, предлагащи същото съдържание, на същите видове и брой устройства и за същия брой ползватели и диапазон от възможности, както предлаганите в тяхната държава членка на пребиваване. От съществено значение е задължението за осигуряване на трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание да е обвързващо и следователно страните не следва да могат да го изключват, да предвиждат дерогации от него или да променят последиците му. Всякакви действия от страна на доставчик, които биха възпрепятствали абонатите да имат достъп или да използват услугата, докато временно се намират в държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване, например ограничения на възможностите на услугата или качеството на доставката на услугата, следва да се считат за заобикаляне на задължението за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание и поради това — в противоречие с настоящия регламент.

(22)

Изискването услугите за онлайн съдържание, доставени на абонати, които временно се намират в държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване, да са със същото качество както в държавата членка на пребиваване, може да доведе до по-високи разходи за доставчиците на услуги за онлайн съдържание, а оттам — и за абонатите. Ето защо не е целесъобразно с настоящия регламент да се изисква доставчиците да осигуряват качество на доставка на такива услуги, което би надвишило това при местния онлайн достъп, избран от абоната, докато временно се намира в друга държава членка. В такива случаи доставчикът следва да не носи отговорност, ако качеството на доставката на услугата е по-ниско. Независимо от това, ако доставчикът изрично гарантира определено качество на доставка за абонатите, които временно се намират в друга държава членка, той следва да е обвързан с тази гаранция. Въз основа на информацията, с която разполага, доставчикът следва да предоставя предварително на абонатите си информация относно качеството на доставка на услугата за онлайн съдържание в държави членки, различни от тяхната държава членка на пребиваване, по-специално във връзка с факта, че е възможно качеството на доставка да е различно от приложимото в тяхната държава членка на пребиваване. Доставчикът не следва да има задължението да търси активно информация относно качеството на доставка на услугата в държави членки, различни от държавата членка на пребиваване на абоната. Съответната информация би могла да бъде предоставена на уебсайта на доставчика.

(23)

За да могат доставчиците на услуги за онлайн съдържание, попадащи в обхвата на настоящия регламент, да изпълнят задължението за осигуряване на трансгранична преносимост на услугите си, без да придобиват съответните права в друга държава членка, е необходимо да се предвиди, че тези доставчици следва винаги да имат право да предоставят такива услуги на абонати, когато те временно се намират в държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване. Това следва да се постигне, като се предвиди, че в рамките на настоящия регламент предоставянето, достъпът и използването на такава услуга за онлайн съдържание следва да се считат за извършени в държавата членка на пребиваване на абоната. Този правен механизъм следва да се прилага единствено с цел осигуряване на трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание. Услуга за онлайн съдържание следва да се счита за предоставена по законосъобразен начин, ако както услугата, така и съдържанието са предоставени по законосъобразен начин в държавата членка на пребиваване. Настоящият регламент, и по-специално правният механизъм, чрез който предоставянето, достъпът и използването на услуга за онлайн съдържание се считат за извършени в държавата членка на пребиваване на абоната, не са пречка доставчикът на услуги да осигури възможност на абоната допълнително да получи достъп и да използва съдържание, предлагано по законосъобразен начин от доставчика в държавата членка, в която абонатът временно се намира.

(24)

По отношение на лицензирането във връзка с авторското право или сродните му права предвиденият в настоящия регламент правен механизъм означава, че съответните действия по възпроизвеждане, публично представяне и разпространение на произведения и други закриляни обекти, както и действия по извличане или повторна употреба във връзка с бази данни, закриляни със sui generis права, които се извършват при предоставяне на услугата на абонати, които временно се намират в държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване, следва да се считат за извършени в държавата членка на пребиваване на абонатите. Ето защо следва да се счита, че доставчиците на услуги за онлайн съдържание, които попадат в обхвата на настоящия регламент, извършват тези действия въз основа на необходимите разрешения от съответните носители на права за държавата членка на пребиваване на техните абонати. Когато доставчиците имат правото да извършват действия по публично представяне или по възпроизвеждане в държавата членка на пребиваване на абонатите въз основа на разрешение от съответните носители на права, абонатите, които временно се намират в държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване, следва да имат достъп и да използват услугата и когато е необходимо, да извършват съответните действия по възпроизвеждане, като изтегляне например, които те биха имали право да извършат в своята държава членка на пребиваване. Предоставянето на услуга за онлайн съдържание от доставчици на абонати, които временно се намират в държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване, и достъпът и използването на услугата от тези абонати съгласно настоящия регламент не следва да съставляват нарушение на авторското право или на сродните му права или на други права от значение за предоставянето, достъпа и използването на услугата за онлайн съдържание.

(25)

Доставчиците на услуги за онлайн съдържание, които попадат в обхвата на настоящия регламент, не следва да носят отговорност за нарушаване на каквито и да било договорни клаузи, противоречащи на задължението за осигуряване на възможност на абонатите им да използват услугата в държавата членка, в която временно се намират. Поради това не следва да се прилагат договорните клаузи, предназначени за забрана или ограничаване на трансграничната преносимост на такива услуги за онлайн съдържание. Не следва да се допуска доставчиците и носителите на права, свързани с предоставянето на услуги за онлайн съдържание, да заобикалят прилагането на настоящия регламент, като избират правото на трета държава като приложимо право за договорите между тях. Същото следва да се прилага и по отношение на договорите, сключвани между доставчиците и абонатите.

(26)

Настоящият регламент следва да осигурява възможност на абонатите да използват услугите за онлайн съдържание, за които са абонирани в тяхната държава членка на пребиваване, когато временно се намират в друга държава членка. Абонатите следва да имат право на трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание само ако пребивават в държава — членка на Съюза. Ето защо настоящият регламент следва да задължава доставчиците на услуги за онлайн съдържание да проверяват с помощта на разумни, пропорционални и ефективни средства държавата членка на пребиваване на своите абонати. За тази цел доставчиците следва да използват средствата за проверка, изброени в настоящия регламент. Това не изключва договарянето между доставчиците и носителите на права относно тези средства за проверка в границите, определени от настоящия регламент. Целта на този списък е да се осигури правна сигурност по отношение на средствата за проверка, които доставчиците следва да използват, както и да се ограничи намесата в неприкосновеността на личния живот на абонатите. Във всеки отделен случай следва да се вземат предвид ефективността и пропорционалността на конкретното средство за проверка в съответната държава членка и по отношение на конкретния вид услуга за онлайн съдържание. Когато държавата членка на пребиваване на абоната не може да бъде проверена с достатъчна степен на сигурност въз основа на едно средство за проверка, доставчиците следва да използват две средства за проверка. Когато доставчикът има основателни съмнения по отношение на държавата членка на пребиваване на абоната, доставчикът следва да може да повтори проверката на държавата членка на пребиваване на абоната. Доставчикът следва да прилага необходимите технически и организационни мерки съгласно приложимите правила за защита на данните за обработване на личните данни, събирани за целите на проверката на държавата членка на пребиваване на абоната съгласно настоящия регламент. Примери за такива мерки включват предоставяне на прозрачна информация на физическите лица относно методите, използвани за проверката, и относно целите ѝ, както и подходящи мерки за сигурност.

(27)

За да провери държавата членка на пребиваване на абоната, доставчикът на услуга за онлайн съдържание следва при възможност да използва информацията, с която разполага доставчикът, като например информация за фактурирането. По отношение на договорите, сключени преди началната дата на прилагане на настоящия регламент, и по отношение на проверката, извършена при подновяване на договор, доставчикът следва да може да поиска от абоната да предостави необходимата информация за проверка на държавата членка на пребиваване на абоната само когато тя не може да се определи въз основа на информацията, с която доставчикът вече разполага.

(28)

Проверки на IP адрес, извършвани съгласно настоящия регламент, следва да се провеждат в съответствие с директиви 95/46/ЕО (9) и 2002/58/ЕО (10) на Европейския парламент и на Съвета. Освен това, за целите на проверката на държавата членка на пребиваване на абоната не е важно точното местоположение на абоната, а по-скоро държавата членка, в която абонатът осъществява достъп до услугата. Поради това не следва нито да се събират, нито да се обработват данни относно точното местоположение на абоната или други лични данни за тази цел. Когато доставчикът има основателни съмнения относно държавата членка на пребиваване на абоната и извършва проверка на IP адрес, за да провери държавата членка на пребиваване, единствената цел на такъв вид проверка следва да бъде за установяване дали абонатът има достъп или използва услугата за онлайн съдържание в рамките на държавата членка на пребиваване или извън нея. Следователно в тези случаи данните, получени в резултат на проверка на IP адреси, следва да се събират само в двоичен формат и в съответствие с приложимите правила за защита на данните. Доставчикът не следва да надхвърля това ниво на точност.

(29)

Носителите на авторско право, сродни права или други права върху съдържанието във връзка с услуги за онлайн съдържание следва да запазят правото си да упражняват договорната си свобода да разрешават достъп до съдържание, което се предоставя, достъпва и използва съгласно настоящия регламент без проверка от страна на държавата членка на пребиваване. Това може да е от особено значение в сектори, като музикалния и свързания с електронните книги. Всички носители на права следва да имат възможност да вземат самостоятелно такива решения, когато сключват договори с доставчиците на услуги за онлайн съдържание. Договорите между доставчиците и носителите на права не следва да ограничават възможността носителите на права да оттеглят подобни разрешения, при условие че отправят подходящо предизвестие на доставчика. Разрешението, дадено от отделен носител на права, само по себе си не освобождава доставчика от задължението за проверка на държавата членка на пребиваване на абоната. Само когато всички носители на авторското право, сродните му права или други права върху съдържание, използвано от доставчика, вземат решение да разрешат достъп до съдържание, което се предоставя, достъпва и използва без проверка на държавата членка на пребиваване на абоната, задължението за проверка следва да не се прилага, а договорът между доставчика и абоната за предоставяне на услуга за онлайн съдържание следва да се използва за определяне на държавата членка на пребиваване на абоната. Всички останали аспекти на настоящия регламент следва да останат приложими в такива случаи.

(30)

Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-долу „Хартата“). Съответно настоящият регламент следва да се тълкува и прилага съгласно тези права и принципи, и в частност съгласно правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, правото на свобода на изразяването на мнения, свободата на стопанската инициатива и правото на собственост, включително правата върху интелектуалната собственост. При обработването на лични данни съгласно настоящия регламент следва да се спазват основните права, включително правото на зачитане на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни съгласно членове 7 и 8 от Хартата, и е от съществено значение това обработване да се извършва съгласно директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО. По-специално доставчиците на услуги за онлайн съдържание следва да гарантират, че всяко обработване на лични данни съгласно настоящия регламент е необходимо, разумно и пропорционално с оглед постигане на съответната цел. Когато авторизирането на абонат е достатъчно с оглед на предоставяне на услугата, не следва да се изисква идентифицирането му. Данните, събирани съгласно настоящия регламент за целите на проверката на държавата членка на пребиваване, не следва да се съхраняват от доставчика по-дълго от необходимото за приключване на подобна проверка. Такива данни следва да бъдат незабавно и безвъзвратно унищожени след приключване на проверката. Това се прилага обаче, без да се засяга съхраняването на данни, които са събрани за друга законна цел, при спазване на приложимите правила за защита на личните данни, включително правилата за съхранение на тези данни.

(31)

Договорите, съгласно които се лицензира съдържание, обикновено се сключват за относително дълъг срок. По тази причина и за да се гарантира, че всички потребители, пребиваващи в Съюза, могат да се възползват своевременно от трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание при равни условия и без ненужно забавяне, настоящият регламент следва да се прилага и към договори, които са сключени, както и права, които са придобити преди началната дата на прилагането му, ако тези договори и права са от значение за трансграничната преносимост на услугата за онлайн съдържание, предоставена след тази дата. Такова прилагане на настоящия регламент е необходимо и за да се гарантират еднакви условия за доставчиците на услуги за онлайн съдържание, попадащи в обхвата на настоящия регламент и упражняващи дейност на вътрешния пазар, по-специално за МСП, като се даде възможност на доставчиците, сключили договори с носителите на права за дълъг срок, да предлагат трансграничната преносимост на абонатите си, независимо от възможността на доставчиците да предоговорят тези договори. Нещо повече, такова прилагане на настоящия регламент следва да гарантира, че когато доставчиците предприемат необходимото за трансграничната преносимост на услугите си, те ще могат да предлагат такава преносимост по отношение на цялото им онлайн съдържание. Това следва също така да се прилага по отношение на доставчиците на услуги за онлайн съдържание, които предлагат пакети, съчетаващи електронни съобщителни услуги с услуги за онлайн съдържание. На последно място, такова прилагане на настоящия регламент следва също така да освободи носителите на права от необходимостта да предоговарят своите действащи лицензионни договори, за да могат доставчиците да предлагат трансгранична преносимост на своите услуги.

(32)

Съответно, тъй като настоящият регламент ще се прилага към някои договори, които са сключени, както и права, които са придобити преди началната дата на прилагането му, е целесъобразно да се предвиди и разумен срок между датата на влизане в сила на настоящия регламент и началната дата на прилагането му, за да се даде възможност на носителите на права и доставчиците на услуги за онлайн съдържание, попадащи в обхвата на настоящия регламент, да предприемат необходимите мерки, за да се приспособят към новото положение, а на доставчиците да се даде възможност да изменят условията за използване на услугите им. Промените в условията за използване на услуги за онлайн съдържание, предлагани в пакети, съчетаващи електронна съобщителна услуга и услуга за онлайн съдържание, които са внесени единствено с цел спазване на изискванията на настоящия регламент, не следва да пораждат за абонатите никакво право съгласно националната правна уредба за транспониране на нормативната уредба за електронните съобщителни мрежи и услуги да прекратят договори за предоставяне на такива електронни съобщителни услуги.

(33)

Настоящият регламент цели повишаване на конкурентоспособността чрез насърчаване на иновациите в сферата на услугите за онлайн съдържание и чрез привличане на повече потребители. Настоящият регламент не следва да засяга прилагането на правилата за конкуренцията, и по-специално членове 101 и 102 ДФЕС. Правилата, предвидени в настоящия регламент, не следва да се използват за ограничаване на конкуренцията по начин, който противоречи на ДФЕС.

(34)

Настоящият регламент не следва да засяга прилагането на Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (11), и по-специално дял III от нея. Настоящият регламент е в съответствие с целта за улесняване на законосъобразния достъп до съдържание, закриляно с авторско право или сродни права, както и свързани с това услуги.

(35)

За да се постигне целта за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в Съюза, е целесъобразно да се приеме регламент, доколкото той е пряко приложим в държавите членки. Това е необходимо, за да се гарантира, че държавите членки прилагат по еднакъв начин правилата за трансграничната преносимост и че тези правила влизат в сила по едно и също време за всички услуги за онлайн съдържание. Единствено регламент може да осигури правната сигурност, която е нужна, за да могат потребителите да се възползват в пълна степен от трансграничната преносимост в рамките на Съюза.

(36)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно приспособяване на правната рамка така, че да се осигури трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради своите обхват и последици може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел. По-специално настоящият регламент не засяга в значителна степен начина на лицензиране на правата и не задължава носителите на права и доставчиците да предоговарят договорите. Освен това настоящият регламент не изисква доставчиците да предприемат мерки, за да се гарантира качеството на доставка на услугите за онлайн съдържание извън държавата членка на пребиваване на абонатите. На последно място, настоящият регламент не се прилага към доставчиците, които предлагат услуги за онлайн съдържание без парично плащане и които не използват възможността да осигуряват трансгранична преносимост на своите услуги. Ето защо той не налага несъразмерни разходи,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се въвежда общ подход в Съюза в областта на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание, като се гарантира, че абонатите на преносими услуги за онлайн съдържание, които се предоставят в тяхната държава членка на пребиваване по законосъобразен начин, имат достъп и могат да използват тези услуги, когато временно се намират в друга държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване.

2.   Настоящият регламент не се прилага в областта на данъчното облагане.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„абонат“ означава потребител, който съгласно договор с доставчик за предоставяне на услуга за онлайн съдържание, независимо дали срещу или без парично плащане, има право на достъп и на използване на такава услуга в държавата членка на пребиваване;

2)

„потребител“ означава всяко физическо лице, което съгласно договор, попадащ в обхвата на настоящия регламент, действа извън рамките на своята търговска, стопанска, занаятчийска или професионална дейност;

3)

„държава членка на пребиваване“ означава държавата членка, определена въз основа на член 5, в която се намира действителното и трайното място на пребиваване на абоната;

4)

„временно се намира(т) в държава членка“ означава обстоятелството, че определено лице се намира в държава членка, различна от неговата държава членка на пребиваване, за ограничен срок;

5)

„услуга за онлайн съдържание“ означава услуга съгласно определението в членове 56 и 57 ДФЕС, която доставчик предоставя по законосъобразен начин на абонати в тяхната държава членка на пребиваване, при договорени условия и онлайн, като тази услуга е преносима и представлява:

i)

аудио-визуална медийна услуга съгласно определението в член 1, параграф 1, буква а) от Директива 2010/13/ЕС; или

ii)

услуга, чиято основна характеристика са предоставянето, достъпът и използването на произведения, други закриляни продукти или предавания на излъчващи организации, независимо дали линейно или по заявка;

6)

„преносима“ означава характеристика на услуга за онлайн съдържание, благодарение на която абонатите действително имат достъп и може да използват услугата за онлайн съдържание в тяхната държава членка на пребиваване, без да са ограничени до конкретно място.

Член 3

Задължение за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание

1.   Доставчикът на услуга за онлайн съдържание, предоставяна срещу парично плащане, осигурява възможност на абонат, който временно се намира в държава членка, да има достъп и да използва услугата за онлайн съдържание по същия начин, както в държавата членка на пребиваване, включително чрез предоставяне на достъп до същото съдържание, на същите видове и брой устройства и за същия брой ползватели и със същия диапазон от възможности.

2.   Доставчикът не налага допълнителни такси на абоната за достъпа и използването на услугата за онлайн съдържание съгласно параграф 1.

3.   Задължението съгласно параграф 1 не обхваща изискванията за качество, приложими към доставката на услуга за онлайн съдържание, които доставчикът е длъжен да спазва, когато предоставя тази услуга в държавата членка на пребиваване, освен ако между доставчика и абоната изрично не е договорено друго.

Доставчикът не предприема действия, за да намалява качеството на доставка на услугата за онлайн съдържание, когато предоставя услугата за онлайн съдържание в съответствие с параграф 1.

4.   Въз основа на информацията, с която разполага, доставчикът предоставя на абоната информация относно качеството на доставката на услугата за онлайн съдържание, предоставяна в съответствие с параграф 1. Информацията се предоставя на абоната преди предоставянето на услугата за онлайн съдържание в съответствие с параграф 1 и чрез подходящи и пропорционални средства.

Член 4

Място на предоставяне, достъп и използване на услугите за онлайн съдържание

Приема се, че предоставянето на услуга за онлайн съдържание съгласно настоящия регламент на абонат, който временно се намира в държава членка, както и достъпът и използването на тази услуга от абоната, се извършват единствено в държавата членка на пребиваване на абоната.

Член 5

Проверка на държавата членка на пребиваване

1.   При сключването и подновяването на договор за предоставяне на услуга за онлайн съдържание срещу парично плащане доставчикът проверява коя е държавата членка на пребиваване на абоната, като използва не повече от две от следните средства за проверка, и гарантира, че използваните средства са разумни, пропорционални и ефективни:

а)

лична карта, електронно средство за идентификация, по-специално такова, попадащо в схемите за електронна идентификация, за които е извършено уведомяване в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета (12), или друг валиден документ за самоличност, в който се посочва държавата членка на пребиваване на абоната;

б)

данни за плащането, като например банкова сметка или номер на кредитна или дебитна карта на абоната;

в)

място на инсталиране на приемник, декодер или сходно устройство, използвано за предоставяне на услугите на абоната;

г)

плащането от абоната на лицензионна такса за други услуги, предоставяни в държавата членка, като например обществена услуга за радио- и телевизионно разпространение;

д)

договор за доставка на интернет или телефонна услуга или подобен договор, свързващ абоната с държавата членка;

е)

регистрация в местни избирателни списъци, ако съответната информация е обществено достъпна;

ж)

плащане на местни данъци, ако съответната информация е обществено достъпна;

з)

сметки за комунална услуга на абоната, свързващи абоната с държавата членка;

и)

адрес на фактуриране или пощенски адрес на абоната;

й)

декларация на абоната, в която се потвърждава адресът на абоната в държавата членка;

к)

проверка на адрес по интернет протокол (IP адрес) с цел определяне на държавата членка, в която абонатът получава достъп до услугата за онлайн съдържание.

Средствата за проверка съгласно букви и)—к) се използват единствено в съчетание с едно от средствата за проверка, посочени в букви а)—з), освен ако пощенският адрес по буква и) не е включен в публично достъпен официален регистър.

2.   Ако доставчикът има основателни съмнения относно държавата членка на пребиваване на абоната по време на срока на действие на договора за предоставяне на услуга за онлайн съдържание, той може да повтори проверката на държавата членка на пребиваване на абоната в съответствие с параграф 1. В такъв случай обаче като средство за проверката може да се използва само средството съгласно буква к). Данните, получени от използването на средството за проверка по буква к), се събират само в двоичен формат.

3.   Доставчикът има право да поиска от абоната да предостави информацията, която е необходима за определяне на държавата членка на пребиваване на абоната в съответствие с параграфи 1 и 2. Ако абонатът не предостави тази информация и в резултат на това доставчикът не може да провери коя е държавата членка на пребиваване на абоната, доставчикът не предоставя въз основа на настоящия регламент на абоната възможност за достъп или за използване на услугата за онлайн съдържание, когато абонатът временно се намира в държава членка.

4.   Носителите на авторско право или сродни права или носителите на други права върху съдържанието на услуга за онлайн съдържание могат да разрешат предоставянето, достъпа и използването на тяхното съдържание съгласно настоящия регламент без проверка на държавата членка на пребиваване. В тези случаи договорът между доставчика и абоната за предоставяне на услуга за онлайн съдържание е достатъчен за определяне на държавата членка на пребиваване на абоната.

Носителите на авторско право или сродни права и носителите на други права върху съдържанието на услуга за онлайн съдържание имат право да оттеглят разрешението, дадено съгласно първа алинея, при условие че отправят подходящо предизвестие до доставчика.

5.   Договорът между доставчика и носителите на авторско право и сродни права или носителите на други права върху съдържанието на услуга за онлайн съдържание не може да ограничава възможността за тези носители на права да оттеглят разрешението, посочено в параграф 4.

Член 6

Трансгранична преносимост на услуги за онлайн съдържание, предоставяни без парично плащане

1.   Доставчикът на услуга за онлайн съдържание, предоставяна без парично плащане, може да реши да осигури възможност на абонатите си, които временно се намират в държава членка, да получат достъп до услугата за онлайн съдържание и да я използват, при условие че доставчикът провери коя е държавата членка на пребиваване на абоната съгласно настоящия регламент.

2.   Преди да предостави услугата, доставчикът информира абонатите си, съответните носители на авторско право и сродни права и съответните носители на други права върху съдържанието на услугата за онлайн съдържание за решението си да предостави тази услуга в съответствие с параграф 1. Информацията се предоставя чрез подходящи и пропорционални средства.

3.   Настоящият регламент се прилага за доставчици, които предоставят услуга за онлайн съдържание в съответствие с параграф 1.

Член 7

Договорни клаузи

1.   Не подлежат на изпълнение договорни клаузи, включително такива между доставчици на услуги за онлайн съдържание и носители на авторско право или сродни права или носители на други права върху съдържанието на услугите за онлайн съдържание, както и клаузи между такива доставчици и техни абонати, които противоречат на настоящия регламент, включително тези, които забраняват трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание или ограничават тази преносимост за конкретен срок.

2.   Настоящият регламент се прилага независимо от правото, приложимо за договорите, сключени между доставчици на услуги за онлайн съдържание и носители на авторско право или сродни права или носители на други права върху съдържанието на услугите за онлайн съдържание, или за договорите, сключени между такива доставчици и техните абонати.

Член 8

Защита на личните данни

1.   Обработването на личните данни в рамките на настоящия регламент, включително по-специално за целите на проверката на държавата членка на пребиваване на абоната съгласно член 5, се извършва в съответствие с директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО. По-специално, използването на средствата за проверка в съответствие с член 5 и обработването на лични данни съгласно настоящия регламент се ограничават до необходимото и пропорционалното за постигане на неговата цел.

2.   Данни, събрани съгласно член 5, се използват единствено с цел проверка на държавата членка на пребиваване на абоната. Те не може да бъдат съобщавани, прехвърляни, споделяни, лицензирани или предавани или разкривани по друг начин на носители на авторско право или сродни права или на носители на други права върху съдържанието на услугите за онлайн съдържание, или на други трети лица.

3.   Данни, събрани съгласно член 5, не се съхраняват от доставчика на услуга за онлайн съдържание за срок, надхвърлящ необходимия за проверката на държавата членка на пребиваване на абоната съгласно член 5, параграф 1 или 2. След приключването на всяка проверка данните незабавно и безвъзвратно се унищожават.

Член 9

Прилагане към действащи договори и придобити права

1.   Настоящият регламент се прилага и към договори, които са сключени, както и към права, които са придобити преди началната дата на прилагането му, ако те са от значение за предоставянето, достъпа и използването на услугата за онлайн съдържание съгласно членове 3 и 6 след тази дата.

2.   До 21 май 2018 г. доставчикът на услуга за онлайн съдържание, предоставяна срещу парично плащане, проверява в съответствие с настоящия регламент коя е държавата членка на пребиваване на абонатите, които са сключили договори за предоставяне на услугата за онлайн съдържание преди тази дата.

В срок от два месеца, считано от датата, на която доставчикът на услуга за онлайн съдържание, предоставяна без парично плащане, предостави за първи път услугата в съответствие с член 6, доставчикът проверява в съответствие с настоящия регламент коя е държавата членка на пребиваване на абонатите, които са сключили договори за предоставяне на услугата за онлайн съдържание преди тази дата.

Член 10

Преглед

До 21 март 2021 г. и в зависимост от нуждите след това Комисията оценява прилагането на настоящия регламент с оглед на правното, технологичното и икономическото развитие и представя на Европейския парламент и Съвета доклад във връзка с това.

В доклада, посочен в първа алинея, се включва, inter alia, оценка на прилагането на средствата за проверка на държавата членка на пребиваване, посочена в член 5, като се вземат предвид новоразработените технологии, стандарти и практики в отрасъла и ако е необходимо, се разглежда необходимостта от преглед. В доклада се отделя специално внимание на въздействието на настоящия регламент върху МСП и защитата на личните данни. Когато е целесъобразно, докладът на Комисията се придружава от законодателно предложение.

Член 11

Заключителни разпоредби

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Той се прилага от 20 март 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 14 юни 2017 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

H. DALLI


(1)  ОВ C 264, 20.7.2016 г., стр. 86.

(2)  ОВ C 240, 1.7.2016 г., стр. 72.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 18 май 2017 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 8 юни 2017 г.

(4)  Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).

(5)  Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни (ОВ L 77, 27.3.1996 г., стр. 20).

(6)  Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10).

(7)  Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 28).

(8)  Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно правната закрила на компютърните програми (ОВ L 111, 5.5.2009 г., стр. 16).

(9)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31). Директива 95/46/ЕО се отменя и заменя, считано от 25 май 2018 г., с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(10)  Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

(11)  Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 72).

(12)  Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).


Top