EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1128

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1128 zo 14. júna 2017 o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhuText s významom pre EHP.

OJ L 168, 30.6.2017, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/06/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1128/oj

30.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/1128

zo 14. júna 2017

o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Bezproblémový prístup v celej Únii k online obsahovým službám, ktorý sa zákonne poskytuje spotrebiteľom v členskom štáte ich pobytu, je dôležitý pre riadne fungovanie vnútorného trhu a účinné uplatňovanie zásad voľného pohybu osôb a služieb. Vnútorný trh je priestorom bez vnútorných hraníc, ktorý si okrem iného vyžaduje voľný pohyb osôb a služieb, a preto je potrebné zaistiť, aby spotrebitelia mohli využívať prenosné online obsahové služby, prostredníctvom ktorých sa ponúka prístup k obsahu, ako je hudba, hry, filmy, zábavné programy či športové podujatia, nielen v členskom štáte svojho pobytu, ale aj keď sa dočasne nachádzajú v inom členskom štáte, napríklad vo voľnom čase, na cestách, počas služobných ciest alebo v rámci vzdelávacej mobility. Preto treba odstrániť prekážky, ktoré v takýchto prípadoch bránia prístupu k online obsahovým službám a ich využívaniu.

(2)

Technický vývoj, ktorý viedol k vzostupu prenosných zariadení ako laptopy, tablety a smartfóny, čoraz viac uľahčuje využívanie online obsahových služieb, keďže poskytuje prístup k nim bez ohľadu na to, kde sa spotrebiteľ nachádza. U spotrebiteľov rýchlo rastie dopyt po prístupe k obsahu a inovačným online službám nielen v členskom štáte ich pobytu, ale aj keď sa dočasne nachádzajú v inom členskom štáte.

(3)

Čoraz viac spotrebiteľov uzatvára zmluvy s poskytovateľmi služieb o poskytovaní online obsahových služieb. Spotrebitelia, ktorí sa dočasne nachádzajú v inom členskom štáte než v členskom štáte svojho pobytu, však často nemôžu naďalej pristupovať k online obsahovým službám, ku ktorým zákonne nadobudli právo prístupu a využívania v členskom štáte svojho pobytu, a využívať ich.

(4)

Poskytovaniu online obsahových služieb spotrebiteľom, ktorí sa dočasne nachádzajú v inom členskom štáte než v členskom štáte svojho pobytu, bráni viacero prekážok. Niektoré online služby zahŕňajú obsah ako hudba, hry, filmy alebo zábavné programy, ktoré sú na základe práva Únie chránené autorským právom alebo právami súvisiacimi s autorským právom. V súčasnosti sa prekážky cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb líšia od jedného odvetvia k druhému. Prekážky pramenia predovšetkým z toho, že práva na prenos obsahu chráneného autorským právom alebo právami súvisiacimi s autorským právom, napríklad audiovizuálnych diel, sa často udeľujú formou územne obmedzenej licencie, ako aj z toho, že poskytovatelia online obsahových služieb sa môžu rozhodnúť pokrývať iba určité trhy.

(5)

To isté platí aj pre obsah, ako napríklad športové podujatia, na ktoré sa autorské právo alebo práva súvisiace s autorským právom podľa práva Únie nevzťahujú, ale ktoré by mohli podliehať autorskému právu alebo právam súvisiacim s autorským právom podľa vnútroštátneho práva alebo na základe inej špecifickej vnútroštátnej právnej úpravy a často na ne organizátori týchto podujatí tiež udeľujú licencie alebo ich poskytovatelia online obsahových služieb ponúkajú na územnom základe. Prenos takéhoto obsahu vysielacími organizáciami chránia práva súvisiace s autorským právom, ktoré boli zosúladené na úrovni Únie. Okrem toho prenos takého obsahu často zahŕňa prvky chránené autorským právom, ako napríklad hudbu, úvodné či záverečné video sekvencie alebo grafiku. Takisto niektoré aspekty prenosu takého obsahu, konkrétne tie, ktoré sú spojené s vysielaním udalostí veľkého významu pre spoločnosť, alebo s krátkym spravodajstvom o udalostiach, ktoré vyvolávajú veľký záujem verejnosti, boli harmonizované smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ (4). Audiovizuálne mediálne služby v zmysle smernice 2010/13/EÚ zahŕňajú služby poskytujúce prístup k obsahu, ako sú športové podujatia, správy alebo publicistické programy.

(6)

Online obsahové služby sa čoraz viac predávajú v balíkoch, kde obsah, ktorý nie je chránený autorským právom alebo právami súvisiacimi s autorským právom, nemožno oddeliť od obsahu, na ktorý sa autorské právo alebo práva súvisiace s autorským právom vzťahujú, bez výrazného zníženia hodnoty služby poskytovanej spotrebiteľom. Platí to najmä pre prémiový obsah ako športové podujatia či iné udalosti, o ktoré majú spotrebitelia veľký záujem. Aby poskytovatelia online obsahových služieb mohli spotrebiteľom, ktorí sa dočasne nachádzajú v inom členskom štáte než v členskom štáte svojho pobytu, v plnej miere poskytnúť prístup k svojim online obsahovým službám, musí sa toto nariadenie vzťahovať aj na takýto obsah používaný v rámci online obsahových služieb, a teda aj na audiovizuálne mediálne služby v zmysle smernice 2010/13/EÚ, ako aj na prenosy vysielacích organizácií v celom ich rozsahu.

(7)

Práva na diela chránené autorským právom a predmety ochrany chránené právami súvisiacimi s autorským právom (ďalej len „diela a iné predmety ochrany“) sú okrem iného harmonizované smernicami Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES (5), 2001/29/ES (6), 2006/115/ES (7) a 2009/24/ES (8). Ustanovenia medzinárodných dohôd v oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, ktoré Únia uzatvorila, najmä ustanovenia Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva pripojenej ako príloha 1C k Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie z 15. apríla 1994, Zmluvy WIPO o autorskom práve z 20. decembra 1996 a Zmluvy WIPO o umeleckých výkonoch a zvukových záznamoch z 20. decembra 1996 v znení zmien, sú neoddeliteľnou súčasťou právneho poriadku Únie. Pokiaľ je to možné, právo Únie by sa malo vykladať spôsobom, ktorý je v súlade s medzinárodným právom.

(8)

Je nevyhnutné, aby poskytovatelia online obsahových služieb, ktorí používajú diela alebo iné predmety ochrany, ako sú knihy, audiovizuálne diela, hudobné nahrávky alebo vysielania, mali právo na používanie takéhoto obsahu na príslušných územiach.

(9)

Ak chce poskytovateľ online obsahovej služby realizovať prenos obsahu chráneného autorským právom alebo právami súvisiacimi s autorským právom, musí mať súhlas príslušných nositeľov práv, ako sú autori, výkonní umelci, producenti alebo vysielacie organizácie, pokiaľ ide o obsah, ktorý je súčasťou daného prenosu. Platí to rovnako, aj keď je cieľom takéhoto prenosu umožniť spotrebiteľovi stiahnutie obsahu na účely využitia online obsahovej služby.

(10)

Nie vždy je možné licenciu na príslušné práva získať – najmä ak sú licencie k právam na obsah exkluzívne. Aby sa zaručilo účinné dodržiavanie územnej exkluzivity, poskytovatelia online obsahových služieb sa v licenčných zmluvách s nositeľmi práv vrátane vysielacích organizácií alebo organizátorov podujatí často zaväzujú, že zabránia prístupu svojich účastníkov k službe a jej využívaniu mimo územia, na ktoré majú poskytovatelia licenciu. Takéto zmluvné obmedzenia vzťahujúce sa na poskytovateľov ich nútia k opatreniam, ako je zamietnutie prístupu k službám z adries internetového protokolu (IP) mimo príslušného územia. Jedna z prekážok cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb teda spočíva v zmluvách medzi poskytovateľmi online obsahových služieb a ich účastníkmi, a tie odrážajú ustanovenia o územných obmedzeniach zahrnutých v zmluvách medzi danými poskytovateľmi a nositeľmi práv.

(11)

Pri zosúlaďovaní cieľa ochrany práv duševného vlastníctva so základnými slobodami zaručenými Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) by sa mala zohľadňovať judikatúra Súdneho dvora Európskej únie.

(12)

Cieľom tohto nariadenia je preto úprava harmonizovaného právneho rámca pre autorské právo a práva súvisiace s autorským právom a stanovenie spoločného prístupu k poskytovaniu online obsahových služieb účastníkom, ktorí sa dočasne nachádzajú v inom členskom štáte než v členskom štáte svojho pobytu, a to tým, že sa odstránia prekážky cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb, ktoré sú poskytované zákonne. Týmto nariadením by sa mala zabezpečiť cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb vo všetkých dotknutých odvetviach, a teda poskytnúť spotrebiteľom ďalšie prostriedky pre zákonný prístup k online obsahu bez toho, aby tým bola dotknutá vysoká úroveň ochrany zaručená autorským právom a právami súvisiacimi s autorským právom v Únii, bez toho, aby boli zmenené existujúce modely udeľovania licencií, akým je udeľovanie teritoriálnych licencií, a aby to ovplyvnilo existujúce mechanizmy financovania. Pojem cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb by sa mal jasne odlíšiť od pojmu cezhraničného prístupu spotrebiteľov k online obsahovým službám poskytovaným v inom členskom štáte než v členskom štáte ich pobytu, na ktorý sa toto nariadenie nevzťahuje.

(13)

Vzhľadom na nástroje Únie, ktoré existujú v oblasti zdaňovania, je potrebné vyňať oblasť zdaňovania z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Toto nariadenie by preto nemalo mať vplyv na uplatňovanie akýchkoľvek ustanovení súvisiacich so zdaňovaním.

(14)

V tomto nariadení sa vymedzuje niekoľko pojmov nevyhnutných na jeho uplatňovanie vrátane pojmu členského štátu pobytu. Členský štát pobytu by sa mal stanoviť s ohľadom na ciele tohto nariadenia a na potrebu zabezpečiť jeho jednotné uplatňovanie v Únii. Podľa vymedzenia pojmu členského štátu pobytu má účastník v uvedenom členskom štáte aktuálny a trvalý pobyt. Poskytovateľ online obsahovej služby, ktorý overil členský štát pobytu v súlade s týmto nariadením, by mal byť na účely tohto nariadenia schopný predpokladať, že overený členský štát pobytu je jediným členským štátom pobytu účastníka. Poskytovatelia by nemali mať povinnosť overovať, či sú ich účastníci zároveň účastníkmi online obsahovej služby v inom členskom štáte.

(15)

Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na online obsahové služby, ktoré poskytovatelia po získaní príslušných práv od nositeľov práv na určitom území poskytujú svojim účastníkom na základe zmluvy akoukoľvek formou vrátane strímingu, sťahovania, prostredníctvom aplikácií alebo akoukoľvek inou technikou, ktorá umožňuje použitie uvedeného obsahu. Na účely tohto nariadenia by sa mal pojem „zmluva“ považovať za vzťahujúci sa na akúkoľvek dohodu medzi poskytovateľom a účastníkom vrátane akéhokoľvek dojednania, na základe ktorého účastník akceptuje podmienky poskytovateľa pre poskytovanie online obsahových služieb, či už za peňažnú odplatu alebo bez peňažnej odplaty. Prihlásenie na odber upozornení na obsah alebo jednoduchý súhlas s použitím HTML cookies by sa na účely tohto nariadenia nemali považovať za zmluvu o poskytovaní online obsahovej služby.

(16)

Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na online služby, ktoré nie sú audiovizuálnymi mediálnymi službami v zmysle smernice 2010/13/EÚ a ktoré používajú diela, iné predmety ochrany alebo prenosy vysielacích organizácií len doplnkovo. Medzi takéto služby patria webové stránky, ktoré len doplnkovo používajú diela alebo iné predmety ochrany – napríklad grafické prvky či hudbu v pozadí, pričom hlavným účelom takýchto webových stránok je napríklad predaj tovaru.

(17)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať len na online obsahové služby, ku ktorým majú účastníci skutočný prístup a môžu ich využívať v členskom štáte svojho pobytu bez obmedzenia na určité miesto, keďže nie je vhodné vyžadovať cezhraničnú prenosnosť od poskytovateľov online obsahových služieb, ktorí neponúkajú prenosné online obsahové služby v členskom štáte pobytu účastníka.

(18)

Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na online obsahové služby poskytované za peňažnú odplatu. Poskytovatelia takýchto služieb dokážu overiť členský štát pobytu svojich účastníkov. Právo využívať online obsahovú službu by sa malo považovať za nadobudnuté za peňažnú odplatu, či už uhradenú priamo poskytovateľovi danej online obsahovej služby alebo inej strane, ako napríklad poskytovateľovi balíka, v ktorom je zlúčená elektronická telekomunikačná služba a online obsahová služba od iného poskytovateľa. Na účely tohto nariadenia by sa úhrada povinného poplatku za služby verejnoprávneho vysielania nemala považovať za peňažnú odplatu za online obsahovú službu.

(19)

Poskytovatelia online obsahových služieb by nemali svojim účastníkom za poskytnutie cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb v súlade s týmto nariadením, účtovať žiadne dodatočné poplatky. Aby mali účastníci prístup k online obsahovým službám v iných členských štátoch než v členskom štáte svojho pobytu, a mohli ich využívať, je však možné, aby sa im uložili poplatky, ktoré treba uhradiť prevádzkovateľom elektronických komunikačných sietí používaných na prístup k takýmto službám.

(20)

Poskytovatelia online obsahových služieb poskytovaných bez peňažnej odplaty vo všeobecnosti neoverujú členský štát pobytu svojich účastníkov. Zahrnutie takýchto online obsahových služieb do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by znamenalo výraznú zmenu spôsobu poskytovania týchto služieb a zahŕňalo by neprimerané náklady. Vylúčenie týchto služieb z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by však znamenalo, že poskytovateľom týchto služieb by nebolo umožnené využiť právny mechanizmus, ktorý je stanovený týmto nariadením a ktorý poskytovateľom online obsahových služieb umožňuje ponúkať cezhraničnú prenosnosť takýchto služieb, a to aj vtedy, keď sa rozhodnú investovať do prostriedkov, ktoré im umožňujú overiť členský štát pobytu ich účastníkov. Preto by poskytovatelia online obsahových služieb, ktoré sa poskytujú bez peňažnej odplaty, mali mať možnosť zvoliť si, či budú zahrnutí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia za predpokladu, že splnia požiadavky týkajúce sa overenia členského štátu pobytu ich účastníkov. Ak takíto poskytovatelia využijú túto možnosť, mali by dodržiavať rovnaké povinnosti, aké sa ukladajú podľa tohto nariadenia poskytovateľom online obsahových služieb, ktoré sú poskytované za peňažnú odplatu. Okrem toho by mali o svojom rozhodnutí využiť túto možnosť včas informovať účastníkov, príslušných nositeľov autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom a príslušných nositeľov akýchkoľvek iných práv na obsah online obsahovej služby. Takéto informácie by sa mohli uvádzať na webovej stránke poskytovateľa.

(21)

Na zaistenie cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb je nevyhnutné vyžadovať, aby poskytovatelia online obsahových služieb, na ktorých sa vzťahuje toto nariadenie, umožnili účastníkom využívať takéto služby v členskom štáte, v ktorom sa dočasne nachádzajú, rovnakým spôsobom ako v členskom štáte ich pobytu. Účastníci by mali mať prístup k online obsahovým službám ponúkajúcim rovnaký obsah, na rovnakých typoch a na rovnakom počte zariadení, pre rovnaký počet používateľov a s rovnakým rozsahom funkcií, ako sú ponúkané v členskom štáte ich pobytu. Je nevyhnutné, aby povinnosť poskytovať cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb bola záväzná, a teda strany by nemali mať možnosť ju vylúčiť, odchýliť sa od nej, ani meniť jej účinok. Akékoľvek konanie poskytovateľa, ktoré by účastníkom bránilo v prístupe k službe alebo jej využívaní, keď sa dočasne nachádzajú v inom členskom štáte než v členskom štáte svojho pobytu – napríklad obmedzenie funkcií služby alebo kvality jej poskytovania – by sa malo považovať za obchádzanie povinnosti poskytovať cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb, a teda za odporujúce tomuto nariadeniu.

(22)

Požiadavka, aby sa účastníkom, ktorí sa dočasne nachádzajú v inom členskom štáte než v členskom štáte svojho pobytu, poskytovali online obsahové služby v rovnakej kvalite ako v členskom štáte pobytu, by mohla viesť k vysokým nákladom pre poskytovateľov online obsahových služieb, a teda v konečnom dôsledku aj pre účastníkov. Nie je preto vhodné, aby toto nariadenie od poskytovateľov vyžadovalo, aby zabezpečili kvalitu poskytovania takýchto služieb presahujúcu rámec kvality ponúkanej miestnym online pripojením, ktoré si zvolil účastník pri dočasnom zdržiavaní sa v inom členskom štáte. V takýchto prípadoch by poskytovateľ nemal byť zodpovedný za prípadné zníženie kvality poskytovania služby. Ak však poskytovateľ výslovne zaručí účastníkom určitú kvalitu poskytovania služby v prípade, keď sa dočasne nachádzajú v inom členskom štáte, mal by byť takouto zárukou viazaný. Poskytovateľ by mal na základe informácií, s ktorými disponuje, vopred svojich účastníkov informovať o kvalite poskytovania online obsahovej služby v iných členských štátoch než v členskom štáte ich pobytu, najmä o tom, že kvalita poskytovania by mohla byť iná ako kvalita poskytovania v členskom štáte ich pobytu. Poskytovateľ by nemal byť povinný aktívne vyhľadávať informácie o kvalite poskytovania služby v iných členských štátoch než v členskom štáte pobytu účastníka. Príslušné informácie by sa mohli uvádzať na webovej stránke poskytovateľa.

(23)

Aby sa zaistilo, že poskytovatelia online obsahových služieb, na ktorých sa vzťahuje toto nariadenie, budú dodržiavať povinnosť poskytovať cezhraničnú prenosnosť svojich služieb bez toho, aby získali príslušné práva v inom členskom štáte, je potrebné stanoviť, že títo poskytovatelia by vždy mali mať právo poskytovať takéto služby účastníkom, keď sa dočasne nachádzajú v inom členskom štáte než v členskom štáte svojho pobytu. To by sa malo dosiahnuť stanovením, že poskytovanie takýchto online obsahových služieb, prístup k nim a ich využívanie sa považujú za realizované v členskom štáte pobytu účastníka. Tento právny mechanizmus by sa mal uplatňovať len na účely zabezpečenia cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb. Online obsahová služba by sa mala považovať za poskytnutú zákonne, ak sa v členskom štáte pobytu zákonným spôsobom poskytuje služba aj obsah. Toto nariadenie a najmä právny mechanizmus, ktorým je stanovená právna domnienka, že k poskytovaniu online obsahových služieb, prístupu k nim a ich využívaniu dochádza v členskom štáte pobytu účastníka, nebráni poskytovateľovi, aby umožnil účastníkovi dodatočný prístup k obsahu a používanie obsahu, ktorý poskytovateľ zákonne ponúka v členskom štáte, v ktorom sa účastník dočasne nachádza.

(24)

Z pohľadu udeľovania licencií na autorské právo alebo práva súvisiace s autorským právom právny mechanizmus stanovený v tomto nariadení znamená, že dané vyhotovenie rozmnoženiny, verejný prenos a sprístupňovanie diel a iných predmetov ochrany verejnosti, ako aj extrakcia či reutilizácia v súvislosti s databázami chránenými právami sui generis, ku ktorým dochádza v rámci poskytovania služby účastníkom počas ich dočasného nachádzania sa v inom členskom štáte než v členskom štáte ich pobytu, by sa mali považovať za realizované v členskom štáte pobytu účastníkov. Malo by sa teda uznať, že poskytovatelia online obsahových služieb, na ktorých sa vzťahuje toto nariadenie, tieto úkony vykonávajú na základe príslušného súhlasu, ktorý dotknutí nositelia práv udelili pre členský štát pobytu ich účastníkov. Vždy, keď poskytovatelia majú právo vykonať verejný prenos alebo vyhotoviť rozmnoženinu v členskom štáte pobytu ich účastníkov na základe súhlasu od príslušných nositeľov práv, účastníci, ktorí sa dočasne nachádzajú v inom členskom štáte než v členskom štáte svojho pobytu, by mali mať možnosť prístupu k danej službe a jej využívania a podľa potreby by mali byť schopní vykonať akékoľvek relevantné vyhotovenie rozmnoženiny, ako napríklad stiahnutie, na ktoré by mali nárok v členskom štáte svojho pobytu. Poskytovanie online obsahovej služby poskytovateľmi účastníkom, ktorí sa dočasne nachádzajú v inom členskom štáte než v členskom štáte svojho pobytu, a prístup k tejto službe a jej využívanie takýmito účastníkmi v súlade s týmto nariadením by sa nemali považovať za porušenie autorského práva alebo práv súvisiacich s autorským právom, ani akýchkoľvek iných práv relevantných pre poskytovanie online obsahovej služby, pre prístup k nej a pre jej využívanie.

(25)

Poskytovatelia online obsahových služieb, na ktorých sa vzťahuje toto nariadenie, by nemali niesť zodpovednosť za porušenie akýchkoľvek zmluvných ustanovení, ktoré sú v rozpore s ich povinnosťou umožniť svojim účastníkom využívanie takýchto služieb v členskom štáte, v ktorom sa dočasne nachádzajú. Zmluvné ustanovenia zakazujúce alebo obmedzujúce cezhraničnú prenosnosť takýchto online obsahových služieb by preto mali byť nevymožiteľné. Poskytovatelia a nositelia práv, ktoré sú relevantné pre poskytovanie online obsahových služieb, by nemali mať možnosť obchádzať uplatňovanie tohto nariadenia tým, že si za právo uplatniteľné na zmluvy medzi nimi zvolia právo tretej krajiny. To by malo platiť aj pre zmluvy uzatvorené medzi poskytovateľmi a účastníkmi.

(26)

Toto nariadenie by malo účastníkom umožniť, aby využívali online obsahové služby, ktoré si predplatili v členskom štáte svojho pobytu, keď sa dočasne nachádzajú v inom členskom štáte. Účastníci by mali mať nárok na cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb iba v prípade, že majú pobyt v členskom štáte Únie. Týmto nariadením by sa preto mala stanoviť povinnosť poskytovateľov online obsahových služieb používať odôvodnené, primerané a účinné prostriedky overenia členského štátu pobytu ich účastníkov. Na tento účel by poskytovatelia mali používať prostriedky overenia uvedené v tomto nariadení. Nebráni to dohode medzi poskytovateľmi a nositeľmi práv o prostriedkoch overenia v medziach ustanovení tohto nariadenia. Cieľom zoznamu je poskytnúť právnu istotu, pokiaľ ide o prostriedky overenia, ktoré majú používať poskytovatelia, ako aj obmedziť zásahy do súkromia účastníkov. V každom prípade treba zohľadniť účinnosť a primeranosť konkrétneho prostriedku overenia v danom členskom štáte a pre daný druh online obsahovej služby. Pokiaľ nie je možné overiť členský štát pobytu účastníka s dostatočnou istotou na základe jedného prostriedku overenia, poskytovatelia by mali použiť dva takéto prostriedky. V prípadoch, keď má poskytovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s členským štátom pobytu účastníka, mal by mať možnosť znovu členský štát pobytu účastníka overiť. Poskytovateľ by mal prijať potrebné technické a organizačné opatrenia nevyhnutné podľa platných pravidiel ochrany osobných údajov na spracovanie osobných údajov zhromaždených na účely overenia členského štátu pobytu účastníka podľa tohto nariadenia. Medzi takéto opatrenia patria poskytovanie transparentného informovania jednotlivcov o použitých metódach overovania a o jeho účele a primerané bezpečnostné opatrenia.

(27)

Aby mohol poskytovateľ online obsahovej služby overiť členský štát pobytu účastníka, mal by sa podľa možnosti opierať o informácie, s ktorými disponuje, napríklad fakturačné údaje. Pokiaľ ide o zmluvy uzatvorené pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia, ako aj overenie vykonané pri obnovení zmluvy, poskytovateľ by mal mať možnosť požiadať účastníka, aby poskytol informácie potrebné na overenie členského štátu pobytu účastníka iba vtedy, keď ho nemožno určiť na základe informácií, s ktorými už poskytovateľ disponuje.

(28)

Kontroly IP adresy vykonávané podľa tohto nariadenia by mali prebiehať v súlade so smernicami Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (9) a 2002/58/ES (10). Okrem toho na účely overenia členského štátu pobytu účastníka nie je dôležitá presná poloha účastníka, ale členský štát, v ktorom účastník k službe pristupuje. Nemali by sa preto na uvedený účel zbierať ani spracovávať údaje o presnej polohe účastníka ani žiadne iné osobné údaje. Ak má poskytovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s členským štátom pobytu účastníka a uskutoční kontrolu IP adresy, aby overil členský štát pobytu, jediným cieľom takejto kontroly by malo byť určenie, či účastník pristupuje k online obsahovej službe alebo ju využíva v členskom štáte pobytu alebo mimo neho. Preto by sa v týchto prípadoch údaje vyplývajúce z kontroly IP adries mali zbierať iba v binárnom formáte a v súlade s platnými pravidlami na ochranu údajov. Poskytovateľ by nemal prekročiť túto úroveň podrobnosti.

(29)

Nositeľ autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom alebo akýchkoľvek iných práv na obsah online obsahovej služby by mal mať naďalej možnosť uplatňovať zmluvnú slobodu udeliť súhlas na poskytovanie takého obsahu, prístup k nemu a jeho používanie podľa tohto nariadenia aj bez overenia členského štátu pobytu. Môže to byť osobitne dôležité v odvetviach, ako sú hudba a elektronické knihy. Každý nositeľ práv by mal mať možnosť prijímať takéto rozhodnutia slobodne pri uzatváraní zmlúv s poskytovateľmi online obsahových služieb. Zmluvy medzi poskytovateľmi a nositeľmi práv by nemali obmedzovať možnosť nositeľov práv vziať takýto súhlas späť pod podmienkou, že to poskytovateľovi náležite oznámia. Súhlas, ktorý udelí jednotlivý nositeľ práv, ako taký neoslobodzuje poskytovateľa od povinnosti overiť členský štát pobytu účastníka. Povinnosť overenia by sa nemala uplatňovať iba v prípadoch, keď sa všetci nositelia autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom alebo akýchkoľvek iných práv na obsah, ktorý používa poskytovateľ, rozhodnú udeliť súhlas na poskytovanie svojho obsahu, prístup k nemu a jeho používanie bez overenia členského štátu pobytu účastníka, a na overenie členského štátu pobytu účastníka by sa mala použiť zmluva medzi poskytovateľom a účastníkom o poskytovaní online obsahovej služby. Všetky ostatné aspekty tohto nariadenia by v takýchto prípadoch mali zostať v platnosti.

(30)

V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržujú zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“). Preto by sa toto nariadenie malo vykladať a uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami, najmä s právom na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právom na ochranu osobných údajov, právom na slobodu prejavu, slobodou podnikania a právom vlastniť majetok vrátane duševného vlastníctva. Akékoľvek spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia by malo rešpektovať základné práva vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na ochranu osobných údajov podľa článkov 7 a 8 charty a je nevyhnutné, aby takéto spracovanie bolo v súlade so smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES. Poskytovatelia online obsahových služieb by sa najmä mali uistiť, že každé spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia je nevyhnutné, odôvodnené a primerané svojmu účelu. Ak na poskytnutie služby stačí autentifikácia účastníka, nemala by sa vyžadovať jeho identifikácia. Údaje zozbierané podľa tohto nariadenia na účely overenia členského štátu pobytu by poskytovateľ nemal uchovávať dlhšie, než je potrebné na dokončenie tohto overenia. Po dokončení overenia by tieto údaje mali byť okamžite a nezvratne zničené. Nie je tým však dotknuté uchovávanie údajov, ktoré boli zozbierané na iný legitímny účel, pri dodržaní uplatniteľných pravidiel ochrany údajov vrátane pravidiel týkajúcich sa uchovávania takýchto údajov.

(31)

Zmluvy, ktorými sa licencuje obsah, sa zväčša uzatvárajú na pomerne dlhé obdobie. Preto s cieľom zaistiť, aby všetci spotrebitelia s pobytom v Únii mohli využívať cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb z časového hľadiska rovnocenne a bez zbytočných omeškaní, by sa toto nariadenie malo vzťahovať aj na zmluvy uzatvorené a práva nadobudnuté pred dátumom jeho uplatňovania, ak sú uvedené zmluvy a práva relevantné z hľadiska cezhraničnej prenosnosti online obsahovej služby poskytovanej po uvedenom dátume. Takéto uplatňovanie tohto nariadenia je potrebné aj na zaistenie rovnakých podmienok pre poskytovateľov online obsahových služieb, na ktorých sa vzťahuje toto nariadenie, pôsobiacich na vnútornom trhu, najmä pre MSP, keďže poskytovatelia, ktorí s nositeľmi práv uzavreli dlhodobé zmluvy, budú svojim účastníkom môcť ponúknuť cezhraničnú prenosnosť bez ohľadu na to, či majú možnosť tieto zmluvy opätovne prerokovať. Navyše by sa takýmto uplatňovaním tohto nariadenia malo zabezpečiť, že keď poskytovatelia prijímajú opatrenia potrebné na cezhraničnú prenosnosť svojich služieb, budú takúto prenosnosť môcť ponúkať na celý svoj online obsah. Malo by sa to uplatňovať aj na poskytovateľov online obsahových služieb, ktorí ponúkajú balíky kombinujúce elektronické komunikačné služby a online obsahové služby. V neposlednom rade by sa takýmto uplatňovaním tohto nariadenia malo tiež umožniť, že nositelia práv nebudú musieť opätovne prerokovávať svoje platné licenčné zmluvy preto, aby poskytovatelia mohli ponúkať cezhraničnú prenosnosť svojich služieb.

(32)

Keďže sa nariadenie bude vzťahovať na niektoré uzatvorené zmluvy a práva nadobudnuté pred dátumom jeho uplatňovania, je zároveň vhodné stanoviť primeranú dobu medzi nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a dátumom jeho uplatňovania, čím sa umožní nositeľom práv a poskytovateľom online obsahových služieb, na ktorých sa vzťahuje toto nariadenie, prijať opatrenia potrebné na prispôsobenie sa novej situácii a zároveň sa umožní poskytovateľom upraviť podmienky využívania ich služieb. Zmenami podmienok využívania online obsahových služieb ponúkaných v balíkoch, v rámci ktorých sa kombinujú elektronické komunikačné služby a online obsahové služby a ktoré sa realizujú výlučne s cieľom splniť požiadavky tohto nariadenia, by podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponuje regulačný rámec pre elektronické komunikačné siete a služby, nemalo účastníkom vzniknúť žiadne právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní takýchto elektronických komunikačných služieb.

(33)

Cieľom tohto nariadenia je zlepšenie hospodárskej súťaže, a to podporou inovácií v oblasti online obsahových služieb a pritiahnutím väčšieho počtu spotrebiteľov. Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže a najmä článkov 101 a 102 ZFEÚ. Pravidlá stanovené v tomto nariadení by sa nemali použiť na obmedzenie hospodárskej súťaže spôsobom, ktorý je v rozpore so ZFEÚ.

(34)

Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ (11), najmä jej hlavy III. Toto nariadenie je v súlade s cieľom uľahčiť legálny prístup k obsahu, ktorý je chránený autorským právom alebo právami súvisiacimi s autorským právom, ako aj k službám spätým s obsahom.

(35)

S cieľom zaistiť cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb v Únii je vhodné prijať nariadenie, ktoré je priamo uplatniteľné v členských štátoch. Je to potrebné na zaistenie, aby sa pravidlá cezhraničnej prenosnosti v členských štátoch uplatňovali jednotne a aby nadobudli účinnosť súčasne pre všetky online obsahové služby. Iba nariadením sa zaistí miera právnej istoty potrebná nato, aby mohli spotrebitelia plne využiť cezhraničnú prenosnosť v celej Únii.

(36)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to úprava právneho rámca v záujme poskytovania cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb v Únii nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa. Predovšetkým, toto nariadenie nemá podstatný vplyv na spôsob poskytovania licencií na práva a ich nositeľov ani poskytovateľov služieb nezaväzuje k opätovnému prerokúvaniu zmlúv. Okrem toho sa v tomto nariadení nevyžaduje, aby poskytovatelia prijímali opatrenia na zaistenie kvality poskytovania online obsahových služieb mimo členského štátu pobytu účastníkov. A napokon, toto nariadenie sa nevzťahuje na poskytovateľov, ktorí ponúkajú online obsahové služby bez peňažnej odplaty a ktorí nevyužijú možnosť umožniť cezhraničnú prenosnosť svojich služieb. Nespôsobuje teda žiadne neprimerané náklady,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa zavádza spoločný prístup v Únii k cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb zaistením toho, aby účastníci prenosných online obsahových služieb, ktoré sa zákonne poskytujú v členskom štáte ich pobytu, mohli mať prístup k týmto službám a využívať ich, keď sa dočasne nachádzajú v inom členskom štáte než v členskom štáte svojho pobytu.

2.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na oblasť zdaňovania.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„účastník“ je každý spotrebiteľ, ktorý je na základe zmluvy s poskytovateľom o poskytovaní online obsahovej služby, či už za peňažnú odplatu alebo bez peňažnej odplaty, oprávnený mať prístup k takejto službe a využívať ju v členskom štáte pobytu;

2.

„spotrebiteľ“ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá v zmluvách, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, koná na účely, ktoré sa netýkajú obchodnej ani podnikateľskej činnosti, remesla ani povolania uvedenej osoby;

3.

„členský štát pobytu“ je členský štát určený na základe článku 5, kde má účastník aktuálny a trvalý pobyt;

4.

„dočasne sa nachádzať v inom členskom štáte“ znamená nachádzať sa počas obmedzeného časového obdobia v inom členskom štáte než v členskom štáte pobytu;

5.

„online obsahová služba“ je služba v zmysle článkov 56 a 57 ZFEÚ, ktorú poskytovateľ zákonne poskytuje účastníkom v členskom štáte ich pobytu za dohodnutých podmienok a online, ktorá je prenosná a ide o:

i)

audiovizuálnu mediálnu službu podľa vymedzenia v článku 1 písm. a) smernice 2010/13/EÚ, alebo

ii)

službu, ktorej hlavnou črtou je použitie a poskytovanie prístupu k dielam, iným predmetom ochrany alebo prenosom vysielacích organizácií, či už lineárne alebo na požiadanie;

6.

„prenosná“ je vlastnosť online obsahovej služby, prostredníctvom ktorej účastníci môžu reálne pristupovať k online obsahovej službe a využívať ju v členskom štáte svojho pobytu bez obmedzenia na konkrétne miesto.

Článok 3

Povinnosť umožniť cezhraničnú prenosnosť online obsahových služieb

1.   Poskytovateľ online obsahovej služby, ktorá sa poskytuje za peňažnú odplatu, umožní účastníkovi dočasne sa nachádzajúcemu v členskom štáte prístup k online obsahovej službe a jej využívanie tým istým spôsobom ako v členskom štáte pobytu, a to aj poskytovaním prístupu k rovnakému obsahu, na rovnakých typoch a na rovnakom počte zariadení, pre rovnaký počet používateľov a s rovnakým rozsahom funkcií.

2.   Poskytovateľ neúčtuje účastníkovi žiadne dodatočné poplatky za prístup k online obsahovej službe a jej využívanie podľa odseku 1.

3.   Pokiaľ neexistuje iná výslovná dohoda medzi poskytovateľom a účastníkom, povinnosť stanovená v odseku 1 sa nevzťahuje na žiadne kvalitatívne požiadavky spojené s poskytovaním online obsahovej služby, ktorými je poskytovateľ viazaný pri poskytovaní uvedenej služby v členskom štáte pobytu.

Poskytovateľ nepodnikne pri poskytovaní online obsahovej služby v súlade s odsekom 1 žiadne kroky na zníženie kvality poskytovania online obsahovej služby.

4.   Poskytovateľ na základe informácií, s ktorými disponuje, poskytne účastníkovi informácie týkajúce sa kvality poskytovania online obsahovej služby poskytovanej v súlade s odsekom 1. Tieto informácie poskytne účastníkovi pred poskytnutím online obsahovej služby v súlade s odsekom 1 a to prostriedkami, ktoré sú vhodné a primerané.

Článok 4

Určenie miesta poskytovania online obsahovej služby, prístupu k nej a jej využívania

Poskytovanie online obsahovej služby podľa tohto nariadenia účastníkovi, ktorý sa dočasne nachádza v inom členskom štáte, ako aj prístup k tejto službe a jej využívanie účastníkom sa považujú za poskytovanie, prístup a využívanie, ktoré sa realizujú výlučne v členskom štáte pobytu účastníka.

Článok 5

Overenie členského štátu pobytu

1.   Poskytovateľ pri uzavretí a predĺžení zmluvy o poskytovaní online obsahovej služby poskytovanej za peňažnú odplatu overí členský štát pobytu účastníka, pričom použije nanajvýš dva z uvedených prostriedkov overenia a zabezpečí, aby použité prostriedky boli odôvodnené, primerané a účinné:

a)

preukaz totožnosti, elektronické prostriedky identifikácie, najmä tie, ktoré patria medzi oznámené schémy elektronickej identifikácie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 (12), alebo akýkoľvek iný platný doklad totožnosti potvrdzujúci členský štát pobytu účastníka;

b)

platobné údaje, napríklad bankový účet alebo číslo kreditnej alebo debetnej karty účastníka;

c)

miesto inštalácie set-top boxu, dekodéra alebo podobného zariadenia používaného na poskytovanie služieb účastníkovi;

d)

úhrada licenčného poplatku účastníkom za iné služby poskytované v členskom štáte, napríklad verejnoprávne vysielanie;

e)

zmluva o poskytovaní internetovej alebo telefónnej služby alebo akákoľvek podobná zmluva spájajúca účastníka s členským štátom;

f)

registrácia v miestnych volebných zoznamoch, ak sú príslušné informácie verejne dostupné;

g)

úhrada miestnych daní, ak sú príslušné informácie verejne dostupné;

h)

faktúra za energie alebo vodu spájajúca účastníka s členským štátom;

i)

fakturačná adresa alebo poštová adresa účastníka;

j)

vyhlásenie účastníka potvrdzujúce jeho adresu v členskom štáte;

k)

kontrola adresy internetového protokolu (IP) s cieľom určiť členský štát, v ktorom účastník pristupuje k online obsahovej službe.

Prostriedky overenia podľa písmen i) až k) sa používajú iba v kombinácii s jedným z prostriedkov overenia podľa písmen a) až h) s výnimkou prípadu, keď je poštová adresa podľa písmena i) uvedená vo verejne prístupnom úradnom registri.

2.   Ak má poskytovateľ v priebehu trvania zmluvy o poskytovaní online obsahovej služby opodstatnené pochybnosti v súvislosti s členským štátom pobytu účastníka, môže opäť overiť členský štát pobytu účastníka v súlade s odsekom 1. V takomto prípade však ako jediný prostriedok overenia možno použiť prostriedok podľa písmena k). Údaje vyplývajúce z použitia prostriedku podľa písmena k) sa zhromažďujú iba v binárnom formáte.

3.   Poskytovateľ je oprávnený požiadať účastníka, aby poskytol informácie potrebné na určenie členského štátu pobytu účastníka v súlade s odsekmi 1 a 2. Ak účastník tieto informácie neposkytne a poskytovateľ preto nemôže overiť členský štát pobytu účastníka, poskytovateľ na základe tohto nariadenia neumožní účastníkovi prístup k online obsahovej službe ani jej využívanie, keď sa účastník dočasne nachádza v inom členskom štáte.

4.   Nositelia autorského práva alebo práv súvisiacich s autorským právom alebo nositelia akýchkoľvek iných práv na obsah online obsahovej služby môžu podľa tohto nariadenia udeliť súhlas na poskytovanie obsahu, prístup k obsahu alebo jeho používanie bez overenia členského štátu pobytu. V takýchto prípadoch postačuje na určenie členského štátu pobytu účastníka zmluva medzi poskytovateľom a účastníkom o poskytovaní online obsahovej služby.

Nositelia autorského práva alebo práv súvisiacich s autorským právom alebo nositelia akýchkoľvek iných práv na obsah online obsahovej služby sú oprávnení vziať súhlas udelený podľa prvého pododseku späť pod podmienkou, že to poskytovateľovi náležite oznámia.

5.   Zmluva medzi poskytovateľom a nositeľmi autorského práva alebo práv súvisiacich s autorským právom alebo nositeľmi akýchkoľvek iných práv na obsah online obsahovej služby neobmedzuje možnosť takýchto nositeľov práv vziať súhlas uvedený v odseku 4 späť.

Článok 6

Cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb poskytovaných bez peňažnej odplaty

1.   Poskytovateľ online obsahovej služby poskytovanej bez peňažnej odplaty sa môže rozhodnúť, že umožní svojim účastníkom, ktorí sa dočasne nachádzajú v inom členskom štáte, prístup k online obsahovej službe a jej využívanie pod podmienkou, že poskytovateľ overí členský štát pobytu účastníka v súlade s týmto nariadením.

2.   Poskytovateľ informuje svojich účastníkov, príslušných nositeľov autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom a príslušných nositeľov akýchkoľvek iných práv na obsah online obsahovej služby pred poskytnutím danej služby o tom, že sa rozhodol poskytovať online obsahovú službu v súlade s odsekom 1. Tieto informácie poskytne prostriedkami, ktoré sú vhodné a primerané.

3.   Toto nariadenie sa uplatňuje na poskytovateľov, ktorí poskytujú online obsahovú službu v súlade s odsekom 1.

Článok 7

Zmluvné ustanovenia

1.   Všetky zmluvné ustanovenia vrátane tých medzi poskytovateľmi online obsahových služieb a nositeľmi autorského práva alebo práv súvisiacich s autorským právom alebo nositeľmi akýchkoľvek iných práv na obsah online obsahových služieb, ako aj zmluvné ustanovenia medzi takýmito poskytovateľmi a ich účastníkmi, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením, vrátane tých, ktorými sa zakazuje cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb alebo sa takáto prenosnosť obmedzuje na konkrétne obdobie, sú nevymožiteľné.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje bez ohľadu na právo uplatniteľné na zmluvy uzavreté medzi poskytovateľmi online obsahových služieb a nositeľmi autorského práva alebo práv súvisiacich s autorským právom alebo nositeľmi akýchkoľvek iných práv na obsah online obsahových služieb alebo na zmluvy uzatvorené medzi takýmito poskytovateľmi a ich účastníkmi.

Článok 8

Ochrana osobných údajov

1.   Spracovanie osobných údajov v rámci tohto nariadenia, najmä vrátane spracovania na účely overenia členského štátu pobytu účastníka podľa článku 5, sa vykoná v súlade so smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES. Predovšetkým používanie prostriedkov overenia v súlade s článkom 5 a akékoľvek spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia sa obmedzí na to, čo je nevyhnutné a primerané z hľadiska dosiahnutia cieľa nariadenia.

2.   Údaje zozbierané podľa článku 5 sa použijú výhradne na účely overenia členského štátu pobytu účastníka. Nesmú sa oznámiť, postúpiť, vymieňať, nemožno na ich získanie udeliť licenciu ani sa nesmú inak odovzdať alebo sprístupniť nositeľom autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom alebo nositeľom akýchkoľvek iných práv na obsah online obsahových služieb alebo akýmkoľvek iným tretím stranám.

3.   Údaje zozbierané podľa článku 5 nesmie poskytovateľ online obsahovej služby uchovávať dlhšie, než je potrebné na dokončenie overenia členského štátu pobytu účastníka podľa článku 5 ods. 1 alebo 2. Po dokončení každého overenia sa údaje okamžite a nezvratne zničia.

Článok 9

Uplatňovanie na existujúce zmluvy a nadobudnuté práva

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje aj na zmluvy uzavreté a práva nadobudnuté pred dátumom začatia jeho uplatňovania, ak sa týkajú poskytovania online obsahovej služby, prístupu k nej a jej využívania v súlade s článkami 3 a 6 po uvedenom dátume.

2.   Do 21. mája 2018 poskytovateľ online obsahovej služby poskytovanej za peňažnú odplatu overí v súlade s týmto nariadením členský štát pobytu tých účastníkov, ktorí uzavreli zmluvy o poskytovaní online obsahovej služby pred uvedeným dňom.

Do dvoch mesiacov odo dňa, keď poskytovateľ online obsahovej služby poskytovanej bez peňažnej odplaty po prvýkrát poskytne službu v súlade s článkom 6, poskytovateľ overí v súlade s týmto nariadením členský štát pobytu tých účastníkov, ktorí uzavreli zmluvy na poskytovanie online obsahovej služby pred uvedeným dňom.

Článok 10

Preskúmanie

Do 21. marca 2021a následne podľa potreby Komisia posúdi uplatňovanie tohto nariadenia v kontexte právneho, technologického a hospodárskeho vývoja a predloží o tom správu Európskemu parlamentu a Rade.

Správa uvedená v odseku 1 obsahuje okrem iného i posúdenie uplatňovania prostriedkov na overenie členského štátu pobytu uvedených v článku 5, pričom vezme do úvahy novo vyvinuté technológie a normy a postupy v odvetví a v prípade potreby uvedie nevyhnutnosť preskúmania. Správa venuje osobitnú pozornosť vplyvu tohto nariadenia na MSP a na ochranu osobných údajov. K správe Komisie sa v prípade potreby priloží legislatívny návrh.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 20. marca 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 14. júna 2017

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predsedníčka

H. DALLI


(1)  Ú. v. EÚ C 264, 20.7.2016, s. 86.

(2)  Ú. v. EÚ C 240, 1.7.2016, s. 72.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 18. mája 2017 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 8. júna 2017.

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, 27.3.1996, s. 20).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 28).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov (Ú. v. EÚ L 111, 5.5.2009, s. 16).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31). Smernica 95/46/ES sa ruší a nahrádza s účinnosťou od 25. mája 2018 nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 72).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).


Top