EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Dokument 32024R0913

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2024/913 z 15. decembra 2023, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy pre uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o formu a obsah informácií, ktoré sa majú oznamovať v súvislosti s cezhraničnými činnosťami správcov alternatívnych investičných fondov, a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi o cezhraničných oznámeniach

C/2023/8707

Ú. v. EÚ L, 2024/913, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/913/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Právny stav dokumentu Účinné

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/913/oj

European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria L


2024/913

25.3.2024

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/913

z 15. decembra 2023,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy pre uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o formu a obsah informácií, ktoré sa majú oznamovať v súvislosti s cezhraničnými činnosťami správcov alternatívnych investičných fondov, a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi o cezhraničných oznámeniach

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (1), a najmä na jej článok 31 ods. 5 druhý pododsek, článok 32 ods. 8 a článok 33 ods. 8 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Výmena informácií medzi príslušnými orgánmi je súčasťou administratívnych postupov v súvislosti s oznamovaním správcov alternatívnych investičných fondov (správcovia AIF), ktorí chcú vykonávať činnosti uvádzania na trh a správy, poskytovať služby alebo zriadiť pobočku v hostiteľských členských štátoch. V snahe realizovať tieto administratívne postupy bezproblémovým, rýchlym, nebyrokratickým a spoľahlivým spôsobom treba špecifikovať a harmonizovať výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi tak, že sa vypracujú harmonizované formuláre, vzory a postupy spolupráce a komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky.

(2)

Na prenos obrovského množstva informácií, ktoré sa zasielajú a prijímajú v súvislosti s oznámeniami medzi členskými štátmi, bez straty času a spoľahlivým, nákladovo efektívnym a nebyrokratickým spôsobom je nevyhnutné, aby sa príslušné informácie poskytovali elektronicky. Hoci sa takéto informácie môžu poskytovať prostredníctvom e-mailu, malo by byť možné poskytovať tieto informácie aj prostredníctvom inej, potenciálne vyspelejšej elektronickej technológie. Preto treba stanoviť podrobný postup pre tieto elektronické prenosy a na riešenie technických problémov, ku ktorým by mohlo dôjsť v procese prenosu informácií medzi príslušnými orgánmi.

(3)

Ustanovenia tohto nariadenia sú úzko prepojené, pretože sa zaoberajú formou a obsahom informácií, ktoré si majú vymieňať správcovia AIF a príslušné vnútroštátne orgány domovského a hostiteľského členského štátu, v ktorom má daný správca AIF v úmysle poskytovať cezhraničné služby. V snahe zabezpečiť súdržnosť medzi uvedenými ustanoveniami, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť v rovnakom čase, a v snahe umožniť správcom AIF a príslušným vnútroštátnym orgánom komplexný prehľad o týchto ustanoveniach a efektívny prístup k nim je vhodné začleniť uvedené ustanovenia do jedného nariadenia.

(4)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktorý Komisii predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).

(5)

Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie k ustanoveniam návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorého vychádza toto nariadenie, v súvislosti so vzormi oznámení na účely uvádzania alternatívnych investičných fondov (AIF) na trh a ich správy v hostiteľských členských štátoch, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2).

(6)

V snahe umožniť správcom AIF a príslušným orgánom, aby sa prispôsobili novým požiadavkám stanoveným v tomto nariadení, je vhodné odložiť začiatok jeho uplatňovania,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Forma a obsah vzoru štandardného oznámenia

1.   Keď správca AIF z EÚ v súlade s článkom 31 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ informuje príslušné orgány svojho domovského členského štátu o každom AIF z EÚ, ktorý má v úmysle uvádzať na trh v domovskom členskom štáte, používa vzor stanovený v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   Keď správca AIF z EÚ v súlade s článkom 32 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ informuje príslušné orgány svojho domovského členského štátu o každom AIF z EÚ, ktorý má v úmysle uvádzať na trh v inom členskom štáte, než je jeho domovský členský štát, používa vzor stanovený v prílohe II k tomuto nariadeniu.

3.   Pri oznamovaní informácií uvedených v článku 33 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ správcovia AIF používajú vzor stanovený v prílohe III, a ak má správca AIF v úmysle zriadiť pobočku, ako sa uvádza v článku 33 ods. 3 smernice 2011/61/EÚ, používa aj vzor stanovený v prílohe V k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Zasielanie oznámení predkladaných v súlade s článkom 33 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ

1.   Príslušné orgány uverejňujú na svojich webových sídlach e-mailovú adresu alebo iný komunikačný kanál, ktorý sa má používať na zasielanie oznámení správcov AIF v súlade s článkom 33 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ.

2.   Správcovia AIF zasielajú oznámenia uvedené v odseku 1 buď v strojovo čitateľnom formáte na e-mailovú adresu uverejnenú v súlade s odsekom 1, alebo prostredníctvom akýchkoľvek iných komunikačných kanálov, ktoré zaviedli príslušné orgány.

Článok 3

Vzory, ktoré sa majú používať na výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi

Na vyhlásenie uvedené v článku 32 ods. 3 druhom pododseku smernice 2011/61/EÚ používajú príslušné orgány domovského členského štátu správcu AIF vzor stanovený v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Zasielanie oznámení medzi príslušnými orgánmi

1.   Príslušné orgány určia jednotné kontaktné miesto na účely oznamovania a prenosu informácií a dokumentov uvedených v článku 3. Príslušné orgány oznamujú podrobnosti o tomto kontaktnom mieste a každú zmenu tohto kontaktného miesta každému inému príslušnému orgánu.

2.   Príslušné orgány zabezpečia, aby sa ich určená e-mailová adresa alebo iný komunikačný kanál na prijímanie oznámení sledovali každý pracovný deň.

3.   Príslušné orgány zasielajú informácie a dokumenty uvedené v článku 3 e-mailom alebo, ak sa zvolia iné komunikačné kanály, v strojovo čitateľnom formáte kontaktnému miestu uvedenému v odseku 1.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 14. apríla 2024.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).


PRÍLOHA I

Vzor oznámenia v prípade uvádzania AIF z EÚ na trh podľa článku 31 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ

OZNÁMENIE

OZNÁMENIE O ÚMYSLE UVIESŤ NA TRH PODIELOVÉ LISTY ALEBO AKCIE AIF ALEBO AIF SPRAVOVANÝCH TÝM ISTÝM SPRÁVCOM AIF V DOMOVSKOM ČLENSKOM ŠTÁTE SPRÁVCU AIF V SÚLADE S ČLÁNKOM 31 ODS. 2 SMERNICE 2011/61/EÚ (SMERNICA O SPRÁVCOCH AIF) (1)

V ______________________________________ (domovský členský štát správcu AIF)

Oznamujete zmenu informácií, ktoré už boli predložené v prvotnom oznámení?

Áno ☐ Nie ☐

Ak ste na túto otázku odpovedali „áno“, uveďte len informácie, v ktorých oproti predchádzajúcemu oznámeniu došlo k aktualizácii, a uveďte dátum predchádzajúceho oznámenia: ___________________

OBSAH

Časť 1 –

Informácie o správcovi AIF alebo interne spravovanom AIF

Časť 2 –

Informácie o AIF, ktoré sa majú uvádzať na trh v domovskom členskom štáte správcu AIF

Oddiel 1.

Identifikácia AIF

Oddiel 2.

Opatrenia prijaté s cieľom zabrániť uvádzaniu na trh pre retailových investorov

Oddiel 3.

Prílohy

ČASŤ 1

Informácie o správcovi AIF alebo interne spravovanom AIF

Informácie o správcovi AIF alebo interne spravovanom AIF

Správca AIF alebo interne spravovaný AIF (2)

 

Kód LEI správcu AIF alebo interne spravovaného AIF (2)

 

Vnútroštátny identifikačný kód správcu AIF alebo interne spravovaného AIF (ak je k dispozícii) (2)

 

Domovský členský štát správcu AIF alebo interne spravovaného AIF (2)

 

Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy)

 

Trvanie správcu AIF alebo interne spravovaného AIF (ak je k dispozícii)

 

Údaje o webovom sídle správcu AIF alebo interne spravovaného AIF

 


Kontaktné údaje útvaru (alebo kontaktného miesta), ktorý v rámci správcu AIF alebo interne spravovaného AIF zodpovedá za oznámenie

Útvar (alebo kontaktné miesto)

 

Telefónne číslo

 

E-mailová adresa

 


Údaje o tretej strane (ak vykonanie oznámenia správca AIF alebo interne spravovaný AIF zveril tretej strane)

Tretia strana

 

Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy)

 

Útvar (alebo kontaktné miesto)

 

Telefónne číslo

 

E-mailová adresa

 


Útvar (alebo kontaktné miesto) na účely zasielania faktúr alebo oznamovania akýchkoľvek príslušných regulačných poplatkov či platieb (ak je to relevantné) (3)

Názov subjektu

 

Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy)

 

Útvar (alebo kontaktné miesto)

 

Telefónne číslo

 

E-mailová adresa

 

ČASŤ 2

Informácie o AIF, ktoré sa majú uvádzať na trh v domovskom členskom štáte správcu AIF

Oddiel 1.   Identifikácia AIF

V nasledujúcej tabuľke uveďte informácie o každom AIF, ktorý plánujete uviesť na trh, pričom pre každý AIF vytvorte novú tabuľku a v každom riadku uveďte len jednu triedu akcií (názov a ISIN). Ak má AIF formu zastrešujúceho AIF s viacerými čiastkovými fondmi alebo podfondmi, odkazy na AIF v nasledujúcej tabuľke sa chápu ako odkazy na čiastkový fond alebo podfond, ktoré sa majú uvádzať na trh v domovskom členskom štáte správcu AIF, a nie ako odkazy na zastrešujúci AIF, ktorý sa uvádza samostatne v príslušnom stĺpci.

Názov AIF, ktorý sa má uviesť na trh

Dátum založenia alebo zriadenia AIF

Domovský členský štát AIF

Právna forma AIF (4)

Kód LEI daného AIF (ak je k dispozícii)

Uvádzanie na trh pre retailových investorov (5)

Názov každej triedy akcií AIF

ISIN daného AIF/každej triedy akcií AIF (ak je k dispozícii)

Názov depozitára AIF

Trvanie AIF (ak je to relevantné)

Vnútroštátny identifikačný kód AIF (ak je k dispozícii)

Názov zastrešujúceho AIF (ak je to relevantné)

Investičná stratégia AIF (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štruktúry „hlavný-zberný“ (ak je to relevantné):

Názov hlavného AIF alebo čiastkového fondu (fondov)

Kód LEI hlavného AIF alebo čiastkového fondu (fondov) (ak je k dispozícii)

Správca hlavného AIF/čiastkového fondu (ak sa líši od AIF správcu AIF)

Kód LEI správcu hlavného AIF/čiastkového fondu (ak sa líši od AIF správcu AIF a ak je k dispozícii)

Domovský členský štát hlavného AIF (ak sa líši od domovského členského štátu AIF)

Domovský členský štát správcu hlavného AIF (ak sa líši od domovského členského štátu hlavného AIF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddiel 2.   Opatrenia prijaté s cieľom zabrániť uvádzaniu na trh pre retailových investorov

Uveďte informácie o mechanizmoch vytvorených s cieľom zabrániť, aby sa podielové listy alebo akcie AIF uvádzali na trh pre retailových investorov, vrátane prípadu, keď správca AIF v súvislosti s daným AIF využíva pri poskytovaní investičných služieb činnosti nezávislých subjektov (7).

 

Oddiel 3.   Prílohy

Najnovšia verzia štatútu alebo zakladajúcich dokumentov AIF (ak sú k dispozícii).

Najnovšia verzia ponukových materiálov (napr. prospektu) (ak je k dispozícii).

Najnovšia výročná správa AIF (ak je k dispozícii).

Akékoľvek ďalšie informácie uvedené v článku 23 ods. 1 smernice 2011/61/EÚ o každom AIF, ktorý sa má uviesť na trh (8).

Iné (uveďte podrobnosti).

(názov dokumentu alebo názov elektronického súboru v prílohe)

Dátum

 

Meno a funkcia podpísanej osoby

 

Podpis

 


(1)  Toto oznámenie by sa malo použiť aj v prípade AIF, ktoré sa tiež kvalifikujú ako európsky dlhodobý investičný fond a uvádzajú sa na trh podľa článku 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/760 z 29. apríla 2015 o európskych dlhodobých investičných fondoch (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 98) v spojení s článkom 31 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ.

(2)  Toto pole by sa malo vyplniť vždy, teda aj v prípade aktualizácie.

(3)  Uveďte jednotné kontaktné miesto na účely zasielania faktúr alebo oznamovania akýchkoľvek príslušných regulačných poplatkov či platieb podľa článku 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1156 z 20. júna 2019, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013, (EÚ) č. 346/2013 a (EÚ) č. 1286/2014 (Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 55), a článku 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/955 z 27. mája 2021, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1156, pokiaľ ide o formuláre, vzory, postupy a technické opatrenia na uverejňovanie a oznamovanie pravidiel uvádzania na trh, poplatkov a platieb, a ktorým sa bližšie určujú informácie, ktoré sa majú oznamovať na účely vytvorenia a vedenia centrálnej databázy o cezhraničnom uvádzaní AIF a PKIPCP na trh, ako aj formuláre, vzory a postupy na oznamovanie takýchto informácií (Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 30). Toto kontaktné miesto môže byť rovnaké ako kontaktné miesto určené v rámci správcu AIF alebo kontaktné miesto v rámci určenej tretej strany.

(4)  Právna forma sa vyberá spomedzi týchto možností: spoločný fond, podielový fond, investičná spoločnosť alebo akákoľvek iná právna forma, ktorá existuje na základe vnútroštátnych právnych predpisov domovského členského štátu daného AIF.

(5)  Ak je povolené v domovskom členskom štáte správcu AIF: „áno/nie“. Ak právne predpisy domovského členského štátu správcu AIF neumožňujú uvádzanie na trh pre retailových investorov, uveďte „neuplatňuje sa“.

(6)  Uveďte prevládajúci druh AIF a rozdelenie podľa investičných stratégií, ako sa stanovuje vo vzore na podávanie správ uvedenom v prílohe IV k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2013 z 19. decembra 2012 , ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o výnimky, všeobecné podmienky výkonu činnosti, depozitárov, pákový efekt, transparentnosť a dohľad (Ú. v. EÚ L 83, 22.3.2013, s. 1).

(7)  Tieto informácie sa musia vyplniť len v súvislosti s AIF, ktorých uvedenie na trh sa predpokladá len pre profesionálnych investorov. V súvislosti s AIF, ktoré má správca AIF/samostatne spravovaný AIF v úmysle uviesť na trh pre retailových investorov, netreba zaviesť žiadne opatrenia, ak to povoľujú vnútroštátne právne predpisy domovského členského štátu správcu AIF v súlade s článkom 43 smernice 2011/61/EÚ. Ak sa toto oznámenie vzťahuje na AIF zamerané na profesionálnych investorov aj na AIF zamerané na retailových investorov, uveďte informácie iba v súvislosti s AIF zameranými len na profesionálnych investorov.

(8)  Písmeno f) prílohy III k smernici 2011/61/EÚ.


PRÍLOHA II

Vzor oznámenia v prípade cezhraničného uvádzania AIF z EÚ na trh podľa článku 32 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ

OZNÁMENIE

OZNÁMENIE O ÚMYSLE UVIESŤ NA TRH PODIELOVÉ LISTY ALEBO AKCIE AIF ALEBO AIF SPRAVOVANÝCH TÝM ISTÝM SPRÁVCOM AIF V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE, NEŽ JE DOMOVSKÝ ČLENSKÝ ŠTÁT SPRÁVCU AIF, V SÚLADE S ČLÁNKOM 32 ODS. 2 SMERNICE 2011/61/EÚ (SMERNICA O SPRÁVCOCH AIF) (1)

V ______________________________________ [hostiteľský členský štát (štáty)]

Oznamujete zmenu informácií, ktoré už boli predložené v prvotnom oznámení?

Áno ☐ Nie ☐

Ak ste na túto otázku odpovedali „áno“, uveďte len informácie, v ktorých oproti predchádzajúcemu oznámeniu došlo k aktualizácii, a uveďte dátum predchádzajúceho oznámenia: ___________________

OBSAH

ČASŤ 1 –

Informácie o správcovi AIF alebo interne spravovanom AIF

Oddiel 1.

Identifikácia správcu AIF alebo interne spravovaného AIF

Oddiel 2.

Zariadenia, ktoré sú k dispozícii retailovým investorom (v relevantných prípadoch)

ČASŤ 2 –

Informácie o AIF, ktoré sa majú uvádzať na trh v hostiteľskom členskom štáte

Oddiel 1.

Identifikácia AIF

Oddiel 2.

Opatrenia na uvádzanie podielových listov alebo akcií AIF na trh

Oddiel 3. Pr

ílohy

ČASŤ 1

Informácie o správcovi AIF alebo interne spravovanom AIF

Oddiel 1.   Identifikácia správcu AIF alebo interne spravovaného AIF

Informácie o správcovi AIF alebo interne spravovanom AIF

Správca AIF alebo interne spravovaný AIF (2)

 

Správca AIF alebo interne spravovaný AIF (2)

 

Vnútroštátny identifikačný kód správcu AIF alebo interne spravovaného AIF (ak je k dispozícii) (2)

 

Domovský členský štát správcu AIF alebo interne spravovaného AIF (2)

 

Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy)

 

Trvanie správcu AIF alebo interne spravovaného AIF (ak je k dispozícii)

 

Údaje o webovom sídle správcu AIF alebo interne spravovaného AIF

 


Kontaktné údaje útvaru (alebo kontaktného miesta), ktorý v rámci správcu AIF alebo interne spravovaného AIF zodpovedá za vypracovanie oznámenia

Útvar (alebo kontaktné miesto)

 

Telefónne číslo

 

E-mailová adresa

 


Údaje o tretej strane (ak vykonanie oznámenia správca AIF alebo interne spravovaný AIF zveril tretej strane)

Tretia strana

 

Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy)

 

Útvar (alebo kontaktné miesto)

 

Telefónne číslo

 

E-mailová adresa

 


Kontaktné miesto na účely zasielania faktúr alebo oznamovania akýchkoľvek príslušných regulačných poplatkov či platieb (ak je to relevantné) (3)

Názov subjektu

 

Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy)

 

Útvar (alebo kontaktné miesto)

 

Telefónne číslo

 

E-mailová adresa

 


Uveďte, ktorá e-mailová adresa uvedená v tomto oddiele (kontaktné miesto správcu AIF alebo interne spravovaného AIF, kontaktné miesto v rámci určenej tretej strany alebo kontaktné miesto na účely zasielania faktúr) je uprednostňovanou adresou, na ktorú môže príslušný vnútroštátny orgán hostiteľského členského štátu zaslať dôverné informácie (okrem iného prihlasovacie meno a heslo na prístup do vnútroštátnych systémov podávania správ).

 

Oddiel 2.   Zariadenia, ktoré sú k dispozícii retailovým investorom (v relevantných prípadoch)

Podľa článku 32 ods. 1 smernice 2011/61/EÚ majú správcovia AIF z EÚ udelené povolenie uvádzať na trh podielové listy alebo akcie AIF z EÚ, ktoré spravujú, pre profesionálnych investorov v iných členských štátoch, než je ich domovský členský štát. Členské štáty však môžu v súlade s článkom 43 smernice 2011/61/EÚ povoliť správcom AIF uvádzať na ich území na trh podielové listy alebo akcie AIF, ktoré spravujú, pre retailových investorov.

Informácie o zariadeniach, ktoré sú k dispozícii retailovým investorom, sa musia vyplniť, ak sa uvádzanie AIF na trh zameriava na retailových investorov.

V súlade s písmenom j) prílohy IV k smernici 2011/61/EÚ vyplňte nasledujúcu tabuľku, v ktorej uvediete informácie o zariadeniach na vykonávanie úloh uvedených v článku 43a ods. 1 uvedenej smernice:

Úloha zariadenia

Informácie o zariadeniach, ktoré zabezpečujú vykonávanie úloh

Názov/právna forma/sídlo/adresa, e-mail: a telefónne číslo na účely korešpondencie v prípade subjektu zodpovedného za poskytnutie zariadení

Spracovávanie pokynov investorov na upísanie, platbu, vyplatenie (alebo odkúpenie) vo vzťahu k podielovým listom alebo akciám AIF

 

 

Poskytovanie informácií investorom o tom, ako možno zadávať vyššie uvedené pokyny a ako sa vyplácajú výnosy z vyplatenia (alebo odkúpenia)

 

 

Uľahčenie nakladania s informáciami týkajúcimi sa uplatňovania práv investorov vyplývajúcich z ich investície do AIF

 

 

Sprístupnenie informácií a dokumentov požadovaných podľa článkov 22 a 23 smernice 2011/61/EÚ investorom na účely kontrol a na získanie ich kópií

 

 

Poskytovanie informácií investorom v súvislosti s úlohami, ktoré tieto zariadenia zabezpečujú, na trvalom médiu, ako sa vymedzuje v článku 43a ods. 1 písm. e) smernice 2011/61/EÚ

 

 

Pôsobenie v pozícii kontaktného miesta pre komunikáciu s príslušnými orgánmi

 

 

ČASŤ 2

Informácie o AIF, ktoré sa majú uvádzať na trh v hostiteľskom členskom štáte

Oddiel 1.   Identifikácia AIF

V nasledujúcej tabuľke uveďte informácie o každom AIF, ktorý plánujete uviesť na trh v hostiteľskom členskom štáte, pričom pre každý AIF vytvorte novú tabuľku a v každom riadku uveďte len jednu triedu akcií (názov a ISIN). Ak má AIF formu zastrešujúceho AIF s viacerými čiastkovými fondmi alebo podfondmi, odkazy na AIF v nasledujúcej tabuľke sa chápu ako odkazy na čiastkový fond alebo podfond, ktoré sa majú uvádzať na trh v hostiteľskom členskom štáte, a nie ako odkazy na zastrešujúci AIF, ktorý sa uvádza samostatne v príslušnom stĺpci.

Názov AIF, ktorý sa má uvádzať na trh v hostiteľskom členskom štáte

Dátum založenia alebo zriadenia AIF

Domovský členský štát AIF

Právna forma AIF (4)

Kód LEI daného AIF

(ak je k dispozícii)

Uvádzanie na trh pre retailových investorov (5)

Názov každej triedy akcií AIF

ISIN daného AIF/každej triedy akcií AIF (ak sú k dispozícii)

Názov depozitára AIF

Trvanie AIF

(ak je to relevantné)

Vnútroštátny identifikačný kód AIF

(ak je k dispozícii)

Názov zastrešujúceho AIF (ak je to relevantné)

Investičná stratégia AIF (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štruktúry „hlavný-zberný“ (ak je to relevantné):

Názov hlavného AIF alebo čiastkového fondu (fondov)

Kód LEI hlavného AIF alebo čiastkového fondu (fondov) (ak je k dispozícii)

Správca hlavného AIF/čiastkového fondu (ak sa líši od AIF správcu AIF)

Kód LEI správcu hlavného AIF/čiastkového fondu (ak sa líši od AIF správcu AIF a ak je k dispozícii)

Domovský členský štát hlavného AIF (ak sa líši od domovského členského štátu AIF)

Domovský členský štát správcu AIF (ak sa líši od domovského členského štátu hlavného AIF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddiel 2.   Opatrenia na uvádzanie podielových listov alebo akcií AIF na trh

Podielové listy alebo akcie AIF/čiastkových fondov AIF budú na trh uvádzať:

správca AIF, ktorý spravuje daný AIF alebo interne spravovaný AIF

úverové inštitúcie

investičné spoločnosti alebo poradcovia, ktorým bolo udelené povolenie

iné subjekty vrátane subjektov nachádzajúcich sa v tretej krajine. Uveďte podrobnosti:

____________________________________________________________

Uveďte informácie o mechanizmoch vytvorených s cieľom zabrániť, aby sa podielové listy alebo akcie AIF uvádzali na trh pre retailových investorov, vrátane prípadu, keď správca AIF v súvislosti s daným AIF využíva pri poskytovaní investičných služieb činnosti nezávislých subjektov (7).

 

Oddiel 3.   Prílohy

Najnovšia verzia štatútu alebo zakladajúcich dokumentov AIF (ak sú k dispozícii).

Najnovšia verzia ponukových materiálov (napr. prospektu).

Najnovšia výročná správa AIF (ak je k dispozícii).

Akékoľvek ďalšie informácie uvedené v článku 23 ods. 1 smernice 2011/61/EÚ o každom AIF, ktorý sa má uviesť na trh [písmeno f) prílohy IV].

Iné (uveďte podrobnosti).

__________________________________________________________________

(názov dokumentu alebo názov elektronického súboru v prílohe)

Dátum

 

Meno a funkcia podpísanej osoby

 

Podpis

 


(1)  Toto oznámenie by sa malo použiť aj v prípade AIF, ktoré sa tiež kvalifikujú ako európsky dlhodobý investičný fond a uvádzajú sa na trh podľa článku 31 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/760 v spojení s článkom 32 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ.

(2)  Toto pole by sa malo vyplniť vždy, teda aj v prípade aktualizácie.

(3)  Uveďte jednotné kontaktné miesto na účely zasielania faktúr alebo oznamovania akýchkoľvek príslušných regulačných poplatkov či platieb podľa článku 9 nariadenia (EÚ) 2019/1156 a článku 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/955. Toto kontaktné miesto môže byť rovnaké ako kontaktné miesto určené v rámci správcu AIF alebo kontaktné miesto v rámci určenej tretej strany.

(4)  Právna forma sa vyberá spomedzi týchto možností: spoločný fond, podielový fond, investičná spoločnosť alebo akákoľvek iná právna forma, ktorá existuje na základe vnútroštátnych právnych predpisov domovského členského štátu daného AIF.

(5)  Ak je povolené v domovskom členskom štáte správcu AIF: „áno/nie“. Ak právne predpisy domovského členského štátu správcu AIF neumožňujú uvádzanie na trh pre retailových investorov, uveďte „neuplatňuje sa“.

(6)  Uveďte prevládajúci druh AIF a rozdelenie podľa investičných stratégií, ako sa stanovuje vo vzore na podávanie správ uvedenom v prílohe IV k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 231/2013.

(7)  Tieto informácie sa musia vyplniť len v súvislosti s AIF, ktorých uvedenie na trh sa predpokladá len pre profesionálnych investorov. V súvislosti s AIF, ktoré má správca AIF/samostatne spravovaný AIF v úmysle uviesť na trh pre retailových investorov, netreba zaviesť žiadne opatrenia, ak to povoľujú vnútroštátne právne predpisy domovského členského štátu správcu AIF v súlade s článkom 43 smernice 2011/61/EÚ. Ak sa toto oznámenie vzťahuje na AIF zamerané na profesionálnych investorov aj na AIF zamerané na retailových investorov, uveďte informácie iba v súvislosti s AIF zameranými len na profesionálnych investorov.


PRÍLOHA III

Vzor oznámenia, ktorý má správca AIF z EÚ predložiť príslušnému orgánu svojho domovského členského štátu s cieľom spravovať AIF z EÚ usadené v iných členských štátoch podľa článku 33 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ alebo zriadiť pobočku v inom členskom štáte podľa článku 33 ods. 3 smernice 2011/61/EÚ

OZNÁMENIE

OZNÁMENIE ÚMYSLU SPRÁVCU AIF SPRAVOVAŤ AIF USADENÉ V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE, NEŽ JE JEHO DOMOVSKÝ ČLENSKÝ ŠTÁT, V SÚLADE S ČLÁNKOM 33 ODS. 2 SMERNICE 2011/61/EÚ ALEBO ZRIADIŤ POBOČKU V SÚLADE S ČLÁNKOM 33 ODS. 3 SMERNICE 2011/61/EÚ.

V ______________________________________ [hostiteľský členský štát (štáty)]

Oznamujete zmenu informácií, ktoré už boli predložené v prvotnom oznámení?

Áno ☐ Nie☐

Ak ste na túto otázku odpovedali „áno“, uveďte len informácie, v ktorých oproti predchádzajúcemu oznámeniu došlo k aktualizácii, a uveďte dátum predchádzajúceho oznámenia: ____________________

OBSAH

ČASŤ 1

Informácie o správcovi AIF

ČASŤ 2

Informácie, ktoré sa majú oznamovať podľa článku 33 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ

Oddiel 1.

Program činnosti

Oddiel 2.

Informácie o AIF, ktoré sa majú spravovať v hostiteľských členských štátoch

ČASŤ 3

Informácie, ktoré má správca AIF poskytnúť podľa článku 33 ods. 3 smernice 2011/61/EÚ na účel vykonávania svojich činností v hostiteľskom členskom štáte (štátoch) prostredníctvom pobočky

Oddiel 1.

Informácie o pobočke

Oddiel 2.

Program činnosti pobočky

Oddiel 3.

Organizačná štruktúra pobočky

Oddiel 4.

Ukončenie činnosti pobočky

ČASŤ 1

Informácie o správcovi AIF

Informácie o správcovi AIF

Správca AIF (1)

 

Kód LEI správcu AIF (1)

 

Vnútroštátny identifikačný kód správcu AIF (ak je k dispozícii) (1)

 

Domovský členský štát správcu AIF (1)

 

Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy)

 

Trvanie správcu AIF (ak je to relevantné)

 

Údaje o webovom sídle správcu AIF

 


Kontaktné údaje útvaru (alebo kontaktného miesta), ktorý v rámci správcu AIF zodpovedá za oznámenie

Útvar (alebo kontaktné miesto)

 

Telefónne číslo

 

E-mailová adresa

 


Údaje o tretej strane (ak vykonanie oznámenia správca AIF alebo interne spravovaný AIF zveril tretej strane)

Tretia strana

 

Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy)

 

Útvar (alebo kontaktné miesto)

 

Telefónne číslo

 

E-mailová adresa

 


Kontaktné miesto na účely zasielania faktúr alebo oznamovania akýchkoľvek príslušných regulačných poplatkov či platieb (ak je to relevantné) (2)

Názov subjektu

 

Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy)

 

Útvar (alebo kontaktné miesto)

 

Telefónne číslo

 

E-mailová adresa

 


Uveďte, ktorá e-mailová adresa spomedzi tých, ktoré sú uvedené v tomto oddiele (kontaktné miesto správcu AIF, kontaktné miesto v rámci určenej tretej strany alebo kontaktné miesto na účely zasielania faktúr), je uprednostňovanou adresou, na ktorú môže príslušný vnútroštátny orgán hostiteľského členského štátu zaslať dôverné informácie (okrem iného prihlasovacie meno a heslo na prístup do vnútroštátnych systémov podávania správ).

 

ČASŤ 2

Informácie, ktoré sa majú oznamovať podľa článku 33 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ

Táto časť sa musí vyplniť len vtedy, ak má správca AIF v úmysle vykonávať svoje činnosti v hostiteľskom členskom štáte na základe slobody poskytovať služby. Ak má správca AIF v úmysle vykonávať svoje činnosti v hostiteľskom členskom štáte výlučne prostredníctvom pobočky, táto časť sa nevypĺňa a vyplní sa časť 3.

Oddiel 1.   Program činnosti

Uveďte rozsah činností správcu AIF v hostiteľskom členskom štáte

Riadenie investícií

Riadenie portfólia

Riadenie rizík

Administratíva

Právne služby a účtovnícke služby súvisiace so správou fondu

Poskytovanie informácií zákazníkom

Určovanie hodnoty a stanovovanie cien, aj na účely daňového priznania

Monitorovanie dodržiavania právnych predpisov

Vedenie registra podielnikov/akcionárov

Rozdelenie výnosov

Emitovanie a vyplácanie podielových listov/akcií

Vyrovnanie zmlúv vrátane zasielania certifikátov

Vedenie evidencie

Uvádzanie na trh

Činnosti súvisiace s aktívami AIF

Investičné a vedľajšie služby

Riadenie investičných portfólií vrátane portfólií dôchodkových fondov a inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia v súlade s článkom 32 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 zo 14. decembra 2016 o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi, na základe voľného uváženia pre jednotlivých klientov (Ú. v. EÚ L 354, 23.12.2016, s. 37) v súlade s povereniami udelenými investormi

Investičné poradenstvo

Úschova a správa v súvislosti s akciami alebo podielovými listami podnikov kolektívneho investovania

Prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa finančných nástrojov

Opis stratégie správcu AIF v hostiteľskom členskom štáte (napr. údaj o objeme plánovaného podnikania, typy investorov, s ktorými bude správca AIF obchodovať, a spôsob, akým správca AIF získa týchto investorov a ako s nimi bude obchodovať)

 

Súhrnné podrobnosti o kontrolných mechanizmoch týkajúcich sa dohôd o delegovaní s tretími stranami v súvislosti s činnosťami vykonávanými v hostiteľskom členskom štáte

 

Oddiel 2.   Informácie o AIF, ktoré sa majú spravovať v hostiteľskom členskom štáte

V nasledujúcej tabuľke uveďte všetky dostupné informácie o existujúcich AIF, ktoré má správca AIF v úmysle spravovať v hostiteľskom členskom štáte. Ak má AIF formu zastrešujúceho AIF s viacerými čiastkovými fondmi alebo podfondmi, odkazy na AIF v nasledujúcej tabuľke sa chápu ako odkazy na čiastkový fond alebo podfond, ktoré sa majú spravovať v hostiteľskom členskom štáte, a nie ako odkazy na zastrešujúci AIF, ktorý sa uvádza samostatne v príslušnom stĺpci.

Názov AIF, ktorý sa má spravovať v hostiteľskom členskom štáte

Dátum založenia alebo zriadenia (ak je to relevantné)

Právna forma AIF (3)

Kód LEI daného AIF (ak je k dispozícii)

Názov depozitára AIF

Trvanie AIF

Vnútroštátny identifikačný kód AIF (ak je k dispozícii)

Názov zastrešujúceho AIF (ak je to relevantné)

Investičná stratégia AIF (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štruktúry „hlavný-zberný“ (ak je to relevantné):

Názov hlavného AIF alebo čiastkového fondu (fondov)

Kód LEI hlavného AIF alebo čiastkového fondu (fondov) (ak sú k dispozícii)

Správca hlavného AIF/čiastkového fondu (ak sa líši od AIF správcu AIF)

Kód LEI správcu hlavného AIF/čiastkového fondu (ak sa líši od AIF správcu AIF a ak je k dispozícii)

Domovský členský štát hlavného AIF (ak sa líši od domovského členského štátu AIF)

Domovský členský štát správcu AIF (ak sa líši od domovského členského štátu hlavného AIF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČASŤ 3

Informácie, ktoré má správca AIF predložiť podľa článku 33 ods. 3 smernice 2011/61/EÚ na vykonávanie svojich činností v hostiteľskom členskom štáte (štátoch) prostredníctvom pobočky

Táto časť sa musí vyplniť len vtedy, ak má správca AIF v úmysle zriadiť pobočku v hostiteľskom členskom štáte. Ak má správca AIF v úmysle vykonávať svoje činnosti v hostiteľskom členskom štáte výlučne na základe slobody poskytovať služby, táto časť sa nevypĺňa.

Oddiel 1.   Informácie o pobočke

Identifikácia pobočky

Názov pobočky (5)

 

Vnútroštátny identifikačný kód pobočky v domovskom členskom štáte správcu AIF (ak je k dispozícii) (5)

 

Vnútroštátny identifikačný kód pobočky v členskom štáte, v ktorom je pobočka zriadená (ak je k dispozícii) (5)

 

Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy) (5)

 

Údaje o webovom sídle pobočky (ak sa líši od webového sídla správcu AIF)

 


Útvar (alebo kontaktné miesto), od ktorého možno získať dokumenty v členskom štáte, v ktorom je pobočka zriadená

Útvar (alebo kontaktné miesto)

 

Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy)

 

Telefónne číslo

 

E-mailová adresa

 

Oddiel 2.   Plán činnosti pobočky

Pobočka bude v hostiteľskom členskom štáte (štátoch) vykonávať tieto činnosti a poskytovať tieto služby:

Funkcie riadenia investícií

Riadenie portfólia

Riadenie rizík

Administratíva

Právne služby a účtovnícke služby súvisiace so správou fondu

Poskytovanie informácií zákazníkom

Určovanie hodnoty a stanovovanie cien, aj na účely daňového priznania

Monitorovanie dodržiavania právnych predpisov

Vedenie registra podielnikov/akcionárov

Rozdelenie výnosov

Emitovanie a vyplácanie podielových listov/akcií

Vyrovnanie zmlúv vrátane zasielania certifikátov

Vedenie evidencie

Uvádzanie na trh

Činnosti súvisiace s aktívami AIF

Investičné a vedľajšie služby

Riadenie investičných portfólií vrátane portfólií dôchodkových fondov a inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia v súlade s článkom 32 smernice (EÚ) 2016/2341, na základe voľného uváženia pre jednotlivých klientov v súlade s povereniami udelenými investormi

Investičné poradenstvo

Úschova a správa v súvislosti s akciami alebo podielovými listami podnikov kolektívneho investovania

Prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa finančných nástrojov

Oddiel 3.   Organizačná štruktúra pobočky

Opis postupu riadenia rizík, ktorý má zavedený správca AIF na úrovni pobočky na základe článku 45 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013

 


Opis funkčných, geografických a právnych hierarchických vzťahov

 


Opis pozície pobočky v podnikovej štruktúre správcu AIF alebo skupiny, ktorej je správca AIF členom

 


Opis platných pravidiel, ktorými sa riadi podávanie správ pobočky ústrediu správcu AIF

 


Zhrnutie zavedených systémov a kontrol na úrovni pobočky, ako sa stanovuje v článku 2 ods. 3 písm. d) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2024/912 (6)

 


Zhrnutie kontrolných mechanizmov týkajúcich sa dohôd o delegovaní v súvislosti s činnosťami vykonávanými v hostiteľskom členskom štáte

 


Opis opatrení na dodržiavanie povinností, ktoré patria do oblasti zodpovednosti príslušného orgánu hostiteľského členského štátu, v ktorom je pobočka usadená, podľa článku 45 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ

 


Opis zavedených postupov a pridelených ľudských a materiálnych zdrojov na splnenie povinností v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

 


Uveďte prognózu výkazu ziskov a strát i peňažných tokov počas počiatočného obdobia 36 mesiacov

 

Oddiel 4.   Ukončenie činnosti pobočky

Tento oddiel by sa nemal vypĺňať v prvotnom oznámení. Mal by sa vyplniť len v prípade aktualizácie, ak sa predpokladá ukončenie činnosti pobočky.

Podrobnosti a postupy ukončenia obchodných činností vrátane podrobností o opatreniach na ochranu záujmov investorov v hostiteľskom členskom štáte, o spôsobe riešenia sťažností a uhradení všetkých nesplatených záväzkov

 


Harmonogram plánovaného ukončenia činnosti

 


Dátum

 

Meno a funkcia podpísanej osoby

 

Podpis

 


(1)  Toto pole by sa malo vyplniť vždy, teda aj v prípade aktualizácie.

(2)  Uveďte jednotné kontaktné miesto na účely zasielania faktúr alebo oznamovania akýchkoľvek príslušných regulačných poplatkov či platieb podľa článku 9 nariadenia (EÚ) 2019/1156 a článku 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/955. Uvedené kontaktné miesto môže byť rovnaké ako kontaktné miesto určené v rámci správcu AIF alebo kontaktné miesto v rámci určenej tretej strany.

(3)  Právna forma sa vyberá spomedzi týchto možností: spoločný fond, podielový fond, investičná spoločnosť alebo akákoľvek iná právna forma, ktorá existuje na základe vnútroštátnych právnych predpisov domovského členského štátu daného AIF.

(4)  Uveďte prevládajúci druh AIF a rozdelenie podľa investičných stratégií, ako sa stanovuje vo vzore na podávanie správ uvedenom v prílohe IV k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2013.

(5)  Toto pole by sa malo vyplniť vždy, teda aj v prípade aktualizácie, ak informácie o pobočke už poskytnuté boli.

(6)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2024/912 z 15. decembra 2023, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú informácie, ktoré sa majú oznamovať v súvislosti s cezhraničnými činnosťami správcov alternatívnych investičných fondov (správcovia AIF) (Ú. v. EÚ L, 2024/912, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/912/oj).


PRÍLOHA IV

Vyhlásenie o udelení povolenia správcovi AIF podľa článku 32 ods. 3 druhého pododseku smernice 2011/61/EÚ

VYHLÁSENIE VYSTAVIL ______________________________________ (názov príslušného orgánu domovského členského štátu správcu AIF)

Oddiel 1.   Útvar zodpovedný za vystavenie vyhlásenia v rámci príslušného orgánu domovského členského štátu správcu AIF

Útvar

 

Adresa príslušného vnútroštátneho orgánu

 

E-mailová adresa útvaru, ktorý vyhlásenie vystavuje

 

Oddiel 2.   Identifikácia správcu AIF, ktorému bolo udelené povolenie

Správca AIF

 

Kód LEI správcu AIF

 

Domovský členský štát správcu AIF

 

Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy)

 

Oddiel 3.   Rozsah povolenia pre správcu AIF

Povolenie pre správcu AIF sa obmedzuje na správu AIF s touto investičnou stratégiou:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(Osvedčenie podpisuje a datuje zástupca príslušného orgánu domovského členského štátu správcu AIF. Podpisujúca osoba uvedie svoje celé meno.)

Dátum

 

Meno a funkcia podpísanej osoby

 

Podpis

 


PRÍLOHA V

Vzor oznámenia týkajúci sa osôb zodpovedných za pobočku, ktorý má správca AIF z EÚ predložiť príslušnému orgánu svojho domovského členského štátu pri plánovaní zriadiť pobočku v iných členských štátoch podľa článku 33 ods. 3 písm. c) smernice 2011/61/EÚ

OZNÁMENIE

OZNÁMENIE OSÔB ZODPOVEDNÝCH ZA POBOČKU (1) V SÚVISLOSTI S ÚMYSLOM SPRÁVCU AIF ZRIADIŤ POBOČKU V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE, NEŽ JE JEHO DOMOVSKÝ ČLENSKÝ ŠTÁT, V SÚLADE S ČLÁNKOM 33 ODS. 3 PÍSM. C) SMERNICE 2011/61/EÚ.

V ______________________________________ (hostiteľský členský štát)

Identifikácia správcu AIF

Správca AIF

 

Kód LEI správcu AIF

 

Vnútroštátny identifikačný kód správcu AIF (ak je k dispozícii)

 

Domovský členský štát správcu AIF

 

Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy)

 


Identifikácia pobočky

Názov pobočky

 

Vnútroštátny identifikačný kód pobočky v domovskom členskom štáte správcu AIF (ak je k dispozícii)

 

Vnútroštátny identifikačný kód pobočky v členskom štáte, v ktorom je pobočka zriadená (ak je k dispozícii)

 

Adresa a sídlo/domicil (ak sa líši od adresy)

 

Oznamujete zmenu informácií, ktoré už boli predložené v prvotnom oznámení?

Áno ☐ Nie☐

Ak ste na túto otázku odpovedali „áno“, nižšie zvýraznite informácie, v ktorých oproti predchádzajúcemu oznámeniu došlo k aktualizácii, a uveďte dátum predchádzajúceho oznámenia: ________________

OZNÁMENIE O OSOBE ZODPOVEDNEJ ZA:

Riadenie pobočky

Ukončenie činnosti pobočky (2)

Identifikácia osoby, v súvislosti s ktorou sa predkladá oznámenie, a kontaktné údaje

Priezvisko

 

Meno

 

Pozícia alebo funkcia, ktorú osoba vykonáva

 

Dátum začiatku výkonu tejto pozície

 

Dátum ukončenia výkonu tejto pozície (ak je to relevantné)

 

Telefónne číslo

 

E-mailová adresa

 

Doplňujúce poznámky

Doplňujúce poznámky, ak sú potrebné (napr. predchádzajúce meno, ak došlo k zmene mena, zmeny pozície atď.)

 

Dátum

 

Podpis osoby, v súvislosti s ktorou sa predkladá oznámenie

 

Dátum

 

Meno a funkcia podpísanej osoby v prípade správcu AIF/pobočku (3)

 

Podpis

 


(1)  Predkladá sa jeden samostatný formulár za každú relevantnú osobu a len jeden formulár v rámci každého elektronického súboru.

(2)  Oznámenie o osobe zodpovednej za ukončenie činnosti pobočky by sa malo podávať len ako aktualizácia predchádzajúceho oznámenia, ak sa predpokladá ukončenie činnosti pobočky.

(3)  Nemali by byť totožné s osobou, v súvislosti s ktorou sa predkladá oznámenie.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/913/oj

ISSN 1977-0790 (electronic edition)


Začiatok