EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32021R0963

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/963 z dne 10. junija 2021 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 in (EU) 2019/6 Evropskega parlamenta in Sveta glede identifikacije in registracije enoprstih kopitarjev ter določitvi vzorcev identifikacijskih dokumentov za navedene živali (Besedilo velja za EGP)

C/2021/4078

UL L 213, 16.6.2021, str. 3–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/963/oj

16.6.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/963

z dne 10. junija 2021

o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 in (EU) 2019/6 Evropskega parlamenta in Sveta glede identifikacije in registracije enoprstih kopitarjev ter določitvi vzorcev identifikacijskih dokumentov za navedene živali

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) ter zlasti člena 120(1) in (2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zootehniških in genealoških pogojih za rejo, trgovino s čistopasemskimi plemenskimi živalmi, hibridnimi plemenskimi prašiči in njihovim zarodnim materialom ter za njihov vstop v Unijo ter o spremembi Uredbe (EU) št. 652/2014, direktiv Sveta 89/608/EGS in 90/425/EGS ter razveljavitvi določenih aktov na področju reje živali („Uredba o reji živali“) (2) in zlasti člena 32(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/6 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini in razveljavitvi Direktive 2001/82/ES (3) ter zlasti člena 109(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/429 med drugim določa splošna pravila o odgovornosti držav članic, da vzpostavijo sistem za identifikacijo in registracijo gojenih kopenskih živali, vključno z enoprstimi kopitarji. Navedena uredba določa, da morajo države članice vzpostaviti in vzdrževati računalniško zbirko podatkov o gojenih kopenskih živalih (v nadaljnjem besedilu: računalniška zbirka podatkov). Določa tudi, da se v navedeni računalniški zbirki podatkov evidentirajo nekatere minimalne informacije o enoprstih kopitarjih: in sicer edinstvena koda enoprstega kopitarja (v nadaljnjem besedilu: edinstvena koda); metoda identifikacije enoprstega kopitarja in obrat, v katerem se ta žival običajno goji. Določa tudi obveznosti izvajalcev dejavnosti, ki gojijo enoprste kopitarje. Ti morajo zagotoviti, da so navedene živali posamično identificirane z: edinstveno kodo; pravilno izpolnjenim enotnim identifikacijskim dokumentom za celotno življenjsko dobo (v nadaljnjem besedilu: enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo) in fizičnim sredstvom za identifikacijo ali drugo metodo, ki nedvoumno povezuje enoprstega kopitarja in pravilno izpolnjeni enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo.

(2)

Uredba (EU) 2016/1012 določa zootehniška in genealoška pravila za trgovino s plemenskimi živalmi in njihovim zarodnim materialom ter za njihov vstop v Unijo, vključno s pravili za izdajanje zootehniških spričeval, ki spremljajo plemenske živali. Določa zlasti, da se v primeru čistopasemskih plemenskih živali iz vrst enoprstih kopitarjev nekatere informacije, ki se zahtevajo z navedeno uredbo, navedejo v enotnem identifikacijskem dokumentu za celotno življenjsko dobo za enoprste kopitarje.

(3)

Uredba (EU) 2019/6 določa pravila za dajanje v promet, proizvodnjo, uvoz, izvoz, dobavo, distribucijo, farmakovigilanco, nadzor in uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini, med drugim tudi posebna pravila o dajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini živalim za proizvodnjo živil, vključno z enoprstimi kopitarji. Določa zlasti obveznosti glede vodenja evidenc v zvezi z enoprstimi kopitarji in informacije, ki jih je treba navesti v enotnem identifikacijskem dokumentu za celotno življenjsko dobo.

(4)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 (4), ki je bila sprejeta v okviru Uredbe (EU) 2016/429, določa široko opredelitev registriranih enoprstih kopitarjev, dodatne zahteve za identifikacijo enoprstih kopitarjev ter pravila o izdaji dvojnikov ali nadomestnih dokumentov. Določa tudi, da mora enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo vsebovati potrditveno oznako ali, v primeru registriranih konjev, dovoljenje, ki dokazuje višji zdravstveni status živali, da se lahko izkoristijo posebni pogoji glede premikanja iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/688 (5).

(5)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/577 (6)določa pravila v zvezi z vsebino in obliko informacij, potrebnih za uporabo člena 112(4) in člena 115(5) Uredbe (EU) 2019/6, ki jih mora vsebovati enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo. V bistvu gre za informacije o tem, ali je posamezni enoprsti kopitar izključen iz zakola za prehrano ljudi oziroma ali so zdravila, ki jih je prejel, vsebovala snovi, ki so bistvenega pomena za zdravljenje enoprstih kopitarjev ali pomenijo dodano klinično korist v primerjavi z drugimi možnostmi zdravljenja enoprstih kopitarjev in za katere karenca v primeru enoprstih kopitarjev znaša šest mesecev.

(6)

Člen 108(5)(c) Uredbe (EU) 2016/429 določa, da lahko države članice po potrebi imenujejo drug organ ali pooblastijo drug organ ali fizično osebo za zagotavljanje praktičnega izvajanja sistema za identifikacijo in registracijo, tudi za izdajanje identifikacijskih dokumentov. Poglavje III Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta (7) določa podrobna pravila in pogoje za tak prenos. Poleg tega člen 8(1) Direktive Sveta 90/427/EGS (8) določa, da morajo organizacije in združenja, ki vodijo ali vzpostavijo rodovniške knjige, za registrirane enoprste kopitarje izdati identifikacijske dokumente. Vendar je navedena direktiva razveljavljena z Uredbo (EU) 2016/1012 z učinkom od 21. aprila 2021. Zato ni gotovo, koliko bodo države članice rejskim društvom, organizacijam, ki se ukvarjajo s tekmovalnimi ali dirkalnimi konji, ali drugim pooblaščenim organom naložile dejansko uporabo sistema za identifikacijo enoprstih kopitarjev. Posledično bi bilo treba s to uredbo navedene naloge delno ali v celoti prenesti na pooblaščene organe ter pojasniti vlogo rejskih društev in organizacij, ki se ukvarjajo s tekmovalnimi ali dirkalnimi konji, v postopku identifikacije enoprstih kopitarjev.

(7)

Večina pripomb, predloženih v okviru javnega posvetovanja o tem dokumentu (9), se je nanašala na izdajanje identifikacijskih dokumentov s strani rejskih društev. Podobne zahteve je navedlo več držav članic. Posebno zahtevna težava je bilo izdajanje zootehniških spričeval za enoprste kopitarje, vpisane v rodovniške knjige, ki so jih vzpostavila rejska društva, priznana v državah članicah, ki niso država članica rojstva.

(8)

Da bi bil sistem identifikacije enoprstih kopitarjev praktičen ob hkratnem izpolnjevanju zahtev iz člena 110(1)(a) Uredbe (EU) 2016/429, bi morala ta uredba določati, da identifikacijske dokumente za registrirane enoprste kopitarje izdajajo rejska društva ter organizacije in združenja, ki se ukvarjajo s tekmovalnimi ali dirkalnimi konji, tudi če te strukture niso pooblaščeni organi. V tem primeru bi bila izdaja identifikacijskega dokumenta omejena na njegovo izpolnitev z zahtevanimi informacijami, tiskanje in vezavo ter evidentiranje podrobnosti v zbirkah podatkov, dokument pa bi izvajalcu dejavnosti vlagatelju predložil pristojni organ ali pooblaščeni organ. Te določbe ne bi smele vplivati na obstoječe operacijske sisteme, ki jih pooblaščeni organi uporabljajo za izdajo in zagotavljanje enotnih identifikacijskih dokumentov v tesnem sodelovanju z rejskimi društvi ter organizacijami in združenji, ki se ukvarjajo s tekmovalnimi ali dirkalnimi konji.

(9)

Enotni identifikacijski dokumenti za celotno življenjsko dobo se ne bi smeli izdati, če niso pravilno izpolnjeni z zahtevanimi identifikacijskimi podatki, ki vsebujejo informacije, zahtevane s pravom Unije in ki bi jih bilo treba v skladu s to uredbo vnesti tudi v računalniško zbirko podatkov.

(10)

Računalniška zbirka podatkov, ki je vzpostavljena v skladu s členom 109(1) Uredbe (EU) 2016/429 in v kateri so shranjene informacije v skladu s členom 64 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2035, bi morala biti na različnih ravneh varnosti dostopna izvajalcem dejavnosti, odgovornim veterinarjem ter pristojnim ali pooblaščenim organom v drugih državah članicah. Poleg tega bi bilo treba spodbujati izmenjavo elektronskih podatkov med državami članicami, da se olajša sledljivost enoprstih kopitarjev in nadzor nad celovitostjo prehranske verige. Zato je treba določiti minimalne zahteve za tako izmenjavo podatkov ob upoštevanju zahtev iz člena 108(4)(d) Uredbe (EU) 2016/429 in ustreznih standardov iz člena 37 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1715 (10).

(11)

Čeprav številne države članice dajejo prednost enostavni obliki enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo, ki vsebuje le informacije, zahtevane v skladu s členom 65 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 in členom 1 Delegirane uredbe (EU) 2021/577, navedena enostavna oblika ne bi zadostovala za uporabo enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo kot večnamenskega dokumenta, ki spremlja enoprste kopitarje za vzrejne ali športne namene. Zato je upravičeno, da se zagotovi taka oblika enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo, ki bi omogočala njegovo izdajo v skladu z minimalnimi zahtevami v zvezi z zdravjem živali in javnim zdravjem, pa tudi razširjena oblika, primerna tudi za vzrejne, tekmovalne in dirkalne namene.

(12)

Nedavne preiskave, izvedene v državah članicah, so pokazale, da preprosto označevanje enoprstih kopitarjev z injicirnim transponderjem morda ne bo zadostovalo za identifikacijo enoprstih kopitarjev in zlasti za namene varovanja javnega zdravja. Opis enoprstega kopitarja, ki ga sestavljata opis in diagramski oris, v katerem so označene pridobljene in podedovane fenotipske posebnosti, kot so beli vzorci, posebne barve, vrtinci, brazgotine in po potrebi oblika kostanjcev, je zato nujen dodatni element identifikacije za preprečevanje goljufivega zakola enoprstih kopitarjev, ki so bili prej izključeni iz zakola za prehrano ljudi.

(13)

Za zagotovitev, da so enoprsti kopitarji pravilno opisani v enotnih identifikacijskih dokumentih za celotno življenjsko dobo, ki jih spremljajo, bi si morali pristojni organi držav članic ali, kadar je to ustrezno, pooblaščeni organi prizadevati, da upoštevajo dobre prakse in usposobijo osebje, določeno za opis enoprstih kopitarjev.

(14)

Prav tako je treba predvideti primere, ko se izvirni enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo, izdan v skladu s to uredbo za celotno življenjsko dobo enoprstega kopitarja, izgubi, ni več čitljiv ali vsebuje nepravilne informacije, ki niso posledica nezakonitega ravnanja. Da bi se dokumentiral status enoprstega kopitarja kot živali, izključene iz zakola za prehrano ljudi, bi morale navedene določbe čim bolj preprečiti nezakonito posedovanje več kot enega enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo.

(15)

Kadar so na voljo zadostne in preverljive informacije, bi bilo treba izdati dvojnik enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo, ki je označen kot dvojnik in načeloma izključuje enoprstega kopitarja iz zakola za prehrano ljudi. V drugih primerih bi bilo treba izdati nadomestni enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo, ki je prav tako označen kot tak nadomestni dokument, enoprstega kopitarja pa izključuje iz zakola za prehrano ljudi in posebnih pogojev glede premikanja registriranih enoprstih kopitarjev iz člena 92(2)(b) Delegirane uredbe (EU) 2020/688.

(16)

V skladu s členom 67 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 bi bilo treba navedene postopke uporabljati tudi za enoprste kopitarje, ki jih želijo imetniki identificirati po roku, določenem za prvo identifikacijo enoprstega kopitarja, da se čim bolj zmanjša tveganje za goljufivo pridobitev dodatnega identifikacijskega dokumenta, ki bi se lahko uporabil za ponovno vključitev enoprstega kopitarja, ki je bil prej izključen iz zakola za prehrano ljudi v skladu z veljavno zakonodajo, v prehransko verigo.

(17)

V skladu s členom 66(1) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 morajo izvajalci dejavnosti zagotoviti, da enoprste kopitarje vedno spremlja enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo. Ta zahteva pomeni, da mora prejšnji lastnik pri spremembi lastništva ne glede na premik živali enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo predati novemu lastniku.

(18)

Enoprste kopitarje morajo v skladu z zakonodajo Unije vedno spremljati enotni identifikacijski dokumenti za celotno življenjsko dobo, vendar bi bilo treba s to uredbo določiti odstopanje od navedene zahteve, kadar ni mogoče ali je celo nepraktično, da enoprstega kopitarja v celotni življenjski dobi spremlja enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo ali kadar pri izdaji takega dokumenta ni bilo upoštevano, da bo enoprsti kopitar zaklan, preden bo dosegel zahtevano najvišjo starost za prvo identifikacijo.

(19)

Kar zadeva vsakodnevno premikanje na nacionalnih ozemljih držav članic, se zdijo plastične kartice ali pametne kartice ter aplikacije za pametne telefone ali tablice, ki prikazujejo bistvene informacije iz enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo, koristne dopolnitve navedenega dokumenta, v tej uredbi pa bi bilo treba določiti nekatera pravila za njihovo uporabo.

(20)

Poleg tega se je zahteva, da mora enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo spremljati trup enoprstega kopitarja v obrat ali objekt, odobren v skladu s členom 24(1) Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (11), v nekaterih primerih izkazala za nepraktično, zato bi morala biti omejena na primere, opisane v točki (a)(iii) poglavja III Priloge III k Uredbi Komisije (EU) št. 142/2011 (12) ali urejena z nacionalno zakonodajo.

(21)

Enoprsti kopitarji lahko v nekem starostnem obdobju postanejo enoprsti kopitarji za zakol. Kopitarji, ki so sinonim za enoprste kopitarje, so v točki 1.2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (13), ki določa posebna higienska pravila za živila živalskega izvora, opredeljeni kot del „domačih parkljarjev in kopitarjev“.

(22)

Da se prepreči vstop transponderjev v prehransko verigo, bi bilo treba del mesa enoprstih kopitarjev, iz katerega ob zakolu ni mogoče odstraniti transponderja, razglasiti za neprimernega za prehrano ljudi v skladu s členom 45(m) Izvedbene uredbe Komisije(EU) 2019/627 (14). Da bi se olajšalo iskanje vstavljenih transponderjev, bi bilo treba mesto vstavitve standardizirati in evidentirati v enotnih identifikacijskih dokumentih za celotno življenjsko dobo.

(23)

Glavne organizacije za vzrejo konj ter tekmovanje in dirkanje z njimi po vsem svetu so se dogovorile o sistemu enotnih življenjskih številk enoprstih kopitarjev (UELN). Vzpostavljen je bil na pobudo Svetovne vzrejne zveze za športne konje (WBFSH), Mednarodnega odbora za rodovniške knjige konj (ISBC), Svetovne organizacije za arabske konje (WAHO), Evropske konference organizacij za arabske konje (ECAHO), Mednarodne konference za angloarabce (CIAA), Mednarodne zveze za konjeniške športe (FEI) in Evropske zveze za kasaštvo (UET). Informacije o tem sistemu so na voljo na spletnem mestu UELN (15), ki ga gosti francoski inštitut za konje in konjeništvo (IFCE).

(24)

Sistem enotnih življenjskih številk enoprstih kopitarjev je primeren za dodelitev edinstvene kode iz člena 109(1)(d)(i) Uredbe (EU) 2016/429 enoprstemu kopitarju ob njegovi prvi identifikaciji. Kadar se za računalniško zbirko podatkov ali katero koli zbirko podatkov, ki so jo pooblaščeni organi ali rejska društva vzpostavili v okviru računalniške zbirke podatkov držav članic, določijo kode, se kode navedenih zbirk podatkov in oblika zapisa evidentirane edinstvene kode posameznih enoprstih kopitarjev ne bi smele zamenjevati z vzpostavljenim sistemom enotnih življenjskih številk enoprstih kopitarjev. Zato je treba pred določitvijo vsake nove kode za zbirko podatkov, v kateri so evidentirani identifikacijski podatki o enoprstih kopitarjih, preveriti seznam dodeljenih kod enotnih življenjskih številk enoprstih kopitarjev.

(25)

Evidentiranje edinstvene kode, ki je skladna z enotno življenjsko številko enoprstega kopitarja, in njena uporaba za identifikacijo pristojnih organov ali pooblaščenega organa, na katerega je bila prenesena naloga izdaje enotnih identifikacijskih dokumentov za celotno življenjsko dobo za enoprste kopitarje, bi moralo olajšati tudi vrnitev enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo pristojnemu organu, ki ga je izdal, po zakolu ali smrti enoprstega kopitarja. Kadar je to mogoče, bi morale države članice uporabiti organe za zvezo, ki so jih določile v skladu s členom 103 Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta, da se olajša izmenjava sporočil med pristojnimi organi za medsebojno pomoč.

(26)

Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE) je v sodelovanju z Mednarodno konfederacijo za konjeniške športe (IHSC) pripravila priporočila za varno mednarodno premikanje tekmovalnih konj in razvila koncept visokozmogljivega konja dobrega zdravja (high health, high performance – HHP) (16). Poglavje 4.17 Kodeksa za zdravje kopenskih živali (17) Svetovne organizacije za zdravje živali vsebuje priporočila o vzpostavitvi podpopulacije konjev s statusom dobrega zdravja, poglavje 5.12 navedenega kodeksa pa vzorec potnega lista za mednarodno premikanje tekmovalnih konjev.

(27)

Poleg tega primernost čistopasemskih plemenskih živali iz vrst enoprstih kopitarjev za tekmovanja na mednarodni ravni urejajo mednarodni zasebni sporazumi. Komisija bi morala glede na mednarodno razsežnost sektorja enoprstih kopitarjev upoštevati navedene sporazume, da se ohrani primernost navedenih čistopasemskih plemenskih živali iz vrst enoprstih kopitarjev za tekmovanja na mednarodni ravni in ohrani dostop do tekmovanj, organiziranih v skladu s točko (a) prve alinee člena 4(2) Direktive Sveta 90/428/EGS (18).

(28)

Z odstopanjem od člena 91(3) Delegirane uredbe (EU) 2020/688 se lahko veljavnost veterinarskega spričevala, potrebnega za premik v drugo državo članico, pod pogoji iz člena 92 navedene uredbe podaljša z 10 dni na 30 dni ob upoštevanju nekaterih dodatnih zdravstvenih ukrepov, vključno z ukrepi za preprečevanje bolezni, ki prizadenejo enoprste kopitarje, razen tistih, ki so za te vrste navedene v Prilogi k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2018/1882 (19).

(29)

Točki 1 in 2 oddelka II Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004 določata, da morajo nosilci živilske dejavnosti, ki upravljajo klavnice, med drugim zagotoviti, da postopki, ki so jih uvedli, zagotavljajo, da je vsaka žival ali, kadar je to primerno, vsaka pošiljka živali, sprejeta v prostore klavnice, pravilno identificirana.

(30)

Poleg tega točke 1 do 3 oddelka III Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004 določajo, da mora upravljavec klavnice sprejemati, preverjati in upoštevati informacije o prehranski verigi, ki vključujejo podrobne podatke o izvoru in zgodovini živali, namenjenih za proizvodnjo živil, ter upravljanju z njimi. V skladu s točko 7 oddelka III Priloge II k navedeni uredbi lahko pristojni organ dovoli, da se nekatere informacije o prehranski verigi za enoprste kopitarje v klavnico ne pošljejo vnaprej, temveč hkrati z živalmi. Identifikacijski dokument, ki spremlja enoprste kopitarje za zakol, bi moral zato dopolnjevati navedene informacije o prehranski verigi. V skladu s točko 8 navedenega oddelka III morajo nosilci živilske dejavnosti za zagotovitev, da žival ni izključena iz zakola za prehrano ljudi, preveriti potne liste, ki spremljajo enoprste kopitarje. Če sprejmejo žival za zakol, morajo potni list dati uradnemu veterinarju.

(31)

V Uredbi (EU) 2019/6 so živali za proizvodnjo živil opredeljene s sklicem na opredelitev iz točke (b) člena 2 Uredbe (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (20). Nekatere določbe Uredbe (EU) 2019/6, vključno s tistimi iz členov 112 in 115, se uporabljajo za živalske vrste, za katere se šteje, da so namenjene za proizvodnjo živil, vključno s posameznimi živalmi, ki niso namenjene za uporabo za prehrano ljudi, vendar pripadajo vrsti, ki se v Uniji zakonito uporablja za prehrano ljudi.

(32)

Glede na poseben položaj enoprstih kopitarjev, ki so rojeni kot živali iz vrst za proizvodnjo živil, vendar jih v vseh primerih primarno ne vzrejajo za navedeni namen in jih večinoma celo življenjsko dobo ne gojijo nosilci živilske dejavnosti, kakor so opredeljeni v točki 3 člena 3 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (21), je treba določiti postopek, ki zagotavlja neovirano povezanost pregledov enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo zaradi zagotavljanja javnega zdravja z upravljanjem navedenega dokumenta v skladu s to uredbo.

(33)

Računalniška zbirka podatkov, ki jo bodo vzpostavile države članice, je zato bistvena tudi za preverjanje nekaterih informacij iz enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo, preden se sprejme odločitev o sprejemu navedenega enoprstega kopitarja za zakol za prehrano ljudi. Kadar se informacije v zvezi z izključitvijo iz zakola za prehrano ljudi v namenskem oddelku enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo ne ujemajo z informacijami, evidentiranimi v računalniški zbirki podatkov, bi morale prevladati tiste informacije iz katerega koli od njiju, na podlagi katerih se enoprsti kopitarji izključijo iz zakola za prehrano ljudi.

(34)

Kadar identitete enoprstega kopitarja ni mogoče natančno ugotoviti, ga bo morda treba izključiti iz zakola za prehrano ljudi. Zato je treba določiti pravila, ki omogočajo dokumentiranje izključitve enoprstega kopitarja iz zakola za prehrano ljudi neodvisno od dajanja zdravila, uporabljenega v skladu s členom 112(4) Uredbe (EU) 2019/6.

(35)

Ker dajanje zdravila v skladu s členom 112(4) Uredbe (EU) 2019/6 ostaja edini razlog za izključitev enoprstega kopitarja iz zakola za prehrano ljudi, razen kadar tako izključitev odredi pristojni organ iz upravnih razlogov, pri izključitvi enoprstega kopitarja iz zakola za prehrano ljudi v skladu z zakonodajo Unije ne bi smelo biti več potrebno zagotoviti sopodpisa izvajalca dejavnosti v zvezi z zadevno živaljo.

(36)

Hkrati bi bilo treba dajanje zdravila za uporabo v veterinarski medicini, odobrenega v skladu s členom 8(4) Uredbe (EU) 2019/6, enoprstemu kopitarju dovoliti šele po izključitvi živali iz zakola za prehrano ljudi po tem, ko je prejela zdravilo v skladu s členom 112(4) navedene uredbe.

(37)

V skladu s členom 109(2) Uredbe (EU) 2019/6 je treba tudi določiti obrazec za informacije, potrebne za dajanje zdravil s seznama snovi, določenega v skladu s členom 115(5) navedene uredbe. Zdaj je seznam snovi, ki so bistvenega pomena za zdravljenje enoprstih kopitarjev ali pomenijo dodano klinično korist v primerjavi z drugimi možnostmi zdravljenja, ki so na voljo za enoprste kopitarje in za katere karenca v primeru enoprstih kopitarjev znaša šest mesecev, določen v Uredbi Komisije (ES) št. 1950/2006 (22).

(38)

Oblika informacij, potrebnih za uporabo člena 115(5) Uredbe (EU) 2019/6, ki jih mora vsebovati enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo, je primerna tudi za evidentiranje upravne prekinitve zakola enoprstega kopitarja, namenjenega za proizvodnjo živil, za prehrano ljudi za najmanj šest mesecev, kadar se pod strogimi pogoji izda dvojnik enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo, ne da bi bila žival izključena iz zakola za prehrano ljudi.

(39)

Pravila iz Direktive Sveta 96/22/ES (23) se uporabljajo za živali na kmetiji, vključno z enoprstimi kopitarji, ter divje živali navedenih vrst, ki so bile vzrejene na gospodarstvu. V skladu s členom 7 navedene direktive je trgovina z registriranimi enoprstimi kopitarji, ki so jim bila v zootehniške namene iz člena 4 navedene direktive dana zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo aliltrenbolon ali beta agoniste, mogoča še pred koncem karence, če so izpolnjeni pogoji za dajanje navedenih proizvodov ter če sta vrsta in datum zdravljenja navedena v spričevalu ali potnem listu, ki spremlja navedene živali.

(40)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 (24) med drugim določa pogoje za vstop enoprstih kopitarjev v Unijo iz tretjih držav in ravnanje z navedenimi živalmi po njihovem vstopu. V tej uredbi bi bilo treba določiti tridesetdnevno pravilo za identifikacijo enoprstih kopitarjev, ki vstopajo v Unijo. Ker številni konji v Unijo prispejo začasno, bi se moralo tridesetdnevno obdobje začeti po zaključku carinskega postopka, potrebnega za sprostitev v prosti promet, določenega v Uredbi (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (25).

(41)

Kar zadeva postopek začasnega uvoza, registrirani tekmovalni in dirkalni konji spadajo na področje uporabe določb člena 136(1)(b), člena 139(1) in člena 141(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (26). Na podlagi teh določb je med drugim mogoče blago prijaviti „s katerim koli drugim dejanjem“, vključno že s samim prestopom meje carinskega območja Unije iz člena 141(1)(d) navedene uredbe.

(42)

Čistopasemske plemenske živali iz vrst enoprstih kopitarjev, ki v Unijo vstopijo za vzrejne namene, se lahko dajo v postopek aktivnega oplemenitenja, kot je določeno v členu 256 Uredbe (EU) št. 952/2013, v skladu s katerim se lahko neunijsko blago uporabi na carinskem območju Unije v eni ali več operacijah oplemenitenja, ne da bi za takšno blago veljale uvozna dajatev, druge dajatve in ukrepi trgovinske politike, če ne prepovedujejo vstopa blaga na carinsko območje Unije ali izstopa blaga z njega. Postopek aktivnega oplemenitenja omogoča, da se konji za vzrejo in njihov rezultat vzreje sprostijo v prosti promet ali ponovno izvozijo na koncu postopkov oplemenitenja, skupaj z drugimi načini za zaključek tega postopka.

(43)

Kadar se za enoprstega kopitarja, ki je vstopil v Unijo iz tretje države in bil sproščen v prosti promet, izda enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo, bi moral pristojni organ zadevnega enoprstega kopitarja po njegovem vstopu v Unijo izključiti iz statusa živali, ki jo je dovoljeno zaklati za prehrano ljudi, če tretja država izvora ni navedena v Sklepu Komisije 2011/163/EU (27) ali obstajajo drugi razlogi, da se ne potrdi javnozdravstveno potrdilo iz točke II.1.6 uradnega spričevala, ki je zadevnega enoprstega kopitarja spremljalo do meje, iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/403 (28).

(44)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1940 (29) določa vsebino in obliko zootehniških spričeval, ki se izdajo za čistopasemske plemenske živali iz vrst enoprstih kopitarjev in jih je treba vključiti v enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo. Zato bi bilo treba s to uredbo določiti pravila za vnašanje informacij o čistopasemskih plemenskih živalih iz vrst enoprstih kopitarjev v zootehniško spričevalo, vključeno v enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo.

(45)

V Uredbi Sveta (ES) št. 1/2005 (30) so „registrirani kopitarji“ opredeljeni s sklicem na Direktivo Sveta 90/426/EGS (31). Ker se ta izraz v Uredbi (EU) 2016/429 ne uporablja, bi bilo treba pojasniti, da je ta izraz sinonim za „registriranega enoprstega kopitarja“, kot je opredeljen v tej uredbi.

(46)

Za zagotovitev enotne uporabe zakonodaje Unije o identifikaciji enoprstih kopitarjev v državah članicah ter jasnosti in preglednosti te zakonodaje bi bilo treba v tej izvedbeni uredbi določiti datume iz člena 86 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035. Ker se Delegirana uredba (EU) 2019/2035 uporablja od 21. aprila 2021, bi se morala tudi ta uredba uporabljati od navedenega datuma. Ker pa se Delegirana uredba (EU) 2021/577 uporablja šele od 28. januarja 2022, bi se morala Priloga I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2015/262 (32) uporabljati do 27. januarja 2022.

(47)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo, Stalnega odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini in Stalnega odbora za zootehniko –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

DEL 1

SPLOŠNA PRAVILA

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   S to uredbo se izvajajo pravila iz odstavkov 2, 3 in 4 v zvezi z gojenimi enoprstimi kopitarji:

(a)

ki so rojeni v Uniji;

(b)

po njihovem vstopu na ozemlja iz Priloge I k Uredbi (EU) 2017/625 in sprostitvi v prosti promet, razen po ponovnem vstopu v Unijo po začasnem izvozu v tretje države.

2.   Ta uredba določa splošna in posebna pravila za enotno uporabo sistema za identifikacijo in registracijo iz člena 108(1) Uredbe (EU) 2016/429 za enoprste kopitarje in različne kategorije teh kopitarjev, da se zagotovi njegovo učinkovito delovanje, vključno z:

(a)

enotnim dostopom do podatkov v računalniški zbirki podatkov, tehničnimi specifikacijami in operativnimi pravili za računalniško zbirko podatkov iz člena 109(1)(d) Uredbe (EU) 2016/429 in člena 64 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 ter roki, obveznostmi in postopki za prenos informacij s strani izvajalcev dejavnosti ali drugih fizičnih ali pravnih oseb in za registracijo enoprstih kopitarjev v računalniških zbirkah podatkov;

(b)

tehničnimi specifikacijami in postopki, oblikami, zasnovo in operativnimi pravili za sredstva in metode identifikacije enoprstih kopitarjev, vključno z:

(i)

roki za uporabo sredstev in metod za identifikacijo;

(ii)

odstranitvijo, spremembo ali nadomestitvijo sredstev in metod za identifikacijo ter roki za tovrstne postopke;

(iii)

konfiguracijo identifikacijske kode;

(c)

tehničnimi specifikacijami, oblikami in operativnimi pravili za enotne identifikacijske dokumente za celotno življenjsko dobo za enoprste kopitarje;

(d)

praktično uporabo odstopanj od zahtev glede identifikacije in registracije nekaterih enoprstih kopitarjev za zakol, in gojenih enoprstih kopitarjev, ki živijo delno na prostem;

(e)

pravili o uporabi enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo za premike enoprstih kopitarjev, opravljene v skladu z odstopanjem od trajanja veljavnosti veterinarskega spričevala iz člena 92(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/688;

(f)

obrazci, potrebnimi za uporabo enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo za športne namene in mednarodne premike tekmovalnih konjev, v skladu s priporočili Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE);

(g)

identifikacijo enoprstih kopitarjev, ki so vstopili v Unijo iz tretjih držav.

3.   Ta uredba določa pravila o obrazcih, potrebnih za uporabo člena 112(4) in člena 115(5) Uredbe (EU) 2019/6 in Delegirane uredbe (EU) 2021/577, ki jih mora vsebovati enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo, in pravila za dokumentiranje nekaterih zdravljenj v skladu z Direktivo 96/22/EGS.

4.   Ta uredba določa pravila o obrazcih za vnos informacij iz poglavja I dela 2 Priloge V k Uredbi (EU) 2016/1012 in Delegirane uredbe (EU) 2017/1940, ki jih mora vsebovati enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo za čistopasemske plemenske živali iz vrst enoprstih kopitarjev.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„enoprsti kopitar“ pomeni gojeno žival iz vrste rodu Equus, vključno s konji, osli in zebrami, ter potomce križancev navedenih vrst;

(2)

„obrat“ pomeni obrat, kakor je opredeljen v členu 4(27) Uredbe (EU) 2016/429;

(3)

„izvajalec dejavnosti“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki je odgovorna za enoprste kopitarje, tudi za določen čas, razen veterinarjev;

(4)

„lastnik“ je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik enoprstega kopitarja;

(5)

„registrirani enoprsti kopitar“ ali „registrirani kopitar“ pomeni:

(a)

čistopasemsko plemensko žival iz vrst Equus caballus ali Equus asinus, vpisano ali primerno za vpis v glavni del rodovniške knjige, ki sta ga vzpostavila rejsko društvo, priznano v skladu s členom 4 Uredbe (EU) 2016/1012, ali rejski organ, vključen na seznam v skladu s členom 34 navedene uredbe;

(b)

enoprstega kopitarja iz vrste Equus caballus, registriranega pri mednarodnem združenju ali organizaciji, bodisi neposredno bodisi prek njenega nacionalnega združenja ali podružnic, ki se ukvarja s tekmovalnimi in dirkalnimi konji (v nadaljnjem besedilu: registrirani konj);

(6)

„rodovniška knjiga“ pomeni rodovniško knjigo, kakor je opredeljena v členu 2(12) Uredbe (EU) 2016/1012;

(7)

„glavni del“ pomeni glavni del rodovniške knjige, kakor je opredeljen v členu 2(13) Uredbe (EU) 2016/1012;

(8)

„rejsko društvo“ pomeni rejsko društvo, kakor je opredeljeno v členu 2(5) Uredbe (EU) 2016/1012;

(9)

„rejski organ“ pomeni rejski organ, kakor je opredeljen v členu 2(7) Uredbe (EU) 2016/1012;

(10)

„enoprsti kopitarji za zakol“ pomenijo enoprste kopitarje, ki se prepeljejo v klavnico, bodisi neposredno ali po opravljenem postopku zbiranja;

(11)

„enoprsti kopitar dobrega zdravja“ pomeni enoprstega kopitarja, ki je primeren za premik v druge države članice v skladu s členom 92(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/688;

(12)

„pristojni organ“ pomeni osrednji veterinarski organ države članice, kakor je opredeljen v členu 4(55) Uredbe (EU) 2016/429;

(13)

„organ za zootehniko“ pomeni pristojni organ, kakor je opredeljen v členu 2(8) Uredbe (EU) 2016/1012;

(14)

„zootehniško spričevalo“ pomeni zootehniško spričevalo, kakor je opredeljeno v členu 2(20) Uredbe (EU) 2016/1012 in določeno v Prilogi k Delegirani uredbi (EU) 2017/1940;

(15)

„oznaka“ pomeni vsako vidno ali potencialno vidno razločevalno lastnost posameznega enoprstega kopitarja, ki je bodisi prirojena bodisi pridobljena ter se jo lahko evidentira za namene identifikacije;

(16)

„transponder“ pomeni elektronski identifikator, kakor je opredeljen v členu 2(23) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035;

(17)

„edinstvena koda“ pomeni edinstveno kodo, kakor je opredeljena v členu 2(17) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035;

(18)

„enotna življenjska številka enoprstega kopitarja“ (UELN) pomeni edinstveno petnajstmestno alfanumerično kodo, ki vključuje informacije o posameznem enoprstem kopitarju ter zbirko podatkov in državo, v kateri so bile take informacije prvič evidentirane v skladu s sistemom šifrskih oznak, ki ga upravlja francoski inštitut za konje in konjeništvo (IFCE), ki gosti spletno mesto UELN;

(19)

„pametna kartica“ pomeni plastično napravo z vgrajenim računalniškim čipom, na katerem se lahko podatki shranjujejo in elektronsko prenašajo v ustrezne računalniške sisteme;

(20)

„pristojni veterinar“ pomeni veterinarja iz členov 112 in 113 Uredbe (EU) 2019/6, odgovornega za zdravljenje enoprstega kopitarja, dokumentacijo o takem zdravljenju in učinku zdravljenja na status enoprstega kopitarja, namenjenega za zakol za prehrano ljudi ali izključenega iz zakola za prehrano ljudi v skladu s to uredbo;

(21)

„računalniška zbirka podatkov“ pomeni računalniško zbirko podatkov, ki jo država članica vzpostavi za evidentiranje informacij o gojenih živalih iz vrst enoprstih kopitarjev, kakor je navedeno v uvodnem stavku in členu 109(1)(d) Uredbe (EU) 2016/429;

(22)

„enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo“ pomeni enotni dokument za celotno življenjsko dobo, s katerim morajo izvajalci dejavnosti v zvezi z enoprstimi kopitarji zagotoviti, da so navedene živali posamično identificirane v skladu s členom 114(1)(c) Uredbe (EU) 2016/429;

(23)

„potrditvena oznaka“ pomeni vnos v enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo, ki ga opravi pristojni organ v skladu s členom 92(2)(a) Delegirane uredbe (EU) 2020/688 in za namen iz navedenega člena;

(24)

„dovoljenje“ pomeni vnos v enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo, ki ga za sodelovanje na konjeniških tekmovanjih na lokalni, regionalni, nacionalni ali mednarodni ravni zabeleži nacionalna zveza Mednarodne zveze za konjeniške športe (FEI) oziroma ki ga za sodelovanje na dirkah zabeleži pristojni organ za dirke v skladu s členom 92(2)(b) Delegirane uredbe (EU) 2020/688 in za namen iz navedenega člena;

(25)

„pooblaščeni organ“ pomeni pooblaščeni organ, opredeljen v členu 3(5) Uredbe (EU) 2017/625 in imenovan v skladu s členom 108(5)(c) Uredbe (EU) 2016/429 za zagotavljanje praktičnega izvajanja sistema za identifikacijo in registracijo, vzpostavljenega za enoprste kopitarje, vključno z izdajo in predložitvijo enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo za enoprste kopitarje. Ta organ se v poglavjih 2 in 3 naslova IV Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 imenuje „organ izdaje“.

Člen 3

Vloga izvajalcev dejavnosti in lastnikov

1.   Izvajalec dejavnosti v zvezi enoprstimi kopitarji, ki ni lastnik ali eden od lastnikov enoprstega kopitarja, ravna v skladu s pravili iz te uredbe v imenu lastnika ali predstavnika lastnikov enoprstega kopitarja in v dogovoru z njim.

2.   Države članice in, kadar je to ustrezno, pooblaščeni organi lahko zahtevajo, da naslednje vloge, ki jih nanje naslovijo izvajalci dejavnosti, predloži lastnik ali predstavnik lastnikov:

(a)

vloge za izdajo enotnih identifikacijskih dokumentov za celotno življenjsko dobo, kakor je določeno v členu 22;

(b)

vloge za izdajo dvojnikov identifikacijskih dokumentov, kakor je določeno v členu 25;

(c)

vloge za izdajo nadomestnih identifikacijskih dokumentov, kakor je določeno v členu 26;

(d)

vloge za spremembo identifikacijskih podatkov v obstoječih enotnih identifikacijskih dokumentih za celotno življenjsko dobo, kakor je določeno v členu 30.

DEL 2

ENOTNA UPORABA SISTEMA ZA IDENTIFIKACIJO ENOPRSTIH KOPITARJEV

POGLAVJE I

Enotna pravila o računalniški zbirki podatkov, vzpostavljeni za enoprste kopitarje

Člen 4

Informacije o pristojnih organih in pooblaščenih organih, ki izdajo enotne identifikacijske dokumente za celotno življenjsko dobo za enoprste kopitarje

1.   Države članice pripravijo in posodabljajo seznam pristojnih organov in, kadar je to ustrezno, pooblaščenih organov, odgovornih za izdajo enotnih identifikacijskih dokumentov za celotno življenjsko dobo za enoprste kopitarje, in ga objavijo na spletnem mestu, ki ga je vzpostavil pristojni organ, na katerem je na voljo drugim državam članicam in javnosti.

2.   Seznam iz odstavka 1:

(a)

vključuje kontaktne podatke, potrebne za izpolnjevanje zahtev iz členov 8, 9, 11, 22, 27 in 28;

(b)

je dovolj jasen tujim govorcem in neposredno dostopen prek internetne povezave, ki je Komisiji na voljo v skladu z odstavkom 3 in vedno deluje.

3.   Komisija za pomoč državam članicam pri objavi posodobljenih seznamov iz odstavka 1 vzpostavi spletno mesto, na katerem vsaka država članica zagotovi neposredno povezavo do zahtevanih informacij na spletnem mestu iz odstavka 1.

Člen 5

Določitev kode za računalniško zbirko podatkov in zbirke podatkov pooblaščenih organov

1.   Pristojni organ dodeli kodo za računalniško zbirko podatkov in, kadar je to ustrezno, vsako zbirko podatkov, ki jo v okviru računalniške zbirke podatkov vzpostavijo pooblaščeni organi, rejska društva ter organizacije in združenja iz člena 2(5)(b), ki evidentirajo identifikacijske podatke o enoprstih kopitarjih.

2.   Koda iz odstavka 1 je združljiva s sistemom šifrskih oznak UELN in je sestavljena iz šestmestne kode za računalniško zbirko podatkov in vse zbirke podatkov v okviru računalniške zbirke, ki vključuje:

(a)

tri števke za številčno kodo države po standardu ISO 3166;

(b)

tri alfanumerične števke za zbirko podatkov.

Člen 6

Evidentiranje identifikacijskih podatkov v računalniški zbirki podatkov

1.   Pristojni organ ali pooblaščeni organ, kakor je primerno, rejska društva ter organizacije in združenja iz člena 2(5)(b) ob prvi identifikaciji enoprstega kopitarja v računalniški zbirki podatkov evidentirajo identifikacijske podatke o enoprstem kopitarju pod edinstveno kodo.

2.   Edinstveno kodo iz odstavka 1 sestavljata:

(a)

koda, določena za računalniško zbirko podatkov ali zbirke podatkov pooblaščenih organov, rejskih društev ter organizacij in združenj iz člena 2(5)(b) v skladu s členom 5(2), ki ji sledi

(b)

devetmestna individualna identifikacijska številka, dodeljena enoprstemu kopitarju.

3.   Edinstvena koda se uporablja za dostop do podatkov in njihovo izmenjavo med računalniškimi zbirkami podatkov in zbirkami podatkov pooblaščenih organov, rejskih društev ter organizacij in združenj iz člena 2(5)(b).

4.   Kadar pooblaščeni organi, rejska društva ter organizacije in združenja iz člena 2(5)(b) vzpostavijo zbirke podatkov v okviru računalniške zbirke podatkov, zagotovijo, da se tudi v računalniško zbirko podatkov vnesejo vsaj informacije, določene v točkah 1 do 7 dela A ter v delu C oddelka I in delu II oddelka II vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II.

Člen 7

Operativna pravila za računalniške zbirke podatkov o enoprstih kopitarjih in dostop do podatkov v njih

1.   Države članice izvedejo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev neprekinjenega delovanja računalniških zbirk podatkov v primeru morebitnih motenj ter varnosti, zaščite, celovitosti in avtentičnosti informacij, evidentiranih v računalniških zbirkah podatkov.

2.   Države članice zagotovijo, da imajo izvajalci dejavnosti v obratih, kar zadeva enoprste kopitarje, ki se gojijo v njihovih obratih, in izvajalci dejavnosti v zvezi z enoprstimi kopitarji, kar zadeva njihove kopitarje, ter izvajalci klavničnih dejavnosti, kar zadeva enoprste kopitarje, pripeljane za zakol v njihove klavnice, na svojo zahtevo vsaj brezplačen dostop samo za branje do naslednjih informacij, ki jih računalniška zbirka podatkov vsebuje glede navedenih enoprstih kopitarjev:

(a)

edinstvene kode iz člena 6(2);

(b)

kadar je na voljo, identifikacijske kode živali iz točke 1 dela 1 ali točke 2 dela 2 Priloge I, prikazane na fizičnem sredstvu za identifikacijo iz točke (a), (b), (c), (e) ali (f) Priloge III k Delegirani uredbi (EU) 2019/2035;

(c)

statusa enoprstega kopitarja, namenjenega za zakol za prehrano ljudi ali izključenega iz njega.

3.   Države članice pristojnim organom in pooblaščenim organom zagotovijo dostop do računalniške zbirke podatkov za branje in vnašanje za namene vnosa identifikacijskih podatkov o enoprstih kopitarjih ali izmenjave podatkov med navedeno računalniško zbirko podatkov in zbirkami podatkov, ki jih upravljajo pooblaščeni organi.

4.   Države članice pristojnim organom drugih držav članic ali, kakor je primerno, pooblaščenim organom v navedenih drugih državah članicah, navedenim v skladu s členom 4(1), zagotovijo brezplačen dostop samo za branje do informacij, navedenih v odstavku 2(a), (b) in (c), ki jih njihove računalniške zbirke podatkov vsebujejo glede enoprstih kopitarjev, običajno gojenih na njihovem ozemlju.

5.   Z odstopanjem od odstavka 2 tega člena lahko države članice izvajalcem dejavnosti v zvezi z enoprstimi kopitarji iz člena 102(4) Uredbe (EU) 2016/429 in pristojnim veterinarjem odobrijo dostop za branje in vnašanje do ustreznih naborov podatkov v računalniški zbirki podatkov, pod pogojem, da je v skladu z odstavkom 1 tega člena zagotovljeno varstvo podatkov.

Člen 8

Tehnični pogoji in načini za izmenjavo elektronskih podatkov med računalniškimi zbirkami podatkov držav članic v zvezi z enoprstimi kopitarji

1.   Če se države članice v skladu s členom 108(4) Uredbe (EU) 2016/429 odločijo za neposredno izmenjavo identifikacijskih podatkov o enoprstih kopitarjih, ki jih vsebujejo njihove računalniške zbirke podatkov, z ustreznimi računalniškimi zbirkami podatkov v drugih državah članicah, se informacije iz točk (a), (b) in (c) člena 64 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 izmenjujejo kot elektronski podatki med računalniškimi zbirkami podatkov držav članic v obliki zapisa definicijske sheme protokola XML (XSD), ki jo je Komisija dala na voljo na podlagi ustreznih standardov iz člena 37 Izvedbene uredbe (EU) 2019/1715.

2.   Pristojni organ, odgovoren za obrat, v katerega je bil enoprsti kopitar premaknjen in v katerem bo običajno bival, lahko od pristojnega organa obrata izvora zahteva informacije iz odstavka 1, pri vsakem prenosu pa mora biti odtisnjen časovni žig.

Člen 9

Roki in obveznosti glede registracije enoprstih kopitarjev v računalniški zbirki podatkov

Izvajalci dejavnosti v zvezi z enoprstimi kopitarji zagotovijo, da se pristojnemu organu informacije, zahtevane v skladu s točkama (b) in (c) člena 64 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, pošljejo v roku, ki ga določi pristojni organ in ne presega obdobja sedmih dni od datuma, ko je bilo za zadevnega enoprstega kopitarja v skladu s členom 102(1)(b)(ii) Uredbe (EU) 2016/429 evidentirano, da običajno biva v obratu izvajalca dejavnosti.

POGLAVJE II

Tehnične specifikacije in postopki, oblike, zasnova in operativna pravila za sredstva in metode identifikacije

Oddelek 1

Tehnične specifikacije in postopki, oblike, zasnova in pravila za uporabo sredstev in metod identifikacije

Člen 10

Tehnične specifikacije za sredstva in metode identifikacije

1.   Države članice vzpostavijo sistem za zagotovitev edinstvenosti kode, prikazane na transponderjih, ki se uporabljajo v elektronskih identifikatorjih, kot so injicirni transponderji, v elektronskih ušesnih znamkah ali na elektronskih biceljnih trakovih za identifikacijo enoprstih kopitarjev, rojenih v Uniji ali sproščenih v prosti promet v Uniji po vstopu iz tretje države.

2.   Elektronski identifikatorji so v skladu s tehničnimi specifikacijami iz dela 1 Priloge I.

3.   Ušesne znamke in biceljni traki so v skladu s tehničnimi specifikacijami iz dela 2 Priloge I.

Člen 11

Rok za uporabo sredstev za identifikacijo

1.   Izvajalci dejavnosti v zvezi z enoprstimi kopitarji zagotovijo, da se injicirni transponderji ali, v skladu s členom 59(1)(a) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, ušesne znamke enoprstim kopitarjem namestijo istočasno ali tik pred datumom izpolnjevanja obrazca za identifikacijo, potrebnega za vložitev vloge za izdajo enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo v roku za identifikacijo iz člena 21.

2.   Izvajalci dejavnosti v zvezi z enoprstimi kopitarji, namenjenimi za premik v klavnico v skladu s členom 43(2), zagotovijo, da se sredstvo za identifikacijo enoprstemu kopitarju namesti, takoj ko od pristojnega organa prejmejo ustrezno dokumentacijo, izdano v obliki, ki jo je navedeni pristojni organ določil za izpolnitev zahtev glede informacij o prehranski verigi iz oddelka III Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004.

3.   Omejena zamuda med namestitvijo sredstev za identifikacijo in izpolnitvijo obrazca za identifikacijo, da se predloži vloga za izdajo enotnega identifikacijskega dokumenta za življenjsko dobo, kakor je določeno v odstavku 1, ne velja za identifikacijo:

(a)

enoprstih kopitarjev, ki živijo delno na prostem in so identificirani v skladu s členom 60 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035;

(b)

žrebet, mlajših od šest mesecev, ko so s sredstvom za identifikacijo označena za namene izdaja spričevala, da lahko svojo mater spremljajo med začasnim premikom v:

(i)

drugo državo članico za obdobje, krajše od 30 dni, ali v skladu s točko (c)(iii) člena 64 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 ali

(ii)

tretjo državo.

Člen 12

Ukrepi za odkrivanje predhodne identifikacije enoprstih kopitarjev

1.   Pristojni organ ali pooblaščeni organ, kakor je primerno, ali veterinar ali kvalificirana oseba iz člena 13(1) pred uporabo sredstva za identifikacijo pri enoprstem kopitarju v skladu s členom 13 zagotovi, da se sprejmejo ukrepi za odkrivanje morebitnih znakov ali oznak, ki kažejo na predhodno identifikacijo enoprstega kopitarja z injicirnimi transponderji ali ušesnimi znamkami. Navedeni ukrepi vključujejo najmanj naslednje:

(a)

pregled enoprstega kopitarja za vse predhodno vsajene injicirne transponderje z uporabo čitalnika, ki je skladen z zahtevami iz točke 2(b) dela 1 Priloge I, vsaj kadar je v neposrednem stiku s telesno površino enoprstega kopitarja na delu, na katerem bi bil v skladu s členom 13(2) vsajen transponder;

(b)

vse klinične znake, ki kažejo, da je bil predhodno vstavljeni transponder ali predhodno uporabljena oznaka kirurško odstranjena ali spremenjena;

(c)

vse znake, da je bila pri enoprstem kopitarju uporabljena alternativna metoda identifikacije, odobrena v skladu s členom 16.

2.   Če ukrepi iz odstavka 1 tega člena pokažejo, da je bil injicirni transponder že vstavljen ali ušesna znamka že nameščena ali da je bila uporabljena katera koli alternativna metoda identifikacije v skladu s členom 16, ki kaže na opravljeno predhodno identifikacijo v skladu z oddelkom 2 poglavja III, pristojni organ ali pooblaščeni organ, kakor je primerno:

(a)

izda dvojnik identifikacijskega dokumenta ali nadomestni identifikacijski dokument v skladu s členom 25 ali 26, odvisno od informacij, ki so na voljo;

(b)

vnese kodo, ki jo prikazuje transponder ali ušesne znamke, ali informacije o alternativni metodi preverjanja identitete na ustrezen način v polja za vnos identifikacijskih podatkov v delu A in diagramski oris iz dela B oddelka I vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II.

3.   Kadar se pri enoprstem kopitarju, rojenem v Uniji, potrdi, da so bili iz njega odstranjeni injicirni transponder, ušesna znamka ali alternativna metoda identifikacije iz odstavka 1(c) in to ni dokumentirano, pristojni organ ali pooblaščeni organ, kakor je primerno, izda dvojnik identifikacijskega dokumenta v skladu s členom 25 ali nadomestni identifikacijski dokument v skladu s členom 26.

Člen 13

Postopki in operativna pravila za sredstva za identifikacijo in metode identifikacije

1.   Sredstva za identifikacijo uporablja veterinar ali, če je to določeno v nacionalni zakonodaji, pooblaščena ter ustrezno usposobljena in kvalificirana oseba.

2.   Injicirni transponder se po ustrezni predpripravi mesta vstavitve vstavi parenteralno na levi strani vratu enoprstega kopitarja, in sicer na sredini med zatiljem in vihrom na predelu tilne vezi.

3.   Kadar se identifikacija izvede z ušesno znamko v skladu s členom 59(1)(a) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, se pritrdi na uhelj levega ušesa enoprstega kopitarja.

4.   Kodo, ki jo prikazuje sredstvo za identifikacijo iz točke (a), (b), (c), (e) ali (f) Priloge III k Delegirani uredbi (EU) 2019/2035 po vstavitvi ali namestitvi, oseba iz odstavka 1 evidentira oziroma se evidentira pod njeno odgovornostjo v temu namenjenem polju obrazca za identifikacijo, potrebnega za vložitev vloge za izdajo enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo, ali neposredno v delu A oddelka I vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II.

Člen 14

Odstranitev, sprememba ali nadomestitev sredstev za identifikacijo ter roki za tovrstne postopke

1.   Če je transponder prenehal delovati in ga je treba zamenjati, se enoprsti kopitar identificira z novim transponderjem, ki prikazuje novo kodo, nova koda transponderja pa se v tem primeru evidentira tudi v računalniški zbirki podatkov in po potrebi v zbirki podatkov pooblaščenega organa ter v enotnem identifikacijskem dokumentu za celotno življenjsko dobo v delu C oddelka I vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II.

2.   Izgubljena ali neberljiva ušesna znamka, nameščena v skladu s členom 13(3), se zamenja z ušesno znamko, ki prikazuje novo kodo, nova koda pa se v tem primeru evidentira tudi v računalniški zbirki podatkov in po potrebi v zbirki podatkov pooblaščenega organa ter v enotnem identifikacijskem dokumentu za celotno življenjsko dobo v delu C oddelka I vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II.

3.   Izvajalci dejavnosti zagotovijo, da se sredstva za identifikacijo nadomestijo čim prej po tem, ko se izgubijo ali prenehajo pravilno delovati, vsekakor pa v roku, ki ga določi pristojni organ in ki ne sme biti daljši od 30 dni od datuma odkrite izgube ali okvare, in preden enoprsti kopitar zapusti obrat, v katerem običajno biva.

4.   Kadar enoprsti kopitar ni identificiran le z eno ušesno znamko, ampak z več identifikatorji, lahko pristojni organ z odstopanjem od odstavka 2 dovoli, da se ušesna znamka, ki je postala neberljiva ali se je izgubila, nadomesti z novo ušesno znamko z identifikacijsko kodo živali, ki jo prikazujejo preostala sredstva za identifikacijo.

5.   Izvajalci dejavnosti v zvezi z registriranimi enoprstimi kopitarji rejsko društvo ali organizacijo ali združenje iz člena 22(2) oziroma (3) obvestijo o vsaki spremembi kode, ki jo prikazujejo sredstva za identifikacijo.

Člen 15

Ukrepi, ki jih je treba sprejeti v zvezi s sredstvi za identifikacijo v primeru zakola, usmrtitve ali smrti enoprstih kopitarjev

1.   Pristojni organ sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da se po zakolu ali smrti enoprstega kopitarja prepreči poznejša zloraba sredstva za identifikacijo z njegovo pridobitvijo in uničenjem ali odlaganjem na kraju samem.

2.   Kadar injicirnega transponderja ni mogoče odstraniti iz telesa enoprstega kopitarja, zaklanega za prehrano ljudi, meso ali del mesa, v katerem je transponder, pa je razglašen kot neprimeren za prehrano ljudi v skladu s členom 45(m) Izvedbene uredbe (EU) 2019/627, se nastali živalski stranski proizvodi odstranijo v skladu z zahtevami iz odstavka 1 tega člena.

Oddelek 2

Alternativne metode identifikacije

Člen 16

Odobritev alternativnih metod identifikacije

1.   Če je država članica v skladu s členom 62 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 odobrila primerno alternativno metodo identifikacije za preverjanje identitete gojenih enoprstih kopitarjev, rojenih na njenem ozemlju, vključno s podedovanimi ali pridobljenimi razpoznavnimi znamenji in genetskimi označevalci, pristojni organ ali pooblaščeni organ, kakor je primerno, zagotovi, da se podrobnosti te alternativne metode identifikacije preverijo, preden se navedene podrobnosti evidentirajo v enotnem identifikacijskem dokumentu za celotno življenjsko dobo in računalniški zbirki podatkov.

2.   Države članice lahko zahtevajo, da se za enoprste kopitarje, ki so bili rojeni ali običajno bivajo v navedeni državi članici, poleg zahtev glede identifikacije iz člena 109(1)(d)(ii) Uredbe (EU) 2016/429 uporabljajo alternativne metode preverjanja identitete, ki temeljijo na genetskih označevalcih.

3.   Države članice dajo informacije o svojih odobrenih alternativnih metodah identifikacije iz odstavka 1 tega člena na voljo Komisiji, drugim državam članicam in javnosti na spletnem mestu iz člena 4(1).

4.   Če se za identifikacijo enoprstih kopitarjev uporabi alternativna metoda identifikacije iz odstavka 1 tega člena, se informacije evidentirajo v razširjeni obliki enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo.

5.   Pri enoprstih kopitarjih, kot je zebra, ki imajo edinstvena barvna znamenja in bivajo v zaprtih obratih lahko pristojni organ dovoli, da se izpolnjen diagramski oris znamenj nadomesti z visokokakovostno fotografijo.

6.   Kadar se uporabi alternativna metoda identifikacije iz odstavka 1, izvajalec dejavnosti zagotovi dostop do navedenih identifikacijskih podatkov oziroma po potrebi krije stroške ali nosi posledice zamud pri preverjanju identitete enoprstega kopitarja.

POGLAVJE III

Tehnične specifikacije, oblike in operativna pravila za enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo

Oddelek 1

Tehnične specifikacije in oblike enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo

Člen 17

Minimalne zahteve glede oblike, zasnove in vsebine enotnih identifikacijskih dokumentov za celotno življenjsko dobo

1.   Enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo je v eni od naslednjih oblik:

(a)

standardni obliki (standardni identifikacijski dokument), ki zadošča za navedbo minimalnih informacij za identifikacijo enoprstih kopitarjev, zahtevanih v skladu z uredbama (EU) 2016/429 in (EU) 2019/6, zajema oddelke I, II in III vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II k tej uredbi ter izpolnjuje dodatne zahteve iz dela 2 navedene priloge;

(b)

razširjeni obliki (razširjeni identifikacijski dokument), ki zadošča za navedbo minimalnih informacij za identifikacijo enoprstih kopitarjev, zahtevanih v skladu z uredbami (EU) 2016/429, (EU) 2019/6 in (EU) 2016/1012 ter v skladu s členom 65(2)(d) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, in zajema oddelke I do X vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II k tej uredbi ter izpolnjuje dodatne zahteve iz dela 2 navedene priloge.

2.   Enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo se izda šele po vnosu vsaj informacij, ki se zahtevajo v skladu s točkami 1, 2 in 4 do 7 dela A ter točkami 12 do 18 dela B in, kadar je to ustrezno, v skladu s členom 16, oddelkom X vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II.

3.   Oblika silhuete enoprstega kopitarja v diagramskem orisu iz dela B oddelka I vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II se lahko prilagodi, če se dokument namesto za konja izda za drugega enoprstega kopitarja.

4.   Pristojni organ lahko dovoli, da se v primeru standardnega identifikacijskega dokumenta naslednje informacije vnesejo le, kadar je bil enoprsti kopitar izključen iz zakola za prehrano ljudi v skladu s členom 39(2):

(a)

točka (3)(a) do (h) dela A oddelka I vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II;

(b)

točke 12 do 18 dela B oddelka I vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II.

5.   Oris kostanjcev v oddelku X vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II se zahteva le v enotnih identifikacijskih dokumentih za celotno življenjsko dobo, izdanih za enoprste kopitarje, ki niso bili identificirani z injicirnim transponderjem ali ušesno znamko, nimajo nobenih znamenj ali pa imajo le tri vrtince ali manj.

6.   Anatomsko mesto vstavitve injicirnega transponderja se označi na diagramskem orisu iz dela B oddelka I vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II.

Člen 18

Minimalne zahteve glede tehničnih specifikacij enotnih identifikacijskih dokumentov za celotno življenjsko dobo

1.   Enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo izpolnjuje dodatne zahteve iz dela 2 Priloge II.

2.   Kadar se v primerih, opisanih v členu 21(4), enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo izda v razširjeni obliki, ki obsega dva dela, sestavljena iz standardne oblike, določene v členu 17(1) ter oddelkih IV do X, in se kot nedeljiva celota vstavi v žep ovitka, kakor je določeno v točki (b) dela 2 Priloge II, se z edinstveno kodo, vneseno v oddelek IV, vzpostavi povezava med standardno obliko na eni strani in oddelki IV do X na drugi strani.

Člen 19

Evidentiranje kode transponderja v identifikacijskem dokumentu

1.   Kadar se v enoprstega kopitarja vstavi injicirni transponder v skladu s členom 11, pristojni organ ali pooblaščeni organ v enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo vnese naslednje informacije:

(a)

vsaj zadnjih 15 znakov kode, ki jo oddaja transponder in se prikaže na čitalniku po vstavitvi, in neobvezno

(i)

samolepilno nalepko s črtno kodo, če se stran identifikacijskega dokumenta pozneje zapečati, ali

(ii)

izpis črtne kode iz točke (i), ki kodira vsaj navedenih zadnjih 15 znakov kode, ki jo oddaja transponder;

(b)

podpis osebe, ki je izpolnila opis v delu A in diagramski oris v delu B oddelka I vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II ter odčitala kodo, prikazano na transponderju po njegovi vstavitvi, ali osebe, ki je reproducirala te informacije za namene izdaje identifikacijskega dokumenta v skladu s pravili pristojnega organa ali pooblaščenega organa, kakor je primerno, ali rejskega društva ali organizacije ali združenja iz odstavka 2 oziroma 3 člena 22.

2.   Če je bil enoprsti kopitar predhodno identificiran z injicirnim transponderjem, ki ni skladen z veljavnimi standardi ISO, se sistem odčitavanja navede pod točko 5 dela A oddelka I vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II.

Člen 20

Uporaba plastičnih kartic, pametnih kartic ali digitalnih aplikacij na prenosnih elektronskih napravah skupaj z enotnim identifikacijskim dokumentom za celotno življenjsko dobo

1.   Kadar se enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo izda skupaj s plastično ali pametno kartico, navedena kartica izpolnjuje zahteve iz Priloge III.

2.   Države članice lahko odobrijo uporabo digitalnih aplikacij na prenosnih elektronskih napravah, ki prikazujejo vsaj identifikacijske podatke, shranjene v računalniški zbirki podatkov, za identifikacijo enoprstega kopitarja med premiki:

(a)

na njihovem nacionalnem ozemlju;

(b)

v države članice na podlagi odstopanja iz člena 69 Delegirane uredbe (EU) 2020/688;

(c)

v tretje države, ki so odobrile tako identifikacijo.

3.   Vendar države članice ne odobrijo uporabe plastičnih kartic, pametnih kartic ali digitalnih aplikacij na prenosnih elektronskih napravah kot edinega identifikacijskega dokumenta, kadar gre za premik v klavnico.

Oddelek 2

Operativna pravila za enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo

Člen 21

Roki za identifikacijo

1.   Izvajalec dejavnosti v zvezi z enoprstimi kopitarji zagotovi, da se enoprsti kopitar, za katerega je odgovoren, identificira v roku, ki ga določi država članica, in najpozneje v 12 mesecih po datumu rojstva živali, vsekakor pa preden žival obrat, v katerem je bila rojena, zapusti za obdobje, daljše od 30 dni, razen kadar:

(a)

se uporabljajo odstopanja iz člena 66(2)(c) ali (e) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 ali

(b)

se tak premik izvaja v skladu s členom 43(2) ali

(c)

enoprsti kopitar spada v populacijo enoprstih kopitarjev, ki živijo delno na prostem, in se uporabljajo pogoji iz člena 60 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena lahko rejska društva, ki vzpostavijo rodovniške knjige za čistopasemske plemenske živali iz vrst enoprstih kopitarjev, v skladu z zahtevami glede identifikacije iz točke 1 dela 3 Priloge I k Uredbi (EU) 2016/1012 zahtevajo, da se žival identificira kot „žrebe pred odstavitvijo“ od matere, od katere je žrebe odvisno.

3.   Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 se lahko nov enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo izda kadar koli:

(a)

na zahtevo pristojnega organa ali pooblaščenega organa ali s strani pristojnega organa ali pooblaščenega organa, kakor je primerno, kadar obstoječi enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo ne izpolnjuje zahtev iz člena 17 ali kadar pristojni organ ali pooblaščeni organ izdaje, kakor je primerno, ni pravilno vnesel nekaterih identifikacijskih podatkov, določenih v oddelku I, II ali III vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II, ali

(b)

kadar enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo, izdanega pred začetkom uporabe te uredbe, ni mogoče prilagoditi tako, da bi izpolnjeval zahteve iz člena 17.

4.   Nov enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo se izda v razširjeni obliki ali pa se obstoječi standardni identifikacijski dokument dopolni v razširjeni identifikacijski dokument tako, da se dodajo oddelki IV do X vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II k tej uredbi v primeru enoprstega kopitarja, ki bo

(a)

postal enoprsti kopitar dobrega zdravja v skladu s členom 92(2)(b) Delegirane uredbe (EU) 2020/688 ali

(b)

vnesen kot čistopasemska plemenska žival iz vrst enoprstih kopitarjev v glavni del ali evidentiran kot enoprsti kopitar v dodatnem delu rodovniške knjige, ki jo je vzpostavilo rejsko društvo, ki izvaja rejski program, odobren v skladu s členom 8 ali 12 Uredbe (EU) 2016/1012, ali

(c)

registriran kot registrirani konj iz člena 2(5)(b) v skladu s pravili ustreznega združenja ali organizacije, ki se ukvarja s tekmovalnimi ali dirkalnimi konji.

5.   Pristojni organ ali pooblaščeni organ, kakor je primerno, pred izdajo novega enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo v skladu z odstavkoma 3 in 4 in pred njegovo predložitvijo izvajalcu dejavnosti v zvezi z enoprstimi kopitarji zaseže obstoječ enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo in ga razveljavi, razveljavitev obstoječega identifikacijskega dokumenta in izdaja novega enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo pa se evidentirata v računalniški zbirki podatkov s sklicem na edinstveno kodo, ki je bila prvotno dodeljena enoprstemu kopitarju.

Člen 22

Vloge za identifikacijske dokumente za enoprste kopitarje, rojene v Uniji, ter izdaja in predložitev takih dokumentov

1.   Pristojni organ ali pooblaščeni organ, kakor je primerno, v državi članici, v kateri se nahaja obrat, v katerem se je enoprsti kopitar rodil, na zahtevo izvajalca dejavnosti izda in predloži enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo za enoprste kopitarje, ki niso enoprsti kopitarji iz odstavkov 2 in 3.

Pristojni organ ali pooblaščeni organ, kakor je primerno, lahko na zahtevo izvajalca dejavnosti enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo iz prvega pododstavka izda v standardni obliki.

2.   Rejska društva, ki v državi članici, v kateri se nahaja obrat, v katerem se je enoprsti kopitar rodil, izvajajo rejske programe, odobrene v skladu s členom 8 ali 12 Uredbe (EU) 2016/1012, na zahtevo izvajalca dejavnosti izdajo razširjene identifikacijske dokumente za registrirane enoprste kopitarje iz člena 2(5)(a) in enoprste kopitarje, ki se vpišejo v dodatni del rodovniške knjige za zadevno pasmo.

3.   Nacionalna združenja, podružnice ali organi mednarodnih organizacij ali združenj, ki se ukvarjajo s tekmovalnimi ali dirkalnimi konji v državi članici, v kateri se nahaja obrat, v katerem se je enoprsti kopitar rodil, na zahtevo izvajalca dejavnosti izdajo razširjene identifikacijske dokumente za registrirane enoprste kopitarje iz člena 2(5)(b).

4.   Razen kadar sta bili obe nalogi, tj. izdaja in predložitev razširjenih enotnih identifikacijskih dokumentov za celotno življenjsko dobo preneseni na rejska društva, organizacije in združenja iz odstavka 2 oziroma 3, pristojni organ ali pooblaščeni organ, kakor je primerno, izvajalcu dejavnosti vlagatelju iz odstavka 2 oziroma 3 predloži enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo, izdan v skladu z odstavkom 2 ali 3.

5.   Za predložitev enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo v skladu z odstavkom 4 pristojni organ ali pooblaščeni organ, kakor je primerno, določi postopke:

(a)

s katerimi se od rejskih društev, organizacij in združenj iz odstavka 2 oziroma 3 varno prenesejo:

(i)

enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo, izdan v skladu z odstavkom 2 ali 3;

(ii)

informacije, ki jih je treba vnesti v računalniško zbirko podatkov v skladu s členom 6;

(b)

za predložitev enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo izvajalcu dejavnosti vlagatelju iz odstavka 2 oziroma 3.

Člen 23

Operativna pravila za enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo

1.   Pristojni organi ali pooblaščeni organ, kakor je primerno, rejska društva ter organizacije in združenja iz člena 22(2) oziroma (3) zagotovijo, da vrstni red in številčenje oddelkov v identifikacijskih dokumentih, kot sta določena v vzorcu identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II, ostaneta nespremenjena in da je za oddelke, v katerih je prostor za več vnosov, v identifikacijskem dokumentu na voljo dovolj strani.

2.   Pristojni organ ali pooblaščeni organ, kakor je primerno, ali rejska društva ter organizacije in združenja iz člena 22(2) oziroma (3) so odgovorni za varno upravljanje praznih in izpolnjenih identifikacijskih dokumentov v svojih prostorih.

3.   Kadar je odobrena alternativna metoda identifikacije, pristojni organ ali pooblaščeni organ, kakor je primerno, ali rejska društva ter organizacije in združenja iz člena 22(2) oziroma (3) vnesejo informacije pod točko 6 ali 7 dela A oddelka I in po potrebi v oddelku X vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II ter te informacije evidentirajo v računalniški zbirki podatkov.

Člen 24

Odstopanje za premike ali prevoz enoprstih kopitarjev, ki jih spremlja začasni identifikacijski dokument

1.   Pristojni organ ali pooblaščeni organ, kakor je primerno, na zahtevo izvajalca dejavnosti v zvezi z enoprstim kopitarjem izda začasni dokument v skladu z vzorcem začasnega identifikacijskega dokumenta iz Priloge IV, označen kot začasni dokument, s katerim se lahko enoprsti kopitarji premikajo ali prevažajo znotraj iste države članice v obdobju, ki ni daljše od 45 dni, medtem ko se identifikacijski dokument predloži pristojnemu ali pooblaščenemu organu, kakor je primerno, za posodobitev identifikacijskih podatkov.

2.   Začasni identifikacijski dokument iz odstavka 1 se dopolni z obrazcem v skladu z oddelkom II vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II, da se vnesejo informacije v skladu s členom 40.

3.   Izvajalci dejavnosti v skladu s členom 66(3) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 enoprstih kopitarjev, ki jih spremlja začasni dokument, kot je določeno v odstavku 1, ne prepeljejo v klavnico za zakol za prehrano ljudi.

4.   Začasni dokument ni nujno potreben za enoprstega kopitarja, za katerega so na voljo identifikacijski podatki v digitalnih aplikacijah na prenosnih napravah in ki je v državi članici, ki je dovolila in uvedla uporabo digitalnih aplikacij na prenosnih elektronskih napravah v skladu s členom 20(2).

Člen 25

Izdaja dvojnikov identifikacijskih dokumentov

1.   Dvojnik identifikacijskega dokumenta se izda, kadar:

(a)

se izvirni identifikacijski dokument izgubi in se identiteta enoprstega kopitarja lahko ugotovi, zlasti na podlagi kode, ki jo oddaja transponder, ali alternativne metode preverjanja identitete v skladu s členom 16, ali

(b)

enoprsti kopitar ni bil identificiran v rokih iz členov 21 ali 37 ali člena 43(2).

2.   Pristojni organ, odgovoren za upravno območje, na katerem se enoprsti kopitar običajno goji, ali pooblaščeni organ, kakor je primerno, v primerih iz odstavka 1 na zahtevo izvajalca dejavnosti:

(a)

po potrebi odredi namestitev fizičnega sredstva za identifikacijo enoprstemu kopitarju ali identifikacijo živali z odobreno alternativno metodo preverjanja identitete v skladu s členom 16;

(b)

od pristojnega organa ali pooblaščenega organa, kakor je primerno, ali rejskega društva, organizacije ali združenja iz člena 22(2) in (3), ki je izdalo izgubljeni izvirni enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo zahteva, da:

(i)

izda dvojnik identifikacijskega dokumenta v standardni ali razširjeni obliki glede na zahtevo izvajalca dejavnosti;

(ii)

prenese dvojnik dokumenta pristojnemu organu ali pooblaščenemu organu, kakor je primerno, iz uvodnega stavka tega odstavka, za predložitev izvajalcu dejavnosti;

(c)

v računalniški zbirki podatkov evidentira dvojnik identifikacijskega dokumenta, ki je jasno označen kot dvojnik, s sklicem na edinstveno kodo, evidentirano v računalniški zbirki podatkov pristojnega organa ali pooblaščenega organa, kakor je primerno, ali rejskega društva, organizacije in združenja iz člena 22(2) in (3), ki:

(i)

so izdali izgubljeni izvirni enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo ali

(ii)

so izdali dvojnik identifikacijskega dokumenta za enoprstega kopitarja iz odstavka 1(b);

(d)

če enoprsti kopitar ni že izključen iz zakola za prehrano ljudi, v dvojniku identifikacijskega dokumenta prilagodi njegov status v skladu z odstavkom 1(b)(ii) ali odstavkom 2(b) člena 38.

3.   Podrobnosti o dvojniku identifikacijskega dokumenta, izdanem v skladu z odstavkom 2, se navedejo s sklicem na edinstveno kodo v računalniški zbirki podatkov.

4.   Kadar je izgubljeni izvirni enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo pred datumom začetka uporabe te uredbe izdal organ izdaje, ki ne obstaja več in nima naslednika, dvojnik identifikacijskega dokumenta v skladu z odstavkom 2 izda pristojni organ ali pooblaščeni organ, kakor je primerno, v državi članici, v kateri enoprsti kopitar običajno biva.

Člen 26

Izdaja nadomestnih identifikacijskih dokumentov

1.   Nadomestni enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo se za enoprstega kopitarja izda, kadar:

(a)

se izvirni enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo izgubi in:

(i)

identitete enoprstega kopitarja ni mogoče določiti;

(ii)

ni znakov ali dokazov o tem, da je bil za tega enoprstega kopitarja pred tem izdan enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo, ali

(b)

je bil fizični identifikator ali enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo odstranjen, spremenjen ali zamenjan brez dovoljenja pristojnega organa obrata, v katerem se ta enoprsti kopitar običajno goji.

2.   Pristojni organ, odgovoren za upravno območje, na katerem se enoprsti kopitar običajno goji, ali pooblaščeni organ, kakor je primerno, v primerih iz odstavka 1 na zahtevo izvajalca dejavnosti ali pristojnega organa:

(a)

odredi namestitev fizičnega sredstva za identifikacijo enoprstemu kopitarju;

(b)

živali dodeli novo edinstveno kodo, ki ustreza zapisu v računalniški zbirki podatkov, v kateri je evidentirana izdaja tega nadomestnega identifikacijskega dokumenta;

(c)

izda in predloži nadomestni identifikacijski dokument, jasno označen kot tak nadomestni dokument, v standardni ali razširjeni obliki glede na zahtevo izvajalca dejavnosti;

(d)

razglasi enoprstega kopitarja za žival, ki ni namenjena za zakol za prehrano ljudi, z ustreznim vnosom v delu II oddelka II vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II in v računalniški zbirki podatkov.

3.   Podrobnosti o nadomestnem identifikacijskem dokumentu, izdanem v skladu z odstavkom 2, se navedejo s sklicem na edinstveno kodo v računalniški zbirki podatkov.

Člen 27

Ukrepi, ki jih je treba sprejeti v zvezi z enotnim identifikacijskim dokumentom za celotno življenjsko dobo v primeru zakola, usmrtitve, smrti ali izgube enoprstega kopitarja

1.   V primeru zakola ali usmrtitve enoprstega kopitarja pristojni organ v zvezi z enotnim identifikacijskim dokumentom za celotno življenjsko dobo sprejme naslednje ukrepe:

(a)

dokument se odstrani in zaščiti pred uporabo v goljufive namene;

(b)

dokument se nemudoma razveljavi;

(c)

dokument se:

(i)

uniči v klavnici, v kateri je bil enoprsti kopitar zaklan, potrdilo pa se pošlje organu izdaje, ki je izdal enotni identifikacijski dokumenti za celotno življenjsko dobo pred datumom začetka uporabe te uredbe, ali pristojnemu organu ali pooblaščenemu organu, kakor je primerno, navedenemu v delu A oddelka I enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo, in sicer neposredno ali prek kontaktne točke iz člena 28(2), s katerim se zadevni organ obvesti o datumu zakola enoprstega kopitarja s sklicem na njegovo edinstveno kodo, ali

(ii)

po razveljavitvi v skladu s točko (b) vrne organu izdaje v primeru enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo, izdanega pred datumom začetka uporabe te uredbe, ali pristojnemu organu ali pooblaščenemu organu, kakor je primerno, navedenemu v delu A oddelka I vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II, in sicer neposredno ali prek kontaktne točke iz člena 28(2), skupaj z informacijami o datumu zakola ali usmrtitve enoprstega kopitarja zaradi obvladovanja bolezni.

2.   Izvajalec dejavnosti v zvezi enoprstim kopitarjem v primeru smrti ali izgube enoprstega kopitarja, ki ni naveden v odstavku 1 tega člena, vključno z njegovo krajo, enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo v 30 dneh od datuma smrti ali izgube enoprstega kopitarja vrne pristojnemu organu ali pooblaščenemu organu, kakor je primerno, navedenemu v delu A oddelka I ali posodobljenemu v delu C oddelka I vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II.

Člen 28

Obveznosti držav članic in pristojnih organov, da zagotovijo prenos informacij po zakolu, usmrtitvi, smrti ali izgubi enoprstih kopitarjev

1.   Države članice izvajajo postopke, s katerimi se neveljavni enotni identifikacijski dokumenti za celotno življenjsko dobo vrnejo pristojnemu organu ali pooblaščenemu organu izdajatelju v skladu s členom 27(1)(c)(ii).

2.   Države članice lahko določijo kontaktno točko, ki prejme potrdilo iz člena 27(1)(c)(i) ali identifikacijske dokumente iz člena 27(1)(c)(ii) in jih nato posreduje ustreznemu organu izdaje v primeru enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo, izdanega pred datumom začetka uporabe te uredbe, ali pristojnemu organu ali pooblaščenemu organu, kakor je primerno, na svojem ozemlju.

Kontaktna točka je lahko organ za zvezo iz člena 103(1) Uredbe (EU) 2017/625.

3.   Kadar je to ustrezno, se v skladu z odstavkom 2 tega člena lahko podrobnosti o kontaktni točki dajo na voljo drugim državam članicam in javnosti na spletnem mestu, vzpostavljenim v skladu s členom 4(1).

4.   Organ izdaje v primeru enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo, izdanega pred datumom začetka uporabe te uredbe, ali pristojni ali pooblaščeni organ, kakor je primerno, ki je prejel informacije o smrti ali izgubi enoprstega kopitarja v skladu s členom 27, v računalniški zbirki podatkov navede ali dopolni ali, v primeru organa izdaje, od pristojnega organa zahteva, da v računalniški zbirko podatkov navede ali dopolni identifikacijske podatke, ki so navedeni v vrnjenem identifikacijskem dokumentu enoprstega kopitarja.

5.   Če pravila poslovnika pristojnega ali pooblaščenega organa, kakor je primerno, to dovoljujejo, pristojni ali pooblaščeni organ, kakor je primerno, zagotovi, da se enotni identifikacijski dokumenti za celotno življenjsko dobo pred njihovo izročitvijo lastniku v spomin na žival ustrezno razveljavijo, da se prepreči morebitna zloraba enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo ali informacij, ki jih vsebuje.

Oddelek 3

Roki, obveznosti in postopki za prenos informacij, ki jih morajo spoštovati izvajalci dejavnosti ali druge fizične ali pravne osebe, ter za registracijo gojenih enoprstih kopitarjev v računalniških zbirkah podatkov

Člen 29

Obveznosti, ki jih imajo izvajalci dejavnosti v zvezi z upravljanjem identifikacijskih dokumentov, da se zagotovi identifikacija enoprstega kopitarja v njegovi celotni življenjski dobi

1.   Izvajalci dejavnosti v zvezi z enoprstimi kopitarji zagotovijo, da so vsaj naslednji identifikacijski podatki v enotnem identifikacijskem dokumentu za celotno življenjsko dobo vedno posodobljeni in pravilni:

(a)

status enoprstega kopitarja glede upravičenosti za zakol za prehrano ljudi;

(b)

čitljiva koda transponderja ali ušesne znamke ali razpoznavna znamenja, ki se uporabljajo kot alternativna metoda;

(c)

kadar je to ustrezno, potrditvena oznaka ali dovoljenje, izdano v skladu s členom 92(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/688;

(d)

informacije o lastništvu enoprstega kopitarja, kadar se to zahteva v skladu z nacionalno zakonodajo.

2.   Kadar je treba posodobiti identifikacijske podatke v oddelkih I do III vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II, izvajalec dejavnosti v zvezi z enoprstim kopitarjem predloži identifikacijski dokument pristojnemu ali pooblaščenemu organu, kakor je primerno, v državi članici, v kateri enoprsti kopitar običajno biva:

(a)

takoj po dogodku, ki vpliva na identifikacijske podatke, v primeru iz odstavka 1(a);

(b)

v sedmih dneh od dogodka, ki je vplival na identifikacijske podatke enoprstega kopitarja, v primerih iz odstavka 1(b) ali (c) ali, če je izvajalec dejavnosti lastnik, odstavka 1(d).

3.   Izvajalec dejavnosti zagotovi, da so informacije v oddelkih IV do IX posodobljene in pravilne v skladu s pravili, ki so jih določili rejsko društvo, organizacija ali združenje, ki je izdalo dokument v skladu s členom 22(2) ali (3).

4.   Ne glede na člen 66(1) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 se v primeru spremembe lastništva enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo preda novemu lastniku.

Člen 30

Obveznosti glede upravljanja identifikacijskih dokumentov, da se zagotovi identifikacija enoprstega kopitarja v njegovi celotni življenjski dobi

1.   Pristojni organ ali pooblaščeni organ, kakor je primerno:

(a)

izvede potrebne posodobitve identifikacijskih podatkov v identifikacijskem dokumentu, pri čemer za posodobitve dela A ali B oddelka I uporabi polja obrazca iz dela C oddelka I vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II;

(b)

izpolni vnose v oddelku IV vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II, kadar se sprememba lastništva zahteva z nacionalno zakonodajo;

(c)

v računalniški zbirki podatkov navede ali dopolni identifikacijske podatke, ki so navedeni v predloženem identifikacijskem dokumentu, kakor je določeno v členu 29(2);

(d)

obvesti pristojni organ, pooblaščeni organ, rejsko društvo, organizacijo ali združenje, ki je izdalo spremenjeni dokument, o vseh navedenih spremembah identifikacijskih podatkov v enotnem identifikacijskem dokumentu za celotno življenjsko dobo in v računalniški zbirki podatkov.

2.   Rejska društva, organizacije in združenja, ki so izdala enotne identifikacijske dokumente za celotno življenjsko dobo v skladu s členom 22(2) ali (3), pristojni organ ali pooblaščeni organ, kakor je primerno, ki je dokument predložil izvajalcu dejavnosti v skladu s členom 22(4), obvestijo o spremembah oddelkov I do III vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II katerega koli enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo, ki so ga izdali.

POGLAVJE IV

Praktična uporaba odstopanj od zahtev glede identifikacije in registracije gojenih enoprstih kopitarjev

Člen 31

Gojeni enoprsti kopitarji, ki živijo delno na prostem

1.   Poleg zahtev iz člena 60 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 za odstopanja za identifikacijo gojenih enoprstih kopitarjev, ki živijo delno na prostem, se informacije, ki jih morajo države članice zagotoviti o populacijah enoprstih kopitarjev in območjih, na katerih se gojijo navedene živali, ki živijo delno na prostem, redno posodabljajo in spremljajo jih geografski podatki o območju obrata, v katerem se gojijo ti enoprsti kopitarji.

2.   Kadar se gojeni enoprsti kopitarji, ki živijo delno na prostem, z odstopanjem od člena 43(1) odstranijo iz populacije enoprstih kopitarjev zaradi prevoza v klavnico, lahko pristojni organ odobri premik v klavnico v navedeni državi članici v skladu z odstopanjem iz člena 43(2) ali zagotovi neprekinjeno sledljivost navedenih živali z enakovrednimi ukrepi.

POGLAVJE V

Pravila za premike, opravljene v skladu z odstopanjem od trajanja veljavnosti veterinarskega spričevala iz člena 92(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/688

Člen 32

Odgovornost pristojnega organa, da zagotovi potrditveno oznako iz člena 92(2)(a) Delegirane uredbe (EU) 2020/688

1.   Pristojni organ določi pravila in postopke za vlogo, s katero izvajalci dejavnosti v obratih, kjer se gojijo enoprsti kopitarji, za enega ali več enoprstih kopitarjev, ki se običajno gojijo v navedenem obratu, pridobijo potrditveno oznako, kot se zahteva za odstopanje od trajanja veljavnosti veterinarskega spričevala iz člena 92(2)(a) Delegirane uredbe (EU) 2020/688.

2.   Pristojni organ pregleda obrat ali naroči njegov pregled v svojem imenu in izda potrditveno oznako iz odstavka 1 za enoprste kopitarje, ki običajno bivajo v navedenemu obratu, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

obrat obratuje v skladu z veljavnimi pravili o identifikaciji, registraciji in sledljivosti enoprstih kopitarjev, v njem pa se uporabljajo ukrepi biološke zaščite za zmanjšanje tveganja vnosa bolezni s seznama za enoprste kopitarje iz Izvedbene uredbe (EU) 2018/1882;

(b)

v obratu se pogosto izvajajo veterinarski obiski iz člena 25 Uredbe (EU) 2016/429, ki so ustrezno dokumentirani;

(c)

pri enoprstih kopitarjih, ki se običajno in začasno gojijo v obratu, se pri veterinarskih obiskih iz točke (b) pogosto izvajajo dokumentirana dodatna preverjanja identitete, zdravstveni testi in cepljenje proti boleznim, ki so na seznamu in ki niso na seznamu, ali kadar se taka prevajanja, testi in cepljenja zahtevajo za njihovo uporabo za vzrejo ali za konjeniške športe in dirkanje;

(d)

naravni pripust v obratu se izvaja le ob ustreznem ločevanju od drugih enoprstih kopitarjev, ki se običajno ali začasno gojijo v navedenem obratu.

3.   Potrditvena oznaka iz odstavka 1 se v identifikacijski dokument vnese v skladu z navodilom iz oddelka III vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II.

4.   Izdaja potrditvene oznake iz odstavka 1 se evidentira v računalniški zbirki podatkov s sklicem na edinstveno kodo enoprstega kopitarja.

Člen 33

Izdaja dovoljenja iz člena 92(2)(b) Delegirane uredbe (EU) 2020/688

1.   Nacionalna zveza Mednarodne zveze za konjeniške športe (FEI) za sodelovanje na konjeniških tekmovanjih, ki se izvajajo lokalno, regionalno, nacionalno ali mednarodno, ali pristojni organ za dirke za sodelovanje na dirkah določita pravila in postopke za vlogo, s katero izvajalci dejavnosti v zvezi z registriranimi enoprstimi kopitarji za navedenega enoprstega kopitarja pridobijo dovoljenje iz člena 92(2)(b) Delegirane uredbe (EU) 2020/688.

2.   Organizacije in organi iz odstavka 1 dovoljenje iz navedenega odstavka izdajo le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

enoprsti kopitar je pri zadevni organizaciji ali organu iz odstavka 1 registriran za sodelovanje na tekmovanjih ali dirkah;

(b)

registrirani enoprsti kopitar je identificiran z razširjenim identifikacijskim dokumentom, v katerem je dokumentirano, da:

(i)

je veterinar enoprstega kopitarja cepil proti influenci enoprstih kopitarjev in po potrebi drugim boleznim, kot je določeno v pravilih in predpisih organizacij, ki se ukvarjajo s tekmovalnimi ali dirkalnimi konji, vključno z boleznimi, ki niso navedene v Prilogi k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/1882;

(ii)

je veterinar enoprstega kopitarja obiskoval vsaj dvakrat letno, vključno z veterinarskimi pregledi zaradi cepljenja in pregledi, zahtevanimi za premike v druge države članice ali tretje države;

(iii)

so bili na enoprstem kopitarju izvedeni zdravstveni testi, tudi za namene izdaje spričevala v zvezi s premiki v tretje države.

3.   Dovoljenje se v identifikacijski dokument vnese v skladu z navodilom iz oddelka III vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II.

4.   Izdaja dovoljenja se evidentira v računalniški zbirki podatkov s sklicem na edinstveno kodo enoprstega kopitarja.

POGLAVJE VI

Pravila za uporabo enotnega identifikacijskega dokumenta za športne namene in mednarodne premike tekmovalnih konjev

Člen 34

Informacije o lastniku v oddelku IV enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo

1.   Informacije o lastniku v oddelku IV vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II vnesejo:

(a)

pristojni organ ali pooblaščeni organ, kakor je primerno, kadar se to zahteva z nacionalno zakonodajo, ali

(b)

organizacije in organi iz člena 33(1), kadar se to zahteva s pravili in predpisi navedenih organizacij in organov.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko informacije o lastniku zagotovijo v obliki potrdila o lastništvu ali registracijske kartice, pod pogojem, da je slednja evidentirana v računalniški zbirki podatkov in se nanaša na:

(a)

edinstveno kodo enoprstega kopitarja ali

(b)

številko identifikacijskega dokumenta, kadar se uporablja, in kodo transponderja ali odobreno nadomestno metodo identifikacije.

3.   Potrdilo o lastništvu ali potrdilo o vpisu iz odstavka 2 se vrne pristojnemu organu ali organizacijam in organom iz odstavka 1 tega člena, če je žival poginila ali bila prodana, izgubljena, ukradena, zaklana ali usmrčena.

Člen 35

Vnos informacij o cepljenjih in zdravstvenih testih v oddelkih VII, VIII in IX enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo

1.   Kadar se s pravili in predpisi organizacije ali organa iz člena 33(1) za dostop do nekaterih konjeniških tekmovanj in dirk zahtevajo posebna cepljenja in zdravstveni testi:

(a)

veterinar, ki je dal zdravilo, podatke o cepljenju proti influenci enoprstih kopitarjev ali drugim boleznim vnese v oddelek VII oziroma VIII vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II;

(b)

veterinar, ki deluje v imenu pristojnega organa ali organizacij in organov iz člena 33(1), ki zahtevajo zdravstveni test, rezultate zdravstvenih testov, ki jih je veterinar ali laboratorij opravil za odkrivanje prenosljivih bolezni, navedenih na seznamu ali ne, vnese v oddelek IX vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II.

2.   Če je pristojni organ odobril uporabo pametnih kartic ali digitalnih aplikacij na prenosnih elektronskih napravah v skladu s členom 20(2), se informacije iz odstavka 1(a) in (b) vključijo tudi na navedene pametne kartice ali v navedene digitalne aplikacije na prenosnih elektronskih napravah.

POGLAVJE VII

Identifikacija enoprstih kopitarjev, ki so vstopili v Unijo iz tretjih držav

Člen 36

Identifikacija enoprstih kopitarjev, ki so vstopili v Unijo

Identifikacijski dokumenti, izdani v tretjih državah, se v skladu s to uredbo štejejo za veljavne za identifikacijo enoprstih kopitarjev, sproščenih v prosti promet, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

identifikacijske dokumente je:

(i)

v primeru čistopasemskih plemenskih živali iz vrst enoprstih kopitarjev izdal rejski organ v tretji državi, ki je izdal zootehniško spričevalo in je eden od rejskih organov s seznama v skladu s členom 34 Uredbe (EU) 2016/1012, ali

(ii)

v primeru registriranega konja izdala nacionalna zveza ali izpostava mednarodne organizacije ali združenja, ki se ukvarja s tekmovalnimi ali dirkalnimi konji in ima sedež v tretji državi, ki je seznamu za vstop enoprstih kopitarjev v Unijo, ali

(iii)

v vseh drugih primerih izdal pristojni organ tretje države izvora enoprstega kopitarja;

(b)

identifikacijski dokumenti izpolnjujejo vse zahteve iz člena 17.

Člen 37

Uporaba identifikacijskih dokumentov za enoprste kopitarje, ki so vstopili v Unijo in se sprostijo v prosti promet

1.   Izvajalci dejavnosti v zvezi z enoprstimi kopitarji, ki so v Unijo vstopili iz tretje države, pristojni organ v kraju običajnega bivališča enoprstega kopitarja ali pooblaščeni organ, kakor je primerno, zaprosijo za izdajo enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo ali za registracijo obstoječega identifikacijskega dokumenta iz člena 36 te uredbe v računalniški zbirki podatkov v 30 dneh od datuma zaključka carinskega postopka za sprostitev v prosti promet, kot je določeno v členu 201 Uredbe (EU) št. 952/2013.

2.   Kadar obstoječi identifikacijski dokument iz odstavka 1 ne izpolnjuje zahtev iz člena 17, pristojni organ ali pooblaščeni organ, kakor je primerno, na zahtevo izvajalca dejavnosti:

(a)

izpolni identifikacijski dokument, tako da izpolnjuje zahteve iz člena 17;

(b)

identifikacijske podatke enoprstega kopitarja in dodatne podatke evidentira v računalniški zbirki podatkov.

3.   Kadar obstoječega identifikacijskega dokumenta iz člena 36 ni mogoče spremeniti tako, da izpolnjuje zahteve iz člena 17, se ne šteje za veljaven za namene identifikacije v skladu s to uredbo, enoprsti kopitar pa se identificira z izdajo novega enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo v skladu s členom 21(3) na podlagi podatkov iz predloženega identifikacijskega dokumenta, na podlagi katerega je enoprsti kopitar vstopil v Unijo.

DEL 3

DOKUMENTIRANJE STATUSA ENOPRSTEGA KOPITARJA KOT ŽIVALI, NAMENJENE ZA ZAKOL ZA PREHRANO LJUDI ALI IZKLJUČENE IZ NJEGA

Člen 38

Izključitev enoprstega kopitarja iz zakola za prehrano ljudi in odlog navedenega zakola

1.   Za enoprste kopitarje se šteje, da so namenjeni za zakol za prehrano ljudi, razen če jih iz zakola za prehrano ljudi z izpolnitvijo in podpisom ustreznega vnosa v delu II oddelka II vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II nepreklicno izključi:

(a)

pristojni veterinar pred zdravljenjem v skladu s členom 39(2) te uredbe ali

(b)

pristojni organ:

(i)

v primeru izdaje novega enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo v skladu s členom 21(3) za enoprstega kopitarja, za katerega je bila predhodna izključitev iz zakola za prehrano ljudi evidentirana v enotnem identifikacijskem dokumentu za celotno življenjsko dobo ali v računalniški zbirki podatkov;

(ii)

v primeru izdaje dvojnika enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo v skladu s členom 25 ali nadomestnega enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo v skladu s členom 26;

(iii)

v primeru enoprstih kopitarjev, ki so v Unijo vstopili iz tretje države ali ozemlja, ki ni na seznamu za enoprste kopitarje v Prilogi k Sklepu 2011/163/EU, ali za katere javnozdravstveno potrdilo v točki II.6 uradnega spričevala za vstop enoprstih kopitarjev, ki niso namenjeni za zakol, v Unijo (VZOREC „EQUI-X“), ki je zadevnega enoprstega kopitarja spremljalo do meje, iz Izvedbene uredbe (EU) 2021/403, ni bilo potrjeno iz drugih razlogov.

2.   Zakol enoprstega kopitarja za proizvodnjo živil se za najmanj šest mesecev odloži:

(a)

s strani pristojnega veterinarja pred zdravljenjem z zdravilom, ki vsebuje snov, vključeno na seznam snovi iz Uredbe (ES) št. 1950/2006 in dokumentirano v delu III oddelka II vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II k tej uredbi;

(b)

z odstopanjem od odstavka 1(b)(ii) in sklepom pristojnega organa, ki je dokumentiran v delu V oddelka II vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II k tej uredbi, v primeru izdaje dvojnika identifikacijskega dokumenta v 30 dneh od datuma prijavljene in dokazane izgube enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo, če lahko izvajalec dejavnosti zadovoljivo dokaže, da status enoprstega kopitarja kot živali, namenjene za zakol za prehrano ljudi, ni bil ogrožen zaradi zdravljenja.

Člen 39

Obveznosti pristojnega veterinarja glede dokumentiranja statusa enoprstega kopitarja kot živali, namenjene za zakol za prehrano ljudi ali izključene iz njega, v enotnem identifikacijskem dokumentu za celotno življenjsko dobo

1.   Pristojni veterinar pred vsakršnim zdravljenjem z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini, ki je odobreno v skladu s členom 8(4) Uredbe (EU) 2019/6, ali zdravilom, ki se uporablja v skladu s členom 112(4) navedene uredbe ali ki vsebuje snov s seznama snovi, določenega v skladu s členom 115(5) navedene uredbe, preveri, ali je v enotnem identifikacijskem dokumentu za celotno življenjsko dobo in v računalniški zbirki podatkov, če ima do nje dostop, za žival dokumentiran status živali, namenjene za zakol za prehrano ljudi, ali status živali, izključene iz zakola za prehrano ljudi.

2.   Kadar je treba enoprstega kopitarja, namenjenega za zakol za prehrano ljudi, zaradi indikacije zdraviti z zdravilom v skladu s členom 112(4) Uredbe (EU) 2019/6 in se izvajalec dejavnosti strinja s takim zdravljenjem v imenu lastnika, pristojni veterinar zagotovi, da se zadevni enoprsti kopitar pred zdravljenjem nepreklicno razglasi za žival, ki ni namenjena za zakol za prehrano ljudi, in sicer z izpolnitvijo in podpisom dela II oddelka II vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II k tej uredbi.

3.   Kadar je treba enoprstega kopitarja, namenjenega za zakol za prehrano ljudi, zaradi indikacije zdraviti z zdravilom, ki vsebuje snov s seznama iz Uredbe (ES) št. 1950/2006, in se izvajalec dejavnosti strinja s takim zdravljenjem v imenu lastnika, pristojni veterinar zahtevane podatke o zdravilu, ki vsebuje take snovi, vnese v del III oddelka II vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II k tej uredbi.

Pristojni veterinar vpiše datum zadnjega predpisanega odmerka navedenega zdravila in izvajalca dejavnosti obvesti o datumu poteka šestmesečne karence.

Člen 40

Obveznosti veterinarjev glede dokumentiranja statusa enoprstega kopitarja kot živali, namenjene za zakol za prehrano ljudi ali izključene iz njega, v začasnih dokumentih

1.   Kadar je treba enoprstega kopitarja, identificiranega z začasnim identifikacijskim dokumentom, zaradi indikacije zdraviti z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini, ki je odobreno v skladu s členom 8(4) Uredbe (EU) 2019/6, ali zdravilom, ki se uporablja v skladu s členom 112(4) navedene uredbe ali ki vsebuje snov s seznama iz Uredbe (ES) št. 1950/2006, pristojni veterinar pred dajanjem zdravila:

(a)

preveri identifikacijo enoprstega kopitarja na podlagi informacij iz začasnega identifikacijskega dokumenta;

(b)

če ima odobren dostop do računalniške zbirke podatkov, v začasnem identifikacijskem dokumentu in računalniški zbirki podatkov preveri, ali ima zadevna žival status živali, namenjene za zakol za prehrano ljudi ali izključene iz njega;

(c)

če enoprsti kopitar ni že izključen iz zakola za prehrano ljudi, v začasni identifikacijski dokument vnese zahtevane informacije v obliki iz člena 24(2), da:

(i)

enoprstega kopitarja trajno izključi iz zakola za prehrano ljudi pred dajanjem zdravila, ki se uporablja v skladu s členom 112(4) Uredbe (EU) 2019/6, ali

(ii)

evidentira datum zadnjega odmerka zdravila in bistvenih snovi, ki jih vsebuje zdravilo, preden da zdravilo, ki vsebuje snov s seznama snovi iz Uredbe (ES) št. 1950/2006.

2.   Po dokončni izvedbi ukrepov iz odstavka 1 tega člena pristojni veterinar:

(a)

izvajalcu dejavnosti v zvezi z enoprstim kopitarjem predloži spremenjeni začasni dokument;

(b)

pristojnemu organu, ki mu je bil predložen enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo v skladu s členom 61(2) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, nemudoma in najpozneje v sedmih dneh od izpolnitve predloži kopijo spremenjenega začasnega identifikacijskega dokumenta, da lahko navedeni pristojni organ prilagodi enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo in informacije iz odstavka 1(c)(i) ali (ii) tega člena evidentira v računalniški zbirki podatkov.

3.   Odstavek 2(b) tega člena se ne uporablja, kadar se pristojnemu veterinarju odobri neposredni dostop do računalniške zbirke podatkov za vnos informacij o izključitvi enoprstega kopitarja iz statusa živali, namenjene za zakol za prehrano ljudi, ali o tem, da živali ne smejo biti zaklane v obdobju šestih mesecev od datuma, na katerega so prejele zdravilo.

Člen 41

Obveznosti izvajalcev dejavnosti v zvezi z enoprstimi kopitarji glede dokumentiranja statusa enoprstega kopitarja kot živali, namenjene za zakol za prehrano ljudi ali izključene iz njega

1.   Izvajalec dejavnosti v zvezi z enoprstim kopitarjem po dokončni izvedbi ukrepov iz člena 39(2) v največ sedmih dneh od datuma podpisa v delu II oddelka II vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II pristojnemu organu ali pooblaščenemu organu, kakor je primerno, predloži enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo ali, kadar je vzpostavljen tak dostop do računalniške zbirke podatkov, informacije posreduje prek spleta.

2.   Države članice lahko sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da pristojni veterinar z odstopanjem od zahtev za izvajalce dejavnosti iz člena 29(2) te uredbe:

(a)

obvesti pristojni organ ali pooblaščeni organ, kakor je primerno, o ukrepih, izvedenih v skladu s členom 39(2) in členom 40(1)(c), in zagotovi informacije, potrebne za posodobitev računalniške zbirke podatkov, v sedmih dneh od datuma podpisa v delu II oddelka II vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II ali

(b)

vnese informacije o ukrepih, izvedenih v skladu s členom 39(2) in členom 40(1)(c), neposredno v računalniško zbirko podatkov, če ima odobren dostop v skladu s členom 7(5).

Člen 42

Ad hoc identifikacija enoprstih kopitarjev v primeru bolezenske indikacije

1.   Kadar je treba enoprstega kopitarja, ki ni identificiran v skladu s členom 58, 67 ali 68 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, zaradi indikacije zdraviti z zdravilom, ki se uporablja v skladu s členom 112(4) Uredbe (EU) 2019/6 ali vsebuje snov s seznama iz Uredbe (ES) št. 1950/2006, se za enoprstega kopitarja šteje, da je identificiran za namene člena 112(4) ali člena 115(5) Uredbe (EU) 2019/6, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 2 do 5 tega člena.

2.   Pristojni veterinar pred uporabo zdravila iz odstavka 1 ali takoj po uporabi v življenjsko nevarnem položaju:

(a)

enoprstega kopitarja identificira na kraju samem, in sicer tako, da mu vstavi injicirni transponder ali uporabi drugo fizično sredstvo za identifikacijo gojenih kopenskih živali iz točk (a), (b), (c) ali (f) Priloge III k Delegirani uredbi (EU) 2019/2035 in izpolni obrazec za identifikacijo s podatki iz delov A in B oddelka I vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II k tej uredbi;

(b)

enoprstega kopitarja trajno izključi iz zakola za prehrano ljudi z ustreznim vnosom v obrazec za identifikacijo.

3.   Z odstopanjem od odstavka 2(b) tega člena enoprstega kopitarja iz zakola za prehrano ljudi ni treba izključiti pod naslednjimi pogoji:

(a)

zdravilo, ki vsebuje bistveno snov s seznama snovi iz Uredbe (ES) št. 1950/2006, se da neidentificiranemu enoprstemu kopitarju, mlajšemu od 12 mesecev;

(b)

datum zadnjega odmerka zdravila, ki vsebuje bistveno snov s seznama snovi iz Uredbe (ES) št. 1950/2006, je evidentiran v obrazcu za identifikacijo enoprstega kopitarja.

4.   Po dokončni izvedbi ukrepov iz odstavka 2 tega člena in izvedbi zdravljenja pristojni veterinar izda izpolnjen in podpisan obrazec za identifikacijo ter ga predloži izvajalcu dejavnosti v zvezi z enoprstim kopitarjem.

5.   Izvajalec dejavnosti v zvezi z enoprstim kopitarjem ob predložitvi obrazca za identifikacijo iz odstavka 4 in v sedmih dneh od datuma njegove izpolnitve pristojnemu organu ali pooblaščenemu organu, kakor je primerno, predloži vlogo za:

(a)

izdajo

(i)

enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo v skladu s členom 17(3) v primeru, ko je neidentificirani enoprsti kopitar mlajši od 12 mesecev, ali

(ii)

dvojnika identifikacijskega dokumenta ali nadomestnega identifikacijskega dokumenta v skladu s členom 25 ali členom 26 in

(b)

evidentiranje izključitve iz zakola za prehrano ljudi ali prepovedi zakola za vsaj šest mesecev, odvisno od zdravljenja, v računalniški zbirki podatkov.

6.   Države članice lahko z odstopanjem od odstavka 5 sprejmejo ukrepe z zagotovitev, da pristojni veterinar v sedmih dneh od datuma podpisa obrazca za identifikacijo iz odstavka 4:

(a)

pristojnemu organu ali pooblaščenemu organu, kakor je primerno, predloži obrazec za identifikacijo ali

(b)

informacije vnese neposredno v računalniško zbirko podatkov, če ima odobren dostop v skladu s členom 7(5).

Člen 43

Premiki in prevoz enoprstih kopitarjev za zakol

1.   Enoprste kopitarje za zakol med premiki ali prevozom v klavnico spremlja:

(a)

enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo ali

(b)

dvojnik identifikacijskega dokumenta, izdan v skladu s členom 38(2)(b).

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organ dovoli, da se enoprsti kopitarji za zakol, za katere ni bil izdan noben identifikacijski dokument, prepeljejo neposredno iz obrata, na katerem so se rodili, v klavnico v isti državi članici, če:

(a)

so enoprsti kopitarji za zakol stari manj kot 12 mesecev;

(b)

je sledljivost od obrata, v katerem se je žival rodila, do klavnice neprekinjena;

(c)

so pred prevozom v klavnico enoprsti kopitarji za zakol posamično označeni z enim od sredstev za identifikacijo iz točke (a), (b), (c), (e) ali (f) Priloge III k Delegirani uredbi (EU) 2019/2035;

(d)

informacije o prehranski verigi, zahtevane v skladu z oddelkom III Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004, vključujejo sklic na posamezno znamenje iz točke (c) tega odstavka.

Člen 44

Uporaba podatkov o prejemanju zdravil v enotnih identifikacijskih dokumentih za celotno življenjsko dobo v skladu s členom 4 Direktive 96/22/ES

Del IV oddelka II vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II k tej uredbi se uporabi za vnos informacij o uporabi, v skladu s členom 4 Direktive 96/22/ES, zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebuje aliltrenbolon ali beta agoniste v primeru iz drugega pododstavka odstavka 1 člena 7 navedene direktive.

DEL 4

ZOOTEHNIŠKA SPRIČEVALA ZA ČISTOPASEMSKE PLEMENSKE ENOPRSTE KOPITARJE

Člen 45

Pravila za zootehniško spričevalo kot sestavni del enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo za čistopasemske plemenske enoprste kopitarje

1.   Informacije, potrebne za izpolnitev delov I in II zootehničnega spričevala iz oddelka V vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II k tej uredbi, zagotovi rejsko društvo ali rejski organ, ki je vzpostavil rodovniško knjigo, v katero je čistopasemski plemenski enoprsti kopitar vpisan ali ga je primerno vpisati.

2.   Dela I in II zootehniškega spričevala iz Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2017/1940 sta vključena v enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo ali dvojnik identifikacijskega dokumenta za čistopasemske plemenske živali iz vrst enoprstih kopitarjev in izpolnjujeta naslednje zahteve:

(a)

del I zootehniškega spričevala iz Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2017/1940 je vključen kot oddelek V vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II k tej uredbi;

(b)

del II zootehniškega spričevala iz Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2017/1940 je:

(i)

vključen kot del oddelka iz točke (a), pri čemer mora biti več kot ena stran, ki prikazuje navedeni del II, namenjena posodabljanju informacij, ali

(ii)

kadar to odobri organ za zootehniko v skladu s členom 32(4) Uredbe (EU) 2016/1012, priložen enotnemu identifikacijskemu dokumentu za celotno življenjsko dobo in je v tem primeru povezan z delom I iz točke (a) tega odstavka z vnosom edinstvene kode, dodeljene živali v skladu s členom 6 te uredbe, ali edinstvene življenjske številke, dodeljene živali pred datumom začetka uporabe te uredbe.

3.   Enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo, izdan v razširjeni obliki, ostane veljaven, če vključuje dodatno stran, ki vsebuje ime rejskega društva, ki ga je izdalo, pasmo in dodatni del ter številko rodovniške knjige in nadaljnje ustrezne informacije o enoprstem kopitarju, evidentirane v dodatnem delu rodovniške knjige, ki jo je vzpostavilo ali jo vodi rejsko društvo, ki je izdalo dokument in izvaja rejski program, odobren v skladu s členom 8 ali 12 Uredbe (EU) 2016/1012.

Dodatna stran je v obliki, ki je ni mogoče zamenjati z oddelkom V vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II te uredbe, in ne vpliva na vrstni red oddelkov v vzorcu.

DEL 5

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 46

Prehodni ukrepi v zvezi z razveljavitvijo Izvedbene uredbe (EU) 2015/262

1.   V skladu s členom 86(a) in (c) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 se:

(a)

roki za identifikacijo enoprstih kopitarjev, rojenih v Uniji, iz člena 12(1) in (2) Izvedbene uredbe (EU) 2015/262 še naprej uporabljajo do 20. aprila 2021;

(b)

pravila o obliki in vsebini identifikacijskih dokumentov, izdanih za enoprste kopitarje, rojene v Uniji, iz Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/262 še naprej uporabljajo do 27. januarja 2022.

2.   Pristojni organ ali pooblaščeni organ, kakor je primerno, na zahtevo izvajalca dejavnosti enotnemu identifikacijskemu dokumentu za celotno življenjsko dobo, izdanemu pred datumom začetka uporabe te uredbe, doda oddelek III vzorca identifikacijskega dokumenta za enoprste kopitarje iz dela 1 Priloge II k tej uredbi, če so pogoji za izdajo potrditvene oznake ali dovoljenja izpolnjeni v skladu s točko (a) ali (b) člena 92(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/688.

Člen 47

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 7. julija 2021.

Vendar se Priloga II uporablja od 28. januarja 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. junija 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)  UL L 171, 29.6.2016, str. 66.

(3)  UL L 4, 7.1.2019, str. 43.

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 z dne 28. junija 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc (UL L 314, 5.12.2019, str. 115).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/688 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za zdravstveno varstvo živali pri premikih kopenskih živali in valilnih jajc znotraj Unije (UL L 174, 3.6.2020, str. 140).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/577 z dne 29. januarja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/6 Evropskega parlamenta in Sveta glede vsebine in oblike informacij, potrebnih za uporabo člena 112(4) in člena 115(5), ki jih mora vsebovati enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo živali iz člena 8(4) navedene uredbe (UL L 123, 9.4.2021, str. 3).

(7)  Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter Sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1).

(8)  Direktiva Sveta 90/427/EGS z dne 26. junija 1990 o zootehniških in genealoških pogojih, ki urejajo promet s kopitarji znotraj Skupnosti (UL L 224, 18.8.1990, str. 55).

(9)  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11855-Potni-listi-za-konje-pravila-za-identifikacijo-in-registracijo-konjev_sl

(10)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1715 z dne 30. septembra 2019 o pravilih za delovanje sistema upravljanja informacij za uradni nadzor in njegovih sistemskih komponent (uredba o IMSOC) (UL L 261, 14.10.2019, str. 37).

(11)  Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L 300, 14.11.2009, str. 1).

(12)  Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (UL L 54, 26.2.2011, str. 1).

(13)  Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L 139, 30.4.2004, str. 55).

(14)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/627 z dne 15. marca 2019 o določitvi enotnih praktičnih ureditev za izvajanje uradnega nadzora nad proizvodi živalskega izvora, namenjenimi za prehrano ljudi, v skladu z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta ter spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 2074/2005 o uradnem nadzoru (UL L 131, 17.5.2019, str. 51).

(15)  http://www.ueln.net

(16)  Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE), Facilitation of International Competition Horse Movement. OIE - IHSC partnership for safe international movements of competition horses (Olajšanje mednarodnega premikanja tekmovalnih konjev. Partnerstvo OIE in IHSC za varno mednarodno premikanje tekmovalnih konjev).

https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/international-competition-horse-movement/

(17)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/ (izdaja iz leta 2019).

(18)  Direktiva Sveta 90/428/EGS z dne 26. junija 1990 o prometu s kopitarji, namenjenimi tekmovanjem, in o določitvi pogojev za udeležbo na tekmovanjih (UL L 224, 18.8.1990, str. 60).

(19)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1882 z dne 3. decembra 2018 o uporabi nekaterih pravil za preprečevanje in obvladovanje bolezni za kategorije bolezni s seznama ter o oblikovanju seznama vrst in skupin vrst, ki predstavljajo znatno tveganje za širjenje navedenih bolezni s seznama (UL L 308, 4.12.2018, str. 21).

(20)  Uredba (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o določitvi postopkov Skupnosti za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 in spremembi Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 152, 16.6.2009, str. 11).

(21)  Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).

(22)  Uredba Komisije (ES) št. 1950/2006 z dne 13. decembra 2006 o določitvi seznama snovi, bistvenih za zdravljenje enoprstih kopitarjev, in snovi, ki predstavljajo dodano klinično korist, v skladu z Direktivo 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (UL L 367, 22.12.2006, str. 33).

(23)  Direktiva Sveta 96/22/ES z dne 29. aprila 1996 o prepovedi uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo hormonalno ali tirostatično delovanje, in beta-agonistov ter o razveljavitvi direktiv 81/602/EGS, 88/146/EGS in 88/299/EGS (UL L 125, 23.5.1996, str. 3).

(24)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 z dne 30. januarja 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za vstop pošiljk nekaterih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter za njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu (UL L 174, 3.6.2020, str. 379).

(25)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

(26)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 1).

(27)  Sklep Komisije 2011/163/EU z dne 16. marca 2011 o odobritvi načrtov, ki so jih predložile tretje države v skladu s členom 29 Direktive Sveta 96/23/ES (UL L 70, 17.3.2011, str. 40).

(28)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/403 z dne 24. marca 2021 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) 2016/429 in (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede vzorcev veterinarskih spričeval in vzorcev veterinarskih/uradnih spričeval za vstop pošiljk nekaterih kategorij kopenskih živali in njihovega zarodnega materiala v Unijo ter njihove premike med državami članicami, glede uradnega potrjevanja navedenih spričeval ter o razveljavitvi Sklepa 2010/470/EU (UL L 113, 31.3.2021, str. 1).

(29)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1940 z dne 13. julija 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in obliko zootehniških spričeval, ki se izdajo za čistopasemske plemenske enoprste kopitarje in so vključeni v enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo za enoprste kopitarje (UL L 275, 25.10.2017, str. 1).

(30)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) št. 1255/97 (UL L 3, 5.1.2005, str. 1).

(31)  Direktiva Sveta 90/426/EGS z dne 26. junija 1990 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (UL L 224, 18.8.1990, str. 42).

(32)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/262 z dne 17. februarja 2015 o določitvi pravil v skladu z direktivama Sveta 90/427/EGS in 2009/156/ES v zvezi z metodami za identifikacijo enoprstih kopitarjev (uredba o potnih listih za enoprste kopitarje) (UL L 59, 3.3.2015, str. 1).


PRILOGA I

DEL 1

Tehnične specifikacije elektronskih sredstev za identifikacijo enoprstih kopitarjev

1.

Kadar se elektronska sredstva za identifikacijo iz točk (c), (e) in (f) Priloge III k Delegirani uredbi (EU) 2019/2035 (v nadaljnjem besedilu: elektronska sredstva za identifikacijo) uporabljajo za enoprste kopitarje, prikazujejo:

(a)

trimestno kodo države, skladno s standardom ISO-3166;

(b)

dvanajstmestno številčno individualno kodo živali.

2.

Elektronska sredstva za identifikacijo morajo biti:

(a)

pasivni transponderji samo za branje, ki uporabljajo tehnologijo HDX ali FDX-B, v skladu s standardoma ISO 11784 in 11785;

(b)

taka, da jih je mogoče odčitati s čitalniki, ki so v skladu s standardom ISO 11785 in ki lahko berejo transponderje HDX in FDX-B.

3.

Elektronska sredstva za identifikacijo morajo biti taka, da jih je mogoče odčitati najmanj z bralne razdalje:

(a)

12 centimetrov za ušesne znamke pri odčitavanju s prenosnim čitalnikom;

(b)

15 centimetrov za injicirne transponderje pri odčitavanju s prenosnim čitalnikom.

4.

Elektronska sredstva za identifikacijo morajo biti uspešno preskušena glede naslednjega:

(a)

skladnosti s standardoma ISO 11784 in ISO 11785 v skladu z metodo iz točke 7 standarda ISO 24631-1;

(b)

doseganja minimalne zmogljivosti na bralnih razdaljah iz točke 3 tega dela v skladu s postopki iz točke 7 standarda ISO 24631-3.

DEL 2

Tehnične specifikacije sredstev za identifikacijo enoprstih kopitarjev

1.

Sredstva za identifikacijo iz točk (a), (b), (c) in (f) Priloge III k Delegirani uredbi (EU) 2019/2035 za enoprste kopitarje so:

(a)

za enkratno uporabo;

(b)

iz nerazgradljivega materiala;

(c)

zaščitena pred posegi;

(d)

lahko berljiva skozi vso življenjsko dobo živali;

(e)

zasnovana tako, da lahko ostanejo varno pritrjena na enoprste kopitarje, ne da bi jih poškodovala;

(f)

enostavno odstranljiva iz prehranjevalne verige.

2.

Na sredstvih za identifikacijo iz točke 1 sta navedeni naslednji nezbrisljivi oznaki:

(a)

trimestna koda države, skladna s standardom ISO-3166;

(b)

vsaj dvanajstmestna številčna individualna koda živali.

3.

Na sredstvih za identifikacijo iz točke 1 so lahko navedene druge informacije, če to odobri pristojni organ, oznake iz točke 2 pa ostanejo vidne in čitljive.

PRILOGA II

DEL 1

Vsebina enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo

DOCUMENT D’IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS

Ces instructions sont rédigées en vue d’assister l’utilisateur et n’entravent pas l’application des règles établies par le règlement d’exécution (UE) 2021/963.

I.

Le document d’identification doit comporter toutes les instructions nécessaires à son utilisation ainsi que les coordonnées de l’autorité compétente ou de l’organisme délégué en français, en anglais et dans une des langues officielles de l’État membre ou du pays tiers dans lequel l’autorité compétente ou l’organisme délégué a son siège.

II.

Le document d’identification doit contenir les renseignements suivants :

1.   Section I - Identification

L’équidé doit être identifié par l’autorité compétente ou par l’organisme délégué ou la personne physique visés à l’article 22, paragraphe 3, du règlement d’application (UE) n° 2021/963. Le numéro unique d’identification valable à vie doit permettre d’identifier clairement l’équidé ainsi que la base de données établie par l’autorité compétente ou l’organisme délégué qui a délivré le document d’identification et doit être compatible avec le numéro universel d’identification des équidés (UELN).

Dans la description à la partie A de la section I, notamment au point 3, l’utilisation d’abréviations doit être évitée autant que possible. Au point 5 de la partie A de la section I, un champ doit être prévu pour insérer au moins quinze chiffres du code transmis par le transpondeur.

A la partie B de la section I le signalement graphique doit être renseigné en utilisant un stylo à bille à encre rouge pour les marques et un stylo à bille à encre noire pour les épis, ou en conséquence si complété par voie électronique, en tenant compte des lignes directrices fournies par la Fédération Équestre Internationale (FEI) ou par Weatherbys.

La partie C de la section I doit être utilisée pour enregistrer toute rectification aux détails d’identification.

2.   Section II – Administration de médicaments

Les parties I et II ou la partie III de cette section doivent être dûment complétées suivant les instructions établies dans cette section.

3.   Section III – Marque de validation/Licence

Nécessaire pour les mouvements conformément à l’article 92, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688.

4.   Section IV – Propriétaire

Le nom du propriétaire ou de son agent ou représentant doit être mentionné si l’autorité compétente, l’organisme délégué ou l’organisation qui gère les chevaux enregistrés en vue des compétitions ou courses le requiert.

5.   Section V – Certificat zootechnique

Si l’équidé est inscrit ou enregistré et admissible à l’entrée dans un livre généalogique tenu par une organisme de sélection, le document d’identification doit indiquer le pedigree ainsi que la classe du livre généalogique dans laquelle l’équidé est inscrit conformément aux règles du organisme de sélection qui délivre le certificat zootechnique.

6.   Section VI – Enregistrement des contrôles d’identité

À chaque fois que les lois et règlements l’exigent, l’identité de l’équidé doit faire l’objet d’une vérification enregistrée par l’autorité compétente, au nom de l’organisme délégué ou de l’organisation qui gère les chevaux enregistrés en vue des compétitions ou courses.

7.   Sections VII et VIII – Enregistrement des vaccinations

Toutes les vaccinations doivent être enregistrées à la section VI (grippe équine seulement) et à la section VII (toutes les autres vaccinations). Ces informations peuvent être fournies par l’apposition d’un autocollant.

8.   Section IX – Examen de laboratoire

Les résultats de tous les examens pratiqués pour déceler une maladie transmissible peuvent être consignés.

9.   Section X – Châtaignes (en option)

Cette section est nécessaire au respect du modèle de document d’identification de la Fédération Equestre Internationale (FEI).

III.

Sauf s’il est détruit sous surveillance officielle à l’abattoir, le document d’identification doit être retourné à l’autorité compétente ou à l’organisme délégué après que l’animal est mort, a dû être détruit, a été perdue ou volée ou a été abattu à des fins de contrôle de la maladie.

IDENTIFICATION DOCUMENT FOR EQUIDAE

These instructions are drawn up to assist the user and do not impede on the rules laid down in Implementing Regulation (EU) 2021/963

I.

The identification document must contain all the instructions needed for its use and the details of the competent authority, or as appropriate the delegated body, in French, English and one of the official languages of the Member State or third country where the competent authority or delegated body has its headquarters.

II.

The identification document must contain the following information:

1.   Section I – Identification

The equine animal shall be identified by the competent authority or by the delegated body or natural person as referred to in Article 22(3) of Implementing Regulation (EU) 2021/963. The unique code shall clearly identify the equine animal and the database established by the competent autority or delegated body which issued the identification document and shall be compatible with the universal equine life number (UELN).

In the description in Part A of Section I, in particular in point 3 thereof, abbreviations must be avoided, where possible. In point 5 of Part A of Section I, the space must be provided for at least 15 digits of the transponder code.

In Part B of Section I the outline diagram shall be completed using red ball point ink for marks and black ball point ink for whorls, or accordingly if completed electronically, taking into account the guidelines provided for by the International Federation for Equestrian Sports (FEI) or the Weatherbys.

Part C of Section I must be used to record modifications to identification details.

2.   Section II – Administration of medicinal products

Parts I and II or Part III of this Section must be duly completed in accordance with the instructions set out in this Section.

3.   Section III – Validation mark/Licence

Required for movements in accordance with Article 92(2) of Delegated Regulation (EU) 2020/688.

4.   Section IV – Owner

The name of the owner or its agent or representative must be stated where required by the competent autority, delegated body or the organisation which manages registered horses for competitions or races.

5.   Section V – Zootechnical certificate

If the equine animal is entered or registered and eligible for entry in a breeding book maintained by a breed society, the identification document shall contain the pedigree and the breeding book class in which the equine animal is entered in accordance with the rules of the breed society issuing the zootechnical certificate.

6.   Section VI – Recording of identity checks

Whenever laws and regulations so require, checks conducted on the identity of the equine animal must be recorded by the competent authority, the delegated body or by the organisation which manages registered horses for competitions or races.

7.   Sections VII and VIII – Vaccination record

All vaccinations must be recorded in Section VII (equine influenza only) and in Section VIII (all other vaccinations). The information may take the form of a sticker.

8.   Section IX – Laboratory health tests

The results of all tests carried out to detect transmissible diseases may be recorded.

9.   Section X – Chestnuts (optional)

This section shall be required for compliance with the model of the identification document of the International Federation for Equestrian Sports (FEI).

III.

Except where it is destroyed under the offical supervision at the slaughterhouse, the identification document must be returned to the competent authority or delegated body after the animal has died, had to be destroyed, was lost or stolen or was slaughtered for disease control purposes.

IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT ZA ENOPRSTE KOPITARJE

Ta navodila so sestavljena za pomoč uporabnikom in ne posegajo v pravila iz Izvedbene uredbe (EU) 2021/963.

I.

Identifikacijski dokument mora vsebovati vsa navodila za njegovo uporabo in podrobne podatke o pristojnem ali pooblaščenem organu, kakor je primerno, v francoščini, angleščini in enem od uradnih jezikov države članice ali tretje države, v kateri ima pristojni ali pooblaščeni organ sedež.

II.

Identifikacijski dokument mora vsebovati naslednje informacije:

1.

Oddelek I – Identifikacija

Enoprstega kopitarja identificira pristojni ali pooblaščeni organ ali fizična oseba iz člena 22(3) Izvedbene uredbe (EU) 2021/963. Edinstvena koda jasno identificira enoprstega kopitarja in zbirko podatkov, ki jo je vzpostavil pristojni ali pooblaščeni organ, ki je izdal identifikacijski dokument, ter je usklajena z enotno življenjsko številko enoprstega kopitarja (UELN).

V opisu iz dela A oddelka I, zlasti v točki 3, se je treba po možnosti izogniti okrajšavam. V točki 5 dela A oddelka I mora biti na voljo dovolj prostora za vpis vsaj petnajstmestne kode transponderja.

V delu B oddelka I se v diagramskem orisu znamenja izpolnijo z rdečo barvo, vrtinci pa s črno barvo, in sicer s kemičnim svinčnikom ali v elektronski obliki, pri tem pa se upoštevajo smernice Mednarodne zveze za konjeniške športe (FEI) ali skupine Weatherbys.

Del C Oddelka I se uporablja za evidentiranje sprememb identifikacijskih podatkov.

2.

Oddelek II – Dajanje zdravil

Dela I in II ali del III tega oddelka morajo biti ustrezno izpolnjeni v skladu z navodili iz tega oddelka.

3.

Oddelek III – Potrditvena oznaka / dovoljenje

Zahteva se za premike v skladu s členom 92(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/688.

4.

Oddelek IV – Lastnik

Ime lastnika ali njegovega zastopnika oziroma predstavnika mora biti navedeno, kadar to zahteva pristojni ali pooblaščeni organ ali organizacija, ki se ukvarja z registriranimi tekmovalnimi ali dirkalnimi konji.

5.

Oddelek V – Zootehniško spričevalo

Če je enoprsti kopitar vpisan ali registriran in primeren za vpis v rodovniško knjigo, ki jo vodi rejsko društvo, identifikacijski dokument vsebuje podatke o poreklu in razred rodovniške knjige, v katerega je vpisan enoprsti kopitar v skladu s pravili rejskega društva, ki je izdalo zootehniško spričevalo.

6.

Oddelek VI – Evidenca preverjanja identitete živali

Kadar se z zakoni in predpisi to zahteva, preverjanja identitete enoprstega kopitarja evidentira pristojni ali pooblaščeni organ ali organizacija, ki se ukvarja z registriranimi tekmovalnimi ali dirkalnimi konji.

7.

Oddelka VII in VIII – Evidenca cepljenja

Vsa cepljenja je treba vpisati v oddelek VII (le proti influenci enoprstih kopitarjev) in oddelek VIII (vsa druga cepljenja). Te informacije se lahko vstavijo v obliki nalepke.

8.

Oddelek IX – Laboratorijski zdravstveni testi

Evidentirati je treba rezultate vseh testov, opravljenih za ugotavljanje prenosljivih bolezni.

9.

Oddelek X – Kostanjci (neobvezno)

Ta oddelek se zahteva zaradi skladnosti z vzorcem identifikacijskega dokumenta Mednarodne zveze za konjeniške športe (FEI).

III.

Če žival pogine, jo je bilo treba uničiti, se je izgubila, je bila ukradena ali zaklana zaradi obvladovanja bolezni, je treba identifikacijski dokument vrniti pristojnemu ali pooblaščenemu organu, razen v primeru, ko se uniči pod uradnim nadzorom v klavnici.

ODDELEK I

Partie A - Détails d’identification

Part A – Identification details

Del A – Identifikacijski podatki

(1)(a)

Espèce:

Species:

Vrsta:

(4)

Code Unique ou Numéro unique d’identification valable à vie (15 chiffres):

Unique Code or lifer number: (15 digits):

Edinstvena koda ali življenjska številka (15 števk):

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Code-barres (optionnel)

Bar-Code (optional)

Črtna koda (neobvezno)

(1)(b)

Sexe:

Sex:

Spol:

(2)(a)

Date de naissance:

Date of birth:

Datum rojstva:

(2)(b)

Lieu et pays de naissance:

Place and country of birth:

Kraj in država rojstva:

(5)

Code du transpondeur (si disponible)

Transponder code (where available)

Koda transponderja (če je na voljo)

☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Système de lecture (si différent de ISO 11784)

Reading system (if not ISO 11784)

Sistem odčitavanja (če ni ISO 11784)

Code-barres (optionnel)

Bar-Code (optional)

Črtna koda (neobvezno)

(2)(c)

Nom (optionnel):

Name (optional):

Ime (neobvezno):

(3)

Signalement:

Description:

Opis:

(3)(a)

Robe:

Colour:

Barva:

(3)(b)

Tête:

Head:

Glava:

(6)

Méthode alternative de vérification d’identité (si applicable) / Alternative method for identity verification (if applicable) / Nadomestna metoda preverjanja identitete (po potrebi)

(3)(c)

Ant. G:

Foreleg L:

Prednja leva noga:

(3)(d)

Ant. D:

Foreleg R:

Prednja desna noga:

(7)

Information sur toute autre méthode appropriée donnant des garanties pour vérifier l’identité de l’animal (groupe sanguin / code ADN) (optionnel) / Information on any other appropriate method providing guarantees to verify the identity of the animal (blood group / DNA code) (optional) / Informacije o vseh drugih ustreznih metodah, ki zagotavljajo jamstva za preverjanje identitete živali (krvna skupina / DNA) (neobvezno)

(3)(e)

Post G:

Hind leg L:

Zadnja leva noga:

(3)(f)

Post D:

Hind leg R:

Zadnja desna noga:

(8)

Date / Date / Datum:

(3)(g)

Corps:

Body:

Trup:

(9)

Lieu / Place / Kraj:

(3)(h)

Marques:

Markings:

Znamenja:

(10)

Signature de la personne qualifiée (nom en lettres capitales) / Signature of qualified person (name in capital letters) / Podpis kvalificirane osebe (ime z velikimi tiskanimi črkami):

Cachet de l’autorité compétente ou de l’organisme délégué / stamp of competent authority or delegated body / žig pristojnega ali pooblaščenega organa

Partie B – Signalement graphique

Part B – Outline Diagram

Del B – Diagramski oris

Image 1

Signature de la personne qualifiée (nom en lettres capitales) et chachet de l’authorité compétente ou de l’organisme délégué

Signature of the qualified person (name in capital letters) and stamp of the competent authority or delegated body

Podpis kvalificirane osebe (ime z velikimi tiskanimi črkami) in žig pristojnega ali pooblaščenega organa

Opomba za pristojni organ ali pooblaščeni organ [se ne natisne v identifikacijskem dokumentu]: dovoljena so manjša odstopanja od tega vzorca diagramskega orisa, če so se uporabljala pred začetkom uporabe te uredbe.

Partie C – Castration, vérification de la description, autres modifications

Part C – Castration, verification of the description, other modifications

Del C – Kastracija, preverjanje opisa, druge spremembe

Castration / Castration / Kastracija

Identification / Identification / Identifikacija

Date et lieu de la castration / Date and place of castration / Datum in kraj kastracije

Vérification de la description / Verification of the description / Preverjanje opisa

Mentionner / Include / Vključiti:

Signature de la personne qualifiée (nom en lettres capitales) / Signature of qualified person (name in capital letters) / Podpis kvalificirane osebe (ime z velikimi tiskanimi črkami)

Cachet de l’autorité compétente ou de l’organisme délégué / Stamp of competent authority or delegated body / Žig pristojnega ali pooblaščenega organa

Date et lieu / Date and place / Datum in kraj

1.

Rectifications / Amendments / Spremembe

2.

Adjonctions / Additions / Dodatki

Signature et cachet du vétérinaire / Signature and stamp of veterinarian / Podpis in žig veterinarja

3.

Enregistrement d’un document d’identification dans la base de données d’un autorité compétente ou d’un organisme délégué autre que celui qui a délivré le document original / Registration of an identification document in the database of a competent authorioty or delegated body other than that which issued the original document / Registracija identifikacijskega dokumenta v zbirki podatkov pristojnega ali pooblaščenega organa, ki ni organ, ki je izdal izvirni dokument

Opomba za pristojni organ ali pooblaščeni organ [se ne natisne v identifikacijskem dokumentu]: dovoljena so manjša odstopanja od tega vzorca, če so se uporabljala pred začetkom uporabe te uredbe. Del C oddelka I se lahko izpolni ročno.

Code Unique / Unique Code / Edinstvena koda

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ODDELEK II

Administration de médicaments

Administration of medicinal products

Dajanje zdravil

Partie / Part / Del I

Date et lieu de délivrance de la présente section1 / Date and place of issue of this Section1 / Datum in kraj izdaje tega oddelka1: …

Autorité compétente ou organisme délégué de la présente section du document d’identification1 / Competent authority or delegated body for this Section of the identification document1 / Pristojni ali pooblaščeni organ tega oddelka identifikacijskega dokumenta: …

Partie / Part / Del II

Remarque /

Note /

Opomba:

L’équidé n’est pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine, et par conséquent, l’équidé peut recevoir des médicaments vétérinaires autorisés conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6 ou des médicaments administrés conformément à l’article 112, paragraphe 4, du ledit règlement. / The equine animal is not intended for slaughter for human consumption, and may therefore undergo the administration of veterinary medicinal products authorised in accordance with Article 8(4) of Regulation (EU) 2019/6 or medicinal products administered in accordance with Article 112(4) of that Regulation. / Enoprsti kopitar ni namenjen za zakol za prehrano ljudi, zato lahko prejme zdravila za uporabo v veterinarski medicini, odobrena v skladu s členom 8(4) Uredbe (EU) 2019/6, ali zdravila, ki se dajejo v skladu s členom 112(4) navedene uredbe.


Déclaration /

Declaration /

Izjava

L’animal équine décrit dans le présent document d’identification n’est pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine. / The equine animal described in this identification document is not intended for slaughter for human consumption / Enoprsti kopitar, opisan v tem identifikacijskem dokumentu, ni namenjen za zakol za prehrano ljudi.

Date et lieu / Date and place / Datum in kraj:

Vétérinaire responsable procédant conformément à l’article 112, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/62 / Veterinarian responsible acting in accordance with Article 112(4) of Regulation (EU) 2019/62 / Pristojni veterinar, ki deluje v skladu s členom 112(4) Uredbe (EU) 2019/62:

Vétérinaire responsible / Veterinarian responsible / Pristojni veterinar

Nom / Name / Ime:5

Adresse / Address / Naslov:5

Code postal / Postal code / Poštna številka:5

Lieu / Place / Kraj:5

Téléphone / Telephone / Telefonska številka:6

Signature / Signature / Podpis

Autorité compétente2 ou organisme délégué2 / Competent authority2 or delegated body2 / Pristojni2 ali pooblaščeni organ2

Nom (en lettres capitales) et signature de la personne responsable2 / Name (in capital letters) and signature of the person responsible2 / Ime (velike tiskane črke) in podpis odgovorne osebe2

Partie / Part / Del III

Remarque / Note / Opomba:

L’équidé est destiné à l’abattage pour la consommation humaine. / The equine animal is intended for slaughter for human consumption.

/ Enoprsti kopitar je namenjen za zakol za prehrano ljudi.

Sans préjudice du règlement (CE) no 470/2009 ni de la directive 96/22/CE, l’équidé peut faire l’objet d’un traitement médicamenteux conformément à l’article 115, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6 à condition que l’équidé ainsi traité ne soit abattu en vue de la consommation humaine qu’au terme d’un temps d’attente général de six mois suivant la date de la dernière administration de substances listées conformément à l’article 115, paragraphe 5, du ledit règlement. / Without prejudice to Regulation (EC) No 470/2009 and Directive 96/22/EC, the equine animal may be subject to medicinal treatment in accordance with Article 115(1) of Regulation (EU) 2019/6 under the condition that the equine animal so treated may only be slaughtered for human consumption after the end of the general withdrawal period of six months following the date of last administration of the substances listed in accordance with Article 115(5) of that Regulation. / Brez poseganja v Uredbo (ES) št. 470/2009 in Direktivo 96/22/ES se lahko enoprsti kopitar zdravi v skladu s členom 115(1) Uredbe (EU) 2019/6, pri čemer se lahko zadevna žival zakolje za prehrano ljudi le po poteku karence, ki traja šest mesecev od datuma zadnjega odmerka snovi s seznama iz člena 115(5) navedene uredbe.


ENREGISTREMENT DE LA MÉDICATION / MEDICATION RECORD / PODATKI O PREJEMANJU ZDRAVIL

Date et lieu de la dernière administration, telle que prescrite, conformément à l’article 115, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6(2) / Date and place of last administration, as prescribed, in accordance with Article 115(1) of Regulation (EU) 2019/6(2) / Datum in kraj zadnjega predpisanega odmerka v skladu s členom 115(1) Uredbe (EU) 2019/6(2)

Substance(s) essentielle(s) incorporée(s) dans le médicament administré conformément à l’article 115, du règlement (UE) 2019/6(2), comme mentionné dans la première colonne(2)(3)(4) / Essential substance(s) incorporated in the medicinal product administered in accordance with Article 115 of Regulation (EU) 2019/6 as mentioned in the first column(2)(3)(4) / Bistvene snovi, ki jih vsebuje zdravilo, ki se uporabi v skladu s členom 115 Uredbe (EU) 2019/6, kot je navedeno v prvem stolpcu(2)(3)(4)

Vétérinaire responsable administrant et/ou prescrivant l’administration d’un médicament / Veterinarian responsible administering and/or prescribing the administration of the medicinal product / Pristojni veterinar, ki da in/ali predpiše dajanje zdravila

 

 

Nom / Name / Ime5: …

Adresse / Address / Naslov5: …

Code postal / Postal code / Poštna številka5: …

Lieu / Place / Kraj5: …

Téléphone / Telephone / Telefonska številka6: …

Signature / Signature / Podpis

 

 

Nom / Name / Ime5: …

Adresse / Address / Naslov5: …

Code postal / Postal code / Poštna številka5: …

Lieu / Place / Kraj5: …

Téléphone / Telephone / Telefonska številka6: …

Signature / Signature / Podpis

Partie / Part / Del IV(7)

Remarque / Note / Opomba:

Les échanges des équidés enregistrés auxquels ont été administrés des médicaments vétérinaires contenant du trembolone allyle ou des substances beta-agonistes aux fins indiquées à l’article 4 de la Directive 96/22/CE peuvent s’effectuer avant la fin de la période d’attente, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la Directive 96/22/CE / Trade in registered equidae to which veterinary medicinal products containing allyl trenbolone or beta-agonists have been administered for the purposes referred to in Article 4 of Directive 96/22/EC, may take place before the end of the withdrawal period, in accordance with Article 7(1) of Directive 96/22/EC / Trgovina z registriranimi enoprstimi kopitarji, ki so jim bila za namene iz člena 4 Direktive 96/22/ES dana zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo aliltrenbolon ali beta agoniste, je mogoča pred koncem karence, v skladu s členom 7(1) Direktive 96/22/ES.


Date de la dernière administration conformément à l’article 4 de la Directive 96/22/CE / Date of last administration in accordance with Article 4 of Directive 96/22/EC / Datum zadnjega odmerka v skladu s členom 4 Direktive 96/22/ES

Substance(s) incorporée(s) dans le médicament vétérinaire administré conformément à l’article 4 Directive 96/22/CE / Substance(s) incorporated in the veterinary medicinal product administered in accordance with Article 4 of Directive 96/22/EC / Snovi, ki jih vsebuje zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, dano v skladu s členom 4 Direktive 96/22/ES

Vétérinaire responsable administrant et/ou prescrivant l’administration d’un médicament vétérinaire / Veterinarian responsible administering and/or prescribing administration of veterinary medicinal product / Pristojni veterinar, ki da in/ali predpiše dajanje zdravila za uporabo v veterinarski medicini

 

 

Nom / Name / Ime5: …

Adresse / Address / Naslov5: …

Code postal / Postal code / Poštna številka5: …

Lieu / Place / Kraj5: …

Téléphone / Telephone / Telefonska številka6

Signature / Signature / Podpis

Partie / Part / Del V(8)

Remarque / Note / Opomba:

L’équidé est destiné à l’abattage pour la consommation humaine. / The equine animal is intended for slaughter for human consumption. / Enoprsti kopitar je namenjen za zakol za prehrano ljudi.

L’abattage de l’équidé est pour des raisons administratives retardé d’au moins six mois conformément à l’article 38, paragraphe 2(b) du règlement d’exécution (UE) 2021/963 / The slaughter of the equine animal is for administrative reasons delayed for at least six months in accordance with Article 38(2)(b) of Implementing Regulation (EU) 2021/963 / Zakol enoprstega kopitarja se iz upravnih razlogov odloži za vsaj šest mesecev v skladu s členom 38(2)(b) Izvedbene uredbe (EU) 2021/963.


Date de la suspension / Date of suspension / Datum prekinitve

Lieu / Place / Kraj

Autorité compétente2 ou organisme délégué2 / Competent authority2 or delegated body2 / Pristojni2 ali pooblaščeni organ2

Nom (en lettres capitales) et signature de la personne responsable / Name (in capital letters) and signature of the person responsible / Ime (velike tiskane črke) in podpis odgovorne osebe

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Information à ne fournir que si la présente section est délivrée à une autre date que la section I. / Information only required if this Section is issued at a different date than Section I.

// Te informacije se zahtevajo le, če datum izdaje tega oddelka ni enak datumu izdaje oddelka I.

2

Biffer les mentions inutiles. / Cross out what is not applicable. / Neustrezno črtati.

3

Il est indispensable de spécifier les substances en se fondant sur la liste de substances établie conformément à l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/6. / Specification of substances against list of substances established in accordance with Article 115(5) of Regulation (EU) is compulsory. / Obvezna je specifikacija snovi na podlagi seznama snovi, določenega v skladu s členom 115(5) Uredbe (EU) 2019/6.

4

Les informations relatives à d’autres médicaments vétérinaires administrés conformément au règlement (UE) 2019/6 sont facultatives. /Information on other veterinary medicinal products administered in accordance with Regulation (EU) 2019/6 is optional. / Informacije o drugih zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki se dajejo v skladu z Uredbo (EU) 2019/6, niso obvezne.

5

Nom, adresse, code postal et lieu (en lettres capitales). / Name, address, postal code and place (in capital letters). / Ime, naslov, poštna številka in kraj (velike tiskane črke).

6

Numéro de téléphone selon le modèle [+ code pays (code régional) numéro]. / Telephone in format [+country code (regional code) number]. / Telefonska številka v obliki [+koda države (regionalna koda) številka].

7

La partie IV doit être complétée conformément à l’article 44 du règlement d’application (UE) 2021/963 / Part IV to be completed in accordance with Article 44 of Implementing Regulation (EU) 2021/963 / Del IV se izpolni v skladu s členom 44 Izvedbene uredbe (EU) 2021/963.

8

L’impression de cette référence n’est obligatoire que pour les duplicata de document d’identification délivrés conformément à l’article 38, paragraphe (2)(b), du règlement (UE) 2021/963. / The print of this reference is only mandatory for duplicate identification documents issued in accordance with Article 38(2)(b) of Regulation (EU) 2021/963. / Natis tega sklica je obvezen le za dvojnike identifikacijskih dokumentov, izdane v skladu s členom 38(2)(b) Uredbe (EU) 2021/963.

ODDELEK III

Marque de validation ou licence / Validation Mark or Licence / Potrditvena oznaka ali dovoljenje

Code Unique / Unique Code / Edinstvena koda

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

 

 

Conformément à l’article 92, paragraphe (2), du règlement délégué (UE) 2021/688 / In accordance with Article 92(2) of Delegated Regulation (EU) 2020/688 / V skladu s členom 92(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/688

Marque de validation valable jusque à / Validation mark valid until / Potrditvena oznaka je veljavna do: …

ali

Licence valable jusque à / Licence valid until / Dovoljenje je veljavno do: …

Autorité compétente ou organisme délégué / Competent authority or delegated body / Pristojni ali pooblaščeni organ

Date / Date / Datum

Lieu / Place / Kraj

Nom (en lettres capitales) et signature de la personne qualifiée / Name (in capital letters) and signature of qualified person

/ Ime (velike tiskane črke) in podpis kvalificirane osebe

Cachet de l’autorité compétente ou de l’organisme délégué / Stamp of competent authority or delegated body / Žig pristojnega ali pooblaščenega organa

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba: (se ne natisne v identifikacijskem dokumentu)

Dovoljena so manjša odstopanja od tega vzorca.

V primeru enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo, izdanega pred datumom začetka uporabe Izvedbene uredbe (EU) 2021/963, se ta oddelek doda brez spreminjanja vrstnega reda in številčenja obstoječih oddelkov v identifikacijskem dokumentu.

Izkaznica Mednarodne zveze za konjeniške športe (FEI) se skupaj z nalepko, ki potrjuje veljavnost, šteje za enakovredno vpisu v tem oddelku.

ODDELEK IV

 

 

Edinstvena koda

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Coordonnées du propriétaire

Details of ownership

Podatki o lastništvu

1.

Pour les compétitions sous compétence de la Fédération équestre internationale (FEI), la nationalité du cheval doit être celle de son propriétaire.

1.

For competition purposes under the auspices of the, International Federation for Equestrian Sports (FEI) the nationality of the horse shall be that of its owner.

1.

Za tekmovalne namene pod okriljem Mednarodne zveze za konjeniške športe (FEI) imajo konji enako državljanstvo kot njihovi lastniki.

2.

En cas de changement de propriétaire, le document d’identification doit être immédiatement déposé auprès de 1’organisation, 1’association ou le service officiel 1’ayant délivré avec le nom et l’adresse du nouveau propriétaire afin de le lui transmettre après ré-enregistrement.

2.

On change of ownership the identification document must immediately be lodged with the issuing body, organisation, association or official service, giving the name and address of the new owner, for re-registration and forwarding to the new owner.

2.

Ob spremembi lastništva je treba identifikacijski dokument takoj predložiti organu, organizaciji, združenju ali uradni službi, ki ga je izdala, ter pri tem navesti ime in naslov novega lastnika, da se dokument po ponovni registraciji pošlje novemu lastniku.

3.

S’il y a plus d’un propriétaire ou si le cheval appartient ä une société, le nom de la personne responsable du cheval doit être inscrit dans le document d’identification ainsi que sa nationalité. Si les propriétaires sont de nationalités différentes, ils doivent préciser la nationalité du cheval.

3.

If there is more than one owner or the horse is owned by a company, then the name of the individual responsible for the horse must be entered in the identification document together with his nationality. If the owners are of different nationalities, they have to determine the nationality of the horse.

3.

Če ima konj več lastnikov ali je v lasti družbe, je treba v identifikacijski dokument vnesti ime odgovorne osebe skupaj z njenim državljanstvom. Če imajo lastniki različna državljanstva, morajo določiti državljanstvo konja.

4.

Lorsque la FEI approuve la location d’un cheval par une Fédération équestre nationale, les détails de ces transactions doivent être enregistrés par la Fédération équestre nationale intéressée.

4.

When the FEI approves the leasing of a horse by a national equestrian federation, the details of these transactions must be recorded by the national equestrian federation concerned.

4.

Kadar Mednarodna zveza za konjeniške športe nacionalni konjeniški zvezi odobri najem konja, mora zadevna nacionalna konjeniška zveza navesti podrobnosti najema.


Date d’enregistrement par l’organisation, 1’association ou le service officiel

Date of registration by the organisation, association, or official service

Datum registracije pri organizaciji, zvezi ali uradni službi

Nom du propriétaire

Name of owner Ime

lastnika

Adresse du propriétaire

Address of owner

Naslov lastnika

Nationalité du propriétaire

Nationality of owner

Državljanstvo lastnika

Signature du propriétaire

Signature of owner

Podpis lastnika

Cachet de 1’organisation, association ou service officiel et signature

Organisation, association or official service stamp and signature

Žig in podpis organizacije, združenja ali uradne službe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba: (se ne natisne v identifikacijskem dokumentu)

Okvir za edinstveno kodo se ne zahteva, če je enotni identifikacijski dokument izdan kot razširjeni dokument, ki zajema oddelke I do X kot nedeljivo celoto.

ODDELEK V

Certificat zootechnique pour les échanges de reproducteurs de race pure de l’espèce équine (Equus caballus et Equus asinus), conformément à l’annexe V, partie 2, chapitre I, du règlement (UE) 2016/1012

Zootechnical certificate for trade in purebred breeding animals of the equine species (Equus caballus and Equus asinus), in accordance with Chapter I of Part 2 of Annex V to Regulation (EU) 2016/1012

Zootehniško spričevalo za trgovino s čistopasemskimi plemenskimi živalmi iz vrst enoprstih kopitarjev (Equus caballus in Equus asinus) v skladu s poglavjem I dela 2 Priloge V k Uredbi (EU) 2016/1012

DEL I

1.

Ime rejskega društva ali pristojnega organa, ki izdaja spričevalo

(navedite kontaktne podatke in, kadar je na voljo, povezavo na spletno mesto)

2.

Ime rodovniške knjige

3.

Ime pasme

4.

Ime in trgovsko ime živali (1) ter koda države rojstva (2)

5.1

Individualna identifikacijska številka (3)

5.2

Edinstvena življenjska številka (4) ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

6.

Številka živali v rodovniški knjigi (5)

7.

Identifikacija živali (1)  (6)

7.1

Koda transponderja (1)

Sistem odčitavanja (če ni ISO 11784) (1)

Črtna koda (1)

7.2

Alternativna metoda preverjanja identitete (1)

☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

8.

Datum rojstva živali

(uporabite obliko dd/mm/llll)

9.

Država rojstva živali

10.

Ime, naslov in elektronski naslov (1) rejca

11.

Poreklo (7)  (8)

11.1

Oče

Številka in del v rodovniški knjigi

11.1.1

Stari oče po očetu

Številka in del v rodovniški knjigi

11.1.1.1 (1)

Prastari oče po očetu

Številka in del v rodovniški knjigi

 

 

 

 

11.1.1.2 (1)

Prastara mati po očetu

Številka in del v rodovniški knjigi

 

 

 

 

11.1.2

Stara mati po očetu

Številka in del v rodovniški knjigi

11.1.2.1 (1)

Prastari oče po očetu

Številka in del v rodovniški knjigi

 

 

 

 

11.1.2.2 (1)

Prastara mati po očetu

Številka in del v rodovniški knjigi

 

 

 

 

11.2

Mati

Številka in del v rodovniški knjigi

11.2.1

Stari oče po materi

Številka in del v rodovniški knjigi

11.2.1.1 (1)

Prastari oče po materi

Številka in del v rodovniški knjigi

 

 

 

 

11.2.1.2 (1)

Prastara mati po materi

Številka in del v rodovniški knjigi

 

 

 

 

11.2.2

Stara mati po materi

Številka in del v rodovniški knjigi

11.2.2.1 (1)

Prastari oče po materi

Številka in del v rodovniški knjigi

 

 

 

 

11.2.2.2 (1)

Prastara mati po materi

Številka in del v rodovniški knjigi

 

 

 

 

12.1

V/Na

(vstavite kraj izdaje)

12.2

Dne

(vstavite datum izdaje v obliki dd/mm/llll)

 

12.3

Ime in uradni naziv podpisnika

(ime in uradni naziv posameznika (9), ki ga je za podpis tega dela zootehniškega spričevala pooblastilo rejsko društvo ali pristojni organ, ki izdaja spričevalo, vstavite z velikimi tiskanimi črkami)

12.4

Podpis


DEL II

1.1

Individualna identifikacijska številka (1)

1.2

Edinstvena življenjska številka (2) ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.

Identifikacija živali (3)

2.1

Koda transponderja (4) ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Sistem odčitavanja (če ni ISO 11784) (4)

Črtna koda (4)

2.2

Alternativna metoda preverjanja identitete (3)

3.

Spol

4.

Razred glavnega dela rodovniške knjige (4)

5.

Ime, naslov in elektronski naslov (4) lastnika (7)

4.1

Ime rodovniške knjige (5)

4.2

Razred glavnega dela (6)

6.

Dodatne informacije (4)  (8)  (9)

6.1

Rezultati preskušanja lastne proizvodnosti

6.2

Najnovejši rezultati ocenjevanja genetske vrednosti, ki je bilo nazadnje izvedeno

(vstavite datum v obliki dd/mm/llll)

6.3

Genetske napake in genetske posebnosti živali, povezane z rejskim programom

6.4

Sistem za preverjanje identitete in rezultat (4)  (10)  (11)

6.5

Rezultati preverjanja starševstva (4)  (10)  (12)

7.

Osemenitev/parjenje (4)  (5)

7.1

Datum (uporabite obliko dd/mm/llll)

7.2

Št. spremnega spričevala (15)

7.3

Identifikacija samca darovalca

7.3.1

Individualna identifikacijska številka (1)

7.3.2

Edinstvena življenjska številka (2) ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7.3.3

Sistem za preverjanje identitete in rezultat (4)  (10)  (11)

7.3.4

Rezultati preverjanja starševstva (4)

8.1

V/Na

(vstavite kraj izdaje)

8.2

Dne

(vstavite datum izdaje v obliki dd/mm/llll)

 

8.3

Ime in uradni naziv podpisnika

(ime in uradni naziv posameznika (16), ki ga je za podpis tega dela spričevala pooblastilo rejsko društvo ali pristojni organ, ki izdaja spričevalo, vstavite z velikimi tiskanimi črkami)

8.4

Podpis

Opomba za organ, ki izdaja spričevalo [se ne natisne v identifikacijskem dokumentu]: dovoljena so oblikovna odstopanja od tega vzorca, če se zagotovijo minimalne zahtevane informacije. Opomb ni treba natisniti, če se doda sklic na dostopno pojasnilo.

ODDELEK VI

Contrôles d’identité de l’équidé décrit dans ce document d’identification

Control of identification of the equine animal described in the identification document

Preverjanje identitete enoprstega kopitarja, kot je opisana v identifikacijskem dokumentu

L’identité de l’équidé doit être contrôlée chaque fois que les lois et règlements 1’exigent et il doit être certifié qu’elle est conforme à la description donnée dans la section I du document d’identification.

The identity of the equine animal must be checked each time this is required by the rules and regulations and certified that it conforms to the description given in Section I of the identification document.

Identiteto enoprstega kopitarja je treba preveriti vedno, kadar to zahtevajo pravila in predpisi, in potrditi je treba, da je v skladu z opisom iz oddelka I identifikacijskega dokumenta.


Date (jj/mm/aaaa)

Date (dd/mm/yyyy)

Datum (dd/mm/llll)

Ville et pays

Place and country

Kraj in država

Motif du contrôle (concours, certificat sanitaire, etc.)

Purposeof of check (event, health certificate, etc.)

Namen preverjanja (dogodek, veterinarsko spričevalo itd.)

Nom (en lettres capitales), qualité de la personne ayant vérifié 1’identité et signature

Name (in capital letters), capacity of official verifying the identity and signature

Ime (velike tiskane črke), uradni naziv uradnika, ki preverja identiteto, in podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDELEK VII

Grippe équine seulement

ou

Grippe équine utilisant des vaccins combinés

Equine influenza only

or

equine influenza using combined vaccines

/Samo influenca enoprstih kopitarjev ali influenca enoprstih kopitarjev z uporabo kombiniranih cepiv

Enregistrement des vaccinations

Vaccination record

Evidenca cepljenja

Toute vaccination subie par l’équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise et complétée par le nom et la signature du vétérinaire.

Details of every vaccination which the equine animal has undergone must be entered clearly and in detail, and completed with the name and signature of veterinarian.

Podatke o vsakem cepljenju enoprstega kopitarja je treba vnesti jasno in podrobno ter dodati ime in podpis veterinarja.


Date

Date

Datum

Lieu

Place

Kraj

Pays

Country

Država

Vaccin / Vaccine / Cepivo

Nom (en lettres capitales) et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Ime (velike tiskane črke) in podpis veterinarja

Nom

Name

Ime

Numéro du lot Batch number

Številka serije

Maladie(s)

Disease(s)

Bolezni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDELEK VIII

Maladies autres que la grippe équine

Diseases other than equine influenza

Druge bolezni razen influence enoprstih kopitarjev

Enregistrement des vaccinations

Vaccination record

Evidenca cepljenja

Toute vaccination subie par l’équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise et complétée par le nom et la signature du vétérinaire.

Details of every vaccination which the equine animal has undergone must be entered clearly and in detail, and completed with the name and signature of veterinarian.

Podatke o vsakem cepljenju enoprstega kopitarja je treba vnesti jasno in podrobno ter dodati ime in podpis veterinarja.


Date

Date

Datum

Lieu

Place

Kraj

Pays

Country

Država

Vaccin / Vaccine / Cepivo

Nom (en lettre capitales) et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Ime (velike tiskane črke) in podpis veterinarja

Nom

Name

Ime

Numéro du lot

Batch number

/Številka serije

Maladie(s)

Disease(s)

Bolezni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDELEK IX

Examen de laboratoire

Laboratory health test

Laboratorijski zdravstveni testi

Le résultat de tout examen effectué par un vétérinaire pour une maladie transmissible ou par un laboratoire agréé par le service vétérinaire officiel du pays (‘laboratoire officiel’) doit être noté clairement et en détail par le vétérinaire qui représente 1’autorité demandant l’examen.

The result of every test carried out for a transmissible disease by a veterinarian or by a laboratory authorised by the official veterinary service of the country (‘official laboratory’) must be entered clearly and in detail by the veterinarian acting on behalf of the authority requesting the test.

Rezultate vseh testov za ugotavljanje prenosljivih bolezni, ki jih opravi veterinar ali laboratorij, ki ga pooblasti uradna državna veterinarska služba („uradni laboratorij“), mora veterinar jasno in podrobno vnesti v imenu organa, ki je zahteval test.


Date de prélèvement

Sampling date

Datum vzorčenja

Maladie transmissible concernée

Transmissible disease tested for

Prenosljiva bolezen, za katero je bil opravljen test

Nature de l’examen

Type of test

Vrsta testa

Résultat de l’examen

Result of test

Rezultati testa

Laboratoire officiel ayant effectué l’examen

Official laboratory which carried out the test

Uradni laboratorij, ki je opravil test

Nom (en lettres capitales) et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Ime (velike tiskane črke) in podpis veterinarja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDELEK X

Châtaignes

Dessiner le contour de chaque châtaigne dans la carré correspondant: à ne remplir que pour les chevaux sans marque et avec moins de trois épis

Chestnuts

The outline of each of the four chestnut must be drawn in the appropriate square for all horses without markings and with less than three whorls.

Kostanjci Za vse konje, ki nimajo nobenega znamenja in imajo manj kot tri vrtince, je treba obris posameznih kostanjcev narisati v ustrezne kvadrate.

Antérieur droit / Right Foreleg / Prednja desna noga

Postérieur droit / Right Hindleg / Zadnja desna noga

Antérieur gauche / Left Foreleg / Prednja leva noga

Postérieur gauche / Left Hindleg / Zadnja leva noga

DEL 2

Dodatne zahteve za enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo za enoprste kopitarje

Za enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo velja naslednje:

(a)

je v obliki tiskanega potnega lista na papirju velikosti med 210 × 148 mm (A5) in 250 × 200 mm;

(b)

ima ločeno naslovno stran (spredaj in zadaj), ki zagotavlja zadostno zaščito in ima lahko logotip pristojnega ali pooblaščenega organa, rejskega društva ali organa za tekmovanja ali dirke, na notranji strani pa je lahko po potrebi žep za vključitev strani, ki vsebujejo oddelke IV do X, kot nedeljivo celoto, kakor je primerno;

(c)

ima neločljivo strojno spete vsaj oddelke I, II in III, da se prepreči goljufivo odstranjevanje ali zamenjava strani. Kadar so oddelki I do III izdani kot standardni dokument, ima dovolj notranjega roba za morebitno poznejšo vezavo v enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo, izdan v razširjeni obliki;

(d)

če se uporabljajo serijske številke, ima vsaj oddelke I, II in III natisnjene na straneh s serijsko številko enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo;

(e)

ima vsaj vse strani oddelkov I, II in III oštevilčene v obliki „številka strani / skupno število strani“;

(f)

v njem so vsaj informacije v delu A oddelka I zaščitene pred goljufivimi spremembami z laminiranjem ali s tiskanjem dokumenta ali vsaj njegovih bistvenih delov na poseben varen papir, na primer z reliefnim ali vodnim žigom;

(g)

vsebuje Splošna navodila iz dela 1, če zajema oddelke I do X. Če enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo zajema le oddelke I do III, Splošnih navodil iz dela 1 ni treba natisniti.


(1)  Če ni relevantno, pustite prazno.

(2)  Vstavite kodo države, kadar to zahtevajo mednarodni sporazumi za zadevno pasmo.

(3)  Individualna identifikacijska številka v skladu s točko 3 poglavja I dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) 2016/1012 Evropskega parlamenta in Sveta, ki je v členu 114(1)(a) Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta navedena kot „edinstvena koda“ in evidentirana v skladu s členom 8(2) Izvedbene uredbe (EU) 2021/963.

(4)  Edinstvena življenjska številka, kakor je opredeljena v točki (o) člena 2 Izvedbene uredbe (EU) 2015/262, če je dodeljena v skladu z navedeno izvedbeno uredbo.

(5)  Zahteva se, če se razlikuje od individualne identifikacijske številke ali edinstvene življenjske številke v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/262.

(6)  Ne zahteva se, če je del I zootehniškega spričevala sestavni del enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo, ki ga izda rejsko društvo. Če je bil enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo izdan v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/262, se navede edinstvena življenjska številka, kakor je opredeljena v točki (o) člena 2 navedene izvedbene uredbe.

(7)  Po potrebi vključite več generacij.

(8)  Vstavite individualno identifikacijsko številko v skladu s točko 3 poglavja I dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) 2016/1012, ki je v členu 114(1)(a) Uredbe (EU) 2016/429 navedena kot „edinstvena koda“. Če individualna identifikacijska številka ni na voljo ali se razlikuje od številke, pod katero je žival vnesena v rodovniško knjigo, vstavite številko v rodovniški knjigi.

(9)  Posameznik je predstavnik rejskega društva ali pristojnega organa iz člena 30(2)(b) Uredbe (EU) 2016/1012.

(1)  Individualna identifikacijska številka v skladu s točko 3 poglavja I dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) 2016/1012, ki je v členu 114(1)(a) Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta navedena kot „edinstvena koda“ in evidentirana v skladu s členom 6(2) Izvedbene uredbe (EU) 2021/963.

(2)  Edinstvena življenjska številka, kakor je opredeljena v točki (o) člena 2 Izvedbene uredbe (EU) 2015/262, če je dodeljena v skladu z navedeno izvedbeno uredbo.

(3)  Ne zahteva se, če informacije ustrezajo tistim iz točke 7 dela I ter sta dela I in II povezana v nedeljivo celoto in sta vključena v enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo živali ali sta mu priložena. Če je bil enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo izdan v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/262, se navede edinstvena življenjska številka, kakor je opredeljena v točki (o) člena 2 navedene uredbe.

(4)  Če ni relevantno, pustite prazno.

(5)  Zahteva se, če se razlikuje od točke 2 dela I.

(6)  Ne zahteva se, kadar je ta informacija navedena v oddelku V identifikacijskega dokumenta, izdanega v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/262.

(7)  Ne zahteva se, če so informacije o lastniku na voljo in posodobljene v drugih delih enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo.

(8)  Po potrebi uporabite dodaten papir.

(9)  Če so genetske informacije dostopne na spletnem mestu, se lahko namesto tega navede sklic na navedeno spletno mesto, če to odobri pristojni organ v skladu s členom 32(3) Uredbe (EU) 2016/1012.

(10)  Na podlagi analize DNK ali določitve krvne skupine.

(11)  Zahteva se v skladu s členom 22(1) Uredbe (EU) 2016/1012 za čistopasemske plemenske živali iz vrst enoprstih kopitarjev, ki se uporabljajo za odvzem semena za umetno osemenitev. Rejska društva lahko to zahtevajo v skladu s členom 22(2) Uredbe (EU) 2016/1012 za čistopasemske plemenske živali iz vrst enoprstih kopitarjev, ki se uporabljajo za odvzem oocitov in zbiranje zarodkov. Navedite podrobnosti ali številko zadeve, ki se nanaša na zbirko podatkov, v kateri so podrobnosti na voljo.

(12)  Če to zahteva rejski program.

(13)  Zahteva se v primeru brejih samic. Informacije se lahko navedejo v ločenem dokumentu.

(14)  Neustrezno črtajte.

(15)  Če ni relevantno, v točki 7.3.4 navedite rezultate preverjanja starševstva.

(16)  Posameznik je predstavnik rejskega društva ali pristojnega organa iz člena 30(2)(b) Uredbe (EU) 2016/1012.


PRILOGA III

DEL 1

Informacije, shranjene na plastičnih ali pametnih karticah

Plastična ali pametna kartica vsebuje vsaj naslednje podatke:

1.

vidni podatki na plastični ali pametni kartici:

pristojni organ;

edinstvena koda;

vrsta in spol;

zadnjih 15 števk kode, ki jo oddaja transponder;

fotografijo enoprstega kopitarja (neobvezno);

2.

elektronski podatki na pametni kartici, ki so na voljo z uporabo standardne programske opreme:

vse obvezne informacije v oddelkih I do X enotnega identifikacijskega dokumenta za celotno življenjsko dobo;

beleženje kakršnih koli sprememb predhodno vnesenih informacij;

fotografija enoprstega kopitarja (neobvezno).

DEL 2

Fizične lastnosti plastičnih in pametnih kartic

Plastične in pametne kartice imajo naslednje fizične lastnosti:

so v skladu s standardoma ISO 7810 in ISO 7816-1;

uporabljeni material mora biti zaščiten pred ponarejanjem;

podatki, navedeni na sprednji in zadnji strani kartice, so berljivi s prostim očesom in zapisani z znaki velikosti najmanj 5 točk.


PRILOGA IV

Vzorec začasnega identifikacijskega dokumenta iz člena 24

Pristojni organ

ZAČASNI DOKUMENT

(Člen 24 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/963)

Ime države

Ime in naslov imetnika/lastnika:

Edinstvena koda

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Črtna koda edinstvene kode (kadar je na voljo):

Ime živali:

 

Koda transponderja / ušesna znamka

☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Spol:

 

Barva:

 

Črtna koda (neobvezno) / ušesna znamka:

Datum rojstva:

 

Alternativna metoda preverjanja identitete (če je na voljo):

Datum in kraj izdaje:

Ime (velike tiskane črke) in uradni naziv podpisnika

Podpis

Opomba za pristojni ali pooblaščeni organ [se ne natisne v identifikacijskem dokumentu]: dovoljena so manjša odstopanja od tega vzorca.


Na vrh