EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32022R1450

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1450 z dne 27. junija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe neekološke beljakovinske krme v ekološki živinoreji zaradi ruske invazije na Ukrajino (Besedilo velja za EGP)

C/2022/4275

UL L 228, 2.9.2022, str. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1450/oj

2.9.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 228/8


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1450

z dne 27. junija 2022

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe neekološke beljakovinske krme v ekološki živinoreji zaradi ruske invazije na Ukrajino

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (1) ter zlasti člena 22(1), točki (b) in (c), Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ruska invazija na Ukrajino 24. februarja 2022 ima resne posledice za dobavo ekološke beljakovinske krme v več držav članic, saj je bila Ukrajina ena glavnih dobaviteljic take krme za ekološko vzrejene prašiče in perutnino v teh državah članicah.

(2)

Nezadostna razpoložljivost ekološke beljakovinske krme v teh državah članicah ogroža kontinuiteto ekološke pridelave starejših ekološko vzrejenih prašičev in perutnine, za katere ne veljajo odstopanja iz točk 1.9.3.1(c) in 1.9.4.2(c) dela II Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848, ki omogoča krmljenje mladih živali z do 5 % neekološke beljakovinske krme.

(3)

Zato je primerno, da se državam članicam, ki so te razmere opredelile kot katastrofalne v skladu s členom 1(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/2146 (2), dovoli začasno odstopanje od točke 1.4.1(b) dela II Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848, ki zahteva, da bi bilo treba ekološko vzrejene živali krmiti z ekološko krmo ali krmo iz preusmeritve, in sicer z razširitvijo odstopanj iz točk 1.9.3.1(c) in 1.9.4.2(c) dela II Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 na starejše kategorije prašičev in perutnine.

(4)

Zaradi preglednosti in nadzora je nujno, da si države članice in Komisija prek računalniškega sistema usklajeno izmenjujejo informacije o odobrenih odstopanjih.

(5)

Treba je zagotoviti, da izvajalci dejavnosti, ki so jim bila taka odstopanja odobrena, izpolnjujejo pogoje zanje.

(6)

Za namene nadzora bi morali izvajalci dejavnosti hraniti dokazila o tem, da so jim bila ta odstopanja odobrena in da izpolnjujejo pogoje zanje.

(7)

Ta uredba bi se morala uporabljati retroaktivno od 24. februarja 2022, datuma ruske vojaške agresije proti Ukrajini –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Pristojni organi v državah članicah, ki so nezadostno razpoložljivost ekološke beljakovinske krme po ruski invaziji na Ukrajino dne 24. februarja 2022 opredelile kot katastrofalne razmere v skladu s členom 1(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/2146, lahko razširijo odstopanja iz točk 1.9.3.1(c) in 1.9.4.2(c) dela II Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 na kategorije prašičev in perutnine, starejše od tistih iz navedenih točk, pod pogojem, da se navedena odstopanja uporabljajo:

(a)

v omejenem časovnem obdobju in le toliko časa, kot je potrebno, v nobenem primeru pa ne dlje kot 12 mesecev,

(b)

za vse izvajalce dejavnosti, ki jih to zadeva in ki pridelujejo ekološko vzrejene prašiče ali perutnino.

2.   Uporaba odstopanj iz odstavka 1 v obdobju njihove veljavnosti ne vpliva na veljavnost certifikatov iz člena 35 Uredbe (EU) 2018/848 pod pogojem, da zadevni izvajalci dejavnosti izpolnjujejo pogoje, pod katerimi so bila ta odstopanja odobrena.

Člen 2

1.   Države članice nemudoma obvestijo Komisijo in druge države članice o odstopanjih, ki jih odobrijo njihovi pristojni organi v skladu s členom 1(1), prek računalniškega sistema, ki ga da na voljo Komisija in ki omogoča izmenjavo elektronskih dokumentov in informacij.

2.   Vsak izvajalec dejavnosti, za katerega veljajo odobrena odstopanja, hrani dokazila o teh odstopanjih in dokazila o uporabi navedenih odstopanj v obdobju njihove veljavnosti.

3.   Pristojni organi ali, kadar je to primerno, nadzorni organi oziroma izvajalci nadzora držav članic preverjajo, ali izvajalci dejavnosti upoštevajo pogoje odobrenih odstopanj.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 24. februarja 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. junija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 150, 14.6.2018, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2146 z dne 24. septembra 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi pravili pridelave za izjemne primere v ekološki pridelavi (UL L 428, 18.12.2020, str. 5).


Na vrh