EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32015R1366

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1366 z dne 11. maja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva

UL L 211, 8.8.2015, str. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 19/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1366/oj

8.8.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 211/3


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1366

z dne 11. maja 2015

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) in zlasti člena 56(1), člena 223(2) in člena 231(1) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (2) in zlasti člena 106(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1308/2013 je nadomestila Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 (3) in določila nova pravila v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva. Poleg tega je Komisiji podelila pooblastila za sprejetje delegiranih in izvedbenih aktov v zvezi s tem. Da se zagotovi nemoteno delovanje režima pomoči v novem pravnem okviru, je treba sprejeti nekatera pravila v obliki takih aktov. Navedeni akti bi morali nadomestiti Uredbo Komisije (ES) št. 917/2004 (4).

(2)

Člen 55 Uredbe (EU) št. 1308/2013 določa, da lahko države članice pripravijo nacionalne programe za sektor čebelarstva za obdobje treh let (v nadaljnjem besedilu: čebelarski programi). Določiti je treba podlago za dodelitev finančnega prispevka Unije sodelujočim državam članicam.

(3)

Število čebeljih panjev v vsaki sodelujoči državi članici je kazalnik velikosti sektorja čebelarstva v državi članici. Delež vsake sodelujoče države članice pri skupnem številu čebeljih panjev v Uniji predstavlja preprosto podlago, na kateri se lahko dodeli prispevek Unije čebelarskim programom.

(4)

Za zagotovitev dobre porazdelitve sredstev Unije bi morale sodelujoče države članice imeti zanesljivo metodo za določitev števila čebeljih panjev na svojem ozemlju.

(5)

Ker se število čebeljih panjev razlikuje med letnimi časi, je treba določiti obdobje, v katerem se določi število čebeljih panjev.

(6)

Komisija mora poznati število čebeljih panjev v državah članicah ne le za dodelitev prispevka Unije čebelarskim programom, temveč tudi za spremljanje trenda pri številu čebeljih panjev v državah članicah, da oceni vpliv podpornih ukrepov v sektorju čebelarstva in za obveščanje evropskih državljanov. Zato bi morale sodelujoče države članice vsako leto Komisiji sporočiti število čebeljih panjev, določeno v skladu s to uredbo.

(7)

Da bi se vsem državam članicam omogočilo izvajanje stroškovno učinkovitega čebelarskega programa, bi bilo treba določiti natančen minimalni znesek Unije na program.

(8)

Za zagotovitev uspešne in učinkovite uporabe sredstev Unije za čebelarstvo je potrebno, da se države članice izogibajo dvojnemu financiranju svojih čebelarskih programov v okviru pomoči za sektor čebelarstva v skladu s členom 55 Uredbe (EU) št. 1308/2013 in podpore za razvoj podeželja v skladu z Uredbo (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (5).

(9)

Za tiste države članice, ki niso uvedle eura, je treba določiti pravila za določitev menjalnega tečaja, ki se uporablja za financiranje čebelarskih programov. Za menjalni tečaj, ki se uporablja, bi bilo treba kot operativni dogodek določiti tistega iz člena 34(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 (6).

(10)

Za zagotovitev nemotenega prehoda s čebelarskih ukrepov iz Uredbe (ES) št. 1234/2007 na tiste iz Uredbe (EU) št. 1308/2013 bi morale države članice imeti možnost, da v svoje čebelarske programe, odobrene pred 1. januarjem 2014, vključijo nove čebelarske ukrepe iz člena 55(4) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

(11)

Zagotoviti je treba prehodne ukrepe za dodeljevanje prispevka Unije za čebelarske programe v obdobju 2017–2019. Za zagotovitev kontinuitete s čebelarskimi programi za obdobje 2014–2016 in da se vsem državam članicam zagotovi dovolj časa za vzpostavitev zanesljive metode za določanje števila čebeljih panjev, ki so med 1. septembrom in 31. decembrom pripravljeni na prezimovanje, bi bilo treba sredstva Unije za čebelarske programe za obdobju 2017–2019 dodeljevati na podlagi števila čebeljih panjev, ki so jih države članice sporočile leta 2013 za svoje čebelarske programe v obdobju 2014–2016.

(12)

Zaradi jasnosti in pravne varnosti bi bilo treba Uredbo (ES) št. 917/2004 razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Čebelji panji

V tej uredbi izraz „čebelji panj“ pomeni enoto, ki vsebuje čebeljo družino, ki se uporablja za proizvodnjo medu in drugih čebelarskih proizvodov ali čebeljega plemenskega materiala, in vse elemente, ki so potrebni za njeno preživetje.

Člen 2

Metoda za določanje števila čebeljih panjev

Države članice, ki predložijo nacionalne programe za sektor čebelarstva iz člena 55 Uredbe (EU) št. 1308/2013 (v nadaljnjem besedilu: čebelarski programi) imajo zanesljivo metodo, da lahko vsako leto med 1. septembrom in 31. decembrom določijo število čebeljih panjev, pripravljenih na prezimovanje, prisotnih na svojem ozemlju.

Člen 3

Uradno obvestilo o številu čebeljih panjev

Od leta 2017 naprej države članice, ki predložijo čebelarske programe, Komisiji vsako leto sporočijo število čebeljih panjev na svojem ozemlju, pripravljenih na prezimovanje, kakor je določeno v skladu z metodo iz člena 2.

Člen 4

Prispevek Unije za čebelarske programe

Prispevek Unije za čebelarske programe se dodeli državam članicam s čebelarskimi programi v sorazmerju s povprečnim skupnim številom čebeljih panjev, ki jih te države članice sporočijo v skladu s členom 3 v dveh koledarskih letih neposredno pred uradnim obvestilom Komisiji o čebelarskih programih. Minimalni prispevek Unije znaša 25 000 EUR na čebelarski program.

Če je znesek financiranja Unije, ki ga država članica zahteva za svoj čebelarski program, nižji od zneska iz prvega odstavka, se lahko prispevek Unije za čebelarske programe drugih držav članic poveča sorazmerno s številom sporočenih čebeljih panjev.

Člen 5

Preprečevanje dvojnega financiranja

Države članice zagotovijo, da ne pride do dvojnega financiranja čebelarskih programov v okviru pomoči za sektor čebelarstva v skladu s členom 55 Uredbe (EU) št. 1308/2013 in podpore za razvoj podeželja v skladu z Uredbo (EU) št. 1305/2013.

Člen 6

Operativni dogodek za menjalni tečaj

Za zneske, plačane kot pomoč za sektor čebelarstva v skladu s členom 55 Uredbe (EU) št. 1308/2013, je operativni dogodek za menjalni tečaj datum iz člena 34(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014.

Člen 7

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 917/2004 se razveljavi.

Vendar se Uredba (ES) št. 917/2004 še naprej uporablja za čebelarske programe, odobrene pred 1. januarjem 2014, do njihovega izteka.

Člen 8

Prehodni ukrepi

1.   Države članice lahko spremenijo svoje čebelarske programe, odobrene pred 1. januarjem 2014, da vključijo nove čebelarske ukrepe iz člena 55(4) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

2.   Sredstva Unije za čebelarske programe za obdobje 2017–2019 se dodelijo na podlagi števila čebeljih panjev, ki so jih za svoje čebelarske programe za obdobje 2014–2016 države članice sporočile leta 2013.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. maja 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 917/2004 z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov (UL L 163, 30.4.2004, str. 83).

(5)  Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L 255, 28.8.2014, str. 18).


Na vrh