Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1366

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1366 оd 11. svibnja 2015. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore u pčelarskom sektoru

OJ L 211, 8.8.2015, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1366/oj

8.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 211/3


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1366

оd 11. svibnja 2015.

o dopuni Uredbe (EZ) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore u pčelarskom sektoru

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 56. stavak 1., članak 223. stavak 2. i članak 231. stavak 1.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (2), a posebno njezin članak 106. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1308/2013 zamijenjena je Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (3) i njome se utvrđuju nova pravila u pogledu potpore u pčelarskom sektoru. Njome se Komisija ujedno i ovlašćuje za donošenje delegiranih i provedbenih akata u tom pogledu. Kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje programa potpore u novom pravnom okviru, određena pravila moraju se donijeti putem ovakvih akata. Ti bi akti trebali zamijeniti Uredbu Komisije (EZ) br. 917/2004 (4).

(2)

U članku 55. Uredbe (EU) br. 1308/2013 navodi se da države članice mogu izraditi nacionalne programe za sektor pčelarstva u trajanju od tri godine („pčelarski programi”). Nužno je utvrditi osnovu za dodjelu financijskog doprinosa Unije sudjelujućim državama članicama.

(3)

Broj košnica u svakoj sudjelujućoj državi članici pokazatelj je veličine sektora pčelarstva te države članice. Udio svake sudjelujuće države članice u ukupnom broju košnica u Uniji jest jednostavna osnova na temelju koje se pčelarskim programima dodjeljuje doprinos Unije.

(4)

Kako bi se osigurala dobra raspodjela sredstava Unije, sudjelujuće države članice trebale bi imati pouzdanu metodu za određivanje broja košnice na svojem državnom području.

(5)

S obzirom na to da broj košnica varira tijekom godišnjih doba, nužno je utvrditi razdoblje kada se on utvrđuje.

(6)

Nužno je da Komisija zna broj košnica u državama članicama ne samo kako bi se dodijelili doprinosi Unije pčelarskim programima već i kako bi se slijedilo kretanje broja košnica u državama članicama te time ocijenio učinak mjera potpore sektoru pčelarstva i informiralo europske građane. Stoga bi sudjelujuće države članice trebale izvijestiti Komisiju na godišnjoj osnovi o broju košnica utvrđenom u skladu s ovom Uredbom.

(7)

Kako bi se svim državama članicama omogućila provedba troškovno učinkovitog pčelarskog programa, trebalo bi utvrditi određeni najmanji mogući iznos potpore Unije po programu.

(8)

Kako bi se osiguralo djelotvorno i učinkovito korištenje sredstvima Unije za pčelarstvo potrebno je da države članice izbjegavaju dvostruko financiranje povezano s njihovim pčelarskim programima u okviru potpore pčelarskom sektoru u skladu s člankom 55. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i potpore ruralnom razvoju u skladu s Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5).

(9)

Za one države članice koje nisu usvojile euro potrebno je utvrditi pravila za određivanje deviznog tečaja koji se primjenjuje na financiranje pčelarskih programa. Operativni događaj za devizni tečaj koji se treba upotrebljavati trebao bi biti operativni događaj iz članka 34. stavka 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 (6).

(10)

Kako bi se osigurao neometan prijelaz s mjera u pčelarstvu predviđenih Uredbom (EZ) br. 1234/2007 na one utvrđene Uredbom (EU) br. 1308/2013, države članice trebale bi imati mogućnost da u svoje pčelarske programe odobrene prije 1. siječnja 2014. uključe nove mjere u pčelarstvu navedene u članku 55. stavku 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(11)

Potrebno je predvidjeti prijelazne mjere za dodjelu doprinosa Unije za pčelarske programe u razdoblju 2017. – 2019. Kako bi se osigurao kontinuitet s pčelarskim programima u razdoblju 2014. – 2016. i kako bi se svim državama članicama omogućilo dovoljno vremena za uspostavu pouzdane metode za određivanje broja košnica spremnih za prezimljavanje u razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca, sredstva Unije za pčelarske programe u razdoblju 2017. – 2019. dodjeljuju se na temelju broja košnica koji su države članice priopćile 2013. u svojim pčelarskim programima u razdoblju 2014. – 2016.

(12)

Radi jasnoće i pravne sigurnosti Uredbu (EZ) br. 917/2004 trebalo bi staviti izvan snage,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Košnice

Za potrebe ove Uredbe izraz „košnica” znači jedinica koja sadržava koloniju pčela medarica, koja se koristi za proizvodnju meda, ostalih proizvoda pčelarstva ili rasplodnog materijala pčela medarica, i sve elemente potrebne za njihovo preživljavanje.

Članak 2.

Metoda za određivanje broja košnica

Države članice koje podnose nacionalne programe za pčelarski sektor, kako je navedeno u članku 55. Uredbe (EU) br. 1308/2013 („pčelarski programi”), trebaju imati pouzdanu metodu kojom u razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca svake godine određuju broj košnica spremnih za prezimljavanje na svojem državnom području.

Članak 3.

Obavijest o broju košnica

Od 2017. države članice koje dostavljaju pčelarske programe obavješćuju Komisiju svake godine o broju košnica spremnih za prezimljavanje na svojem državnom području kako je utvrđeno u skladu s metodom iz članka 2.

Članak 4.

Doprinos Unije pčelarskim programima

Doprinos Unije pčelarskim programima dodjeljuje se državama članicama s pčelarskim programima razmjerno prosječnom ukupnom broju košnica koje te države članice prijave u skladu s člankom 3. tijekom dvije kalendarske godine neposredno prije obavješćivanja Komisije o pčelarskim programima. Najmanji doprinos Unije iznosi 25 000 EUR po pčelarskom programu.

Ako je iznos sredstava Unije koji država članica zahtijeva za svoj pčelarski program niži od sredstava koja proizlaze iz prvog stavka, doprinos Unije pčelarskim programima ostalih država članica može se povećati razmjerno broju košnica koje su prijavile.

Članak 5.

Izbjegavanje dvostrukog financiranja

Države članice osiguravaju da ne postoji dvostruko financiranje pčelarskih programa u okviru potpore pčelarskom sektoru u skladu s člankom 55. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i potpore ruralnom razvoju na temelju Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Članak 6.

Operativni događaj za devizni tečaj

Za iznose isplaćene kao potpora u pčelarskom sektoru u skladu s člankom 55. Uredbe (EU) br. 1308/2013 operativni događaj za devizni tečaj jest operativni događaj iz članka 34. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014.

Članak 7.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 917/2004 stavlja se izvan snage.

Međutim, Uredba (EZ) br. 917/2004 i dalje se primjenjuje na pčelarske programe odobrene prije 1. siječnja 2014. do završetka tih programa.

Članak 8.

Prijelazne mjere

1.   Države članice mogu izmijeniti svoje pčelarske programe odobrene prije 1. siječnja 2014. kako bi uključile nove mjere u pčelarstvu navedene u članku 55. stavku 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

2.   Dodjela sredstava Unije za pčelarske programe u razdoblju 2017. – 2019. provodi se na temelju broja košnica koji su države članice priopćile 2013. u svojim pčelarskim programima u razdoblju 2014. – 2016.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. svibnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 299, 16.11.2007., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 917/2004 od 29. travnja 2004. o detaljnim pravilima za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 797/2004 o mjerama za poboljšanje općih uvjeta proizvodnje i stavljanja na tržište pčelarskih proizvoda (SL L 163, 30.4.2004., str. 83.).

(5)  Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28.8.2014., str. 18.).


Top