EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Înapoi la prima pagină EUR-Lex

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Document 32023R0435

Regulamentul (UE) 2023/435 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 februarie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) 2021/241 în ceea ce privește capitolele privind REPowerEU din planurile de redresare și reziliență și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013, (UE) 2021/1060 și (UE) 2021/1755 și a Directivei 2003/87/CE

PE/80/2022/REV/1

JO L 63, 28.2.2023, p. 1-27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

care este în vigoare

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/435/oj

28.2.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 63/1


REGULAMENTUL (UE) 2023/435 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 27 februarie 2023

de modificare a Regulamentului (UE) 2021/241 în ceea ce privește capitolele privind REPowerEU din planurile de redresare și reziliență și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013, (UE) 2021/1060 și (UE) 2021/1755 și a Directivei 2003/87/CE

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 175 al treilea paragraf, articolul 177 primul paragraf, articolul 192 alineatul (1), articolul 194 alineatul (2) și articolul 322 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

având în vedere avizul Curții de Conturi (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

De la adoptarea Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului (4), care a instituit Mecanismul de redresare și reziliență (denumit în continuare „mecanismul”), evenimentele geopolitice fără precedent declanșate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, care au agravat în mod direct și indirect consecințele crizei provocate de pandemia de COVID-19, au afectat în mod considerabil societatea și economia Uniunii, populația sa, precum și coeziunea sa economică, socială și teritorială. În special, este mai clar ca niciodată faptul că securitatea energetică a Uniunii, precum și independența sa energetică sunt indispensabile pentru o redresare de succes, durabilă și incluzivă de pe urma crizei provocate de pandemia de COVID-19, dat fiind că acestea reprezintă totodată factori majori care contribuie la reziliența economiei Uniunii.

(2)

Având în vedere legăturile directe existente între o redresare durabilă, consolidarea rezilienței Uniunii și securitatea energetică a acesteia, reducerea dependenței Uniunii de combustibilii fosili, îndeosebi cei proveniți din Rusia, precum și rolul pe care Uniunea îl are pentru o tranziție justă și incluzivă, mecanismul este un instrument adecvat pentru a contribui la răspunsul Uniunii la încercările respective nou-apărute. Acest lucru este valabil și din perspectiva legislației Uniunii în domeniul climei și al mediului și a angajamentelor internaționale ale Uniunii, în special a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (5).

(3)

Prin Declarația de la Versailles din 10 și 11 martie 2022, șefii de stat și de guvern au invitat Comisia să propună, până la sfârșitul lunii mai a aceluiași an, un plan REPowerEU de eliminare treptată a dependenței Uniunii de importurile de combustibili fosili din Rusia, invitație care a fost ulterior reiterată în concluziile Consiliului European din 24 și 25 martie 2022. Respectivul obiectiv ar trebui să fie atins cu mult înainte de anul 2030, într-un mod care să fie în concordanță cu Pactul verde european, prevăzut în Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 și cu obiectivele climatice pentru 2030 și 2050 consacrate în Regulamentul (UE) 2021/1119 al Parlamentului European și al Consiliului (6).

(4)

Capacitatea mecanismului de a sprijini reformele și investițiile dedicate diversificării aprovizionării cu energie, în special în cazul combustibililor fosili, precum și pentru a spori reziliența, securitatea și sustenabilitatea sistemului energetic al Uniunii, contribuind astfel la asigurarea unor prețuri accesibile la energie și consolidând autonomia strategică a Uniunii alături de o economie deschisă, ar trebui să fie consolidată. Pentru a îndeplini respectivele obiective, este necesar ca Uniunea să sporească eficiența energetică și fiabilitatea și reziliența rețelelor de transport și de distribuție, să promoveze flexibilitatea sistemului, să reducă la minimum congestiile, inclusiv prin creșterea capacității rețelelor și a capacității de stocare a energiei electrice, să promoveze digitalizarea, și să asigure lanțuri de aprovizionare reziliente, securitatea cibernetică și protecția tuturor infrastructurilor, precum și adaptarea tuturor infrastructurilor la schimbările climatice, reducând în același timp dependențele energetice strategice.

(5)

Pentru a maximiza complementaritatea, consecvența și coerența politicilor și acțiunilor întreprinse de Uniune și de statele membre în vederea promovării independenței, securității și sustenabilității aprovizionării cu energie a Uniunii, reformele și investițiile respective legate de energie ar trebui prevăzute într-un capitol dedicat REPowerEU din cadrul planurilor de redresare și reziliență.

(6)

Tranziția efectivă către energia verde și reducerea rapidă a dependenței de energia din combustibilii fosili într-un mod incluziv necesită măsuri de stimulare a eficienței energetice și a economiilor de energie pentru clădiri și pentru infrastructurile energetice critice aferente și de decarbonizare mai rapidă a sectoarelor industriale. Este imperativ să crească rapid investițiile în măsuri de eficiență energetică, cum ar fi adoptarea de soluții de încălzire și de răcire durabile și eficiente, care să constituie o modalitate eficace de a aborda unele dintre cele mai presante probleme legate de aprovizionarea cu energie și de costul energiei. Prin urmare, ar trebui să se acorde sprijin și pentru reformele și investițiile menite să sporească eficiența energetică, să decarbonizeze industria, inclusiv prin utilizarea combustibililor cu emisii scăzute de dioxid de carbon, cum ar fi hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid de carbon, prin adoptarea hidrogenului din surse regenerabile și a altor combustibili din surse regenerabile de origine nebiologică și prin creșterea economiilor de energie la nivelul statelor membre, în conformitate cu obiectivele Uniunii în materie de energie și climă și cu cadrul juridic al Uniunii. Comisia ar trebui în special să încurajeze statele membre să includă în capitolele lor privind REPowerEU măsuri de sprijinire a decarbonizării industriei.

(7)

Se estimează că eliminarea treptată a dependenței de importurile de combustibili fosili din Rusia va duce la o reducere a dependenței energetice globale a Uniunii. Capitolele privind REPowerEU ar trebui să contribuie la creșterea și întărirea autonomiei strategice a Uniunii, fără a crește în mod excesiv dependența acesteia de importurile de materii prime din țări terțe.

(8)

La elaborarea planurilor de redresare și reziliență, precum și a capitolelor privind REPowerEU, statele membre ar trebui să își coordoneze politicile economice astfel încât să îndeplinească obiectivele privind coeziunea economică, socială și teritorială prevăzute la articolul 174 din tratat, cu scopul de a reduce decalajele dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și rămânerea în urmă a regiunilor cel mai puțin favorizate, acordând o atenție deosebită zonelor îndepărtate, periferice și izolate, precum și insulelor, care se confruntă deja cu constrângeri suplimentare.

(9)

Pentru a maximiza domeniul de aplicare al răspunsului Uniunii, toate statele membre care transmit, după intrarea în vigoare a prezentului regulament, un plan de redresare și reziliență solicitând utilizarea de finanțare suplimentară sub formă de împrumuturi, sau în conformitate cu normele noi ce urmează să fie instituite în temeiul prezentului regulament de modificare, din licitarea certificatelor din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7) sau din transferuri din rezerva de ajustare la Brexit instituită prin Regulamentul (UE) 2021/1755 al Parlamentului European și al Consiliului (8), ar trebui să aibă obligația de a include în planurile lor de redresare și reziliență un capitol privind REPowerEU. În conformitate cu posibilitatea existentă, în temeiul Regulamentului (UE) 2021/241, de a transmite un plan de redresare și reziliență și pentru a asigura elaborarea corespunzătoare a capitolelor privind REPowerEU, statele membre pot prezenta un proiect de capitol privind REPowerEU înainte de a prezenta un plan modificat de redresare și reziliență. Ar trebui evitate sarcinile administrative inutile.

(10)

Capitolele privind REPowerEU ar trebui să includă noile reforme și investiții, începând cu 1 februarie 2022, care contribuie la obiectivele REPowerEU și combat criza cauzată de evenimentele geopolitice recente. Cu toate acestea, măsurile incluse în deciziile de punere în aplicare ale Consiliului deja adoptate care contribuie la obiectivele REPowerEU pot fi incluse în capitolul privind REPowerEU dacă, în urma actualizării contribuției financiare maxime, statul membru în cauză face obiectul unei scăderi a contribuției sale financiare maxime. În acest caz, statul membru ar trebui să poată include aceste măsuri în capitolul său privind REPowerEU până la o valoare a costurilor estimate egală cu scăderea contribuției financiare maxime.

(11)

Un stat membru ar trebui să poată include în capitolul său privind REPowerEU partea extinsă a unor măsuri prevăzute în decizia de punere în aplicare a Consiliului deja adoptată, împreună cu jaloanele și țintele corespunzătoare. O astfel de extindere ar trebui să aducă o îmbunătățire substanțială nivelului de ambiție al respectivelor măsuri, astfel cum se reflectă în proiectarea sau nivelul jaloanelor și al țintelor corespunzătoare, pe baza măsurilor incluse în decizia de punere în aplicare a Consiliului deja adoptată.

(12)

Un stat membru ar trebui să transmită capitolul său privind REPowerEU sub forma unui addendum la planul său de redresare și reziliență. Un capitol privind REPowerEU ar trebui să cuprindă o explicație a modului în care măsurile pe care le include sunt coerente cu eforturile statului membru în cauză de a realiza obiectivele REPowerEU, ținând seama de măsurile incluse în deciziile de punere în aplicare ale Consiliului deja adoptate, precum și o explicație a contribuției globale la obiectivele REPowerEU a măsurilor respective și a altor măsuri complementare sau conexe finanțate la nivel național și finanțate de Uniune.

(13)

Capitolele privind REPowerEU ar trebui, printre altele, să contribuie la creșterea ponderii în mixul energetic a energiei durabile și a celei provenite din surse regenerabile și la remedierea blocajelor de la nivelul infrastructurii energetice. În ceea ce privește infrastructura de gaze naturale, reformele și investițiile din capitolele privind REPowerEU ce vizează diversificarea aprovizionării prin orientarea către alți furnizori în afară de Rusia ar trebui să se bazeze pe nevoile identificate în prezent prin evaluarea efectuată și convenită de Rețeaua europeană a operatorilor de transport și de sistem de gaze naturale și stabilite în spiritul solidarității în ceea ce privește securitatea aprovizionării și să țină seama de nevoile strategice în materie de securitate energetică ale statului membru în cauză și de măsurile de pregătire consolidate, inclusiv stocarea energiei, luate în vederea adaptării la noile amenințări geopolitice, fără a submina contribuția pe termen lung la tranziția verde.

(14)

Ar trebui adăugat un criteriu de evaluare corespunzător care să servească drept bază pentru evaluarea de către Comisie a reformelor și a investițiilor din capitolele privind REPowerEU și care să asigure faptul că reformele și investițiile respective sunt adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor specifice legate de REPowerEU. Pentru a fi evaluat pozitiv de către Comisie, ar trebui ca planul de redresare și reziliență relevant să obțină o notă A conform acestui nou criteriu de evaluare.

(15)

Efectuarea doar a unor investiții în infrastructură și tehnologii nu este suficientă pentru a asigura reducerea dependenței de combustibilii fosili, având în vedere deficitele existente în materie de forță de muncă și de competențe. În acest context, este deja posibil să fie alocate resurse pentru recalificarea și perfecționarea forței de muncă, astfel încât aceasta să dobândească în mai mare măsură competențe verzi, precum și pentru cercetarea în domeniul tranziției verzi și pentru elaborarea de soluții inovatoare legate de tranziția verde. Statele membre sunt încurajate să investească în continuare în recalificare și perfecționare, în special pentru competențele și tehnologiile verzi și digitale conexe, pentru a se asigura că nimeni nu este lăsat în urmă pe parcursul tranziției verzi. În cazul în care un stat membru include în capitolul său privind REPowerEU măsuri legate de recalificarea și perfecționarea persoanelor, Comisia ar trebui să analizeze dacă astfel de măsuri contribuie în mod semnificativ la sprijinirea recalificării forței de muncă în direcția competențelor verzi și digitale conexe.

(16)

Având în vedere impactul economic și social al actualei crize energetice, în contextul căreia prețurile persistent ridicate și volatile ale energiei agravează impactul crizei provocate de pandemia de COVID-19 crescând suplimentar sarcina financiară pentru consumatori, în special pentru cei mai vulnerabili, inclusiv pentru gospodăriile cu venituri mici și pentru întreprinderile vulnerabile, inclusiv microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii și recunoscând principiile Pilonului european al drepturilor sociale, ar trebui să fie posibil să se includă în capitolele privind REPowerEU măsuri care să contribuie la abordarea structurală a cazurilor de sărăcie energetică, prin reforme și investiții de lungă durată. Reformele și investițiile care vizează combaterea sărăciei energetice ar trebui să furnizeze un nivel mai ridicat de sprijin financiar pentru schemele de eficiență energetică, inclusiv prin intermediul unor instrumente financiare specifice, și pentru politicile și schemele privind energia curată, astfel încât să se reducă cererea de energie pentru gospodăriile și întreprinderile, inclusiv microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii, care se confruntă cu dificultăți grave din cauza facturilor ridicate la energie.

(17)

Măsurile de reducere a cererii de energie luate de statele membre ar trebui să stimuleze investițiile în economiile de energie.

(18)

Aplicarea unui nou regim referitor la capitolele privind REPowerEU nu ar trebui să aducă atingere niciunei alte cerințe juridice prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/241, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

(19)

Planul de redresare și reziliență, inclusiv capitolul privind REPowerEU, ar trebui să contribuie la abordarea eficace a tuturor sau a unei părți semnificative a provocărilor identificate în recomandările relevante specifice fiecărei țări, inclusiv în recomandările specifice fiecărei țări adoptate în cadrul ciclului semestrului european din 2022, care se referă, printre altele, la provocările energetice cu care se confruntă statele membre.

(20)

Tranziția eficace către energia verde și reducerea dependenței energetice implică investiții digitale semnificative. În lumina Regulamentului (UE) 2021/241, statele membre ar trebui să ofere o explicație a modului în care se preconizează că măsurile din planul de redresare și reziliență, inclusiv cele din capitolul privind REPowerEU, vor contribui la tranziția digitală și la abordarea provocărilor generate de aceasta și o indicare a faptului dacă respectivele măsuri corespund sau nu unui cuantum care contribuie la obiectivul digital pe baza metodologiei de marcare digitală. Cu toate acestea, având în vedere caracterul urgent și gravitatea fără precedent ale provocărilor energetice cu care se confruntă Uniunea, reformele și investițiile din capitolul privind REPowerEU nu ar trebui să fie luate în considerare la calcularea sumei totale alocate planului în scopul aplicării cerinței privind obiectivul digital, stabilită în Regulamentul (UE) 2021/241. Totuși, statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a include în capitolele privind REPowerEU, în cea mai mare măsură posibilă, măsuri care să contribuie la obiectivul digital bazat pe metodologia de marcare digitală.

(21)

Procedurile administrative îndelungate reprezintă unul dintre principalele obstacole în calea implementării energiei din surse regenerabile. Respectivele obstacole constau, printre altele, în complexitatea normelor aplicabile pentru selectarea amplasamentelor și pentru autorizațiile administrative pentru proiecte, complexitatea și durata evaluării impactului de mediu al proiectelor, problemele legate de racordarea la rețea și constrângerile în materie de personal în cadrul autorităților care acordă autorizațiile sau în cadrul operatorilor de rețea. Este necesar să se simplifice și să se accelereze suplimentar procesele administrative de acordare a autorizațiilor pentru sursele regenerabile de energie și infrastructura aferentă a rețelei electrice, pentru a se asigura că Uniunea își îndeplinește obiectivele în materie de energie și climă. În contextul semestrului european 2022 au fost formulate recomandări către statele membre pentru a accelera implementarea energiei din surse regenerabile. Astfel cum s-a anunțat în comunicarea Comisiei din 18 mai 2022 intitulată „Planul REPowerEU”, Comisia a propus modificarea Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului (9) privind energia din surse regenerabile, în vederea instituirii unui proces mai rapid de autorizare pentru sursele regenerabile de energie. În plus, Regulamentul (UE) 2022/2577 al Consiliului (10), care stabilește un cadru pentru accelerarea implementării energiei din surse regenerabile, a introdus norme temporare cu caracter urgent.

(22)

În temeiul articolului 18 alineatul (4) litera (q) din Regulamentul (UE) 2021/241, statele membre ar trebui să furnizeze un rezumat al procesului de consultare, desfășurat în conformitate cu cadrul lor juridic național, a autorităților locale și regionale, a partenerilor sociali și a altor părți interesate relevante implicate în punerea în aplicare a planurilor lor de redresare și reziliență. Respectiva consultare ar trebui completată prin includerea abordării reformelor și investițiilor care urmează să fie cuprinse într-un potențial capitol privind REPowerEU, într-un mod care să acorde părților interesate suficient timp pentru a reacționa, asigurând totodată o finalizare rapidă a capitolului privind REPowerEU de către statul membru în cauză. Rezumatul actualizat ar trebui să prevadă părțile interesate consultate, să explice rezultatul consultării complementare și să prezinte modul în care au fost reflectate în capitolele privind REPowerEU contribuțiile primite de la părțile interesate.

(23)

Aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului (11) (denumit în continuare principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”) este esențială pentru a se asigura faptul că reformele și investițiile întreprinse ca parte a redresării de pe urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 sunt implementate în mod durabil. Acesta ar trebui să se aplice în continuare reformelor și investițiilor sprijinite de mecanism, cu o singură exceptare specifică care să vizeze protejarea Uniunii în contextul provocărilor imediate cu care se confruntă în materie de securitate energetică. Având în vedere obiectivul diversificării aprovizionării cu energie prin orientarea către alți furnizori în afară de Rusia, ar trebui ca reformele și investițiile prevăzute în capitolele privind REPowerEU care sunt necesare pentru îmbunătățirea infrastructurii și a instalațiilor energetice pentru a răspunde nevoilor imediate în materie de securitate a aprovizionării cu gaze naturale să fie eligibile pentru sprijin financiar în cadrul mecanismului, chiar dacă nu respectă principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”. De regulă, infrastructura și instalațiile petroliere sunt excluse din capitolul privind REPowerEU. Prin derogare, un stat membru care a făcut obiectul derogării temporare excepționale prevăzute la articolul 3m alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului (12) până la intrarea în vigoare a prezentului regulament de modificare, ca urmare a dependenței sale specifice de țiței și a situării sale geografice, ar trebui să poată include în capitolul privind REPowerEU infrastructura și instalațiile petroliere necesare pentru a răspunde nevoilor imediate în materie de securitate a aprovizionării.

Comisia ar trebui să evalueze dacă măsurile preconizate pentru a răspunde nevoilor imediate în materie de securitate a aprovizionării cu energie sunt eligibile pentru derogarea de la principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”. În scopul respectivei evaluări, Comisia ar trebui să ia în considerare, printre alte condiții, riscul privind efectele de blocare și indisponibilitatea unor alternative mai curate, fezabile din punct de vedere tehnologic și economic, care ar putea fi implementate în cadrul unui calendar comparabil. O astfel de evaluare ar trebui să fie proporțională, ținând seama de caracterul urgent al atingerii obiectivelor REPowerEU. În caz de îndoieli, Comisia ar trebui să poată solicita statelor membre să furnizeze informații relevante pentru a sprijini evaluarea. Evaluarea alternativelor mai curate ar trebui efectuată în limite rezonabile.

(24)

Toate măsurile din planurile de redresare și reziliență ar trebui să fie întreprinse în conformitate cu acquis-ul Uniunii și cu dreptul național aplicabile în domeniul mediului, în special în ceea ce privește evaluarea impactului asupra mediului și protecția naturii. Pentru măsurile care beneficiază de derogarea de la principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, statele membre ar trebui să depună eforturi satisfăcătoare pentru a limita prejudiciul potențial adus obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, acolo unde este posibil, și pentru a atenua prejudiciul prin intermediul altor măsuri, inclusiv măsuri incluse în capitolele privind REPowerEU.

(25)

Capitolele privind REPowerEU ar trebui să fie în concordanță cu planurile naționale privind energia și clima ale statelor membre și cu obiectivele climatice ale Uniunii prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/1119.

(26)

Reflectând Pactul verde european ca strategia de creștere durabilă a Europei și importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, mecanismul este destinat să contribuie la integrarea acțiunilor climatice și a durabilității mediului și la atingerea unei ținte globale de 30 % din cheltuielile de la bugetul Uniunii pentru sprijinirea obiectivelor climatice. În acest scop, măsurile sprijinite de mecanism și incluse în planurile de redresare și reziliență ale statelor membre ar trebui să contribuie la tranziția verde, inclusiv la biodiversitate, sau la abordarea provocărilor generate de această tranziție și să corespundă unui cuantum reprezentând cel puțin 37 % din alocarea totală a planului de redresare și reziliență și unui cuantum reprezentând cel puțin 37 % din costurile totale estimate ale măsurilor din capitolul privind REPowerEU pe baza metodologiei pentru urmărirea cheltuielilor legate de climă, astfel cum este prevăzută în anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241. Metodologia respectivă ar trebui utilizată în consecință pentru măsurile care nu pot fi atribuite direct unui domeniu de intervenție inclus în anexa respectivă. În cazul în care statul membru în cauză și Comisia sunt de acord, ar trebui să fie posibil să se majoreze coeficienții pentru sprijinul acordat obiectivelor climatice la 40 % sau 100 % pentru investițiile individuale, astfel cum se explică în planul de redresare și reziliență, spre a ține seama de măsurile de reformă conexe care le sporesc în mod credibil impactul asupra obiectivelor climatice. În acest scop, ar trebui să fie posibil să se majoreze coeficienții pentru sprijinul destinat obiectivelor climatice până la un cuantum total de 3 % din alocarea planului de redresare și reziliență pentru investiții individuale. Mecanismul ar trebui să sprijine activități care respectă pe deplin standardele și prioritățile Uniunii privind clima și mediul și principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”.

(27)

Statele membre ar trebui, după caz, să includă în capitolele privind REPowerEU măsuri care au o dimensiune sau un efect transfrontalier sau multinațional, astfel cum au fost identificate în cea mai recentă evaluare a nevoilor efectuată de către Comisie, contribuind, printre altele, la generarea de valoare adăugată europeană. De asemenea, ar trebui să se țină seama de faptul că măsurile luate într-un stat membru ar putea avea efecte de propagare asupra altor state membre. Comisia ar trebui să faciliteze cooperarea dintre statele membre într-o etapă cât mai timpurie în vederea dezvoltării de măsuri cu o dimensiune sau un efect transfrontalier sau multinațional care să fie incluse în capitolele privind REPowerEU. Statele membre ar trebui să depună eforturi pentru a se asigura că respectivele măsuri corespund unui cuantum reprezentând cel puțin 30 % din costurile estimate ale măsurilor din capitolul privind REPowerEU. Pe lângă măsurile care au o dimensiune sau un efect transfrontalier sau multinațional, măsurile la nivel național care contribuie la asigurarea aprovizionării cu energie în Uniune în ansamblul său, în conformitate cu obiectivele REPowerEU, în special în ceea ce privește remedierea blocajelor existente în legătură cu transportul, distribuția și stocarea energiei, astfel cum au fost identificate în cea mai recentă evaluare a nevoilor efectuată de către Comisie, și care sporesc astfel potențialul fluxurilor transfrontaliere între statele membre, ar trebui să fie considerate ca având o dimensiune sau un efect transfrontalier sau multinațional. Măsurile de reducere a dependenței de combustibilii fosili și a cererii de energie ar trebui, de asemenea, considerate ca având un efect transfrontalier pozitiv, deoarece eliberează în mod suplimentar capacități sau oportunități de aprovizionare pentru alte state membre.

(28)

Ar trebui adăugat un criteriu de evaluare corespunzător care să servească drept bază pentru evaluarea de către Comisie a dimensiunii sau a efectului transfrontalier sau multinațional al reformelor și al investițiilor din capitolele privind REPowerEU.

(29)

Ar trebui oferite stimulente suplimentare pentru ca statele membre să solicite sprijin sub formă de împrumut, pentru a se asigura absorbția de către acestea a fondurilor disponibile, respectându-se principiile egalității de tratament, solidarității, proporționalității și transparenței. În acest scop, statele membre ar trebui să comunice cât mai clar posibil Comisiei, cel târziu la 30 de zile după intrarea în vigoare a prezentului regulament, dacă intenționează să transmită o cerere de sprijin sub formă de împrumut. Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului, simultan, în condiții egale și fără întârzieri nejustificate, o imagine de ansamblu a intențiilor exprimate de statele membre și calea de urmat propusă pentru repartizarea resurselor disponibile. Comunicarea intenției nu ar trebui să aducă atingere capacității statelor membre de a solicita sprijin sub formă de împrumut până la 31 august 2023, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) 2021/241, inclusiv în cazul cererilor de peste 6,8 % din venitul lor național brut (VNB), dacă se aplică condițiile relevante. Acest lucru nu ar trebui, de asemenea, să aducă atingere încheierii de către Comisie a acordului de împrumut corespunzător după adoptarea deciziei de punere în aplicare relevante a Consiliului.

(30)

Statele membre sunt încurajate să transmită capitolele privind REPowerEU cât mai curând posibil și, de preferință, în termen de două luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament de modificare. În conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/241, Comisia ar trebui să evalueze planul de redresare și reziliență modificat transmis de fiecare stat membru în termen de două luni și să prezinte o propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului. Având în vedere caracterul urgent al provocărilor cu care se confruntă statele membre, Comisia ar trebui să depună eforturi pentru a finaliza evaluarea planurilor de redresare și reziliență modificate fără întârzieri nejustificate.

(31)

În plus, pentru a promova un nivel ridicat de ambiție în ceea ce privește reformele și investițiile care urmează să fie incluse în capitolul privind REPowerEU, ar trebui furnizate noi surse de finanțare specifice.

(32)

Regulamentul (UE) 2022/1854 al Consiliului (13) introduce o contribuție de solidaritate temporară pentru societățile din Uniune și sediile permanente care desfășoară activități în sectoarele țițeiului, gazelor naturale, cărbunelui și rafinăriilor aplicabilă în toate statele membre. Statele membre sunt invitate să utilizeze o parte din veniturile generate de respectiva contribuție temporară pentru a stimula sinergiile și complementaritățile cu reformele și investițiile din capitolele lor privind REPowerEU într-un mod coerent, pentru finanțarea măsurilor care urmează să fie implementate la nivel național în conformitate cu obiectivele REPowerEU.

(33)

Situația economică și geopolitică actuală impune Uniunii să mobilizeze resursele disponibile pentru a diversifica rapid aprovizionarea cu energie a Uniunii și pentru a reduce dependența de combustibilii fosili înainte de 2030. În acest context, Directiva 2003/87/CE ar trebui să permită în mod excepțional monetizarea prin licitare a unei părți din certificatele din fondul pentru inovare și din cele alocate statelor membre, cu excepția certificatelor distribuite în scopuri de solidaritate, creștere și interconectare, și ar trebui să direcționeze veniturile obținute către reforme și investiții care contribuie la obiectivele REPowerEU, în cadrul mecanismului. Licitarea certificatelor din fondul pentru inovare și a certificatelor alocate statelor membre ar trebui, de asemenea, să fie concentrată la începutul perioadei. O parte din certificatele din rezerva pentru stabilitatea pieței, care altfel ar fi invalidate, ar trebui utilizate pentru realimentarea fondului pentru inovare.

(34)

În contextul intervenției de urgență a Uniunii pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie, care rezultă din impactul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, măsurile temporare excepționale și specifice, în temeiul Cadrului pentru politica de coeziune pentru perioada 2014-2020 prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (14), printr-o utilizare flexibilă a resurselor din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), din Fondul social european (FSE) și din Fondul de coeziune, ar trebui să ajute întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) afectate în mod deosebit de creșterile prețurilor la energie, precum și gospodăriile vulnerabile să acopere costurile legate de energie suportate și plătite, începând cu 1 februarie 2022. Acest sprijin este pe deplin în conformitate cu obiectivele REPowerEU.

(35)

În special, FEDR ar trebui să fie utilizat în mod excepțional pentru a furniza sprijin sub formă de capital circulant IMM-urilor afectate în mod deosebit de creșterile prețurilor la energie. Sprijinul IMM-urilor afectate în mod deosebit de creșterile prețurilor la energie, ar trebui să fie proporțional și conform cu normele aplicabile privind ajutoarele de stat. În plus, FSE ar trebui să fie utilizat în mod excepțional pentru a furniza sprijin gospodăriilor vulnerabile, astfel cum sunt definite în normele naționale, astfel încât acestea să își acopere costurile pentru consumul de energie chiar și în absența unor măsuri de creștere a capacității de inserție profesională a persoanelor sprijinite, cum ar fi măsurile active. Acestea sunt măsuri excepționale strict necesare pentru a aborda criza energetică rezultată din impactul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Prin acestea se asigură faptul că persoanele sprijinite au acces la servicii esențiale, contribuind astfel și la condițiile ce favorizează o stare de sănătate bună care sunt necesare pentru a participa pe piața forței de muncă. Sprijinul poate fi acordat, în mod interschimbabil, din FEDR, FSE și Fondul de coeziune. În plus, pe lângă FSE, ar trebui să fie posibil să se utilizeze FEDR și Fondul de coeziune pentru a sprijini măsurile de menținere a locurilor de muncă prin scheme privind reducerea timpului de muncă și alte scheme echivalente, inclusiv prin sprijinirea persoanelor care desfășoară o activitate independentă. Astfel de scheme vizează protejarea angajaților și a persoanelor care desfășoară o activitate independentă împotriva riscului de șomaj. Resursele alocate unor astfel de scheme trebuie utilizate exclusiv pentru sprijinirea lucrătorilor și a persoanelor care desfășoară o activitate independentă. Sprijinul Uniunii pentru astfel de scheme privind reducerea timpului de muncă și alte scheme echivalente ar trebui să fie limitat în timp. De asemenea, ar trebui să fie posibilă utilizarea resurselor REACT-EU prevăzute la articolul 92a din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 pentru aceste trei tipuri de sprijin, cu scopul de a consolida eforturile depuse în prezent de statele membre în direcția redresării reziliente a economiilor lor în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19.

(36)

Ar trebui ca utilizarea unor modalități specifice de programare să permită programarea exclusivă a resurselor în cadrul unor axe prioritare specifice și să contribuie la prioritățile de investiții specifice. Pentru a se oferi un sprijin semnificativ statelor membre în eforturile lor de a limita consecințele crizei energetice, statele membre ar trebui, în mod excepțional, să beneficieze de o rată de cofinanțare de 100 % care să fie aplicată axelor prioritare specifice ale programelor operaționale care furnizează exclusiv un astfel de sprijin până la sfârșitul perioadei de programare 2014-2020. Aceste măsuri limitate și specifice ar trebui să completeze intervențiile structurale din cadrul politicii de coeziune care sprijină producția de energie curată și promovează eficiența energetică. Pentru a ține seama de constrângerile bugetare ale Uniunii, ar trebui ca plățile efectuate de Comisie pentru astfel de operațiuni în cadrul priorităților specifice să fie plafonate la 5 000 000 000 EUR în 2023.

(37)

Pentru a oferi statelor membre și regiunilor suficientă flexibilitate în abordarea provocărilor nou apărute, Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului (15) ar trebui să ofere statelor membre posibilitatea de a solicita până la 7,5 % din resursele din FEDR, Fondul social european Plus și Fondul de coeziune pentru a contribui la obiectivele REPowerEU. Ar trebui să fie posibil ca respectivele fonduri să ofere sprijin pentru obiectivele REPowerEU în cazul în care un astfel de sprijin intră în domeniul de aplicare al fondului în cauză, contribuie la obiectivele sale specifice și este în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/1060 și în regulamentul relevant specific fiecărui fond, inclusiv cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”.

(38)

Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a transfera, integral sau parțial, alocarea lor provizorie din resursele rezervei de ajustare la Brexit către mecanism. Criza provocată de pandemia de COVID-19, agravată de amenințarea la adresa securității energetice a Uniunii, a exacerbat consecințele negative ale retragerii Regatului Unit din Uniune în statele membre, inclusiv în regiunile și comunitățile locale ale acestora, precum și în sectoarele acestora, în special cele care sunt cel mai grav afectate de respectiva retragere. Măsurile care urmează să fie finanțate prin intermediul rezervei de ajustare la Brexit și reformele și investițiile care urmează să fie finanțate prin intermediul mecanismului pot servi unor scopuri similare și pot avea un conținut similar. Atât rezerva de ajustare la Brexit, cât și mecanismul vizează, în cele din urmă, atenuarea efectelor negative asupra coeziunii economice, sociale și teritoriale. În acest context, deși reformele și investițiile din cadrul mecanismului vizează în primul rând abordarea consecințelor economice ale pandemiei, ele pot contribui și la contracararea consecințelor negative neprevăzute în statele membre și în sectoarele de activitate care sunt cel mai grav afectate de Brexit. În cele din urmă, creditele de angajament și creditele de plată din cadrul atât al rezervei de ajustare la Brexit, cât și al mecanismului sunt înscrise peste plafoanele cadrului financiar multianual. În respectivul scenariu și ținând seama de perturbările de pe piața mondială a energiei cauzate de cele mai recente evoluții geopolitice, este oportun să se ofere flexibilitate statelor membre prin autorizarea unor transferuri din rezerva de ajustare la Brexit către mecanism care va permite susținerea obiectivelor ambelor instrumente și, în ultimă instanță, va genera coeziune economică, socială și teritorială.

(39)

Plățile de fonduri suplimentare statelor membre care includ un capitol privind REPowerEU în planul lor de redresare și reziliență ar trebui să se efectueze în conformitate cu normele mecanismului până la sfârșitul anului 2026.

(40)

O cerere, depusă în cadrul unui plan de redresare și reziliență, de finanțare specifică, inclusiv o alocare din veniturile obținute în urma licitării certificatelor din cadrul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii în temeiul Directivei 2003/87/CE, de transferuri de resurse din FEDR, Fondul social european Plus sau Fondul de coeziune care intră sub incidența articolului 26 din Regulamentul (UE) 2021/1060 și de transferuri de resurse din rezerva de ajustare la Brexit, pentru măsuri incluse într-un capitol privind REPowerEU, ar trebui să reflecte o nevoie financiară mai mare legată de reformele și investițiile incluse în respectivul capitol.

(41)

Pentru a se asigura faptul că sprijinul financiar este concentrat la începutul perioadei pentru a răspunde mai bine actualei crize energetice, ar trebui să fie posibil ca, la cererea unui stat membru care trebuie transmisă împreună cu capitolul privind REPowerEU într-un plan de redresare și reziliență modificat, să se poată plăti, sub forma a două plăți de prefinanțare, o sumă din finanțarea suplimentară solicitată pentru a finanța măsurile din capitolul privind REPowerEU al statului membru respectiv.

Comisia ar trebui să efectueze, în măsura posibilului, prima plată de prefinanțare în termen de două luni de la încheierea de către Comisie a angajamentului juridic în înțelesul Regulamentului (UE) 2021/241, iar cea de a doua plată de prefinanțare în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a deciziei de punere în aplicare a Consiliului prin care se aprobă evaluarea planului de redresare și reziliență care include un capitol privind REPowerEU. Respectivele plăți ar trebui să fie executate sub rezerva disponibilității resurselor, în special a disponibilității fondurilor din contul NextGenerationEU, a fondurilor aprobate în bugetul anual al Uniunii și a veniturilor obținute în urma licitării certificatelor din cadrul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii în temeiul Directivei 2003/87/CE și sub rezerva efectuării în prealabil a transferului efectiv al resurselor din cadrul programelor care fac obiectul gestiunii partajate, dacă se solicită acest lucru.

(42)

Pentru a respecta plafoanele de plăți ale cadrului financiar multianual, ar trebui stabilit un plafon în ceea ce privește plățile corespunzătoare prefinanțării pentru sumele transferate în temeiul Regulamentului (UE) 2021/1060.

(43)

Comisia ar trebui să monitorizeze implementarea reformelor și a investițiilor din capitolul privind REPowerEU și contribuția acestora la obiectivele REPowerEU și să ofere informații cu privire la acestea, în special prin intermediul schimburilor pe parcursul dialogului privind redresarea și reziliența, prin intermediul raportării în tabloul de bord privind redresarea și reziliența și prin intermediul unei secțiuni dedicate din raportul anual care urmează să fie transmis Parlamentului European și Consiliului.

(44)

Evenimentele geopolitice recente au afectat în mod considerabil prețul energiei, al alimentelor și al materialelor de construcție și au cauzat, de asemenea, deficite în lanțurile de aprovizionare mondiale, au condus la o creștere a inflației și au generat noi provocări, inclusiv un risc de sărăcie energetică și un cost mai mare al vieții. Un răspuns la provocările respective ar putea fi necesar. Aceste evoluții ar putea avea un impact direct asupra capacității de a implementa măsurile din planurile de redresare și reziliență. În măsura în care statele membre pot demonstra că, din cauza unor astfel de evoluții, nu mai este posibilă atingerea, în totalitate sau parțial, a unui jalon sau a unei ținte specifice, astfel de situații ar putea fi invocate ca circumstanțe obiective în temeiul Regulamentului (UE) 2021/241. În plus, în măsura în care statele membre pot demonstra că atingerea unui jalon sau a unei ținte specifice contravine îndeplinirii obiectivelor REPowerEU, astfel de situații ar putea fi invocate, de asemenea, ca circumstanțe obiective în temeiul regulamentului menționat. În plus, nicio cerere de modificare nu ar trebui să submineze implementarea globală a planurilor de redresare și reziliență, inclusiv eforturile în materie de reformă și de investiții ale statelor membre.

(45)

Prin urmare, Regulamentele (UE) 2021/241, (UE) nr. 1303/2013, (UE) 2021/1060 și (UE) 2021/1755 și Directiva 2003/87/CE ar trebui să fie modificate în consecință.

(46)

Pentru a se asigura aplicarea cu promptitudine a măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului (UE) 2021/241

Regulamentul (UE) 2021/241 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În conformitate cu cei șase piloni menționați la articolul 3 din prezentul regulament, cu coerența și sinergiile pe care le generează și în contextul crizei provocate de COVID-19, obiectivul general al mecanismului este să promoveze coeziunea economică, socială și teritorială a Uniunii prin îmbunătățirea rezilienței, a nivelului de pregătire pentru situații de criză, a capacității de adaptare și a potențialului de creștere ale statelor membre, prin atenuarea impactului social și economic al crizei în cauză, în special asupra femeilor, prin contribuția la punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, prin sprijinirea tranziției verzi, prin contribuția la realizarea obiectivelor climatice ale Uniunii pentru 2030 stabilite la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (UE) 2018/1999, prin respectarea obiectivului UE de realizare a neutralității climatice până în 2050, precum și a tranziției digitale și prin sporirea rezilienței, a securității și a durabilității sistemului energetic al Uniunii prin reducerea necesară a dependenței de combustibili fosili și prin diversificarea aprovizionării cu energie la nivelul Uniunii, inclusiv prin intermediul unei creșteri a gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie, a eficienței energetice și a capacității de stocare a energiei, contribuind astfel la convergența economică și socială ascendentă, restabilind și promovând creșterea durabilă și integrarea economiilor Uniunii, încurajând crearea de locuri de muncă de înaltă calitate, contribuind la autonomia strategică a Uniunii alături de o economie deschisă și creând valoare adăugată europeană.”

2.

La articolul 5, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Mecanismul sprijină doar măsurile care respectă principiul «de a nu prejudicia în mod semnificativ» care se aplică, de asemenea, măsurilor din capitolele privind REPowerEU, în lipsa unor dispoziții contrare prevăzute în prezentul regulament.”

3.

Articolul 14 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (3) se adaugă următoarea literă:

„(d)

după caz, reformele și investițiile care sunt în concordanță cu articolul 21c.”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Cuantumul sprijinului sub formă de împrumut acordat planului de redresare și reziliență al statului membru în cauză nu este mai mare decât diferența dintre costul total al planului de redresare și reziliență, astfel cum a fost revizuit, dacă este cazul, și contribuția financiară maximă prevăzută la articolul 11, care include, după caz, veniturile menționate la articolul 21a, precum și resursele transferate din programele care fac obiectul gestiunii partajate.”;

(c)

alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Prin derogare de la alineatul (5), sub rezerva disponibilității resurselor, în circumstanțe excepționale, cuantumul sprijinului sub formă de împrumut poate fi majorat, având în vedere nevoile statului membru solicitant, precum și cererile de sprijin sub formă de împrumut depuse deja sau planificate a fi depuse de alte state membre, aplicând, în același timp, principiile egalității de tratament, solidarității, proporționalității și transparenței. Pentru a facilita aplicarea acestor principii, statele membre îi transmit Comisiei, până la 31 martie 2023, dacă intenționează sau nu să solicite sprijin sub formă de împrumut. Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, simultan, în condiții egale și fără întârzieri nejustificate, o imagine de ansamblu a intențiilor exprimate de statele membre și calea de urmat propusă pentru repartizarea resurselor disponibile. Comunicarea respectivă a intenției de a cere sprijin sub formă de împrumut nu aduce atingere capacității statelor membre de a solicita sprijin sub formă de împrumut până la 31 august 2023, inclusiv în cazul cererilor de peste 6,8 % din VNB, dacă se aplică condițiile relevante. Acest lucru nu aduce, de asemenea, atingere încheierii acordului de împrumut corespunzător după adoptarea deciziei de punere în aplicare relevante a Consiliului.”

4.

La articolul 17, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Măsurile inițiate începând cu 1 februarie 2020 sunt eligibile cu condiția să respecte cerințele prevăzute în prezentul regulament.

Cu toate acestea, noile reforme și investiții menționate la articolul 21c alineatul (1) sunt eligibile doar dacă acestea sunt inițiate începând cu 1 februarie 2022.”

5.

La articolul 18, alineatul (4) se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următoarea literă:

„(ca)

o explicație a modului în care capitolul privind REPowerEU contribuie la combaterea sărăciei energetice, inclusiv, după caz, acordând o prioritate adecvată nevoilor celor afectați de sărăcie energetică, precum și reducerii vulnerabilităților în timpul următoarelor ierni;”;

(b)

litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

o explicație calitativă a modului în care se preconizează că măsurile din planul de redresare și reziliență vor contribui la tranziția verde, inclusiv la biodiversitate, sau la abordarea provocărilor generate de această tranziție, dacă măsurile respective corespund unui cuantum care reprezintă cel puțin 37 % din alocarea totală a planului de redresare și reziliență și dacă măsurile de acest tip din capitolul privind REPowerEU corespund unui cuantum care reprezintă cel puțin 37 % din costurile totale estimate ale măsurilor incluse în capitolul respectiv, pe baza metodologiei pentru urmărirea cheltuielilor legate de climă, prevăzută în anexa VI; metodologia respectivă se utilizează în consecință pentru măsurile care nu pot fi atribuite direct unui domeniu de intervenție inclus în anexa VI; coeficienții pentru sprijinul acordat obiectivelor climatice pot fi majorați până la un cuantum total de 3 % din alocarea planului de redresare și reziliență pentru investiții individuale spre a ține seama de măsurile de reformă conexe care le sporesc în mod credibil impactul asupra obiectivelor climatice, astfel cum se explică în planul de redresare și reziliență;”;

(c)

litera (h) se înlocuiește cu următorul text:

„(h)

o indicare a faptului dacă măsurile incluse în planul de redresare și reziliență cuprind proiecte transfrontaliere sau multinaționale, o explicație a modului în care măsurile relevante din capitolul privind REPowerEU, inclusiv măsurile care abordează provocările identificate în cea mai recentă evaluare a nevoilor efectuată de către Comisie, au o dimensiune sau un efect transfrontalier sau multinațional și indicarea faptului dacă costurile totale ale acestor măsuri corespund unui cuantum reprezentând cel puțin 30 % din costurile estimate ale capitolului privind REPowerEU;”;

(d)

litera (q) se înlocuiește cu următorul text:

„(q)

pentru pregătirea și, după caz, pentru implementarea planului de redresare și reziliență, un rezumat al procesului de consultare, desfășurat în conformitate cu cadrul juridic național, a autorităților locale și regionale, a partenerilor sociali, a organizațiilor societății civile, a organizațiilor de tineret și a altor părți interesate relevante, precum și al modului în care contribuțiile părților interesate se reflectă în planul de redresare și reziliență, rezumatul respectiv urmând să fie completat, atunci când capitolul privind REPowerEU a fost inclus, prin stabilirea părților interesate consultate, printr-o descriere a rezultatului procesului de consultare cu privire la respectivul capitol și printr-o prezentare a modului în care contribuțiile primite au fost reflectate în acesta;”.

6.

Articolul 19 alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(a)

se introduc următoarele litere:

„(da)

dacă capitolul privind REPowerEU conține reformele și investițiile menționate la articolul 21c care contribuie în mod eficace la securitatea energetică, la diversificarea aprovizionării cu energie a Uniunii, la o creștere a gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie și la eficiența energetică, la o creștere a capacităților de stocare a energiei sau la reducerea necesară a dependenței de combustibilii fosili înainte de 2030;

(db)

dacă capitolul privind REPowerEU conține reformele și investițiile menționate la articolul 21c care se preconizează că vor avea o dimensiune sau un efect transfrontalier sau multinațional;”;

(b)

litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

dacă planul de redresare și reziliență conține măsuri care contribuie în mod eficace la tranziția verde, inclusiv la biodiversitate, sau la abordarea provocărilor generate de această tranziție, dacă măsurile respective corespund unui cuantum care reprezintă cel puțin 37 % din alocarea totală a planului de redresare și reziliență și dacă aceste măsuri din capitolul privind REPowerEU corespund unui cuantum care reprezintă cel puțin 37 % din costurile totale estimate ale măsurilor incluse în capitolul respectiv, pe baza metodologiei pentru urmărirea cheltuielilor legate de climă, prevăzută în anexa VI; metodologia respectivă se utilizează în consecință pentru măsurile care nu pot fi atribuite direct unui domeniu de intervenție inclus în anexa VI; coeficienții pentru sprijinul acordat obiectivelor climatice pot fi majorați până la un cuantum total de 3 % din alocarea planului de redresare și reziliență pentru investiții individuale spre a ține seama de măsurile de reformă conexe care le sporesc în mod credibil impactul asupra obiectivelor climatice, sub rezerva acordului Comisiei;”.

7.

La articolul 20 alineatul (5), se introduce următoarea literă:

„(ca)

un rezumat al măsurilor propuse în capitolul privind REPowerEU care au o dimensiune sau un efect transfrontalier sau multinațional, inclusiv măsurile care abordează provocările identificate în cea mai recentă evaluare a nevoilor efectuată de către Comisie; în cazul în care costurile estimate ale respectivelor măsuri corespund unui cuantum care reprezintă mai puțin de 30 % din costurile estimate ale tuturor măsurilor incluse în capitolul privind REPowerEU, o explicație a motivelor care au determinat acest lucru, în special o demonstrație că alte măsuri incluse în capitolul privind REPowerEU abordează mai bine obiectivele stabilite la articolul 21c alineatul (3) sau că nu există suficiente proiecte realiste disponibile care au o dimensiune sau efect transfrontalier sau multinațional, în special având în vedere durata de viață a mecanismului;”.

8.

După capitolul III se introduce următorul capitol:

CAPITOLUL IIIa

REPowerEU

Articolul 21a

Venitul obținut din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii în temeiul Directivei 2003/87/CE

(1)   Cuantumul de 20 000 000 000 EUR, în prețuri curente, obținut în conformitate cu articolul 10e din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*1), se pune la dispoziție sub formă de sprijin financiar nerambursabil suplimentar în cadrul mecanismului, pentru a fi executat în temeiul prezentului regulament în vederea sporirii rezilienței sistemului energetic al Uniunii prin reducerea dependenței de combustibilii fosili și diversificarea aprovizionării cu energie la nivelul Uniunii. Astfel cum se prevede la articolul 10e din Directiva 2003/87/CE, respectivele cuantumuri reprezintă venituri alocate externe în conformitate cu articolul 21 alineatul (5) din Regulamentul financiar.

(2)   Cota de alocare din cuantumul menționat la alineatul (1) disponibilă pentru fiecare stat membru se calculează pe baza indicatorilor prevăzuți în metodologia din anexa IVa.

(3)   Cuantumul menționat la alineatul (1) se alocă exclusiv măsurilor menționate la articolul 21c, cu excepția măsurilor menționate la articolul 21c alineatul (3) litera (a). Acesta poate acoperi, de asemenea, cheltuielile menționate la articolul 6 alineatul (2).

(4)   Creditele de angajament care acoperă cuantumul menționat la alineatul (1) se pun la dispoziție în mod automat pentru respectivul cuantum începând cu 1 martie 2023.

(5)   Fiecare stat membru îi poate prezenta Comisiei o cerere de alocare a unei sume care să nu depășească cota sa, prin includerea în planul său a reformelor și investițiilor menționate la articolul 21c și prin indicarea costurilor estimate ale acestora.

(6)   Decizia de punere în aplicare a Consiliului adoptată în temeiul articolului 20 alineatul (1) de la prezentul articol stabilește cuantumul veniturilor menționate la alineatul (1) alocate statului membru în cauză în urma depunerii unei cereri în temeiul alineatului (5) de la prezentul articol. Cuantumul corespunzător se plătește în tranșe, sub rezerva disponibilității finanțării, în conformitate cu articolul 24, după ce statul membru în cauză a atins în mod satisfăcător jaloanele și țintele identificate în ceea ce privește implementarea măsurilor menționate la articolul 21c.

Articolul 21b

Resursele din programele care fac obiectul gestiunii partajate alocate sprijinirii obiectivelor REPowerEU

(1)   În cadrul resurselor care le sunt alocate, statele membre pot solicita, în temeiul Regulamentului privind dispozițiile comune pentru 2021-2027, sprijinirea obiectivelor prevăzute la articolul 21c alineatul (3) din prezentul regulament din programele sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus și Fondul de coeziune, sub rezerva condițiilor prevăzute la articolul 26a din Regulamentul privind dispozițiile comune pentru 2021-2027 și în regulamentele specifice fondului. Acest sprijin se execută în conformitate cu Regulamentul privind dispozițiile comune pentru 2021-2027 și cu regulamentele specifice fondului.

(2)   Se pot transfera resurse în temeiul articolului 4a din Regulamentul (UE) 2021/1755 al Parlamentului European și al Consiliului (*2) pentru a sprijini măsurile menționate la articolul 21c din prezentul regulament.

Articolul 21c

Capitolele privind REPowerEU din planurile de redresare și reziliență

(1)   Planurile de redresare și reziliență transmise Comisiei după 1 martie 2023, care necesită utilizarea de finanțare suplimentară în temeiul articolului 14, 21a sau 21b, includ un capitol privind REPowerEU care conține măsurile, precum și jaloanele și țintele corespunzătoare acestora. Măsurile din capitolul privind REPowerEU sunt fie reforme și investiții noi, inițiate începând cu 1 februarie 2022, fie partea extinsă a reformelor și a investițiilor incluse deja în decizia de punere în aplicare a Consiliului deja adoptată pentru statul membru în cauză.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), statele membre care fac obiectul unei scăderi a contribuției financiare maxime în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) pot include, de asemenea, în capitolele privind REPowerEU, măsuri incluse în deciziile de punere în aplicare ale Consiliului deja adoptate, fără a le extinde, până la un cuantum al costurilor estimate egal cu scăderea respectivă.

(3)   Reformele și investițiile din capitolul privind REPowerEU urmăresc să contribuie la cel puțin unul dintre următoarele obiective:

(a)

îmbunătățirea infrastructurii și a instalațiilor energetice pentru a răspunde nevoilor imediate în materie de securitate a aprovizionării cu gaze, inclusiv cu gaz natural lichefiat, în special pentru a permite diversificarea aprovizionării în interesul Uniunii în ansamblul său, măsurile privind infrastructura și instalațiile petroliere necesare pentru a răspunde nevoilor imediate în materie de securitate a aprovizionării pot fi incluse în capitolul privind REPowerEU al unui stat membru numai în cazul în care statul membru respectiv a făcut obiectul derogării temporare excepționale prevăzute la articolul 3m alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 833/2014 până la 1 martie 2023, ca urmare a dependenței sale specifice de țiței și a situării sale geografice;

(b)

stimularea eficienței energetice a clădirilor și a infrastructurii energetice critice, decarbonizarea industriei, creșterea producției, a utilizării biometanului durabil și a hidrogenului din surse regenerabile sau obținut fără arderea de combustibili fosili, precum și creșterea ponderii și accelerarea implementării energiei din surse regenerabile;

(c)

combaterea sărăciei energetice;

(d)

stimularea reducerii cererii de energie;

(e)

remedierea blocajelor interne și transfrontaliere din calea transportului și a distribuției energiei, sprijinirea stocării energiei electrice, accelerarea integrării surselor regenerabile de energie și sprijinirea transportului cu emisii zero și a infrastructurii acestuia, inclusiv a căilor ferate;

(f)

sprijinirea obiectivelor prevăzute la literele (a)-(e) printr-o recalificare accelerată a forței de muncă în direcția competențelor verzi și digitale aferente, precum și prin sprijinirea lanțurilor valorice de materii prime și tehnologii critice legate de tranziția verde.

(4)   Capitolul privind REPowerEU conține, de asemenea, o explicație a modului în care măsurile din capitolul respectiv sunt coerente cu eforturile statului membru în cauză de a realiza obiectivele prevăzute la alineatul (3), ținând seama de măsurile incluse în decizia de punere în aplicare a Consiliului deja adoptată, precum și o explicație a contribuției globale la obiectivele în cauză a măsurilor respective și a altor măsuri finanțate la nivel național și finanțate de Uniune complementare sau conexe.

(5)   Costurile estimate ale reformelor și investițiilor din capitolul privind REPowerEU nu se iau în considerare în calculul alocării totale pentru planul de redresare și reziliență efectuat în temeiul articolului 18 alineatul (4) litera (f) și al articolului 19 alineatul (3) litera (f).

(6)   Prin derogare de la articolul 5 alineatul (2), articolul 17 alineatul (4), articolul 18 alineatul (4) litera (d) și articolul 19 alineatul (3) litera (d), principiul de «a nu prejudicia în mod semnificativ» nu se aplică reformelor și investițiilor în temeiul alineatului (3) litera (a) de la prezentul articol, sub rezerva unei evaluări pozitive de către Comisie a îndeplinirii următoarelor cerințe:

(a)

măsura este necesară și proporțională pentru a răspunde nevoilor imediate de securitate a aprovizionării, în conformitate cu alineatul (3) litera (a) de la prezentul articol, ținând seama de alternativele mai curate fezabile și de riscurile privind efectele de blocare;

(b)

statul membru în cauză a depus eforturi satisfăcătoare pentru a limita prejudiciul potențial adus obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, acolo unde este posibil, și pentru a atenua prejudiciul prin alte măsuri, inclusiv măsuri incluse în capitolul privind REPowerEU;

(c)

măsura nu pune în pericol realizarea obiectivelor climatice ale Uniunii pentru 2030 și a obiectivului neutralității climatice a UE până în 2050, pe baza unor considerente calitative;

(d)

măsura este planificată să fie pusă în aplicare până la 31 decembrie 2026.

(7)   Atunci când efectuează evaluarea menționată la alineatul (6), Comisia acționează în strânsă cooperare cu statul membru în cauză. Comisia poate face observații sau solicita informații suplimentare. Statul membru în cauză furnizează informațiile suplimentare solicitate.

(8)   Veniturile puse la dispoziție în conformitate cu articolul 21a nu contribuie la reforme și investiții în temeiul alineatului (3) litera (a) din prezentul articol.

(9)   Costurile totale estimate ale măsurilor care fac obiectul unei evaluări pozitive de către Comisie în temeiul alineatului (6) nu depășesc 30 % din costurile totale estimate ale măsurilor incluse în capitolul privind REPowerEU.

Articolul 21d

Prefinanțare în contextul REPowerEU

(1)   Planul de redresare și reziliență care conține un capitol privind REPowerEU poate fi însoțit de o cerere de prefinanțare. Sub rezerva adoptării de către Consiliu a deciziei de punere în aplicare menționate la articolul 20 alineatul (1) și la articolul 21 alineatul (2) până la 31 decembrie 2023, Comisia efectuează până la două plăți de prefinanțare în valoare totală de până la 20 % din finanțarea suplimentară solicitată de statul membru în cauză în scopul finanțării capitolului privind REPowerEU, în temeiul articolelor 7, 12, 14, 21a și 21b, respectând principiul egalității de tratament între statele membre și pe cel al proporționalității.

(2)   În ceea ce privește resursele transferate în condițiile prevăzute la articolul 26 din Regulamentul (UE) 2021/1060, niciunul dintre cele două seturi de plăți de prefinanțare nu depășește 1 000 000 000 EUR.

(3)   Prin derogare de la articolul 116 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia efectuează plăți de prefinanțare, în măsura posibilului și sub rezerva disponibilității resurselor, după cum urmează:

(a)

în ceea ce privește prima plată de prefinanțare, în termen de două luni de la încheierea de către Comisie și statul membru în cauză, a acordului care constituie un angajament juridic astfel cum se menționează la articolul 23;

(b)

în ceea ce privește a doua plată de prefinanțare, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a deciziei de punere în aplicare a Consiliului prin care se aprobă evaluarea planului de redresare și reziliență care include un capitol privind REPowerEU.

(4)   O plată de prefinanțare cu privire la resursele menționate la alineatul (2) se efectuează în urma primirii de informații din partea tuturor statelor membre cu privire la intenția lor de a solicita prefinanțarea acestor resurse și, dacă este necesar, pe o bază proporțională, pentru a se respecta plafonul total de 1 000 000 000 EUR.

(5)   În cazul prefinanțărilor în temeiul alineatului (1), contribuția financiară menționată la articolul 20 alineatul (5) litera (a) și, după caz, împrumutul care trebuie plătite astfel cum se prevede la articolul 20 alineatul (5) litera (h) se ajustează proporțional.

(*1)  Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32)"

(*2)  Regulamentul (UE) 2021/1755 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 octombrie 2021 de înființare a rezervei de ajustare la Brexit (JO L 357, 8.10.2021, p. 1).”"

9.

La articolul 23, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   După ce Consiliul adoptă o decizie de punere în aplicare astfel cum se prevede la articolul 20 alineatul (1), Comisia încheie un acord cu statul membru în cauză, ce constituie un angajament juridic individual în sensul Regulamentului financiar. Pentru fiecare stat membru, angajamentul juridic nu depășește cuantumul total al contribuției financiare menționate la articolul 11 alineatul (1) litera (a) pentru 2021 și 2022, contribuția financiară actualizată menționată la articolul 11 alineatul (2) pentru 2023 și cuantumul calculat în temeiul articolului 21a alineatul (2).”

10.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 25a

Transparența cu privire la destinatarii finali

(1)   Fiecare stat membru creează un portal public ușor de utilizat, care conține date privind cei 100 de destinatari finali care primesc cel mai mare cuantum al finanțării pentru implementarea măsurilor din cadrul mecanismului. Statele membre actualizează aceste date de două ori pe an.

(2)   Pentru destinatarii finali menționați la alineatul (1), se publică următoarele informații:

(a)

în cazul unei persoane juridice, denumirea juridică completă a destinatarului și codul său de înregistrare în scopuri de TVA sau codul său de identificare fiscală, dacă este disponibil, sau un alt identificator unic stabilit la nivel național;

(b)

în cazul unei persoane fizice, numele și prenumele destinatarului;

(c)

cuantumul primit de fiecare destinatar, precum și măsurile asociate pentru care un stat membru a primit finanțarea în cadrul mecanismului.

(3)   Informațiile menționate la articolul 38 alineatul (3) din Regulamentul financiar nu se publică.

(4)   În cazul în care se publică date cu caracter personal, statul membru în cauză elimină informațiile menționate la alineatul (2) la doi ani de la încheierea exercițiului financiar în care finanțarea a fost plătită destinatarului final.

(5)   Comisia centralizează portalurile publice ale statelor membre și publică datele menționate la alineatul (1) în tabloul de bord privind redresarea și reziliența menționat la articolul 30.”

11.

La articolul 26 alineatul (1), se adaugă următoarea literă:

„(h)

progresul implementării reformelor și a investițiilor din capitolele privind REPowerEU.”

12.

La articolul 29, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Comisia monitorizează implementarea mecanismului și măsoară gradul de îndeplinire a obiectivelor prevăzute la articolul 4, inclusiv implementarea reformelor și a investițiilor din capitolele privind REPowerEU și contribuția acestora la obiectivele prevăzute la articolul 21c alineatul (3). Monitorizarea implementării este orientată către activitățile desfășurate în cadrul mecanismului și este proporțională cu aceste activități.”

13.

La articolul 30, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Tabloul de bord prezintă și progresele înregistrate în materie de implementare a planurilor de redresare și reziliență în raport cu indicatorii comuni menționați la articolul 29 alineatul (4). Acesta include, de asemenea, progresul privind punerea în aplicare a măsurilor din capitolele privind REPowerEU și contribuția lor la realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 21c alineatul (3), precum și afișarea informațiilor privind reducerea importurilor Uniunii de combustibili fosili și privind diversificarea aprovizionării cu energie.”

14.

Articolul 31 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(i)

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Raportul anual include, de asemenea, informații privind:”;

(ii)

se adaugă următoarele litere:

„(d)

o prezentare generală a măsurilor care au o dimensiune sau un efect transfrontalier sau multinațional din toate capitolele privind REPowerEU, costurile totale estimate ale acestora, precum și o indicare a faptului dacă costurile totale ale respectivelor măsuri corespund unui cuantum care reprezintă cel puțin 30 % din costurile totale estimate ale măsurilor incluse în toate capitolele privind REPowerEU;

(e)

numărul de măsuri care intră sub incidența articolului 21c alineatul (3) litera (a) incluse în toate capitolele privind REPowerEU și costurile totale estimate ale acestora;

(f)

progresul implementării reformelor și a investițiilor din capitolul privind REPowerEU, prin intermediul unei secțiuni specifice care include învățăminte desprinse după analizarea datelor disponibile privind destinatarii finali și exemple de bune practici.”;

(b)

se introduce următorul alineat:

„(3a)   Informațiile menționate la alineatul (3) literele (d) și (e) se includ în raportul anual după aprobarea evaluării tuturor planurilor de redresare și reziliență care conțin un capitol privind REPowerEU.”

15.

La articolul 32, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Raportul de evaluare analizează, în special, în ce măsură au fost îndeplinite obiectivele, eficiența utilizării resurselor și valoarea adăugată europeană. De asemenea, examinează dacă toate obiectivele și acțiunile sunt în continuare relevante și evaluează punerea în aplicare a capitolelor privind REPowerEU și contribuțiile acestora la obiectivele prevăzute la articolul 21c alineatul (3).”

16.

Textul prevăzut în anexa I la prezentul regulament se introduce ca anexa IVa.

17.

Anexa V se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 1303/2013

Se introduce următorul articol în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013:

„Articolul 25b

Măsuri excepționale de utilizare a fondurilor pentru a sprijini IMM-urile afectate în mod deosebit de creșterea prețurilor la energie, gospodăriile vulnerabile, precum și schemele privind reducerea timpului de muncă și alte scheme echivalente

(1)   Ca măsură excepțională strict necesară pentru a face față crizei energetice rezultate în urma impactului războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, FEDR poate sprijini finanțarea capitalului circulant sub formă de granturi acordate IMM-urilor afectate în mod deosebit de creșterile prețurilor la energie, în cadrul priorității de investiții menționate la articolul 5 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013. IMM-urile afectate în mod deosebit de creșterile prețurilor la energie sunt cele eligibile pentru a primi ajutoare pentru costurile suplimentare generate de creșterile extrem de mari ale prețurilor la gaze naturale și la energie electrică în baza cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat.

Ca măsură excepțională suplimentară strict necesară pentru a face față crizei energetice rezultate în urma impactului războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, FSE poate sprijini gospodăriile vulnerabile să își acopere costurile pentru consumul de energie, chiar și în absența unor măsuri active corespunzătoare, în cadrul priorității de investiții menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (b) punctul (iv) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

(2)   Operațiunile care furnizează sprijinul menționat la alineatul (1) pot fi finanțate fie din FEDR, fie din FSE, pe baza normelor aplicabile celuilalt fond. În plus, atunci când aceste operațiuni contribuie la una dintre prioritățile de investiții menționate la alineatul (1), acestea pot fi finanțate din Fondul de coeziune pe baza normelor aplicabile fie FEDR, fie FSE. În plus, FEDR și Fondul de coeziune pot finanța, de asemenea, accesul la piața muncii prin păstrarea locurilor de muncă ale angajaților și ale lucrătorilor independenți prin intermediul schemelor privind reducerea timpului de muncă și al altor scheme echivalente, pe baza normelor aplicabile FSE în cadrul priorității de investiții menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (v) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

(3)   Operațiunile care furnizează sprijinul menționat la alineatele (1) și (2) sunt programate exclusiv în cadrul unei noi axe prioritare specifice. Axa prioritară specifică poate include finanțare din FEDR și FSE de la diferite categorii de regiuni, precum și din Fondul de coeziune. Sprijinul furnizat din resurse REACT-EU, în sensul articolului 92a, se programează în cadrul unei axe prioritare specifice separate care contribuie la prioritatea de investiții menționată la articolul 92b alineatul (9) al treilea paragraf.

Cuantumurile alocate axelor prioritare specifice menționate la primul paragraf de la prezentul alineat nu depășesc 10 % din totalul resurselor FEDR, ale FSE și ale Fondului de coeziune, inclusiv resurse REACT-EU din cadrul obiectivului «Investiții pentru creștere și locuri de muncă», alocate statului membru în cauză pentru perioada de programare 2014-2020, astfel cum se prevede în actele de punere în aplicare relevante ale Comisiei. Prin derogare de la articolul 120 alineatul (3) primul și al doilea paragraf, se aplică o rată de cofinanțare de 100 % axei sau axelor prioritare specifice.

(4)   Cererile de modificare a unui program operațional existent, prezentate de un stat membru în vederea introducerii unei axe sau a unor axe prioritare specifice menționate la alineatul (3), conțin o motivație corespunzătoare și sunt însoțite de programul revizuit. Elementele enumerate la articolul 96 alineatul (2) litera (b) punctele (v) și (vii) nu sunt obligatorii în descrierea axei sau axelor prioritare din programul operațional revizuit.

(5)   Prin derogare de la articolul 65 alineatul (9), cheltuielile pentru operațiunile de sprijinire a finanțării capitalului circulant sub formă de granturi acordate IMM-urilor afectate în mod deosebit de creșterile prețurilor la energie, pentru operațiunile care furnizează sprijin gospodăriilor vulnerabile pentru a le ajuta să își acopere costurile consumului de energie, precum și pentru schemele privind reducerea timpului de muncă și alte scheme echivalente sunt eligibile de la 1 februarie 2022. Articolul 65 alineatul (6) nu se aplică cu privire la astfel de operațiuni și scheme.

(6)   Prin derogare de la articolul 125 alineatul (3) litera (b), operațiunile de sprijinire a finanțării capitalului circulant sub formă de granturi acordate IMM-urilor afectate în mod deosebit de creșterile prețurilor la energie, operațiunile care furnizează sprijin gospodăriilor vulnerabile pentru a le ajuta să își acopere costurile consumului de energie, precum și schemele privind reducerea timpului de muncă și alte scheme echivalente pot fi selectate pentru a beneficia de sprijin din partea FEDR, a FSE sau a Fondului de coeziune înainte de aprobarea programului revizuit.

(7)   Pentru operațiunile de sprijinire a finanțării capitalului circulant sub formă de granturi acordate IMM-urilor afectate în mod deosebit de creșterile prețurilor la energie, implementate în afara zonei vizate de program, dar pe teritoriul statului membru, se aplică numai articolul 70 alineatul (2) primul paragraf litera (d). Prin derogare de la articolul 70 alineatul (4), operațiunilor sprijinite din FSE care furnizează sprijin gospodăriilor vulnerabile pentru a le ajuta să își acopere costurile consumului de energie, precum și schemelor privind reducerea timpului de muncă și altor scheme echivalente, implementate în afara zonei vizate de program, dar pe teritoriul statului membru li se aplică de asemenea articolul 70 alineatul (2) primul paragraf litera (d).

(8)   Plățile totale efectuate de Comisie către statele membre din FEDR, FSE și Fondul de coeziune, cu excepția resurselor REACT-EU, pentru prioritățile specifice menționate la alineatul (3) nu depășesc 5 000 000 000 EUR în 2023. Cuantumurile se plătesc sub rezerva disponibilității fondurilor în cadrul plafoanelor cadrului financiar multianual 2014-2020.

(9)   Prezentul articol nu se aplică programelor din cadrul obiectivului «Cooperarea teritorială europeană».”

Articolul 3

Modificări ale Regulamentului (UE) 2021/1060

Regulamentul (UE) 2021/1060 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 22 alineatul (3) litera (g), punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

‘(i)

un tabel care precizează alocările financiare totale pentru fiecare fond și, după caz, pentru fiecare categorie de regiuni, pentru întreaga perioadă de programare și pentru fiecare an, inclusiv orice cuantumuri transferate în temeiul articolului 26 sau 27, precum și cererea statului membru de măsuri de sprijin care contribuie la obiectivele prevăzute la articolul 21c alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului (*3);

(*3)  Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență (JO L 57, 18.2.2021, p. 17).’;"

2.

La articolul 24, se adaugă următorul alineat:

„(8)   Pentru programele sprijinite din FEDR, FSE+ sau Fondul de coeziune, statul membru poate prezenta o modificare a unui program în conformitate cu prezentul articol, solicitând ca măsurile care contribuie la obiectivele prevăzute la articolul 21c alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241 să fie incluse într-un program, în cazul în care un astfel de sprijin contribuie la obiectivele specifice ale fondului în cauză, astfel cum sunt prevăzute în regulamentele specifice fiecărui fond. Cuantumurile solicitate pentru astfel de măsuri se programează în cadrul unui obiectiv specific în conformitate cu regulamentele specifice fiecărui fond și sunt incluse în cadrul unei priorități. Respectivele cuantumuri nu depășesc în total limita de 7,5 % din alocarea națională inițială pentru fiecare fond.”

3.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 26a

Sprijinul pentru obiectivele prevăzute la articolul 21c alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241

(1)   Statele membre care transmit Comisiei, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/241, planuri de redresare și reziliență care conțin un capitol privind REPowerEU pot solicita, printr-o modificare a unui program în temeiul articolului 24 din prezentul regulament, ca până la 7,5 % din alocarea lor națională inițială în cadrul FEDR, al FSE+ și al Fondului de coeziune să fie inclusă în prioritățile care contribuie la obiectivele prevăzute la articolul 21c alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, cu condiția ca un astfel de sprijin să contribuie la obiectivele specifice ale fondului în cauză, astfel cum sunt prevăzute în regulamentele specifice fiecărui fond. Posibilitatea unei astfel de cereri nu aduce atingere posibilității de transfer de resurse prevăzute la articolul 26 din prezentul regulament.

(2)   Resursele solicitate de statele membre în temeiul prezentului articol sunt implementate în conformitate cu prezentul regulament și cu regulamentele specifice fiecărui fond.

(3)   Cererile de modificare a unui program prevăd cuantumul total al resurselor care contribuie la obiectivele prevăzute la articolul 21c alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241 pentru fiecare an, pentru fiecare fond și pentru fiecare categorie de regiuni, după caz.”

4.

Anexa V se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

Articolul 4

Modificări ale Regulamentului (UE) 2021/1755

În Regulamentul (UE) 2021/1755, se introduce următorul articol:

„Articolul 4a

Transferul către Mecanismul de redresare și reziliență

(1)   Până la 1 martie 2023, statele membre pot transmite Comisiei o cerere motivată de transfer integral sau parțial, către Mecanismul de redresare și reziliență instituit prin Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului (*4), al cuantumurilor alocării lor provizorii prevăzute în actul de punere în aplicare al Comisiei menționat la articolul 4 alineatul (5). În cazul în care cererea de transfer este aprobată, Comisia modifică actul de punere în aplicare pentru a reflecta cuantumurile ajustate în urma transferului.

(2)   În cazul în care transferul afectează tranșele deja plătite sau care urmează să fie plătite cu titlu de prefinanțare, Comisia modifică în consecință actul de punere în aplicare menționat la articolul 9 alineatul (1) pentru statul membru în cauză. După caz, Comisia recuperează, în conformitate cu Regulamentul financiar, integral sau parțial tranșele pentru 2021 și 2022 plătite statului membru respectiv cu titlu de prefinanțare. În acest caz, cuantumurile recuperate sunt transferate către Mecanismul de redresare și reziliență în beneficiul exclusiv al statului membru în cauză.

(3)   În cazul în care un stat membru alege să transfere integral sau parțial alocarea sa provizorie către Mecanismul de redresare și reziliență în conformitate cu prezentul articol, cuantumurile care urmează să fie cheltuite în scopul articolului 4 alineatul (4) primul paragraf se reduc proporțional.

(4)   În cazul în care un stat membru alege să transfere toate alocările sale provizorii către Mecanismul de redresare și reziliență, articolul 10 alineatul (1) nu se aplică.

(5)   Articolul 10 alineatul (2) nu se aplică cuantumurilor transferate către Mecanismul de redresare și reziliență.

Articolul 5

Modificări ale Directivei 2003/87/CE

În Directiva 2003/87/CE, se introduce următorul articol:

„Articolul 10e

Mecanismul de redresare și reziliență

(1)   Ca măsură extraordinară și unică, până la 31 august 2026, certificatele scoase la licitație în temeiul alineatelor (2) și (3) de la prezentul articol se scot la licitație până când cuantumul total al veniturilor obținute din astfel de licitații ajunge la 20 de miliarde EUR. Respectivele venituri sunt puse la dispoziția Mecanismului de redresare și reziliență instituit prin Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului (*5) și se execută în conformitate cu dispozițiile regulamentului respectiv.

(2)   Prin derogare de la articolul 10a alineatul (8), până la 31 august 2026, o parte din certificatele menționate la alineatul respectiv se scot la licitație pentru a sprijini obiectivele prevăzute la articolul 21c alineatul (3) literele (b)-(f) din Regulamentul (UE) 2021/241, până când cuantumul veniturilor obținute din astfel de licitații ajunge la 12 miliarde EUR.

(3)   Până la 31 august 2026, se scot la licitație un număr de certificate din cantitatea care altfel ar fi licitată de la 1 ianuarie 2027 până la 31 decembrie 2030 de statele membre în temeiul articolului 10 alineatul (2) litera (a),pentru a sprijini obiectivele prevăzute la articolul 21c alineatul (3) literele (b)-(f) din Regulamentul (UE) 2021/241, până când cuantumul veniturilor obținute din astfel de licitații ajunge la 8 miliarde EUR. Respectivele certificate se scot la licitație, în principiu, în volume anuale egale pe parcursul perioadei relevante.

(4)   Prin derogare de la articolul 1 alineatul (5a) din Decizia (UE) 2015/1814, până la 31 decembrie 2030, 27 de milioane de certificate nealocate din rezerva pentru stabilitatea pieței din numărul total de certificate care altfel ar fi invalidate, se utilizează pentru a sprijini inovarea, astfel cum se menționează la articolul 10a alineatul (8) primul paragraf din prezenta directivă.

(5)   Comisia se asigură că certificatele care vor fi licitate în temeiul alineatelor (2) și (3), inclusiv, după caz, cele pentru plățile de prefinanțare, în conformitate cu articolul 21d din Regulamentul (UE) 2021/241, sunt scoase la licitație în conformitate cu principiile și modalitățile prevăzute la articolul 10 alineatul (4) din prezenta directivă și în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (UE) nr. 1031/2010 al Comisiei (*6), pentru a se asigura o cantitate adecvată de resurse din fondul pentru inovare în perioada cuprinsă între 2023 și 2026. Perioada de licitare menționată la prezentul articol se revizuiește la un an de la începerea sa, în funcție de impactul licitației prevăzute la prezentul articol asupra pieței carbonului și asupra prețului carbonului.

(6)   BEI este adjudecătorul pentru certificatele care urmează să fie scoase la licitație în temeiul prezentului articol pe platforma de licitație desemnată în temeiul articolului 26 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1031/2010 și îi furnizează Comisiei veniturile obținute din licitații.

(7)   Veniturile obținute din licitarea certificatelor constituie venituri alocate externe, în conformitate cu articolul 21 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (*7).

Articolul 6

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 februarie 2023.

Pentru Parlamentul European

Președinta

R. METSOLA

Pentru Consiliu

Președintele

J. ROSWALL


(1)  JO C 486, 21.12.2022, p. 185.

(2)  JO C 333, 1.9.2022, p. 5.

(3)  Poziția Parlamentului European din 14 februarie 2023 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 21 februarie 2023.

(4)  Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență (JO L 57, 18.2.2021, p. 17).

(5)  JO L 282, 19.10.2016, p. 4.

(6)  Regulamentul (UE) 2021/1119 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 iunie 2021 de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 și (UE) 2018/1999 („Legea europeană a climei”) (JO L 243, 9.7.2021, p. 1).

(7)  Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

(8)  Regulamentul (UE) 2021/1755 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 octombrie 2021 de înființare a rezervei de ajustare la Brexit (JO L 357, 8.10.2021, p. 1).

(9)  Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (JO L 328, 21.12.2018, p. 82).

(10)  Regulamentul (UE) 2022/2577 al Consiliului din 22 decembrie 2022 de stabilire a unui cadru pentru accelerarea implementării energiei din surse regenerabile (JO L 335, 29.12.2022, p. 36).

(11)  Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 (JO L 198, 22.6.2020, p. 13).

(12)  Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 1).

(13)  Regulamentul (UE) 2022/1854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie (JO L 261 I, 7.10.2022, p. 1).

(14)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

(15)  Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize (JO L 231, 30.6.2021, p. 159).


ANEXA I

În Regulamentul (UE) 2021/241 se introduce următoarea anexă:

„ANEXA IVa

Prezenta anexă stabilește metodologia de calculare a cotei de alocare a resurselor disponibile pentru fiecare stat membru sub formă de sprijin financiar nerambursabil suplimentar în cadrul mecanismului, astfel cum se menționează la articolul 21a alineatul (1). Metodologia ține seama, în ceea ce privește fiecare stat membru, de următoarele elemente:

populația;

raportul de proporționalitate inversă cu PIB-ul pe cap de locuitor;

deflatorul formării brute de capital fix;

ponderea combustibililor fosili în consumul intern brut de energie.

Pentru a evita concentrarea excesivă a resurselor:

raportul de proporționalitate inversă cu PIB-ul pe cap de locuitor este plafonat la maximum 160 % din media ponderată a Uniunii;

raportul de proporționalitate inversă cu PIB-ul pe cap de locuitor este plafonat la maximum 55 % din media ponderată a Uniunii dacă PIB-ul pe cap de locuitor al statului membru în cauză depășește 130 % din media UE-27;

se stabilește o cotă de alocare minimă la 0,15 %;

se stabilește o cotă de alocare maximă la 13,80 %.

Cheia de repartizare ρi aplicată cuantumului menționat la articolul 21a alineatul (1) este definită după cum urmează:

Image 1

unde statele membre i-z sunt statele membre care beneficiază de o cotă de alocare minimă și statele membre i-q sunt statele membre care beneficiază de o cotă de alocare maximă.

unde

Formula

unde

Formula
și
Formula
și
Formula
,

unde

Formula
pentru statele membre i în cazul cărora
Formula
și

Formula
pentru statele membre i în cazul cărora
Formula

Definiții (1):

popi,2021 populația totală în 2021 în statul membru i;

popUE,2021 populația totală în 2021 în statele membre UE-27;

Formula
media ponderată în 2021 a PIB-ului nominal pe cap de locuitor în statele membre UE-27;

Formula
PIB-ul nominal pe cap de locuitor în 2021 în statul membru i;

FFGICi,2020 ponderea în 2020 a combustibililor fosili în consumul intern brut de energie în statul membru i;

FFGICUE,2020 ponderea medie în 2020 a combustibililor fosili în consumul intern brut de energie în statele membre UE-27;

Formula
raportul dintre indicele prețurilor formării brute de capital fix în trimestrul 2 (Q2) din 2022 (deflator implicit, 2015=100, monedă națională, date ajustate sezonier și calendaristic) în statul membru i și indicele prețurilor formării brute de capital fix în trimestrul 2 (Q2) din 2021 (deflator implicit, 2015=100, monedă națională, date ajustate sezonier și calendaristic) în statul membru i;

Formula
raportul dintre indicele prețurilor formării brute de capital fix în trimestrul 2 (Q2) din 2022 (deflator implicit, 2015=100, monedă națională, date ajustate sezonier și calendaristic) în formă agregată pentru UE-27 și indicele prețurilor formării brute de capital fix în trimestrul 2 (Q2) din 2021 (deflator implicit, 2015=100, monedă națională, date ajustate sezonier și calendaristic) în formă agregată pentru UE-27.

Aplicarea metodologiei la cuantumul menționat la articolul 21a alineatul (1) va genera următoarele cote-părți și următoarele cuantumuri pentru fiecare stat membru:

Stat membru

Cota-parte în % din total

Cuantum (în 1 000  EUR, prețuri curente)

Belgia

1,41  %

282 139

Bulgaria

2,40  %

480 047

Cehia

3,41  %

681 565

Danemarca

0,65  %

130 911

Germania

10,45  %

2 089 555

Estonia

0,42  %

83 423

Irlanda

0,45  %

89 598

Grecia

3,85  %

769 222

Spania

12,93  %

2 586 147

Franța

11,60  %

2 320 955

Croația

1,35  %

269 441

Italia

13,80  %

2 760 000

Cipru

0,26  %

52 487

Letonia

0,62  %

123 983

Lituania

0,97  %

194 020

Luxemburg

0,15  %

30 000

Ungaria

3,51  %

701 565

Malta

0,15  %

30 000

Țările de Jos

2,28  %

455 042

Austria

1,05  %

210 620

Polonia

13,80  %

2 760 000

Portugalia

3,52  %

704 420

România

7,00  %

1 399 326

Slovenia

0,58  %

116 910

Slovacia

1,83  %

366 959

Finlanda

0,56  %

112 936

Suedia

0,99  %

198 727

UE27

100,00  %

20 000 000

”.

(1)  Toate datele din prezentul regulament provin de la Eurostat. Data-limită pentru datele istorice utilizate pentru aplicarea cheii de repartizare din prezenta anexă este 20 septembrie 2022. Combustibilii fosili includ combustibilii fosili solizi, gazele artificiale, turba și produsele din turbă, șisturile bituminoase și nisipurile petrolifere, petrolul și produsele petroliere (cu excepția proporției de biocombustibil), gazele naturale și deșeurile neregenerabile.


ANEXA II

Anexa V la Regulamentul (UE) 2021/241 se modifică după cum urmează:

1.

În secțiunea 2 punctul 2.5, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„2.5.

Planul de redresare și reziliență conține măsuri care contribuie în mod eficace la tranziția verde, inclusiv la biodiversitate, sau la abordarea provocărilor generate de aceasta, care corespund unui cuantum care reprezintă cel puțin 37 % din alocarea totală a planului de redresare și reziliență și astfel de măsuri din capitolul privind REPowerEU care corespund unui cuantum reprezentând cel puțin 37 % din costurile totale estimate ale măsurilor din capitolul privind REPowerEU, pe baza metodologiei pentru urmărirea cheltuielilor legate de climă, astfel cum este prevăzută în anexa VI; metodologia respectivă se utilizează în consecință pentru măsurile care nu pot fi atribuite direct unui domeniu de intervenție inclus în anexa VI; coeficienții pentru sprijinul acordat obiectivelor climatice pot fi majorați până la un cuantum total de 3 % din alocarea planului de redresare și reziliență pentru investiții individuale spre a ține seama de măsurile de reformă conexe care le sporesc în mod credibil impactul asupra obiectivelor climatice, sub rezerva acordului Comisiei.”

2.

În secțiunea 2 se adaugă următoarele puncte:

„2.12.

Se preconizează că măsurile menționate la articolul 21c vor contribui în mod eficace la securitatea energetică, la diversificarea aprovizionării cu energie a Uniunii, la o creștere a gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie și la eficiența energetică, la o creștere a capacităților de stocare a energiei sau la reducerea necesară a dependenței de combustibilii fosili înainte de 2030.

Atunci când evaluează măsurile menționate la articolul 21c în temeiul acestui criteriu, Comisia ține seama de provocările specifice și de finanțarea suplimentară disponibilă pentru statul membru în cauză în cadrul mecanismului. De asemenea, Comisia ține seama de următoarele elemente:

Domeniu de aplicare

se preconizează că implementarea măsurilor avute în vedere va contribui în mod eficace la îmbunătățirea infrastructurii și a instalațiilor energetice pentru a răspunde nevoilor imediate în materie de securitate a aprovizionării cu gaze, inclusiv cu gaz natural lichefiat, sau cu petrol în cazul în care se aplică derogarea prevăzută la articolul 21c alineatul (3) litera (a), în special pentru a permite diversificarea aprovizionării în interesul Uniunii în ansamblul său,

sau

se preconizează că implementarea măsurilor avute în vedere va contribui în mod eficace la stimularea eficienței energetice a clădirilor și a infrastructurii energetice critice, la decarbonizarea industriei, la creșterea producției și a utilizării biometanului durabil și a hidrogenului din surse regenerabile sau obținut fără arderea de combustibili fosili, precum și la creșterea ponderii și accelerarea utilizării energiei din surse regenerabile,

sau

se preconizează că implementarea măsurilor avute în vedere va contribui în mod eficace la combaterea sărăciei energetice și că, după caz, va acorda o prioritate adecvată nevoilor celor afectați de sărăcie energetică, precum și reducerii vulnerabilităților în timpul următoarelor ierni,

sau

se preconizează că implementarea măsurilor avute în vedere va contribui în mod eficace la stimularea reducerii cererii de energie,

sau

se preconizează că implementarea măsurilor avute în vedere va remedia blocajele interne și transfrontaliere din calea transportului și a distribuției energiei, sprijinind stocarea energiei electrice, accelerând integrarea surselor regenerabile de energie și sprijinind transportul cu emisii zero și infrastructura acestuia, inclusiv căile ferate,

sau

se preconizează că implementarea măsurilor avute în vedere va contribui în mod eficace la sprijinirea obiectivelor prevăzute la articolul 21c alineatul (3) literele (a)-(e) printr-o recalificare accelerată a forței de muncă în direcția competențelor verzi și a competențelor digitale aferente, precum și la sprijinirea lanțurilor valorice de materii prime și tehnologii critice legate de tranziția verde,

și

măsurile avute în vedere sunt coerente cu eforturile statului membru în cauză de a realiza obiectivele prevăzute la articolul 21c alineatul (3), ținând seama de măsurile incluse în decizia de punere în aplicare a Consiliului deja adoptată, precum și de alte măsuri complementare sau conexe finanțate la nivel național și finanțate de Uniune, legate de realizarea obiectivelor stabilite la articolul 21c alineatul (3).

Evaluare

 

A – într-o mare măsură

 

B – într-o măsură moderată

 

C – în mică măsură

2.13.

Se preconizează că măsurile menționate la articolul 21c vor avea o dimensiune sau un efect transfrontalier sau multinațional.

Comisia ia în considerare următoarele elemente pentru evaluarea în temeiul prezentului criteriu:

Domeniu de aplicare

se preconizează că implementarea la nivel național a măsurilor avute în vedere va contribui la asigurarea aprovizionării cu energie în Uniune în ansamblul ei, inclusiv prin abordarea provocărilor identificate în cea mai recentă evaluare a nevoilor efectuată de Comisie, în conformitate cu obiectivele prevăzute la articolul 21c alineatul (3), ținând seama de contribuția financiară disponibilă pentru statul membru în cauză și de poziția sa geografică,

sau

se preconizează că implementarea măsurilor avute în vedere va contribui la reducerea dependenței de combustibilii fosili și la reducerea cererii de energie.

Evaluare

 

A – într-o mare măsură

 

B – într-o măsură moderată

 

C – în mică măsură”.

3.

Secțiunea 3 se modifică după cum urmează:

(a)

liniuța cu textul „— o notă de A pentru criteriile 2.2, 2.3, 2.5 și 2.6;” se înlocuiește cu „— o notă de A pentru criteriile 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 și 2.12”;

(b)

liniuța cu textul „— o notă care nu este A pentru criteriile 2.2, 2.3, 2.5 și 2.6;” se înlocuiește cu „— o notă care nu este A pentru criteriile 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 și 2.12;”.


ANEXA III

Anexa V la Regulamentul (UE) 2021/1060 se modifică după cum urmează:

1.

Textul de la punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Trimitere: articolul 22 alineatul (3) litera (g) punctele (i), (ii) și (iii), articolul 112 alineatele (1), (2) și (3) și articolele 14, 26 și 26a din RDC”.

2.

Punctul 3.1 se modifică după cum urmează:

(a)

Primul paragraf și tabelul nenumerotat se înlocuiesc cu următorul text:

„3.1

Transferuri și contribuții (*1)

Trimitere: articolele 14, 26, 26a și 27 din RDC

Modificare de program asociată cu

contribuția la InvestEU

un transfer către instrumente care fac obiectul gestiunii directe sau indirecte

un transfer între FEDR, FSE+, Fondul de coeziune sau către un alt fond sau către alte fonduri

contribuția fondurilor la obiectivele prevăzute la articolul 21c alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241 (*2)

(*1)  Se aplică numai modificărilor programelor efectuate în conformitate cu articolele 14, 26 și 26a, cu excepția transferurilor complementare către Fondul pentru o tranziție justă efectuate în conformitate cu articolul 27 din RDC. Transferurile nu afectează defalcarea pe ani a creditelor financiare la nivelul CFM pentru un stat membru."

(b)

Se introduce următorul tabel după tabelul 17B:

„Tabelul 21: Resurse contribuind la obiectivele prevăzute la articolul 21c alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241

Fond

Categorie de regiuni

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

FEDR

Mai dezvoltate

 

 

 

 

 

 

 

 

De tranziție

 

 

 

 

 

 

 

Mai puțin dezvoltate

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Mai dezvoltate

 

 

 

 

 

 

 

 

De tranziție

 

 

 

 

 

 

 

Mai puțin dezvoltate

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondul de coeziune

N/A”

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 


(*1)  Se aplică numai modificărilor programelor efectuate în conformitate cu articolele 14, 26 și 26a, cu excepția transferurilor complementare către Fondul pentru o tranziție justă efectuate în conformitate cu articolul 27 din RDC. Transferurile nu afectează defalcarea pe ani a creditelor financiare la nivelul CFM pentru un stat membru.


Sus