Αποδέχομαι Δεν αποδέχομαι

EUR-Lex Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιστροφή στην αρχική σελίδα του EUR-Lex

Το έγγραφο αυτό έχει ληφθεί από τον ιστότοπο EUR-Lex

Έγγραφο 32019R1896

Κανονισμός (EE) 2019/1896 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2019, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και (ΕΕ) 2016/1624

PE/33/2019/REV/1

ΕΕ L 295 της 14.11.2019, σ. 1 έως 131 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ισχύει

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj

14.11.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 295/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2019/1896 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 13ης Νοεμβρίου 2019

για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και (ΕΕ) 2016/1624

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία β) και δ) και το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο γ),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στόχος της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, ως αναγκαίο συμπλήρωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στο εσωτερικό της Ένωσης και θεμελιώδη συνιστώσα ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Η ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων είναι καίριας σημασίας για τη βελτίωση της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Επιδιώκεται αποτελεσματική διαχείριση της διέλευσης των εξωτερικών συνόρων και αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων και μελλοντικών απειλών εκεί, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της σοβαρής διασυνοριακής εγκληματικότητας και εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας εντός της Ένωσης. Συγχρόνως, η δράση πρέπει να αναπτυχθεί με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων μέσα στην Ένωση.

(2)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου (4). Από την έναρξη λειτουργίας του την 1η Μαΐου 2005, έχει βοηθήσει επιτυχώς τα κράτη μέλη κατά την υλοποίηση των επιχειρησιακών πτυχών της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων με κοινές επιχειρήσεις και ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα, αναλύσεις κινδύνου, ανταλλαγή πληροφοριών, διασύνδεση με τρίτες χώρες και επιστροφές.

(3)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (ο «Οργανισμός»), κοινώς Frontex, και τα καθήκοντά του διευρύνθηκαν με πλήρη συνέχεια δραστηριοτήτων και διαδικασιών. Οι βασικοί ρόλοι του Οργανισμού θα πρέπει να είναι: η καθιέρωση μιας επιχειρησιακής και τεχνικής στρατηγικής στο πλαίσιο εφαρμογής του κύκλου πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, ο αποτελεσματικός έλεγχος στα εξωτερικά σύνορα, η διενέργεια αναλύσεων κινδύνου και αξιολογήσεων τρωτότητας, η παροχή αυξημένης επιχειρησιακής και τεχνικής συνδρομής στα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες με κοινές επιχειρήσεις και ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα, η αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στα εξωτερικά σύνορα, η παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής προς στήριξη των επιχειρήσεων έρευνας και αναζήτησης κατά θάλασσα, καθώς και η οργάνωση, ο συντονισμός και η διεξαγωγή επιχειρήσεων και επεμβάσεων επιστροφής.

(4)

Από την έναρξη της μεταναστευτικής κρίσης το 2015, η Επιτροπή έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες και έχει προτείνει δέσμη μέτρων με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του χώρου Σένγκεν. Η πρόταση για τη σημαντική ενίσχυση της εντολής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 και οι σχετικές διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν χωρίς χρονοτριβή στη διάρκεια του 2016. Ο επακόλουθος κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) τέθηκε σε ισχύ στις 6 Οκτωβρίου 2016.

(5)

Ωστόσο, το πλαίσιο της Ένωσης στους τομείς του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων, της επιστροφής, της καταπολέμησης του διασυνοριακού εγκλήματος, και του ασύλου, εξακολουθεί να χρειάζεται βελτίωση. Προς τον σκοπό αυτό και για να ενισχυθούν οι υφιστάμενες και μελλοντικές επιχειρησιακές προσπάθειες, η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί μέσω της παροχής ισχυρότερης εντολής στον Οργανισμό και, ιδίως, της εξασφάλισης των αναγκαίων ικανοτήτων με τη μορφή ενός μόνιμου σώματος Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (το «μόνιμο σώμα»). Το μόνιμο σώμα θα πρέπει σταδιακά μεν αλλά σύντομα να φτάσει στον στρατηγικό στόχο επιχειρησιακού προσωπικού 10 000 ατόμων, κατά το παράρτημα I, με εκτελεστικές αρμοδιότητες, κατά περίπτωση, για την αποτελεσματική επιτόπου στήριξη των κρατών μελών στην προστασία των εξωτερικών συνόρων, καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και ουσιαστική επίσπευση της αποτελεσματικής και βιώσιμης επιστροφής των παράτυπων μεταναστών. Επιχειρησιακό προσωπικό 10 000 ατόμων είναι η μέγιστη διαθέσιμη ικανότητα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών των επιχειρήσεων, στην Ένωση και σε τρίτες χώρες, που αφορούν σύνορα και επιστροφή, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας ταχείας αντιμετωπίσεως μελλοντικών κρίσεων.

(6)

Η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει μια επανεξέταση του συνολικού αριθμού και της σύνθεσης του μόνιμου σώματος, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους συνεισφορών των κρατών μελών, καθώς και της εκπαίδευσής, της εμπειρογνωσίας και του επαγγελματισμού του. Έως τον Μάρτιο 2024 η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει, εάν χρειαστεί, τις κατάλληλες προτάσεις για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, ΙΙ, III, και IV. Εάν δεν υποβάλει πρόταση, θα πρέπει να εξηγήσει τον λόγο.

(7)

Η υλοποίηση του παρόντος κανονισμού, και ειδικότερα η συγκρότηση του μόνιμου σώματος, ακόμη και μετά την επανεξέταση του από την Επιτροπή, θα πρέπει να εγγράφεται εντός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

(8)

Στα συμπεράσματά του της 28ης Ιουνίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε την περαιτέρω ενίσχυση του υποστηρικτικού ρόλου του Οργανισμού, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τρίτες χώρες, μέσω αύξησης των πόρων και ενίσχυσης της εντολής του, με στόχο τον αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και την ουσιαστική επίσπευση της επιστροφής των παράτυπων μεταναστών.

(9)

Πρέπει να ελέγχεται αποτελεσματικά η διέλευση των εξωτερικών συνόρων, να αντιμετωπίζονται τα μεταναστευτικά προβλήματα και οι εν δυνάμει μελλοντικές απειλές στα εξωτερικά σύνορα, να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας εντός της Ένωσης, να διαφυλάσσεται η λειτουργία του χώρου Σένγκεν και να τηρείται η θεμελιώδης αρχή της αλληλεγγύης. Οι ανωτέρω ενέργειες και στόχοι θα πρέπει να συνοδεύονται από την ενεργό διαχείριση της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων μέτρων σε τρίτες χώρες. Προς τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να ενοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και να επεκταθεί περαιτέρω η εντολή του Οργανισμού.

(10)

Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων συντονίζεται με άλλους πολιτικούς στόχους.

(11)

Η Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων, που βασίζεται στο μοντέλο ελέγχου πρόσβασης τεσσάρων επιπέδων, περιλαμβάνει τα μέτρα σε τρίτες χώρες, όπως τα προβλεπόμενα στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής θεωρήσεων, τα μέτρα με γειτονικές τρίτες χώρες, τα μέτρα ελέγχου των εξωτερικών συνόρων, τις αναλύσεις κινδύνου, τα μέτρα εντός του χώρου Σένγκεν και την επιστροφή.

(12)

Η ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων θα πρέπει να ασκείται ως συναρμοδιότητα του Οργανισμού και των εθνικών αρχών που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής, όταν εκτελούν επιχειρήσεις επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων και τυχόν άλλα καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, καθώς και των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για την επιστροφή. Μολονότι τα κράτη μέλη διατηρούν την κύρια ευθύνη για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων τους προς το συμφέρον των ιδίων και προς το συμφέρον του συνόλου των κρατών μελών και είναι υπεύθυνα για την έκδοση αποφάσεων επιστροφής, ο Οργανισμός θα πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή των ενωσιακών μέτρων διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και της επιστροφής ενισχύοντας, αξιολογώντας και συντονίζοντας τις ενέργειες των κρατών μελών που εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά. Οι δραστηριότητες του Οργανισμού συμπληρώνουν τις προσπάθειες των κρατών μελών.

(13)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της ενωσιακής πολιτικής για τις επιστροφές ιδρύεται μια Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή με τους αναγκαίους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και εξοπλισμό, αποτελούμενη από τον Οργανισμό και τις εθνικές αρχές διαχείρισης των συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της Ακτοφυλακής, όταν ελέγχει τα σύνορα, καθώς και από τις εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την επιστροφή. Συνεπώς βασίζεται στην κοινή χρήση πληροφοριών, ικανοτήτων και συστημάτων σε εθνικό επίπεδο και στη δράση του Οργανισμού σε επίπεδο Ένωσης.

(14)

Η Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων δεν μεταβάλλει τις τελωνειακές αρμοδιότητες Επιτροπής και κρατών μελών, ιδίως σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, τη διαχείριση κινδύνων και την ανταλλαγή πληροφοριών.

(15)

Η ανάπτυξη της πολιτικής και της νομοθεσίας για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και της επιστροφής, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μιας πολυετούς στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων, παραμένει ευθύνη των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Χρειάζεται στενή συνεργασία του Οργανισμού με τα εν λόγω θεσμικά όργανα.

(16)

Η αποτελεσματική εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων γίνεται μέσω ενός κύκλου πολυετούς στρατηγικής πολιτικής, με ολοκληρωμένη, ενοποιημένη και συνεχή διαδικασία παροχής στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών σε όλους τους εμπλεκόμενους σε επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και της επιστροφής, ώστε η ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων να εφαρμόζεται συντονισμένα. Θα πρέπει να εξεταστούν όλες οι αλληλεπιδράσεις της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής με την Επιτροπή και με τα λοιπά θεσμικά όργανα, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της Ένωσης, και η συνεργασία με άλλα μέρη, συμπεριλαμβανομένων τρίτων χωρών και τρίτων μερών.

(17)

Η ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό μεταξύ των κρατών μελών και του Οργανισμού για επιχειρήσεις που αφορούν τα σύνορα και την επιστροφή, για αντιμετώπιση προβλημάτων στα εξωτερικά σύνορα, για τον σχεδιασμό της αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και για τον συντονισμό της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης ικανοτήτων σε σχέση τόσο με την πρόσληψη και την εκπαίδευση όσο και με την απόκτηση και ανάπτυξη εξοπλισμού.

(18)

Ο Οργανισμός θα πρέπει να αναπτύξει τεχνικά πρότυπα για την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό. Επιπλέον, για την αποτελεσματική υλοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) θα πρέπει να αναπτυχθούν τα κοινά ελάχιστα πρότυπα για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων. Προς τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός θα πρέπει να συμβάλει στον καθορισμό κοινών ελάχιστων προτύπων μη θιγομένων των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και της Επιτροπής. Τα εν λόγω κοινά ελάχιστα πρότυπα προσαρμόζονται στον τύπο συνόρων, στη βαρύτητα που ο Οργανισμός αποδίδει σε κάθε τμήμα εξωτερικών συνόρων και άλλους παράγοντες, όπως οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Κατά την εκπόνηση των προτύπων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πιθανοί περιορισμοί που απορρέουν από την εθνική νομοθεσία.

(19)

Τα τεχνικά πρότυπα για τα συστήματα πληροφοριών και τις εφαρμογές λογισμικού θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τα πρότυπα που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA) για άλλα συστήματα ΤΠ στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

(20)

Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν επηρεάζει την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, ούτε τις υποχρεώσεις των κρατών μελών δυνάμει της σύμβασης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, της Διεθνούς σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, της Διεθνούς σύμβασης για τη ναυτική έρευνα και διάσωση, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος και των πρωτοκόλλων της για την καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών μέσω ξηράς, θαλάσσης και αέρος, της σύμβασης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, του σχετικού Πρωτοκόλλου του 1967, της Ευρωπαϊκής σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το καθεστώς των απάτριδων και άλλων σχετικών διεθνών πράξεων.

(21)

Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν επηρεάζει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 656/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7). Οι θαλάσσιες επιχειρήσεις θα πρέπει πάντα να εκτελούνται κατά τρόπο που επιτυγχάνει την ασφάλεια των αναχαιτιζόμενων ή διασωζόμενων ατόμων, την ασφάλεια του εν λόγω επιχειρησιακού προσωπικού και τυχόν τρίτων.

(22)

Ο Οργανισμός θα πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και με την επιφύλαξη των ευθυνών των κρατών μελών ως προς την τήρηση της δημόσιας τάξης και τη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας.

(23)

Ο Οργανισμός θα πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του χωρίς να θίγεται η αρμοδιότητα των κρατών μελών σε θέματα άμυνας.

(24)

Τα διευρυμένα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Οργανισμού θα πρέπει να εξισορροπούνται από ενισχυμένες διασφαλίσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αυξημένη λογοδοσία και ευθύνη, ιδίως σε ό,τι αφορά την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων του μόνιμου και λοιπού προσωπικού.

(25)

Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά, ο Οργανισμός βασίζεται στη συνεργασία των κρατών μελών οπότε είναι σημαντικό για τον Οργανισμό και τα κράτη μέλη να ενεργούν με καλή πίστη και να ανταλλάσσουν ακριβείς πληροφορίες εγκαίρως. Κανένα κράτος μέλος δεν θα πρέπει να υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες τη διάδοση των οποίων θεωρεί αντίθετη προς ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας του.

(26)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης, προς το συμφέρον των ίδιων αλλά και των και άλλων κρατών μελών, να συνεισφέρουν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τις δραστηριότητες του Οργανισμού, μεταξύ άλλων για σκοπούς ενημέρωσης, ανάλυσης κινδύνων, αξιολογήσεων τρωτότητας και ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Ακόμη, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία είναι ακριβή, επικαιροποιημένα και έχουν αποκτηθεί και καταχωρηθεί νόμιμα. Όταν πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως το δίκαιο της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων.

(27)

Το δίκτυο επικοινωνίας που θεσπίζει ο παρών κανονισμός θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ως βάση και να αντικαταστήσει το δίκτυο επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR) που αναπτύχθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8). Το δίκτυο επικοινωνίας που θεσπίζει ο παρών κανονισμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται για όλες τις προστατευμένες ανταλλαγές πληροφοριών εντός της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Το επίπεδο διαπίστευσης του δικτύου επικοινωνίας θα πρέπει να αναβαθμιστεί σε CONFIDENTIEL UE/ΕU CONFIDENTIAL, ώστε να βελτιωθεί η διασφάλιση πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και με τον Οργανισμό.

(28)

Το (EUROSUR) είναι απαραίτητο προκειμένου η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή να παρέχει ένα πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών και επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών, καθώς και με τον Οργανισμό. Το EUROSUR παρέχει στις εθνικές αρχές και στον Οργανισμό την υποδομή και τα εργαλεία που χρειάζονται ώστε να βελτιώσουν την επίγνωση κατάστασης και να αυξήσουν την ικανότητα αντίδρασης στα εξωτερικά σύνορα με σκοπό τον εντοπισμό, την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος και τη συμβολή στη διάσωση των μεταναστών καθώς και τη διασφάλιση της προστασίας τους.

(29)

Τα κράτη μέλη ιδρύουν εθνικά κέντρα συντονισμού για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και με τον Οργανισμό κατά την επιτήρηση των συνόρων και τον έλεγχο στα σημεία διέλευσης των συνόρων. Για τη σωστή λειτουργία του EUROSUR, είναι απαραίτητο όλες οι εθνικές αρχές επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων, δυνάμει του εθνικού δικαίου, να συνεργάζονται μέσω των εθνικών κέντρων συντονισμού.

(30)

Ο ρόλος του εθνικού κέντρου συντονισμού στον συντονισμό και στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των αρμόδιων αρχών ελέγχου των εξωτερικών συνόρων σε εθνικό επίπεδο δεν θίγει τις εθνικές αρμοδιότητες περί τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του συνοριακού ελέγχου.

(31)

Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να καταστήσουν τα δικά τους εθνικά κέντρα συντονισμού αρμόδια και για τον συντονισμό της ανταλλαγής πληροφοριών και τη συνεργασία με άλλες συνιστώσες της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων.

(32)

Η ποιότητα των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών μελών και του Οργανισμού και η έγκαιρη ανταλλαγή τους είναι προϋπόθεση για μια σωστή ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Με βάση την επιτυχία του EUROSUR, η ποιότητα αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζεται με την τυποποίηση, με την αυτοματοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στα δίκτυα και τα συστήματα, με τη διασφάλιση πληροφοριών και με τον έλεγχο ποιότητας στα δεδομένα και τις πληροφορίες που διαβιβάζονται.

(33)

O Οργανισμός παρέχει την αναγκαία συνδρομή για την ανάπτυξη και λειτουργία του EUROSUR, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητας των συστημάτων, ειδικότερα με την εγκατάσταση, τη διατήρηση και τον συντονισμό του EUROSUR.

(34)

Το EUROSUR θα πρέπει να παράσχει λεπτομερή εικόνα της κατάστασης όχι μόνο στα εξωτερικά σύνορα αλλά και μέσα στον χώρο Σένγκεν και στην προσυνοριακή περιοχή. Θα πρέπει να καλύπτει την επιτήρηση των χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων συνόρων, και ελέγχους συνόρων. Η γνώση της κατάστασης εντός του χώρου Σένγκεν δεν θα πρέπει να οδηγεί σε επιχειρησιακές δραστηριότητες του Οργανισμού στα εσωτερικά σύνορα των κρατών μελών.

(35)

Η επιτήρηση των εναέριων συνόρων θα πρέπει να αποτελεί στοιχείο της διαχείρισης των συνόρων καθώς τόσο οι εμπορικές και ιδιωτικές πτήσεις όσο και τα τηλεκατευθυνόμενα αεροπορικά συστήματα χρησιμοποιούνται για παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μετανάστευση και το διασυνοριακό έγκλημα. Η επιτήρηση στοχεύει στον εντοπισμό και την παρακολούθηση ύποπτων πτήσεων που διασχίζουν ή προτίθενται να διασχίσουν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, και στη διενέργεια αναλύσεων κινδύνου, με σκοπό την αντίδραση των αρμόδιων αρχών της Ένωσης και των κρατών μελών. Θα πρέπει συνεπώς να προαχθεί η διυπηρεσιακή συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης, ανάμεσα στον Οργανισμό, τον διαχειριστή δικτύου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΑΤΜΝ) και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA). Όποτε χρειάζεται, θα πρέπει τα κράτη μέλη να ενημερώνονται για ύποπτες εξωτερικές πτήσεις και να αντιδρούν αναλόγως. Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρακολουθεί και να υποστηρίζει τις οικείες δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας.

(36)

Η αναφορά συμβάντων σχετιζόμενων με παράνομες δευτερογενείς μετακινήσεις στο EUROSUR θα βοηθήσει ώστε ο Οργανισμός να παρακολουθεί τις μεταναστευτικές ροές προς και εντός της Ένωσης, με σκοπό την ανάλυση κινδύνου και την επίγνωση κατάστασης. Η εκτελεστική πράξη που καθορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με τα επίπεδα πληροφοριών στις εικόνες κατάστασης και τους κανόνες για τη διαμόρφωση ειδικών εικόνων κατάστασης θα πρέπει να προσδιορίσει περαιτέρω τον τύπο αναφοράς που ανταποκρίνεται καλύτερα στον σκοπό αυτό.

(37)

Οι υπηρεσίες συγχώνευσης δεδομένων EUROSUR που παρέχει ο Οργανισμός θα πρέπει να βασίζονται στην κοινή εφαρμογή προϊόντων επιτήρησης και τη διυπηρεσιακή συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των υπηρεσιών ασφαλείας του προγράμματος Copernicus. Οι υπηρεσίες συγχώνευσης δεδομένων EUROSUR θα πρέπει να παρέχουν στα κράτη μέλη και στον Οργανισμό υπηρεσίες πληροφοριών προστιθέμενης αξίας σχετικές με την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να επεκταθούν ώστε να υποστηρίζουν τους ελέγχους συνόρων, την επιτήρηση των εναέριων συνόρων και την παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών.

(38)

Η πρακτική της μετακίνησης με μικρά και μη αξιόπλοα σκάφη έχει αυξήσει δραματικά τον αριθμό των μεταναστών που πνίγονται στα νότια θαλάσσια εξωτερικά σύνορα. Το EUROSUR θα πρέπει να βελτιώσει σημαντικά την επιχειρησιακή και τεχνική ικανότητα του Οργανισμού και των κρατών μελών να εντοπίζουν τέτοια σκάφη, καθώς και να βελτιώσει την ικανότητα ανταπόκρισης των κρατών μελών, συμβάλλοντας στη μείωση των θανάτων, μεταξύ άλλων μέσω επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

(39)

Ο παρών κανονισμός αναγνωρίζει ότι τις μεταναστευτικές οδούς ακολουθούν επίσης άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας.

(40)

Ο Οργανισμός θα πρέπει να πραγματοποιεί τόσο γενικές όσο και ειδικές αναλύσεις κινδύνων με βάση ένα κοινό μοντέλο ολοκληρωμένης ανάλυσης κινδύνου που θα ακολουθείται και από τον ίδιο τον Οργανισμό και από τα κράτη μέλη. Ο Οργανισμός θα πρέπει, επίσης, με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη, να παρέχει επαρκείς πληροφορίες για όλες τις πτυχές της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, και ειδικότερα τον έλεγχο συνόρων, την επιστροφή, τις απαγορευμένες δευτερογενείς μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών εντός της Ένωσης από την άποψη των τάσεων, του όγκου και των οδών, την πρόληψη του διασυνοριακού εγκλήματος και της παράνομης διέλευσης των συνόρων, της εμπορίας ανθρώπων, της σωματεμπορίας, της τρομοκρατίας και των απειλών υβριδικού χαρακτήρα, καθώς και της κατάστασης στις αντίστοιχες τρίτες χώρες, ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη κατάλληλων μέτρων ή η αντιμετώπιση απειλών και κινδύνων, και να βελτιωθεί η ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

(41)

Κατά τη δράση του στα εξωτερικά σύνορα, ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεισφέρει στην πρόληψη και ανίχνευση διασυνοριακών εγκλημάτων, όπως είναι η διακίνηση μεταναστών, η εμπορία ανθρώπων και σωματεμπορία, και η τρομοκρατία, όποτε είναι σκόπιμο να αναλάβει δράση και όποτε έχει λάβει χρήσιμες πληροφορίες μέσω των δραστηριοτήτων του. Συντονίζεται με την Ευρωπόλ, ως οργανισμό αρμόδιο να στηρίζει και να ενισχύει τις ενέργειες και τη συνεργασία των κρατών μελών στην πρόληψη και καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας που επηρεάζουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη. Η διασυνοριακή διάσταση χαρακτηρίζεται από εγκλήματα άμεσα σχετιζόμενα με τις παράνομες διελεύσεις των εξωτερικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας ή της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Σύμφωνα με την οδηγία 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου (9) τα κράτη μέλη δύνανται να μην επιβάλλουν κυρώσεις όταν σκοπός των πράξεων αυτών είναι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε μετανάστες.

(42)

Μέσα σε πνεύμα συνευθύνης, ο ρόλος του Οργανισμού θα πρέπει να συνίσταται στην τακτική παρακολούθηση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού σε θέματα διαχείρισης των συνόρων και επιστροφών. Ο Οργανισμός εξασφαλίζει την ορθή και αποτελεσματική παρακολούθηση, όχι μόνο μέσα από την επίγνωση κατάστασης και την ανάλυση κινδύνων, αλλά και χάρη στην παρουσία των εμπειρογνωμόνων του στα κράτη μέλη. Ο Οργανισμός θα πρέπει, συνεπώς, να είναι σε θέση να τοποθετεί αξιωματικούς συνδέσμους σε κράτη μέλη, οι οποίοι θα υποβάλλουν έκθεση στον εκτελεστικό διευθυντή. Η έκθεση θα αποτελεί μέρος της αξιολόγησης τρωτότητας.

(43)

Ο Οργανισμός θα πρέπει να διενεργεί αξιολόγηση τρωτότητας βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όσον αφορά την ικανότητα και ετοιμότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν προβλήματα στα εξωτερικά τους σύνορα και να συνεισφέρουν στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και στο κοινό απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού. Γίνεται αξιολόγηση του εξοπλισμού, της υποδομής, του προσωπικού, του προϋπολογισμού και των οικονομικών πόρων των κρατών μελών, καθώς και των σχεδίων τους έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κρίσεων στα εξωτερικά σύνορα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις ελλείψεις που διαπιστώνονται κατά την εν λόγω αξιολόγηση. Ο εκτελεστικός διευθυντής προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και τα προτείνει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει επίσης να ορίζει προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να ληφθούν τα μέτρα αυτά και να παρακολουθεί στενά την έγκαιρη υλοποίησή τους. Εάν τα αναγκαία μέτρα δεν έχουν ληφθεί εμπροθέσμως το ζήτημα παραπέμπεται στο διοικητικό συμβούλιο για περαιτέρω απόφαση.

(44)

Εάν ο Οργανισμός δεν έχει ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες για να κάνει την αξιολόγηση τρωτότητας, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λάβει υπόψη του το δεδομένο αυτό κατά την εκπόνηση της αξιολόγησης τρωτότητας, εκτός κι αν η μη κοινοποίηση πληροφοριών είναι δικαιολογημένη.

(45)

Η αξιολόγηση τρωτότητας και ο μηχανισμός αξιολόγησης Σένγκεν που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου (10) είναι δύο συμπληρωματικοί μηχανισμοί για την εξασφάλιση του ενωσιακού ελέγχου ποιότητας όσον αφορά την ομαλή λειτουργία του χώρου Σένγκεν και τη διασφάλιση της συνεχούς ετοιμότητας σε επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στα εξωτερικά σύνορα. Μολονότι ο μηχανισμός αξιολόγησης Σένγκεν αποτελεί την κύρια μέθοδο για την αξιολόγηση της εφαρμογής και τήρησης της ενωσιακής νομοθεσίας στα κράτη μέλη, οι συνέργειες μεταξύ της αξιολόγησης τρωτότητας και του μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν θα πρέπει να μεγιστοποιηθούν ώστε να σχηματίζεται μια βελτιωμένη εικόνα της κατάστασης όσον αφορά τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν, να αποφεύγεται στο μέτρο του δυνατού η αλληλοεπικάλυψη των ενεργειών από πλευράς κρατών μελών, και να διασφαλίζεται μια καλύτερα συντονισμένη χρήση των ενωσιακών χρηματοδοτικών μέσων που στηρίζουν τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Χρειάζεται έτσι μια τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Οργανισμού και της Επιτροπής όσον αφορά τα αποτελέσματα αμφότερων των μηχανισμών.

(46)

Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη ορίζουν τα τμήματα συνόρων στα οποία ο Οργανισμός αποδίδει επίπεδα επίπτωσης, και ότι οι ικανότητες αντίδρασης των κρατών μελών και του Οργανισμού θα πρέπει να συνδέονται με τα εν λόγω επίπεδα επίπτωσης, ένα τέταρτο επίπεδο επίπτωσης - το κρίσιμο επίπεδο επίπτωσης - θα πρέπει να θεσπιστεί προσωρινά στο συγκεκριμένο σημείο των συνόρων όπου ο χώρος Σένγκεν κινδυνεύει και όπου ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέμβει.

(47)

Όπου ένα υψηλό ή κρίσιμο επίπεδο επίπτωσης αποδίδεται σε ένα τμήμα θαλάσσιων συνόρων λόγω αύξησης της παράνομης μετανάστευσης, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεκτιμούν την αύξηση κατά τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη κατάσταση θα μπορούσε να προκαλέσει αύξηση της ζήτησης για παροχή βοήθειας σε άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα.

(48)

Ο Οργανισμός θα πρέπει να οργανώνει την κατάλληλη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή προς τα κράτη μέλη, ώστε να ενισχύει την ικανότητά τους να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα στα εξωτερικά σύνορα που προκύπτουν από τυχόν αυξημένο αριθμό παράτυπων μεταναστών ή από το διασυνοριακό έγκλημα. Η συνδρομή αυτή θα πρέπει να παρέχεται με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των σχετικών εθνικών αρχών να κινούν ποινικές έρευνες. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός θα πρέπει, με δική του πρωτοβουλία και με τη συγκατάθεση του κράτους μέλους ή κατόπιν αίτησης του εν λόγω κράτους μέλους, να οργανώνει και να συντονίζει κοινές επιχειρήσεις για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, να αναπτύσσει ομάδες διαχείρισης των συνόρων, ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και ομάδες επιστροφής (από κοινού αναφερόμενες ως «ομάδες») από το μόνιμο σώμα, και να παρέχει τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό.

(49)

Σε περιπτώσεις ειδικών και δυσανάλογων προβλημάτων στα εξωτερικά σύνορα, ο Οργανισμός θα πρέπει, με δική του πρωτοβουλία και με τη συγκατάθεση του κράτους μέλους ή κατόπιν αίτησης του εν λόγω κράτους μέλους, να οργανώνει και να συντονίζει ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα και να αναπτύσσει τόσο ομάδες από το μόνιμο σώμα όσο και τεχνικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων και από το απόθεμα εξοπλισμού ταχείας αντίδρασης. Το απόθεμα εξοπλισμού ταχείας αντίδρασης θα πρέπει να περιλαμβάνει περιορισμένη ποσότητα αντικειμένων εξοπλισμού που απαιτείται για ενδεχόμενες ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα. Οι ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα θα πρέπει να παρέχουν ενισχύσεις, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όταν απαιτείται άμεση αντίδραση και εφόσον μια τέτοια επέμβαση θα ήταν αποτελεσματική. Για να εξασφαλιστεί μια αποτελεσματική επέμβαση τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιστούν στον Οργανισμό το προσωπικό που αποσπάται στον Οργανισμό, που παρέχεται στον Οργανισμό για βραχυπρόθεσμη αποστολή και που αποστέλλεται ως τμήμα της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης διαθέσιμο να σχηματίσει ομάδες καθώς επίσης να έχουν τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό. Αν το αναπτυσσόμενο με τον τεχνικό εξοπλισμό ενός κράτους μέλους πλήρωμα προέρχεται από το ίδιο κράτος μέλος, τότε θα πρέπει να υπολογίζεται ως μέρος της συνεισφοράς του εν λόγω κράτους μέλους στο μόνιμο σώμα. Ο Οργανισμός και τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνούν το σχέδιο επιχειρήσεων.

(50)

Όταν ένα κράτος μέλος, σε συγκεκριμένες περιοχές των εξωτερικών συνόρων του, αντιμετωπίζει συγκεκριμένα και δυσανάλογα μεγάλα μεταναστευτικά προβλήματα με μεγάλες εισροές μεικτών μεταναστευτικών κυμάτων, θα πρέπει να μπορεί να βασιστεί σε τεχνικές και επιχειρησιακές ενισχύσεις. Οι ενισχύσεις θα πρέπει να παρέχονται στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης από ομάδες στήριξης της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών αποτελούμενες από επιχειρησιακό προσωπικό προερχόμενο από το μόνιμο σώμα και από εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), την Ευρωπόλ και ενδεχομένως, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης και τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει τον αναγκαίο συντονισμό της αξιολόγησης των αναγκών που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη. Ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή στον επιτόπου συντονισμό των διαφόρων οργανισμών. Η Επιτροπή θα πρέπει, σε συνεργασία με το κράτος μέλος υποδοχής και άλλους συναφείς οργανισμούς της Ένωσης, να καθορίζει τις λεπτομέρειες της συνεργασίας στην περιοχή των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης. Η Επιτροπή οργανώνει τη συνεργασία των αρμοδίων οργανισμών στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών τους και αναλαμβάνει τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των ομάδων στήριξης της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.

(51)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οποιεσδήποτε αρχές οι οποίες ενδεχομένως λαμβάνουν αιτήσεις διεθνούς προστασίας, όπως η αστυνομία, η συνοριοφυλακή, οι υπηρεσίες μετανάστευσης και το προσωπικό των κέντρων κράτησης, να έχουν τις σχετικές πληροφορίες. Θα πρέπει ακόμη να μεριμνούν ώστε οι υπάλληλοι αυτών των αρχών να λαμβάνουν το επίπεδο εκπαίδευσης που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους, οδηγίες για να ενημερώνουν τους αιτούντες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων διεθνούς προστασίας και οδηγίες για τον τρόπο παραπομπής προσώπων ευρισκόμενων σε ευάλωτη κατάσταση στους κατάλληλους μηχανισμούς παραπομπής.

(52)

Στα συμπεράσματά του της 28ης Ιουνίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε εκ νέου πόσο σημαντικό είναι να ακολουθείται ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τη μετανάστευση και έκρινε ότι η μετανάστευση αποτελεί πρόκληση όχι μόνο για ένα κράτος μέλος αλλά επίσης για ολόκληρη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε πόσο σημαντική είναι να παράσχει η Ένωση πλήρη στήριξη για την καλή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

(53)

Ο Οργανισμός και η EASO θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προβλημάτων που χαρακτηριζόμενα από μεγάλες μεικτές μεταναστευτικές ροές, ιδίως στα εξωτερικά σύνορα. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός και η EASO θα πρέπει να συντονίσουν τις δραστηριότητές τους και να παρέχουν στήριξη στα κράτη μέλη με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας και της διαδικασίας επιστροφής για τους υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων η αίτηση διεθνούς προστασίας απορρίπτεται. Ο Οργανισμός και η EASO θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται σε άλλες κοινές επιχειρησιακές δραστηριότητες, όπως η κοινή ανάλυση κινδύνου, η συλλογή στατιστικών στοιχείων, η παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης στα κράτη μέλη για το σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.

(54)

Οι εθνικές αρχές που ασκούν έργο ακτοφυλακής είναι υπεύθυνες για ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων, που μπορεί να περιλαμβάνει τη θαλάσσια ασφάλεια και προστασία, την έρευνα και διάσωση, τον έλεγχο συνόρων, τον έλεγχο της αλιείας, τους τελωνειακούς ελέγχους, την εν γένει επιβολή του νόμου και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο Οργανισμός, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) θα πρέπει συνεπώς να ενισχύσουν τη συνεργασία τόσο μεταξύ τους όσο και με τις εθνικές αρχές που ασκούν έργο ακτοφυλακής, ώστε να βελτιωθεί η επίγνωση κατάστασης στο θαλάσσιο τομέα και να υποστηριχθεί η συνεκτική και οικονομικά αποδοτική δράση. Οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων φορέων στο θαλάσσιο περιβάλλον θα πρέπει να συνάδουν με την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές θαλάσσιας ασφάλειας.

(55)

Στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται με τους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, οι οποίοι θα πρέπει να ενεργούν εντός των ορίων της εντολής και των εξουσιών του καθενός, υπό τον συντονισμό της Επιτροπής. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης, θα πρέπει να μεριμνά ώστε οι δραστηριότητες στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης σέβονται το σχετικό ενωσιακό δίκαιο και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

(56)

Όπου αυτό δικαιολογείται από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας ή της ανάλυσης κινδύνου ή όταν σε ένα ή περισσότερα τμήματα των συνόρων αποδίδεται προσωρινά επίπεδο κρίσιμης επίπτωσης, ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού θα πρέπει να προτείνει στο οικείο κράτος μέλος τη δρομολόγηση και εκτέλεση κοινών επιχειρήσεων ή ενεργειών ταχείας επέμβασης στα σύνορα.

(57)

Όταν ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων καθίσταται αναποτελεσματικός σε τέτοιο βαθμό που να απειλεί να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν, είτε διότι κράτος μέλος δεν λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με την αξιολόγηση τρωτότητας ή διότι κράτος μέλος που αντιμετωπίζει συγκεκριμένα και δυσανάλογα μεγάλα προβλήματα στα εξωτερικά σύνορα δεν έχει αιτηθεί επαρκή υποστήριξη από τον Οργανισμό ή δεν υλοποιεί την υποστήριξη αυτή, τότε θα πρέπει να παρέχεται ενιαία, ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση σε επίπεδο Ένωσης. Για τον μετριασμό των κινδύνων αυτών και για να εξασφαλισθεί καλύτερος συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει στο Συμβούλιο μια απόφαση που θα προσδιορίσει τα μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν από τον Οργανισμό και να απαιτήσει από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να συνεργαστεί με τον Οργανισμό για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Η εκτελεστική αρμοδιότητα για την έκδοση μιας τέτοιας απόφασης πρέπει να ανατίθεται στο Συμβούλιο, λόγω του πιθανόν πολιτικά ευαίσθητου χαρακτήρα των μέτρων που θα αποφασισθούν, που ενδεχομένως άπτονται εθνικών εκτελεστικών εξουσιών και εξουσιών επιβολής του νόμου. Ο Οργανισμός θα πρέπει στη συνέχεια να καθορίσει τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην απόφαση του Συμβουλίου. Ο Οργανισμός θα πρέπει να καταρτίσει ένα σχέδιο επιχειρήσεων μαζί με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα πρέπει να διευκολύνει την εκτέλεση της απόφασης του Συμβουλίου και του σχεδίου επιχειρήσεων τηρώντας μεταξύ άλλων τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Αν ένα κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί εντός 30 ημερών με την εν λόγω απόφαση του Συμβουλίου και δεν συνεργαστεί με τον Οργανισμό για την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπει η εν λόγω απόφαση, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κινήσει την ειδική διαδικασία του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 για την αντιμετώπιση έκτακτων περιπτώσεων που θέτουν σε κίνδυνο την όλη λειτουργία του χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα του χώρου.

(58)

Το μόνιμο σώμα θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερις κατηγορίες επιχειρησιακού προσωπικού, δηλαδή μόνιμους υπαλλήλους του Οργανισμού, προσωπικό που αποσπάται από τα κράτη μέλη στον Οργανισμό για μεγάλα χρονικά διαστήματα, προσωπικό που παρέχεται από τα κράτη μέλη για βραχυπρόθεσμες αποστολές και προσωπικό που αποτελεί τμήμα της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης για ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα. Το μόνιμο σώμα αποτελείται από συνοριοφύλακες, συνοδούς επιστροφής, ειδικούς επί θεμάτων επιστροφής και άλλους και αναπτύσσεται σε ομάδες. Το πραγματικό μέγεθος ανάπτυξης του επιχειρησιακού προσωπικού που αποσπάται από το μόνιμο σώμα θα πρέπει να εξαρτάται από τις επιχειρησιακές ανάγκες.

(59)

Το μόνιμο σώμα που αναπτύσσεται ως μέλη των ομάδων θα πρέπει να έχει όλες τις απαραίτητες εξουσίες για την εκτέλεση καθηκόντων ελέγχου των συνόρων και επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων που απαιτούν τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ορίζονται στη σχετική εθνική νομοθεσία ή στο παρόντα κανονισμό. Κατά την άσκηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από το μόνιμο και λοιπό προσωπικό του, ο Οργανισμός φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί.

(60)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεισφέρουν στο μόνιμο σώμα σύμφωνα με το παράρτημα II για μακροπρόθεσμες αποσπάσεις και το παράρτημα III για βραχυπρόθεσμη τοποθέτηση. Οι επιμέρους συνεισφορές των κρατών μελών θα πρέπει να καθοριστούν βάσει της κλείδας κατανομής που συμφωνήθηκε στις διαπραγματεύσεις του 2016 στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 για τους σκοπούς της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης και αναφέρονται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού. Η εν λόγω κλείδα κατανομής θα πρέπει να προσαρμοστεί αναλογικά στο μέγεθος του μόνιμου σώματος. Οι συνεισφορές αυτές θα πρέπει να προσδιοριστούν επίσης με τρόπο αναλογικό για τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν.

(61)

Κατά την επιλογή των αριθμών και προφίλ του προσωπικού που πρέπει να αναγράφονται στην προβλεπόμενη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να εφαρμόζει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας σε σχέση με τις εθνικές ικανότητες των κρατών μελών.

(62)

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα για βραχυπρόθεσμες αποστολές μελών του μόνιμου σώματος και για τη διάθεση τεχνικού εξοπλισμού συγχρηματοδοτούμενου στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας ή άλλου ειδικού ενωσιακού κονδυλίου, θα πρέπει να συμφωνείται μεταξύ του κάθε κράτους μέλους και του Οργανισμού με ετήσιες διμερείς διαπραγματεύσεις, όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες και η αναλογικότητα. Όταν ζητεί εθνικές συνεισφορές στο μόνιμο σώμα, ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει γενικά να εφαρμόζει την αναλογικότητα και την ίση μεταχείριση των κρατών μελών, ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις όπου η εκτέλεση των εθνικών καθηκόντων σε ένα κράτος μέλος επηρεάζεται σημαντικά επειδή έχει ζητηθεί η ανάπτυξη της ετήσιας συνεισφοράς του κράτους μέλους σε μια συγκεκριμένη τετράμηνη περίοδο. Θα πρέπει επίσης να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους περί τις περιόδους αποστολής σε μη συνεχόμενες περιόδους. Ως προς τις βραχυπρόθεσμες αποστολές από το μόνιμο σώμα, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να μπορούν να εκπληρώσουν αθροιστικά τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη βραχυπρόθεσμη αποστολή, με αποστολές περισσότερων μελών προσωπικού ή με αποστολές προσωπικού για διαστήματα άνω των τεσσάρων μηνών, ανάλογα με το σχεδιασμό που συμφωνείται κατά τις ετήσιες διμερείς διαπραγματεύσεις.

(63)

Με την επιφύλαξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης του σχεδίου επιχειρήσεων για τις θαλάσσιες επιχειρήσεις, ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει στα συμμετέχοντα κράτη μέλη το ταχύτερο δυνατόν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την αρμόδια δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο, ειδικά σε ό,τι αφορά τις εξουσίες των κυβερνητών των πλοίων και των αεροσκαφών, τις προϋποθέσεις για τη χρήση βίας και την επιβολή μέτρων περιορισμού ή στέρησης της ελευθερίας.

(64)

Η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων για τη διασφάλιση των συνεισφορών των κρατών μελών στο μόνιμο σώμα θα πρέπει να υποστηρίζεται από σύστημα χρηματοδοτικής στήριξης. Για τον σκοπό αυτό, σκόπιμο είναι να εξουσιοδοτηθεί ο Οργανισμός να επιχορηγεί τα κράτη μέλη, χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τη μορφή «χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες», με την επιφύλαξη της τήρησης των όρων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11). Η χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα πρόσληψης και εκπαίδευσης επιπλέον προσωπικού ώστε να έχουν την απαραίτητη ευελιξία για να συμμορφώνονται με την υποχρεωτική συνεισφορά προς το μόνιμο σώμα. Το σύστημα χρηματοδοτικής στήριξης θα πρέπει να συνυπολογίζει έναν επαρκή χρόνο για την πρόσληψη και εκπαίδευση, επομένως θα πρέπει να βασίζεται στον κανόνα του Ν+2. Το ειδικό χρηματοδοτικό σύστημα θα πρέπει να επιτύχει κατάλληλη ισορροπία μεταξύ του κινδύνου παρατυπιών και απάτης και του κόστους ελέγχου. Ο παρών κανονισμός ορίζει τις βασικές προϋποθέσεις από τις οποίες εξαρτάται η χρηματοδοτική στήριξη, δηλαδή την πρόσληψη και την εκπαίδευση επαρκούς αριθμού συνοριοφυλάκων ή άλλων ειδικών που θα αντιστοιχεί στον αριθμό των υπαλλήλων που αποσπάστηκαν στον Οργανισμό μακροπρόθεσμα ή αυτών που αναπτύχθηκαν κατά τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του οργανισμού για συνεχόμενα ή μη συνεχόμενα διαστήματα τουλάχιστον τεσσάρων μηνών ή σε κατ’ αναλογία βάση, για αποστολές για συνεχόμενα ή μη συνεχόμενα διαστήματα μικρότερα των τεσσάρων μηνών. Λόγω της έλλειψης συναφών και συγκρίσιμων δεδομένων για τις πραγματικές δαπάνες στα κράτη μέλη, η ανάπτυξη ενός κοστοστρεφούς χρηματοδοτικού συστήματος θα ήταν εξαιρετικά περίπλοκη και δεν θα κάλυπτε την ανάγκη για ένα απλό, ταχύ, αποτελεσματικό και αποδοτικό χρηματοδοτικό σύστημα. Για τον καθορισμό του ποσού της εν λόγω χρηματοδότησης προς τα διάφορα κράτη μέλη, σκόπιμο είναι να χρησιμοποιείται ως ποσό αναφοράς ο ετήσιος μισθός των συμβασιούχων της ομάδας καθηκόντων III, βαθμός 8, κλιμάκιο 1 των οργάνων της Ένωσης, τροποποιούμενος με διορθωτικό συντελεστή ανά κράτος μέλος, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της ίσης μεταχείρισης. Κατά την υλοποίηση της χρηματοδοτικής στήριξης αυτής, ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις αρχές της συγχρηματοδότησης και της μη διπλής χρηματοδότησης.

(65)

Προς ελάφρυνση της πιθανής επιβάρυνσης των εθνικών υπηρεσιών που ασχολούνται με την πρόσληψη μόνιμου και λοιπού προσωπικού για το μόνιμο σώμα, θα πρέπει να παρέχεται υποστήριξη στις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών για να καλύψουν το κόστος κατάρτισης νέου προσωπικού που αντικαθιστά το απερχόμενο.

(66)

Ενόψει της ανάπτυξης του μόνιμου σώματος στο έδαφος τρίτων χωρών, ο Οργανισμός θα πρέπει να αναπτύξει την ικανότητα για δικές του δομές διοίκησης και ελέγχου καθώς και μια διαδικασία για να διασφαλιστεί ότι τα μέλη των ομάδων έχουν την αστική και ποινική ευθύνη.

(67)

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική αποστολή ομάδων από το μόνιμο σώμα από την 1η Ιανουαρίου 2021, θα πρέπει να ληφθούν και να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό ορισμένες αποφάσεις και μέτρα εφαρμογής. Συνεπώς, ο Οργανισμός θα πρέπει να ξεκινήσει, μαζί με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, την προπαρασκευή των ανωτέρω αποφάσεων και μέτρων εφαρμογής, προς έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο. Η εν λόγω προπαρασκευαστική διαδικασία θα πρέπει να περιλαμβάνει τις σχετικές προσλήψεις από τον Οργανισμό και τα κράτη μέλη, όπως αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό.

(68)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της παρεχόμενης στήριξης στις επιχειρησιακές δραστηριότητες που οργανώνει ο Οργανισμός, ωστόσο, θα πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν όλες οι αποστολές προσωπικού, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 και σύμφωνα με τις ετήσιες διμερείς διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2019. Για τον σκοπό αυτό, οι σχετικές διατάξεις στον εν λόγω κανονισμό θα πρέπει να καταργηθούν με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021.

(69)

Το εργατικό δυναμικό του Οργανισμού θα πρέπει να αποτελείται από προσωπικό που εκτελεί καθήκοντα ειδικά για τον Οργανισμό, είτε στην έδρα του Οργανισμού είτε ως μέρος του μόνιμου σώματος. Το μόνιμο σώμα, ως τμήμα του μονίμου προσωπικού, θα πρέπει βασικά να αναπτύσσεται ως μέλη των ομάδων. Μόνο ένας περιορισμένος και σαφώς ορισμένος αριθμός μόνιμου προσωπικού θα πρέπει να μπορεί να προσληφθεί για την εκτέλεση υποστηρικτικών λειτουργιών με σκοπό τη δημιουργία του μόνιμου σώματος, ιδίως στην έδρα του Οργανισμού.

(70)

Για την αντιμετώπιση των μόνιμων κενών στην εθελοντική συνένωση πόρων τεχνικού εξοπλισμού από τα κράτη μέλη, ιδίως σε ό,τι αφορά τους μεγάλης κλίμακας πόρους, ο Οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει τον δικό του απαραίτητο εξοπλισμό που θα αναπτύσσεται σε κοινές επιχειρήσεις ή ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα ή σε οποιεσδήποτε άλλες επιχειρησιακές δραστηριότητες. Οι εν λόγω πόροι θα πρέπει να εγκρίνονται από τα κράτη μέλη ως ανήκοντες σε κρατική υπηρεσία. Παρότι ο Οργανισμός έχει από το 2011 τη νομική δυνατότητα να αγοράζει ή να μισθώνει τον δικό του τεχνικό εξοπλισμό, η δυνατότητα αυτή περιορίστηκε σημαντικά από την έλλειψη δημοσιονομικών πιστώσεων.

(71)

Έτσι, για να ανταποκριθεί στο επίπεδο των φιλοδοξιών που αποτέλεσαν τη βάση για τη σύσταση του μόνιμου σώματος, η Επιτροπή διέθεσε στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 ένα σημαντικό κονδύλιο για να δώσει στον Οργανισμό τη δυνατότητα να αποκτά, να συντηρεί και να χρησιμοποιεί τους εναέριους, θαλάσσιους και χερσαίους πόρους απαραίτητους για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του. Παρότι η απόκτηση των απαραίτητων πόρων μπορεί να αποβεί χρονοβόρα, ιδίως σε ό,τι αφορά τους μεγάλης κλίμακας πόρους, ο ίδιος εξοπλισμός του Οργανισμού αναμένεται να λειτουργήσει τελικά ως ο στυλοβάτης των επιχειρησιακών αποστολών, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα ζητείται πρόσθετη εισφορά από τα κράτη μέλη. Τη λειτουργία του εξοπλισμού του Οργανισμού θα πρέπει να την αναλαμβάνουν κατά κύριο λόγο τα τεχνικά πληρώματα του Οργανισμού ως τμήματα του μόνιμου σώματος. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των προτεινόμενων οικονομικών πόρων, η απόκτηση των απαραίτητων στοιχείων ενεργητικού θα πρέπει να βασιστεί σε μια πολυετή στρατηγική που θα αποφασιστεί το συντομότερο δυνατόν από το διοικητικό συμβούλιο. Είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Οργανισμού μέσω των μελλοντικών πολυετών δημοσιονομικών πλαισίων και να διατηρηθεί συνολικά η ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων.

(72)

Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση του υφισταμένου ανθρωπίνου και τεχνικού δυναμικού, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

(73)

Η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη νέων ικανοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πρέπει να συντονιστεί μεταξύ των κρατών μελών και του Οργανισμού σύμφωνα με τον κύκλο της πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, λαμβανομένης υπόψη της μεγάλης διάρκειας ορισμένων διαδικασιών. Αυτό περιλαμβάνει την πρόσληψη και εκπαίδευση νέων συνοριοφυλάκων, οι οποίοι στη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους θα μπορούν να υπηρετήσουν τόσο στα κράτη μέλη όσο και στο μόνιμο σώμα, την απόκτηση, συντήρηση και διάθεση εξοπλισμού, για τον οποίο θα πρέπει να αναζητηθούν δυνατότητες διαλειτουργικότητας και οικονομιών κλίμακας και την ανάπτυξη νέου εξοπλισμού και συναφών τεχνολογιών, μεταξύ άλλων και μέσω της έρευνας.

(74)

Ο χάρτης πορείας για την ανάπτυξη ικανοτήτων θα πρέπει να συνδυάζει τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων των κρατών μελών και τον πολυετή σχεδιασμό των πόρων του Οργανισμού με σκοπό τη βελτιστοποίηση των μακροχρόνιων επενδύσεων, για την καλύτερη δυνατή προστασία των εξωτερικών συνόρων.

(75)

Με δεδομένη την ενισχυμένη εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, τη σύσταση του μόνιμου σώματος και την ενισχυμένη παρουσία του επιτόπου στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και την αυξημένη εμπλοκή του στον τομέα της επιστροφής, ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συστήνει, σε περιοχές κοντά στις σημαντικές επιχειρησιακές του δραστηριότητες για όσο οι δραστηριότητες αυτές διαρκούν, τοπικά γραφεία για να ενεργούν ως διεπαφή ανάμεσα στον Οργανισμό και το κράτος μέλος υποδοχής, να εκτελούν καθήκοντα συντονισμού και υλικοτεχνικής υποστήριξης και στήριξης και να διευκολύνουν τη συνεργασία του Οργανισμού με το κράτος μέλος υποδοχής.

(76)

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η διυπηρεσιακή συνεργασία αποτελεί τμήμα της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με όλους τους αρμόδιους φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς της Ένωσης, και ιδίως με την Ευρωπόλ και την EASO. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να γίνεται σε επίπεδο κεντρικών γραφείων, σε επίπεδο περιοχής επιχειρήσεων και, όποτε χρειάζεται, σε επίπεδο τοπικών γραφείων.

(77)

Ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη, ιδίως οι Ακαδημίες τους, θα πρέπει να συνεργάζονται στενά στην εκπαίδευση του μονίμου προσωπικού, διασφαλίζοντας ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι εναρμοσμένα, και αναπτύσσουν τις κοινές αξίες που κατοχυρώνουν οι συνθήκες. Ο Οργανισμός θα πρέπει, με την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου, να μπορεί να ιδρύσει εκπαιδευτικό κέντρο που θα διευκολύνει ακόμα περισσότερο την εισαγωγή κοινής ευρωπαϊκής κουλτούρας στην παρεχόμενη εκπαίδευση.

(78)

Ο Οργανισμός θα πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω κοινά υποχρεωτικά μαθήματα και κατάλληλα εργαλεία κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης συνόρων και επιστροφής, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής κατάρτισης σε θέματα προστασίας ευάλωτων ατόμων, όπως παιδιών. Θα πρέπει επίσης να παρέχει πρόσθετη κατάρτιση και σεμινάρια ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, μεταξύ άλλων και στους υπαλλήλους των αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών. Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει στο προσωπικό του μόνιμου σώματος ειδική εκπαίδευση σε σχέση με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους. Αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει και κατάρτιση πάνω στο σχετικό ενωσιακό και διεθνές δίκαιο και στα θεμελιώδη δικαιώματα. Ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει την άδεια να οργανώνει δραστηριότητες κατάρτισης σε συνεργασία με κράτη μέλη και τρίτες χώρες στην επικράτειά τους.

(79)

Η επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή διαμονής στα κράτη μέλη, σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12), αποτελεί βασικό στοιχείο των συνολικών προσπαθειών που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ζήτημα δημοσίου συμφέροντος.

(80)

Ο Οργανισμός θα πρέπει να επισπεύσει τη βοήθειά του προς τα κράτη μέλη για την επιστροφή των υπηκόων τρίτων χωρών, με την επιφύλαξη της ενωσιακής πολιτικής σε θέματα επιστροφής και της οδηγίας 2008/115/ΕΚ. Ειδικότερα, ο Οργανισμός θα πρέπει να συντονίζει και να οργανώνει τις επιχειρήσεις επιστροφής από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και να οργανώνει και να διεξάγει επεμβάσεις επιστροφής, ώστε να ενισχύει τα συστήματα επιστροφής των κρατών μελών που ζητούν αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή για να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους να επιστρέφουν τους υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία.

(81)

Ο Οργανισμός θα πρέπει, με πλήρη σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα και με την επιφύλαξη της ευθύνης των κρατών μελών για την έκδοση αποφάσεων επιστροφής, να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα κράτη μέλη για τη διαδικασία επιστροφής, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης υπηκόων τρίτων χωρών και άλλων δραστηριοτήτων των κρατών μελών πριν από την επιστροφή ή σχετικών με την επιστροφή. Επιπλέον, ο Οργανισμός θα πρέπει να συνδράμει τα κράτη μέλη στην απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων για την επιστροφή, σε συνεργασία με τις αρχές των οικείων τρίτων χωρών.

(82)

Ο Οργανισμός θα πρέπει, με τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, να επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης να επισκέπτεται επιχειρήσεις επιστροφής εκτελούμενες από αυτόν, στο πλαίσιο του μηχανισμού παρακολούθησης που τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν δημιουργήσει βάσει της Ευρωπαϊκής σύμβασης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας.

(83)

Η συνδρομή προς τα κράτη μέλη για να εκτελούν διαδικασίες επιστροφής θα πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή πρακτικών πληροφοριών, σχετικά με τις τρίτες χώρες επιστροφής, χρήσιμων για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, όπως παροχή στοιχείων επικοινωνίας ή άλλων υλικοτεχνικών πληροφοριών, αναγκαίων για την ομαλή και αξιοπρεπή διενέργεια των επιχειρήσεων επιστροφής. Η συνδρομή θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τη λειτουργία και τη διατήρηση μιας πλατφόρμας για την ανταλλαγή των δεδομένων και πληροφοριών που χρειάζεται ο Οργανισμός για να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η πλατφόρμα αυτή θα πρέπει να διαθέτει επικοινωνιακή υποδομή που να επιτρέπει την αυτοματοποιημένη διαβίβαση στατιστικών δεδομένων από τα συστήματα διαχείρισης της επιστροφής των κρατών μελών.

(84)

Η πιθανή ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας δεν απαλλάσσει τον Οργανισμό ή τα κράτη μέλη από τις υποχρεώσεις ή ευθύνες τους που απορρέουν από το ενωσιακό ή το διεθνές δίκαιο, ιδίως ως προς την τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης και την απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης.

(85)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν δυνατότητα συνεργασίας σε επιχειρησιακό επίπεδο με άλλα κράτη μέλη και/ή τρίτες χώρες στα εξωτερικά σύνορα, μεταξύ άλλων σχετικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις με σκοπό την επιβολή του νόμου, στον βαθμό που η συνεργασία αυτή συνάδει με τις δράσεις του Οργανισμού.

(86)

Ο Οργανισμός θα πρέπει να βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς, υπηρεσίες και φορείς της Ένωσης, όπως η Ευρωπόλ, η EASO, ο EMSA, το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Οργανισμός Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο διαχειριστής δικτύου για το EATMN, ούτως ώστε να γίνεται η βέλτιστη δυνατή χρήση των υφισταμένων πληροφοριών, ικανοτήτων και συστημάτων που ήδη διατίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το Copernicus, το ενωσιακό πρόγραμμα γεωσκόπησης και παρακολούθησης της Γης.

(87)

Η συνεργασία με τρίτες χώρες αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων. Θα πρέπει να συμβάλλει στην προώθηση των ευρωπαϊκών προτύπων διαχείρισης των συνόρων και επιστροφής, στην ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάλυση κινδύνου και να διευκολύνει την εκτέλεση των επιστροφών, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους και τη στήριξη των τρίτων χωρών στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του μόνιμου σώματος όποτε η στήριξη αυτή είναι απαραίτητη για την προστασία των εξωτερικών συνόρων και την αποτελεσματική διαχείριση της μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης.

(88)

Εάν η Επιτροπή συστήσει στο Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή να διαπραγματευθεί με τρίτη χώρα μια συμφωνία περί καθεστώτος, θα πρέπει να αξιολογήσει την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στους τομείς που θα καλύπτονται από τη συμφωνία περί καθεστώτος στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα και να ενημερώσει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(89)

Η συνεργασία με τρίτες χώρες θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει τη συνέπεια μεταξύ της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων και άλλων ενωσιακών πολιτικών στον τομέα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης και ιδίως την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Η Επιτροπή θα πρέπει να επικουρείται από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να ισχύει ιδίως για τις δραστηριότητες εκείνες του Οργανισμού που διεξάγονται στο έδαφος τρίτων χωρών ή στις οποίες εμπλέκονται υπάλληλοι τρίτων χωρών σε τομείς όπως η ανάλυση κινδύνου, ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή επιχειρήσεων, η κατάρτιση, η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία.

(90)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο EUROSUR είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένες και επικαιροποιημένες, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση σε τρίτες χώρες, ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεργάζεται με τις αρχές τρίτων χωρών είτε στο πλαίσιο διμερών και πολυμερών συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών δικτύων, είτε μέσω συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και των σχετικών αρχών των τρίτων χωρών. Για τους σκοπούς αυτούς, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και οι αντιπροσωπείες και τα γραφεία της Ένωσης θα πρέπει να παρέχουν κάθε πληροφορία που ενδέχεται να ενδιαφέρει το EUROSUR.

(91)

Ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει διατάξεις για τη συνεργασία με τρίτες χώρες, διότι η καλά συγκροτημένη και σταθερή ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία με τις χώρες αυτές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των γειτονικών τρίτων χωρών, είναι σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων. Είναι σημαντικό, κάθε ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών να διεξάγεται με πλήρη συμμόρφωση προς τα θεμελιώδη δικαιώματα.

(92)

Η παροχή συνδρομής σε τρίτες χώρες θα πρέπει να συμπληρώνει τη στήριξη που παρέχει ο Οργανισμός στα κράτη μέλη για την εφαρμογή ενωσιακών μέτρων που αφορούν την υλοποίηση της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων.

(93)

Οι διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες που κράτη μέλη συνάπτουν με τρίτες χώρες στους τομείς που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων θα πρέπει να μπορούν να περιέχουν ευαίσθητες για την ασφάλεια πληροφορίες. Όποτε της κοινοποιούνται τέτοιες πληροφορίες, η Επιτροπή οφείλει να τις χειρίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας.

(94)

Προκειμένου να διαμορφωθεί ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης και ανάλυση κινδύνου σε μια προσυνοριακή περιοχή, ο Οργανισμός και τα εθνικά κέντρα συντονισμού θα πρέπει να συλλέγουν πληροφορίες και να συντονίζονται με τους αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης που έχουν τοποθετηθεί σε τρίτες χώρες από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή, τον Οργανισμό ή άλλους θεσμούς, υπηρεσίες και οργανισμούς της Ένωσης.

(95)

Το σύστημα του επιγραμμικού μητρώου γνησίων και πλαστών εγγράφων («FADO») θεσπίστηκε με την κοινή δράση 98/700/ΔΕΥ του Συμβουλίου (13) εντός της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου και παρέχει στις αρχές των κρατών μελών πρόσβαση ώστε να έχουν στη διάθεσή τους πληροφορίες για τις εντοπισθείσες νέες μεθόδους παραποίησης και για τα νέα γνήσια έγγραφα που κυκλοφορούν.

(96)

Στα συμπεράσματά του της 27ης Μαρτίου 2017 το Συμβούλιο ανέφερε ότι η διαχείριση του συστήματος FADO είναι παρωχημένη και ότι απαιτείται αλλαγή της νομικής του βάσης προκειμένου αυτό να συνεχίσει να πληροί τις απαιτήσεις των πολιτικών στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Το Συμβούλιο επισήμανε επίσης ότι στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν συνέργειες χάρη στην εμπειρογνωσία του Οργανισμού ως προς τις απάτες με τα έγγραφα και χάρη στο μέχρι σήμερα έργο του Οργανισμού στο πεδίο αυτό. Ο Οργανισμός θα προορίζεται επομένως να αναλάβει από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου τη διοίκηση καθώς και την επιχειρησιακή και τεχνική διαχείριση του συστήματος FADO ευθύς μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν τη σχετική νομική πράξη για το σύστημα FADO και την κατάργηση της κοινής δράσης 98/700/ΔΕΥ.

(97)

Πριν από την έκδοση της σχετικής νομικής πράξης για το σύστημα FADO, είναι επιθυμητό να διασφαλιστεί ότι το σύστημα αυτό θα είναι πλήρως λειτουργικό μέχρι την πραγματική μεταφορά αρμοδιότητας και τη διαβίβαση των υφιστάμενων δεδομένων στο νέο σύστημα. Η κυριότητα των υφιστάμενων δεδομένων θα πρέπει στη συνέχεια να μεταβιβαστεί στον Οργανισμό.

(98)

Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Οργανισμό στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14).

(99)

Τυχόν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15) ή την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16), κατά περίπτωση.

(100)

Στο πλαίσιο της επιστροφής, είναι σύνηθες οι υπήκοοι τρίτων χωρών να μη διαθέτουν έγγραφα ταυτοποίησης ή να μη συνεργάζονται στην εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, παρακρατώντας πληροφορίες ή παρέχοντας ανακριβή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Δεδομένης της ιδιαίτερης πολιτικής ανάγκης για αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες επιστροφής, πρέπει να μπορεί ο Οργανισμός να περιορίζει ορισμένα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, ώστε τυχόν κατάχρηση τέτοιων δικαιωμάτων να μην παρακωλύει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής και την επιτυχή επιβολή των αποφάσεων επιστροφής από τα κράτη μέλη, ούτε και να εμποδίζει τον Οργανισμό να εκτελέσει τα καθήκοντά του αποτελεσματικά. Ιδίως η άσκηση του δικαιώματος επιβολής περιορισμών στην επεξεργασία μπορεί να καθυστερήσει και να παρακωλύσει σημαντικά την εκτέλεση επιχειρήσεων επιστροφής. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις το δικαίωμα πρόσβασης από υπήκοο τρίτης χώρας των δεδομένων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο μια επιχείρηση επιστροφής, λόγω αυξημένου κινδύνου διαφυγής εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας μάθει ότι ο Οργανισμός επεξεργάζεται τα δεδομένα του στο πλαίσιο σχεδιαζόμενης επιχείρησης επιστροφής. Το δικαίωμα διόρθωσης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο, ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας να παραπλανήσει τις αρχές παρέχοντας ανακριβή δεδομένα. Προκειμένου να μπορεί ο Οργανισμός να περιορίζει ορισμένα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, θα πρέπει να μπορεί να εκδίδει εσωτερικούς κανόνες σχετικά με τους περιορισμούς αυτούς.

(101)

Για να εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του στον τομέα της επιστροφής, μεταξύ άλλων και με την παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη για την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής και την επιτυχή επιβολή των αποφάσεων επιστροφής, καθώς και προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων επιστροφής, ο Οργανισμός ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσει σε τρίτες χώρες δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επιστρεφόντων. Οι τρίτες χώρες επιστροφής συχνά δεν αποτελούν αντικείμενο αποφάσεων επάρκειας εκδιδόμενων από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ή σύμφωνα με το άρθρο 36 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, και συχνά δεν έχουν συνάψει ή δεν προτίθενται να συνάψουν συμφωνία επανεισδοχής με την Ένωση ή δεν παρέχουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κατάλληλες εγγυήσεις κατά την έννοια του άρθρου 48 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 ή κατά την έννοια των εθνικών διατάξεων υιοθέτησης του άρθρου 37 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680. Ωστόσο, παρά τις εκτενείς προσπάθειες της Ένωσης να συνεργαστεί με τις κυριότερες χώρες καταγωγής των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται σε υποχρέωση επιστροφής, δεν είναι πάντα εφικτό να εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω τρίτες χώρες εκπληρώνουν συστηματικά την υποχρέωση που βάσει του διεθνούς δικαίου υπέχουν να δέχονται την επιστροφή των υπηκόων τους. Οι συμφωνίες επανεισδοχής που έχουν συναφθεί ή είναι υπό διαπραγμάτευση από την Ένωση ή από τα κράτη μέλη και παρέχουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καλύπτουν λίγες μόνο από τις εν λόγω τρίτες χώρες. Εκεί όπου δεν υπάρχουν ακόμη τέτοιες συμφωνίες, ο Οργανισμός θα πρέπει να διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, προς διευκόλυνση των ενωσιακών επιχειρήσεων επιστροφής, εφόσον η διαβίβαση είναι αναγκαία για σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, με την προϋπόθεση ότι οι πληρούνται όροι που προβλέπονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1στοιχείο δ), του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

(102)

Τυχόν διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη σε τρίτες χώρες θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία (ΕΕ) 2016/680, κατά περίπτωση. Ελλείψει συμφωνιών επανεισδοχής και κατά παρέκκλιση από την απαίτηση να έχουν εγκριθεί αποφάσεις επάρκειας ή κατάλληλες διασφαλίσεις, θα πρέπει να είναι δυνατόν στα κράτη μέλη να διαβιβάσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αρχές τρίτων χωρών για τους σκοπούς της εφαρμογής της ενωσιακής πολιτικής επιστροφών. Θα πρέπει να είναι δυνατή η χρήση της παρέκκλισης για συγκεκριμένες καταστάσεις που προβλέπεται στο άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και στο άρθρο 38 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, κατά περίπτωση, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα εν λόγω άρθρα.

(103)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τα άρθρα 2 και 6 ΣΕΕ και από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης»), ιδίως τον σεβασμό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στη ζωή, την απαγόρευση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης, την απαγόρευση της εμπορίας ανθρώπων, το δικαίωμα της ελευθερίας και της ασφάλειας, το δικαίωμα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα της πρόσβασης σε έγγραφα, το δικαίωμα ασύλου και προστασίας σε περιπτώσεις απομάκρυνσης, απέλασης και έκδοσης, τη μη επαναπροώθηση, την απαγόρευση των διακρίσεων και τα δικαιώματα του παιδιού.

(104)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει έναν μηχανισμό υποβολής καταγγελιών για τον Οργανισμό, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού. Χρειάζεται ένας διοικητικός μηχανισμός διά του οποίου ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων θα έχει την ευθύνη για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών που λαμβάνει ο Οργανισμός σύμφωνα με το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να εξετάζει το παραδεκτό των καταγγελιών, να καταχωρίζει τις καταγγελίες που γίνονται παραδεκτές, να διαβιβάζει τις καταχωρισμένες καταγγελίες στον εκτελεστικό διευθυντή, να διαβιβάζει τις καταγγελίες που αφορούν τα μέλη των ομάδων στο κράτος μέλος καταγωγής και να καταχωρίζει τις επακόλουθες ενέργειες του Οργανισμού ή του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Ο μηχανισμός θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός και να εξασφαλίζει ότι δίνεται η δέουσα συνέχεια στις καταγγελίες. Ο μηχανισμός θα πρέπει να μην επηρεάζει την πρόσβαση σε διοικητικά και ένδικα μέσα και να μην αποτελεί προϋπόθεση για την προσφυγή σε αυτά τα μέσα. Οι ποινικές έρευνες θα πρέπει να διεξάγονται από τα κράτη μέλη. Για μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, ο Οργανισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεσή του πληροφορίες σχετικά με τον μηχανισμό υποβολής καταγγελιών. Η έκθεση θα πρέπει να αναφέρει, συγκεκριμένα, τον αριθμό των καταγγελιών που έλαβε, τους τύπους παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τις επιχειρήσεις κατά τις οποίες σημειώθηκαν και, όπου αυτό είναι δυνατό, τα επακόλουθα μέτρα που έλαβαν ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού. Στον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων παρέχονται οι αναγκαίοι πόροι και προσωπικό για να μπορεί να ασκεί αποτελεσματικά όλα τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Το προσωπικό που παρέχεται στον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων διαθέτει τα προσόντα και την αρχαιότητα που αντιστοιχούν στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων και των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού.

(105)

Ο Οργανισμός θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος όσον αφορά τα τεχνικά και επιχειρησιακά θέματα και να έχει νομική, διοικητική και οικονομική αυτονομία. Για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο και σκόπιμο να αποτελεί ενωσιακό φορέα με νομική προσωπικότητα, ο οποίος να ασκεί τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που του ανατίθενται βάσει του παρόντος κανονισμού.

(106)

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπροσωπούνται σε ένα διοικητικό συμβούλιο, για να ασκούν πολιτική εποπτεία επί του Οργανισμού. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να αποτελείται από τους επιχειρησιακούς προϊσταμένους των εθνικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για διαχείριση συνοριοφυλακής ή από τους αντιπροσώπους τους. Τα μέρη που εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες να περιορίσουν τις εναλλαγές των αντιπροσώπων τους, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια των εργασιών του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Οργανισμού, τον έλεγχο της εκτέλεσής του, τη θέσπιση κατάλληλων δημοσιονομικών κανόνων, την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών για τη λήψη αποφάσεων από τον Οργανισμό και τον διορισμό του εκτελεστικού του διευθυντή και τριών αναπληρωτών εκτελεστικών διευθυντών, σε κάθε έναν εκ των οποίων θα πρέπει να ανατεθούν αρμοδιότητες σε ορισμένο τομέα αρμοδιοτήτων του Οργανισμού, όπως η διοίκηση του μόνιμου σώματος, η εποπτεία των καθηκόντων του Οργανισμού όσον αφορά την επιστροφή ή η διαχείριση της εμπλοκής του Οργανισμού στα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας. Ο Οργανισμός θα πρέπει να διοικείται και να λειτουργεί βάσει των αρχών της κοινής προσέγγισης για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης, που εγκρίθηκαν στις 19 Ιουλίου 2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(107)

Λόγω της εμπλοκής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα θέματα που ρυθμίζει ο παρών κανονισμός, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να μπορεί να καλεί και έναν εμπειρογνώμονα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παρίσταται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

(108)

Κάθε έτος το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να καταρτίζει ένα ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού. Κατά την κατάρτιση του εν λόγω εγγράφου, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να συνεκτιμά τις συστάσεις της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους πόρους των αποκεντρωμένων οργανισμών.

(109)

Για να εξασφαλιστεί η αυτονομία του Οργανισμού, ο Οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει αυτόνομο προϋπολογισμό με έσοδα που θα προέρχονται κυρίως από συνεισφορά της Ένωσης. Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού θα πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με την αρχή της βάσει επιδόσεων κατάρτισης, με συνυπολογισμό των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων των εργασιών του Οργανισμού. Για τη συνεισφορά της Ένωσης καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες επιχορηγήσεις που βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, θα πρέπει να εφαρμόζεται η δημοσιονομική διαδικασία της Ένωσης. Ο λογιστικός έλεγχος θα πρέπει να ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κρίνεται ανεπαρκής και η δημοσιονομική διαδικασία δεν επιτρέπει επαρκή ανταπόκριση σε ταχέως εξελισσόμενες καταστάσεις, θα πρέπει ο Οργανισμός να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει επιδοτήσεις από ταμεία της Ένωσης για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

(110)

Ο εκτελεστικός διευθυντής, υπό την ιδιότητά του ως διατάκτη, θα πρέπει σε τακτική βάση να αξιολογεί τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Οργανισμού σε τακτική βάση και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα μετριασμού σύμφωνα με το δημοσιονομικό πλαίσιο που ισχύει για τον Οργανισμό και να ενημερώνει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο.

(111)

Ο Οργανισμός αναμένεται να αντιμετωπίσει δύσκολες περιστάσεις κατά τα ερχόμενα έτη για να καλύψει ασυνήθιστες ανάγκες ως προς την πρόσληψη και διατήρηση εξειδικευμένου προσωπικού από όσο το δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική βάση.

(112)

Στο πνεύμα της κοινής ευθύνης, θα πρέπει ο Οργανισμός να απαιτεί από το προσωπικό που απασχολεί, και ιδίως από το μόνιμο προσωπικό του μόνιμου σώματος, συμπεριλαμβανομένου του μόνιμου και λοιπού προσωπικού που αποσπάται σε επιχειρησιακές δραστηριότητες, να διαθέτει το ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και επαγγελματισμού με το προσωπικό που έχει αποσπαστεί ή απασχολείται από τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός θα πρέπει, να ελέγχει και να αξιολογεί, κατά πόσον η συμπεριφορά του μόνιμου και λοιπού προσωπικού είναι η αρμόζουσα στις επιχειρησιακές δραστηριότητες που αφορούν τον έλεγχο των συνόρων και τις επιστροφές.

(113)

Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17) θα πρέπει να εφαρμόζεται άνευ περιορισμών όσον αφορά τον Οργανισμό, ο οποίος θα πρέπει να προσχωρήσει στη διοργανική συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (18).

(114)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου (19), η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) θα πρέπει να μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και άλλων αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (20).

(115)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (21) θα πρέπει να εφαρμόζεται στον Οργανισμό. Ο Οργανισμός θα πρέπει να λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια όσον αφορά τις δραστηριότητές του, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου των επιχειρήσεών του. Θα πρέπει να δημοσιοποιεί τις πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητές του. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει την άμεση παροχή πληροφοριών στο κοινό και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με το έργο του.

(116)

Ο Οργανισμός θα πρέπει ακόμη να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή όσο το δυνατόν εκτενέστερες εκθέσεις για τις δραστηριότητές του.

(117)

Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει μια αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει επίσης να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την ελκυστικότητα του Οργανισμού ως εργοδότη για την πρόσληψη μόνιμου και λοιπού προσωπικού με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των υποψηφίων και της γεωγραφικής ισορροπίας.

(118)

Εξωτερικά σύνορα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού είναι εκείνα στα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του τίτλου II του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, που σημαίνει ότι περιλαμβάνονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών του Σένγκεν σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 19 σχετικά με το κεκτημένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωματωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσαρτάται στη ΣΕΕ και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

(119)

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες συνθήκες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (22).

(120)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του χώρου Σένγκεν, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη ενεργούν κατά τρόπο ασυντόνιστο, αλλά μπορεί και όχι, με λόγω της απουσίας ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, οι σημαντικές μεταναστευτικές προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα, την ανάγκη να παρακολουθεί αποτελεσματικά τη διέλευση αυτών των συνόρων, και να συμβάλει σε ένα υψηλό επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ένωσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(121)

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας η οποία συνήφθη από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των εν λόγω χωρών με την υλοποίηση, εφαρμογή και περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (23), οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα του άρθρου 1 σημείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου (24). Η ρύθμιση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τις λεπτομέρειες της συμμετοχής αυτών των κρατών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (25) προβλέπει κανόνες για τη συμμετοχή των εν λόγω χωρών στις δραστηριότητες του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων και διατάξεων για τις χρηματοδοτικές συνεισφορές και το προσωπικό.

(122)

Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας που έχουν συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελβετική Συνομοσπονδία σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, εφαρμογή και ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (26), οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα του άρθρου 1 σημείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου (27).

(123)

Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (28), που εμπίπτει στον τομέα ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 1 σημείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2011/350/ΕΕ του Συμβουλίου (29).

(124)

Η ρύθμιση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, αφετέρου, σχετικά με τις λεπτομέρειες της συμμετοχής αυτών των κρατών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (30) προβλέπει κανόνες σχετικά με τη συμμετοχή των εν λόγω χωρών στο έργο του Οργανισμού, μεταξύ άλλων διατάξεις για τις χρηματοδοτικές συνεισφορές και το προσωπικό.

(125)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 για τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη ΣΕΕ και στη ΣΛΕΕ, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και, ως εκ τούτου, δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του. Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτημένο του Σένγκεν, η Δανία πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, να αποφασίσει σχετικά με τη μεταφορά του στο εθνικό της δίκαιο εντός έξι μηνών από τη στιγμή που το Συμβούλιο θα αποφασίσει επί του παρόντος κανονισμού.

(126)

Ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στις οποίες δεν συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου (31)· ως εκ τούτου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(127)

Ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στις οποίες δεν συμμετέχει η Ιρλανδία, σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου (32)· ως εκ τούτου, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(128)

Ο Οργανισμός θα πρέπει να διευκολύνει την οργάνωση συγκεκριμένων δράσεων κατά τις οποίες τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν την εμπειρογνωσία και τις εγκαταστάσεις που ενδεχομένως θελήσουν να προσφέρουν η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, υπό τους όρους που θα αποφασίζονται κατά περίπτωση από το διοικητικό συμβούλιο. Για τον σκοπό αυτό, μπορούν να καλούνται εκπρόσωποι της Ιρλανδίας στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο θα τους επιτρέπει να συμμετέχουν πλήρως στην προετοιμασία των εν λόγω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Οι εκπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να καλούνται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου έως την ημερομηνία κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 ΣΕΕ.

(129)

Αν και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στον παρόντα κανονισμό, του έχει χορηγηθεί η δυνατότητα συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, λαμβανομένης υπόψη της θέσης του ως κράτους μέλους. Εν όψει της υποβολής της κοινοποίησης από το Ηνωμένο Βασίλειο της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 50 ΣΕΕ, θα πρέπει να ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις ως προς την επιχειρησιακή συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο με βάση τον παρόντα κανονισμό έως την ημερομηνία κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 ΣΕΕ ή, εάν τεθεί σε ισχύ συμφωνία αποχώρησης συναφθείσα με το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 ΣΕΕ, η οποία διέπει τις ειδικές ρυθμίσεις.

(130)

Υφίσταται διαφωνία μεταξύ του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ως προς την οριοθέτηση των συνόρων του Γιβραλτάρ.

(131)

Η αναστολή της ισχύος του παρόντος κανονισμού στα σύνορα του Γιβραλτάρ δεν συνεπάγεται μεταβολή των αντίστοιχων θέσεων των ενδιαφερόμενων κρατών.

(132)

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (33) στις 7 Νοεμβρίου 2018 και εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις 30 Νοεμβρίου 2018.

(133)

Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην τροποποίηση και επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013. Δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις που πρόκειται να επέλθουν είναι ουσιαστικές ως προς τον αριθμό και τη φύση, οι ανωτέρω νομικές πράξεις θα πρέπει, για λόγους σαφήνειας, να καταργηθούν,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός ιδρύει Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση αυτών, με πλήρη συμμόρφωση προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της ενωσιακής πολιτικής σε θέματα επιστροφής.

Ο παρών κανονισμός αντιμετωπίζει τις μεταναστευτικές προκλήσεις και τις εν δυνάμει μελλοντικές προκλήσεις και απειλές στα εξωτερικά σύνορα. Διασφαλίζει την επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ένωσης, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και παράλληλη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων μέσα στην Ένωση. Συμβάλλει στον εντοπισμό, την πρόληψη και την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος στα εξωτερικά σύνορα.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«εξωτερικά σύνορα»: τα εξωτερικά σύνορα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 ·

2)

«συνοριακό σημείο διέλευσης»: το συνοριακό σημείο διέλευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 8) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399·

3)

«έλεγχος των συνόρων»: ο έλεγχος των συνόρων όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 10) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399·

4)

«συνοριακοί έλεγχοι»: οι συνοριακοί έλεγχοι όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 11) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399·

5)

«επιτήρηση των συνόρων»: η επιτήρηση των συνόρων όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 12) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399·

6)

«επιτήρηση των εναέριων συνόρων»: η επιτήρηση κάθε πτήσης επανδρωμένου ή μη επανδρωμένου αεροσκάφους και των επιβατών και/ή του φορτίου του η οποία γίνεται από ή προς τις επικράτειες των κρατών μελών και η οποία δεν είναι εσωτερική πτήση κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείου 3) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399·

7)

«επίγνωση κατάστασης»: η ικανότητα επιτήρησης, εντοπισμού, αναγνώρισης, παρακολούθησης και κατανόησης παράνομων διασυνοριακών δραστηριοτήτων προκειμένου να εξευρεθεί βάσιμη αιτιολόγηση για τη λήψη μέτρων αντίδρασης επί τη βάσει του συνδυασμού νέων και υφιστάμενων πληροφοριών, και για να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα μείωσης του αριθμού νεκρών μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα, κατά μήκος ή πλησίον των εξωτερικών συνόρων·

8)

«ικανότητα ανταπόκρισης»: η ικανότητα ανάληψης δράσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση παράνομων διασυνοριακών δραστηριοτήτων στα εξωτερικά σύνορα, κατά μήκος ή πλησίον των εξωτερικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των μέσων και των χρονοδιαγραμμάτων για επαρκή αντίδραση·

9)

«EUROSUR»: το πλαίσιο για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής·

10)

«εικόνα κατάστασης»: ένα σύνολο δεδομένων και πληροφοριών γεωαναφοράς σε σχεδόν πραγματικό χρόνο που λαμβάνονται από διαφορετικές αρχές, αισθητήρες, πλατφόρμες και άλλες πηγές και τα οποία διαβιβάζονται μέσω ασφαλών διαύλων επικοινωνίας και πληροφόρησης και μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία και επιλεκτική παρουσίαση και ανταλλαγή με άλλες αρμόδιες αρχές, για να επιτυγχάνεται επίγνωση κατάστασης και να υποστηρίζεται η ικανότητα ανταπόκρισης στα εξωτερικά σύνορα, κατά μήκος ή πλησίον των εξωτερικών συνόρων και στην προσυνοριακή περιοχή·

11)

«τμήμα εξωτερικών συνόρων»: το σύνολο ή μέρος των εξωτερικών συνόρων ενός κράτους μέλους, όπως αυτά καθορίζονται στο εθνικό δίκαιο ή προσδιορίζονται από το εθνικό κέντρο συντονισμού ή από οιαδήποτε άλλη αρμόδια εθνική αρχή·

12)

«διασυνοριακό έγκλημα»: οιοδήποτε σοβαρό έγκλημα με διασυνοριακή διάσταση το οποίο διαπράττεται ή επιχειρείται να διαπραχθεί στα εξωτερικά σύνορα, κατά μήκος ή πλησίον των εξωτερικών συνόρων·

13)

«προσυνοριακή περιοχή»: η γεωγραφική περιοχή που εκτείνεται πέρα από τα εξωτερικά σύνορα και που έχει ενδιαφέρον για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων με ανάλυση κινδύνου και επίγνωση κατάστασης·

14)

«συμβάν»: μια κατάσταση που σχετίζεται με την παράνομη μετανάστευση, το διασυνοριακό έγκλημα ή με κίνδυνο για τη ζωή των μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα, κατά μήκος ή πλησίον των εξωτερικών συνόρων·

15)

«μόνιμο και λοιπό προσωπικό»: το προσωπικό που απασχολείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης») και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ένωσης («ΚΛΠ»), όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου (34)·

16)

«επιχειρησιακό προσωπικό»: οι συνοριοφύλακες, οι συνοδοί επιστροφής, οι ειδικοί σε θέματα επιστροφής και λοιπά σχετικά μέλη του προσωπικού που απαρτίζουν το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σύμφωνα με τις τέσσερις κατηγορίες που ορίζονται στο άρθρο 54 παράγραφος 1, ενεργούν ως μέλη των ομάδων με εκτελεστικές αρμοδιότητες κατά περίπτωση και τα μέλη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού που είναι αρμόδια για τη λειτουργία της κεντρικής μονάδας του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) και δεν είναι αναπτύξιμα ως μέλη ομάδων·

17)

«μέλος των ομάδων»: μέλος του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής το οποίο αναπτύσσεται μέσω των ομάδων διαχείρισης των συνόρων, των ομάδων στήριξης της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και των ομάδων επιστροφής·

18)

«ομάδες διαχείρισης των συνόρων»: ομάδες που συγκροτούνται από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και αναπτύσσονται στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων στα εξωτερικά σύνορα και αποστολών ταχείας επέμβασης στα σύνορα σε κράτη μέλη και τρίτες χώρες·

19)

«ομάδα στήριξης της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών»: ομάδα εμπειρογνωμόνων που παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή ενίσχυση στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, και η οποία αποτελείται από μέλη του επιχειρησιακού προσωπικού, προσωπικού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και της Ευρωπόλ, και όποτε χρειαστεί από εμπειρογνώμονες του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) ή άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και από τα κράτη μέλη·

20)

«κράτος μέλος υποδοχής»: το κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται ή από το οποίο δρομολογείται κοινή επιχείρηση ή ταχεία επέμβαση στα σύνορα, επιχείρηση επιστροφής ή επέμβαση επιστροφής ή στο οποίο αναπτύσσεται ομάδα στήριξης της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών·

21)

«κράτος μέλος καταγωγής»: το κράτος μέλος από το οποίο ένα μέλος του προσωπικού αποστέλλεται ή αποσπάται στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής·

22)

«συμμετέχον κράτος μέλος»: κράτος μέλος που συμμετέχει σε κοινή επιχείρηση, ταχεία επέμβαση στα σύνορα, επιχείρηση επιστροφής, επέμβαση επιστροφής ή σε ανάπτυξη ομάδας στήριξης της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, παρέχοντας τεχνικό εξοπλισμό ή προσωπικό του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς και κράτος μέλος το οποίο συμμετέχει μεν σε επιχειρήσεις επιστροφής ή επεμβάσεις επιστροφής παρέχοντας τεχνικό εξοπλισμό ή προσωπικό αλλά δεν είναι κράτος μέλος υποδοχής·

23)

«κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης» (hotspot area): χώρος που δημιουργείται κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους υποδοχής και εντός του οποίου το κράτος μέλος υποδοχής, η Επιτροπή, οι αρμόδιοι οργανισμοί της Ένωσης και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη συνεργάζονται, με σκοπό τη διαχείριση υφιστάμενου ή εν δυνάμει δυσανάλογα μεγάλου μεταναστευτικού προβλήματος, χαρακτηριζόμενου από σημαντική αύξηση του αριθμού των μεταναστών οι οποίοι καταφθάνουν στα εξωτερικά σύνορα·

24)

«επιστροφή»: η επιστροφή όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 3) της οδηγίας 2008/115/ΕΚ·

25)

«απόφαση επιστροφής»: διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη με την οποία κηρύσσεται ή αναφέρεται ως παράνομη η παραμονή υπηκόου τρίτης χώρας και του επιβάλλεται ή του κοινοποιείται υποχρέωση επιστροφής, σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ·

26)

«επιστρέφων»: παρανόμως διαμένων υπήκοος τρίτης χώρας που αποτελεί αντικείμενο εκτελεστής απόφασης επιστροφής·

27)

«επιχείρηση επιστροφής»: επιχείρηση η οποία οργανώνεται ή συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και περιλαμβάνει τεχνική και επιχειρησιακή ενίσχυση που παρέχεται προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη στο πλαίσιο της οποίας οι επιστρέφοντες από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη επιστρέφουν αναγκαστικά ή οικειοθελώς, ανεξαρτήτως του μέσου μεταφοράς·

28)

«επέμβαση επιστροφής»: ενέργεια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για την παροχή αυξημένης τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής στα κράτη μέλη η οποία συνίσταται στην ανάπτυξη ομάδων επιστροφής και στην οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής·

29)

«ομάδες επιστροφής»: ομάδες που συγκροτούνται από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και αναπτύσσονται στο πλαίσιο επιχειρήσεων επιστροφής, επεμβάσεων επιστροφής στα κράτη μέλη ή άλλων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή·

30)

«αξιωματικός σύνδεσμος μετανάστευσης»: ο αξιωματικός σύνδεσμος μετανάστευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (35).

Άρθρο 3

Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

1.   Η ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων συνίσταται στα εξής:

α)

έλεγχο συνόρων, που περιλαμβάνει μέτρα για τη διευκόλυνση της νόμιμης διέλευσης των συνόρων και, κατά περίπτωση, μέτρα σχετιζόμενα με την πρόληψη και τον εντοπισμό του διασυνοριακού εγκλήματος στα εξωτερικά σύνορα, ιδιαίτερα την παράνομη διακίνηση μεταναστών, την εμπορία ανθρώπων και σωματεμπορία, και την τρομοκρατία, μηχανισμούς και διαδικασίες για την ταυτοποίηση ευάλωτων ατόμων και ασυνόδευτων ανηλίκων και σχετιζόμενα με την ταυτοποίηση προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας ή επιθυμούν να υποβάλουν σχετική αίτηση, την παροχή πληροφοριών στα εν λόγω πρόσωπα, και την παραπομπή των εν λόγω προσώπων·

β)

επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ατόμων που κινδυνεύουν στη θάλασσα οι οποίες δρομολογούνται και εκτελούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 656/2014 και το διεθνές δίκαιο, πραγματοποιούμενες σε περιστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν στη διάρκεια επιχειρήσεων επιτήρησης συνόρων στη θάλασσα·

γ)

ανάλυση των κινδύνων για την εσωτερική ασφάλεια και ανάλυση των απειλών που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία ή την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων·

δ)

ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία στα πεδία που καλύπτει ο παρών κανονισμός, καθώς και ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, συμπεριλαμβανομένης της συντονιζόμενης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής υποστήριξης·

ε)

διυπηρεσιακή συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι σε κάθε κράτος μέλος υπεύθυνες για τον έλεγχο των συνόρων ή για άλλα καθήκοντα που εκτελούνται στα σύνορα, καθώς και μεταξύ των αρχών που είναι σε κάθε κράτος μέλος υπεύθυνες για την επιστροφή, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών μέσω υφιστάμενων μέσων ανταλλαγής πληροφοριών, και, ενδεχομένως συνεργασία με εθνικούς φορείς υπεύθυνους για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

στ)

συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης στα πεδία που καλύπτει ο παρών κανονισμός, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών·

ζ)

συνεργασία με τρίτες χώρες σε πεδία που καλύπτει ο παρών κανονισμός, με ιδιαίτερη έμφαση στις γειτονικές χώρες και σε όσες τρίτες χώρες έχουν χαρακτηριστεί μέσω ανάλυσης κινδύνου ως χώρες προέλευσης και/ή διέλευσης της παράνομης μετανάστευσης·

η)

τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα εντός του Χώρου Σένγκεν τα οποία σχετίζονται με τον έλεγχο των συνόρων και έχουν σχεδιαστεί για την καλύτερη αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την καλύτερη καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος·

θ)

επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών για τους οποίους κράτος μέλος έχει εκδώσει απόφαση επιστροφής·

ι)

χρήση προηγμένης τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλης κλίμακας συστημάτων πληροφοριών·

ια)

μηχανισμό ελέγχου ποιότητας, ειδικότερα τον μηχανισμό αξιολόγησης Σένγκεν, την αξιολόγηση τρωτότητας και ενδεχομένως εθνικούς μηχανισμούς, με σκοπό τη διασφάλιση της εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων·

ιβ)

μηχανισμούς αλληλεγγύης, ιδίως ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα.

2.   Τα θεμελιώδη δικαιώματα, η εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και η έρευνα και καινοτομία, είναι πρωταρχικά στοιχεία κατά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων.

Άρθρο 4

Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή

Οι εθνικές αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, καθώς και οι εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την επιστροφή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (ο «Οργανισμός»), αποτελούν την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή.

Άρθρο 5

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

1.   Ο Οργανισμός διέπεται από τον παρόντα κανονισμό.

2.   Ο Οργανισμός περιλαμβάνει το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής («το μόνιμο σώμα») που αναφέρεται στο άρθρο 54, με επιχειρησιακό προσωπικό έως και 10 000 άτομα, σύμφωνα με το παράρτημα I.

3.   Για τη διασφάλιση της συνεκτικής ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, ο Οργανισμός διευκολύνει και καθιστά αποτελεσματικότερη την εφαρμογή των ενωσιακών μέτρων που αφορούν τόσο τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, και ειδικότερα του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, όσο και των ενωσιακών μέτρων περί επιστροφής.

4.   Ο Οργανισμός συμβάλλει στη συνεχή και ομοιόμορφη εφαρμογή, στα εξωτερικά σύνορα, του δικαίου της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του ενωσιακού κεκτημένου στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ειδικότερα του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης»). Η συμβολή του περιλαμβάνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Άρθρο 6

Λογοδοσία

Ο Οργανισμός λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 7

Συνευθύνη

1.   Η ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή στο πλαίσιο της συνευθύνης του Οργανισμού και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν επιχειρήσεις επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων και άλλα καθήκοντα ελέγχου των συνόρων. Τα κράτη μέλη διατηρούν την κύρια ευθύνη για τη διαχείριση των δικών τους τμημάτων των εξωτερικών συνόρων.

2.   Ο Οργανισμός παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή για την εκτέλεση μέτρων σχετικών με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 48 του παρόντος κανονισμού επιστροφές είτε μετά από αίτημα του οικείου κράτους μέλους, είτε αυτεπαγγέλτως σε συμφωνία με το οικείο κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη διατηρούν την αποκλειστική ευθύνη για την έκδοση αποφάσεων επιστροφής και για την έγκριση των μέτρων που αφορούν την κράτηση των επιστρεφόντων σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ.

3.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων τους και η εκτέλεση των αποφάσεων επιστροφής, σε στενή συνεργασία με τον Οργανισμό, προς το συμφέρον των ιδίων και προς το κοινό συμφέρον όλων των κρατών μελών, να γίνεται σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και σύμφωνα με τον κύκλο πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων του άρθρου 8.

4.   Ο Οργανισμός υποστηρίζει την εφαρμογή των ενωσιακών μέτρων που αφορούν τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την εκτέλεση των αποφάσεων επιστροφής μέσω της ενίσχυσης, της αξιολόγησης και του συντονισμού των δράσεων των κρατών μελών και μέσω της παροχής τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής, στην εφαρμογή των μέτρων αυτών και σε θέματα επιστροφής. Ο Οργανισμός δεν υποστηρίζει μέτρα και δεν συμμετέχει σε δραστηριότητες που άπτονται των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Ο Οργανισμός είναι πλήρως υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε απόφαση που λαμβάνει και για κάθε δραστηριότητα για την οποία φέρει αποκλειστική ευθύνη δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

5.   Τα κράτη μέλη δύνανται να συνεργάζονται σε επιχειρησιακό επίπεδο με άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, εφόσον η συνεργασία αυτή συνάδει με τα καθήκοντα του Οργανισμού. Τα κράτη μέλη απέχουν από οποιαδήποτε δραστηριότητα δυναμένη να βλάψει τη λειτουργία του Οργανισμού ή την επίτευξη των στόχων του. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις στον Οργανισμό όσον αφορά την εν λόγω επιχειρησιακή συνεργασία με άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες στα εξωτερικά σύνορα και στον τομέα της επιστροφής. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο για τέτοια θέματα σε τακτική βάση και τουλάχιστον άπαξ ετησίως.

Άρθρο 8

Κύκλος πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων

1.   Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων μέσω ενός κύκλου πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων ο οποίος εγκρίνεται με τη διαδικασία της παραγράφου 4.

2.   Η πολυετής στρατηγική πολιτική για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων καθορίζει τρόπους συνεκτικής, ολοκληρωμένης και συστηματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και των επιστροφών. Θέτει τις πολιτικές προτεραιότητες και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές στρατηγικής για περίοδο πέντε ετών, σχετικά με τα στοιχεία που παρατίθενται στο άρθρο 3.

3.   Ο κύκλος πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων υποδιαιρείται στα τέσσερα στάδια των παραγράφων 4 έως 7.

4.   Με βάση την ανάλυση στρατηγικών κινδύνων για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του άρθρου 29 παράγραφος 2, η Επιτροπή ετοιμάζει ένα έγγραφο πολιτικής σχετικά με την ανάπτυξη πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και το υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προς συζήτηση. Μετά τη συζήτηση, η Επιτροπή εκδίδει την ανακοίνωση με την οποία θεσπίζεται η πολυετής στρατηγική πολιτική για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων.

5.   Για να υλοποιήσει την πολυετή στρατηγική πολιτική για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, ο Οργανισμός, βάσει απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του, μετά από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή καταρτισθείσα σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, χαράσσει μια τεχνική και επιχειρησιακή στρατηγική για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, την ιδιαίτερη κατάσταση των κρατών μελών και ιδίως τη γεωγραφική θέση τους. Η τεχνική και επιχειρησιακή στρατηγική συνάδει με το άρθρο 3 και με την πολυετή στρατηγική πολιτική για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Προωθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων σε όλα τα κράτη μέλη.

6.   Για την εφαρμογή της πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, τα κράτη μέλη χαράσσουν τις εθνικές τους στρατηγικές για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων μέσω της στενής συνεργασίας όλων των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την επιστροφή. Οι εν λόγω εθνικές στρατηγικές συνάδουν με το άρθρο 3, με την πολυετή στρατηγική πολιτική για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και με την τεχνική και επιχειρησιακή στρατηγική.

7.   Τέσσερα έτη μετά την έγκριση της πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, η Επιτροπή πραγματοποιεί διεξοδική αξιολόγηση της εφαρμογής της. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής λαμβάνονται υπόψη για την προετοιμασία του επόμενου πολυετούς κύκλου στρατηγικής πολιτικής. Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός παρέχουν εγκαίρως στην Επιτροπή τις απαραίτητες πληροφορίες για να κάνει την εν λόγω συνολική αξιολόγηση. Η Επιτροπή κοινοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

8.   Όταν η κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα ή στον τομέα της επιστροφής απαιτεί αλλαγή των προτεραιοτήτων πολιτικής, η Επιτροπή τροποποιεί με τη διαδικασία της παραγράφου 4 την πολυετή στρατηγική πολιτική για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων ή συναφή μέρη αυτής.

Όταν η Επιτροπή τροποποιεί την πολυετή στρατηγική πολιτική του πρώτου εδαφίου η τεχνική και επιχειρησιακή στρατηγική του Οργανισμού και οι εθνικές στρατηγικές των κρατών μελών αναπροσαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 9

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός

1.   Με βάση τον κύκλο πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή αναπτύσσει ολοκληρωμένη διαδικασία σχεδιασμού για τη διαχείριση των συνόρων και την επιστροφή, που περιλαμβάνει διαδικασίες επιχειρησιακού σχεδιασμού, σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης και σχεδιασμού της ανάπτυξης ικανοτήτων. Αυτή η ολοκληρωμένη διαδικασία σχεδιασμού αναπτύσσεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

2.   Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός θεσπίζουν σχέδια επιχειρήσεων για τη διαχείριση των συνόρων και την επιστροφή. Τα κράτη μέλη συντονίζουν με τα γειτονικά κράτη και με τον Οργανισμό τα σχέδια επιχειρήσεών τους που αφορούν τμήματα συνόρων με υψηλό και κρίσιμο επίπεδο επίπτωσης, με σκοπό την εφαρμογή των αναγκαίων διασυνοριακών μέτρων και την πρόβλεψη υποστήριξης από τον Οργανισμό. Για τις δραστηριότητες του Οργανισμού, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του επόμενου έτους καθορίζεται σε ένα παράρτημα του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού του άρθρου 102. Για κάθε συγκεκριμένη επιχειρησιακή δραστηριότητα, οι διαδικασίες επιχειρησιακού σχεδιασμού καταλήγουν στα σχέδια επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 38 και στο άρθρο 74 παράγραφος 3. Τα σχέδια επιχειρήσεων ή μέρη αυτών μπορούν να λάβουν την ενδεδειγμένη διαβάθμιση σύμφωνα με το άρθρο 92.

3.   Το κάθε κράτος μέλος καταρτίζει σχέδια έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση των συνόρων του και την επιστροφή. Σύμφωνα με την εθνική στρατηγική για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, στα σχέδια έκτακτης ανάγκης περιγράφονται όλα τα αναγκαία μέτρα και πόροι για ενδεχόμενη ενίσχυση των ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της υλικοτεχνικής υποστήριξης και της παροχής στήριξης τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και από τον Οργανισμό.

Όσα μέρη των σχεδίων έκτακτης ανάγκης απαιτούν πρόσθετη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, καταρτίζονται από κοινού από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και τον Οργανισμό, σε στενό συντονισμό με τα γειτονικά κράτη μέλη.

4.   Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικό σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων για τη διαχείριση των συνόρων και την επιστροφή σύμφωνα με την εθνική τους στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων. Στο εθνικό σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων περιγράφεται η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εξέλιξη των εθνικών ικανοτήτων στους τομείς της διαχείρισης των συνόρων και της επιστροφής.

Τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων εξετάζουν την εξέλιξη κάθε στοιχείου της Ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, και ειδικότερα την πολιτική στους τομείς προσλήψεων και της εκπαίδευσης συνοριοφυλάκων και ειδικών επί θεμάτων επιστροφής, την αγορά και συντήρηση εξοπλισμού, τις απαραίτητες δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με τις αντίστοιχες απαιτήσεις χρηματοδότησης και πηγές.

5.   Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης και τα σχέδια ανάπτυξης των εθνικών ικανοτήτων των παραγράφων 3 και 4 βασίζονται σε σενάρια προερχόμενα από ανάλυση κινδύνου Τα εν λόγω σενάρια αντικατοπτρίζουν την πιθανή εξέλιξη της κατάστασης στα εξωτερικά σύνορα και στον τομέα της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και τα προβλήματα που έχουν προσδιορισθεί στον κύκλο πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την Ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Τα σενάρια περιλαμβάνονται στα σχέδια έκτακτης ανάγκης και στα αντίστοιχα εθνικά σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων.

6.   Η μεθοδολογία και η διαδικασία καθορισμού των προβλεπόμενων στις παραγράφους 3 και 4 σχεδίων εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη, πάνω σε πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή.

7.   Ο Οργανισμός ετοιμάζει συγκεφαλαιωτική έκθεση για τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων και μια πολυετή στρατηγική για την αγορά του εξοπλισμού του οργανισμού του άρθρου 63 και τον πολυετή σχεδιασμό των προφίλ προσωπικού για το μόνιμο σώμα.

Ο Οργανισμός διαβιβάζει την ανωτέρω συγκεφαλαιωτική έκθεση στα κράτη μέλη και την Επιτροπή με σκοπό τον προσδιορισμό πιθανών συνεργειών και ευκαιριών συνεργασίας στους διάφορους τομείς που καλύπτονται από τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της από κοινού σύναψης συμβάσεων. Με βάση τις συνέργειες που προσδιορίζονται, ο Οργανισμός μπορεί να καλέσει τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στις δράσεις επακολούθησης στο θέμα της συνεργασίας.

8.   Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος για να συζητήσει και να εγκρίνει τον χάρτη πορείας για την ανάπτυξη ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Ο χάρτης πορείας προτείνεται από τον εκτελεστικό διευθυντή με βάση τη έκθεση για τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, των αποτελεσμάτων της ανάλυσης κινδύνου και των αξιολογήσεων τρωτότητας που διενεργούνται σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 32 και τα πολυετή σχέδια του Οργανισμού. Μετά την έγκρισή του από το διοικητικό συμβούλιο, ο χάρτης πορείας για την ανάπτυξη ικανοτήτων προσαρτάται στην τεχνική και επιχειρησιακή στρατηγική του άρθρου 8 παράγραφος 5.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

Άρθρο 10

Καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

1.   Ο Οργανισμός αναλαμβάνει την εκτέλεση των εξής καθηκόντων:

α)

παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών και διενέργεια αναλύσεων κινδύνων όσον αφορά όλες τις πτυχές που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων·

β)

παρακολούθηση των επιχειρησιακών αναγκών των κρατών μελών που συνδέονται με την εκτέλεση της επιστροφής, μεταξύ άλλων και μέσω της συλλογής επιχειρησιακών δεδομένων·

γ)

διενέργεια αξιολόγησης τρωτότητας, συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων της ικανότητας και ετοιμότητας των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν απειλές και προβλήματα στα εξωτερικά σύνορα·

δ)

παρακολούθηση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων μέσω αξιωματικών συνδέσμων του Οργανισμού στα κράτη μέλη·

ε)

παρακολούθηση συμμόρφωσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητές του στα εξωτερικά σύνορα και τις επιχειρήσεις επιστροφής·

στ)

υποστήριξη της ανάπτυξης και λειτουργίας του EUROSUR·

ζ)

παροχή βοήθειας προς τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα μέσω συντονισμού και οργάνωσης κοινών επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες ανθρωπιστικής φύσης και επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο·

η)

παροχή βοήθειας προς τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα, μέσω δρομολόγησης επιχειρήσεων ταχείας επέμβασης στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα και δυσανάλογα μεγάλα προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να συνεπάγονται επείγουσες ανάγκες ανθρωπιστικής φύσης και επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο·

θ)

παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής σε κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 656/2014 και το διεθνές δίκαιο, προς υποστήριξη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης ανθρώπων που κινδυνεύουν στη θάλασσα που ενδεχομένως προκύπτουν στη διάρκεια επιχειρήσεων επιτήρησης των συνόρων στη θάλασσα·

ι)

ανάπτυξη του μόνιμου σώματος, στο πλαίσιο των ομάδων διαχείρισης των συνόρων, των ομάδων στήριξης της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και των ομάδων επιστροφής (συλλογικά αναφέρονται ως «ομάδες»), κατά τη διάρκεια κοινών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων ταχείας επέμβασης στα σύνορα, επιχειρήσεων επιστροφής και επεμβάσεων επιστροφής·

ια)

σύσταση κοινόχρηστου αποθέματος τεχνικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου κοινόχρηστου αποθέματος εξοπλισμού ταχείας αντίδρασης, προς ανάπτυξη σε κοινές επιχειρήσεις, σε ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα και στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, καθώς και σε επιχειρήσεις επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής·

ιβ)

ανάπτυξη και διαχείριση, με την υποστήριξη ενός εσωτερικού μηχανισμού ελέγχου ποιότητας, αναπτύσσουν και διαχειρίζονται τις δικές τους ικανότητες σε επίπεδο ανθρώπινων και τεχνικών πόρων, με σκοπό τη συμβολή στο μόνιμο σώμα και στο κοινόχρηστο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης και εκπαίδευσης των μελών του προσωπικού του που ενεργούν ως μέλη ομάδων·

ιγ)

στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης:

i)

ανάπτυξη του επιχειρησιακού προσωπικού και του τεχνικού εξοπλισμού με σκοπό την παροχή συνδρομής όσον αφορά τον έλεγχο, τη συνέντευξη (debriefing), την ταυτοποίηση και τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων,

ii)

θέσπιση διαδικασίας για την παραπομπή και την αρχική ενημέρωση των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας ή επιθυμούν να υποβάλουν σχετική αίτηση, συμπεριλαμβανομένης μιας διαδικασίας για την ταυτοποίηση ευάλωτων ομάδων, σε συνεργασία με την EASO και τις αρμόδιες εθνικές αρχές·

ιδ)

παροχή συνδρομής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επιστροφής, χωρίς να υπεισέρχεται στο σκεπτικό των αποφάσεων επιστροφής που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, παροχή συνδρομής όσον αφορά τον συντονισμό και την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής, και παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής για την εφαρμογή της υποχρέωσης επιστροφής επιστρεφόντων και τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σε επιχειρήσεις και επεμβάσεις επιστροφής, καθώς και υπό περιστάσεις που απαιτούν αυξημένη συνδρομή·

ιε)

σύσταση εφεδρείας παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής·

ιστ)

ανάπτυξη ομάδων επιστροφής κατά τη διάρκεια επεμβάσεων επιστροφής·

ιζ)

στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών των εμπλεκομένων οργανισμών, συνεργασία με την Ευρωπόλ και την Eurojust και παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη σε περιπτώσεις όπου απαιτείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά σύνορα για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας·

ιη)

συνεργασία με την EASO, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών, με σκοπό ιδίως τη διευκόλυνση της λήψης μέτρων σε περιπτώσεις όπου υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων η αίτηση διεθνούς προστασίας έχει απορριφθεί με τελεσίδικη απόφαση, αποτελούν αντικείμενο επιστροφής·

ιθ)

συνεργασία με τον FRA, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών, για να διασφαλιστεί η συνεχής και ομοιόμορφη εφαρμογή του ενωσιακού κεκτημένου σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων·

κ)

συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών τους, με σκοπό τη στήριξη των εθνικών αρχών που εκτελούν τα καθήκοντα ακτοφυλακής που ορίζονται στο άρθρο 69, συμπεριλαμβανομένης της διάσωσης της ζωής, με την παροχή υπηρεσιών, πληροφοριών, εξοπλισμού και εκπαίδευσης, καθώς και με τον συντονισμό επιχειρήσεων πολλαπλού σκοπού·

κα)

συνεργασία με τρίτες χώρες στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, μεταξύ άλλων μέσω ενδεχόμενης επιχειρησιακής ανάπτυξης ομάδων διαχείρισης των συνόρων σε τρίτες χώρες·

κβ)

παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες στο πλαίσιο της μεταξύ τους τεχνικής και επιχειρησιακής συνεργασίας στα θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό·

κγ)

παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες για την εκπαίδευση των εθνικών συνοριοφυλάκων, του λοιπού σχετικού προσωπικού και των εμπειρογνωμόνων σε θέματα επιστροφής, μεταξύ άλλων με την καθιέρωση κοινών προδιαγραφών εκπαίδευσης και προγραμμάτων, μεταξύ άλλων και για τα θεμελιώδη δικαιώματα·

κδ)

συμμετοχή στην ανάπτυξη και διαχείριση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας σχετικών με τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προηγμένης τεχνολογίας επιτήρησης και της ανάπτυξης ιδίων πιλοτικών έργων, όπου κρίνεται σκόπιμο, για την άσκηση δραστηριοτήτων προβλεπόμενων από τον παρόντα κανονισμό·

κε)

ανάπτυξη τεχνικών προτύπων για την ανταλλαγή πληροφοριών·

κστ)

υποστήριξη της ανάπτυξης τεχνικών προτύπων εξοπλισμού στον τομέα του ελέγχου των συνόρων και της επιστροφής, μεταξύ άλλων για τη διασύνδεση συστημάτων και δικτύων, καθώς και υποστήριξη της ανάπτυξης κοινών ελάχιστων προτύπων στην επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και της Επιτροπής·

κζ)

δημιουργία και διατήρηση του δικτύου επικοινωνίας του άρθρου 14·

κη)

ανάπτυξη και λειτουργία, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725, συστημάτων πληροφοριών που επιτρέπουν ταχείες και αξιόπιστες ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με διαφαινόμενους κινδύνους στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, της παράνομης μετανάστευσης και της επιστροφής, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, τα λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης, το οποίο συγκροτήθηκε δυνάμει της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου (36)·

κθ)

παροχή, κατά περίπτωση, της απαραίτητης συνδρομής για την ανάπτυξη κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητας των συστημάτων·

λ)

εφαρμογή υψηλών προτύπων στη διαχείριση συνόρων, που να επιτρέπουν τη διαφάνεια και τον δημόσιο έλεγχο τηρουμένης πλήρως της κειμένης νομοθεσίας, διασφαλίζοντας το σεβασμό, την προστασία και προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

λα)

διαχείριση και λειτουργία του επιγραμμικού μητρώου γνησίων και πλαστών εγγράφων του άρθρου 79 και παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη προς διευκόλυνση του εντοπισμού περιπτώσεων της απάτης σε έγγραφα·

λβ)

εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεων που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (37) και διασφάλιση της σύστασης και λειτουργίας της κεντρικής μονάδας του ETIAS σύμφωνα με το άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού·

λγ)

παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη για τη διευκόλυνση της διέλευσης των εξωτερικών συνόρων.

2.   Ο Οργανισμός αναλαμβάνει ενημερωτικές δραστηριότητες επί θεμάτων αρμοδιότητάς του. Παρέχει στο κοινό ακριβείς, λεπτομερείς, έγκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για τις δραστηριότητές του.

Η ενημέρωση δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος των καθηκόντων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και ιδίως δεν πρέπει να ενέχει αποκάλυψη επιχειρησιακών πληροφοριών που, εάν δημοσιοποιούνταν, θα υπονόμευαν την επίτευξη του στόχου των επιχειρήσεων. Ο Οργανισμός γνωστοποιεί με την επιφύλαξη του άρθρου 92, σύμφωνα με τα σχέδια επικοινωνίας και διάχυσης πληροφοριών που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο και σε στενή συνεργασία, κατά περίπτωση, με άλλους οργανισμούς, υπηρεσίες και φορείς.

ΤΜΗΜΑ 2

Ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία

Άρθρο 11

Καθήκον καλόπιστης συνεργασίας

Ο Οργανισμός, οι εθνικές αρχές που έχουν ευθύνη για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων και οι εθνικές αρχές που έχουν ευθύνη για τις επιστροφές, έχουν καθήκον καλόπιστης συνεργασίας και υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών.

Άρθρο 12

Υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών

1.   Για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται από τον παρόντα κανονισμό, ο Οργανισμός, οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, οι αρμόδιες για την επιστροφή εθνικές αρχές ανταλλάσσουν εγκαίρως και επακριβώς, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τη λοιπή ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί ανταλλαγής πληροφοριών, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες.

2.   Ο Οργανισμός λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τα καθήκοντά του με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

Εάν οι πληροφορίες είναι σχετικές με την εκπλήρωση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες με άλλους συναφείς θεσμούς, υπηρεσίες και οργανισμούς της Ένωσης, για αναλύσεις κινδύνου, συλλογή στατιστικών στοιχείων, αξιολόγηση της κατάστασης σε τρίτες χώρες, εκπαίδευση και παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη σε σχέση με τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης. Προς τούτο θα αναπτυχθούν από τους θεσμούς, υπηρεσίες και οργανισμούς της Ένωσης τα αναγκαία εργαλεία και δομές.

3.   Ο Οργανισμός λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τα καθήκοντά του με την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όταν οι πληροφορίες αυτές αφορούν δραστηριότητες στις οποίες αυτός μετέχει σύμφωνα με το άρθρο 70 και το άρθρο 100 παράγραφος 5.

Άρθρο 13

Εθνικό σημείο επαφής

1.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει εθνικό σημείο επαφής για την επικοινωνία με τον Οργανισμό, σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες του Οργανισμού, με την επιφύλαξη του ρόλου των εθνικών κέντρων συντονισμού. Το εθνικό σημείο επαφής λειτουργεί συνεχώς και διασφαλίζει την έγκαιρη διάχυση όλων των πληροφοριών από τον Οργανισμό προς όλες τις αρμόδιες αρχές εντός του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, και ιδίως προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το εθνικό κέντρο συντονισμού.

2.   Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίσουν μέχρι και δυο μέλη του προσωπικού τους ως Αξιωματικό Συνδέσμου, για να εκπροσωπούν το εθνικό τους σημείο επαφής στον Οργανισμό. Οι αξιωματικοί-σύνδεσμοι μπορούν να διευκολύνουν την επικοινωνία του εθνικού σημείου επαφής με τον Οργανισμό, ακόμη και παριστάμενοι, εάν χρειαστεί, σε συναφείς συνεδριάσεις.

3.   Ο Οργανισμός παρέχει τον αναγκαίο χώρο εντός της έδρας του και επαρκή υποστήριξη προκειμένου οι αξιωματικοί σύνδεσμοι να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντά τους. Κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει σε σχέση με την ανάπτυξη των αξιωματικών συνδέσμων, καλύπτεται από το κράτος μέλος. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τους κανόνες και τις προϋποθέσεις της ανάπτυξης σχετικά με την κατάλληλη υποστήριξη που θα παρέχεται.

Άρθρο 14

Δίκτυο επικοινωνίας

1.   Ο Οργανισμός δημιουργεί και διατηρεί ένα δίκτυο επικοινωνίας για να παρέχει εργαλεία επικοινωνίας και ανάλυσης και να επιτρέπει την ανταλλαγή ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων και διαβαθμισμένων πληροφοριών με τρόπο ασφαλή και σε σχεδόν πραγματικό χρόνο τόσο με τα εθνικά κέντρα συντονισμού, όσο και μεταξύ των κέντρων αυτών.

Κάθε σύστημα ή εφαρμογή που χρησιμοποιεί το δίκτυο επικοινωνίας τηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του ολόκληρο το ενωσιακό δίκαιο περί προστασίας των δεδομένων.

Το δίκτυο επικοινωνίας λειτουργεί είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα και επτά ημέρες την εβδομάδα και επιτρέπει:

α)

διμερή και πολυμερή ανταλλαγή πληροφοριών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο·

β)

ακουστικές και οπτικές τηλεδιασκέψεις·

γ)

ασφαλή χειρισμό, αποθήκευση, διαβίβαση και επεξεργασία ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών·

δ)

ασφαλή χειρισμό, αποθήκευση, διαβίβαση και επεξεργασία πληροφοριών της ΕΕ διαβαθμισμένων έως το επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή αντίστοιχων εθνικών επιπέδων διαβάθμισης, διασφαλίζοντας ότι ο χειρισμός, η αποθήκευση, η διαβίβαση και η επεξεργασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών γίνεται σε χωριστό και δεόντως διαπιστευμένο τμήμα του δικτύου επικοινωνίας.

2.   Ο Οργανισμός παρέχει τεχνική υποστήριξη και διασφαλίζει ότι το δίκτυο επικοινωνίας είναι μονίμως διαθέσιμο και μπορεί να υποστηρίξει το σύστημα επικοινωνίας και πληροφοριών που αυτός ο ίδιος διαχειρίζεται..

Άρθρο 15

Συστήματα και εφαρμογές ανταλλαγής πληροφοριών που διαχειρίζεται ο Οργανισμός

1.   Ο Οργανισμός δύναται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τα καθήκοντά του με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με τα λοιπά θεσμικά όργανα, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της Ένωσης και τους διεθνείς οργανισμούς όπως αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1, και με τρίτες χώρες όπως αναφέρεται στο άρθρο 71.

2.   Ο Οργανισμός αναπτύσσει, εγκαθιστά και θέτει σε λειτουργία σύστημα πληροφοριών που επιτρέπει την ανταλλαγή διαβαθμισμένων και ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών με τους παράγοντες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στα άρθρα 86 έως 91 σύμφωνα με το άρθρο 92.

3.   Ο Οργανισμός εγκαθιστά, κατά περίπτωση, τα συστήματα πληροφοριών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου στο δίκτυο επικοινωνίας του άρθρου 14.

Άρθρο 16

Τεχνικά πρότυπα για την ανταλλαγή πληροφοριών

Ο Οργανισμός αναπτύσσει τεχνικά πρότυπα σε συνεργασία με τα κράτη μέλη για:

α)

τη διασύνδεση του δικτύου επικοινωνίας του άρθρου 14 με τα εθνικά δίκτυα που χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση των εθνικών εικόνων κατάστασης του άρθρου 25 και άλλα σχετικά συστήματα πληροφοριών, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού·

β)

την ανάπτυξη και τη διασύνδεση των σχετικών συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού ανταλλαγής πληροφοριών του Οργανισμού και των κρατών μελών, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού·

γ)

τη μετάδοση εικόνων κατάστασης και, κατά περίπτωση, ειδικών εικόνων κατάστασης όπως αναφέρεται στο άρθρο 27, και τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων μονάδων και κέντρων των υπεύθυνων εθνικών αρχών (38) και με τις ομάδες που αναπτύσσονται από τον Οργανισμό, με τη χρήση διαφόρων μέσων επικοινωνίας όπως δορυφορικές επικοινωνίες και ραδιοφωνικά δίκτυα·

δ)

την κοινοποίηση της θέσης ίδιων πόρων με την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογικής ανάπτυξης του συστήματος δορυφορικής πλοήγησης που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Galileo σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Άρθρο 17

Διασφάλιση των πληροφοριών

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν μέσω του εθνικού τους κέντρου συντονισμού και υπό την εποπτεία των αρμόδιων εθνικών αρχών ότι οι οικείες εθνικές αρχές, οργανισμοί και άλλοι φορείς, όταν χρησιμοποιούν το δίκτυο επικοινωνίας του άρθρου 14 και τα συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών του Οργανισμού:

α)

έχουν κατάλληλη και συνεχή πρόσβαση στα σχετικά συστήματα και δίκτυα που προέρχονται από τον Οργανισμό ή είναι συνδεδεμένα με αυτόν·

β)

πληρούν τα σχετικά τεχνικά πρότυπα του άρθρου 16·

γ)

εφαρμόζουν κανόνες και πρότυπα ασφαλείας που είναι ισοδύναμα με αυτά που εφαρμόζονται από τον Οργανισμό για τη διαχείριση διαβαθμισμένων πληροφοριών·

δ)

ανταλλάσσουν, επεξεργάζονται και αποθηκεύουν ευαίσθητες μη διαβαθμισμένες και διαβαθμισμένες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 92.

ΤΜΗΜΑ 3

EUROSUR

Άρθρο 18

EUROSUR

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το EUROSUR ως ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ανταλλαγή πληροφοριών και για την επιχειρησιακή συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ώστε να βελτιωθεί η επίγνωση κατάστασης και να αυξηθεί η ικανότητα ανταπόκρισης, με σκοπό τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων του εντοπισμού, της πρόληψης και της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος, και τη συμβολή στην προστασία και διάσωση της ζωής των μεταναστών.

Άρθρο 19

Πεδίο εφαρμογής του EUROSUR

1.   Το EUROSUR χρησιμοποιείται στους συνοριακούς ελέγχους στα επιτρεπόμενα συνοριακά σημεία διέλευσης και για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα, συμπεριλαμβανομένων της επιτήρησης, του εντοπισμού, της αναγνώρισης, της παρακολούθησης, της αποτροπής και της αναχαίτισης παράνομων διελεύσεων των συνόρων με σκοπό τον εντοπισμό, την αποτροπή και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού εγκλήματος και τη συμβολή στην προστασία και διάσωση της ζωής των μεταναστών.

2.   Το EUROSUR δεν χρησιμοποιείται για οιοδήποτε νομικό ή διοικητικό μέτρο το οποίο λαμβάνεται μόλις οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους αναχαιτίσουν διασυνοριακές εγκληματικές δραστηριότητες ή άνευ αδείας διέλευση των εξωτερικών συνόρων από άτομα.

Άρθρο 20

Συγκρότηση του EUROSUR

1.   Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός χρησιμοποιεί το EUROSUR για τους σκοπούς της ανταλλαγής πληροφοριών και για τη συνεργασία στο πεδίο του ελέγχου των συνόρων, και λαμβάνοντας υπόψη τους υφιστάμενους μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας. Το EUROSUR συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:

α)

εθνικά κέντρα συντονισμού του άρθρου 21·

β)

εθνικές εικόνες κατάστασης του άρθρου 25·

γ)

ευρωπαϊκή εικόνα κατάστασης του άρθρου 26, και πληροφορίες για τμήματα των εξωτερικών συνόρων με τα αντίστοιχα επίπεδα επίπτωσης·

δ)

ειδικές εικόνες κατάστασης του άρθρου 27·

ε)

υπηρεσίες συγχώνευσης δεδομένων EUROSUR του άρθρου 28·

στ)

ολοκληρωμένο σχεδιασμό του άρθρου 9.

2.   Τα εθνικά κέντρα συντονισμού παρέχουν στον Οργανισμό, μέσω του δικτύου επικοινωνίας του άρθρου 14 και των σχετικών συστημάτων, πληροφορίες από τις οικείες εθνικές εικόνες κατάστασης και, κατά περίπτωση, από ειδικές εικόνες κατάστασης, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση και τη διατήρηση της ευρωπαϊκής εικόνας κατάστασης.

3.   Ο Οργανισμός παρέχει στα εθνικά κέντρα συντονισμού, μέσω του δικτύου επικοινωνίας, απεριόριστη πρόσβαση είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα στις ειδικές εικόνες κατάστασης και στην ευρωπαϊκή εικόνα κατάστασης.

Άρθρο 21

Εθνικό κέντρο συντονισμού

1.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει, λειτουργεί και διατηρεί ένα εθνικό κέντρο συντονισμού, το οποίο συντονίζει και ανταλλάσσει πληροφορίες με κάθε αρχή που έχει αρμοδιότητα για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων σε εθνικό επίπεδο καθώς και με άλλα εθνικά κέντρα συντονισμού και με τον Οργανισμό. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί την ίδρυση του εθνικού του κέντρου συντονισμού στην Επιτροπή, η οποία ενημερώνει αμέσως τα υπόλοιπα κράτη μέλη και τον Οργανισμό.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 και στο πλαίσιο του EUROSUR, το εθνικό κέντρο συντονισμού αποτελεί το μοναδικό σημείο επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών και για τη συνεργασία με άλλα εθνικά κέντρα συντονισμού και με τον Οργανισμό.

3.   Το εθνικό κέντρο συντονισμού:

α)

διασφαλίζει την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών και την έγκαιρη συνεργασία μεταξύ όλων των εθνικών αρχών που έχουν αρμοδιότητα για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και με τα υπόλοιπα εθνικά κέντρα συντονισμού και με τον Οργανισμό·

β)

διασφαλίζει την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρχές έρευνας και διάσωσης, επιβολής του νόμου, ασύλου και μετανάστευσης, και διαχειρίζεται τη διάχυση των σχετικών πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο·

γ)

συμβάλλει στην αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση πόρων και προσωπικού·

δ)

δημιουργεί και διατηρεί την εθνική εικόνα κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 25·

ε)

παρέχει στήριξη στον συντονισμό, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εθνικού ελέγχου των συνόρων·

στ)

συντονίζει το εθνικό σύστημα ελέγχου των συνόρων, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

ζ)

συμβάλλει στην τακτική μέτρηση των αποτελεσμάτων του εθνικού ελέγχου των συνόρων, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού·

η)

συντονίζει επιχειρησιακά μέτρα σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού και των άλλων κρατών μελών·

θ)

ανταλλάσσει σχετικές πληροφορίες με τους αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης του κράτους μέλους τους, όπου έχουν οριστεί, μέσω των κατάλληλων δομών σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό να συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή εικόνα κατάστασης και να υποστηρίξει τις δραστηριότητες ελέγχου των συνόρων·

ι)

συμβάλλει στη διασφάλιση των πληροφοριών, για τα συστήματα πληροφοριών των κρατών και του Οργανισμού, υπό την εποπτεία των αρμόδιων εθνικών αρχών και των συστημάτων πληροφόρησης του Οργανισμού.

4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέτουν σε περιφερειακές, τοπικές, λειτουργικές ή άλλες αρχές που είναι σε θέση να λαμβάνουν επιχειρησιακές αποφάσεις, την ευθύνη να διασφαλίζουν επαρκή επίγνωση κατάστασης και ικανότητα ανταπόκρισης στο αντίστοιχο πεδίο αρμοδιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία γ), ε) και στ).

5.   Η απόφαση κράτους μέλους να αναθέσει καθήκοντα σύμφωνα με την παράγραφο 4 δεν επηρεάζει την ικανότητα του εθνικού κέντρου συντονισμού να συνεργάζεται και να ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλα εθνικά κέντρα συντονισμού και με τον Οργανισμό.

6.   Σε προκαθορισμένες περιπτώσεις, που επιλέγονται σε εθνικό επίπεδο, το εθνικό κέντρο συντονισμού μπορεί να εξουσιοδοτεί μία από τις αρχές της παραγράφου 4 να επικοινωνεί και να ανταλλάσσει πληροφορίες με τις περιφερειακές αρχές ή με το εθνικό κέντρο συντονισμού άλλου κράτους μέλους ή με τις αρμόδιες αρχές τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω εξουσιοδοτημένη αρχή ενημερώνει τακτικά το δικό της κέντρο συντονισμού σχετικά με αυτή την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών.

7.   Το εθνικό κέντρο συντονισμού λειτουργεί είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Άρθρο 22

Εγχειρίδιο EUROSUR

1.   Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τον Οργανισμό και κάθε άλλο αρμόδιο όργανο ή οργανισμό της Ένωσης, εκδίδει και καθιστά διαθέσιμο ένα πρακτικό εγχειρίδιο για την εφαρμογή και τη διαχείριση του EUROSUR (το «εγχειρίδιο EUROSUR»). Το εγχειρίδιο EUROSUR παρέχει τεχνικές και επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές, μεταξύ άλλων σχετικά με τη συνεργασία με τρίτες χώρες. Η Επιτροπή εγκρίνει το εγχειρίδιο EUROSUR υπό μορφή σύστασης.

2.   Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη και τον Οργανισμό, τη διαβάθμιση μερών του εγχειριδίου EUROSUR ως RESTREINT UE/EU RESTRICTED σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό της Επιτροπής.

Άρθρο 23

Παρακολούθηση του EUROSUR

1.   Ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τίθενται σε λειτουργία διαδικασίες για την παρακολούθηση της τεχνικής και επιχειρησιακής λειτουργίας του EUROSUR προς επίτευξη επαρκούς επίγνωσης της κατάστασης και ικανότητας ανταπόκρισης στα εξωτερικά σύνορα.

2.   Ο Οργανισμός παρακολουθεί διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από το δίκτυο επικοινωνίας του άρθρου 14 και την ποιότητα των δεδομένων που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της κατάστασης της ευρωπαϊκής εικόνας.

3.   Ο Οργανισμός διαβιβάζει πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο της παρακολούθησης σύμφωνα με την παράγραφο 2 σχετικά με τον έλεγχο της ποιότητας στα εθνικά κέντρα συντονισμού και στις συναφείς δομές διοίκησης και ελέγχου που χρησιμοποιούνται για τις επιχειρήσεις του Οργανισμού στο πλαίσιο των υπηρεσιών συγχώνευσης δεδομένων EUROSUR. Οι πληροφορίες αυτές διαβαθμίζονται ως RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

ΤΜΗΜΑ 4

Επίγνωση της κατάστασης

Άρθρο 24

Εικόνες της κατάστασης

1.   Οι εθνικές εικόνες κατάστασης, η ευρωπαϊκή εικόνα κατάστασης και οι ειδικές εικόνες κατάστασης διαμορφώνονται μέσα από τη συλλογή, την αξιολόγηση, τη συσχέτιση, την ανάλυση, την ερμηνεία, την παραγωγή, την οπτικοποίηση και τη διάδοση πληροφοριών.

Οι εικόνες κατάστασης της παραγράφου 1 συνίστανται στα ακόλουθα επίπεδα πληροφοριών:

α)

επίπεδο γεγονότων το οποίο περιλαμβάνει τα γεγονότα και συμβάντα που συνδέονται με παράνομες διελεύσεις συνόρων και διασυνοριακό έγκλημα και, όπου υπάρχουν διαθέσιμες, πληροφορίες για άνευ αδείας δευτερογενείς μετακινήσεις, με σκοπό την κατανόηση μεταναστευτικών τάσεων, όγκου και οδών·

β)

επιχειρησιακό επίπεδο το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων του σχεδίου ανάπτυξης, της περιοχής της επιχείρησης, καθώς και σχετικά με τη θέση, την ώρα, την κατάσταση και το είδος των πόρων που συμμετέχουν κατά τα προβλεπόμενα στο σχέδιο επιχειρήσεων·

γ)

επίπεδο ανάλυσης το οποίο περιέχει αναλυμένες πληροφορίες που είναι σημαντικές για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και, ειδικότερα, για τον καθορισμό των επιπέδων επίπτωσης στα τμήματα των εξωτερικών συνόρων, όπως των εικονικών και γεωγραφικών δεδομένων, των κυριότερων εξελίξεων και δεικτών, αναλυτικών εκθέσεων και άλλων σχετικών συνοδευτικών πληροφοριών.

2.   Οι εικόνες κατάστασης της παραγράφου 1 επιτρέπουν τον εντοπισμό και την παρακολούθηση γεγονότων και επιχειρήσεων και την ανάλυση καταστάσεων στις οποίες κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.

3.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό λεπτομερειών σχετικά με τα επίπεδα πληροφοριών στις εικόνες κατάστασης και οι κανόνες για τη διαμόρφωση ειδικών εικόνων. Στην εκτελεστική πράξη προσδιορίζεται το είδος των πληροφοριών που παρέχονται, οι οντότητες που είναι αρμόδιες για τη συλλογή, την επεξεργασία, την αρχειοθέτηση και τη διαβίβαση ειδικών πληροφοριών, οι χρονικοί περιορισμοί για την υποβολή εκθέσεων, οι κανόνες σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων και οι μηχανισμοί ελέγχου ποιότητας. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 122 παράγραφος 2.

Άρθρο 25

Εθνική εικόνα κατάστασης

1.   Κάθε εθνικό κέντρο συντονισμού δημιουργεί και διατηρεί την εθνική εικόνα κατάστασης για να παρέχει σε όλες τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων αποτελεσματικές, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες.

2.   Η εθνική εικόνα κατάστασης δημιουργείται με πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται από τις ακόλουθες πηγές:

α)

το εθνικό σύστημα επιτήρησης των συνόρων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

β)

σταθερούς και κινητούς αισθητήρες τους οποίους χειρίζονται εθνικές αρχές αρμόδιες για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων·

γ)

περιπολίες για την επιτήρηση των συνόρων και άλλες αποστολές παρακολούθησης·

δ)

τοπικά, περιφερειακά και λοιπά κέντρα συντονισμού·

ε)

άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές και συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, των επιχειρησιακών κέντρων και των σημείων επαφής·

στ)

συνοριακούς ελέγχους·

ζ)

τον Οργανισμό·

η)

εθνικά κέντρα συντονισμού σε άλλα κράτη μέλη·

θ)

αρχές τρίτων χωρών, βάσει διμερών ή πολυμερών συμφωνιών, και περιφερειακά δίκτυα του άρθρου 72·

ι)

συστήματα αναφορών πλοίων κατά τα οριζόμενα στις αντίστοιχες νομικές τους βάσεις·

ια)

άλλους σχετικούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς·

ιβ)

άλλες πηγές.

3.   Κάθε εθνικό κέντρο συντονισμού αποδίδει ένα μοναδικό ενδεικτικό επίπεδο επίπτωσης, από «χαμηλό» και «μεσαίο» έως «υψηλό» και «πολύ υψηλό», σε κάθε συμβάν στο επίπεδο γεγονότων της εθνικής εικόνας κατάστασης. Όλα τα συμβάντα γνωστοποιούνται στον Οργανισμό.

4.   Κάθε εθνικό κέντρο συντονισμού μπορεί, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας εθνικής αρχής, να περιορίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες απτόμενες της εθνικής ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών πόρων, μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη γνώσης.

5.   Τα εθνικά κέντρα συντονισμού γειτονικών κρατών μελών μπορούν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους απευθείας και σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την εικόνα κατάστασης τμημάτων των γειτονικών εξωτερικών συνόρων συμπεριλαμβανομένων των θέσεων, της κατάστασης και του τύπου των ιδίων πόρων που επιχειρούν στα τμήματα των γειτονικών εξωτερικών συνόρων.

Άρθρο 26

Ευρωπαϊκή εικόνα κατάστασης

1.   Ο Οργανισμός δημιουργεί και διατηρεί μια ευρωπαϊκή εικόνα κατάστασης για να παρέχει στα εθνικά κέντρα συντονισμού και στην Επιτροπή αποτελεσματικές, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες και αναλύσεις που καλύπτουν τα εξωτερικά σύνορα, την προσυνοριακή περιοχή και τις άνευ αδείας δευτερογενείς μετακινήσεις.

2.   Η ευρωπαϊκή εικόνα κατάστασης σχηματίζεται με πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται από τις ακόλουθες πηγές:

α)

εθνικά κέντρα συντονισμού και εθνικές εικόνες κατάστασης και πληροφορίες και εκθέσεις που λαμβάνονται από αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης στον βαθμό που απαιτείται από το παρόν άρθρο·

β)

τον Οργανισμό, πληροφορίες και εκθέσεις που παρέχονται από τους αξιωματικούς συνδέσμους του σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 77·

γ)

αντιπροσωπείες της Ένωσης και αποστολές και επιχειρήσεις της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (CSDP) όπως προβλέπεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο ι)·

δ)

λοιπά σχετικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς, κατά το άρθρο 68 παράγραφος 1·

ε)

αρχές τρίτων χωρών, βάσει διμερών ή πολυμερών συμφωνιών και περιφερειακών δικτύων όπως αναφέρονται στο άρθρο 72, και συμφωνίες συνεργασίας όπως αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 4·

στ)

άλλες πηγές.

3.   Το επίπεδο γεγονότων της ευρωπαϊκής εικόνας κατάστασης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

α)

συμβάντα και άλλα γεγονότα που περιλαμβάνονται στο επίπεδο γεγονότων της εθνικής εικόνας κατάστασης·

β)

συμβάντα και άλλα γεγονότα που περιλαμβάνονται στις ειδικές εικόνες κατάστασης του άρθρου 27·

γ)

συμβάντα στην επιχειρησιακή περιοχή κοινής επιχείρησης ή ταχείας επέμβασης που συντονίζει ο Οργανισμός, ή σε κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης.

4.   Το επιχειρησιακό επίπεδο της ευρωπαϊκής εικόνας κατάστασης περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις και ταχείες επεμβάσεις που συντονίζει ο Οργανισμός, και σχετικά με τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, όπως η δήλωση αποστολής, η θέση, η κατάσταση, η διάρκεια, πληροφορίες για τα κράτη μέλη και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, καθημερινές και εβδομαδιαίες εκθέσεις κατάστασης, στατιστικά δεδομένα και πακέτα πληροφοριών για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

5.   Οι πληροφορίες σχετικά με τους ίδιους πόρους του επιχειρησιακού επιπέδου της ευρωπαϊκής εικόνας κατάστασης μπορούν να διαβαθμίζονται ως RESTREINT UE/EU RESTRICTED κατά περίπτωση.

6.   Στην ευρωπαϊκή εικόνα κατάστασης ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη το επίπεδο επίπτωσης που το εθνικό κέντρο συντονισμού έχει αποδώσει σε ένα συγκεκριμένο συμβάν στην εθνική εικόνα κατάστασης. Για οποιοδήποτε συμβάν στην προσυνοριακή περιοχή, ο Οργανισμός αποδίδει ένα μοναδικό ενδεικτικό επίπεδο επίπτωσης και ενημερώνει τα εθνικά κέντρα συντονισμού.

Άρθρο 27

Ειδικές εικόνες κατάστασης

1.   Ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργούν και να διατηρούν ειδικές εικόνες κατάστασης για να υποστηρίζουν συγκεκριμένες επιχειρησιακές δραστηριότητες στα εξωτερικά σύνορα ή να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τα όργανα, τους οργανισμούς, τις υπηρεσίες της Ένωσης και τους διεθνείς οργανισμούς, του άρθρου 68 παράγραφος 1 ή με τρίτες χώρες όπως προβλέπεται στο άρθρο 75.

2.   Οι ειδικές εικόνες κατάστασης αποτελούνται από ένα υποσύνολο πληροφοριών της εθνικής και της ευρωπαϊκής εικόνας κατάστασης.

3.   Οι λεπτομερείς κανόνες δημιουργίας και ανταλλαγής των ειδικών εικόνων κατάστασης περιγράφονται στο σχέδιο επιχειρήσεων όταν πρόκειται για τις σχετικές επιχειρησιακές δραστηριότητες και στη διμερή ή πολυμερή συμφωνία όταν η ειδική εικόνα κατάστασης δημιουργείται στο πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας με τρίτες χώρες. Κάθε ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει της παρούσας παραγράφου διενεργείται με τη συγκατάθεση της πηγής προέλευσης.

Άρθρο 28

Υπηρεσίες συγχώνευσης δεδομένων EUROSUR

1.   Ο Οργανισμός συντονίζει τις υπηρεσίες συγχώνευσης δεδομένων EUROSUR για να παρέχει στα εθνικά κέντρα συντονισμού, στην Επιτροπή και στον ίδιο πληροφορίες σχετικά με τα εξωτερικά σύνορα και την προσυνοριακή περιοχή σε τακτική, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική βάση.

2.   Ο Οργανισμός παρέχει στα εθνικά κέντρα συντονισμού, κατόπιν αίτησής τους, πληροφορίες σχετικά με τα εξωτερικά σύνορα του κράτους μέλους στο οποίο ανήκουν και σχετικά με την προσυνοριακή περιοχή, πληροφορίες οι οποίες μπορεί να προέρχονται από:

α)

η επιλεκτική παρακολούθηση καθορισμένων λιμένων και ακτών τρίτων χωρών που έχουν ταυτοποιηθεί, μέσω ανάλυσης κινδύνου και πληροφοριών, ως σημεία επιβίβασης ή ως σημεία διέλευσης πλοίων ή άλλων σκαφών που χρησιμοποιούνται για παράνομη μετανάστευση ή διασυνοριακό έγκλημα·

β)

η παρακολούθηση σε ανοιχτές θάλασσες πλοίων ή άλλων σκαφών και αεροσκαφών για τα οποία εικάζεται ή έχει διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιούνται για παράνομη μετανάστευση ή διασυνοριακό έγκλημα, ακόμη και σε περιπτώσεις ανθρώπων που κινδυνεύουν στη θάλασσα, για να διαβιβαστούν οι πληροφορίες αυτές στις σχετικές αρχές που είναι αρμόδιες για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης·

γ)

επιτήρηση καθορισμένων περιοχών στον θαλάσσιο τομέα με σκοπό τον εντοπισμό, την αναγνώριση και την παρακολούθηση πλοίων και άλλων σκαφών που χρησιμοποιούνται ή για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι χρησιμοποιούνται για παράνομη μετανάστευση ή διασυνοριακό έγκλημα, ακόμη και σε περιπτώσεις ανθρώπων που κινδυνεύουν στη θάλασσα, για να διαβιβαστούν οι πληροφορίες αυτές στις σχετικές αρχές που είναι αρμόδιες για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης·

δ)

παρακολούθηση καθορισμένων περιοχών στα εναέρια σύνορα για τον εντοπισμό, την αναγνώριση και την παρακολούθηση αεροσκαφών και άλλων ειδών εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ή υπάρχει υποψία ότι χρησιμοποιείται για παράνομη μετανάστευση ή διασυνοριακό έγκλημα·

ε)

περιβαλλοντική εκτίμηση καθορισμένων περιοχών στον θαλάσσιο τομέα και στα εξωτερικά χερσαία και εναέρια σύνορα, ώστε να βελτιστοποιούνται οι δραστηριότητες παρακολούθησης και περιπολίας·

στ)

επιλεκτική επιτήρηση καθορισμένων προσυνοριακών περιοχών στα εξωτερικά σύνορα, οι οποίες έχουν ταυτοποιηθεί, μέσω ανάλυσης κινδύνου και πληροφοριών, ως δυνητικά σημεία αναχώρησης ή διέλευσης για παράνομη μετανάστευση ή διασυνοριακό έγκλημα·

ζ)

παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών προς την Ένωση και εντός αυτής όσον αφορά στις τάσεις, στον όγκο και στις οδούς

η)

παρακολούθηση των μέσων ενημέρωσης, των πληροφοριών ανοικτής πηγής, και ανάλυση των διαδικτυακών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 ή τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 κατά περίπτωση, με σκοπό την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης ή του διασυνοριακού εγκλήματος·

θ)

ανάλυση πληροφοριών προερχόμενων από συστήματα πληροφοριών μεγάλης κλίμακας, με σκοπό τον εντοπισμό των μεταβαλλόμενων οδών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την παράνομη μετανάστευση και το διασυνοριακό έγκλημα.

3.   Ο Οργανισμός δύναται να απορρίψει το αίτημα ενός εθνικού κέντρου συντονισμού, για τεχνικούς, οικονομικούς ή επιχειρησιακούς λόγους. Ο Οργανισμός κοινοποιεί σε εύθετο χρόνο στο εθνικό κέντρο συντονισμού τους λόγους της απόρριψης.

4.   Ο Οργανισμός δύναται να χρησιμοποιήσει με ιδία πρωτοβουλία τα μέσα επιτήρησης της παραγράφου 2, για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την προσυνοριακή περιοχή, πληροφοριών οι οποίες είναι σημαντικές για την ευρωπαϊκή εικόνα κατάστασης.

ΤΜΗΜΑ 5

Ανάλυση κινδύνου

Άρθρο 29

Ανάλυση κινδύνου

1.   Ο Οργανισμός παρακολουθεί τις μεταναστευτικές ροές προς την Ένωση, και τις μεταναστευτικές ροές εντός της Ένωσης, σε επίπεδο τάσεων, όγκου και διαδρομών και τις άλλες τάσεις ή τα άλλα πιθανά προβλήματα στα εξωτερικά σύνορα καθώς και όσον αφορά την επιστροφή. Για τον εν λόγω σκοπό, ο Οργανισμός, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μετά από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή, εγκρίνει ένα κοινό υπόδειγμα ολοκληρωμένης ανάλυσης κινδύνου, προς εφαρμογή από τον Οργανισμό και τα κράτη μέλη. Το κοινό υπόδειγμα ολοκληρωμένης ανάλυσης κινδύνου αναπτύσσεται και επικαιροποιείται, εφόσον είναι αναγκαίο, με βάση την αξιολόγηση εφαρμογής του κύκλου πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του άρθρου 8 παράγραφος 7.

2.   Ο Οργανισμός εκπονεί γενικές ετήσιες αναλύσεις κινδύνου, τις οποίες υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή εφαρμόζοντας τους κανόνες ασφαλείας που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 92, και ειδικές αναλύσεις κινδύνου για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες. Ο Οργανισμός, σε στενή διαβούλευση με τα κράτη μέλη, εκπονεί και υποβάλλει ανά διετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή ανάλυση στρατηγικών κινδύνων για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων που λαμβάνεται υπόψη κατά την προετοιμασία του κύκλου πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Ο Οργανισμός εκπονεί τέτοια γενική ετήσια ανάλυση των κινδύνων και τη στρατηγική ανάλυση κινδύνου βάσει πληροφοριών που λαμβάνονται και από τα κράτη μέλη. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι ανώνυμα στα αποτελέσματα των εν λόγω αναλύσεων κινδύνου.

3.   Οι αναλύσεις κινδύνου της παραγράφου 2, καλύπτουν όλες τις πτυχές που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων με σκοπό την ανάπτυξη ενός μηχανισμού προειδοποίησης.

4.   Ο Οργανισμός δημοσιεύει εκτενείς πληροφορίες σχετικά με το κοινό υπόδειγμα ολοκληρωμένης ανάλυσης κινδύνου

5.   Τα κράτη μέλη παρέχουν στον Οργανισμό κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με την κατάσταση, τις τάσεις και τις πιθανές απειλές στα εξωτερικά σύνορα και στον τομέα της επιστροφής. Τα κράτη μέλη παρέχουν στον Οργανισμό τακτικά, ή κατόπιν αιτήματός του, όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως στατιστικά και επιχειρησιακά δεδομένα που συλλέγονται σε σχέση με την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των υποχρεωτικών πληροφοριών και την ανταλλαγή δεδομένων με τον Οργανισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 100 παράγραφος 2 στοιχείο ε), καθώς και πληροφορίες από το επίπεδο ανάλυσης της εθνικής εικόνας της κατάστασης όπως προβλέπεται στο άρθρο 25.

6.   Τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο και ανταλλάσσονται με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κατά τρόπο έγκαιρο και εμπεριστατωμένο.

7.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου κατά τον προγραμματισμό των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων τους στα εξωτερικά σύνορα και των δραστηριοτήτων τους σε θέματα επιστροφής.

8.   Κατά την κατάρτιση του κοινού βασικού εκπαιδευτικού προγράμματος για την εκπαίδευση των συνοριοφυλάκων, του άρθρου 62, ο Οργανισμός ενσωματώνει τα αποτελέσματα ενός κοινού υποδείγματος ολοκληρωμένης ανάλυσης κινδύνου.

ΤΜΗΜΑ 6

Πρόληψη και ανταπόκριση

Άρθρο 30

Καθορισμός τμημάτων εξωτερικών συνόρων

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, κάθε κράτος μέλος διαιρεί τα εξωτερικά σύνορά του σε τμήματα εξωτερικών συνόρων. Αυτά τα τμήματα θα αποτελούνται από χερσαία, θαλάσσια και, αν το αποφασίσει ένα κράτος μέλος, εναέρια τμήματα. Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί τα εν λόγω τμήματα στον Οργανισμό.

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν εγκαίρως κάθε μεταβολή των τμημάτων των εξωτερικών συνόρων στον Οργανισμό ώστε να διασφαλίζεται η εκ μέρους του συνεχής ανάλυση κινδύνου.

Άρθρο 31

Αξιωματικοί σύνδεσμοι του Οργανισμού στα κράτη μέλη

1.   Ο Οργανισμός εξασφαλίζει την τακτική παρακολούθηση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων όλων των κρατών μελών και της επιστροφής μέσω αξιωματικών συνδέσμων του Οργανισμού.

Ο Οργανισμός δύναται να αποφασίσει την κάλυψη μέχρι και τεσσάρων γεωγραφικά κοντινών μεταξύ τους κρατών μελών από έναν αξιωματικό σύνδεσμο.

2.   Ο εκτελεστικός διευθυντής ορίζει εμπειρογνώμονες από το μόνιμο και λοιπό προσωπικό, οι οποίοι τοποθετούνται ως αξιωματικοί σύνδεσμοι. Ο εκτελεστικός διευθυντής, με βάση την ανάλυση κινδύνου και σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, υποβάλλει εισήγηση ως προς τη φύση και τους όρους της αποστολής, το κράτος μέλος ή την περιφέρεια όπου δύναται να σταλεί ένας αξιωματικός σύνδεσμος και τα τυχόν καθήκοντα που δεν καλύπτονται από την παράγραφο 3. Η εισήγηση του εκτελεστικού διευθυντή υποβάλλεται προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για τον ορισμό και καθορίζει, από κοινού με το εν λόγω κράτος μέλος, τον τόπο της αποστολής.

3.   Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι ενεργούν εξ ονόματος του Οργανισμού και ο ρόλος τους είναι να ενισχύσουν τη συνεργασία και τον διάλογο μεταξύ του Οργανισμού και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, καθώς και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιστροφή. Ειδικότερα, οι αξιωματικοί σύνδεσμοι:

α)

διαμεσολαβούν μεταξύ του Οργανισμού και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, καθώς και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιστροφή·

β)

υποστηρίζουν τη συλλογή των πληροφοριών που χρειάζεται ο Οργανισμός για την παρακολούθηση της παράνομης μετανάστευσης και τη διενέργεια των αναλύσεων κινδύνου του άρθρου 29·

γ)

υποστηρίζουν τη συλλογή των πληροφοριών του άρθρου 32 τις οποίες χρειάζεται ο Οργανισμός για διενέργεια της αξιολόγησης τρωτότητας και για την εκπόνηση έκθεσης προς τον εν λόγω σκοπό·

δ)

παρακολουθούν τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος μέλος στα τμήματα των εξωτερικών συνόρων τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλού ή κρίσιμου επιπέδου επίπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 34·

ε)

συμβάλλουν στην προαγωγή της εφαρμογής του ενωσιακού κεκτημένου σε θέματα διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και επιστροφής, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

στ)

συνεργάζονται με τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων, εφόσον είναι αναγκαίο, για την προώθηση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις εργασίες του Οργανισμού, σύμφωνα με το στοιχείο ε)·

ζ)

όπου είναι εφικτό, επικουρούν τα κράτη μέλη στην κατάρτιση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης σχετικά με τη διαχείριση των συνόρων·

η)

διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και του Οργανισμού, μοιράζονται με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη σχετικές πληροφορίες του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για υπό εξέλιξη επιχειρήσεις·

θ)

υποβάλλουν τακτικά και απευθείας εκθέσεις στον εκτελεστικό διευθυντή για την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα και την ικανότητα του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κατάσταση αυτή· υποβάλλουν επίσης εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση των επιχειρήσεων επιστροφής προς τις σχετικές τρίτες χώρες·

ι)

παρακολουθούν τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος μέλος σε μια κατάσταση που απαιτεί επείγουσα δράση στα εξωτερικά σύνορα, κατά το άρθρο 42·

ια)

παρακολουθούν τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το κράτος μέλος σε σχέση με την επιστροφή και υποστηρίζουν τη συλλογή των πληροφοριών που χρειάζεται ο Οργανισμός για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του άρθρου 48.

4.   Εάν οι εκθέσεις του αξιωματικού συνδέσμου που αναφέρονται στο στοιχείο θ) της παραγράφου 3 εγείρουν ανησυχίες επί θέματος σημαντικού για το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το κράτος μέλος αμελλητί.

5.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, ο αξιωματικός σύνδεσμος, σύμφωνα με τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες περί ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων:

α)

λαμβάνει πληροφορίες από το ενδιαφερόμενο εθνικό κέντρο συντονισμού και την εθνική εικόνα της κατάστασης που διαμορφώνεται σύμφωνα με το άρθρο 25·

β)

διατηρεί τακτικές επαφές με τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων, καθώς και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιστροφή ενημερώνοντας παράλληλα το εθνικό σημείο επαφής.

6.   Η έκθεση του αξιωματικού συνδέσμου που αναφέρεται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου αποτελεί μέρος της αξιολόγησης τρωτότητας του άρθρου 32. Η έκθεση διαβιβάζεται στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

7.   Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι αξιωματικοί σύνδεσμοι λαμβάνουν εντολές μόνον από τον Οργανισμό.

Άρθρο 32

Αξιολόγηση τρωτότητας

1.   Ο Οργανισμός ορίζει μια κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση τρωτότητας, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μετά από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή καταρτιζομένη σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Η μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνει αντικειμενικά κριτήρια βάσει των οποίων ο Οργανισμός θα διενεργεί την αξιολόγηση τρωτότητας, τη συχνότητα των αξιολογήσεων, τον τρόπο με τον οποίο διενεργούνται οι διαδοχικές αξιολογήσεις τρωτότητας και ρυθμίσεις για ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής των συστάσεων του εκτελεστικού διευθυντή κατά την παράγραφο 7.

2.   Ο Οργανισμός παρακολουθεί και αξιολογεί τη διαθεσιμότητα του τεχνικού εξοπλισμού, των συστημάτων, των ικανοτήτων, των πόρων, των υποδομών και του προσωπικού καταλλήλων προσόντων και εκπαιδεύσεως που διατίθενται από τα κράτη μέλη για τον έλεγχο των συνόρων κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α). Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός αξιολογεί τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων του άρθρου 9 παράγραφος 4 όσον αφορά την ικανότητα ελέγχου των συνόρων, δεδομένου ότι ορισμένες εθνικές δυνατότητες μπορούν εν μέρει να χρησιμοποιηθούν για στόχους άλλους του ελέγχου των συνόρων. Με σκοπό τον μελλοντικό σχεδιασμό, ο Οργανισμός διενεργεί την εν λόγω παρακολούθηση και την αξιολόγηση ως προληπτικό μέτρο βάσει της ανάλυσης κινδύνου που εκπονείται σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2. Ο Οργανισμός διενεργεί την παρακολούθηση και αξιολόγηση τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, εκτός κι αν ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίσει διαφορετικά βάσει αξιολογήσεων κινδύνου ή αξιολόγησης τρωτότητας. Σε κάθε περίπτωση, κάθε κράτος μέλος υπόκειται σε παρακολούθηση και αξιολόγηση τουλάχιστον μία φορά ανά τριετία.

3.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 9, τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού, παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό, το προσωπικό και, στο μέτρο του δυνατού, τους διαθέσιμους σε εθνικό επίπεδο οικονομικούς πόρους για τη διενέργεια ελέγχων στα σύνορα. Τα κράτη μέλη παρέχουν επίσης πληροφορίες για τα οικεία σχέδιά έκτακτης ανάγκης στο θέμα της διαχείρισης των συνόρων, κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού.

4.   Στόχος της αξιολόγησης τρωτότητας είναι να εκτιμήσει ο Οργανισμός την ικανότητα και την ετοιμότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν υφιστάμενες και επερχόμενες προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα· να προσδιορίσει, ιδίως για τα κράτη μέλη εκείνα που αντιμετωπίζουν ειδικές και δυσανάλογες προκλήσεις, τις πιθανές άμεσες συνέπειες στα εξωτερικά σύνορα και τις μελλοντικές επιπτώσεις στη λειτουργία του χώρου Σένγκεν· να αξιολογήσει την ικανότητά τους να συνεισφέρουν στο μόνιμο σώμα και στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του αποθέματος εξοπλισμού ταχείας αντίδρασης και να αξιολογήσει την ικανότητα υποδοχής των κρατών μελών σχετικά με την ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3. Η εν λόγω αξιολόγηση δεν θίγει τον μηχανισμό αξιολόγησης Σένγκεν.

5.   Στην αξιολόγηση τρωτότητας ο Οργανισμός αξιολογεί την ικανότητα των κρατών μελών, σε ποιοτικούς και ποσοτικούς όρους, για την εκτέλεση όλων των καθηκόντων διαχείρισης των συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας αντιμετώπισης δυνητικά μεγάλου αριθμού αφίξεων στην επικράτειά τους.

6.   Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας υποβάλλονται στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη τα οποία και μπορούν να υποβάλουν σχόλια για την αξιολόγηση.

7.   Όποτε είναι αναγκαίο, ο εκτελεστικός διευθυντής, κατόπιν διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, διατυπώνει σύσταση που καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και την προθεσμία εφαρμογής τους. Ο εκτελεστικός διευθυντής καλεί τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα με βάση σχέδιο δράσης που αναπτύσσεται από το κράτος μέλος σε διαβούλευση με τον εκτελεστικό διευθυντή.

8.   Ο εκτελεστικός διευθυντής προτείνει μέτρα στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση κινδύνου του Οργανισμού, τα σχόλια του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και τα αποτελέσματα του μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν.

Τα προτεινόμενα μέτρα αποσκοπούν στην εξάλειψη των τρωτών σημείων που εντοπίζονται στην αξιολόγηση, προκειμένου τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ετοιμότητά τους να αντιμετωπίζουν υφιστάμενες και επερχόμενες προκλήσεις στα εξωτερικά τους σύνορα ενισχύοντας και βελτιώνοντας τις ικανότητες, τον τεχνικό εξοπλισμό, τα συστήματα, τους πόρους και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης τους. Ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να θέσει την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη του Οργανισμού στη διάθεση των κρατών μελών για να υποστηριχθεί η εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων.

9.   Ο εκτελεστικός διευθυντής παρακολουθεί την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων μέσω τακτικών εκθέσεων που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη με βάση τα σχέδια δράσης της παραγράφου 7.

Όπου υφίσταται κίνδυνος στην εφαρμογή μιας προτεινόμενης σύστασης από κράτος μέλος εντός της ταχθείσας προθεσμίας σύμφωνα με την παράγραφο 7, ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει αμέσως το μέλος του διοικητικού συμβουλίου από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και την Επιτροπή. Σε συνεννόηση με το μέλος αυτό, ο εκτελεστικός διευθυντής ρωτά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σχετικά με τους λόγους της καθυστέρησης και παρέχει στήριξη από τον Οργανισμό για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του προτεινόμενου μέτρου.

10.   Αν ένα κράτος μέλος δεν εφαρμόζει τα αναγκαία μέτρα που προβλέπει η σύσταση εντός της προθεσμίας σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, ο εκτελεστικός διευθυντής παραπέμπει το θέμα στο διοικητικό συμβούλιο και ενημερώνει την Επιτροπή. Το διοικητικό συμβούλιο, μετά από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή, εκδίδει απόφαση που καθορίζει τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, και την προθεσμία εφαρμογής τους. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου είναι δεσμευτική για το κράτος μέλος. Εάν το κράτος μέλος δεν θέσει σε εφαρμογή τα μέτρα εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση, το διοικητικό συμβούλιο ειδοποιεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή και μπορούν να αναληφθούν και περαιτέρω ενέργειες βάσει του άρθρου 42.

11.   Η αξιολόγηση τρωτότητας, συμπεριλαμβανομένων μιας λεπτομερούς περιγραφής του αποτελέσματος της αξιολόγησης τρωτότητας, των μέτρων που έλαβαν τα κράτη μέλη σε απάντηση στην εκτίμηση τρωτότητας και του σταδίου εφαρμογής των συστάσεων που έχουν γίνει, διαβιβάζονται, σύμφωνα με το άρθρο 92, σε τακτική βάση και τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Άρθρο 33

Συνέργειες μεταξύ της αξιολόγησης τρωτότητας και του μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν

1.   Οι συνέργειες μεταξύ των αξιολογήσεων τρωτότητας και του μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν μεγιστοποιούνται με στόχο τον σχηματισμό βελτιωμένης εικόνας της κατάστασης όσον αφορά τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν, την αποφυγή, στο μέτρο του δυνατού, της αλληλοεπικάλυψης των ενεργειών των κρατών μελών και τη διασφάλιση καλύτερα συντονισμένης χρήσης των σχετικών χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης που υποστηρίζουν τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

2.   Για τον σκοπό της παραγράφου 1, η Επιτροπή και ο Οργανισμός προβαίνουν στις αναγκαίες ρυθμίσεις για να ανταλλάσσουν τακτικά και με ασφαλή και έγκαιρο τρόπο όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων τρωτότητας και των αξιολογήσεων που κάνουν στο πλαίσιο του μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων. Ο εν λόγω μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών καλύπτει τις εκθέσεις των αξιολογήσεων τρωτότητας και τις εκθέσεις επισκέψεων αξιολόγησης Σένγκεν, μεταγενέστερες συστάσεις, σχέδια δράσης και τυχόν ενημερώσεις σχετικά με την εφαρμογή των σχεδίων δράσης οι οποίες παρέχονται από τα κράτη μέλη.

3.   Για τον σκοπό του μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν σε σχέση με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, η Επιτροπή κοινοποιεί τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων τρωτότητας σε όλα τα μέλη των ομάδων αξιολόγησης Σένγκεν που συμμετέχουν στην αξιολόγηση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται ευαίσθητες κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 και τυγχάνουν ανάλογης επεξεργασίας.

4.   Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 καλύπτουν τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν εντός του πλαισίου του μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν στον τομέα της επιστροφής για τη διασφάλιση της πλήρους ενημέρωσης του Οργανισμού όσον αφορά τις εντοπισθείσες ελλείψεις, ώστε να μπορεί να προτείνει κατάλληλα μέτρα υποστήριξης των οικείων κρατών μελών.

Άρθρο 34

Απόδοση επιπέδων επίπτωσης σε τμήματα εξωτερικών συνόρων

1.   Βάσει της ανάλυσης του κινδύνου και της αξιολόγησης τρωτότητας που εκπονεί ο Οργανισμός και σε συμφωνία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ο Οργανισμός αποδίδει ή τροποποιεί τα ακόλουθα επίπεδα επίπτωσης σε κάθε τμήμα συνόρων των κρατών μελών:

α)

χαμηλό επίπεδο επίπτωσης όπου τα εκεί συμβάντα που συνδέονται με την παράνομη μετανάστευση ή το διασυνοριακό έγκλημα έχουν ασήμαντη επίπτωση στην ασφάλεια των συνόρων,

β)

μεσαίο επίπεδο επίπτωσης όπου τα εκεί συμβάντα που συνδέονται με την παράνομη μετανάστευση ή το διασυνοριακό έγκλημα έχουν μέτρια επίπτωση στην ασφάλεια των συνόρων,

γ)

υψηλό επίπεδο επίπτωσης όπου τα εκεί συμβάντα που συνδέονται με την παράνομη μετανάστευση ή το διασυνοριακό έγκλημα έχουν σημαντική επίπτωση στην ασφάλεια των συνόρων.

2.   Για την ταχεία αντιμετώπιση μιας κρίσης σε συγκεκριμένο τμήμα των εξωτερικών συνόρων, όπου η ανάλυση κινδύνων του Οργανισμού δείχνει ότι τα εκεί κρούσματα παράνομης μετανάστευσης ή διασυνοριακού εγκλήματος έχουν αποφασιστική επίπτωση στην ασφάλεια των συνόρων σε βαθμό που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν, ο Οργανισμός, σε συμφωνία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, χαρακτηρίζει προσωρινά «κρίσιμο» το επίπεδο επίπτωσης στο εν λόγω τμήμα των συνόρων.

3.   Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και του Οργανισμού σχετικά με τον καθορισμό επιπέδου επίπτωσης σε εξωτερικό συνοριακό τμήμα, το προηγούμενο επίπεδο επίπτωσης του εν λόγω τμήματος παραμένει αμετάβλητο.

4.   Το εθνικό κέντρο συντονισμού αξιολογεί διαρκώς σε στενή συνεργασία με άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές την ανάγκη μεταβολής του επιπέδου επίπτωσης κάθε τμήματος των εξωτερικών συνόρων λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που περιέχει η εθνική εικόνα της κατάστασης και ενημερώνει τον Οργανισμό σχετικά.

5.   Ο Οργανισμός υποδεικνύει τα επίπεδα επίπτωσης που αποδίδονται στα τμήματα των εξωτερικών συνόρων στην ευρωπαϊκή εικόνα της κατάστασης.

Άρθρο 35

Ανταπόκριση βάσει των επιπέδων επίπτωσης

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο έλεγχος των συνόρων στα τμήματα των εξωτερικών συνόρων αντιστοιχεί στα επίπεδα επίπτωσης που έχουν αποδοθεί, ως εξής:

α)

όταν έχει αποδοθεί χαμηλό επίπεδο επίπτωσης σε ένα τμήμα των εξωτερικών συνόρων, οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων οργανώνουν τακτικό συνοριακό έλεγχο με βάση αναλύσεις κινδύνου και μεριμνούν προκειμένου επαρκής αριθμός προσωπικού και πόρων να παραμένει διαθέσιμος για τη συγκεκριμένη περιοχή της μεθορίου,

β)

όταν έχει αποδοθεί μεσαίο επίπεδο επίπτωσης σε ένα τμήμα των εξωτερικών συνόρων, οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων μεριμνούν ώστε, πέραν των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του στοιχείου α) της παρούσας παραγράφου, να λαμβάνονται εκεί τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου. Όποτε λαμβάνονται τέτοια μέτρα συνοριακού ελέγχου, το εθνικό κέντρο συντονισμού ειδοποιείται σχετικά και συντονίζει την τυχόν στήριξη που παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3,

γ)

όταν έχει αποδοθεί υψηλό επίπεδο επίπτωσης σε ένα τμήμα των εξωτερικών συνόρων, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μεριμνά, μέσω του εθνικού κέντρου συντονισμού, ώστε πέραν των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του στοιχείου β) της παρούσας παραγράφου, να παρέχεται στις εθνικές αρχές που επιχειρούν στο συγκεκριμένο τμήμα η κατάλληλη στήριξη και να λαμβάνονται ενισχυμένα μέτρα συνοριακού ελέγχου. Το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει στήριξη από τον Οργανισμό, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων για την έναρξη κοινών επιχειρήσεων ή ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα όπως προβλέπεται στο άρθρο 36,

δ)

όταν έχει αποδοθεί κρίσιμο επίπεδο επίπτωσης σε ένα τμήμα των εξωτερικών συνόρων, ο Οργανισμός ενημερώνει την Επιτροπή. Ο εκτελεστικός διευθυντής, πέραν των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του στοιχείου γ) της παρούσας παραγράφου, εκδίδει σύσταση κατά το άρθρο 41 παράγραφος 1, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη υποστήριξη από τον Οργανισμό. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος απαντά στη σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2.

2.   Το εθνικό κέντρο συντονισμού ενημερώνει τακτικά τον Οργανισμό για τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ).

3.   Αν έχει αποδοθεί μεσαίο, υψηλό ή κρίσιμο επίπεδο επίπτωσης σε ένα τμήμα των εξωτερικών συνόρων όμορο με τμήμα των συνόρων άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας με την οποία υφίστανται συμφωνίες, διακανονισμοί ή περιφερειακά δίκτυα κατά τα άρθρα 72 και 73, το εθνικό κέντρο συντονισμού επικοινωνεί με το εθνικό κέντρο συντονισμού του γειτονικού κράτους μέλους ή την αρμόδια αρχή της γειτονικής τρίτης χώρας και καταβάλλει προσπάθειες για τον συντονισμό της εφαρμογής των απαραίτητων διασυνοριακών μέτρων από κοινού με τον Οργανισμό.

4.   Ο Οργανισμός, από κοινού με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, αξιολογεί τον καθορισμό των επιπέδων επίπτωσης και τα αντίστοιχα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Η αξιολόγηση αυτή συμβάλλει στην αξιολόγηση τρωτότητας που κάνει ο Οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 32.

ΤΜΗΜΑ 7

Δράσεις του Οργανισμού στα εξωτερικά σύνορα

Άρθρο 36

Δράσεις του Οργανισμού στα εξωτερικά σύνορα

1.   Ένα κράτος μέλος δύναται να ζητήσει τη συνδρομή του Οργανισμού κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του όσον αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Ο Οργανισμός εκτελεί επίσης τα μέτρα που είναι σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 42.

2.   Ο Οργανισμός οργανώνει την κατάλληλη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή προς το κράτος μέλος υποδοχής και, ενεργώντας σύμφωνα με το οικείο ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη επαναπροώθησης, δύναται να λαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

α)

να συντονίζει τις κοινές επιχειρήσεις για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και να αναπτύσσει το μόνιμο σώμα και τεχνικό εξοπλισμό·

β)

να οργανώνει ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα και να αναπτύσσει το μόνιμο σώμα και τεχνικό εξοπλισμό·

γ)

συντονισμός των δραστηριοτήτων για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και τρίτες χώρες στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και των κοινών επιχειρήσεων με τρίτες χώρες·

δ)

να αναπτύσσει το μόνιμο σώμα στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, μεταξύ άλλων και σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, για να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σε δραστηριότητες επιστροφής, όπου χρειάζεται·

ε)

στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 656/2014 και το διεθνές δίκαιο, να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σε κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες, προς υποστήριξη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης ανθρώπων που κινδυνεύουν στη θάλασσα, οι οποίες ενδεχομένως προκύπτουν στη διάρκεια επιχειρήσεων επιτήρησης των συνόρων στη θάλασσα·

στ)

να δίνει προτεραιότητα στις υπηρεσίες συγχώνευσης EUROSUR.

3.   Ο Οργανισμός χρηματοδοτεί ή συγχρηματοδοτεί τις δραστηριότητες της παραγράφου 2 από τον προϋπολογισμό του, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς του κανόνες.

4.   Εάν ο Οργανισμός έχει σημαντικές πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες λόγω ορισμένης κατάστασης στα εξωτερικά σύνορα, ενημερώνει αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Άρθρο 37

Έναρξη κοινών επιχειρήσεων και ταχειών επεμβάσεων στα εξωτερικά σύνορα

1.   Ένα κράτος μέλος δύναται να ζητήσει από τον Οργανισμό να διεξαγάγουν κοινές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση επερχόμενων προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης μετανάστευσης, υφιστάμενων ή μελλοντικών απειλών στα εξωτερικά του σύνορα ή του διασυνοριακού εγκλήματος, ή να του παράσχει αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή, κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του όσον αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Στο πλαίσιο της εν λόγω αίτησης, ένα κράτος μέλος μπορεί επίσης να αναφέρει τα προφίλ του επιχειρησιακού προσωπικού που απαιτείται για την εκάστοτε από κοινού εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων που έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες, κατά περίπτωση.

2.   Κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους που αντιμετωπίζει ειδικές και δυσανάλογες προκλήσεις, ιδίως στην περίπτωση αφίξεως σε ορισμένα σημεία των εξωτερικών συνόρων μεγάλου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών που επιχειρούν να εισέλθουν στο έδαφος του χωρίς άδεια, ο Οργανισμός δύναται να προβεί σε ταχεία επέμβαση στα σύνορα για περιορισμένο χρονικό διάστημα στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους υποδοχής.

3.   Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί, εγκρίνει και συντονίζει προτάσεις των κρατών μελών για κοινές επιχειρήσεις ή ταχεία επέμβαση στα σύνορα. Οι κοινές επιχειρήσεις και οι ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα διενεργούνται μετά από εμπεριστατωμένη, αξιόπιστη και επικαιροποιημένη ανάλυση κινδύνου, η οποία επιτρέπει στον Οργανισμό να ορίσει μια σειρά προτεραιότητας για τις προτεινόμενες κοινές επιχειρήσεις και ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα, λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα επίπτωσης που αποδίδονται στα τμήματα των εξωτερικών συνόρων σύμφωνα με το άρθρο 34 και τη διαθεσιμότητα πόρων.

4.   Οι στόχοι μιας κοινής επιχείρησης ή μιας ταχείας επέμβασης στα σύνορα δύνανται να επιτευχθούν στο πλαίσιο επιχείρησης πολλαπλού σκοπού. Παρόμοιες επιχειρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν δραστηριότητες ακτοφυλακής και την πρόληψη του διασυνοριακού εγκλήματος, με έμφαση στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών ή της εμπορίας ανθρώπων, και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, με έμφαση στην ταυτοποίηση, στην καταγραφή, στη συνέντευξη (debriefing) και στην επιστροφή.

Άρθρο 38

Επιχειρησιακά σχέδια για τις κοινές επιχειρήσεις

1.   Στο πλαίσιο προετοιμασίας μιας κοινής επιχείρησης, ο εκτελεστικός διευθυντής, σε συνεργασία με το κράτος μέλος υποδοχής, καταρτίζει τον κατάλογο του τεχνικού εξοπλισμού, του προσωπικού και των προφίλ προσωπικού που απαιτούνται, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οποίων οι εκτελεστικές αρμοδιότητες, κατά περίπτωση, πρέπει να εγκριθούν βάσει του άρθρου 82 παράγραφος 2. Ο κατάλογος διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους του κράτους μέλους υποδοχής και το αίτημα του κράτους μέλους υποδοχής του άρθρου 37. Βάσει των στοιχείων αυτών, ο Οργανισμός καθορίζει δέσμη δραστηριοτήτων τεχνικής και επιχειρησιακής ενίσχυσης και ανάπτυξης ικανοτήτων που θα περιληφθούν στο επιχειρησιακό σχέδιο.

2.   Ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει επιχειρησιακό σχέδιο για τις κοινές επιχειρήσεις στα εξωτερικά σύνορα. Ο εκτελεστικός διευθυντής και το κράτος μέλος υποδοχής, σε στενή και έγκαιρη διαβούλευση με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, συμφωνούν το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις οργανωτικές και διαδικαστικές πτυχές της κοινής επιχείρησης.

3.   Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι δεσμευτικό για τον Οργανισμό, το κράτος μέλος υποδοχής και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Καλύπτει όλες τις πτυχές που κρίνονται αναγκαίες για τη διεξαγωγή της κοινής επιχείρησης και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

περιγραφή της κατάστασης, του τρόπου δράσης και των σκοπών της αποστολής, καθώς και του επιχειρησιακού στόχου·

β)

την προβλεπόμενη διάρκεια της κοινής επιχείρησης που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της·

γ)

τη γεωγραφική περιοχή όπου θα πραγματοποιηθεί η κοινή επιχείρηση·

δ)

περιγραφή των καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που απαιτούν εκτελεστικές αρμοδιότητες, των εξουσιών, των ευθυνών, μεταξύ άλλων και ως προς τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των απαιτήσεων προστασίας δεδομένων, και ειδικές οδηγίες για τις ομάδες, μεταξύ άλλων και σχετικά με τις βάσεις δεδομένων στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση και τα επιτρεπόμενα υπηρεσιακά όπλα, πυρομαχικά και εξοπλισμό στο κράτος μέλος υποδοχής·

ε)

τη σύνθεση των ομάδων και την ανάπτυξη του λοιπού σχετικού προσωπικού·

στ)

διατάξεις περί διοίκησης και ελέγχου, στις οποίες περιλαμβάνονται το όνομα και ο βαθμός των συνοριοφυλάκων του κράτους μέλους υποδοχής που είναι αρμόδιοι για τη συνεργασία με τα μέλη των ομάδων και του Οργανισμού, ιδίως δε το όνομα και ο βαθμός εκείνων των συνοριοφυλάκων οι οποίοι ηγούνται των ομάδων κατά τη διάρκεια της αποστολής, καθώς και τη θέση των μελών των ομάδων στη δομή διοίκησης·

ζ)

τον τεχνικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε κοινής επιχείρησης, περιλαμβανομένων ειδικών απαιτήσεων, π.χ. των όρων χρήσης, των πληρωμάτων που θα χρειασθούν, του θέματος της μεταφοράς και λοιπής επιμελητείας και δημοσιονομικών διατάξεων·

η)

λεπτομερείς προβλέψεις για την άμεση αναφορά συμβάντων από τον Οργανισμό στο διοικητικό συμβούλιο και τις σχετικές εθνικές αρχές·

θ)

σύστημα αναφοράς και αξιολόγησης με παραμέτρους επιδόσεων για τις εκθέσεις αξιολόγησης, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελικής έκθεσης αξιολόγησης·

ι)

σε σχέση με θαλάσσιες επιχειρήσεις, συγκεκριμένες πληροφορίες για την εφαρμογή της σχετικής δικαιοδοσίας και του εφαρμοστέου δικαίου στη γεωγραφική περιοχή όπου διεξάγεται η κοινή επιχείρηση, περιλαμβανομένων παραπομπών στο εθνικό, διεθνές και ενωσιακό δίκαιο σχετικά με την αναχαίτιση, τη διάσωση στη θάλασσα και την αποβίβαση. Εν προκειμένω, το επιχειρησιακό σχέδιο καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 656/2014·

ια)

τους όρους της συνεργασίας με τρίτες χώρες, λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης ή διεθνείς οργανισμούς·

ιβ)

γενικές οδηγίες σχετικά με τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την επιχειρησιακή δραστηριότητα του Οργανισμού

ιγ)

διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και τα άτομα σε ευάλωτη κατάσταση προωθούνται στις αρμόδιες εθνικές αρχές για να λάβουν κατάλληλη βοήθεια·

ιδ)

διαδικασίες για τον καθορισμό μηχανισμού για τη λήψη και διαβίβαση στον Οργανισμό καταγγελιών κατά παντός συμμετέχοντος σε επιχειρησιακή δραστηριότητα του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των συνοριοφυλάκων ή του λοιπού προσωπικού του κράτους μέλους υποδοχής και μελών των ομάδων, για εικαζόμενες παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη συμμετοχή τους σε επιχειρησιακή δραστηριότητα του Οργανισμού·

ιε)

υλικοτεχνικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης για τις συνθήκες εργασίας και το περιβάλλον των περιοχών στις οποίες προβλέπεται ότι θα λάβει χώρα η κοινή επιχείρηση.

4.   Για οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου απαιτείται συμφωνία του εκτελεστικού διευθυντή και του κράτους μέλους υποδοχής, κατόπιν διαβούλευσης με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Ο Οργανισμός αποστέλλει πάραυτα αντίγραφο του τροποποιημένου ή προσαρμοσμένου επιχειρησιακού σχεδίου στα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

5.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών σε όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού.

Άρθρο 39

Διαδικασία για τη δρομολόγηση ταχείας επέμβασης στα σύνορα

1.   Στο αίτημα κράτους μέλους για τη δρομολόγηση ταχείας επέμβασης στα σύνορα περιγράφεται η κατάσταση, οι επιδιωκόμενοι στόχοι και οι προβλεπόμενες ανάγκες, καθώς και τα αναγκαία προφίλ προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων όσων ενδεχομένως απαιτούν εκτελεστικές αρμοδιότητες. Εάν χρειαστεί, ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να αποστείλει αμέσως εμπειρογνώμονες του Οργανισμού για να αξιολογήσουν την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα του οικείου κράτους μέλους.

2.   Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει αμέσως το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με αίτημα κράτους μέλους για τη δρομολόγηση ταχείας επέμβασης στα σύνορα.

3.   Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα κράτους μέλους, ο εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα των αναλύσεων κινδύνου του Οργανισμού και το επίπεδο ανάλυσης της ευρωπαϊκής εικόνας της κατάστασης, καθώς και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης τρωτότητας του άρθρου 32 και κάθε άλλη πληροφορία που δίνει το οικείο ή άλλο κράτος μέλος.

4.   Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί αμέσως τις δυνατότητες αναδιάταξης των διαθέσιμων μελών εντός του μόνιμου σώματος και συγκεκριμένα μόνιμου και λοιπού προσωπικού και προσωπικού που αποσπάται στον Οργανισμό από τα κράτη μέλη, που ευρίσκεται σε άλλες περιοχές επιχειρήσεων. Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί επίσης τις πρόσθετες ανάγκες για ανάπτυξη επιχειρησιακού προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 57 και, μόλις εξαντληθούν οι πόροι αυτοί στο πλαίσιο των απαιτούμενων προφίλ, ενεργοποιεί την εφεδρεία ταχείας αντίδρασης του άρθρου 58.

5.   Ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίζει σχετικά με το αίτημα για τη δρομολόγηση ταχείας επέμβασης στα σύνορα εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του και κοινοποιεί την απόφασή του γραπτώς στο οικείο κράτος μέλος και συγχρόνως στο διοικητικό συμβούλιο. Στην απόφαση αναφέρονται οι βασικοί λόγοι στους οποίους στηρίχθηκε.

6.   Κατά τη λήψη της απόφασης της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με το ενδεχόμενο να ζητήσει πρόσθετο επιχειρησιακό προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 57 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 58, υποδεικνύοντας πιθανούς αριθμούς επιχειρησιακού προσωπικού και προφίλ προσωπικού που πρέπει να διαθέσει κάθε κράτος μέλος.

7.   Εάν ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίσει να δρομολογήσει ταχεία επέμβαση στα σύνορα, αναπτύσσει τις διαθέσιμες ομάδες διαχείρισης των συνόρων από το μόνιμο σώμα και εξοπλισμό από το απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού, σύμφωνα με το άρθρο 64, και, εφόσον είναι αναγκαίο, αποφασίζει για την άμεση ενίσχυση με μία ή περισσότερες ομάδες διαχείρισης των συνόρων, σύμφωνα με το άρθρο 57.

8.   Ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει, μαζί με το κράτος μέλος υποδοχής, και συμφωνεί σε επιχειρησιακό σχέδιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2, αμέσως και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της απόφασης.

9.   Μόλις το επιχειρησιακό σχέδιο συμφωνηθεί και κοινοποιηθεί στα κράτη μέλη, ο εκτελεστικός διευθυντής αποστέλλει άμεσα το διαθέσιμο επιχειρησιακό προσωπικό μέσω ανακατανομών από άλλες περιοχές επιχειρήσεων ή άλλα καθήκοντα.

10.   Παράλληλα με την ανάπτυξη της παραγράφου 9 και, εφόσον είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η άμεση ενίσχυση των ομάδων διαχείρισης των συνόρων που ανακατανέμονται από άλλες περιοχές ή καθήκοντα, ο εκτελεστικός διευθυντής ζητεί από κάθε κράτος μέλος τον αριθμό και τα προφίλ του πρόσθετου προσωπικού που θα αναπτυχθεί επιπλέον από τους εθνικούς τους καταλόγους για τις βραχυπρόθεσμες αποστολές του άρθρου 57.

11.   Εάν προκύψει ανεπάρκεια των ομάδων διαχείρισης των συνόρων κατά την παράγραφο 7 και προσωπικού κατά την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να ενεργοποιήσει την εφεδρεία ταχείας αντίδρασης ζητώντας από κάθε κράτος μέλος τον αριθμό και τα προφίλ του πρόσθετου προσωπικού που θα αναπτυχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 58.

12.   Οι πληροφορίες των παραγράφων 10 και 11 παρέχονται γραπτώς στα εθνικά σημεία επαφής και αναφέρουν την ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει η ανάπτυξη προσωπικού κάθε κατηγορίας. Ένα αντίγραφο του επιχειρησιακού σχεδίου παρέχεται στα εθνικά σημεία επαφής.

13.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο αριθμός και τα προφίλ προσωπικού τίθενται άμεσα στη διάθεση του Οργανισμού ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης αποστολή σύμφωνα με το άρθρο 57, και, κατά περίπτωση, το άρθρο 58.

14.   Η αποστολή των πρώτων ομάδων διαχείρισης των συνόρων που ανακατανέμονται από άλλες περιοχές και καθήκοντα γίνεται το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του επιχειρησιακού σχεδίου από τον εκτελεστικό διευθυντή και το κράτος μέλος υποδοχής. Πρόσθετη αποστολή ομάδων διαχείρισης των συνόρων λαμβάνει χώρα, εφόσον είναι αναγκαίο, το αργότερο εντός 12 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του επιχειρησιακού σχεδίου.

15.   Σε περίπτωση ταχείας επέμβασης στα σύνορα, ο εκτελεστικός διευθυντής, κατόπιν διαβούλευσης με το διοικητικό συμβούλιο, εξετάζει αμέσως τις προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τις εν εξελίξει και τις σχεδιασμένες από κοινού επιχειρήσεις σε άλλα εξωτερικά σύνορα του Οργανισμού, για να προβλεφθεί η πιθανή ανακατανομή των πόρων σε περιοχές εξωτερικών συνόρων όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για ενίσχυση της αποστολής.

Άρθρο 40

Ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών

1.   Όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει δυσανάλογα μεταναστευτικά προβλήματα σε συγκεκριμένα κομβικά σημεία υποδοχής των εξωτερικών συνόρων του που χαρακτηρίζονται από μεγάλες μεικτές μεταναστευτικές εισροές, δύναται να ζητήσει τεχνική και επιχειρησιακή ενίσχυση από ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποτελούμενες από εμπειρογνώμονες των αρμοδίων θεσμών, υπηρεσιών και οργανισμών της Ένωσης που ενεργούν εντός των ορίων των εντολών τους.

Το εν λόγω κράτος μέλος υποβάλλει αίτημα ενίσχυσης και αξιολόγηση των αναγκών του στην Επιτροπή. Με βάση την αξιολόγηση, η Επιτροπή διαβιβάζει την αίτηση στον Οργανισμό, στην EASO, στην Ευρωπόλ ή σε άλλους αρμόδιους φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς της Ένωσης, κατά περίπτωση.

2.   Οι αρμόδιοι θεσμοί, υπηρεσίες και οργανισμοί της Ένωσης εξετάζουν με γνώμονα τις επιμέρους εντολές τους την αίτηση ενίσχυσης ενός κράτους μέλους και την εκτίμηση των αναγκών του με σκοπό να καθορίσουν μια ολοκληρωμένη δέσμη ενίσχυσης αποτελούμενη από διάφορες δραστηριότητες που θα συντονίζουν οι σχετικοί θεσμοί, υπηρεσίες και οργανισμοί της Ένωσης, με την οποία πρέπει να συμφωνήσει το οικείο κράτος μέλος. Η Επιτροπή συντονίζει τη διαδικασία.

3.   Η Επιτροπή, σε συνεργασία με το κράτος μέλος υποδοχής και τους αρμόδιους θεσμούς, υπηρεσίες και οργανισμούς της Ένωσης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους, καθορίζει τους όρους της συνεργασίας στην περιοχή του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης και είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των ομάδων υποστήριξης.

4.   Η τεχνική και επιχειρησιακή ενίσχυση που παρέχει, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, το μόνιμο σώμα στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή:

α)

βοήθειας, με πλήρη σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα, σχετικά με τον έλεγχο των υπηκόων τρίτων χωρών που καταφθάνουν στα εξωτερικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης, καταγραφής και συνέντευξης (debriefing) των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών και, εφόσον ζητηθεί από το κράτος μέλος, τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον σκοπό αυτών των διαδικασιών·

β)

αρχική ενημέρωση σε άτομα που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας και την παραπομπή των εν λόγω ατόμων στις αρμόδιες εθνικές αρχές του οικείου κράτους μέλους ή στους εμπειρογνώμονες της EASΟ·

γ)

την παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής στον τομέα της επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 48, συμπεριλαμβανομένων της προετοιμασίας και της οργάνωσης των επιχειρήσεων επιστροφής ·

δ)

παροχή του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού.

5.   Οι ομάδες στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών περιλαμβάνουν, όπου είναι αναγκαίο, προσωπικό με εμπειρογνωσία στην προστασία των παιδιών, την εμπορία ανθρώπων, την προστασία σε περιπτώσεις διώξεων λόγω φύλου ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Άρθρο 41

Προτεινόμενες δράσεις στα εξωτερικά σύνορα

1.   Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας ή όταν αποδίδεται κρίσιμο επίπεδο επίπτωσης σε ένα ή περισσότερα τμήματα των εξωτερικών συνόρων και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά στοιχεία στα σχέδια έκτακτης ανάγκης του κράτους μέλους, την ανάλυση κινδύνου του Οργανισμού και το επίπεδο ανάλυσης της ευρωπαϊκής εικόνας της κατάστασης, ο εκτελεστικός διευθυντής προτείνει στο οικείο κράτος μέλος να αιτηθεί ο Οργανισμός να δρομολογήσει, την εκτέλεση ή την εξομάλυνση κοινών επιχειρήσεων ή ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα ή τυχόν άλλων σχετικών δράσεων του Οργανισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 36.

2.   Το οικείο κράτος μέλος απαντά στη σύσταση του εκτελεστικού διευθυντή της παραγράφου 1 εντός έξι εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης όσον αφορά τις προτεινόμενες δράσεις, το κράτος μέλος παρέχει επίσης τους λόγους στους οποίους βασίζεται αυτή η απάντηση. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει πάραυτα το διοικητικό συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τις προτεινόμενες δράσεις και τους λόγους της αρνητικής απάντησης με σκοπό να αξιολογηθεί αν απαιτείται επείγουσα δράση σύμφωνα με το άρθρο 42.

Άρθρο 42

Κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα που απαιτεί επείγουσα δράση

1.   Εάν ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων καθίσταται αναποτελεσματικός σε τέτοιο βαθμό ώστε ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν επειδή:

α)

ένα κράτος μέλος δεν εφαρμόζει τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατά το άρθρο 32 παράγραφος 10· ή

β)

ένα κράτος μέλος που αντιμετωπίζει συγκεκριμένες και δυσανάλογες προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα είτε δεν έχει ζητήσει επαρκή στήριξη από τον Οργανισμό μέσω των δράσεων που αναφέρονται στα άρθρα 37, 39 ή 40 είτε δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή μέτρων δυνάμει των εν λόγω άρθρων ή σύμφωνα με το άρθρο 41·

το Συμβούλιο, βάσει πρότασης της Επιτροπής, μπορεί να εκδώσει χωρίς καθυστέρηση απόφαση με εκτελεστική πράξη, η οποία προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν από τον Οργανισμό για τον μετριασμό των εν λόγω κινδύνων και απαιτεί από το οικείο κράτος μέλος να συνεργαστεί με τον Οργανισμό για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον Οργανισμό προτού υποβάλει την πρότασή της.

2.   Εάν προκύψει κατάσταση η οποία απαιτεί επείγουσα δράση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση για την κατάσταση και για όλα τα επακόλουθα μέτρα και τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή της.

3.   Για λόγους μετριασμού του κινδύνου για τον χώρο Σένγκεν, η απόφαση του Συμβουλίου της παραγράφου 1 προβλέπει τη λήψη από τον Οργανισμό ενός ή περισσότερων από τα εξής μέτρα:

α)

οργάνωση και συντονισμός ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα και ανάπτυξη του μόνιμου σώματος συμπεριλαμβανομένων ομάδων από την εφεδρεία ταχείας αντίδρασης·

β)

ανάπτυξη του μόνιμου σώματος στο πλαίσιο των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών ιδίως σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης·

γ)

συντονισμός των δραστηριοτήτων για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και τρίτες χώρες στα εξωτερικά σύνορα, καθώς και των κοινών επιχειρήσεων με τρίτες χώρες·

δ)

διάθεση τεχνικού εξοπλισμού·

ε)

οργάνωση επεμβάσεων επιστροφής.

4.   Ο εκτελεστικός διευθυντής, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Συμβουλίου της παραγράφου 1:

α)

καθορίζει τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση, συμπεριλαμβανομένου του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και του αριθμού και των προφίλ του επιχειρησιακού προσωπικού που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της εν λόγω απόφασης·

β)

καταρτίζει σχέδιο επιχειρησιακού σχεδίου και το υποβάλλει στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

5.   Ο εκτελεστικός διευθυντής και το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος συμφωνούν επί του επιχειρησιακού σχεδίου της παραγράφου 4 στοιχείο β) εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του.

6.   Ο Οργανισμός, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου, κινητοποιεί το απαραίτητο επιχειρησιακό προσωπικό από το μόνιμο σώμα για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που ορίζονται στην απόφαση του Συμβουλίου της παραγράφου 1. Πρόσθετες ομάδες αναπτύσσονται ανάλογα με τις ανάγκες σε δεύτερο στάδιο και σε κάθε περίπτωση εντός 12 εργάσιμων ημερών από την κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου.

7.   Ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη αποστέλλουν, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου, τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και πεπειραμένο προσωπικό στον τόπο ανάπτυξης για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων που ορίζονται στην απόφαση του Συμβουλίου της παραγράφου 1.

Επιπλέον τεχνικός εξοπλισμός αναπτύσσεται ανάλογα με τις ανάγκες σε δεύτερο στάδιο σύμφωνα με το άρθρο 64.

8.   Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος συμμορφώνεται με την απόφαση του Συμβουλίου της παραγράφου 1. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται άμεσα με τον Οργανισμό και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της εν λόγω απόφασης και η πρακτική εκτέλεση των μέτρων που προβλέπονται στην εν λόγω απόφαση και στο επιχειρησιακό σχέδιο που έχει συμφωνηθεί με τον εκτελεστικό διευθυντή, εκπληρώνοντας ειδικότερα τις υποχρεώσεις των άρθρων 43, 82 και 83.

9.   Σύμφωνα με το άρθρο 57 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 39, τα κράτη μέλη διαθέτουν το επιχειρησιακό προσωπικό που καθορίζεται από τον εκτελεστικό διευθυντή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

10.   Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων του Οργανισμού που προσδιορίζονται στην απόφαση του Συμβουλίου της παραγράφου 1, καθώς και τις ενέργειες του Οργανισμού προς τον σκοπό αυτό. Εάν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την απόφαση του Συμβουλίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εντός 30 ημερών και δεν συνεργάζεται με τον Οργανισμό σύμφωνα με την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή δύναται να δρομολογήσει τη διαδικασία του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399.

Άρθρο 43

Εντολές προς τις ομάδες

1.   Κατά την αποστολή ομάδων διαχείρισης των συνόρων, ομάδων επιστροφής και ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, το κράτος μέλος υποδοχής ή, σε περίπτωση συνεργασίας με τρίτη χώρα βάσει μίας συμφωνίας περί του καθεστώτος, η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα εκδίδει εντολές προς τις ομάδες σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο.

2.   Ο Οργανισμός, μέσω του συντονιστή του, δύναται να κοινοποιεί τις απόψεις του στο κράτος μέλος υποδοχής σχετικά με τις εντολές που έχουν παρασχεθεί στις ομάδες. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος υποδοχής λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω απόψεις και τις ακολουθεί στο μέτρο του δυνατού.

3.   Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εντολές που εκδίδονται προς τις ομάδες δεν είναι σύμφωνες με το επιχειρησιακό σχέδιο, ο συντονιστής το αναφέρει αμέσως στον εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος δύναται, ενδεχομένως, να λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 3.

4.   Τα μέλη των ομάδων, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε διαδικασίες χορήγησης ασύλου, και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα ευάλωτα άτομα. Οιαδήποτε μέτρα που λαμβάνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους είναι ανάλογα προς τους επιδιωκόμενους στόχους. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δεν κάνουν διακρίσεις εις βάρος ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, όπως π.χ. λόγω φύλου, χρώματος, φυλετικής ή εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων, συμμετοχής σε εθνική μειονότητα, αναπηρίας, περιουσίας, γεννήσεως, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Χάρτη.

5.   Τα μέλη των ομάδων που δεν αποτελούν μέλη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του Οργανισμού υπόκεινται στις πειθαρχικές κυρώσεις του κράτους μέλους καταγωγής τους. Το κράτος μέλος καταγωγής προβλέπει τα κατάλληλα πειθαρχικά ή άλλα μέτρα σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία σχετικά με παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων ή διεθνών υποχρεώσεων προστασίας κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επιχειρησιακής δραστηριότητας του Οργανισμού.

6.   Το μόνιμο προσωπικό που αναπτύχθηκε ως μέρος των ομάδων, υπόκεινται σε πειθαρχικά μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και τους κανόνες εργασίας και σε μέτρα πειθαρχικής φύσης που εντοπίστηκαν στον εποπτικό μηχανισμό του άρθρου 55 παράγραφος 5.

Άρθρο 44

Συντονιστής

1.   Ο Οργανισμός μεριμνά για την επιχειρησιακή υλοποίηση όλων των οργανωτικών πτυχών των κοινών επιχειρήσεων, των πιλοτικών σχεδίων ή των ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα, περιλαμβανομένης της παρουσίας μελών του μόνιμου και λοιπού προσωπικού.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 60, ο εκτελεστικός διευθυντής ορίζει έναν ή περισσότερους εμπειρογνώμονες από το μόνιμο και λοιπό προσωπικό, οι οποίοι αποστέλλονται ως συντονιστές για κάθε κοινή επιχείρηση ή ταχεία επέμβαση στα σύνορα. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το κράτος μέλος υποδοχής για τον διορισμό αυτόν.

3.   Ο συντονιστής ενεργεί εξ ονόματος του Οργανισμού σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν την αποστολή των ομάδων. Ο ρόλος του συντονιστή είναι να προάγει τη συνεργασία και τον συντονισμό ανάμεσα στα κράτη μέλη υποδοχής και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Τουλάχιστον ένας παρατηρητής θεμελιωδών δικαιωμάτων επικουρεί και συμβουλεύει τον συντονιστή. Ειδικότερα, ο συντονιστής:

α)

μεσολαβεί μεταξύ του Οργανισμού, του κράτους μέλους υποδοχής και των μελών των ομάδων και προσφέρει τη συνδρομή του, εξ ονόματος του Οργανισμού, σχετικά με όλα τα ζητήματα που αφορούν τους όρους αποστολής τους στις ομάδες·

β)

ελέγχει την ορθή εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου, συνεργαζόμενος και με τους παρατηρητές προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ενημερώνει σχετικά τον εκτελεστικό διευθυντή του·

γ)

ενεργεί εξ ονόματος του Οργανισμού σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν την αποστολή των ομάδων του και ενημερώνει τον Οργανισμό σχετικά με όλα τα θέματα αυτά·

δ)

ενημερώνει τον εκτελεστικό διευθυντή αν οι εντολές οι οποίες έχουν εκδοθεί προς τις ομάδες του από τα κράτη μέλη υποδοχής δεν είναι σύμφωνες με το επιχειρησιακό σχέδιο, ιδίως όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και, κατά περίπτωση, προτείνει ο εκτελεστικός διευθυντής να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 46.

4.   Στο πλαίσιο των κοινών επιχειρήσεων ή ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα, ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να εξουσιοδοτήσει τον συντονιστή να συνδράμει στην επίλυση τυχόν διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του επιχειρησιακού σχεδίου και την αποστολή των ομάδων.

Άρθρο 45

Δαπάνες

1.   Ο Οργανισμός καλύπτει πλήρως τις ακόλουθες δαπάνες των κρατών μελών κατά τη διάθεση του προσωπικού τους για σκοπούς βραχυχρόνιας αποστολής του μόνιμου σώματος προσωπικού αυτού ως μελών ομάδας στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 57 ή στα κράτη μέλη μέσω της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης κατά το άρθρο 58:

α)

δαπάνες ταξιδίου από το κράτος μέλος καταγωγής προς το κράτος μέλος υποδοχής από το κράτος μέλος υποδοχής προς το κράτος μέλος καταγωγής, καθώς και στο εσωτερικό του κράτους μέλους υποδοχής, για σκοπούς αποστολής ή αναδιάταξης εντός του ίδιου κράτους μέλους υποδοχής ή άλλου κράτους μέλους υποδοχής και για το σκοπό οι αποστολές ή αναδιατάξεις με προορισμό άλλη τρίτη χώρα ή εντός αυτής.

β)

δαπάνες εμβολιασμού·

γ)

δαπάνες που συνδέονται με ειδικές ασφαλιστικές ανάγκες·

δ)

δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής υποστήριξης·

ε)

ημερήσιες αποζημιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διαμονής.

2.   Με βάση την πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά την καταβολή των αποζημιώσεων του προσωπικού που αποστέλλεται βραχυπρόθεσμα σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 58 και τα επικαιροποιεί κατά περίπτωση. Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει την εν λόγω πρότασή του αφού λάβει θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής. Οι λεπτομερείς κανόνες βασίζονται, στο μέτρο του δυνατού, σε απλουστευμένες επιλογές κόστους σύμφωνα με τα στοιχεία γ), δ) και ε) του άρθρου 125 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046. Κατά περίπτωση, το διοικητικό συμβούλιο διασφαλίζει τη συνοχή με τους κανόνες που ισχύουν για τα έξοδα αποστολής του μόνιμου προσωπικού.

Άρθρο 46

Αποφάσεις για αναστολή ή τερματισμό ή μη δρομολόγηση δραστηριοτήτων

1.   Ο εκτελεστικός διευθυντής τερματίζει οποιεσδήποτε δραστηριότητες του Οργανισμού, αν έχουν παύσει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των εν λόγω δραστηριοτήτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος πριν από τον τερματισμό αυτό.

2.   Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε επιχειρησιακή δραστηριότητα του Οργανισμού μπορούν να ζητήσουν από τον εκτελεστικό διευθυντή να τερματίσει την εν λόγω επιχειρησιακή δραστηριότητα. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με οποιοδήποτε σχετικό αίτημα.

3.   Ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται, αφού ενημερώσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, να αποσύρει τη χρηματοδότηση μιας δραστηριότητας ή να την αναστείλει ή να την τερματίσει, εάν δεν τηρείται το επιχειρησιακό σχέδιο από το κράτος μέλος υποδοχής.

4.   Ο εκτελεστικός διευθυντής, ύστερα από διαβούλευση με τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων και αφού ενημερώσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, αποσύρει τη χρηματοδότησή της για κάθε δραστηριότητα του Οργανισμού ή αναστέλλει ή τερματίζει οποιαδήποτε δραστηριότητα του Οργανισμού, εν όλω ή εν μέρει, εάν θεωρεί ότι υφίστανται παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων διεθνούς προστασίας που σχετίζονται με την εν λόγω δραστηριότητα που είναι σοβαρής φύσεως ή είναι πιθανό να συνεχιστούν.

5.   Ο εκτελεστικός διευθυντής μετά από διαβούλευση με τον αξιωματικό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, αποφασίζει να μη δρομολογήσει καμία δραστηριότητα από τον Οργανισμό για την οποία θεωρεί πως θα υπάρχουν ήδη κατά την έναρξη της δραστηριότητας σοβαροί λόγοι για να αναστείλει ή να τερματίσει τη δραστηριότητα αυτή, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων διεθνούς προστασίας. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος για την απόφαση αυτή.

6.   Οι αποφάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 αιτιολογούνται δεόντως. Κατά τη λήψη παρόμοιων αποφάσεων ο εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει πληροφορίες όπως είναι ο αριθμός και η ουσία των εγγεγραμμένων καταγγελιών που δεν έχουν επιλυθεί από εθνική αρμόδια αρχή, εκθέσεις σοβαρών περιστατικών, εκθέσεις από συντονιστές σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, θεσμικά και λοιπά όργανα, υπηρεσίες και οργανισμούς της Ένωσης που ασχολούνται με τους τομείς που καλύπτει ο παρών κανονισμός. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με παρόμοιες αποφάσεις και του παρέχει αιτιολόγηση.

7.   Εάν ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίσει να αναστείλει ή να τερματίσει την αποστολή από τον Οργανισμό ομάδας στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ενημερώνει σχετικώς τα άλλα όργανα, υπηρεσίες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης.

Άρθρο 47

Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων

Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί τα αποτελέσματα όλων των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του Οργανισμού. Διαβιβάζει τις αναλυτικές εκθέσεις αξιολόγησης εντός 60 ημερών από τη λήξη των εν λόγω δραστηριοτήτων, συνοδευόμενες από τις παρατηρήσεις του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής προβαίνει σε διεξοδική ανάλυση των εν λόγω αποτελεσμάτων ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα, η συνοχή και η αποτελεσματικότητα μελλοντικών δραστηριοτήτων και περιλαμβάνει την εν λόγω ανάλυση στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής οφείλει να διασφαλίσει ότι ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την ανάλυση αυτών των αποτελεσμάτων σε μελλοντικές επιχειρησιακές δραστηριότητες.

ΤΜΗΜΑ 8

Δράση του οργανισμού στον τομέα της επιστροφής

Άρθρο 48

Επιστροφή

1.   Χωρίς να υπεισέρχεται στο σκεπτικό των αποφάσεων επιστροφής που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, ο Οργανισμός, σε ό,τι αφορά την επιστροφή, και σεβόμενος τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων της διεθνούς προστασίας, του σεβασμού της αρχής της μη επαναπροώθησης και των δικαιωμάτων των παιδιών, οφείλει ειδικότερα:

α)

να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σε κράτη μέλη κατά την επιστροφή, μεταξύ άλλων με

i)

τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για την έκδοση αποφάσεων επιστροφής, την ταυτοποίηση υπηκόων τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής και άλλες δραστηριότητες των κρατών μελών που προηγούνται ή σχετίζονται με την επιστροφή, ή έπονται της άφιξης και της επιστροφής, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της επιστροφής μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, με τη συμμετοχή των αρμόδιων αρχών των τρίτων χωρών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων·

ii)

την απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων, μεταξύ άλλων και μέσω προξενικής συνεργασίας, χωρίς να αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με το αν έχει υποβληθεί αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μη αναγκαίες για τον σκοπό της επιστροφής·

iii)

τη διοργάνωση και συντονισμό επιχειρήσεων επιστροφής και στην υποστήριξη της οικειοθελούς επιστροφής σε συνεργασία με τα κράτη μέλη·

iv)

επικουρούμενες οικειοθελείς επιστροφές από τα κράτη μέλη, παρέχοντας βοήθεια στους επιστρέφοντες κατά τα στάδια που προηγούνται ή σχετίζονται με την επιστροφή, ή έπονται της άφιξης και της επιστροφής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ευάλωτων προσώπων·

β)

τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σε κράτη μέλη τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με προκλήσεις που αφορούν τα συστήματα επιστροφής τους·

γ)

την ανάπτυξη, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων, ενός μη-δεσμευτικού υποδείγματος αναφοράς για το εθνικό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης υποθέσεων επιστροφής, το οποίο θα περιγράφει τη δομή του συστήματος, καθώς και την παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής στα κράτη μέλη για την ανάπτυξη συστημάτων συμβατών με το υπόδειγμα·

δ)

τη λειτουργία και ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ολοκληρωμένης διαχείρισης των επιστροφών και μιας υποδομής επικοινωνιών που θα επιτρέπει τη διασύνδεση των συστημάτων διαχείρισης της επιστροφής των κρατών μελών με την πλατφόρμα, για την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης διαβίβασης στατιστικών δεδομένων, και την παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής στα κράτη μέλη για να συνδεθούν με την υποδομή επικοινωνιών·

ε)

την οργάνωση, προώθηση και συντονισμό δραστηριοτήτων που καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών και τον εντοπισμό και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα επιστροφής μεταξύ των κρατών μελών·

στ)

τη χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς του κανόνες, επιχειρήσεων, παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής των εξόδων για την απαραίτητη προσαρμογή των εθνικών ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης των επιστροφών με σκοπό την ασφαλή επικοινωνία με την ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης επιστροφών.

2.   Η τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή της παραγράφου 1 στοιχείο β) περιλαμβάνει δραστηριότητες για να βοηθηθούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κατά τις διαδικασίες επιστροφής, με την παροχή, ιδίως:

α)

υπηρεσιών διερμηνείας·

β)

πρακτικών πληροφοριών, και σχετικών αναλύσεων, καθώς και συστάσεων από τον Οργανισμό σχετικά με τρίτες χώρες επιστροφής, που αφορούν την υλοποίηση του παρόντος κανονισμού, σε συνεργασία, όπου αρμόζει, με άλλα όργανα και Οργανισμούς της Ένωσης, ιδίως την EASΟ·

γ)

συμβουλών όσον αφορά την εφαρμογή και τη διαχείριση των διαδικασιών επιστροφής σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ·

δ)

συμβουλών και συνδρομής κατά την εφαρμογή μέτρων που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ και το διεθνές δίκαιο, που είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η προθυμία των επιστρεφόντων να επιστρέψουν και να αποτραπεί τυχόν διαφυγή τους, καθώς και παροχή βοηθείας και συμβουλών σχετικά με εναλλακτικές λύσεις αντί της κράτησης·

ε)

εξοπλισμού, πόροι και εμπειρογνωμοσύνης για την εκτέλεση των αποφάσεων επιστροφής και την ταυτοποίηση υπηκόων τρίτων χωρών.

3.   Ο Οργανισμός αποσκοπεί στη δημιουργία συνεργειών και τη σύνδεση των χρηματοδοτούμενων από την Ένωση δικτύων και προγραμμάτων στον τομέα της επιστροφής σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και με την υποστήριξη των σχετικών εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης.

Άρθρο 49

Συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών και διαχείριση της επιστροφής

1.   Ο Οργανισμός διαχειρίζεται και αναπτύσσει, κατά το άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχείο δ) μια πλατφόρμα ολοκληρωμένης διαχείρισης των επιστροφών για την επεξεργασία πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται από τα συστήματα διαχείρισης της επιστροφής των κρατών μελών και τα οποία χρειάζεται ο Οργανισμός για να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν μόνο βιογραφικά δεδομένα ή καταλόγους επιβατών. Τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται μόνο εφόσον κρίνεται αναγκαίο ότι ο Οργανισμός τα χρειάζεται κατά την παροχή συνδρομής στον συντονισμό ή την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής σε τρίτες χώρες, ανεξαρτήτως του μέσου μεταφοράς. Παρόμοια προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στην πλατφόρμα μόνο όταν έχει ληφθεί απόφαση έναρξης επιχείρησης επιστροφής και διαγράφονται αμέσως μόλις περατωθεί η επιχείρηση.

Βιογραφικά δεδομένα κοινοποιούνται στην πλατφόρμα μόνο όταν τα μέλη των ομάδων δεν έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1860 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (39).

Ο Οργανισμός μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα για τον σκοπό της ασφαλούς διαβίβασης βιογραφικών ή βιομετρικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατηγοριών εγγράφων που μπορούν να θεωρηθούν αποδείξεις ή εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία για την ιθαγένεια υπηκόων τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής, εάν η διαβίβαση παρόμοιων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για τον Οργανισμό να παρέχει συνδρομή, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, για την επιβεβαίωση της ταυτότητας και της ιθαγένειας υπηκόων τρίτων χωρών σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Αυτού του είδους τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται στην πλατφόρμα και διαγράφονται αμέσως μετά την επιβεβαίωση παραλαβής.

2.   Ο Οργανισμός αναπτύσσει, αποστέλλει και διαχειρίζεται συστήματα πληροφοριών και εφαρμογές λογισμικού που καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών για τον σκοπό της επιστροφής με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για τον σκοπό της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3.   Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διεκπεραιώνεται σύμφωνα με τα άρθρα 86, 87, 88 και 91, κατά περίπτωση.

Άρθρο 50

Επιχειρήσεις επιστροφής

1.   Χωρίς να υπεισέρχεται στο σκεπτικό των αποφάσεων επιστροφής, η οποία παραμένει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, ο Οργανισμός παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή και εξασφαλίζει τον συντονισμό ή την οργάνωση των επιχειρήσεων επιστροφής, μεταξύ άλλων μέσω της ναύλωσης αεροσκαφών για τους σκοπούς των εν λόγω επιχειρήσεων ή της οργάνωσης επιστροφής σε προγραμματισμένες πτήσεις ή άλλα μέσα μεταφοράς. Ο Οργανισμός δύναται, με δική του πρωτοβουλία και με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, να συντονίζει ή να οργανώνει επιχειρήσεις επιστροφής.

2.   Τα κράτη μέλη, μέσω της πλατφόρμας του άρθρου 49 παράγραφος 1, παρέχουν στον Οργανισμό επιχειρησιακά δεδομένα σχετικά με την επιστροφή, τα οποία είναι απαραίτητα για να αξιολογεί ο Οργανισμός τις ανάγκες σε θέματα επιστροφής, και ενημερώνουν τον Οργανισμό για τον ενδεικτικό προγραμματισμό τους σχετικά με τον αριθμό επιστρεφόντων και τις τρίτες χώρες επιστροφής, όσον αφορά τις σχετικές εθνικές επιχειρήσεις επιστροφής και για τις ανάγκες τους για συνδρομή ή συντονισμό από τον Οργανισμό. Ο Οργανισμός καταρτίζει και διατηρεί κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο για την παροχή της αναγκαίας επιχειρησιακής συνδρομής και ενισχύσεων στα κράτη μέλη που τις έχουν ζητήσει, μεταξύ άλλων και μέσω τεχνικού εξοπλισμού. Με δική του πρωτοβουλία και με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, ή κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους, ο Οργανισμός δύναται να περιλαμβάνει στο κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο τις ημερομηνίες και τους προορισμούς των επιχειρήσεων επιστροφής που κρίνει αναγκαίες, με βάση την αξιολόγηση των αναγκών. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει, μετά από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή, σχετικά με τη λειτουργία του κυλιόμενου επιχειρησιακού σχεδίου. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος επιβεβαιώνει στον Οργανισμό ότι όλοι οι επιστρέφοντες που καλύπτονται από επιχείρηση επιστροφής η οποία έχει οργανωθεί ή συντονίζεται από τον Οργανισμό, υπόκεινται σε εκτελεστή απόφαση επιστροφής.

Όταν μέλη ομάδων αποστέλλονται, συμβουλεύονται το SIS πριν γίνει οποιαδήποτε επιστροφή για να ελέγξουν μήπως έχει ανασταλεί η απόφαση επιστροφής που εκδόθηκε σε σχέση με τον υπό επιστροφή, ή μήπως έχει αναβληθεί η εκτέλεση της.

Το κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο περιέχει στοιχεία που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή επιχείρησης επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, με αναφορά στους σχετικούς κώδικες δεοντολογίας, καθώς και αναφορές, μεταξύ άλλων, σε διαδικασίες για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και τον μηχανισμό καταγγελιών.

3.   Ο Οργανισμός δύναται να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα κράτη μέλη και δύναται επίσης να διασφαλίζει, είτε με δική του πρωτοβουλία και με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου κράτους μέλους ή κατόπιν αιτήματος των συμμετεχόντων κρατών τον συντονισμό ή την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής, στο πλαίσιο των οποίων τα μέσα μεταφοράς και οι συνοδοί επιστροφής διατίθενται από μια τρίτη χώρα επιστροφής («επιχειρήσεις επιστροφής τις οποίες διεξάγει μια τρίτη χώρα»). Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και ο Οργανισμός εξασφαλίζουν ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η αρχή της μη επαναπροώθησης, η αναλογική χρήση των μέσων περιορισμού και η αξιοπρέπεια του επιστρέφοντος κατοχυρώνονται κατά τη διάρκεια ολόκληρης της επιχείρησης επιστροφής. Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των κρατών μελών και ένας παρατηρητής αναγκαστικής επιστροφής από την εφεδρεία που δημιουργείται βάσει του άρθρου 51 ή από το σύστημα παρακολούθησης του συμμετέχοντος κράτους μέλους είναι παρόντες σε ολόκληρη την επιχείρηση επιστροφής έως την άφιξη στην τρίτη χώρα επιστροφής.

4.   Ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει χωρίς καθυστέρηση σχέδιο επιστροφής για τις επιχειρήσεις επιστροφής τις οποίες διεξάγει μια τρίτη χώρα. Ο εκτελεστικός διευθυντής και τυχόν συμμετέχοντα κράτη μέλη συμφωνούν σχετικά με το σχέδιο επιστροφής, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις οργανωτικές και διαδικαστικές πτυχές της επιχείρησης επιστροφής που διενεργείται από τρίτη χώρα, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα και τους κινδύνους τέτοιων επιχειρήσεων. Για οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσαρμογή του εν λόγω σχεδίου απαιτείται η συμφωνία των μερών της παραγράφου 3 και στην παρούσα παράγραφο.

Το σχέδιο επιστροφής για τις επιχειρήσεις επιστροφής τις οποίες διεξάγει μια τρίτη χώρα είναι δεσμευτικό για τον Οργανισμό και όποιο κράτος μέλος ενδέχεται να συμμετάσχει. Καλύπτει όλες τις πτυχές που είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή της επιχείρησης επιστροφής που διενεργείται από τρίτη χώρα.

5.   Κάθε επιχείρηση επιστροφής που οργανώνεται ή συντονίζεται από τον Οργανισμό παρακολουθείται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ. Η παρακολούθηση των επιχειρήσεων αναγκαστικής επιστροφής γίνεται από τον παρατηρητή αναγκαστικής επιστροφής βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων και καλύπτει το σύνολο της επιχείρησης επιστροφής, από το στάδιο προ της αναχώρησης μέχρι την παράδοση των επιστρεφόντων στις αρχές της τρίτης χώρας επιστροφής. Ο παρατηρητής αναγκαστικής επιστροφής υποβάλλει έκθεση σχετικά με κάθε επιχείρηση αναγκαστικής επιστροφής στον εκτελεστικό διευθυντή, στον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων και στις αρμόδιες εθνικές αρχές όλων των κρατών μελών που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Τυχόν απαραίτητες κατάλληλες επακόλουθες ενέργειες λαμβάνονται από τον εκτελεστικό διευθυντή και τις αρμόδιες εθνικές αρχές αντίστοιχα.

6.   Αν ο Οργανισμός έχει ανησυχίες σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε οποιοδήποτε στάδιο μιας επιχείρησης επιστροφής, ο Οργανισμός γνωστοποιεί τις ανησυχίες του στα συμμετέχοντα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

7.   Ο εκτελεστικός διευθυντής αξιολογεί τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων επιστροφής και διαβιβάζει κάθε έξι μήνες αναλυτική έκθεση αξιολόγησης που καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις επιστροφής που διεξήχθησαν κατά το προηγούμενο εξάμηνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο διοικητικό συμβούλιο, μαζί με τις παρατηρήσεις του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής προβαίνει σε διεξοδική συγκριτική ανάλυση των εν λόγω αποτελεσμάτων ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα, η συνοχή και η αποτελεσματικότητα μελλοντικών επιχειρήσεων επιστροφής. Ο εκτελεστικός διευθυντής περιλαμβάνει την ανάλυση αυτή στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Οργανισμού.

8.   Ο Οργανισμός χρηματοδοτεί ή συγχρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις επιστροφής από τον προϋπολογισμό του, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον Οργανισμό, δίνοντας προτεραιότητα σε όσες διεξάγονται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή από κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης.

Άρθρο 51

Εφεδρεία παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής

1.   Ο Οργανισμός, αφού λάβει δεόντως υπόψη την άποψη του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, συγκροτεί μια εφεδρεία παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής από τους αρμόδιους φορείς που ασκούν δραστηριότητες παρακολούθησης της αναγκαστικής επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 6 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ και οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με το άρθρο 62 του παρόντος κανονισμού.

2.   Το διοικητικό συμβούλιο, με βάση την πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή, καθορίζει το προφίλ και τον αριθμό των παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής που θα διατεθούν στην εν λόγω εφεδρεία. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για οποιαδήποτε επακόλουθη μεταβολή του προφίλ και των συνολικών αριθμών.

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα να συνεισφέρουν στην εφεδρεία με τον διορισμό των παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής που αντιστοιχούν στο καθορισμένο προφίλ, με την επιφύλαξη της ανεξαρτησίας, των εν λόγω παρατηρητών δυνάμει του εθνικού δικαίου, όποτε το προβλέπει το εθνικό δίκαιο. Ο Οργανισμός συνεισφέρει επίσης στην εφεδρεία αυτή με τους δικούς του παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 110. Στην εφεδρεία περιλαμβάνονται παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής με ειδική εμπειρογνωμοσύνη στην προστασία παιδιών.

3.   Η συμβολή των κρατών μελών με παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής σε επιχειρήσεις και επεμβάσεις επιστροφής για το επόμενο έτος σχεδιάζεται βάσει ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων και συμφωνιών μεταξύ του Οργανισμού και των κρατών μελών. Βάσει των εν λόγω συμφωνιών, τα κράτη μέλη θέτουν τους παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής στη διάθεση του Οργανισμού προς αποστολή κατόπιν αιτήματός του, εκτός εάν αντιμετωπίζουν εξαιρετική κατάσταση η οποία επηρεάζει σοβαρά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων. Το αίτημα αυτό υποβάλλεται τουλάχιστον 21 εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματιζόμενη αποστολή ή πέντε εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση ταχείας επέμβασης επιστροφής.

4.   Κατόπιν αιτήματος, ο Οργανισμός καθιστά διαθέσιμους τους παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής στα συμμετέχοντα κράτη μέλη με σκοπό να παρακολουθούν εκ μέρους τους την ορθή υλοποίηση της επιχείρησης επιστροφής και των επεμβάσεων επιστροφής καθ’ όλη τη διάρκειά τους. Διαθέτει παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής με ειδική εμπειρογνωμοσύνη στην προστασία παιδιών για οποιαδήποτε επιχείρηση επιστροφής στην οποία συμμετέχουν παιδιά.

5.   Οι παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής υπόκεινται στις πειθαρχικές κυρώσεις του κράτους μέλους καταγωγής τους κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης ή επέμβασης επιστροφής. Τα στελέχη του Οργανισμού που αποστέλλονται ως παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής υπόκεινται στα πειθαρχικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και στους όρους απασχόλησης.

Άρθρο 52

Ομάδες επιστροφής

1.   Ο Οργανισμός μπορεί να αποστέλλει ομάδες επιστροφής, είτε με δική της πρωτοβουλία, και με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, είτε κατόπιν αιτήματος του εν λόγω κράτους μέλους. Ο Οργανισμός μπορεί να αποστείλει τέτοιες ομάδες επιστροφής κατά τη διάρκεια επεμβάσεων επιστροφής, στο πλαίσιο των ομάδων διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών ή στον βαθμό που απαιτείται για την παροχή πρόσθετης τεχνικής και επιχειρησιακής συνδρομής στον τομέα της επιστροφής. Εφόσον είναι αναγκαίο, οι ομάδες επιστροφής περιλαμβάνουν υπαλλήλους με ειδικές γνώσεις στον τομέα της προστασίας του παιδιού.

2.   Το άρθρο 40 παράγραφοι 2 έως 5 και τα άρθρα 43, 44 και 45 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στις ομάδες επιστροφής.

Άρθρο 53

Επεμβάσεις επιστροφής

1.   Όταν ένα κράτος μέλος επιβαρύνεται κατά την εφαρμογή της υποχρέωσης επιστροφής επιστρεφόντων, ο Οργανισμός, παρέχει την κατάλληλη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή με τη μορφή επέμβασης επιστροφής, με δική του πρωτοβουλία και με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή κατόπιν αιτήματος του εν λόγω κράτους μέλους. Η επέμβαση αυτή είναι δυνατό να συνίσταται στην αποστολή ομάδων επιστροφής στο κράτος μέλος υποδοχής, οι οποίες παρέχουν συνδρομή κατά την εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής και την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής από το κράτος μέλος υποδοχής.

Το άρθρο 50 εφαρμόζονται επίσης στις επιχειρήσεις επιστροφής που οργανώνονται ή συντονίζονται από τον Οργανισμό στο πλαίσιο των επεμβάσεων επιστροφής.

2.   Όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει συγκεκριμένες και δυσανάλογες προκλήσεις κατά την εφαρμογή της υποχρέωσης επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής, ο Οργανισμός, παρέχει την κατάλληλη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή με τη μορφή ταχείας επέμβασης επιστροφής, με δική του πρωτοβουλία και με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή κατόπιν αιτήματος του εν λόγω κράτους μέλους. Μια ταχεία επέμβαση επιστροφής είναι δυνατό να συνίσταται στην ταχεία αποστολή ομάδων επιστροφής στο κράτος μέλος υποδοχής, οι οποίες παρέχουν συνδρομή κατά την εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής και την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής από το κράτος μέλος υποδοχής.

3.   Στο πλαίσιο επέμβασης επιστροφής, ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει επιχειρησιακό σχέδιο, χωρίς καθυστέρηση, σε συμφωνία με το κράτος μέλος υποδοχής και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 38 κατ’ αναλογίαν.

4.   Ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίζει σχετικά με το επιχειρησιακό σχέδιο το συντομότερο δυνατό και, στην περίπτωση της παραγράφου 2, εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Η απόφαση κοινοποιείται αμέσως στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και στο διοικητικό συμβούλιο εγγράφως.

5.   Ο Οργανισμός χρηματοδοτεί ή συγχρηματοδοτεί τις επεμβάσεις επιστροφής από τον προϋπολογισμό του, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

ΤΜΗΜΑ 9

Ικανότητες

Άρθρο 54

Μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

1.   Ένα μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, δυναμικότητας αναφερομένης στο παράρτημα I, αποτελεί μέρος του Οργανισμού. Αυτό το μόνιμο σώμα απαρτίζεται από τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες προσωπικού σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα διαθεσιμότητας που παρατίθεται στο παράρτημα I:

α)

κατηγορία 1: το μόνιμο προσωπικό αποστέλλεται ως μέλη ομάδων σε περιοχές επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 56, καθώς και ως υπεύθυνοι για τη λειτουργία της κεντρικής μονάδας ETIAS·

β)

κατηγορία 2: προσωπικό που αποσπάται από τα κράτη μέλη στον Οργανισμό προς μακροπρόθεσμη στελέχωση του μόνιμου σώματος σύμφωνα με το άρθρο 56·

γ)

κατηγορία 3: προσωπικό από τα κράτη μέλη έτοιμο να διατεθεί στον Οργανισμό προς βραχυπρόθεσμη αποστολή στο πλαίσιο του μόνιμου σώματος σύμφωνα με το άρθρο 57· και

δ)

κατηγορία 4: εφεδρεία ταχείας αντίδρασης, αποτελούμενη από προσωπικό από τα κράτη μέλη, έτοιμη να αποσταλεί σύμφωνα με το άρθρο 58 για τον σκοπό ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα σύμφωνα με το άρθρο 39.

2.   Ο Οργανισμός αποστέλλει μέλη του μόνιμου σώματος ως μέλη των ομάδων διαχείρισης των συνόρων, των ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, των ομάδων επιστροφής σε κοινές επιχειρήσεις, ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα, επεμβάσεις επιστροφής ή κάθε άλλη σχετική επιχειρησιακή δραστηριότητα στα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες. Παρόμοιες δραστηριότητες μπορούν να διεξάγονται μόνο με την άδεια του κράτους μέλους ή της οικείας τρίτης χώρας. Ο αριθμός αναπτυσσομένου προσωπικού του μόνιμου σώματος εξαρτάται από τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Οι αποστολές του μόνιμου σώματος είναι συμπληρωματικές προς τις προσπάθειες των κρατών μελών.

3.   Κατά την παροχή στήριξης στα κράτη μέλη, τα μέλη του μόνιμου σώματος της που έχουν αποσταλεί ως μέλη ομάδων έχουν την ικανότητα να εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων ή επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων για τα οποία απαιτούνται εκτελεστικές αρμοδιότητες και τα οποία ορίζονται στις σχετικές εθνικές νομοθεσίες ή, για το μόνιμο προσωπικό, τα καθήκοντα που απαιτούν τις εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 7.

Τα μέλη του μόνιμου σώματος, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών του μόνιμου και λοιπού προσωπικού, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για ειδική εκπαίδευση και επαγγελματισμό, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 ή σε άλλες σχετικές πράξεις.

4.   Με βάση την πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή στην οποία λαμβάνονται υπόψη η ανάλυση κινδύνου, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας και ο κύκλος πολυετούς στρατηγικής πολιτικής του Οργανισμού για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, και η οποία βασίζεται στους αριθμούς και τα προφίλ προσωπικού που έχει στη διάθεσή του ο Οργανισμός μέσω του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του και των εν εξελίξει αποσπάσεων, έως την 31 Μαρτίου του κάθε έτους το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει:

α)

σχετικά με τον καθορισμό προφίλ και απαιτήσεων για το επιχειρησιακό προσωπικό του μόνιμου σώματος ·

β)

σχετικά με τους αριθμούς προσωπικού ανά συγκεκριμένα προφίλ της κατηγορίας 1, 2 και 3 του προσωπικού από το οποίο θα σχηματιστούν ομάδες το επόμενο έτος, με βάση τις αναμενόμενες επιχειρησιακές ανάγκες για το επόμενο έτος·

γ)

σχετικά με τον προσδιορισμό των συνεισφορών που καθορίζονται στο παράρτημα II και στο παράρτημα III με τον ορισμό των συγκεκριμένων αριθμών και των προφίλ του επιχειρησιακού προσωπικού ανά κράτος μέλος που πρόκειται να αποσπαστεί στον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 56 και να διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 57 στο μόνιμο σώμα του επόμενου έτους·

δ)

σχετικά με τον προσδιορισμό των συνεισφορών που καθορίζονται στο παράρτημα IV με τον ορισμό των συγκεκριμένων αριθμών και των προφίλ του προσωπικού ανά κράτος μέλος που πρόκειται να διατίθεται το επόμενο έτος μέσω της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης σε περιπτώσεις ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα, σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 58, και·

ε)

με ενδεικτικό πολυετή προγραμματισμό των προφίλ για τα επόμενα έτη προκειμένου να διευκολυνθεί ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός για τις συνεισφορές των κρατών μελών και την πρόσληψη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού.

5.   Το πλήρωμα για τον τεχνικό εξοπλισμό που προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 64 θα θεωρείται τμήμα των όσων συνεισφέρουν για αποστολές μικρής διάρκειας τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 57 για το επόμενο έτος. Ενόψει της προπαρασκευής της σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τον Οργανισμό για την πρόθεση αποστολής του τεχνικού εξοπλισμού και του αντίστοιχου πληρώματος πριν από τα τέλη Ιανουαρίου κάθε έτους.

6.   Για τους σκοπούς του άρθρου 73, ο Οργανισμός αναπτύσσει και εξασφαλίζει τις δομές διοίκησης και ελέγχου για την αποτελεσματική αποστολή του μόνιμου σώματος της στο έδαφος τρίτων χωρών.

7.   Ο Οργανισμός μπορεί να προσλάβει επαρκές προσωπικό δυνάμενο να ανέλθει έως το 4 % του συνολικού προσωπικού του μόνιμου σώματος, όπως ορίζεται στο παράρτημα I, εκτελεί καθήκοντα υποστήριξης ή παρακολούθησης για τη δημιουργία του μόνιμου σώματος, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των επιχειρήσεών του και την απόκτηση εξοπλισμού που ανήκει στον Οργανισμό.

8.   Τα στελέχη του προσωπικού της παραγράφου 7 και εκείνα του προσωπικού που είναι αρμόδιο για τη λειτουργία της κεντρικής μονάδας ETIAS, δεν αποστέλλονται ως μέλη της ομάδας, αλλά συνυπολογίζονται ως προσωπικό κατηγορίας 1 για τους σκοπούς του παραρτήματος I.

Άρθρο 55

Μόνιμο και λοιπό προσωπικό στο μόνιμο σώμα

1.   Ο Οργανισμός συνεισφέρει στα μέλη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του (κατηγορία 1) στο μόνιμο σώμα τα οποία αποστέλλονται σε περιοχές επιχειρήσεων ως μέλη των ομάδων εξουσιοδοτημένα να εκτελούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 82, συμπεριλαμβανομένου του καθήκοντος να διαχειρίζονται τον εξοπλισμό του Οργανισμού.

2.   Όταν ο Οργανισμός προσλαμβάνει προσωπικό, επιλέγονται μόνο οι υποψήφιοι με επαγγελματική συνείδηση υψηλού επιπέδου, προσήλωση σε αρχές δεοντολογίας και αρμόζουσες γλωσσικές δεξιότητες.

3.   Σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 2, μετά την πρόσληψή τους, τα μέλη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού που πρόκειται να αποσταλούν ως μέλη ομάδας, λαμβάνουν την απαραίτητη εκπαίδευση σχετικά με τη συνοριοφυλακή ή την επιστροφή, μεταξύ άλλων και σχετικά με θεμελιώδη δικαιώματα, με γνώμονα τα προφίλ προσωπικού που αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 4 και λαμβάνοντας υπόψη τα προσόντα και την επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκαν προηγουμένως στους σχετικούς τομείς.

Η εκπαίδευση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο διεξάγεται στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης τα οποία σχεδιάζονται από τον Οργανισμό και τα οποία, στη βάση συμφωνιών με επιλεγμένα κράτη μέλη, υλοποιούνται στα εξειδικευμένα ιδρύματα κατάρτισης και εκπαίδευσης που αυτά διαθέτουν, καθώς και, μεταξύ άλλων, στις ακαδημίες με τις οποίες συνεργάζεται ο Οργανισμός στα κράτη μέλη. Για όλα τα μέλη του προσωπικού σχεδιάζονται μετά την πρόσληψή τους επαρκείς χάρτες εκπαίδευσης οι οποίοι διασφαλίζουν ότι είναι ανά πάσα στιγμή επαγγελματικά καταρτισμένοι για την εκτέλεση καθηκόντων συνοριοφύλακα ή καθηκόντων που σχετίζονται με την επιστροφή, χάρτες εκπαίδευσης που ενημερώνονται τακτικά. Το κόστος της εκπαίδευσης καλύπτεται εξολοκλήρου από τον Οργανισμό.

Το μόνιμο και λοιπό προσωπικό που εργάζονται ως τεχνικό πλήρωμα χειριζόμενοι τον εξοπλισμό του Οργανισμού δεν χρειάζονται πλήρη εκπαίδευση σε καθήκοντα συνοριοφύλακα ή καθήκοντα επιστροφής.

4.   Καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους, ο Οργανισμός διασφαλίζει ότι τα μέλη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του ασκούν τα καθήκοντά τους ως μέλη ομάδων σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα και σε πνεύμα απόλυτης συμμόρφωσης με τις διατάξεις περί θεμελιωδών δικαιωμάτων.

5.   Με βάση την πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο:

α)

θεσπίζει κατάλληλο εποπτικό μηχανισμό για την παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων περί χρήσης βίας από το μόνιμο και λοιπό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί υποβολής εκθέσεων και συγκεκριμένων μέτρων, π.χ. πειθαρχικού χαρακτήρα, σχετικά με τη χρήση βίας κατά τις αποστολές·

β)

θεσπίζει κανόνες βάσει των οποίων μπορεί ο εκτελεστικός διευθυντής να χορηγεί στα στελέχη του μόνιμου και λοιπού προσωπικού δικαίωμα οπλοφορίας και οπλοχρησίας σύμφωνα με το άρθρο 82 και το παράρτημα V, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής συνεργασίας με τις αρμόδιες εθνικές αρχές και κυρίως με το κράτος μέλος υπηκοότητας, το κράτος μέλος διαμονής και το κράτος μέλος της βασικής εκπαίδευσης· οι εν λόγω κανόνες προβλέπουν επίσης τρόπους με τους οποίους ο εκτελεστικός διευθυντής διασφαλίζει ότι πληρούνται οι όροι έκδοσης των σχετικών αδειών από το μόνιμο προσωπικό, ιδίως σε ό,τι αφορά τον χειρισμό των όπλων και την απόδοση σε τακτικές εκπαιδευτικές βολές·

γ)

θεσπίζει ειδικούς κανόνες για τη διευκόλυνση της αποθήκευσης όπλων, πυρομαχικών και λοιπού εξοπλισμού σε ασφαλείς εγκαταστάσεις και για τη μεταφορά τους στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Σε ό,τι αφορά τους κανόνες που αναφέρονται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή οφείλει να γνωμοδοτήσει ως προς τη συμμόρφωση με τον κανονισμό προσωπικού και τους όρους απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του κανονισμού προσωπικού. Ζητείται η γνώμη του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων σχετικά με την πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή ως προς τους εν λόγω όρους.

6.   Το μόνιμο και λοιπό προσωπικό του Οργανισμού το οποίο δεν νομιμοποιείται να ασκεί καθήκοντα συνοριακής φύλαξης ή σχετικά καθήκοντα επιστροφής αποστέλλονται μόνο στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων για την άσκηση καθηκόντων συντονισμού, παρακολούθησης θεμελιωδών δικαιωμάτων και άλλων σχετικών καθηκόντων. Δεν αποτελούν μέρος των ομάδων.

7.   Το μόνιμο και λοιπό προσωπικό του Οργανισμού που θα αποσταλούν ως μέλη των ομάδων θα είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 82, τα εξής καθήκοντα για τα οποία απαιτούνται εκτελεστικές αρμοδιότητες, σύμφωνα με τα προφίλ προσωπικού και την αντίστοιχη εκπαίδευση:

α)

η εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειας προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης στοιχείων στις οικείες βάσεις δεδομένων της Ένωσης και τις οικείες εθνικές βάσεις δεδομένων·

β)

η έγκριση εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εισόδου που καθορίζονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399·

γ)

η άρνηση εισόδου κατά τον συνοριακό έλεγχο που διενεργείται στα συνοριακά σημεία διέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399·

δ)

η σφράγιση ταξιδιωτικών εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399·

ε)

η έκδοση ή άρνηση χορήγησης θεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (40) και καταχώριση των αντίστοιχων θεωρήσεων δεδομένων στο VIS·

στ)

επιτήρηση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης περιπολιών μεταξύ των συνοριακών σημείων διέλευσης, με σκοπό την παρεμπόδιση της διέλευσης των συνόρων χωρίς άδεια, την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και τη λήψη μέτρων κατά των ατόμων που διήλθαν τα σύνορα παρανόμως, μεταξύ των οποίων η αναχαίτιση/η σύλληψη·

ζ)

καταχώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων ατόμων που συνελήφθησαν για παράνομη διέλευση των εξωτερικών συνόρων στο Eurodac σύμφωνα με το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (41)·

η)

επικοινωνία με τρίτες χώρες με στόχο την ταυτοποίηση της επιστροφής και την απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων για τα άτομα αυτά·

θ)

παροχή συνοδείας σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους εφαρμόζεται αναγκαστική διαδικασία επιστροφής.

Άρθρο 56

Συμμετοχή των κρατών μελών στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής μέσω μακροπρόθεσμων αποσπάσεων

1.   Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στο μόνιμο σώμα μέλη του επιχειρησιακού προσωπικού που αποσπώνται ως μέλη ομάδων (κατηγορία 2). Η διάρκεια των επιμέρους αποσπάσεων είναι 24 μήνες. Εφόσον συμφωνούν κράτος μέλος καταγωγής και Οργανισμός, η επιμέρους απόσπαση μπορεί να παραταθεί μία φορά για άλλους 12 ή 24 μήνες. Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του συστήματος χρηματοδοτικής στήριξης του άρθρου 61, η απόσπαση ξεκινά, κατά γενικό κανόνα, στην αρχή του ημερολογιακού έτους.

2.   Κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της διαρκούς συνεισφοράς μελών του επιχειρησιακού προσωπικού ως αποσπασμένων μελών ομάδων σύμφωνα με το παράρτημα II. Η καταβολή των δαπανών του προσωπικού που αποστέλλεται βάσει του παρόντος άρθρου γίνεται σύμφωνα με τους όρους που υιοθετήθηκαν βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 6.

3.   Το επιχειρησιακό προσωπικό που αποσπάται στον Οργανισμό διαθέτει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των μελών των ομάδων κατά το άρθρο 82. Το κράτος μέλος που έχει αποσπάσει αυτό το επιχειρησιακό προσωπικό θεωρείται ως το κράτος μέλος καταγωγής του. Κατά τη διάρκεια της απόσπασης, η θέση ή οι θέσεις και η διάρκεια της αποστολής ή των αποστολών των αποσπασμένων μελών ομάδων αποφασίζεται από τον εκτελεστικό διευθυντή σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Ο Οργανισμός μεριμνά για τη διαρκή εκπαίδευση των μελών του επιχειρησιακού προσωπικού κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους.

4.   Μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, κάθε κράτος μέλος υποδεικνύει τους υποψήφιους προς απόσπαση μεταξύ των στελεχών του επιχειρησιακού προσωπικού του σύμφωνα με τους συγκεκριμένους αριθμούς και τα προφίλ που αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο για το επόμενο έτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 4. Ο Οργανισμός ελέγχει κατά πόσον το επιχειρησιακό προσωπικό που προτείνουν τα κράτη μέλη αντιστοιχεί στα προφίλ που έχουν οριστεί και διαθέτει τις αναγκαίες γλωσσικές δεξιότητες. Έως τις 15 Σεπτεμβρίου, ο Οργανισμός αποδέχεται τους προτεινόμενους υποψηφίους ή τους απορρίπτει σε περίπτωση μη αντιστοιχίας με τα απαιτούμενα προφίλ, ανεπαρκών γλωσσικών δεξιοτήτων, παραπτώματος ή παράβασης των εφαρμοστέων κανόνων κατά τη διάρκεια προηγούμενων αποστολών, αρνείται τους εν λόγω υποψηφίους και ζητεί από το κράτος μέλος να προτείνει άλλους υποψήφιους προς απόσπαση.

5.   Εάν για λόγους ανωτέρας βίας ένα επιμέρους μέλος του επιχειρησιακού προσωπικού δεν μπορεί να αποσπαστεί ή δεν είναι σε θέση να συνεχίσει την απόσπασή του, το οικείο κράτος μέλος διασφαλίζει ότι το εν λόγω μέρος του προσωπικού έχει αντικατασταθεί από άλλο μέλος του επιχειρησιακού προσωπικού που διαθέτει το απαιτούμενο προφίλ.

Άρθρο 57

Συμμετοχή των κρατών μελών στο μόνιμο σώμα μέσω βραχυπρόθεσμων αποστολών

1.   Πέραν των αποσπάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 56, έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στο μόνιμο σώμα περιλαμβάνοντας συνοριοφύλακες και άλλο σχετικό προσωπικό στον προκαταρκτικό εθνικό κατάλογο διαθέσιμου προσωπικού για βραχυπρόθεσμες αποστολές (κατηγορία 3) σύμφωνα με τις συνεισφορές που αναφέρονται στο παράρτημα III και τους συγκεκριμένους αριθμούς και τα προφίλ προσωπικού που αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο για το επόμενο έτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 4. Οι προκαταρκτικοί εθνικοί κατάλογοι του ορισθέντος επιχειρησιακού προσωπικού κοινοποιούνται στον Οργανισμό. Η οριστική σύνθεση του ετήσιου καταλόγου επιβεβαιώνεται στον Οργανισμό μετά την ολοκλήρωση των ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων έως την 1η Δεκεμβρίου του έτους αυτού.

2.   Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το υποψήφιο επιχειρησιακό προσωπικό είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο. Κάθε μέλος του επιχειρησιακού προσωπικού διατίθεται για περίοδο 4 μηνών εντός ενός ημερολογιακού έτους. Παρ’ όλα αυτά, ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι η αποστολή ενός συγκεκριμένου μέλους του προσωπικού θα υπερβεί τους 4 μήνες. Παρόμοια παράταση υπολογίζεται ως χωριστή συνεισφορά του εν λόγω κράτους μέλους για το ίδιο προφίλ ή για άλλο απαιτούμενο προφίλ εάν το μέλος του προσωπικού διαθέτει τις αναγκαίες αρμοδιότητες. Η καταβολή των δαπανών του προσωπικού που αποστέλλεται βάσει του παρόντος άρθρου γίνεται σύμφωνα με τους όρους που υιοθετήθηκαν βάσει του άρθρου 45 παράγραφος 2.

3.   Το επιχειρησιακό προσωπικό που αποσπάται βάσει του παρόντος άρθρου αναλαμβάνει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των μελών των ομάδων κατά το άρθρο 82.

4.   Ο Οργανισμός δύναται να ελέγχει κατά πόσον το επιχειρησιακό προσωπικό που έχει οριστεί για βραχυπρόθεσμες αποστολές από τα κράτη μέλη αντιστοιχεί στα καθορισθέντα προφίλ και διαθέτει τις αναγκαίες γλωσσικές δεξιότητες. Ο Οργανισμός απορρίπτει διορισθέν μέλος του επιχειρησιακού προσωπικού σε περίπτωση ανεπαρκών γλωσσικών δεξιοτήτων, παραπτώματος ή παράβασης των εφαρμοστέων κανόνων κατά τη διάρκεια προηγούμενων αποστολών. Ο Οργανισμός απορρίπτει επίσης διορισθέν μέλος του επιχειρησιακού προσωπικού σε περίπτωση μη αντιστοιχίας με τα απαιτούμενα προφίλ, εκτός και αν το εν λόγω μέλος του επιχειρησιακού προσωπικού πληροί τις απαιτήσεις άλλου προφίλ από εκείνα που έχουν ανατεθεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Σε περίπτωση άρνησης υπαλλήλου από τον Οργανισμό, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μεριμνά για την αντικατάσταση από άλλο μέλος του επιχειρησιακού προσωπικού που διαθέτει το απαιτούμενο προφίλ.

5.   Μέχρι τις 31 Ιουλίου κάθε έτους ο Οργανισμός ζητεί από τα κράτη μέλη να συνεισφέρουν συγκεκριμένα μέλη του επιχειρησιακού προσωπικού τους σε κοινές επιχειρήσεις για το επόμενο έτος σύμφωνα με τους αριθμούς και τα προφίλ που απαιτούνται. Οι περίοδοι επιμέρους αποστολής αποφασίζονται στο πλαίσιο των ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων και συμφωνιών μεταξύ του Οργανισμού και των κρατών μελών.

6.   Κατόπιν των ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων, τα κράτη μέλη διαθέτουν για συγκεκριμένες αποστολές το επιχειρησιακό προσωπικό από τους εθνικούς καταλόγους της παραγράφου 1, σύμφωνα με τους αριθμούς και τα προφίλ που προσδιορίζονται στο αίτημα του Οργανισμού.

7.   Εάν για λόγους ανωτέρας βίας ένα επιμέρους μέλος του επιχειρησιακού προσωπικού δεν μπορεί να αποσταλεί σύμφωνα με τις συμφωνίες, το οικείο κράτος μέλος διασφαλίζει την αντικατάστασή του από άλλο μέλος του επιχειρησιακού προσωπικού που περιλαμβάνεται στον κατάλογο και διαθέτει το απαιτούμενο προφίλ.

8.   Αν υπάρχει αυξημένη ανάγκη για την ενίσχυση μιας εν εξελίξει κοινής επιχείρησης ή υπάρχει ανάγκη έναρξης μιας ταχείας επέμβασης στα σύνορα ή μιας νέας κοινής επιχείρησης που δεν προσδιορίζεται ούτε στο σχετικό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, ούτε στα αντίστοιχα αποτελέσματα των ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων, η αποστολή γίνεται εντός των ορίων του παραρτήματος III. Ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τα κράτη μέλη σχετικά με τις πρόσθετες ανάγκες υποδεικνύοντας πιθανούς αριθμούς επιχειρησιακού προσωπικού και προφίλ που πρέπει να παρασχεθούν από κάθε κράτος μέλος. Μόλις συμφωνηθεί ένα τροποποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο ή, κατά περίπτωση, ένα νέο επιχειρησιακό σχέδιο από τον εκτελεστικό διευθυντή και το κράτος μέλος υποδοχής, ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει το επίσημο αίτημα σχετικά με τον αριθμό και τα προφίλ του επιχειρησιακού προσωπικού. Τα μέλη των ομάδων αποστέλλονται από κάθε κράτος μέλος εντός 20 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του εν λόγω επίσημου αιτήματος με την επιφύλαξη του άρθρου 39.

9.   Αν από την ανάλυση κινδύνου ή τυχόν διαθέσιμη αξιολόγηση τρωτότητας προκύψει ότι ένα κράτος μέλος βρίσκεται αντιμέτωπο με μια κατάσταση η οποία ενδέχεται να επηρεάσει σοβαρά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων, το εν λόγω κράτος μέλος συνεισφέρει με επιχειρησιακό προσωπικό που συνάδει με τα αιτήματα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5 ή στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου. Παρ’ όλα αυτά, οι εν λόγω συνεισφορές δεν υπερβαίνουν σωρευτικά το ήμισυ των συνεισφορών των κρατών μελών όπως έχουν προσδιοριστεί για το συγκεκριμένο έτος στο παράρτημα III. Εάν ένα κράτος μέλος επικαλεστεί μια τέτοια εξαιρετική κατάσταση, παρέχει εγγράφως στον Οργανισμό λεπτομερή αιτιολόγηση και πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση, το περιεχόμενο της οποίας περιλαμβάνεται στην έκθεση του άρθρου 65.

10.   Η διάρκεια της αποστολής για συγκεκριμένη επιχείρηση καθορίζεται από το κράτος μέλος καταγωγής, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι μικρότερη των 30 ημερών, εκτός εάν η επιχείρηση της οποίας η αποστολή αποτελεί μέρος έχει διάρκεια μικρότερη από 30 ημέρες.

11.   Το τεχνικό πλήρωμα που συνυπολογίζεται για τις συνεισφορές των κρατών μελών κατά το άρθρο 54 παράγραφος 5, αποστέλλεται μόνο σύμφωνα με τις συμφωνίες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των ετησίων διμερών διαπραγματεύσεων για τα αντίστοιχα είδη τεχνικού εξοπλισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 9.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στον ετήσιο κατάλογο το τεχνικό πλήρωμα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μόνο μετά την ολοκλήρωση των ετησίων διμερών διαπραγματεύσεων. Τα κράτη μέλη έχουν δε τη δυνατότητα να προσαρμόζουν τον σχετικό ετήσιο κατάλογο σε περίπτωση αλλαγών του τεχνικού προσωπικού κατά τη διάρκεια του εκάστοτε οικείου έτους. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αυτές τις αλλαγές στον Οργανισμό.

Ο έλεγχος της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου δεν αφορά τις δεξιότητες χειρισμού του τεχνικού εξοπλισμού.

Τα μέλη του πληρώματος με αποκλειστικά τεχνικής φύσης καθήκοντα αναφέρονται στον εθνικό ετήσιο κατάλογο μόνο κατά ειδικότητα.

Η διάρκεια αποστολής των τεχνικών πληρωμάτων καθορίζεται βάσει του άρθρου 64.

Άρθρο 58

Συμμετοχή των κρατών μελών στο μόνιμο σώμα μέσω της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης

1.   Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν επιχειρησιακό προσωπικό με εφεδρεία ταχείας αντίδρασης (κατηγορία 4) που θα ενεργοποιείται για ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα κατά το άρθρο 37 παράγραφος 2 και το άρθρο 39 εφόσον το επιχειρησιακό προσωπικό των κατηγοριών 1, 2 και 3 έχουν ήδη αποσταλεί όλα για την εν λόγω ταχεία επέμβαση στα σύνορα.

2.   Κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του επιχειρησιακού προσωπικού βάσει των συγκεκριμένων αριθμών προφίλ που αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο για το επόμενο έτος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 4, κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού και εντός των ορίων των ικανοτήτων που καθορίζονται στο παράρτημα IV και σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Κάθε μέλος του επιχειρησιακού προσωπικού παραμένει διαθέσιμο για περίοδο μέχρι 4 μηνών εντός ενός ημερολογιακού έτους.

3.   Συγκεκριμένες αποστολές στο πλαίσιο ταχέων επεμβάσεων στα σύνορα από την εφεδρεία ταχείας αντίδρασης πραγματοποιούνται κατά το άρθρο 39 παράγραφος 11 και παράγραφος 13.

Άρθρο 59

Επανεξέταση του μόνιμου σώματος

1.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, με βάση ειδικότερα τις εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 10 και στο άρθρο 65, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο επανεξέταση του συνολικού αριθμού και της σύνθεσης του μόνιμου σώματος, συμπεριλαμβανομένων του μεγέθους των επιμέρους συνεισφορών των κρατών μελών στο μόνιμο σώμα, καθώς και της εκπαίδευσής του, της εξειδίκευσής του και του επαγγελματισμού του επιχειρησιακού προσωπικού του μόνιμου σώματος και της εκπαίδευσης που δέχονται. Η επανεξέταση εξετάζει επίσης κατά πόσο η διατήρηση της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης είναι απαραίτητη ως τμήματος του μόνιμου σώματος.

Η επανεξέταση περιγράφει και συνυπολογίζει υπάρχουσες και δυνητικές επιχειρησιακές ανάγκες του μονίμου σώματος ως προς τις δυνατότητες ταχείας αντίδρασης, εκείνες τις σημαντικές περιστάσεις που επηρεάζουν τις εθνικές ικανότητες των κρατών μελών να συνεισφέρουν στο μόνιμο σώμα αλλά και την εξέλιξη του μονίμου και λοιπού προσωπικού σχετικά με τη συνεισφορά του Οργανισμού στο μόνιμο σώμα.

1.   Μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2024, η Επιτροπή θα έχει υποβάλει, όπου είναι αναγκαίο, κατάλληλες προτάσεις για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II, ΙΙΙ και ΙV. Αν η Επιτροπή δεν υποβάλει πρόταση, εξηγεί για ποιον λόγο δεν το έπραξε.

Άρθρο 60

Τοπικά γραφεία

1.   Με τη σύμφωνη γνώμη του κράτους μέλους υποδοχής ή τη ρητή ενσωμάτωση της δυνατότητας αυτής στη συμφωνία περί καθεστώτος με την τρίτη χώρα υποδοχής, ο Οργανισμός μπορεί να συστήσει τοπικά γραφεία στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας, με σκοπό τη διευκόλυνση και τη βελτίωση του συντονισμού των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων και στον τομέα της επιστροφής, που οργανώνονται από τον Οργανισμό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, στη γειτονική περιοχή ή στην τρίτη χώρα, καθώς και για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των ανθρώπινων και τεχνικών πόρων του Οργανισμού. Τα τοπικά γραφεία δημιουργούνται σύμφωνα με την επιχειρησιακή ανάγκη για το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου ο Οργανισμός να εκτελέσει σημαντικές επιχειρησιακές δραστηριότητες στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, στη σχετική γειτονική περιοχή ή στην εν λόγω τρίτη χώρα. Αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί, εάν χρειαστεί.

Πριν συσταθεί τοπικό γραφείο, όλες οι δημοσιονομικές επιπτώσεις εξετάζονται και υπολογίζονται προσεκτικά και εγγράφονται εκ των προτέρων στον προϋπολογισμό τα σχετικά ποσά.

2.   Ο Οργανισμός και το κράτος μέλος υποδοχής ή η τρίτη χώρα όπου συστήνεται το τοπικό γραφείο προβαίνουν στις αναγκαίες ρυθμίσεις να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στο τοπικό γραφείο. Ο τόπος εργασίας του προσωπικού των τοπικών γραφείων καθορίζεται κατά το άρθρο 95 παράγραφος 2.

3.   Τα τοπικά γραφεία, κατά περίπτωση:

α)

παρέχουν επιχειρησιακή και υλικοτεχνική υποστήριξη και εξασφαλίζουν τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του Οργανισμού στις σχετικές περιοχές επιχειρήσεων·

β)

παρέχουν επιχειρησιακή υποστήριξη στο κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα στις σχετικές περιοχές επιχειρήσεων·

γ)

παρακολουθούν τις δραστηριότητες των ομάδων και υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στην κεντρική διοίκηση του Οργανισμού·

δ)

συνεργάζονται με το κράτος μέλος υποδοχής ή την τρίτη χώρα υποδοχής σε ζητήματα που αφορούν την πρακτική εφαρμογή των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που οργανώνονται από τον Οργανισμό στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ή στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων ζητημάτων που ενδέχεται να έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων·

ε)

παρέχουν στήριξη στον συντονιστή του άρθρου 44 στο πλαίσιο της συνεργασίας του/της με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη όσον αφορά όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη συνεισφορά τους στις επιχειρησιακές δραστηριότητες που οργανώνονται από τον Οργανισμό και, εφόσον είναι αναγκαίο, έρχονται σε επαφή με την κεντρική διοίκηση του Οργανισμού·

στ)

παρέχουν στήριξη στον συντονιστή, και στους παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων στους οποίους έχει ανατεθεί η παρακολούθηση μιας επιχειρησιακής δραστηριότητας, όσον αφορά τη διευκόλυνση, όπου είναι αναγκαίο, του συντονισμού και της επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων του Οργανισμού και των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας υποδοχής, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων·

ζ)

οργανώνουν την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης που αφορά την αποστολή των μελών των ομάδων και την αποστολή και χρήση του τεχνικού εξοπλισμού·

η)

παρέχουν κάθε άλλη υλικοτεχνική υποστήριξη που αφορά την περιοχή επιχειρήσεων των οποίων ένα τοπικό γραφείο είναι αρμόδιο, με σκοπό τη διευκόλυνση της ομαλής διεξαγωγής των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που οργανώνονται από τον Οργανισμό·

θ)

παρέχουν στήριξη στον αξιωματικό σύνδεσμο του Οργανισμού, με την επιφύλαξη των καθηκόντων και υποχρεώσεών του όπως αναφέρονται στο άρθρο 31, για τον εντοπισμό τυχόν υφιστάμενων ή μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων της περιοχής των οποίων ένα τοπικό γραφείο είναι αρμόδιο την εφαρμογή του κεκτημένου στον τομέα της επιστροφής, και υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στην κεντρική διοίκηση του Οργανισμού·

ι)

εξασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση του εξοπλισμού του Οργανισμού στις περιοχές που καλύπτονται από τις δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής καταχώρισης και μακροχρόνιας συντήρησης του εξοπλισμού του και της παροχής τυχόν απαραίτητης υλικοτεχνικής υποστήριξης.

4.   Κάθε τοπικό γραφείο διοικείται από εκπρόσωπο του Οργανισμού που διορίζεται από τον εκτελεστικό διευθυντή ως προϊστάμενο του τοπικού γραφείου. Ο προϊστάμενος του τοπικού γραφείου επιβλέπει το σύνολο των εργασιών του γραφείου και ενεργεί ως ενιαίο σημείο επαφής με την κεντρική διοίκηση του Οργανισμού.

5.   Με βάση την πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο, αποφασίζει σχετικά με τη σύσταση, τη σύνθεση, τη διάρκεια και, όπου απαιτείται, την ενδεχόμενη παράταση του χρονικού διαστήματος λειτουργίας ενός τοπικού γραφείου, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη του κράτους μέλους υποδοχής ή τρίτης χώρας υποδοχής.

6.   Το κράτος μέλος υποδοχής παρέχει στον Οργανισμό βοήθεια για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής ικανότητας.

7.   Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες των τοπικών γραφείων. Οι δραστηριότητες των τοπικών γραφείων περιγράφονται σε χωριστό τμήμα της ετήσιας έκθεσης.

Άρθρο 61

Χρηματοδοτική στήριξη για την ανάπτυξη του μόνιμου σώματος

1.   Τα κράτη μέλη έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν κεφάλαια υπό τη μορφή χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες, σε ετήσια βάση, για τη στήριξη της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων για να διασφαλίζονται οι συνεισφορές τους στο μόνιμο σώμα σύμφωνα με τα παραρτήματα II, ΙΙΙ και IV και το άρθρο 125 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046. Η χρηματοδότηση καταβάλλεται μετά το τέλος του σχετικού έτους και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Η χρηματοδότηση αυτή βασίζεται σε ένα ποσό αναφοράς που καθορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και ανέρχεται σε, κατά περίπτωση:

α)

100 % του ποσού αναφοράς πολλαπλασιασμένου επί τον αριθμό επιχειρησιακού προσωπικού που προβλέπεται για το έτος Ν + 2 ότι θα αποσπαστούν σύμφωνα με το παράρτημα II·

β)

37 % του ποσού αναφοράς πολλαπλασιασμένου επί τον αριθμό επιχειρησιακού προσωπικού που έχουν πράγματι αποσταλεί κατά το άρθρο 57 εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο παράρτημα III και κατά το άρθρο 58 εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο παράρτημα IV, κατά περίπτωση·

γ)

πληρωμή εφάπαξ 50 % του ποσού αναφοράς πολλαπλασιασμένου επί τον αριθμό μόνιμου επιχειρησιακού προσωπικού που έχει προσληφθεί από τον Οργανισμό. Η εν λόγω πληρωμή καταβάλλεται σε στελέχη προσωπικού που αποχωρούν από υπηρεσίες κρατών μελών και των οποίων η προϋπηρεσία δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε έτη κατά τον χρόνο της πρόσληψής τους από τον Οργανισμό.

2.   Το ποσό αναφοράς αντιστοιχεί στον ετήσιο βασικό μισθό συμβασιούχου υπαλλήλου της ομάδας καθηκόντων III, βαθμός 8, κλιμάκιο 1 που καθορίζεται κατά το άρθρο 93 του καθεστώτος που εφαρμόζεται και υπόκειται σε διορθωτικό συντελεστή που εφαρμόζεται στο οικείο κράτος μέλος.

3.   Η ετήσια καταβολή του ποσού της παραγράφου 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη αυξάνουν το αντίστοιχο συνολικό προσωπικό εθνικών συνοριοφυλάκων τους ανάλογα, μέσω της πρόσληψης νέων στελεχών προσωπικού εντός της σχετικής περιόδου. Οι σχετικές πληροφορίες για τον σκοπό της υποβολής εκθέσεων παρέχονται στον Οργανισμό στο πλαίσιο των ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων και επαληθεύονται μέσω της αξιολόγησης τρωτότητας κατά το επόμενο έτος. Η ετήσια καταβολή του ποσού της παραγράφου 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου γίνεται στο σύνολό της σε σχέση με τον αριθμό των στελεχών προσωπικού που έχουν πράγματι αποσταλεί για συνεχή ή μη συνεχή περίοδο 4 μηνών κατά το άρθρο 57 εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο παράρτημα III και κατά το άρθρο 58 εντός της προθεσμίας του παραρτήματος IV. Για τις αποτελεσματικές αποστολές της παραγράφου 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου, οι πληρωμές υπολογίζονται κατ’ αναλογία με βάση περίοδο αναφοράς 4 μηνών.

Ο Οργανισμός καταβάλει προκαταβολή που συνδέεται με τις ετήσιες πληρωμές κατά την παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με την εφαρμοστέα πράξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου μετά την υποβολή συγκεκριμένης και αιτιολογημένης αίτησης από το συνεισφέρον κράτος μέλος.

4.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με τους τρόπους ετήσιας καταβολής και την παρακολούθηση των εφαρμοστέων όρων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνουν διακανονισμούς για προκαταβολές μόλις εκπληρώνονται οι οριζόμενες στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου προϋποθέσεις, καθώς και διακανονισμούς για τους κατ’ αναλογία υπολογισμούς, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες η αποστολή τεχνικού προσωπικού θα υπερέβαινε κατ’ εξαίρεση τις ανώτατες εθνικές συνεισφορές, όπως ορίζονται αυτές στο παράρτημα III. Η εν λόγω εφαρμοστέα πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξετάσεως που αναφέρεται στο άρθρο 122 παράγραφος 2.

5.   Κατά την υλοποίηση της χρηματοδοτικής στήριξης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις αρχές της συγχρηματοδότησης και της αποφυγής της διπλής χρηματοδότησης.

Άρθρο 62

Εκπαίδευση

1.   Ο Οργανισμός, λαμβάνοντας υπόψη τον χάρτη πορείας για την ανάπτυξη ικανοτήτων του άρθρου 9 παράγραφος 4, όπου διατίθεται, και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς εκπαίδευσης των κρατών μελών, και, όπου αρμόζει, την EASO, τον FRA, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση μεγάλης κλίμακας συστημάτων πληροφορικής στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu LISA) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Εκπαίδευση Επιβολής του Νόμου (CEPOL), αναπτύσσει συγκεκριμένα εργαλεία εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης ειδικής εκπαίδευσης στην προστασία των παιδιών και άλλων ατόμων σε ευάλωτη κατάσταση. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης λαμβάνει υπόψη εκείνα τα ερευνητικά αποτελέσματα και τις βέλτιστες πρακτικές που ενδιαφέρουν. Ο Οργανισμός παρέχει στους συνοριοφύλακες, τους ειδικούς σε θέματα επιστροφής, τους συνοδούς επιστροφής, τους παρατηρητές αναγκαστικής επιστροφής, τους παρατηρητές θεμελιωδών δικαιωμάτων και το λοιπό αρμόδιο προσωπικό που είναι μέλη του μόνιμου σώματος, εξειδικευμένη εκπαίδευση σχετική με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους. Ο Οργανισμός διεξάγει τακτικές ασκήσεις με τους εν λόγω συνοριοφύλακες και άλλα μέλη ομάδων, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαίδευσης που καθορίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού.

2.   Ο Οργανισμός εξασφαλίζει ότι εκτός από την εκπαίδευση του άρθρου 55 παράγραφος 3, όλα τα μέλη του προσωπικού που θα αποστέλλονται ως μέλη ομάδων, έχουν λάβει επαρκή κατάρτιση σχετικά με το συναφές ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της πρόσβασης σε διεθνή προστασία, των κατευθυντήριων γραμμών για τους σκοπούς ταυτοποίησης των ατόμων που ζητούν διεθνή προστασία και της κατεύθυνσής τους προς τις κατάλληλες διαδικασίες, των κατευθυντήριων γραμμών για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων ασυνόδευτων ανηλίκων, θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, ατόμων που έχουν ανάγκη επείγουσας ιατρικής βοήθειας και άλλων ιδιαιτέρως ευάλωτων ατόμων, και, όπου προβλέπεται να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις στη θάλασσα, της έρευνας και διάσωσης, πριν από την αρχική αποστολή τους σε επιχειρησιακές δραστηριότητες που οργανώνει ο Οργανισμός.

Η κατάρτιση καλύπτει επίσης τη χρήση βίας, σύμφωνα με το παράρτημα V.

3.   Για τον σκοπό που περιγράφεται στην παράγραφο 2, ο Οργανισμός, βάσει συμφωνιών με επιλεγμένα κράτη μέλη, υλοποιεί τα αναγκαία προγράμματα εκπαίδευσης στα εξειδικευμένα ιδρύματα κατάρτισης και εκπαίδευσης των κρατών μελών, καθώς και, μεταξύ άλλων, στις ακαδημίες με τις οποίες συνεργάζεται ο Οργανισμός στα κράτη μέλη. Ο Οργανισμός μεριμνά ώστε η εκπαίδευση να ακολουθεί το κοινό βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να είναι εναρμονισμένη και να εδραιώνει κοινή αντίληψη και κοινή νοοτροπία στη βάση των αρχών που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες. Ο Οργανισμός καλύπτει το συνολικό κόστος της.

Ο Οργανισμός μπορεί, αφού λάβει την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου, να δημιουργήσει εκπαιδευτικό κέντρο του Οργανισμού ούτως ώστε να διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο η ενσωμάτωση μιας κοινής ευρωπαϊκής νοοτροπίας στην παρεχόμενη κατάρτιση.

4.   Ο Οργανισμός αναλαμβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να εξασφαλίσει ότι το σύνολο του προσωπικού των κρατών μελών που συμμετέχει στις ομάδες του μόνιμου σώματος έχει λάβει την κατάρτιση της παραγράφου 2 πρώτο εδάφιο.

5.   Ο Οργανισμός λαμβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να εξασφαλίσει την εκπαίδευση του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή και το οποίο διατίθεται στο μόνιμο σώμα ή στην εφεδρεία του άρθρου 51. Ο Οργανισμός εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του και το σύνολο του προσωπικού που συμμετέχει σε επιχειρήσεις επιστροφής ή επεμβάσεις επιστροφής έχουν λάβει κατάρτιση σχετικά με την οικεία νομοθεσία της Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της πρόσβασης σε διεθνή προστασία και σε μηχανισμούς παραπομπής για ευάλωτα άτομα, πριν από τη συμμετοχή τους σε επιχειρησιακές δραστηριότητες που οργανώνει ο Οργανισμός.

6.   Ο Οργανισμός καταρτίζει και αναπτύσσει περαιτέρω κοινά βασικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την εκπαίδευση των συνοριοφυλάκων και εξασφαλίζει την κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των εκπαιδευτών των συνοριοφυλάκων των κρατών μελών, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, την πρόσβαση σε διεθνή προστασία και το σχετικό ναυτικό δίκαιο, ενώ καταρτίζει και αναπτύσσει και κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση του προσωπικού που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή. Τα κοινά βασικά εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν στόχο να προωθήσουν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και της επιστροφής. Ο Οργανισμός καταρτίζει τα κοινά βασικά εκπαιδευτικά προγράμματα μετά από διαβουλεύσεις με το συμβουλευτικό φόρουμ του άρθρου 108 (το συμβουλευτικό φόρουμ) και τον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα κράτη μέλη ενσωματώνουν τα κοινά βασικά εκπαιδευτικά προγράμματα στην εκπαίδευση που παρέχουν στους εθνικούς τους συνοριοφύλακες και στο προσωπικό που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή.

7.   Ο Οργανισμός διοργανώνει επίσης για τους υπαλλήλους των αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, τρίτων χωρών, πρόσθετα επιμορφωτικά μαθήματα και σεμινάρια για θέματα που σχετίζονται με τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών.

8.   Ο Οργανισμός μπορεί να διοργανώνει δραστηριότητες εκπαίδευσης σε συνεργασία με κράτη μέλη και τρίτες χώρες στο έδαφός τους.

9.   Ο Οργανισμός καθιερώνει πρόγραμμα ανταλλαγής που επιτρέπει στους συνοριοφύλακες που συμμετέχουν στις ομάδες του και στο προσωπικό που συμμετέχει στις ομάδες επέμβασης για επιστροφή να αποκτήσουν γνώσεις ή ειδική τεχνογνωσία από εμπειρίες και καλές πρακτικές που αποκόμισαν στο εξωτερικό μέσω της συνεργασίας τους με συνοριοφύλακες και προσωπικό που συμμετέχει στην εκτέλεση καθηκόντων που αφορούν την επιστροφή σε κάποιο κράτος μέλος διαφορετικό από το δικό τους.

10.   Ο Οργανισμός καταρτίζει και αναπτύσσει περαιτέρω εσωτερικό μηχανισμό ποιοτικού ελέγχου για την εξακρίβωση του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, εμπειρογνωμοσύνης και επαγγελματισμού του συνόλου του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του και δη εκείνου που συμμετέχει στις επιχειρησιακές δραστηριότητες του Οργανισμού. Με βάση την εφαρμογή του μηχανισμού ελέγχου ποιότητας, ο Οργανισμός εκπονεί ετήσια έκθεση αξιολόγησης που προσαρτάται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων.

Άρθρο 63

Αγορά ή μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού

1.   Ο Οργανισμός δύναται να αγοράζει, μόνος του ή σε συγκυριότητα με κράτος μέλος, ή να μισθώνει τεχνικό εξοπλισμό προς αποστολή στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων, ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα, δραστηριοτήτων στον τομέα της επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων επιστροφής, επεμβάσεων επιστροφής, ανάπτυξης ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών ή σχεδίων τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

2.   Με βάση την πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει ολοκληρωμένη πολυετή στρατηγική σχετικά με τους τρόπους ανάπτυξης των τεχνικών ικανοτήτων του Οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο πολυετούς στρατηγικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένου του χάρτη πορείας για την ανάπτυξη ικανοτήτων του άρθρου 9 παράγραφος 4, εφόσον διατίθεται, και των δημοσιονομικών πόρων που διατίθενται για τον σκοπό αυτό στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.. Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο, καθώς και με το πλαίσιο χάραξης πολιτικής, ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει την πρόταση μόνο αφού λάβει θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής.

Η πολυετής στρατηγική συνοδεύεται από λεπτομερές σχέδιο εφαρμογής στο οποίο προσδιορίζεται το χρονοδιάγραμμα για την αγορά ή τη μίσθωση, τον σχεδιασμό της σύναψης συμβάσεων και τον μετριασμό του κινδύνου. Εάν το διοικητικό συμβούλιο, όταν εκδίδει τη στρατηγική και το σχέδιο, αποφασίσει να μην ακολουθήσει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής, αποστέλλει το σκεπτικό του. Μετά την έγκριση της στρατηγικής το πολυετές σχέδιο εφαρμογής καθίσταται μέρος του στοιχείου πολυετούς προγραμματισμού του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού του άρθρου 100 παράγραφος 2 στοιχείο ια).

3.   Ο Οργανισμός δύναται να αγοράζει τεχνικό εξοπλισμό με απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή, σε συνεννόηση με το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες για τη σύναψη συμβάσεων. Πριν από κάθε αγορά ή μίσθωση εξοπλισμού που συνεπάγεται σοβαρές δαπάνες για τον Οργανισμό διενεργείται διεξοδική ανάλυση αναγκών και ανάλυση κόστους-οφέλους. Κάθε δαπάνη που σχετίζεται με την εν λόγω απόκτηση ή μίσθωση προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Οργανισμού, τον οποίο εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο.

4.   Αν ο Οργανισμός αγοράζει ή μισθώνει σημαντικό τεχνικό εξοπλισμό, όπως αεροσκάφη, υπηρεσιακά οχήματα ή σκάφη, ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

στην περίπτωση αγοράς από τον Οργανισμό ή συγκυριότητας, ο Οργανισμός συμφωνεί με ένα κράτος μέλος ότι το εν λόγω κράτος μέλος θα μεριμνήσει για την καταχώριση του εξοπλισμού ως ανήκοντος σε κρατική υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των προνομίων και ασυλιών που συνδέονται με παρόμοιο τεχνικό εξοπλισμό βάσει του διεθνούς δικαίου·

β)

αν πρόκειται για μίσθωση, ο εξοπλισμός καταχωρίζεται σε κράτος μέλος.

5.   Βάσει υποδείγματος συμφωνίας που καταρτίζεται από τον Οργανισμό και εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο, το κράτος μέλος καταχώρισης και ο Οργανισμός συμφωνούν τους όρους που εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα του εξοπλισμού. Στην περίπτωση πόρων που ανήκουν κατά συγκυριότητα στον Οργανισμό, οι όροι καλύπτουν επίσης τις περιόδους πλήρους διαθεσιμότητας των πόρων για τον Οργανισμό και καθορίζουν τη χρήση των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων ειδικών διατάξεων σχετικά με την ταχεία αποστολή κατά τη διάρκεια ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα και τη χρηματοδότηση των εν λόγω πόρων.

6.   Αν ο Οργανισμός δεν διαθέτει το απαιτούμενο εξειδικευμένο μόνιμο και λοιπό προσωπικό, το κράτος μέλος καταχώρισης ή ο προμηθευτής του τεχνικού εξοπλισμού παρέχει τους αναγκαίους εμπειρογνώμονες και τεχνικό πλήρωμα ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού κατά τρόπο νομικά ορθό και ασφαλή, σύμφωνα με το υπόδειγμα συμφωνίας της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και σχεδιάζεται βάσει των ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων και συμφωνιών του άρθρου 64 παράγραφος 9. Στην περίπτωση αυτή, ο τεχνικός εξοπλισμός που ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον Οργανισμό τίθεται στη διάθεση του Οργανισμού κατόπιν αιτήσεώς του και το κράτος μέλος καταχώρισης δεν δύναται να επικαλεστεί την εξαιρετική κατάσταση του άρθρου 64 παράγραφος 9.

Όταν ζητείται από ένα κράτος μέλος να παράσχει τεχνικό εξοπλισμό και προσωπικό, ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη τα συγκεκριμένα επιχειρησιακά προβλήματα που αντιμετωπίζει το εν λόγω κράτος μέλος τη στιγμή της αίτησης.

Άρθρο 64

Απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού

1.   Ο Οργανισμός καταρτίζει και τηρεί κεντρικά μητρώα του εξοπλισμού που αποτελεί μέρος αποθέματος τεχνικού εξοπλισμού και ανήκει είτε στα κράτη μέλη είτε στον Οργανισμό και εξοπλισμού που ανήκει κατά συγκυριότητα στα κράτη μέλη και στον Οργανισμό για τις επιχειρησιακές του δραστηριότητες.

2.   Ο εξοπλισμός που ανήκει αποκλειστικά στον Οργανισμό είναι πλήρως διαθέσιμος προς αποστολή ανά πάσα στιγμή.

3.   Ο εξοπλισμός που ανήκει κατά συγκυριότητα στον Οργανισμό σε ποσοστό άνω του 50 % είναι επίσης διαθέσιμος προς αποστολή βάσει συμφωνίας μεταξύ κράτους μέλους και του Οργανισμού έχει συναφθεί κατά το άρθρο 63 παράγραφος 5.

4.   Ο Οργανισμός διασφαλίζει τη συμβατότητα και διαλειτουργικότητα του εξοπλισμού που παρατίθεται στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού.

5.   Για τον σκοπό της παραγράφου 4, ο Οργανισμός, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, ορίζει τεχνικά πρότυπα που πρέπει να πληροί ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί κατά τις δραστηριότητες του Οργανισμού, όπως απαιτείται. Ο εξοπλισμός που πρόκειται να αγορασθεί από τον Οργανισμό, κατά πλήρη κυριότητα ή κατά συγκυριότητα, και ο εξοπλισμός που ανήκει στα κράτη μέλη και παρατίθεται στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού πληρούν τα εν λόγω πρότυπα.

6.   Με βάση την πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή, στην οποία λαμβάνονται υπόψη η ανάλυση κινδύνου και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τρωτότητας του Οργανισμού, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους τον ελάχιστο αριθμό αντικειμένων τεχνικού εξοπλισμού που απαιτείται για τις ανάγκες του Οργανισμού κατά το επόμενο έτος, ιδίως όσον αφορά την εκτέλεση κοινών επιχειρήσεων, αποστολών ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα και δραστηριοτήτων στον τομέα της επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων επιστροφής και επεμβάσεων επιστροφής. Ο εξοπλισμός του Οργανισμού περιλαμβάνεται στον ελάχιστο αριθμό αντικειμένων τεχνικού εξοπλισμού. Η εν λόγω απόφαση θέτει κανόνες σχετικά με την αποστολή τεχνικού εξοπλισμού στο πλαίσιο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.

Εάν ο ελάχιστος αριθμός αντικειμένων τεχνικού εξοπλισμού αποδειχθεί ανεπαρκής για την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου που έχει συμφωνηθεί για τέτοιες δραστηριότητες, ο Οργανισμός τον αναθεωρεί τον εν λόγω ελάχιστο αριθμό βάσει τεκμηριωμένων αναγκών και συμφωνίας με τα κράτη μέλη.

7.   Το απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού περιλαμβάνει τον ελάχιστο αριθμό αντικειμένων εξοπλισμού που έχει καθοριστεί ότι απαιτείται από τον Οργανισμό για κάθε τύπο τεχνικού εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού αποστέλλεται στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων, αποστολών ομάδων στήριξης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, πιλοτικών σχεδίων, ταχειών επεμβάσεων στα σύνορα, επιχειρήσεων επιστροφής ή επεμβάσεων επιστροφής.

8.   Το απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού περιλαμβάνει ένα απόθεμα εξοπλισμού ταχείας αντίδρασης με περιορισμένη ποσότητα αντικειμένων εξοπλισμού που απαιτείται για ενδεχόμενες ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα. Οι συνεισφορές των κρατών μελών στο απόθεμα εξοπλισμού ταχείας αντίδρασης προγραμματίζονται σύμφωνα με ετήσιες διμερείς διαπραγματεύσεις και συμφωνίες όπως αναφέρεται στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου. Για τον εξοπλισμό του καταλόγου των αντικειμένων στο εν λόγω απόθεμα, τα κράτη μέλη δεν δύνανται να επικαλεστούν την εξαιρετική κατάσταση της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου.

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αποστέλλει τον εξοπλισμό του εν λόγω καταλόγου, μαζί με αναγκαίο προσωπικό και τεχνικό πλήρωμα, στον προορισμό προς αποστολή και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 10 ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία συμφωνείται το επιχειρησιακό σχέδιο.

Ο Οργανισμός συνεισφέρει στο απόθεμα αυτό με εξοπλισμό που βρίσκεται στη διάθεσή του όπως αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 1.

9.   Τα κράτη μέλη συνεισφέρουν στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού. Η συνεισφορά από τα κράτη μέλη στο απόθεμα και η αποστολή του τεχνικού εξοπλισμού για ειδικές επιχειρήσεις προγραμματίζονται με βάση ετήσιες διμερείς διαπραγματεύσεις και συμφωνίες μεταξύ του Οργανισμού και των κρατών μελών. Σύμφωνα με τις συμφωνίες αυτές και στον βαθμό που πρόκειται για τον ελάχιστο αριθμό τεχνικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για ένα συγκεκριμένο έτος, τα κράτη μέλη παρέχουν τον τεχνικό εξοπλισμό που τους αναλογεί προς αποστολή κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού, εκτός αν αντιμετωπίζουν κάποια εξαιρετική κατάσταση η οποία επηρεάζει σοβαρά την εκτέλεση εθνικών καθηκόντων. Εάν ένα κράτος μέλος επικαλείται μια τέτοια εξαιρετική κατάσταση, παρέχει εγγράφως στον Οργανισμό λεπτομερή αιτιολόγηση και πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση, το περιεχόμενο της οποίας περιλαμβάνεται στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 65 παράγραφος 1. Το αίτημα του Οργανισμού υποβάλλεται τουλάχιστον 45 ημέρες πριν από την προγραμματιζόμενη αποστολή σημαντικού τεχνικού εξοπλισμού και 30 ημέρες πριν από την προγραμματιζόμενη αποστολή λοιπού εξοπλισμού. Οι συνεισφορές των κρατών μελών στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού αναθεωρούνται σε ετήσια βάση.

10.   Βάσει πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ετησίως για τους κανόνες σχετικά με τον τεχνικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων σχετικά με τις αναγκαίες συνολικές ελάχιστες ποσότητες αντικειμένων ανά είδος τεχνικού εξοπλισμού και τους όρους αποστολής και επιστροφής των εξόδων, καθώς και τον περιορισμένο αριθμό αντικειμένων τεχνικού εξοπλισμού για το απόθεμα ταχείας αντίδρασης. Για δημοσιονομικούς λόγους η εν λόγω απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται από το διοικητικό συμβούλιο μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους.

11.   Όπου αναπτύσσεται επιχείρηση ταχείας επέμβασης στα σύνορα, ισχύει κατ’ αναλογία το άρθρο 39 παράγραφος 15.

12.   Όπου προκύψουν απρόβλεπτες ανάγκες σε τεχνικό εξοπλισμό για κοινή επιχείρηση ή ταχεία επέμβαση στα σύνορα, αφού έχει οριστεί ο ελάχιστος αριθμός αντικειμένων τεχνικού εξοπλισμού και εφόσον αυτές οι ανάγκες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από το απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού ή από το απόθεμα εξοπλισμού ταχείας αντίδρασης, τα κράτη μέλη, όπου είναι δυνατόν και για συγκεκριμένο σκοπό, διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό προς αποστολή στον Οργανισμό κατόπιν αιτήματός του.

13.   Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει τακτικά στο διοικητικό συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη σύνθεση και την αποστολή του εξοπλισμού που αποτελεί μέρος του αποθέματος τεχνικού εξοπλισμού. Σε περίπτωση μη επίτευξης του ελάχιστου αριθμού αντικειμένων τεχνικού εξοπλισμού για το απόθεμα, ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο αμελλητί. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει κατεπειγόντως για την ιεράρχηση προτεραιοτήτων όσον αφορά την αποστολή του τεχνικού εξοπλισμού και λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποκατάσταση των ελλείψεων. Το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τις ελλείψεις και τα ληφθέντα μέτρα. Η Επιτροπή ακολούθως ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, υποβάλλοντας συγχρόνως και τη δική της αξιολόγηση.

14.   Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού το σύνολο των μεταφορικών μέσων και λειτουργικού εξοπλισμού που έχει αγορασθεί στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, κατά το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (42), ή, όπου αρμόζει, οποιαδήποτε άλλη μελλοντική ειδική χρηματοδότηση από την Ένωση, η οποία τίθεται στη διάθεση των κρατών μελών με τον σαφή στόχο την αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας του Οργανισμού. Ο εν λόγω τεχνικός εξοπλισμός αποτελεί μέρος του ελάχιστου αριθμού τεχνικού εξοπλισμού για ένα συγκεκριμένο έτος.

Αιτήσει του Οργανισμού κατά τις ετήσιες διμερείς διαπραγματεύσεις τα κράτη μέλη θέτουν τον τεχνικό εξοπλισμό που συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας ή οποιασδήποτε άλλης μελλοντικής ειδικής χρηματοδότησης από την Ένωση στη διάθεση του Οργανισμού προς αποστολή, όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσης παραγράφου. Κάθε αντικείμενο του εξοπλισμού διατίθεται για περίοδο έως 4 μηνών, σύμφωνα με τον σχεδιασμό των ετησίων διμερών διαπραγματεύσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι η αποστολή του σχετικού εξοπλισμού θα υπερβεί τους 4 μήνες. Σε περίπτωση επιχείρησης που αναφέρεται στα άρθρα 39 ή 42 του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επικαλεστούν την εξαιρετική κατάσταση της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου.

15.   Ο Οργανισμός διαχειρίζεται τα μητρώα του αποθέματος τεχνικού εξοπλισμού ως εξής:

α)

ταξινόμηση ανά είδος εξοπλισμού και ανά είδος επιχείρησης·

β)

ταξινόμηση ανά ιδιοκτήτη (κράτος μέλος, Οργανισμός, άλλος)·

γ)

συνολικός αριθμός αντικειμένων εξοπλισμού που απαιτείται·

δ)

τυχόν ανάγκες για πληρώματα·

ε)

λοιπές πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες καταχώρισης, απαιτήσεις μεταφοράς και συντήρησης, εφαρμοστέα εθνικά καθεστώτα εξαγωγής, τεχνικές οδηγίες ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό χειρισμό του εξοπλισμού·

στ)

ένδειξη για το κατά πόσον ένα αντικείμενο του εξοπλισμού έτυχε ενωσιακής χρηματοδότησης.

16.   Ο Οργανισμός χρηματοδοτεί κατά 100 % την αποστολή του τεχνικού εξοπλισμού που αποτελεί μέρος του ελάχιστου αριθμού αντικειμένων τεχνικού εξοπλισμού τον οποίο το εκάστοτε κράτος μέλος παρέχει για ένα συγκεκριμένο έτος. Η αποστολή τεχνικού εξοπλισμού που δεν αποτελεί μέρος του ελάχιστου αριθμού αντικειμένων τεχνικού εξοπλισμού συγχρηματοδοτείται από τον Οργανισμό σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβεί το 100 % των επιλέξιμων δαπανών, εάν ληφθούν υπόψη οι ειδικές περιστάσεις των κρατών μελών που αποστέλλουν τον εν λόγω τεχνικό εξοπλισμό.

Άρθρο 65

Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις ικανότητες του Οργανισμού

1.   Βάσει πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 51, 55, 56, 57, 58, 63 και 64 (ετήσια έκθεση υλοποίησης).

2.   Η ετήσια έκθεση υλοποίησης περιλαμβάνει ειδικότερα:

α)

τον αριθμό του προσωπικού που κάθε κράτος μέλος έχει δεσμευτεί να διαθέσει στο μόνιμο σώμα, συμπεριλαμβανομένων της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης και της εφεδρείας παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής·

β)

τον αριθμό του μονίμου και λοιπού προσωπικού που ο Οργανισμός έχει δεσμευτεί να διαθέσει στο μόνιμο σώμα της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής·

γ)

τον αριθμό του προσωπικού του μόνιμου σώματος που πράγματι έχει αποσταλεί από κάθε κράτος μέλος και από τον Οργανισμό, ανά προφίλ, κατά το προηγούμενο έτος·

δ)

τον αριθμό αντικειμένων τεχνικού εξοπλισμού που κάθε κράτος μέλος και ο Οργανισμός έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν στο απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού·

ε)

τον αριθμό αντικειμένων τεχνικού εξοπλισμού από το απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού που έχουν αποσταλεί από κάθε κράτος μέλος και τον Οργανισμό κατά το προηγούμενο έτος·

στ)

στις δεσμεύσεις για διάθεση αντικειμένων στο απόθεμα εξοπλισμού ταχείας αντίδρασης και στις αποστολές εξοπλισμού από το απόθεμα αυτό·

ζ)

στην ανάπτυξη των ανθρώπινων και τεχνικών ικανοτήτων του Οργανισμού.

3.   Στην ετήσια έκθεση υλοποίησης αυτή παρατίθενται τα κράτη μέλη που επικαλέστηκαν την εξαιρετική κατάσταση του άρθρου 57 παράγραφος 9 και στο άρθρο 64 παράγραφος 9 κατά το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνονται οι αιτιολογίες και οι πληροφορίες που δόθηκαν από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

4.   Για τη διασφάλιση της διαφάνειας, ο εκτελεστικός διευθυντής ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο ανά τρίμηνο για τα στοιχεία της παραγράφου 2, για το τρέχον έτος.

Άρθρο 66

Έρευνα και καινοτομία

1.   Ο Οργανισμός παρακολουθεί προδραστικά και συνεισφέρει στις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προηγμένης τεχνολογίας ελέγχου των συνόρων, λαμβάνοντας υπόψη τον χάρτη πορείας για την ανάπτυξη ικανοτήτων του άρθρου 9 παράγραφος 8. Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή κατά το άρθρο 92. Δύναται να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα αυτά κατά περίπτωση σε κοινές επιχειρήσεις, ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα, επιχειρήσεις επιστροφής και επεμβάσεις επιστροφής.

2.   Ο Οργανισμός, λαμβάνοντας υπόψη τον χάρτη πορείας για την ανάπτυξη ικανοτήτων του άρθρου 9 παράγραφος 8, επικουρεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στον προσδιορισμό των κύριων ερευνητικών θεμάτων. Ο Οργανισμός επικουρεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στον καθορισμό και την υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων-πλαισίων της Ένωσης όσον αφορά τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας.

3.   Ο Οργανισμός εφαρμόζει τα μέρη του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία που αφορούν την ασφάλεια των συνόρων. Για τον σκοπό αυτό, και εφόσον η Επιτροπή έχει εξουσιοδοτήσει προς τούτο τον Οργανισμό, ο Οργανισμός αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)

τη διαχείριση της υλοποίησης ορισμένων σταδίων των προγραμμάτων και ορισμένων φάσεων του κύκλου ζωής συγκεκριμένων έργων με βάση τα συναφή προγράμματα εργασιών που έχει εγκρίνει η Επιτροπή·

β)

την έγκριση των πράξεων εκτέλεσης του προϋπολογισμού όσον αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες, καθώς και την εκτέλεση όλων των ενεργειών που είναι αναγκαίες για τη διαχείριση του προγράμματος·

γ)

την παροχή υποστήριξης κατά την εκτέλεση του προγράμματος.

4.   Ο Οργανισμός δύναται να σχεδιάσει και να εφαρμόσει πιλοτικά σχέδια σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

5.   Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τα ερευνητικά του έργα, συμπεριλαμβανομένων των έργων επίδειξης, σχετικά με τους συνεργαζόμενους εταίρους που συμμετέχουν και σχετικά με τον προϋπολογισμό των έργων.

ΤΜΗΜΑ 10

Το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου (ETIAS)

Άρθρο 67

Κεντρική μονάδα ETIAS

Ο Οργανισμός μεριμνά για τη δημιουργία και τη λειτουργία της κεντρικής μονάδας ETIAS του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240.

ΤΜΗΜΑ 11

Συνεργασία

Άρθρο 68

Συνεργασία του Οργανισμού με θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς

1.   Ο Οργανισμός συνεργάζεται με θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης και μπορεί να συνεργαστεί με διεθνείς οργανισμούς, εντός των αντίστοιχων νομικών πλαισίων τους, και αξιοποιεί υφιστάμενες πληροφορίες, πόρους και συστήματα που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του EUROSUR.

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, ο Οργανισμός συνεργάζεται ειδικότερα με:

α)

την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)·

β)

Ευρωπόλ·

γ)

EASΟ·

δ)

FRΑ·

ε)

τη Eurojust·

στ)

το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ζ)

EFCA και EMSΑ·

η)

eu-LISΑ·

θ)

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) και τον διαχειριστή δικτύου του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ΕΔΔΕΚ)·

ι)

αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ, σύμφωνα με τις εντολές τους, για να διασφαλίσουν τα εξής:

i)

προαγωγή της Ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων·

ii)

επίγνωση της κατάστασης και ανάλυση κινδύνου.

Ο Οργανισμός μπορεί επίσης να συνεργαστεί με τους εξής διεθνείς οργανισμούς που άπτονται των καθηκόντων του, εντός των αντίστοιχων νομικών πλαισίων τους:

α)

τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών μέσω των σχετικών θεσμικών και λοιπών οργάνων, οργανισμών και άλλων οντοτήτων του και δη την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος και τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας·

β)

τον Διεθνή Οργανισμό Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Interpol)·

γ)

τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη·

δ)

το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης·

ε)

το Κέντρο Θαλάσσιων Αναλύσεων και Επιχειρήσεων για τα ναρκωτικά (MAOC-N).

2.   Η συνεργασία της παραγράφου 1 λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας που συνάπτονται με τις οντότητες της παραγράφου 1. Οι συμφωνίες αυτές έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την Επιτροπή. Ο Οργανισμός ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για κάθε τέτοια συμφωνία.

3.   Όσον αφορά τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών, οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν τη συμμόρφωση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του εκάστοτε οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης ή διεθνούς οργανισμού με κανόνες και πρότυπα ασφάλειας ισοδύναμα με εκείνα που εφαρμόζει ο Οργανισμός. Πριν από τη σύναψη της συμφωνίας γίνεται επίσκεψη αξιολόγησης και η Επιτροπή ενημερώνεται σχετικά με την έκβαση της επίσκεψης αξιολόγησης.

4.   Παρότι τα ζητήματα αυτά ευρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ο Οργανισμός συνεργάζεται και με την Επιτροπή και κατά περίπτωση, με τα κράτη μέλη και την ΕΥΕΔ σε δραστηριότητες που αφορούν τον τελωνειακό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, σε περίπτωση αλληλοϋποστήριξης των εν λόγω δραστηριοτήτων. Η συνεργασία αυτή δεν θίγει τις ισχύουσες αρμοδιότητες της Επιτροπής, του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, και των κρατών μελών.

5.   Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης της παραγράφου 1 χρησιμοποιούν πληροφορίες που λαμβάνουν από τον Οργανισμό μόνο εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους και στον βαθμό που συνάδουν με τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων προστασίας δεδομένων.

Οποιαδήποτε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν τύχει επεξεργασίας από τον Οργανισμό σε άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και Οργανισμούς της Ένωσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 87 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ) υπόκειται σε ειδικές ρυθμίσεις εργασίας, όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι ρυθμίσεις του δευτέρου εδαφίου περιλαμβάνουν διάταξη που διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται από τον Οργανισμό σε όργανα, υπηρεσίες και φορείς της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για άλλο σκοπό μόνο εφόσον αυτό εγκριθεί από τον Οργανισμό και είναι συμβατό με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν και διαβιβάστηκαν από τον Οργανισμό. Τα εν λόγω όργανα, οργανισμοί, υπηρεσίες και φορείς της Ένωσης τηρούν γραπτά αρχεία εκτίμησης της συμβατότητας ανά περίπτωση.

Οποιαδήποτε μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Οργανισμό στους διεθνείς οργανισμούς κατά το άρθρο 87 παράγραφος 1 στοιχείο γ) συνάδει με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων που ορίζονται στο κεφάλαιο IV τμήμα 2.

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός μεριμνά ώστε οποιεσδήποτε συμφωνίες συνεργασίας συνάπτονται με παρόμοιους διεθνείς Οργανισμούς σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά το άρθρο 87 παράγραφος 1 στοιχείο γ), συμμορφώνονται με το κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 και υπόκεινται στην έγκριση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, όπου προβλέπεται από τον εν λόγω κανονισμό.

Ο Οργανισμός μεριμνά ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται σε διεθνείς Οργανισμούς να τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους διαβιβάστηκαν.

6.   Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Οργανισμού και των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, και διεθνών οργανισμών της παραγράφου 1, διεξάγονται μέσω του αναφερόμενου στο άρθρο 14 δικτύου επικοινωνίας ή μέσω άλλων διαπιστευμένων συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών τα οποία πληρούν τα κριτήρια της διαθεσιμότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας.

Άρθρο 69

Ευρωπαϊκή συνεργασία στα καθήκοντα ακτοφυλακής

1.   Με την επιφύλαξη του EUROSUR, ο Οργανισμός, σε συνεργασία με την EFCA και την EMSA, στηρίζει τις εθνικές αρχές που εκτελούν καθήκοντα ακτοφυλακής σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, και, κατά περίπτωση, σε διεθνές επίπεδο, με τους εξής τρόπους:

α)

ανταλλαγή, συγκερασμός και ανάλυση πληροφοριών διαθέσιμων στα συστήματα υποβολής αναφορών από τα πλοία και σε άλλα συστήματα πληροφοριών, τα οποία τηρούνται ή είναι προσβάσιμα από τους ανωτέρω φορείς, σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομικές βάσεις τους και με την επιφύλαξη της κυριότητας των δεδομένων από τα κράτη μέλη·

β)

παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και επιτήρησης, βασισμένων σε τεχνολογία αιχμής, συμπεριλαμβανομένων διαστημικών και επίγειων υποδομών και αισθητήρων συνδεδεμένων σε οποιοδήποτε είδος πλατφόρμας·

γ)

ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω της εφαρμογής κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων, και του καθορισμού βέλτιστων πρακτικών, καθώς και μέσω της παροχής εκπαίδευσης και της ανταλλαγής προσωπικού·

δ)

ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας κατά την εκτέλεση καθηκόντων ακτοφυλακής, μεταξύ άλλων με την ανάλυση των επιχειρησιακών προκλήσεων και των αναδυόμενων κινδύνων στον θαλάσσιο τομέα·

ε)

ανταλλαγή ικανοτήτων μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης επιχειρήσεων πολλαπλού σκοπού αλλά και της κοινής χρήσης πόρων και λοιπών ικανοτήτων, στον βαθμό που αυτές οι δραστηριότητες συντονίζονται από τους εν λόγω φορείς, με τη συμφωνία των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

2.   Οι ακριβείς τρόποι συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού, της EFCA και του EMSA, όσον αφορά καθήκοντα ακτοφυλακής, καθορίζονται σε συμφωνία συνεργασίας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους και με τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για τους εν λόγω φορείς. Η συμφωνία αυτή εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο της EFCA και του EMSA. Ο οργανισμός χρησιμοποιεί πληροφορίες που λαμβάνουν στο πλαίσιο της συνεργασίας τους μόνο εντός των ορίων του νομικού πλαισίου τους και σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων προστασίας δεδομένων.

3.   Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τον Οργανισμό, την EFCA και τον EMSA, καθιστά διαθέσιμο πρακτικό εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή συνεργασία στα καθήκοντα ακτοφυλακής. Το εν λόγω εγχειρίδιο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές για την ανταλλαγή πληροφοριών. Η Επιτροπή εκδίδει το εγχειρίδιο υπό τη μορφή σύστασης.

Άρθρο 70

Συνεργασία με την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο

1.   Ο Οργανισμός διευκολύνει την επιχειρησιακή συνεργασία των κρατών μελών με την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο σε συγκεκριμένες δραστηριότητες.

2.   Για τους σκοπούς του EUROSUR, η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία με την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι δυνατό να διεξάγεται επί τη βάσει διμερών ή πολυμερών συμφωνιών μεταξύ της Ιρλανδίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου, αντιστοίχως, και ενός ή περισσότερων γειτονικών κρατών μελών, ή μέσω περιφερειακών δικτύων βασισμένων στις εν λόγω συμφωνίες. Τα εθνικά κέντρα συντονισμού συνιστούν τα σημεία επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών με τις αντίστοιχες αρχές της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο του EUROSUR.

3.   Οι συμφωνίες της παραγράφου 2 περιορίζονται στην ακόλουθη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών κέντρων συντονισμού και της αντίστοιχης αρχής της Ιρλανδίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου:

α)

πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην εθνική εικόνα της κατάστασης κράτους μέλους, στον βαθμό που οι εν λόγω πληροφορίες διαβιβάζονται προς τον Οργανισμό για τους σκοπούς της ευρωπαϊκής εικόνας της κατάστασης,

β)

πληροφορίες που συλλέγουν η Ιρλανδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες έχουν σημασία για τους σκοπούς της ευρωπαϊκής εικόνας της κατάστασης,

γ)

πληροφορίες του άρθρου 25 παράγραφος 5.

4.   Πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο του EUROSUR από τον Οργανισμό ή από κράτος μέλος το οποίο δεν είναι μέρος συμφωνίας της παραγράφου 2 δεν ανταλλάσσονται με την Ιρλανδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Οργανισμού ή του οικείου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός δεσμεύονται από την άρνηση ανταλλαγής των εν λόγω πληροφοριών με την Ιρλανδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο.

5.   Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται δυνάμει του παρόντος άρθρου απαγορεύεται να διαβιβάζονται περαιτέρω ή να γνωστοποιούνται σε τρίτες χώρες ή σε άλλους τρίτους.

6.   Οι συμφωνίες της παραγράφου 2 περιλαμβάνουν διατάξεις περί του οικονομικού κόστους που προκύπτει από τη συμμετοχή της Ιρλανδίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου στην εφαρμογή των εν λόγω συμφωνιών.

7.   Η στήριξη που παρέχει ο Οργανισμός κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία ιδ), ιε) και ιστ) καλύπτει την οργάνωση επιχειρήσεων επιστροφής από τα κράτη μέλη, στις οποίες συμμετέχουν επίσης η Ιρλανδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο.

8.   Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στα σύνορα του Γιβραλτάρ αναστέλλεται έως την ημερομηνία επίτευξης συμφωνίας για το πεδίο εφαρμογής των μέτρων που αφορούν τη διέλευση των προσώπων από τα εξωτερικά σύνορα.

Άρθρο 71

Συνεργασία με τρίτες χώρες

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός συνεργάζονται με τρίτες χώρες για τον σκοπό της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων και της μεταναστευτικής πολιτικής.

2.   Με βάση τις προτεραιότητες πολιτικής που καθορίζονται κατά το άρθρο 8 παράγραφος 4, ο Οργανισμός παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σε τρίτες χώρες εντός του πλαισίου της πολιτικής εξωτερικής δράσης της Ένωσης, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων και την αρχή της μη επαναπροώθησης.

3.   Ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη συμμορφώνονται προς το ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων κανόνων και προδιαγραφών που αποτελούν τμήμα του κεκτημένου της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου η συνεργασία με τρίτες χώρες γίνεται στο έδαφος των εν λόγω τρίτων χωρών.

4.   Η καθιέρωση της συνεργασίας με τρίτες χώρες υπηρετεί την προώθηση των προτύπων της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων.

Άρθρο 72

Συνεργασία των κρατών μελών με τρίτες χώρες

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεργάζονται σε επιχειρησιακό επίπεδο με μία ή περισσότερες τρίτες χώρες στους τομείς που καλύπτονται από το αντικείμενο του παρόντος κανονισμού. Αυτή η συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει ανταλλαγή πληροφοριών και μπορεί να διεξάγεται επί τη βάσει διμερών ή πολυμερών συμφωνιών, άλλων μορφών ρυθμίσεων, ή μέσω περιφερειακών δικτύων ιδρυθέντων βάσει των συμφωνιών αυτών.

2.   Κατά τη σύναψη των διμερών και πολυμερών συμφωνιών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη μπορούν να περιλαμβάνουν διατάξεις που αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία για τον σκοπό του EUROSUR κατά το άρθρο 75 και το άρθρο 89.

3.   Οι διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες, καθώς και οι άλλες ρυθμίσεις της παραγράφου 1, τηρούν το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο περί θεμελιωδών δικαιωμάτων και διεθνούς προστασίας, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη, της Ευρωπαϊκής σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και της σύμβασης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων, ιδίως όσον αφορά την αρχή της μη επαναπροώθησης, το Πρωτόκολλο αυτής, του 1967, και ιδίως την αρχή της μη επαναπροώθησης Κατά την εφαρμογή των συμφωνιών και ρυθμίσεων αυτών, τα κράτη μέλη αξιολογούν τακτικά και συνεκτιμούν τη γενική κατάσταση στην τρίτη χώρα, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 8.

Άρθρο 73

Συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού και τρίτων χωρών

1.   Ο Οργανισμός μπορεί να συνεργάζεται, στο βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, με τις αρχές τρίτων χωρών που είναι αρμόδιες για θέματα που καλύπτει ο παρών κανονισμός. Ο Οργανισμός πρέπει να συμμορφώνεται με το δίκαιο της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων και προτύπων που αποτελούν τμήμα του κεκτημένου της Ένωσης, ακόμα και όταν η συνεργασία με τρίτες χώρες γίνεται στο έδαφος αυτών των χωρών.

2.   Όταν συνεργάζεται με τις αρχές τρίτων χωρών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο Οργανισμός ενεργεί στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικής δράσης της Ένωσης, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων, την αρχή της μη επαναπροώθησης, την απαγόρευση της αυθαίρετης κράτησης και την απαγόρευση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης, με τη στήριξη αντιπροσωπειών της Ένωσης και, κατά περίπτωση, αποστολών και επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ και σε συντονισμό με αυτές, κατά το στοιχείο ι) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 68 παράγραφος 1.

3.   Σε περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται αποστολή ομάδων διαχείρισης των συνόρων από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σε τρίτη χώρα όπου τα μέλη των ομάδων θα ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες, η Ένωση συνάπτει συμφωνία περί καθεστώτος, η οποία καταρτίζεται βάσει του υποδείγματος συμφωνίας περί καθεστώτος του άρθρου 76 παράγραφος 1, με την οικεία τρίτη χώρα, βάσει του άρθρου 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η συμφωνία περί καθεστώτος καλύπτει όλες τις πτυχές που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των δράσεων. Ορίζει ιδίως το εύρος της επιχείρησης, διατάξεις σχετικά με την αστική και ποινική ευθύνη και τα καθήκοντα και τις εξουσίες των μελών των ομάδων, μέτρα σχετικά με τη σύσταση τοπικού γραφείου και πρακτικά μέτρα σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η συμφωνία περί καθεστώτος διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων και προβλέπει μηχανισμό υποβολής καταγγελιών. Ζητείται η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τις διατάξεις της συμφωνίας περί καθεστώτος που αφορούν τις διαβιβάσεις δεδομένων εάν οι εν λόγω διατάξεις διαφέρουν σημαντικά από την υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος.

4.   Ο Οργανισμός ενεργεί επίσης στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας, εφόσον υφίστανται, που συνάπτονται με τις εν λόγω αρχές αυτές τρίτων χωρών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου σύμφωνα με το δίκαιο και την πολιτική της Ένωσης, κατά το άρθρο 76 παράγραφος 4.

Οι συμφωνίες συνεργασίας που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου προσδιορίζουν το πεδίο, τη φύση και τον σκοπό της συνεργασίας και αφορούν τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας. Οι εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας είναι δυνατό να περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών και τη συνεργασία στο πλαίσιο του EUROSUR κατά το άρθρο 74 παράγραφος 3.

Ο Οργανισμός μεριμνά ώστε πληροφορίες που διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες να τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους διαβιβάστηκαν. Κάθε συμφωνία συνεργασίας για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών συνάπτεται σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού. Ο Οργανισμός ζητεί προηγούμενη έγκριση από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων στον βαθμό που οι εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας προβλέπουν τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και όταν προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

5.   Ο Οργανισμός συμβάλλει στην εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης σε θέματα επιστροφής και επανεισδοχής στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικής δράσης της Ένωσης, σχετικά με θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

6.   Ο Οργανισμός μπορεί να λάβει χρηματοδότηση από την Ένωση σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων πράξεων που στηρίζουν και αφορούν τρίτες χώρες. Μπορεί να δρομολογήσει και να χρηματοδοτήσει έργα παροχής τεχνικής συνδρομής σε τρίτες χώρες σχετικά με θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον Οργανισμό. Αυτού του είδους τα έργα περιλαμβάνονται στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού του άρθρου 102.

7.   Ο Οργανισμός ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου, και ιδίως τις δραστηριότητες που αφορούν την τεχνική και επιχειρησιακή βοήθεια στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και της επιστροφής σε τρίτες χώρες, καθώς και την αποστολή αξιωματικών συνδέσμων, και παροχή αναλυτικών πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί όλες τις συμφωνίες, τις συμφωνίες συνεργασίας, τα πιλοτικά σχέδια και τα σχέδια τεχνικής βοήθειας με τρίτες χώρες, κατά το άρθρο 114 παράγραφος 2.

8.   Ο Οργανισμός συμπεριλαμβάνει αξιολόγηση της συνεργασίας με τρίτες χώρες στις ετήσιες εκθέσεις του.

Άρθρο 74

Τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή που παρέχεται από τον Οργανισμό σε τρίτες χώρες

1.   Ο Οργανισμός μπορεί να συντονίζει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών και να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σε τρίτες χώρες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων.

2.   Ο Οργανισμός διεξάγει δράσεις που άπτονται της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων στο έδαφος τρίτης χώρας αν συμφωνεί η εν λόγω τρίτη χώρα.

3.   Οι επιχειρήσεις στο έδαφος τρίτης χώρας περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας που εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο κατά το άρθρο 102, και διεξάγονται βάσει επιχειρησιακού σχεδίου που συμφωνείται μεταξύ του Οργανισμού και της οικείας τρίτης χώρας και σε διαβούλευση με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Αν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη συνορεύουν με την τρίτη χώρα ή με την περιοχή επιχειρήσεων της τρίτης χώρας, το επιχειρησιακό σχέδιο καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του πρέπει να τυγχάνουν της σύμφωνης γνώμης του κράτους μέλους ή των κρατών μελών. Τα άρθρα 38, 43, 46, 47 και 54 ως 57 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών στην αποστολή στις τρίτες χώρες.

4.   Ο εκτελεστικός διευθυντής μεριμνά για την ασφάλεια του προσωπικού που έχει αποσταλεί σε τρίτες χώρες.

Για τον σκοπό του πρώτου εδαφίου, το κράτος μέλος ενημερώνει τον εκτελεστικό διευθυντή σχετικά με οποιονδήποτε λόγο ανησυχίας υπάρχει για την ασφάλεια των υπηκόων του εάν αυτοί έχουν αποσταλεί στο έδαφος ορισμένων τρίτων χωρών.

Αν η ασφάλεια οποιουδήποτε στελέχους του προσωπικού έχει αποσταλεί σε τρίτη χώρα δεν είναι εγγυημένη, ο εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα αναστέλλοντας ή τερματίζοντας τα αντίστοιχα επιμέρους τμήματα της τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης που παρέχει ο Οργανισμός στην εν λόγω τρίτη χώρα.

5.   Με την επιφύλαξη της αποστολής των μελών του μόνιμου σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σύμφωνα με τα άρθρα 54 έως 58, η συμμετοχή των κρατών μελών σε κοινές επιχειρήσεις στο έδαφος τρίτων χωρών είναι εθελοντική.

Επιπροσθέτως του σχετικού μηχανισμού του άρθρου 57 παράγραφος 9 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οποτεδήποτε δεν είναι εγγυημένη η ασφάλεια του συμμετέχοντος προσωπικού σε βαθμό ικανοποιητικό για το κράτος μέλος, το κράτος μέλος μπορεί να αυτοεξαιρείται από την αντίστοιχη συνεισφορά του στην επιχείρηση στην τρίτη χώρα κατά περίπτωση. Όταν ένα κράτος μέλος επικαλείται μια τέτοια εξαιρετική κατάσταση, παρέχει εγγράφως στον Οργανισμό πλήρη αιτιολογία και στοιχεία για την κατάσταση, που θα περιληφθούν στην έκθεση του άρθρου 65. Η αιτιολογία και τα στοιχεία παρέχονται κατά τη διάρκεια των ετήσιων διμερών διαπραγματεύσεων ή το αργότερο 21 ημέρες πριν την αποστολή. Η αποστολή προσωπικού που είναι αποσπασμένο κατά το άρθρο 56 προϋποθέτει τη συγκατάθεση του κράτους μέλους καταγωγής κατόπιν κοινοποίησης από τον Οργανισμό και το αργότερο 21 ημέρες πριν από την αποστολή.

6.   Στα επιχειρησιακά σχέδια της παραγράφου 3 μπορούν να περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία για τον σκοπό του EUROSUR κατά το άρθρο 75 και το άρθρο 89.

Άρθρο 75

Ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες στο πλαίσιο του EUROSUR

1.   Τα εθνικά κέντρα συντονισμού και, κατά περίπτωση, ο Οργανισμός αποτελούν τα σημεία επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία με τρίτες χώρες για τον σκοπό του EUROSUR.

2.   Με διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία για τους σκοπούς του EUROSUR που περιέχονται στις διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 72 παράγραφος 2 καθορίζονται:

α)

οι συγκεκριμένες εικόνες της κατάστασης που ανταλλάσσονται με τρίτες χώρες·

β)

τα δεδομένα που προέρχονται από τρίτες χώρες και τα οποία είναι δυνατό να ανταλλάσσονται στην ευρωπαϊκή εικόνα της κατάστασης, καθώς και οι διαδικασίες ανταλλαγής αυτών των δεδομένων·

γ)

οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι υπηρεσίες συγχώνευσης EUROSUR είναι δυνατό να παρέχονται σε αρχές τρίτων χωρών·

δ)

οι λεπτομερείς κανόνες συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με παρατηρητές τρίτων χωρών για τον σκοπό του EUROSUR.

3.   Πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο του EUROSUR από τον Οργανισμό ή από κράτος μέλος το οποίο δεν είναι μέρος συμφωνίας του άρθρου 72 παράγραφος 1 δεν ανταλλάσσονται με τρίτη χώρα βάσει αυτής της συμφωνίας χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Οργανισμού ή του οικείου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός δεσμεύονται από την άρνηση ανταλλαγής των εν λόγω πληροφοριών με την οικεία τρίτη χώρα.

Άρθρο 76

Ρόλος της Επιτροπής όσον αφορά τη συνεργασία με τρίτες χώρες

1.   Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, τον Οργανισμό, τον FRA και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, καταρτίζει υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος για τις δράσεις που διεξάγονται στο έδαφος τρίτων χωρών.

2.   Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τον Οργανισμό, εκπονεί πρότυπες διατάξεις για την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο του EUROSUR κατά το άρθρο 70 παράγραφος 2 και το άρθρο 72 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον Οργανισμό και άλλους ενωσιακούς οργανισμούς, φορείς ή υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένου του FRA και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, καταρτίζει υπόδειγμα για τις συμφωνίες συνεργασίας του άρθρου 73 παράγραφος 4. Το εν λόγω υπόδειγμα περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις εγγυήσεις προστασίας των δεδομένων που αφορούν πρακτικά μέτρα.

3.   Πριν από τη σύναψη νέας διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας του άρθρου 72 παράγραφος 1, το οικείο κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το σχέδιο των διατάξεών της που σχετίζονται με τη διαχείριση των συνόρων και τις επιστροφές.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη κοινοποιούν τις διατάξεις των εν λόγω υφιστάμενων και των νέων διμερών και πολυμερών συμφωνιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των συνόρων και της επιστροφές στην Επιτροπή, η οποία ενημερώνει το Συμβούλιο και τον οργανισμό.

4.   Πριν από την έγκριση συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και αρμόδιων αρχών τρίτων χωρών από το διοικητικό συμβούλιο, ο Οργανισμός τις κοινοποιεί στην Επιτροπή, η οποία εγκρίνει εκ των προτέρων. Πριν από τη σύναψη κάθε συμφωνίας συνεργασίας, ο Οργανισμός παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά τα μέρη της συμφωνίας συνεργασίας και το προβλεπόμενο περιεχόμενο.

5.   Ο Οργανισμός κοινοποιεί στην Επιτροπή τα επιχειρησιακά σχέδια του άρθρου 74 παράγραφος 3. Κάθε απόφαση αποστολής αξιωματικών συνδέσμων σε τρίτες χώρες κατά το άρθρο 77 υπόκειται σε προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται πλήρως σχετικά με τις εν λόγω δραστηριότητες χωρίς καθυστέρηση.

Άρθρο 77

Αξιωματικοί σύνδεσμοι του Οργανισμού σε τρίτες χώρες

1.   Ο Οργανισμός δύναται να αποστέλλει σε τρίτες χώρες εμπειρογνώμονες από το μόνιμο και λοιπό προσωπικό του και άλλους εμπειρογνώμονες ως αξιωματικούς συνδέσμους, οι οποίοι θα πρέπει να απολαύουν της υψηλότερης δυνατής προστασίας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αυτοί εντάσσονται στα τοπικά ή περιφερειακά δίκτυα συνεργασίας, τα οποία απαρτίζονται από αξιωματικούς συνδέσμους μετανάστευσης και εμπειρογνώμονες ασφάλειας της Ένωσης και των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου που συγκροτείται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1240. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ο Οργανισμός μπορεί να καθορίσει συγκεκριμένα προφίλ των αξιωματικών συνδέσμων, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες όσον αφορά την οικεία τρίτη χώρα.

2.   Στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικής δράσης της Ένωσης, για τις αποστολές αυτές πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στις τρίτες χώρες εκείνες οι οποίες, βάσει ανάλυσης κινδύνου, αποτελούν χώρες καταγωγής ή διέλευσης όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση. Ο Οργανισμός μπορεί επίσης να δεχθεί στους κόλπους του αξιωματικούς συνδέσμους διορισμένους από τις εν λόγω τρίτες χώρες στη βάση της αμοιβαιότητας. Το διοικητικό συμβούλιο, βάσει πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, εγκρίνει ετησίως κατάλογο προτεραιοτήτων. Η αποστολή των αξιωματικών συνδέσμων εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο βάσει της γνώμης της Επιτροπής.

3.   Τα καθήκοντα των αξιωματικών συνδέσμων του Οργανισμού περιλαμβάνουν„ τη δημιουργία και διατήρηση επαφών με τις αρμόδιες αρχές της εκάστοτε τρίτης χώρας στην οποία έχουν τοποθετηθεί, με στόχο τη συμβολή στην πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και στην επιστροφή των επιστρεφόντων, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής τεχνικής συνδρομής στην ταυτοποίηση υπηκόων τρίτων χωρών και στην απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων. Τα καθήκοντα αυτά εκτελούνται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι του Οργανισμού συνεργάζονται στενά με τις αντιπροσωπείες της Ένωσης και τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1240 και, κατά περίπτωση, τις αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ, όπως προβλέπεται στο στοιχείο ι) του δευτέρου εδάφιου του άρθρου 68 παράγραφος 1. Στο μέτρο του δυνατού, έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο με τις αντιπροσωπείες της Ένωσης.

4.   Σε τρίτες χώρες όπου ο Οργανισμός δεν αποστέλλει αξιωματικούς συνδέσμους για θέματα επιστροφής, ο Οργανισμός μπορεί να υποστηρίζει την τοποθέτηση αξιωματικού συνδέσμου για θέματα επιστροφής από ένα κράτος μέλος για να παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη και στις δραστηριότητες του Οργανισμού, κατά το άρθρο 48.

Άρθρο 78

Παρατηρητές που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Οργανισμού

1.   Ο Οργανισμός μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, να προσκαλεί παρατηρητές από θεσμικά και λοιπά όργανα και Οργανισμούς της Ένωσης ή διεθνείς Οργανισμούς και αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ στοιχείο ι) του δευτέρου εδάφιου του άρθρου 68 παράγραφος 1 να συμμετάσχουν στις δραστηριότητές του, και ειδικότερα στις κοινές επιχειρήσεις, στα πιλοτικά σχέδια, στην ανάλυση κινδύνων και στην εκπαίδευση, στον βαθμό που η παρουσία τους είναι σύμφωνη με τους στόχους των εν λόγω δραστηριοτήτων, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της συνεργασίας και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και δεν επηρεάζει τη γενική προστασία και ασφάλεια των εν λόγω δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω παρατηρητές δύνανται να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες ανάλυσης κινδύνων και εκπαίδευσης μόνο κατόπιν της σύμφωνης γνώμης των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Όσον αφορά τις κοινές επιχειρήσεις και τα πιλοτικά σχέδια, οι παρατηρητές συμμετέχουν με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης του κράτους μέλους υποδοχής. Οι λεπτομερείς κανόνες για τη συμμετοχή των παρατηρητών περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο. Οι εν λόγω παρατηρητές λαμβάνουν κατάλληλη εκπαίδευση από τον οργανισμό πριν από τη συμμετοχή τους.

2.   Ο Οργανισμός δύναται, με τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, να προσκαλεί παρατηρητές από τρίτες χώρες να συμμετάσχουν στις δραστηριότητές του στα εξωτερικά σύνορα„ στις επιχειρήσεις επιστροφής, στις επεμβάσεις επιστροφής και στις δραστηριότητες εκπαίδευσης που αναφέρεται στο άρθρο 62, στον βαθμό που η παρουσία τους είναι σύμφωνη με τους στόχους των δραστηριοτήτων αυτών, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της συνεργασίας και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και δεν επηρεάζει τη γενική ασφάλεια των εν λόγω δραστηριοτήτων, ούτε την ασφάλεια των υπηκόων τρίτων χωρών. Οι λεπτομερείς κανόνες για τη συμμετοχή των παρατηρητών περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο. Οι εν λόγω παρατηρητές λαμβάνουν κατάλληλη εκπαίδευση από τον οργανισμό πριν από τη συμμετοχή τους. Υποχρεούνται να τηρούν τους κώδικες δεοντολογίας του Οργανισμού κατά τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητές του.

3.   Ο Οργανισμός διασφαλίζει ότι η παρουσία παρατηρητών δεν προκαλεί κανένα κίνδυνο σε σχέση με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (FADO)

Άρθρο 79

Ο Οργανισμός αναλαμβάνει και διαχειρίζεται το επιγραμμικό σύστημα γνήσιων και πλαστών εγγράφων (FADO), το οποίο έχει συσταθεί σύμφωνα με την κοινή δράση 98/700/ΔΕΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Γενικοί κανόνες

Άρθρο 80

Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα

1.   Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή εγγυάται την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως τον Χάρτη, τις σχετικές διατάξεις διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, το πρωτόκολλο αυτής του 1967, τη σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την πρόσβαση στη διεθνή προστασία, ιδίως την αρχή της μη επαναπροώθησης.

Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός, με τη συμβολή και έγκριση του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, καταρτίζει, εφαρμόζει, αναπτύσσει και υλοποιεί στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα και σχέδιο δράσης, συμπεριλαμβανομένου αποτελεσματικού μηχανισμού για την παρακολούθηση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού.

2.   Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή διασφαλίζει ότι κανείς δεν αποβιβάζεται, κατά παράβαση της αρχής της μη επαναπροώθησης, υποχρεώνεται να εισέλθει, μεταφέρεται ή παραδίδεται με άλλο τρόπο ή επιστρέφεται στις αρχές μιας χώρας όπου, μεταξύ άλλων, διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να του επιβληθεί θανατική ποινή, να υποβληθεί σε βασανιστήρια, δίωξη ή άλλη απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση ή ποινή, ή όπου απειλείται η ζωή ή η ελευθερία του λόγω της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας, του γενετήσιου προσανατολισμού, της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκει ή των πολιτικών του απόψεων ή στην οποία υπάρχει κίνδυνος να απελαθεί, να απομακρυνθεί, να εκδοθεί ή να επαναπροωθηθεί προς άλλη χώρα κατά παράβαση της εν λόγω αρχής της μη επαναπροώθησης.

3.   Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, κατά την άσκηση των καθηκόντων της, λαμβάνει υπόψη, τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών, των ασυνόδευτων ανηλίκων, των ατόμων με αναπηρίες, των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, των ατόμων που χρήζουν ιατρικής βοήθειας, των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα και άλλων ατόμων των οποίων η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ευάλωτη και αντιμετωπίζει τις εν λόγω ανάγκες, στο πλαίσιο της εντολής της. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή σε όλες της τις δραστηριότητες δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα των παιδιών και διασφαλίζει ότι το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού γίνεται σεβαστό.

4.   Κατά την εκτέλεση όλων των καθηκόντων του, στις σχέσεις του με τα κράτη μέλη και στη συνεργασία του με τρίτες χώρες, ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις του συμβουλευτικού φόρουμ του άρθρου 108 και τις εκθέσεις του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Άρθρο 81

Κώδικας δεοντολογίας

1.   Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με το συμβουλευτικό φόρουμ, εκπονεί και αναπτύσσει περαιτέρω κώδικα δεοντολογίας ο οποίος εφαρμόζεται στο σύνολο των επιχειρήσεων ελέγχου των συνόρων που συντονίζει ο Οργανισμός και σε όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Οργανισμού. Ο κώδικας δεοντολογίας καθορίζει τις διαδικασίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση των αρχών του κράτους δικαίου και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, με ιδ