EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32019R1010

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1010 (2019. gada 5. jūnijs) par ziņošanas pienākumu pielāgošanu ar vidi saistītu tiesību aktu jomā un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 166/2006 un (ES) Nr. 995/2010, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/49/EK, 2004/35/EK, 2007/2/EK, 2009/147/EK un 2010/63/ES, Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 un (EK) Nr. 2173/2005 un Padomes Direktīvu 86/278/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ)

PE/8/2019/REV/1

OV L 170, 25.6.2019., 115./127. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1010/oj

25.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/115


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/1010

(2019. gada 5. jūnijs)

par ziņošanas pienākumu pielāgošanu ar vidi saistītu tiesību aktu jomā un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 166/2006 un (ES) Nr. 995/2010, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/49/EK, 2004/35/EK, 2007/2/EK, 2009/147/EK un 2010/63/ES, Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 un (EK) Nr. 2173/2005 un Padomes Direktīvu 86/278/EEK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu, 192. panta 1. punktu un 207. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu informāciju par īstenošanu un izpildi, būtu jāizdara grozījumi vairākos ar vidi saistītos Savienības tiesību aktos, ņemot vērā Komisijas 2017. gada 9. jūnija ziņojuma “Kā pilnveidot ziņošanas darbības vides jomā” rezultātus un tam pievienoto 2017. gada 9. jūnija dokumentu “Ziņošanas un monitoringa atbilstības pārbaude ES vides politikā” (abi kopā saukti “Ziņošanas atbilstības pārbaude”).

(2)

Šīs regulas mērķis ir modernizēt informācijas pārvaldību un nodrošināt konsekventāku pieeju tiesību aktiem tās darbības jomā, vienkāršojot ziņošanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabojot datubāzi turpmākai izvērtēšanai un palielinot pārredzamību sabiedrības interesēs, – vienmēr rīkojoties atkarībā no apstākļiem.

(3)

Jāpanāk, lai piekļuve datiem radītu pēc iespējas mazāku administratīvo slogu visām struktūrām, jo īpaši tādām nevalstiskajām struktūrām kā maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Šādai piekļuvei ir nepieciešama aktīva informācijas izplatīšana valstu līmenī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvām 2003/4/EK (3) un 2007/2/EK (4) un to īstenošanas noteikumiem, lai nodrošinātu atbilstošu infrastruktūru publiskai piekļuvei, ziņošanai un datu koplietošanai starp publiskām iestādēm.

(4)

Dati un process, kurā dalībvalstis visaptveroši un savlaicīgi paziņo datus, ir izšķiroši svarīgi, lai Komisija varētu pārraudzīt, pārskatīt un novērtēt, kā ar attiecīgajiem tiesību aktiem ir iespējams sasniegt tajos izvirzītos mērķus, un lai šo informāciju izmantotu minēto tiesību aktu turpmākai izvērtēšanai saskaņā ar 22. punktu 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (5). Ir lietderīgi vairākus vides jomas tiesību aktus papildināt ar jauniem noteikumiem to turpmākas izvērtēšanas nolūkā, pamatojoties uz īstenošanas laikā apkopotajiem datiem, kas, iespējams, ir papildināti ar papildu zinātniskiem un analītiskiem datiem. Minētajā kontekstā ir nepieciešami relevanti dati, kas ļaus labāk novērtēt Savienības tiesību aktu efektivitāti, lietderību, būtiskumu, saskaņotību un pievienoto vērtību, un tāpēc ir jānodrošina atbilstoši ziņošanas mehānismi, kas šajā nolūkā var kalpot arī kā rādītāji gan lēmumu pieņēmējiem, gan sabiedrībai kopumā.

(5)

Ir jāgroza Padomes Direktīvas 86/278/EEK (6) 10. un 17. pantā uzskaitītās ziņošanas prasības. Būtu jāvienkāršo pienākums ziņot Komisijai, un vienlaikus būtu jānosaka pienākums dalībvalstīm nodrošināt augstāku pārredzamības pakāpi, tādējādi nepieciešamā informācija būs pieejama viegli pieejamā veidā, elektroniski un saskaņā ar Direktīvām 2003/4/EK un 2007/2/EK, jo īpaši attiecībā uz publisku piekļuvi, datu koplietošanu un pakalpojumiem. Tā kā galvenais uzsvars tiek piešķirts tam, lai Savienības pilsoņiem nodrošinātu iespēju ātri piekļūt informācijai vides jomā, ir būtiski, lai dalībvalstis, cik vien ātri tas tehniski ir iespējams, darītu datus publiski pieejamus nolūkā darīt informāciju pieejamu trīs mēnešu laikā pēc gada beigām.

(6)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/49/EK (7)2016. gada 13. decembra izvērtējumu ir nepieciešams pilnveidot trokšņu karšu un rīcības plānu iesniegšanas termiņus, lai atvēlētu pietiekamu laiku rīcības plānu sabiedriskai apspriešanai. Šajā nolūkā un tikai vienu reizi rīcības plānu pārskatīšanas vai pārstrādāšanas termiņš būtu jāatliek par vienu gadu tā, lai rīcības plānu ceturtās kārtas termiņš būtu nevis 2023. gada 18. jūlijs, bet gan 2024. gada 18. jūlijs. Tādējādi, sākot no ceturtās kārtas, dalībvalstīm būs aptuveni divi gadi no trokšņu karšu izstrādes līdz rīcības plānu pārskatīšanas vai pārstrādāšanas pabeigšanai, nevis viens gads kā līdz šim. Attiecībā uz turpmākām rīcības plānu kārtām tiks atjaunots piecu gadu intervāls pārskatīšanai vai pārstrādāšanai. Turklāt, lai labāk sasniegtu Direktīvas 2002/49/EK mērķus un nodrošinātu pamatu pasākumu izstrādei Savienības līmenī, ziņošana dalībvalstīm būtu jāveic elektroniski. Tāpat ir jāpalielina sabiedrības iesaiste, nosakot, ka visaptverošai, precīzai un salīdzināmai informācijai ir jābūt publiski pieejamai, vienlaikus pieskaņojot šo prasību citiem Savienības tiesību aktiem, piemēram, Direktīvai 2007/2/EK, nedublējot praktiskās prasības.

(7)

Savienība ir apņēmusies pārredzamā veidā nostiprināt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/35/EK (8) pierādījumu bāzi; to veic Komisijas ekspertu grupa minētās direktīvas jautājumos. Lai atvieglotu salīdzināmu pierādījumu iegūšanu, Komisijai būtu jāizstrādā pamatnostādnes, ar kurām nodrošinātu vienotu izpratni par “kaitējumu videi”, kā definēts Direktīvas 2004/35/EK 2. pantā.

(8)

Balstoties uz Komisijas 2016. gada 20. jūlija ziņojumu par Direktīvas 2007/2/EK īstenošanu un tam pievienoto 2016. gada 10. augusta izvērtējumu, nolūkā vienkāršot minētās direktīvas īstenošanu un samazināt administratīvo slogu, kas saistīts ar dalībvalstu veikto pārraudzību, ir lietderīgi vairs neprasīt dalībvalstīm sūtīt Komisijai triju gadu ziņojumus un vairs neprasīt Komisijai iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei kopsavilkuma ziņojumu, jo ziņošanas atbilstības pārbaudē tika gūts apstiprinājums šādu ziņojumu ierobežotajam pielietojumam. Tomēr Komisijai būtu jāturpina reizi piecos gados izvērtēt Direktīvu 2007/2/EK un darīt šo izvērtējumu publiski pieejamu.

(9)

Komisijas 2016. gada 16. decembra ES dabas aizsardzības tiesību aktu (Putnu direktīva un Dzīvotņu direktīva), tas ir, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/147/EK (9) un Padomes Direktīvas 92/43/EEK (10), atbilstības pārbaudē tika secināts, ka saskaņā ar Direktīvu 2009/147/EK ir jāievēro trīs gadu ziņošanas intervāls. Taču praksē Direktīvai 2009/147/EK jau tiek piemērots Direktīvā 92/43/EEK noteiktais sešu gadu ziņošanas intervāls ar līdzīgu uzsvaru uz atjaunotas informācijas sniegšanu par sugu stāvokli un tendencēm. Tā kā ir jāpilnveido Direktīvu 92/43/EEK un 2009/147/EK īstenošana, tiesību akti ir jāpielāgo kopīgajai praksei, nodrošinot, ka stāvokļa novērtējums tiek veikts reizi sešos gados, bet vienlaikus atzīstot, ka dalībvalstīm joprojām jāveic nepieciešamās pārraudzības darbības attiecībā uz dažām apdraudētām sugām. Šādai kopīgai praksei būtu arī jāatvieglo ziņojumu sagatavošana reizi sešos gados par minēto direktīvu piemērošanu, kas dalībvalstīm jāiesniedz Komisijai. Lai nodrošinātu, ka tiek novērtētas politikas sekmes, būtu jānosaka, ka dalībvalstīm jāsniedz informācija, jo īpaši par savvaļas putnu sugu stāvokli un tendencēm, to apdraudējumiem un ietekmējošām slodzēm, veiktajiem aizsardzības pasākumiem un to, kā īpašo aizsargājamo teritoriju tīkls sekmē Direktīvas 2009/147/EK mērķu sasniegšanu.

(10)

Lai uzlabotu pārredzamību un samazinātu administratīvo slogu, ir jāgroza ziņošanas pienākumi, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/63/ES (11) 43., 54. un 57. pantā. Ir nepieciešams izveidot centrālu, brīvi pieejamu datubāzi ar meklēšanas funkciju, kurā apkopo projektu netehniskos kopsavilkumus un saistītos retrospektīvos novērtējumus, un piešķirt īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās īstenošanas pilnvaras ietver vienota formāta noteikšanu iesniedzamajiem projektu netehniskajiem kopsavilkumiem un saistītiem retrospektīviem novērtējumiem, kā arī vienota formāta un informācijas satura noteikšanu īstenošanas informācijas un statistikas informācijas iesniegšanai. Ir arī nepieciešams statistikas datu ziņošanu, ko Komisijas veic reizi trijos gados, aizstāt ar prasību Komisijai izveidot un uzturēt dinamisku centrālu datubāzi un reizi gadā darīt zināmu statistikas informāciju.

(11)

Saskaņā ar secinājumiem Komisijas 2017. gada 13. decembraREFIT izvērtējumā par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 166/2006 (12) ir jāgroza vai jāatceļ minētajā regulā izklāstītie ziņošanas pienākumi. Lai uzlabotu saskaņotību ar ziņošanu, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/75/ES (13), būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai, lai tā noteiktu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 166/2006 sniedzamās informācijas veidu, formātu un biežumu, un jāatceļ minētajā regulā pašlaik noteiktais ziņošanas formāts. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (14). Tā kā galvenais uzsvars tiek piešķirts tam, lai Savienības pilsoņiem nodrošinātu iespēju ātri piekļūt informācijai vides jomā, ir būtiski, lai dalībvalstis un Komisija, cik vien ātri tas tehniski ir iespējams, darītu datus publiski pieejamus nolūkā darīt informāciju pieejamu trīs mēnešu laikā pēc gada beigām, tostarp virzoties uz minēto mērķi ar Regulā (EK) Nr. 166/2006 paredzētu īstenošanas aktu. Tāpat ir jāgroza Regulas (EK) Nr. 166/2006 11. pants par konfidencialitāti, lai nodrošinātu lielāku Komisijai ziņotās informācijas pārredzamību. Lai mazinātu administratīvo slogu dalībvalstīm un Komisijai, ir jāatceļ arī minētās regulas 16. un 17. pantā minētie ziņošanas pienākumi, jo minētie pienākumi attiecas uz informāciju, kuras vērtība ir ierobežota vai neatbilst politikas vajadzībām.

(12)

Lai uzlabotu un veicinātu sabiedrības piekļuvi informācijai par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 995/2010 (15) īstenošanu, Komisijai dalībvalstu sniegtie dati par minētās regulas īstenošanu būtu jāpublisko, sagatavojot ES mēroga pārskatu par minētajiem datiem. Lai uzlabotu informācijas konsekvenci un veicinātu minētās regulas darbības pārraudzību, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras noteikt formātu un procedūru, kādā dalībvalstis dara pieejamu informāciju, un informācijas sniegšanas biežums un intervāls būtu jāsaskaņo ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2173/2005 (16). Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011.

(13)

Lai uzlabotu un veicinātu sabiedrības piekļuvi informācijai par Regulas (EK) Nr. 2173/2005 īstenošanu, Komisijai dalībvalstu sniegtie dati par minētās regulas īstenošanu būtu jādara publiski pieejami, sagatavojot Savienības mēroga pārskatu. Pamatojoties uz Komisijas un dalībvalstu meža tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības licenču izsniegšanas pirmajā gadā gūto pieredzi, ir jāatjaunina tie Regulas (EK) Nr. 2173/2005 noteikumi, kas attiecas uz ziņošanu. Saskaņā ar minētās regulas 11. pantu izveidotajai komitejai būtu jāpalīdz Komisijai, kad tā izmanto savas īstenošanas pilnvaras, lai noteiktu formātu un procedūru, kādā dalībvalstis dara pieejamu informāciju. Turklāt ir jāatjaunina minētās regulas noteikumi par novērtēšanu.

(14)

Ir jāpilnveido Padomes Regulā (EK) Nr. 338/97 (17) paredzētā ziņošana, un tā jāpielāgo ziņošanas prasībām, kas noteiktas 1973. gada 3. marta Konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES), kuras līgumslēdzējas puses ir Savienība un dalībvalstis. CITES ziņošanas prasības tika grozītas CITES 17. Pušu konferencē, kas notika 2016. gadā, lai pielāgotu ziņošanas biežumu CITES īstenošanas pasākumiem un izveidotu jaunu ziņošanas mehānismu attiecībā uz CITES uzskaitīto sugu nelegālo tirgošanu. Minētās izmaiņas ir jāatspoguļo Regulā (EK) Nr. 338/97.

(15)

Eiropas Vides aģentūra jau veic svarīgus uzdevumus saistībā ar Savienības vides tiesību aktu pārraudzību un ziņošanu, un minētie uzdevumi būtu konkrēti jāiekļauj attiecīgajos tiesību aktos. Citos vides tiesību aktos jautājumi par Eiropas Vides aģentūras lomu un resursiem saistībā ar tās sniegto atbalstu Komisijai ziņošanai vides jomā tiks risināti pēc patlaban notiekošā izvērtējuma pabeigšanas.

(16)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 166/2006, (ES) Nr. 995/2010, (EK) Nr. 338/97 un (EK) Nr. 2173/2005 un Direktīvas 2002/49/EK, 2004/35/EK, 2007/2/EK, 2009/147/EK, 2010/63/ES un 86/278/EEK,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Direktīvā 86/278/EEK

Direktīvu 86/278/EEK groza šādi:

1)

direktīvas 2. pantam pievieno šādus punktus:

“e)

“telpisko datu pakalpojumi” ir telpisko datu pakalpojumi, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/2/EK (*1) 3. panta 4. punktā;

f)

“telpisko datu kopas” ir telpisko datu kopas, kā definēts Direktīvas 2007/2/EK 3. panta 3. punktā.

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/2/EK (2007. gada 14. marts), ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) (OV L 108, 25.4.2007., 1. lpp.).”;"

2)

direktīvas 10. pantu aizstāj ar šādu:

“10. pants

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka regulāri reģistrē:

a)

saražoto dūņu daudzumu un daudzumu, ko piegādā izmantošanai lauksaimniecībā;

b)

dūņu sastāvu un īpašības saistībā ar II A pielikumā minētajiem parametriem;

c)

veiktās apstrādes veidu, kā paredzēts 2. panta b) apakšpunktā;

d)

dūņu saņēmēju vārdus vai nosaukumus un adreses, kā arī vietu, kur dūņas paredzēts izmantot;

e)

jebkādu citu informāciju par šīs direktīvas transponēšanu un īstenošanu, kuru dalībvalstis sniedz Komisijai saskaņā ar 17. pantu.

Telpisko datu pakalpojumus izmanto, lai sagatavotu telpisko datu kopas, kas ietvertas reģistrētajā informācijā.

2.   Informāciju, kas minēta šā panta 1. punktā, par katru kalendāro gadu dara pieejamu un viegli piekļūstamu sabiedrībai astoņu mēnešu laikā pēc attiecīgā kalendārā gada beigām konsolidētā formātā, kas noteikts Komisijas Lēmuma 94/741/EK (*2) pielikumā, vai citā konsolidētā formātā, kas noteikts, ievērojot šīs direktīvas 17. pantu.

Dalībvalstis Komisijai elektroniski iesniedz šā punkta pirmajā daļā minēto informāciju.

3.   Informāciju par apstrādes metodēm un analīžu rezultātiem iesniedz kompetentajām iestādēm.

(*2)  Komisijas Lēmums 94/741/EK (1994. gada 24. oktobris) par anketām dalībvalstu ziņojumiem par dažu direktīvu īstenošanu atkritumu apsaimniekošanas nozarē (Padomes Direktīvas 91/692/EEK īstenošana) (OV L 296, 17.11.1994., 42. lpp.).”;"

3)

direktīvas 17. pantu aizstāj ar šādu:

“17. pants

Komisija ir pilnvarota ar īstenošanas aktiem noteikt formātu, kādā dalībvalstīm ir jāsniedz informācija par šīs Direktīvas īstenošanu, kā noteikts 10. pantā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Komisijas dienesti publicē Savienības mēroga pārskatu, ieskaitot kartes, pamatojoties uz datiem, ko dalībvalstis darījušas pieejamus, ievērojot 10. pantu un šo pantu.”

2. pants

Grozījumi Direktīvā 2002/49/EK

Direktīvu 2002/49/EK groza šādi:

1)

direktīvas 3. pantam pievieno šādu punktu:

“w)

“datu repozitorijs” ir Eiropas Vides aģentūras pārvaldīta informācijas sistēma, kas ietver informāciju un datus par vides troksni, kuri dalībvalstu vadībā publiskoti, izmantojot valsts datu paziņošanas un apmaiņas struktūras.”;

2)

direktīvas 8. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Rīcības plānus pārskata un vajadzības gadījumā pārstrādā, ja notiek svarīgas izmaiņas, kas ietekmē esošo stāvokli attiecībā uz troksni, tomēr to dara ne retāk kā reizi piecos gados pēc minēto plānu apstiprināšanas.

Pārskatīšana vai pārstrādāšana, kam saskaņā ar pirmo daļu būtu jānotiek 2023. gadā, tiek atlikta un notiek ne vēlāk kā 2024. gada 18. jūlijā.”;

3)

direktīvas 9. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Dalībvalstis nodrošina, ka stratēģiskās trokšņu kartes, ko tās ir izstrādājušas un attiecīgā gadījumā pieņēmušas, un to izstrādātie rīcības plāni ir pieejami un tiek izplatīti sabiedrībai saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvām 2003/4/EK (*3) un 2007/2/EK (*4), un atbilstoši šīs direktīvas IV un V pielikumam, tostarp ar pieejamo informācijas tehnoloģiju palīdzību.

(*3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/4/EK (2003. gada 28. janvāris) par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu (OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.)."

(*4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/2/EK (2007. gada 14. marts), ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) (OV L 108, 25.4.2007., 1. lpp.).”;"

4)

direktīvas 10. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Dalībvalstis nodrošina, ka stratēģiskajās trokšņu kartēs un rīcības plānu kopsavilkumos iekļauto VI pielikumā minēto informāciju nosūta Komisijai sešu mēnešu laikā pēc attiecīgi 7. un 8. pantā noteiktā termiņa. Šajā nolūkā dalībvalstis elektroniski nosūta informāciju tikai obligātajam datu repozitorijam, kas ar īstenošanas aktiem jāizveido Komisijai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 13. panta 2. punktā. Ja dalībvalsts vēlas atjaunināt informāciju, tad, publiskojot atjaunināto informāciju datu repozitorijā, tā apraksta atšķirības starp atjaunināto un sākotnējo informāciju, kā arī atjaunināšanas iemeslus.”;

5)

direktīvas VI pielikuma 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Informācijas apmaiņas mehānisms

Komisija, pieņemot īstenošanas aktus, ar Eiropas Vides aģentūras palīdzību izstrādā obligātu digitālās informācijas apmaiņas mehānismu, lai apmainītos ar stratēģiskajās trokšņu kartēs un rīcības plānu kopsavilkumos iekļauto informāciju, kā minēts 10. panta 2. punktā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 13. panta 2. punktā.”

3. pants

Grozījumi Direktīvā 2004/35/EK

Direktīvu 2004/35/EK groza šādi:

1)

direktīvas 14. panta 2. punktu svītro;

2)

direktīvas 18. pantu aizstāj ar šādu:

“18. pants

Informācija par īstenošanu un pierādījumu bāze

1.   Komisija no dalībvalstīm ievāc saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/4/EK (*5) izplatīto informāciju un, ciktāl tā ir pieejama, par pieredzi, kas gūta šīs direktīvas piemērošanā. Minētā informācija ietver šīs direktīvas VI pielikumā izklāstītos datus, un to ievāc līdz 2022. gada 30. aprīlim un pēc tam reizi piecos gados.

2.   Pamatojoties uz 1. punktā minēto informāciju, Komisija veic šīs direktīvas izvērtējumu un to publicē pirms 2023. gada 30. aprīļa un pēc tam reizi piecos gados.

3.   Komisija līdz 2020. gada 31. decembrim izstrādā pamatnostādnes, nodrošinot vienotu izpratni par terminu “kaitējums videi”, kā definēts 2. pantā.

(*5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/4/EK (2003. gada 28. janvāris) par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu (OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.).”;"

3)

direktīvas VI pielikumu aizstāj ar šādu:

“VI PIELIKUMS

18. PANTA 1. PUNKTĀ MINĒTĀ INFORMĀCIJA UN DATI

Direktīvas 18. panta 1. punktā minētā informācija attiecas uz gadījumiem, kad nodarīts kaitējums videi, kā teikts šajā direktīvā, par katru gadījumu sniedzot turpmāk minēto informāciju un datus:

1.

Videi nodarītā kaitējuma veids, kaitējuma rašanās datums un/vai atklāšanas datums. Videi nodarītā kaitējuma veids tiek klasificēts kā kaitējums aizsargājamām sugām un dabiskajiem biotopiem, ūdenim un zemei, kā minēts 2. panta 1. punktā.

2.

Darbības apraksts saskaņā ar III pielikumu.

Dalībvalstis ietver visu citu attiecīgo informāciju par pieredzi, kas gūta šīs direktīvas īstenošanā.”

4. pants

Grozījumi Direktīvā 2007/2/EK

Direktīvu 2007/2/EK groza šādi:

1)

direktīvas 21. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punkta ievadteikumu aizstāj ar šādu:

“2.   Ne vēlāk kā katra gada 31. martā dalībvalstis vajadzības gadījumā atjaunina un publicē kopsavilkuma ziņojumu. Minētajos ziņojumos, ko publisko Komisijas dienesti ar Eiropas Vides aģentūras palīdzību, iekļauj īsu aprakstu par:”;

b)

panta 3. punktu svītro;

2)

direktīvas 23. pantu aizstāj ar šādu:

“23. pants

Eiropas Vides aģentūra katru gadu publicē un atjaunina Savienības mēroga pārskatu, pamatojoties uz metadatiem un datiem, ko dalībvalstis darījušas pieejamus, izmantojot savus tīkla pakalpojumus, saskaņā ar 21. pantu. Savienības mēroga pārskatā iekļauj attiecīgi šīs direktīvas iznākumu, rezultātu un ietekmes rādītājus, Savienības mēroga pārskata kartes un dalībvalstu pārskata ziņojumus.

Komisija ne vēlāk kā 2022. gada 1. janvārī un pēc tam vismaz reizi piecos gados veic šīs direktīvas un tās īstenošanas izvērtējumu un to dara publiski pieejamu. Minētās izvērtēšanas pamatā, inter alia, ir šādi elementi:

a)

šīs direktīvas īstenošanā gūtā pieredze;

b)

saskaņā ar 21. pantu dalībvalstu savāktā informācija un Eiropas Vides aģentūras apkopotie Savienības mēroga pārskati;

c)

attiecīgie zinātniskie un analītiskie dati;

d)

cita informācija, tostarp attiecīgi zinātniskie un analītiskie dati, kas nepieciešami saskaņā ar labāka regulējuma pamatnostādnēm, it īpaši tie, kas iegūti, izmantojot efektīvus un lietderīgus informācijas pārvaldības procesus.”

5. pants

Grozījumi Direktīvā 2009/147/EK

Direktīvu 2009/147/EK groza šādi:

1)

direktīvas 12. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Dalībvalstis ik pēc sešiem gadiem, vienā gadā ar ziņojumu, kas sagatavots, ievērojot Padomes Direktīvas 92/43/EEK (*6) 17. panta 1. punktu, nosūta Komisijai ziņojumu par pasākumiem, ko tās īstenojušas saskaņā ar šo direktīvu, un šo pasākumu galveno ietekmi. Minēto ziņojumu dara publiski pieejamu, un tajā jo īpaši iekļauj informāciju par šajā direktīvā aizsargāto savvaļas putnu sugu stāvokli un tendencēm, to apdraudējumiem un ietekmējošām slodzēm, to labā veiktajiem aizsardzības pasākumiem un to, kā īpašo aizsargājamo teritoriju tīkls sekmē šīs direktīvas 2. pantā noteikto mērķu sasniegšanu.

Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka šā punkta pirmajā daļā minētā ziņojuma formātu. Minētā ziņojuma formātu saskaņo ar Direktīvas 92/43/EEK 17. panta 1. punktā minētā ziņojuma formātu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta šīs direktīvas 16.a panta 2. punktā.

(*6)  Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.).”;"

b)

panta 2. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“2.   Komisija ar Eiropas Vides aģentūras palīdzību ik pēc sešiem gadiem sagatavo un publicē apkopojošu ziņojumu, kas pamatojas uz 1. punktā minēto informāciju.”;

2)

iekļauj šādu pantu:

“16.a pants

Komiteju procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011 (*7) nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Ja komiteja atzinumu nesniedz, Komisija īstenošanas akta projektu nepieņem, un tiek piemērota Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 4. punkta trešā daļa.

(*7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).”"

6. pants

Grozījumi Direktīvā 2010/63/ES

Direktīvu 2010/63/ES groza šādi:

1)

direktīvas 43. pantu groza šādi:

a)

panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

“2.   Dalībvalstis var prasīt, lai projekta netehniskajā kopsavilkumā precizē to, vai attiecībā uz projektu ir jāveic retrospektīvā izvērtēšana, un, ja to prasa, var noteikt termiņu. Tādā gadījumā no 2021. gada 1. janvāra dalībvalstis nodrošina, ka sešu mēnešu laikā no retrospektīvā izvērtējuma pabeigšanas projekta netehniskais kopsavilkums tiek atjaunināts ar tā rezultātiem.

3.   Dalībvalstis līdz 2020. gada 31. decembrim publicē atļauto projektu netehniskos kopsavilkumus un to atjauninājumus. Dalībvalstis no 2021. gada 1. janvāra publicēšanai iesniedz projektu netehniskos kopsavilkumus vēlākais sešu mēnešu laikā no atļaujas saņemšanas, kā arī to atjauninājumus, nosūtot tos Komisijai elektroniski.”;

b)

pievieno šādu punktu:

“4.   Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka vienotu formātu šā panta 1. un 2. punktā minētās informācijas sniegšanai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 56. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru. Komisijas dienesti izveido un uztur brīvi pieejamu datubāzi ar meklēšanas funkciju, kurā apkopoti projektu netehniskie kopsavilkumi un to atjauninājumi.”;

2)

direktīvas 54. pantu groza šādi:

a)

virsrakstu un 1. un 2. punktu aizstāj ar šādu:

“INFORMĀCIJA PAR ĪSTENOŠANU UN STATISTIKAS DATU SNIEGŠANA

1.   Dalībvalstis līdz 2023. gada 10. novembrim un pēc tam ik pēc pieciem gadiem nosūta Komisijai informāciju par to, kā tiek īstenota šī direktīva un jo īpaši tās 10. panta 1. punkts un 26., 28., 34., 38., 39., 43. un 46. pants.

Dalībvalstis iesniedz un publicē minētos datus, tos nosūtot elektroniski formātā, ko Komisija noteikusi saskaņā ar 4. punktu.

Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad dalībvalstis iesniegušas otrajā daļā minētos datus, Komisijas dienesti publicē un regulāri atjaunina Savienības mēroga pārskatu, pamatojoties uz minētajiem datiem.

2.   Katru gadu dalībvalstis apkopo un publisko statistikas informāciju par dzīvnieku izmantošanu procedūrās, tostarp informāciju par procedūru faktisko smagumu un procedūrās izmantoto primātu, kas nav cilvēkveidīgie primāti, izcelsmi un sugām.

Dalībvalstis minēto statistikas informāciju elektroniski iesniedz Komisijai vēlākais līdz nākamā gada 10. novembrim izvērstā formātā, ko Komisija noteikusi saskaņā ar 4. punktu.

Komisija izveido un uztur brīvi pieejamu datubāzi ar meklēšanas funkciju, kurā iekļauta minētā statistikas informācija. Komisijas dienesti katru gadu publisko saskaņā ar šo punktu dalībvalstu iesniegto statistikas informāciju un tās kopsavilkuma ziņojumu.”;

b)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka vienotu formātu un informācijas saturu šā panta 1., 2. un 3. punktā minētās informācijas iesniegšanai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 56. panta 3. punktā.”;

3)

direktīvas 57. pantu svītro.

7. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 166/2006

Regulu (EK) Nr. 166/2006 groza šādi:

1)

regulas 5. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Katra tāda apsaimniekošanas objekta operatori, kurā tiek veiktas viena vai vairākas I pielikumā minētās darbības virs tajā noteiktajiem piemērojamiem jaudas sliekšņiem, elektroniski paziņo savai kompetentajai iestādei informāciju, kurā saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto formātu norāda apsaimniekošanas objektu, ja vien šī informācija jau nav kompetentās iestādes rīcībā.”;

2)

regulas 7. panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

“2.   Dalībvalstis katru gadu elektroniski nosūta Komisijai ziņojumu, kurā ir iekļauti visi 5. panta 1. un 2. punktā minētie dati tādā formātā un termiņā, kāds ar īstenošanas aktiem jānosaka Komisijai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. Jebkurā gadījumā paziņošanas termiņš ir ne vēlāk kā 11 mēneši pēc pārskata gada beigām.

3.   Komisijas dienesti ar Eiropas Vides aģentūras palīdzību viena mēneša laikā pēc tam, kad dalībvalstis saskaņā ar 2. punktu ir pabeigušas ziņojumu iesniegšanu, iekļauj dalībvalstu paziņoto informāciju Eiropas PRTR.”;

3)

regulas 11. pantu aizstāj ar šādu:

“11. pants

Konfidencialitāte

Ikreiz, kad dalībvalsts uzskata informāciju par konfidenciālu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/4/EK (*8) 4. pantu, šīs regulas 7. panta 2. punktā minētajā ziņojumā par attiecīgo pārskata gadu atsevišķi par katru apsaimniekošanas objektu norāda, kādu informāciju nevar izpaust un iemeslus, kādēļ to nevar darīt.

(*8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/4/EK (2003. gada 28. janvāris) par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu (OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.).”;"

4)

regulas 16. un 17. pantu svītro;

5)

regulas III pielikumu svītro.

8. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 995/2010

Regulas (ES) Nr. 995/2010 20. panta virsrakstu un 1., 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

Īstenošanas pārraudzība un piekļuve informācijai

1.   Dalībvalstis katru gadu vēlākais līdz 30. aprīlim dara sabiedrībai un Komisijai pieejamu informāciju par šīs regulas piemērošanu iepriekšējā kalendārajā gadā. Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka formātu un procedūru, kādā dalībvalstis dara pieejamu šādu informāciju. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 18. panta 2. punktā.

2.   Pamatojoties uz 1. punktā minēto informāciju, Komisijas dienesti katru gadu publisko Savienības mēroga pārskatu, kura pamatā ir dalībvalstu iesniegtie dati. Gatavojot minēto pārskatu, Komisijas dienesti ņem vērā to, cik daudz sasniegts FLEGT VPA noslēgšanā un darbībā, ievērojot Regulu (EK) Nr. 2173/2005, un to, cik lielā mērā tie ir palīdzējuši mazināt nelikumīgi iegūtu kokmateriālu un koka izstrādājumu, kas ražoti no šādiem kokmateriāliem, nonākšanu iekšējā tirgū.

3.   Līdz 2021. gada 3. decembrim un pēc tam reizi piecos gados Komisija, pamatojoties jo īpaši uz 1. punktā minēto informāciju par šīs regulas piemērošanu un tās gaitā gūto pieredzi, pārskata šīs regulas darbību un efektivitāti, tostarp attiecībā uz to, kā tiek novērsts, ka tirgū tiek laisti nelikumīgi iegūti kokmateriāli vai koka izstrādājumi, kas ražoti no šādiem kokmateriāliem. Tā jo īpaši izskata, kādas administratīvās sekas tiek radītas maziem un vidējiem uzņēmumiem un aptvertajiem izstrādājumiem. Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par pārskatīšanas rezultātiem un vajadzības gadījumā šādiem ziņojumiem pievieno atbilstošus tiesību aktu priekšlikumus.”

9. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 2173/2005

Regulu (EK) Nr. 2173/2005 groza šādi:

1)

regulas 8. pantu aizstāj ar šādu:

“8. pants

1.   Dalībvalstis katru gadu vēlākais līdz 30. aprīlim dara sabiedrībai un Komisijai pieejamu informāciju par šīs regulas piemērošanu iepriekšējā kalendārajā gadā.

2.   Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka formātu un procedūru, kādā dalībvalstis dara pieejamu šā panta 1. punktā minēto informāciju. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 11. panta 3. punktā.

3.   Pamatojoties uz 1. punktā minēto informāciju, Komisijas dienesti katru gadu publisko Savienības mēroga pārskatu, kura pamatā ir dalībvalstu iesniegtie dati.”;

2)

regulas 9. pantu aizstāj ar šādu:

“9. pants

Līdz 2021. gada decembrim un pēc tam ik pēc pieciem gadiem Komisija, pamatojoties jo īpaši uz 8. panta 1. punktā minēto informāciju par šīs regulas piemērošanu un tās gaitā gūto pieredzi, pārskata šīs regulas darbību un efektivitāti. Izvērtēšanas gaitā tā ņem vērā paveikto brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu īstenošanā. Komisija ik pēc pieciem gadiem ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par pārskatīšanas rezultātiem un vajadzības gadījumā šādiem ziņojumiem pievieno priekšlikumus FLEGT licencēšanas sistēmas uzlabošanai.”

10. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 338/97

Regulas (EK) Nr. 338/97 15. panta 4. punktu groza šādi:

1)

punkta b), c) un d) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“b)

pamatojoties uz dalībvalstu iesniegto informāciju, kas minēta a) apakšpunktā, Komisijas dienesti katru gadu pirms 31. oktobra publisko Savienības mēroga pārskatu par to sugu īpatņu ievešanu Savienībā, eksportu un reeksportu no tās, uz kuriem attiecas šī regula, kā arī iesniedz Konvencijas sekretariātam informāciju par sugām, uz kurām attiecas Konvencija;

c)

neskarot šīs regulas 20. pantu, dalībvalstu uzraudzības iestādes gadu pirms katras Konvencijas Pušu konferences sanāksmes paziņo Komisijai visu to informāciju par attiecīgo iepriekšējo periodu, kas nepieciešama Konvencijas VIII panta 7. punkta b) apakšpunktā minēto ziņojumu sastādīšanai, kā arī līdzvērtīgu informāciju par tiem šīs regulas noteikumiem, uz kuriem Konvencija neattiecas. Tās pasniegšanas veidu nosaka Komisija ar īstenošanas aktiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta šīs regulas 18. panta 2. punktā;

d)

pamatojoties uz dalībvalstu iesniegto informāciju, kas minēta c) apakšpunktā, Komisija publisko Savienības mēroga pārskatu par šīs regulas īstenošanu un izpildi;”;

2)

pievieno šādu apakšpunktu:

“e)

dalībvalstu uzraudzības iestādes katru gadu pirms 15. jūnija paziņo Komisijai visu informāciju par iepriekšējo gadu, kas nepieciešama, lai sagatavotu ikgadējo ziņojumu par nelikumīgu tirdzniecību, kā minēts CITES Pušu konferences 11.17. rezolūcijā (pārsk. CoP17).”

11. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo regulu piemēro no tās spēkā stāšanās dienas. Tomēr 7. panta 2. un 5. punktu un 8., 9. un 10. pantu piemēro no 2020. gada 1. janvāra, un 1. pantu piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 5. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

A. TAJANI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. CIAMBA


(1)  OV C 110, 22.3.2019., 99. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2019. gada 21. maija lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/4/EK (2003. gada 28. janvāris) par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu (OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/2/EK (2007. gada 14. marts), ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) (OV L 108, 25.4.2007., 1. lpp.).

(5)  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

(6)  Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas (OV L 181, 4.7.1986., 6. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/49/EK (2002. gada 25. jūnijs) par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību (OV L 189, 18.7.2002., 12. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/35/EK (2004. gada 21. aprīlis) par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu (OV L 143, 30.4.2004., 56. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/147/EK (2009. gada 30. novembris) par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).

(10)  Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/63/ES (2010. gada 22. septembris) par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību (OV L 276, 20.10.2010., 33. lpp.).

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 166/2006 (2006. gada 18. janvāris) par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu (OV L 33, 4.2.2006., 1. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES (2010. gada 24. novembris) par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.).

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(15)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 995/2010 (2010. gada 20. oktobris), ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (OV L 295, 12.11.2010., 23. lpp.).

(16)  Padomes Regula (EK) Nr. 2173/2005 (2005. gada 20. decembris) par FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi kokmateriālu importam Eiropas Kopienā (OV L 347, 30.12.2005., 1. lpp.).

(17)  Padomes Regula (EK) Nr. 338/97 (1996. gada 9. decembris) par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.).


Augša