Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0517

Rozporządzenie Rady (UE) nr 517/2013 z dnia 13 maja 2013 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, prawo spółek, polityka konkurencji, rolnictwo, bezpieczeństwo żywności, polityka weterynaryjna i fitosanitarna, polityka transportowa, energia, podatki, statystyka, sieci transeuropejskie, wymiar sprawiedliwości i prawa podstawowe, sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo, środowisko, unia celna, stosunki zewnętrzne, polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony oraz instytucje w tej dziedzinie, w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji

OJ L 158, 10.6.2013, p. 1–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 010 P. 31 - 101

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/517/oj

10.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 517/2013

z dnia 13 maja 2013 r.

dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, prawo spółek, polityka konkurencji, rolnictwo, bezpieczeństwo żywności, polityka weterynaryjna i fitosanitarna, polityka transportowa, energia, podatki, statystyka, sieci transeuropejskie, wymiar sprawiedliwości i prawa podstawowe, sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo, środowisko, unia celna, stosunki zewnętrzne, polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony oraz instytucje w tej dziedzinie, w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Chorwacji, w szczególności jego art. 3 ust. 4,

uwzględniając Akt przystąpienia Chorwacji, w szczególności jego art. 50,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 50 Aktu przystąpienia Chorwacji, w przypadku gdy akty instytucji przyjęte przed dniem przystąpienia wymagają dostosowań w związku z przystąpieniem, a niezbędne dostosowania nie zostały przewidziane w Akcie przystąpienia lub w załącznikach do niego, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, przyjmuje w tym celu niezbędne akty, jeśli pierwotny akt nie został przyjęty przez Komisję.

(2)

W akcie końcowym konferencji, w ramach której przygotowano Traktat o przystąpieniu Chorwacji, zwrócono uwagę na fakt, że Wysokie Umawiające się Strony osiągnęły porozumienie polityczne co do szeregu dostosowań do aktów przyjętych przez instytucje, wymaganych w związku z przystąpieniem, oraz wezwały Radę i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystąpieniem, w stosownych przypadkach po ich uzupełnieniu i aktualizacji w celu uwzględnienia zmian w prawie Unii.

(3)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany w rozporządzeniach i decyzjach określonych w niniejszym rozporządzeniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   W następujących rozporządzeniach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia:

a)

w dziedzinie swobodnego przepływu towarów:

rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (1),

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (2),

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 78/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg (3), oraz

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych (4);

b)

w dziedzinie swobodnego przepływu osób:

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (5);

c)

w dziedzinie prawa spółek:

rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (6);

d)

w dziedzinie polityki konkurencji:

rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (7);

e)

w dziedzinie rolnictwa:

rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (8),

rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku ) (9),

rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (10), oraz

rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej (11);

f)

w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, polityki weterynaryjnej i fitosanitarnej:

rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny (12),

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (13),

rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym (14),

rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność (15),

rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (16),

rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (17),

rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (18), oraz

rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (19);

g)

w dziedzinie polityki transportowej:

rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (20),

rozporządzenie Rady (EWG) nr 1108/70 z dnia 4 czerwca 1970 r. wprowadzające system księgowy dla wydatków na infrastrukturę w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej (21),

rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (22),

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (23),

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (24), oraz

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych (25);

h)

w dziedzinie podatków:

rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (26), oraz

rozporządzenie Rady (UE) nr 389/2012 z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych (27);

i)

w dziedzinie statystyki:

rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (28),

rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (29),

Rozporządzenie (WE) nr 1221/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie kwartalnych niefinansowych sprawozdań administracji publicznej (30),

rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, frachtu i poczty (31),

rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (32),

rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) (33),

rozporządzenie (WE) nr 501/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie kwartalnych rachunków finansowych instytucji rządowych i samorządowych (34),

rozporządzenie Rady (WE) nr 1222/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. dotyczące opracowywania i przekazywania kwartalnych danych dotyczących długu publicznego (35),

rozporządzenie (WE) nr 1161/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie sporządzania kwartalnych niefinansowych sprawozdań przez sektor instytucjonalny (36),

rozporządzenie (WE) nr 1921/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie przekazywania danych statystycznych na temat wyładunków produktów rybołówstwa w państwach członkowskich (37),

rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych (38),

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (przekształcenie) (39),

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na określonych obszarach, innych niż północny Atlantyk, danych statystycznych o połowach nominalnych (przekształcenie) (40),

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 217/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania danych statystycznych dotyczących połowów i działalności rybackiej przez państwa członkowskie dokonujące połowów na północno-zachodnim Atlantyku (przekształcenie) (41),

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (przekształcenie) (42),

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1337/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie statystyk europejskich dotyczących upraw trwałych (43), oraz

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 70/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (44);

j)

w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i praw podstawowych:

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (45);

k)

w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa:

rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/95 z dnia 29 maja 1995 r. ustanawiające jednolity formularz wizowy (46),

rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (47),

rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (48),

rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (49),

rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (50),

rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (51),

rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie dokumentów”) (52), oraz

rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (53);

l)

w dziedzinie środowiska:

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (54);

m)

w dziedzinie unii celnej:

rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (55), oraz

rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym (56);

n)

w dziedzinie stosunków zewnętrznych:

rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (57),

rozporządzenie Rady (WE) nr 517/94 z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu (58),

rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (59),

rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (60), oraz

rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej (61);

o)

w dziedzinie polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony:

rozporządzenie Rady (WE) nr 2488/2000 z dnia 10 listopada 2000 r. utrzymujące zamrożenie funduszy w stosunku do p. Milosevica i osób powiązanych z nim (62),

rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (63),

rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida (64),

rozporządzenie Rady (WE) nr 147/2003 z dnia 27 stycznia 2003 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Somalii (65),

rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem (66),

rozporządzenie Rady (WE) nr 131/2004 z dnia 26 stycznia 2004 r. nakładające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Sudanu i Sudanu Południowego (67),

rozporządzenie Rady (WE) nr 234/2004 z dnia 10 lutego 2004 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii (68),

rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (69),

rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii (70),

rozporządzenie Rady (WE) nr 174/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych (71),

rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (72),

rozporządzenie Rady (WE) nr 889/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. wprowadzające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (73),

rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (74),

rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające pewne szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie (75),

rozporządzenie Rady (WE) nr 305/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. nakładające szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom podejrzanym o udział w zabójstwie byłego premiera Libanu Rafika Haririego (76),

rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających wobec Białorusi (77),

rozporządzenie Rady (WE) nr 1412/2006 z dnia 25 września 2006 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu (78),

rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 z dnia 27 marca 2007 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (79),

rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar (80),

rozporządzenie Rady (UE) nr 1284/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. wprowadzające pewne szczególne środki ograniczające wobec Republiki Gwinei (81),

rozporządzenie Rady (UE) nr 356/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. wprowadzające określone szczególne środki ograniczające wobec określonych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w związku z sytuacją w Somalii (82),

rozporządzenie Rady (UE) nr 667/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie pewnych środków ograniczających skierowanych przeciwko Erytrei (83),

rozporządzenie Rady (UE) nr 101/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji (84),

rozporządzenie Rady (UE) nr 204/2011 z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii (85),

rozporządzenie Rady (UE) nr 270/2011 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie (86),

rozporządzenie Rady (UE) nr 359/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie (87),

rozporządzenie Rady (UE) nr 753/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie (88),

rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii (89),

rozporządzenie Rady (UE) nr 267/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (90), oraz

rozporządzenie Rady (UE) nr 377/2012 z dnia 3 maja 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec niektórych osób, podmiotów i organów zagrażających pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Republiki Gwinei Bissau (91);

p)

w dziedzinie instytucji:

rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (92),

rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (93).

2.   W następujących decyzjach wprowadza się zmiany lub tracą one moc zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia:

a)

w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, polityki weterynaryjnej i fitosanitarnej:

decyzja Rady 2003/17/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie równoważności inspekcji polowych stosowanych w państwach trzecich w uprawach nasiennych roślin uprawnych oraz w sprawie równoważności materiału siewnego wyprodukowanego w państwach trzecich (94),

decyzja Rady 2005/834/WE z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie równoważności kontroli praktyk dotyczących zachowania odmian przeprowadzanych w niektórych państwach trzecich (95),

decyzja Rady 2006/545/WE z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie równoważności urzędowych badań odmian przeprowadzanych w Chorwacji (96),

decyzja Rady 2008/971/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie równoważności leśnego materiału rozmnożeniowego produkowanego w krajach trzecich (97), oraz

decyzja Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (98);

b)

w dziedzinie polityki transportowej:

decyzja Rady 2012/22/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. dotycząca przystąpienia Unii Europejskiej do Protokołu z 2002 r. do Konwencji ateńskiej z 1974 r. w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu z wyjątkiem jego artykułów 10 i 11 (99), oraz

decyzja Rady 2012/23/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. dotycząca przystąpienia Unii Europejskiej do Protokołu z 2002 r. do Konwencji ateńskiej z 1974 r. w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, w odniesieniu do jego artykułów 10 i 11 (100);

c)

w dziedzinie energetyki:

decyzja nr 1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. ustanawiająca wytyczne dla transeuropejskich sieci energetycznych (101), oraz

decyzja Rady 2008/114/WE,Euratom z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiająca statut Agencji Dostaw Euratomu (102);

d)

w dziedzinie sieci transeuropejskich:

decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 661/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (103);

e)

w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i praw podstawowych:

decyzja 96/409/WPZiB przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w ramach Rady z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (104);

f)

w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa:

decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie zaświadczenia przewidzianego w art. 75 do celów przewożenia środków odurzających i substancji psychotropowych (SCH/Com-ex (94) 28 rev.) (105);

g)

w dziedzinie środowiska naturalnego:

decyzja Rady 97/602/WE z dnia 22 lipca 1997 r. dotycząca wykazu określonego w art. 3 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 3254/91 oraz w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 35/97 (106);

h)

w dziedzinie unii celnej:

decyzja Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską („Decyzja o Stowarzyszeniu Zamorskim”) (107);

i)

w dziedzinie polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony:

decyzja Rady 2011/292/UE z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (108).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pod warunkiem i z dniem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Chorwacji.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 maja 2013 r.

W imieniu Rady

S. COVENEY

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.

(3)  Dz.U. L 35 z 4.2.2009, s. 1.

(4)  Dz.U. L 272 z 18.10.2011, s. 1.

(5)  Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1.

(6)  Dz.U. L 294 z 10.11.2001, s. 1.

(7)  Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1.

(8)  Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

(9)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(10)  Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16.

(11)  Dz.U. L 328 z 15.12.2009, s. 27.

(12)  Dz.U. L 204 z 11.8.2000, s. 1.

(13)  Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1.

(14)  Dz.U. L 146 z 13.6.2003, s. 1.

(15)  Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 1.

(16)  Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 8.

(17)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

(18)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206.

(19)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

(20)  Dz.U. L 156 z 28.6.1969, s. 8.

(21)  Dz.U. L 130 z 15.6.1970, s. 4.

(22)  Dz.U. L 370 z 31.12.1985, s. 8

(23)  Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 51.

(24)  Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 72.

(25)  Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 88.

(26)  Dz.U. L 268 z 12.10.2010, s. 1.

(27)  Dz.U. L 121 z 8.5.2012, s. 1.

(28)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(29)  Dz.U. L 310 z 30.11.1996, s. 1.

(30)  Dz.U. L 179 z 9.7.2002, s. 1.

(31)  Dz.U. L 66 z 11.3.2003, s. 1.

(32)  Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1.

(33)  Dz.U. L 165 z 3.7.2003, s. 1.

(34)  Dz.U. L 81 z 19.3.2004, s. 1.

(35)  Dz.U. L 233 z 2.7.2004, s. 1.

(36)  Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 22.

(37)  Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 1.

(38)  Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 17.

(39)  Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 13.

(40)  Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 1.

(41)  Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 42.

(42)  Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 70.

(43)  Dz.U. L 347 z 30.12.2011, s. 7.

(44)  Dz.U. L 32 z 3.2.2012, s. 1.

(45)  Dz.U. L 65 z 11.3.2011, s. 1.

(46)  Dz.U. L 164 z 14.7.1995, s. 1.

(47)  Dz.U. L 160 z 30.6.2000, s. 1.

(48)  Dz.U. L 12 z 16.1.2001, s. 1.

(49)  Dz.U. L 81 z 21.3.2001, s. 1.

(50)  Dz.U. L 399 z 30.12.2006, s. 1.

(51)  Dz.U. L 199 z 31.7.2007, s. 1.

(52)  Dz.U. L 324 z 10.12.2007, s. 79.

(53)  Dz.U. L 7 z 10.1.2009, s. 1.

(54)  Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 1.

(55)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

(56)  Dz.U. L 348 z 31.12.2007, s. 1.

(57)  Dz.U. L 275 z 8.11.1993, s. 1.

(58)  Dz.U. L 67 z 10.3.1994, s. 1.

(59)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 28.

(60)  Dz.U. L 200 z 30.7.2005, s. 1.

(61)  Dz.U. L 328 z 15.12.2009, s. 1.

(62)  Dz.U. L 287 z 14.11.2000, s. 19.

(63)  Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 70.

(64)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.

(65)  Dz.U. L 24 z 29.1.2003, s. 2.

(66)  Dz.U. L 169 z 8.7.2003, s. 6.

(67)  Dz.U. L 21 z 28.1.2004, s. 1.

(68)  Dz.U. L 40 z 12.2.2004, s. 1.

(69)  Dz.U. L 55 z 24.2.2004, s. 1.

(70)  Dz.U. L 162 z 30.4.2004, s. 32.

(71)  Dz.U. L 29 z 2.2.2005, s. 5.

(72)  Dz.U. L 95 z 14.4.2005, s. 1.

(73)  Dz.U. L 152 z 15.6.2005, s. 1.

(74)  Dz.U. L 193 z 23.7.2005, s. 1.

(75)  Dz.U. L 193 z 23.7.2005, s. 9.

(76)  Dz.U. L 51 z 22.2.2006, s. 1.

(77)  Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 1.

(78)  Dz.U. L 267 z 27.9.2006, s. 2.

(79)  Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 1.

(80)  Dz.U. L 66 z 10.3.2008, s. 1.

(81)  Dz.U. L 346 z 23.12.2009, s. 26.

(82)  Dz.U. L 105 z 27.4.2010, s. 1.

(83)  Dz.U. L 195 z 27.7.2010, s. 16.

(84)  Dz.U. L 31 z 5.2.2011, s. 1.

(85)  Dz.U. L 58 z 3.3.2011, s. 1.

(86)  Dz.U. L 76 z 22.3.2011, s. 4.

(87)  Dz.U. L 100 z 14.4.2011, s. 1.

(88)  Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 1.

(89)  Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.

(90)  Dz.U. L 88 z 24.3.2012, s. 1.

(91)  Dz.U. L 119 z 4.5.2012, s. 1.

(92)  Dz.U. 17 z 6.10.1958, s. 385/58.

(93)  Dz.U. 17 z 6.10.1958, s. 401/58.

(94)  Dz.U. L 8 z 14.1.2003, s. 10.

(95)  Dz.U. L 312 z 29.11.2005, s. 51.

(96)  Dz.U. L 215 z 5.8.2006, s. 28.

(97)  Dz.U. L 345 z 23.12.2008, s. 83.

(98)  Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30.

(99)  Dz.U. L 8 z 12.1.2012, s. 1.

(100)  Dz.U. L 8 z 12.1.2012, s. 13.

(101)  Dz.U. L 262 z 22.9.2006, s. 1.

(102)  Dz.U. L 41 z 15.2.2008, s. 15.

(103)  Dz.U. L 204 z 5.8.2010, s. 1.

(104)  Dz.U. L 168 z 6.7.1996, s. 4.

(105)  Dz.U. L 239 z 22.9.2000, s. 463.

(106)  Dz.U. L 242 z 4.9.1997, s. 64.

(107)  Dz.U. L 314 z 30.11.2001, s. 1.

(108)  Dz.U. L 141 z 27.5.2011, s. 17.


ZAŁĄCZNIK

1.   SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW

A.   POJAZDY SILNIKOWE

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 78/2009, w pkt 1.1 dodaje się pozycję w brzmieniu:

„—

25 dla Chorwacji”.

B.   KLASYFIKACJA, OZNAKOWANIE I PAKOWANIE – SUBSTANCJE I MIESZANINY

W rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załącznika III część 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w tabeli 1.1 wprowadza się następujące zmiany:

Kod H200: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Nestabilni eksplozivi”

Kod H201: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Eksplozivno; opasnost od eksplozije ogromnih razmjera.”

Kod H202: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Eksplozivno; velika opasnost od rasprskavanja.”

Kod H203: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Eksplozivno; opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja.”

Kod H204: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Opasnost od vatre ili rasprskavanja.”

Kod H205: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U vatri može izazvati eksploziju ogromnih razmjera.”

Kod H220: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Vrlo lako zapaljivi plin.”

Kod H221: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Zapaljivi plin.”

Kod H222: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Vrlo lako zapaljivi aerosol.”

Kod H223: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Zapaljivi aerosol.”

Kod H224: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Vrlo lako zapaljiva tekućina i para.”

Kod H225: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Lako zapaljiva tekućina i para.”

Kod H226: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Zapaljiva tekućina i para.”

Kod H228: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Zapaljiva krutina.”

Kod H240: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.”

Kod H241: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Zagrijavanje može uzrokovati požar ili eksploziju.”

Kod H242: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Zagrijavanje može uzrokovati požar.”

Kod H250: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Samozapaljivo u dodiru sa zrakom.”

Kod H251: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Samozagrijavanje; može se zapaliti.”

Kod H252: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Samozagrijavanje u velikim količinama; može se zapaliti.”

Kod H260: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti.”

Kod H261: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove.”

Kod H270: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Može uzrokovati ili pojačati požar; oksidans.”

Kod H271: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Može uzrokovati požar ili eksploziju; jaki oksidans.”

Kod H272: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Može pojačati požar; oksidans.”

Kod H280: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.”

Kod H281: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Sadrži pothlađeni, ukapljeni plin; može uzrokovati kriogene opekline ili ozljede.”

Kod H290: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Može nagrizati metale.”

b)

w tabeli 1.2 wprowadza się następujące zmiany:

Kod H300: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Smrtonosno ako se proguta.”

Kod H301: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Otrovno ako se proguta.”

Kod H302: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Štetno ako se proguta.”

Kod H304: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.”

Kod H310: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Smrtonosno u dodiru s kožom.”

Kod H311: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Otrovno u dodiru s kožom.”

Kod H312: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Štetno u dodiru s kožom.”

Kod H314: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.”

Kod H315: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Nadražuje kožu.”

Kod H317: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.”

Kod H318: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Uzrokuje teške ozljede oka.”

Kod H319: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Uzrokuje jako nadraživanje oka.”

Kod H330: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Smrtonosno ako se udiše.”

Kod H331: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Otrovno ako se udiše.”

Kod H332: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Štetno ako se udiše.”

Kod H334: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem.”

Kod H335: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Može nadražiti dišni sustav.”

Kod H336: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.”

Kod H340: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Može izazvati genetska oštećenja <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Kod H341: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Sumnja na moguća genetska oštećenja <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Kod H350: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Može uzrokovati rak <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Kod H351: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Sumnja na moguće uzrokovanje raka <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Kod H360: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Može štetno djelovati na plodnost ili naškoditi nerođenom djetetu <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Kod H361: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Kod H362: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom.”

Kod H370: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Uzrokuje oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Kod H371: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Kod H372: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Uzrokuje oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Kod H373: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

Połączone kody szkodliwości H300+H310: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Smrtonosno ako se proguta ili u dodiru s kožom.”

Połączone kody szkodliwości H300+H330: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Smrtonosno ako se proguta ili ako se udiše.”

Połączone kody szkodliwości H310+H330: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Smrtonosno u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

Połączone kody szkodliwości H300+H310+H330: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Smrtonosno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

Połączone kody szkodliwości H301+H311: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Otrovno ako se proguta ili u dodiru s kožom.”

Połączone kody szkodliwości H301+H331: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Otrovno ako se proguta ili ako se udiše.”

Połączone kody szkodliwości H311+H331: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Otrovno u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

Połączone kody szkodliwości H301+H311+H331: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Otrovno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

Połączone kody szkodliwości H302+H312: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Štetno ako se proguta ili u dodiru s kožom.”

Połączone kody szkodliwości H302+H332: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Štetno ako se proguta ili ako se udiše.”

Połączone kody szkodliwości H312+H332: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Štetno u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

Połączone kody szkodliwości H302+H312+H332: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Štetno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

c)

w tabeli 1.3 wprowadza się następujące zmiany:

Kod H400: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Vrlo otrovno za vodeni okoliš.”

Kod H410: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.”

Kod H411: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.”

Kod H412: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.”

Kod H413: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš.”

Kod H420: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Štetno za zdravlje ljudi i okoliš zbog uništavanja ozona u višoj atmosferi.”

2)

w załączniku III część 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w tabeli 2.1 wprowadza się następujące zmiany:

Kod EUH001: po pozycji dotyczącej GA dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Eksplozivno u suhom stanju.”

Kod EUH006: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję:

 

„HR

Eksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom.”

Kod EUH014: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Burno reagira s vodom.”

Kod EUH018: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Pri uporabi može nastati zapaljiva/eksplozivna smjesa para-zrak.”

Kod EUH019: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Može stvarati eksplozivne perokside.”

Kod EUH044: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Opasnost od eksplozije ako se zagrijava u zatvorenom prostoru.”

b)

w tabeli 2.2 wprowadza się następujące zmiany:

Kod EUH029: po pozycji dotyczącej GA dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U dodiru s vodom oslobađa otrovni plin.”

Kod EUH031: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin.”

Kod EUH032: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin.”

Kod EUH066: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.”

Kod EUH070: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Otrovno u dodiru s očima.”

Kod EUH071: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Nagrizajuće za dišni sustav.”

3)

w załączniku III część 3, w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

Kod EUH 201/201A: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Sadrži olovo. Ne smije se koristiti na površinama koje mogu žvakati ili sisati djeca.

Upozorenje! Sadrži olovo.”

Kod EUH 202: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Cianoakrilat. Opasnost. Trenutno lijepi kožu i oči. Čuvati izvan dohvata djece.”

Kod EUH 203: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Sadrži krom (VI). Može izazvati alergijsku reakciju.”

Kod EUH 204: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Sadrži izocianate. Može izazvati alergijsku reakciju.”

Kod EUH 205: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Sadrži epoksidne sastojke. Može izazvati alergijsku reakciju.”

Kod EUH 206: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Upozorenje! Ne koristiti s drugim proizvodima. Mogu se osloboditi opasni plinovi (klor).”

Kod EUH 207: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Upozorenje! Sadrži kadmij. Tijekom uporabe stvara se opasni dim. Vidi podatke dostavljene od proizvođača. Postupati prema uputama o mjerama sigurnosti.”

Kod EUH 208: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju.”

Kod EUH 209/209A: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Pri uporabi može postati lako zapaljivo.

Pri uporabi može postati zapaljivo.”

Kod EUH 210: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.”

Kod EUH 401: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.”

4)

w załączniku IV część 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w tabeli 1.1 wprowadza się następujące zmiany:

Kod P101: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.”

Kod P102: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Čuvati izvan dohvata djece.”

Kod P103: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Prije uporabe pročitati naljepnicu.”

b)

w tabeli 1.2 wprowadza się następujące zmiany:

Kod P201: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Prije uporabe pribaviti posebne upute.”

Kod P202: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti.”

Kod P210: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.”

Kod P211: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.”

Kod P220: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Čuvati/skladištiti odvojeno od odjeće/…/zapaljivih materijala.”

Kod P221: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Poduzeti sve mjere opreza za sprječavanje miješanja sa zapaljivim … ”

Kod P222: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Spriječiti dodir sa zrakom.”

Kod P223: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Spriječiti svaki dodir s vodom zbog burne reakcije i mogućeg zapaljenja.”

Kod P230: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Čuvati navlaženo s … ”

Kod P231: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Rukovati u inertnom plinu.”

Kod P232: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Zaštititi od vlage.”

Kod P233: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.”

Kod P234: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Čuvati samo u originalnom spremniku.”

Kod P235: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Održavati hladnim.”

Kod P240: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Uzemljiti/učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije.”

Kod P241: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Rabiti električnu/ventilacijsku/rasvjetnu/…/ opremu koja neće izazvati eksploziju.”

Kod P242: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Rabiti samo neiskreći alat.”

Kod P243: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta.”

Kod P244: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Spriječiti dodir redukcijskih ventila s masti i uljem.”

Kod P250: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Ne izlagati mrvljenju/udarcima/…/trenju.”

Kod P251: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Posuda je pod tlakom: ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.”

Kod P260: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.”

Kod P261: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.”

Kod P262: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.”

Kod P263: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Izbjegavati dodir tijekom trudnoće/dojenja.”

Kod P264: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Nakon uporabe temeljito oprati …”

Kod P270: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.”

Kod P271: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.”

Kod P272: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora.”

Kod P273: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.”

Kod P280: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.”

Kod P281: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.”

Kod P282: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Nositi zaštitne rukavice za hladnoću/zaštitu za lice/zaštitu za oči.”

Kod P283: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Nositi otpornu na vatru/nezapaljivu odjeću.”

Kod P284: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.”

Kod P285: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.”

Połączone kody P231+P232: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Rukovati u inertnom plinu. Zaštititi od vlage.”

Połączone kody P235+P410: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Održavati hladnim. Zaštititi od sunčevog svjetla.”

c)

w tabeli 1.3 wprowadza się następujące zmiany:

Kod P301: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

AKO SE PROGUTA:”

Kod P302: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM:”

Kod P303: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):”

Kod P304: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

AKO SE UDIŠE:”

Kod P305: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:”

Kod P306: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM:”

Kod P307: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti:”

Kod P308: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost:”

Kod P309: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba:”

Kod P310: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

Kod P311: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

Kod P312: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

Kod P313: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

Kod P314: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

Kod P315: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

Kod P320: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Hitno je potrebna posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).”

Kod P321: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).”

Kod P322: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Potrebne su posebne mjere (vidi … na ovoj naljepnici).”

Kod P330: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Isprati usta.”

Kod P331: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

NE izazivati povraćanje.”

Kod P332: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U slučaju nadražaja kože:”

Kod P333: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U slučaju nadražaja ili osipa na koži:”

Kod P334: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.”

Kod P335: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Izmesti zaostale čestice s kože.”

Kod P336: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Zamrznute dijelove odmrznuti mlakom vodom. Ne trljati oštećeno mjesto.”

Kod P337: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Ako nadražaj oka ne prestaje:”

Kod P338: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.”

Kod P340: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.”

Kod P341: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.”

Kod P342: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Pri otežanom disanju:”

Kod P350: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.”

Kod P351: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.”

Kod P352: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Oprati velikom količinom sapuna i vode.”

Kod P353: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Isprati kožu vodom/tuširanjem.”

Kod P360: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.”

Kod P361: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću.”

Kod P362: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.”

Kod P363: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.”

Kod P370: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U slučaju požara:”

Kod P371: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U slučaju velikog požara i velikih količina:”

Kod P372: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Opasnost od eksplozije u slučaju požara.”

Kod P373: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

NE gasiti vatru kada plamen može zahvatiti eksplozive.”

Kod P374: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Gasiti vatru uz odgovarajući oprez s primjerene udaljenosti.”

Kod P375: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.”

Kod P376: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.”

Kod P377: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Požar zbog istjecanja plina:

ne gasiti ako nije moguće sa sigurnošću zaustaviti istjecanje.”

Kod P378: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Za gašenje rabiti …”

Kod P380: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Evakuirati područje.”

Kod P381: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Ukloniti sve izvore paljenja ukoliko je to moguće sigurno učiniti.”

Kod P390: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.”

Kod P391: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Sakupiti proliveno/rasuto.”

Połączone kody P301+310: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: ODMAH NAZVATI CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ILI LIJEÈNIKA.”

Połączone kody P301+P312: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

Połączone kody P301+P330+P331: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: ISPRATI USTA. NE IZAZIVATI POVRAÆANJE.”

Połączone kody P302+P334: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.”

Połączone kody P302+P350: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.”

Połączone kody P302+P352: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.”

Połączone kody P303+P361+P353: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.”

Połączone kody P304+P340: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.”

Połączone kody P304+P341: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

AKO SE UDIŠE: u slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.”

Połączone kody P305+P351+P338: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: OPREZNO ISPIRATI VODOM NEKOLIKO MINUTA. UKLONITI KONTAKTNE LEĆE UKOLIKO IH NOSITE I AKO SE ONE LAKO UKLANJAJU. NASTAVITI ISPIRANJE.”

Połączone kody P306+P360: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM: odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.”

Połączone kody P307+P311: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

Połączone kody P308+P313: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

Połączone kody P309+P311: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

Połączone kody P332+P313: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

Połączone kody P333+P313: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

Połączone kody P335+P334: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Izmesti zaostale čestice s kože. Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.”

Połączone kody P337+P313: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

Połączone kody P342+P311: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

Połączone kody P370+P376: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U slučaju požara: ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.”

Połączone kody P370+P378: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti …”

Połączone kody P370+P380: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U slučaju požara: evakuirati područje.”

Połączone kody P370+P380+P375: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U slučaju požara: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.”

Połączone kody P371+P380+P375: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

U slučaju velikog požara i velikih količina: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.”

d)

w tabeli 1.4 wprowadza się następujące zmiany:

Kod P401: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Skladištiti …”

Kod P402: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Skladištiti na suhom mjestu.”

Kod P403: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.”

Kod P404: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Skladištiti u zatvorenom spremniku.”

Kod P405: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Skladištiti pod ključem.”

Kod P406: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje/… spremniku s otpornom unutarnjom oblogom.”

Kod P407: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Osigurati razmak između polica/paleta.”

Kod P410: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Zaštititi od sunčevog svjetla.”

Kod P411: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F.”

Kod P412: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.”

Kod P413: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Skladištiti količine veće od … kg/ … lbs na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F.”

Kod P420: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Skladištiti odvojeno od drugih materijala.”

Kod P422: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Skladištiti uz ove uvjete: …”

Połączone kody P402+404: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Skladištiti na suhom mjestu. Skladištiti u zatvorenom spremniku.”

Połączone kody P403+P233: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.”

Połączone kody P403+P235: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.”

Połączone kody P410+P403: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Zaštititi od sunčevog svjetla. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.”

Połączone kody P410+P412: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.”

Połączone kody P411+P235: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F. Održavati hladnim.”

e)

w tabeli 1.5 wprowadza się następujące zmiany:

Kod P501: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Odložiti sadržaj/spremnik u/na …”

Kod P502: po pozycji dotyczącej jęz. irlandzkiego (GA) dodaje się pozycję w brzmieniu:

 

„HR

Pogledajte proizvođača / dobavljača zatražiti podatke o recikliranju / preradi.”

C.   PRODUKTY WŁÓKIENNICZE I OBUWIE

W załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 1007/2011, po pozycji w języku francuskim dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

:

w języku chorwackim

:

»runska vuna«”.

D.   CHEMIKALIA – REACH

W art. 3 pkt 20 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 lit. b) i c) otrzymują brzmienie:

„b)

przynajmniej raz w ciągu 15 lat poprzedzających wejście w życie niniejszego rozporządzenia została wyprodukowana na terytorium Wspólnoty lub państw, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 1995 r., w dniu 1 maja 2004 r., w dniu 1 stycznia 2007 r. lub w dniu 1 lipca 2013 r., lecz nie została wprowadzona do obrotu przez producenta lub importera, pod warunkiem że producent lub importer dysponuje pisemnym dowodem potwierdzającym ten fakt;

c)

była wprowadzona do obrotu przez producenta lub importera na terytorium Wspólnoty lub w państwach, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 1995 r., w dniu 1 maja 2004 r., w dniu 1 stycznia 2007 r. lub w dniu 1 lipca 2013 r. przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia i była uznana za zgłoszoną zgodnie z art. 8 ust. 1 tiret pierwsze dyrektywy 67/548/EWG – w brzmieniu art. 8 ust. 1, będącym wynikiem zmian wprowadzonych dyrektywą 79/831/EWG – lecz nie spełnia wymogów określonych w definicji polimeru zawartej w niniejszym rozporządzeniu, pod warunkiem że producent lub importer dysponuje pisemnym dowodem potwierdzającym ten fakt, w tym dowodem, że substancja ta została wprowadzona przez jakiegokolwiek producenta lub importera do obrotu między dniem 18 września 1981 r. a dniem 31 października 1993 r. włącznie;”.

2.   SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB

W rozporządzeniu (WE) nr 883/2004 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w załączniku I część I, po pozycji dotyczącej FRANCJI dodaje się pozycję w brzmieniu:

„CHORWACJA

Tymczasowe zaliczki wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej zgodnie z obowiązkiem zapewnienia tymczasowego utrzymania na mocy ustawy o rodzinie (OG 116/03, ze zmianami).”;

b)

w załączniku I część II, po pozycji dotyczącej FRANCJI dodaje się pozycję w brzmieniu:

„CHORWACJA

Jednorazowe świadczenie pieniężne na rzecz noworodka na mocy ustawy o świadczeniach macierzyńskich i rodzicielskich (OG 85/08, ze zmianami)

Jednorazowe świadczenie pieniężne na rzecz adoptowanego dziecka na mocy ustawy o świadczeniach macierzyńskich i rodzicielskich (OG 85/08, ze zmianami)

Jednorazowe świadczenia pieniężne na rzecz noworodka lub adoptowanego dziecka przewidziane w rozporządzeniach dotyczących samorządów lokalnych i regionalnych zgodnie z art. 59 ustawy o świadczeniach macierzyńskich i rodzicielskich (OG 85/08, ze zmianami).”;

c)

w załączniku II dodaje się pozycje w brzmieniu:

(i)

po pozycji BUŁGARIA – NIEMCY:

„BUŁGARIA – CHORWACJA

Artykuł 35 ust. 3 konwencji z dnia 14 lipca 2003 r. o zabezpieczeniu społecznym (uznawanie okresów ubezpieczenia ukończonych przed dniem 31 grudnia 1957 r. na koszt tego umawiającego się państwa, w którym osoba ubezpieczona zamieszkiwała w dniu 31 grudnia 1957 r.).”;

(ii)

po pozycji NIEMCY – FRANCJA:

„NIEMCY – CHORWACJA

Artykuł 41 konwencji z dnia 24 listopada 1997 r. o zabezpieczeniu społecznym (rozstrzyganie w sprawach praw nabytych przed dniem 1 stycznia 1956 r. na podstawie systemu zabezpieczeń społecznych drugiego umawiającego się państwa); stosowanie tego postanowienia ogranicza się do osób objętych tą konwencją.”;

(iii)

po pozycji HISZPANIA – PORTUGALIA:

„CHORWACJA – WŁOCHY

a)

Umowa między Jugosławią a Włochami w sprawie wykonania wzajemnych zobowiązań w zakresie ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem pkt 7 załącznika XIV do traktatu o pokoju, zawarta w formie wymiany not w dniu 5 lutego 1959 r. (zaliczanie okresów ubezpieczenia ukończonych przed dniem 18 grudnia 1954 r.); stosowanie ogranicza się do osób objętych tą umową;

b)

Artykuł 44 ust. 3 konwencji między Republiką Chorwacji a Republiką Włoską z dnia 27 czerwca 1997 r. o zabezpieczeniu społecznym, który dotyczy byłej strefy B Wolnego Terytorium Triestu (zaliczanie okresów ubezpieczenia ukończonych przed dniem 5 października 1956 r.); stosowanie tego postanowienia ogranicza się do osób objętych tą konwencją.

CHORWACJA – WĘGRY

Artykuł 43 ust. 6 konwencji z dnia 8 lutego 2005 r. o zabezpieczeniu społecznym (uznawanie okresów ubezpieczenia ukończonych przed dniem 29 maja 1956 r. na koszt tego umawiającego się państwa, w którym osoba ubezpieczona zamieszkiwała w dniu 29 maja 1956 r.).

CHORWACJA – AUSTRIA

Artykuł 35 konwencji z dnia 16 stycznia 1997 r. o zabezpieczeniu społecznym (zaliczanie okresów ubezpieczenia ukończonych przed dniem 1 stycznia 1956 r.); stosowanie tego postanowienia ogranicza się do osób objętych tą konwencją.

CHORWACJA – SŁOWENIA

a)

Artykuł 35 ust. 3 umowy z dnia 28 kwietnia 1997 r. o zabezpieczeniu społecznym (uznawanie okresów premiowych na mocy przepisów byłego wspólnego państwa);

b)

Artykuł 36 i 37 umowy z dnia 28 kwietnia 1997 r. o zabezpieczeniu społecznym (świadczenia nabyte przed dniem 8 października 1991 r. pozostają obowiązkiem tego umawiającego się państwa, które je przyznało; świadczenia przyznane między dniem 8 października 1991 r. a dniem 1 lutego 1998 r. – datą wejścia w życie wspomnianej umowy – w odniesieniu do okresów ubezpieczenia ukończonych w drugim umawiającym się państwie przed dniem 31 stycznia 1998 r. podlegają ponownym obliczeniom).”;

d)

w załączniku III, po pozycji dotyczącej HISZPANII dodaje się pozycję w brzmieniu:

„CHORWACJA”;

e)

w załączniku VI, po pozycji dotyczącej GRECJI dodaje się pozycję w brzmieniu:

„CHORWACJA

a)

Świadczenia z tytułu inwalidztwa przysługujące ze względu na wypadek przy pracy lub chorobę zawodową zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o ubezpieczeniach emerytalnych (OG 102/98, ze zmianami).

b)

Zasiłek z tytułu obrażeń fizycznych zgodnie z art. 56 ustawy o ubezpieczeniach emerytalnych (OG 102/98, ze zmianami).”;

f)

w załączniku VIII część 2, po pozycji dotyczącej FRANCJI dodaje się pozycję w brzmieniu:

„CHORWACJA

Świadczenia emerytalne z obowiązkowego systemu ubezpieczenia emerytalnego oparte na indywidualnych oszczędnościach kapitałowych zgodnie z ustawą o obowiązkowych i dobrowolnych funduszach emerytalnych (OG 49/99, ze zmianami) i z ustawą o towarzystwach ubezpieczeń emerytalnych i o wypłacaniu świadczeń emerytalnych opartych na indywidualnych oszczędnościach kapitałowych (OG 106/99, ze zmianami), z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 47 i 48 ustawy o obowiązkowych i dobrowolnych funduszach emerytalnych (świadczeń z tytułu inwalidztwa przysługujących ze względu na ogólną niezdolność do pracy oraz rent rodzinnych).”.

3.   PRAWO SPÓŁEK

W rozporządzeniu (WE) nr 2157/2001 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w załączniku I, po pozycji dotyczącej FRANCJI dodaje się pozycję w brzmieniu:

„CHORWACJA:

dioničko društvo”;

b)

w załączniku II, po pozycji dotyczącej FRANCJI dodaje się pozycję w brzmieniu:

„CHORWACJA:

dioničko društvo,

društvo s ograničenom odgovornošću”.

4.   POLITYKA KONKURENCJI

W art. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 659/1999 ppkt (i) otrzymuje brzmienie:

„(i)

bez uszczerbku dla art. 144 i 172 aktu przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji, załącznika IV pkt 3 i dodatku do tego załącznika do aktu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, załącznika V pkt 2 i pkt 3 lit. b) i dodatku do tego załącznika do aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii oraz załącznika IV pkt 2 i pkt 3 lit. b) i dodatku do tego załącznika do aktu przystąpienia Chorwacji, wszelka pomoc istniejąca przed wejściem w życie traktatu w odpowiednich państwach członkowskich, czyli programy pomocowe oraz pomoc indywidualna, których realizację rozpoczęto przed wejściem w życie traktatu, a które będą nadal stosowane po wejściu w życie traktatu;”.

5.   ROLNICTWO

1.

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 834/2007, przed pozycją „GA” dodaje się pozycję w brzmieniu:

„HR

:

ekološki.”.

2.

W załączniku XIa do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w tabeli w pkt III.2 lit. A) dotyczącej opisu produktów rynkowych w odniesieniu do bydła należącego do kategorii V, w wieku do ośmiu miesięcy lub ośmiomiesięcznego, po pozycji dotyczącej Francji dodaje się wiersz w brzmieniu:

„Chorwacja teletina”;

b)

w tabeli w pkt III.2 lit. B) dotyczącej opisu produktów rynkowych w odniesieniu do bydła należącego do kategorii Z, w wieku powyżej ośmiu miesięcy i do dwunastu miesięcy lub dwunastomiesięcznego, po pozycji dotyczącej Francji dodaje się wiersz w brzmieniu:

„Chorwacja mlada junetina”.

3.

W art. 10a rozporządzenia (WE) nr 73/2009 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3.   Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do płatności bezpośrednich przyznawanych rolnikom w Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i we francuskich departamentach zamorskich, na Azorach i na Maderze, na Wyspach Kanaryjskich i na wyspach Morza Egejskiego.

4.   W drodze odstępstwa od ust. 1 zmniejszenie, o którym mowa w tym ustępie, wynosi 0 % dla nowych państw członkowskich innych niż Bułgaria, Chorwacja i Rumunia.”.

4.

W rozporządzeniu (WE) nr 1217/2009 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w art. 6 ust. 1 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Chorwacja tworzy komitet krajowy najpóźniej do końca szóstego miesiąca następującego po dniu jej przystąpienia.”;

b)

w załączniku I, po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Chorwacja

1.

Kontinentalna Hrvatska

2.

Jadranska Hrvatska

Chorwacja może jednak stanowić jeden okręg w okresie trzech lat po dniu jej przystąpienia.”.

6.   BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, POLITYKA WETERYNARYJNA I FITOSANITARNA

A.   USTAWODAWSTWO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

1.

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 w sekcji I wprowadza się następujące zmiany:

a)

część B pkt 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Jednakże w przypadku państw członkowskich kody te są następujące: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE i UK.”;

b)

część B pkt 8 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„W przypadku nanoszenia znaku w zakładzie zlokalizowanym na terytorium Wspólnoty, znak ten musi mieć kształt owalny i zawierać skrót CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ lub WE.”.

2.

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 w sekcji I rozdział III wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 3 lit. a) akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Jednakże w przypadku państw członkowskich kody te są następujące: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE i UK.”;

b)

pkt 3 lit. c) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„W przypadku nanoszenia znaku w gospodarstwie zlokalizowanym na terytorium Wspólnoty, znak ten musi mieć kształt owalny i zawierać skrót CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ lub WE.”.

3.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I

TERYTORIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 PKT 15

1.

Terytorium Królestwa Belgii

2.

Terytorium Republiki Bułgarii

3.

Terytorium Republiki Czeskiej

4.

Terytorium Królestwa Danii z wyjątkiem Wysp Owczych oraz Grenlandii

5.

Terytorium Republiki Federalnej Niemiec

6.

Terytorium Republiki Estońskiej

7.

Terytorium Irlandii

8.

Terytorium Republiki Greckiej

9.

Terytorium Królestwa Hiszpanii z wyjątkiem Ceuty i Melilli

10.

Terytorium Republiki Francuskiej

11.

Terytorium Republiki Chorwacji

12.

Terytorium Republiki Włoskiej

13.

Terytorium Republiki Cypryjskiej

14.

Terytorium Republiki Łotewskiej

15.

Terytorium Republiki Litewskiej

16.

Terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga

17.

Terytorium Węgier

18.

Terytorium Malty

19.

Terytorium Królestwa Niderlandów w Europie

20.

Terytorium Republiki Austrii

21.

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

22.

Terytorium Republiki Portugalskiej

23.

Terytorium Rumunii

24.

Terytorium Republiki Słowenii

25.

Terytorium Republiki Słowackiej

26.

Terytorium Republiki Finlandii

27.

Terytorium Królestwa Szwecji

28.

Terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.”;

B.   USTAWODAWSTWO WETERYNARYJNE

1.

W rozporządzeniu (WE) nr 1760/2000 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w art. 4 ust. 1 akapit pierwszy, po zdaniu trzecim dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Wszystkie zwierzęta w gospodarstwie w Chorwacji urodzone przed dniem przystąpienia lub przeznaczone do handlu wewnątrzwspólnotowego po tej dacie identyfikuje się poprzez założenie na każde ucho zwierzęcia kolczyków zatwierdzonych przez właściwe władze.”;

b)

w art. 4 ust. 2, po akapicie piątym dodaje się akapit w brzmieniu:

„Żadne zwierzę urodzone w Chorwacji po dniu przystąpienia nie może zostać wywiezione z gospodarstwa, chyba że jest oznakowane, zgodnie z niniejszym artykułem.”;

c)

w art. 6 ust. 1, po akapicie trzecim dodaje się akapit w brzmieniu:

„Od dnia przystąpienia właściwe władze w Chorwacji wydają paszport każdemu zwierzęciu, które ma podlegać identyfikacji zgodnie z art. 4, w ciągu 14 dni od powiadomienia o jego urodzeniu lub, w przypadku zwierząt przywożonych z państw trzecich, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o jego ponownej identyfikacji przez dane państwo członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 3.”;

d)

w art. 20 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Chorwacja wyznaczy te władze nie później niż w ciągu trzech miesięcy po dniu przystąpienia.”.

2.

W załączniku X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 w rozdziale A pkt 3, w wykazie, po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Chorwacja

:

Hrvatski veterinarski institut

Savska cesta 143

10 000 Zagreb”.

3.

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 w części B sekcja 2 skreśla się pozycję w brzmieniu:

„HR

Chorwacja”.

4.

W art. 5 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 dodaje się akapit w brzmieniu:

„W odniesieniu do Chorwacji, w przypadku gdy termin przedkładania narodowych programów kontroli dla pozostałych państw członkowskich już upłynął, termin ten ustala się na dzień przystąpienia.”.

5.

W rozporządzeniu (WE) nr 21/2004 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w art. 4 ust. 1 i 4, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 1 wyrażenie „lub w przypadku Bułgarii i Rumunii po dniu przystąpienia” zastępuje się wyrażeniem „lub – w przypadku Bułgarii, Rumunii i Chorwacji – po dniu przystąpienia”;

b)

w art. 8 ust. 5, po dacie „1 stycznia 2008” dodaje się wyrażenie w brzmieniu:

„lub w przypadku Chorwacji – po dniu przystąpienia,”;

c)

w art. 9 ust. 3, po dacie „31 grudnia 2009 r.” dodaje się wyrażenie w brzmieniu:

„lub w przypadku Chorwacji – po dniu przystąpienia,”;

d)

w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w części A i części B przypis (1), po pozycji dotyczącej Bułgarii dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Chorwacja

HR

191”;

(ii)

w części B pkt 1, po dacie „9 lipca 2005 r.” dodaje się wyrażenie w brzmieniu:

„lub w przypadku Chorwacji – po dniu przystąpienia,”;

(iii)

w części C pkt 2, po dacie „1 stycznia 2011 r.” dodaje się wyrażenie w brzmieniu:

„lub w przypadku Chorwacji – po dniu przystąpienia,”.

6.

W art. 27 decyzji 2009/470/WE dodaje się ustęp w brzmieniu:

„12.   W odniesieniu do programów, które będą realizowane przez Chorwację w 2013 r., daty: 30 kwietnia wymieniona w ust. 2, 15 września wymieniona w ust. 4 oraz 30 listopada wymieniona w ust. 5, nie mają zastosowania.”.

C.   USTAWODAWSTWO FITOSANITARNE

1.

W załączniku I do decyzji 2003/17/WE skreśla się pozycję dotyczącą Chorwacji.

2.

W załączniku do decyzji 2005/834/WE wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się pozycję dotyczącą Chorwacji (HR);

b)

w przypisie (*) skreśla się słowa:

„HR – Chorwacja,”.

3.

Decyzja 2006/545/WE traci moc.

4.

W załączniku I do decyzji 2008/971/WE wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się pozycję dotyczącą Chorwacji (HR);

b)

w przypisie (*) skreśla się słowa:

„HR – Chorwacja,”.

7.   POLITYKA TRANSPORTOWA

A.   TRANSPORT LĄDOWY

W załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 1108/70 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w rubryce oznaczonej jako „A.1. DROGI KOLEJOWE - główne sieci” dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Republika Chorwacji

— HŽ Infrastruktura d.o.o.”;

b)

w części „B. DROGA” dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Republika Chorwacji

1.

Autoceste

2.

Državne ceste

3.

Županijske ceste

4.

Lokalne ceste”.

B.   TRANSPORT DROGOWY

1.

W rozporządzeniu (EWG) nr 3821/85 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w załączniku I B część IV pkt 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„te same wyrazy w innych językach urzędowych Wspólnoty, wydrukowane w sposób stanowiący tło karty:

BG

КАРТА НА ВОДАЧА

КОНТРОЛНА КАРТА

КАРТАЗА МОНТАЖ И НАСТРОЙКИ

КАРТА НА ПРЕВОЗВАЧА

ES

TARJETA DEL CONDUCTOR

TARJETA DE CONTROL

TARJETA DEL CENTRO DE ENSAYO

TARJETA DE LA EMPRESA

CS

KARTA ŘIDIČE

KONTROLNÍ KARTA

KARTA DÍLNY

KARTA PODNIKU

DA

FØRERKORT

KONTROLKORT

VÆRKSTEDSKORT

VIRKSOMHEDSKORT

DE

FAHRERKARTE

KONTROLLKARTE

WERKSTATTKARTE

UNTERNEHMENSKARTE

ET

AUTOJUHI KAART

KONTROLLIJA KAART

TÖÖKOJA KAART

TÖÖANDJA KAART

EL

ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

EN

DRIVER CARD

CONTROL CARD

WORKSHOP CARD

COMPANY CARD

FR

CARTE DE CONDUCTEUR

CARTE DE CONTROLEUR

CARTE D’ATELIER

CARTE D’ENTREPRISE

HR

KARTICA VOZAČA

NADZORNA KARTICA

KARTICA RADIONICE

KARTICA PRIJEVOZNIKA

GA

CÁRTA TIOMÁNAÍ

CÁRTA STIÚRTHA

CÁRTA CEARDLAINNE

CÁRTA COMHLACHTA

IT

CARTA DEL CONDUCENTE

CARTA DI CONTROLLO

CARTA DELL’OFFICINA

CARTA DELL' AZIENDA

LV

VADĪTĀJA KARTE

KONTROLKARTE

DARBNĪCAS KARTE

UZŅĒMUMA KARTE

LT

VAIRUOTOJO KORTELĖ

KONTROLĖS KORTELĖ

DIRBTUVĖS KORTELĖ

ĮMONĖS KORTELĖ

HU

GÉPJÁRMŰVEZETŐI KÁRTYA

ELLENŐRI KÁRTYA

MŰHELYKÁRTYA

ÜZEMBENTARTÓI KÁRTYA

MT

KARTA TAS-SEWWIEQ

KARTA TAL-KONTROLL

KARTA TAL-ISTAZZJON TAT-TESTIJIET

KARTA TAL-KUMPANNIJA

NL

BESTUURDERS KAART

CONTROLEKAART

WERKPLAATSKAART

BEDRIJFSKAART

PL

KARTA KIEROWCY

KARTA KONTROLNA

KARTA WARSZTATOWA

KARTA PRZEDSIĘBIORSTWA

PT

CARTÃO DE CONDUTOR

CARTÃO DE CONTROLO

CARTÃO DO CENTRO DE ENSAIO

CARTÃO DE EMPRESA

RO

CARTELA CONDUCĂTORULUI AUTO

CARTELA DE CONTROL

CARTELA AGENTULUI ECONOMIC AUTORIZAT

CARTELA OPERATORULUI DE TRANSPORT

SK

KARTA VODIČA

KONTROLNÁ KARTA

DIELENSKÁ KARTA

PODNIKOVÁ KARTA

SL

VOZNIKOVA KARTICA

KONTROLNA KARTICA

KARTICA PREIZKUŠEVALIŠČA

KARTICA PODJETJA

FI

KULJETTAJAKORTTI

VALVONTAKORTTI

KORJAAMOKORTTI

YRITYSKORTTI

SV

FÖRARKORT

KONTROLLKORT

VERKSTADSKORT

FÖRETAGSKORT”

(ii)

akapit piąty otrzymuje brzmienie:

„znak odróżniający państwa członkowskiego wydającego kartę, wydrukowany w sposób kontrastujący na tle niebieskiego prostokąta oraz otoczony 12 żółtymi gwiazdkami; znaki odróżniające są następujące:

B

:

Belgia

BG

:

Bułgaria

CZ

:

Republika Czeska

DK:

:

Dania

D

:

Niemcy

EST

:

Estonia

GR

:

Grecja

E

:

Hiszpania

F

:

Francja

HR

:

Chorwacja

IRL

:

Irlandia

I

:

Włochy

CY

:

Cypr

LV

:

Łotwa

LT

:

Litwa

L

:

Luksemburg

H

:

Węgry

M

:

Malta

NL

:

Niderlandy

A

:

Austria

PL

:

Polska

P

:

Portugalia

RO

:

Rumunia

SLO

:

Słowenia

SK

:

Słowacja

FIN

:

Finlandia

S

:

Szwecja

UK

:

Zjednoczone Królestwo.”;

b)

w załączniku II sekcja I pkt 1, po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Chorwacja

25,”.

2.

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 przypis (1) otrzymuje brzmienie:

„(1)

Znaki wyróżniające państw członkowskich: (B) Belgia, (BG) Bułgaria, (CZ) Republika Czeska, (DK) Dania, (D) Niemcy, (EST) Estonia, (IRL) Irlandia, (GR) Grecja, (E) Hiszpania, (F) Francja, (HR) Chorwacja, (I) Włochy, (CY) Cypr, (LV) Łotwa, (LT) Litwa, (L) Luksemburg, (H) Węgry, (M) Malta, (NL) Niderlandy, (A) Austria, (PL) Polska, (P) Portugalia, (RO) Rumunia, (SLO) Słowenia, (SK) Słowacja, (FIN) Finlandia, (S) Szwecja, (UK) Zjednoczone Królestwo.”.

3.

W rozporządzeniu (WE) nr 1072/2009 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w załączniku II przypis (1) otrzymuje brzmienie:

„(1)

Znaki wyróżniające państw członkowskich: (B) Belgia, (BG) Bułgaria, (CZ) Republika Czeska, (DK) Dania, (D) Niemcy, (EST) Estonia, (IRL) Irlandia, (GR) Grecja, (E) Hiszpania, (F) Francja, (HR) Chorwacja, (I) Włochy, (CY) Cypr, (LV) Łotwa, (LT) Litwa, (L) Luksemburg, (H) Węgry, (M) Malta, (NL) Niderlandy, (A) Austria, (PL) Polska, (P) Portugalia, (RO) Rumunia, (SLO) Słowenia, (SK) Słowacja, (FIN) Finlandia, (S) Szwecja, (UK) Zjednoczone Królestwo.”;

b)

w załączniku III przypis (1) otrzymuje brzmienie:

„(1)

Znaki wyróżniające państw członkowskich: (B) Belgia, (BG) Bułgaria, (CZ) Republika Czeska, (DK) Dania, (D) Niemcy, (EST) Estonia, (IRL) Irlandia, (GR) Grecja, (E) Hiszpania, (F) Francja, (HR) Chorwacja, (I) Włochy, (CY) Cypr, (LV) Łotwa, (LT) Litwa, (L) Luksemburg, (H) Węgry, (M) Malta, (NL) Niderlandy, (A) Austria, (PL) Polska, (P) Portugalia, (RO) Rumunia, (SLO) Słowenia, (SK) Słowacja, (FIN) Finlandia, (S) Szwecja, (UK) Zjednoczone Królestwo.”.

4.

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1073/2009 przypis (1) otrzymuje brzmienie:

„(1)

Znaki wyróżniające państw członkowskich: (B) Belgia, (BG) Bułgaria, (CZ) Republika Czeska, (DK) Dania, (D) Niemcy, (EST) Estonia, (IRL) Irlandia, (GR) Grecja, (E) Hiszpania, (F) Francja, (HR) Chorwacja, (I) Włochy, (CY) Cypr, (LV) Łotwa, (LT) Litwa, (L) Luksemburg, (H) Węgry, (M) Malta, (NL) Niderlandy, (A) Austria, (PL) Polska, (P) Portugalia, (RO) Rumunia, (SLO) Słowenia, (SK) Słowacja, (FIN) Finlandia, (S) Szwecja, (UK) Zjednoczone Królestwo.”.

C.   TRANSPORT KOLEJOWY

W art. 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1192/69 dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

HŽ Infrastruktura d.o.o.,

HŽ Putnički prijevoz d.o.o.,

HŽ Cargo d.o.o.”.

D.   TRANSPORT MORSKI

1.

W art. 2 ust. 2 decyzji 2012/22/UE pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Do Unii Europejskiej należą obecnie: Królestwo Belgii, Republika Bułgarii, Republika Czeska, Królestwo Danii, Republika Federalna Niemiec, Republika Estońska, Irlandia, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Republika Chorwacji, Republika Włoska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Węgry, Malta, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii, Rzeczpospolita Polska, Republika Portugalska, Rumunia, Republika Słowenii, Republika Słowacka, Republika Finlandii, Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.”.

2.

W art. 2 ust. 3 decyzji 2012/23/UE pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Orzeczenia w sprawach objętych Protokołem ateńskim z 2002 r. do Konwencji ateńskiej z 1974 r. w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu wydane przez sąd Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Chorwacji, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Węgier, Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej są uznawane i wykonywane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej zgodnie ze stosownymi przepisami Unii Europejskiej w tym zakresie.”.

8.   ENERGIA

1.

W decyzji nr 1364/2006/WE wprowadza się następujące zmiany:

a)

w załączniku II sekcja „Sieci elektroenergetyczne” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w podsekcji 2 „Rozwój połączeń elektroenergetycznych między państwami członkowskimi, potrzebny dla funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz w celu zapewnienia pewności i niezawodności działania sieci elektroenergetycznych:”, po pozycji „Węgry – Austria” dodaje się pozycję w brzmieniu:

„— Węgry — Chorwacja”;

(ii)

w podsekcji 4 „Rozwój połączeń elektroenergetycznych z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, w szczególności z państwami kandydującymi, wnosząc w ten sposób wkład we współpracę operacyjną, pewność funkcjonowania i niezawodność sieci elektroenergetycznych lub dostaw energii elektrycznej wewnątrz Wspólnoty Europejskiej:” skreśla się pozycję „Węgry — Chorwacja”;

b)

w załączniku III sekcja „Sieci elektroenergetyczne” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

po pozycji „3.85. Nowe przyłączenia energii wiatrowej na Malcie (MT)” dodaje się pozycję w brzmieniu:

„3.86.

Pécs (HU) – Ernestinovo (HR)”;

(ii)

skreśla się pozycje „4.7 Podstacja i linie połączeniowe w Ernestinovo (Chorwacja)” oraz „4.31. Pécs (HU) — Ernestinovo (HR)”.

2.

W załączniku do decyzji 2008/114/WE, Euratom wprowadza się następujące zmiany:

a)

art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Kapitał Agencji wynosi 5 856 000 EUR.”;

b)

w tabeli w art. 9 ust. 2, po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Chorwacja

EUR

32 000”

c)

w wykazie w art. 11 ust. 1, po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Chorwacja

2 członków”

9.   PODATKI

1.

W art. 3 rozporządzenia (UE) nr 904/2010, po akapicie drugim dodaje się akapit w brzmieniu:

„Do dnia 1 lipca 2013 r. Chorwacja przekazuje Komisji informacje na temat organu właściwego do celów niniejszego rozporządzenia i na temat wszelkich późniejszych zmian, zgodnie z akapitem drugim.”.

2.

W art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 389/2012 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Chorwacja informuje Komisję o swoim właściwym organie do dnia 1 lipca 2013 r.”.

10.   STATYSTYKA

1.

W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, w tabeli w rozdziale 98, po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Chorwacja

Ministarstvo financija

Carinska uprava

Alexandera von Humboldta 4a

10 000 Zagreb

Državni zavod za statistiku

Ilica 3

10 000 Zagreb”

2.

W załączniku B do rozporządzenia (WE) nr 2223/96 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w sekcji „Przekazywanie danych”, w pkt 6 lit. a) dodaje się tiret w brzmieniu:

„—

począwszy od 2000 r. (od I kw. 2000 r. dla danych kwartalnych) w odniesieniu do Chorwacji;”;

b)

w sekcji „Odstępstwa według państw członkowskich”, po pozycji dotyczącej Francji dodaje się tablicę w brzmieniu:

„9a.   CHORWACJA

9a.1.   Derogacje do tablic

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

Okres objęty derogacją

Pierwsze przekazanie

1

Wszystkie zmienne/pozycje

Dane retrospektywne sprzed 1995 r.

przed 1995 r.

Nie przekazuje się

2

Wszystkie zmienne/pozycje

Lata 1995–2001

1995–2001

Nie przekazuje się

2

Wszystkie zmienne/pozycje z wyjątkiem K.2

Lata 2002–2009

2002–2009

2012

3

Wszystkie zmienne/pozycje

Dane retrospektywne sprzed 1999 r.

1995–1999

Nie przekazuje się

3

Wszystkie zmienne z wyjątkiem P.1, P.2, B.1g i D.1

Lata 2000–2012

2000–2012

2014

6

Wszystkie zmienne

Lata 1995–2001

1995–2001

Nie przekazuje się

7

Wszystkie zmienne

Lata 1995–2000

1995–2000

Nie przekazuje się

8

Wszystkie zmienne/pozycje – dane roczne

Lata 1995–2001

1995–2001

Nie przekazuje się

8

Wszystkie zmienne/pozycje (z wyjątkiem podziału S.2) z wyjątkiem K.2

Lata 2002–2009

2002–2009

2012

9

Wszystkie zmienne/pozycje

Lata 1995–2001

1995–2001

Nie przekazuje się

Lata 2002–2009

2002–2009

2012

10

Wszystkie zmienne/pozycje

Lata 1995–1999

1995–1999

Nie przekazuje się

11

Wszystkie zmienne

Lata 1995–2001

1995–2001

Nie przekazuje się

11

Wszystkie zmienne z wyjątkiem K.2

Lata 2002–2009

2002–2009

2012

12

Wszystkie zmienne

Lata 1995–1999

1995–1999

Nie przekazuje się

13

Wszystkie zmienne/pozycje

Lata 1995–2009

1995–2009

Nie przekazuje się

Lata 2010–2011

2010–2011

2015

15

Wszystkie zmienne/pozycje, ceny bieżące

Lata 1995–2004

1995–2004

Nie przekazuje się

Lata 2005–2009

2005–2009

2015

15

Wszystkie zmienne/pozycje, ceny stałe

Lata 1995–2004

1995–2004

Nie przekazuje się

Lata 2005–2009

2005–2009

2015

16

Wszystkie zmienne/pozycje, ceny bieżące

Lata 1995–2004

1995–2004

Nie przekazuje się

Lata 2005–2009

2005–2009

2014

16

Wszystkie zmienne/pozycje, ceny stałe

Lata 1995–2004

1995–2004

Nie przekazuje się

Lata 2005–2009

2005–2009

2015

17

Wszystkie zmienne/pozycje

Lata 1995–2004

1995–2004

Nie przekazuje się

Lata 2005–2009

2005–2009

2016

18

Wszystkie zmienne/pozycje

Lata 1995–2004

1995–2004

Nie przekazuje się

Lata 2005–2009

2005–2009

2016

19

Wszystkie zmienne/pozycje

Lata 1995–2004

1995–2004

Nie przekazuje się

Lata 2005–2009

2005–2009

2016

22

Wszystkie zmienne/pozycje

Lata 1995–2004

1995–2004

Nie przekazuje się

Lata 2005–2009

2005–2009

2016

26

Wszystkie zmienne/pozycje

Lata 2000–2012

2000–2012

2017

Lata 1995–1999

1995–1999

Nie przekazuje się

9a.2.   Derogacje do pojedynczych zmiennych/pozycji w tablicach

Nr tablicy

Zmienna/pozycja

Derogacja

Okres objęty derogacją

Pierwsze przekazanie

1

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych (K.2) — dane roczne

Lata 1995–2010

1995-2010

2012

1

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości — dane roczne

Lata 1995–2009

1995-2009

Nie przekazuje się

Lata 2010–2014

2010-2014

2015

1

Korekty z tytułu zmiany udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych (D.8) — dane roczne

Lata 2002–2009

2002-2009

2012

1

Transfery kapitałowe otrzymane z zagranicy i wymagalne transfery kapitałowe przekazywane za granicę (D.9) — dane roczne

Lata 2002–2009

2002-2009

2012

1

Eksport i import, podział geograficzny — dane roczne

Lata 2010–2011

2010-2011

2012

1

Nakłady brutto na środki trwałe według środków — dane roczne

Lata 1995–2012

1995-2012

2014

1

Wydatki gospodarstw domowych na spożycie indywidualne; podział według trwałości — dane roczne

Lata 1995–2014

1995-2014

2015

1

Wierzytelności netto lub zadłużenie netto (B.9) — dane roczne

Lata 1995–2009

1995-2009

2012

1

Oszczędności netto (B.8n) — dane roczne

Lata 1995–2009

1995-2009

2012

1

Podział na podatki od produktów (D.21) i subsydia do produktów (D.31) — dane roczne

Lata 1995–2008

1995-2008

2012

1

Wynagrodzenie pracownicze (D.1) według rodzajów działalności — dane roczne

Lata 1995–2008

1995–2008

2012

1

Wynagrodzenia i inne koszty brutto związane z zatrudnieniem (D.11) według rodzajów działalności — dane roczne

Lata 1995–2008

1995–2008

2012

1

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych (K.2) — dane kwartalne

Lata 2000–2011

2000–2011

Nie przekazuje się

1

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości — dane kwartalne

Lata 2000–2011

2000–2011

Nie przekazuje się

Lata 2012–2014

2012–2014

2015

1

Spożycie indywidualne skorygowane — dane kwartalne

Lata 2000–2011

2000–2011

Nie przekazuje się

Lata 2012–2014

2012–2014

2015

1

Korekty z tytułu zmiany udziałów netto gospodarstw domowych w rezerwach funduszy emerytalnych (D.8) — dane kwartalne

Lata 2000–2011

2000–2011

Nie przekazuje się

1

Transfery kapitałowe otrzymane z zagranicy i wymagalne transfery kapitałowe przekazywane za granicę (D.9) — dane kwartalne

Lata 2000–2011

2000–2011

Nie przekazuje się

1

Eksport towarów – dane kwartalne

Lata 2000–2012

2000–2012

2013

1

Eksport usług — dane kwartalne

Lata 2000–2012

2000–2012

2013

1

Sektor instytucji rządowych i samorządowych — spożycie indywidualne i spożycie ogólnospołeczne — dane kwartalne

Lata 2000–2011

2000–2011

Nie przekazuje się

Lata 2012–2014

2012–2014

2015

1

Nakłady brutto na środki trwałe według środków — dane kwartalne

Lata 2000–2011

2000–2011

Nie przekazuje się

Lata 2012–2014

2012–2014

2015

1

Wydatki gospodarstw domowych na spożycie indywidualne; podział według trwałości — dane kwartalne

Lata 2000–2011

2000–2011

Nie przekazuje się

Lata 2012–2014

2012–2014

2015

1

Import towarów — dane kwartalne

Lata 2000–2012

2000–2012

2013

1

Import usług — dane kwartalne

Lata 2000–2012

2000–2012

2013

1

Wierzytelności netto lub zadłużenie netto (B.9) – dane kwartalne

Lata 2000–2011

2000–2011

Nie przekazuje się

1

Oszczędności netto (B.8n) — dane kwartalne

Lata 2000–2011

2000–2011

Nie przekazuje się

1

Wynagrodzenie pracownicze (D.1) według rodzajów działalności — dane kwartalne

Lata 2000–2008

2000–2008

2012

1

Wynagrodzenia i inne koszty brutto związane z zatrudnieniem (D.11) według rodzajów działalności — dane kwartalne

Lata 2000–2008

2000–2008

2012

2

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych (K.2)

Lata 2002–2013

2002–2013

2015

3

P.1, P.2, B.1g i D.1

Lata 2000–2008

2000–2008

2012

3

Nakłady brutto na środki trwałe według rodzajów działalności — dane roczne

Lata 1995–1999

1995–1999

Nie przekazuje się

Lata 2000–2012

2000–2012

2014

3

Podział na urządzenia biurowe (AN.111321) oraz urządzenia radiowe, telewizyjne i komunikacyjne (AN.111322)

Lata 1995–2012

1995–2012

Nie przekazuje się

6

Pozostałe zmiany wolumenu, skonsolidowane i nieskonsolidowane, wszystkie pozycje

Lata 2002–2009

2002–2009

Nie przekazuje się

Rok 2010

T + 21 miesięcy

Rok 2011

T + 18 miesięcy

Rok 2012

T + 9 miesięcy

6

Przeszacowanie instrumentów finansowych, skonsolidowane i nieskonsolidowane, wszystkie pozycje

Lata 2002–2009

2002–2009

Nie przekazuje się

Rok 2010

T + 21 miesięcy

Rok 2011

T + 18 miesięcy

Rok 2012

T + 9 miesięcy

8

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych (K.2) — dane roczne

Lata 2002–2013

2002–2013

2015

10

Koszty związane z zatrudnieniem

Lata 2000–2008

2000–2008

2014

10

Pracownicy

Lata 2000–2012

2000–2012

2014

10

Zatrudnienie w tysiącach przepracowanych godzin

Lata 2000–2012

2000–2012

2014

10

Ogółem

Lata 2000–2012

2000–2012

2014

11

Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych (K.2)

Lata 1995–2001

1995–2001

Nie przekazuje się

Lata 2002–2013

2002–2013

2015

20

Środki trwałe: podział AN_F6+

Lata 1995–1999

1995–1999

Nie przekazuje się

Lata 2000–2012

2000–2012

2015

20

Podział na urządzenia biurowe (AN.111321) oraz urządzenia radiowe, telewizyjne i komunikacyjne (AN.111322)

Lata 2001–2012

2001–2012

Nie przekazuje się”

3.

W rozporządzeniu (WE) nr 1221/2002 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w art. 5 ust. 2, do akapitu pierwszego dodaje się zdanie w brzmieniu:

„W przypadku Republiki Chorwacji pierwsze przekazanie danych kwartalnych odnosi się do danych za okres rozpoczynający się w pierwszym kwartale 2012 r. Republika Chorwacji dostarczy te dane nie później niż do końca pierwszego kwartału następującego po dniu przystąpienia.”;

b)

w art. 6 ust. 1 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Republika Chorwacji dostarczy Komisji (Eurostatowi) kwartalne wcześniejsze dane dla kategorii określonych w art. 3, poczynając od pierwszego kwartału 2002 r.”;

c)

w art. 6 ust. 2, do akapitu pierwszego dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Republika Chorwacji przekazuje Komisji (Eurostatowi) kwartalne dane odnoszące się do okresu od pierwszego kwartału 2002 r. do czwartego kwartału 2011 r. nie później niż do końca grudnia 2015 r.”.

4.

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 437/2003 w sekcji „KODY” pkt „1. Państwo zgłaszające”, po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Chorwacja LD”.

5.

W rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w załączniku I, po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„HRVATSKA

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

HR0

HRVATSKA

 

 

HR03

 

Jadranska Hrvatska

 

HR031

 

 

Primorsko-goranska županija

HR032

 

 

Ličko-senjska županija

HR033

 

 

Zadarska županija

HR034

 

 

Šibensko-kninska županija

HR035

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

HR036

 

 

Istarska županija

HR037

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

HR04

 

Kontinentalna Hrvatska

 

HR041

 

 

Grad Zagreb

HR042

 

 

Zagrebačka županija

HR043

 

 

Krapinsko-zagorska županija

HR044

 

 

Varaždinska županija

HR045

 

 

Koprivničko-križevačka županija

HR046

 

 

Međimurska županija

HR047

 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

HR048

 

 

Virovitičko-podravska županija

HR049

 

 

Požeško-slavonska županija

HR04A

 

 

Brodsko-posavska županija

HR04B

 

 

Osječko-baranjska županija

HR04C

 

 

Vukovarsko-srijemska županija

HR04D

 

 

Karlovačka županija

HR04E

 

 

Sisačko-moslavačka županija

HRZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

HRZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

HRZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3”

b)

w załączniku II, w wykazie istniejących jednostek administracyjnych na poziomie NUTS 3, po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„dla Chorwacji »Županije«,”;

c)

w załączniku III, po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„dla Chorwacji »Gradovi, općine«, ”.

6.

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 wprowadza się następujące zmiany:

a)

po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Chorwacja

4 250

3 250

9 250

7 000”

b)

pozycja „Łącznie państwa członkowskie UE” otrzymuje brzmienie:

„Łącznie państwa członkowskie UE

135 000

101 500

282 150

210 850”

c)

pozycja „Łącznie z Islandią i Norwegią” otrzymuje brzmienie:

„Łącznie z Islandią i Norwegią

141 000

105 950

292 150

218 300”

7.

W rozporządzeniu (WE) nr 501/2004 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w art. 6 dodaje się akapit w brzmieniu:

„5.   W przypadku Republiki Chorwacji pierwsze przesłanie danych kwartalnych, o których mowa w art. 3, 4 i 5, odnosi się do danych za okres rozpoczynający się w pierwszym kwartale 2012 r. Republika Chorwacji dostarczy te dane nie później niż do końca pierwszego kwartału następującego po dniu przystąpienia.”;

b)

w art. 7 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Republika Chorwacji przekazuje Komisji (Eurostatowi) dane z przeszłości dotyczące wszystkich kwartalnych zmiennych i pozycji, o których mowa w art. 6, na lata 2002–2011 nie później niż do końca grudnia 2015 r.”.

8.

W rozporządzeniu (WE) nr 1222/2004 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w art. 2 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

„W przypadku Republiki Chorwacji pierwsze przekazanie danych kwartalnych dotyczących długu publicznego odnosi się do danych za okres rozpoczynający się w pierwszym kwartale 2012 r. i będzie miało miejsce przed końcem pierwszego kwartału następującego po dniu przystąpienia.”;

b)

w art. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Republika Chorwacji przekazuje dane wcześniejsze odnoszące się do okresu od pierwszego kwartału 2002 r. do czwartego kwartału 2011 r. do końca 2015 r.”.

9.

W art. 2 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1161/2005 dodaje się akapit w brzmieniu:

„W przypadku Republiki Chorwacji pierwsze przekazanie danych kwartalnych odnosi się do danych za trzeci kwartał 2014 r. Republika Chorwacji przekazuje te dane najpóźniej do dnia 29 grudnia 2015 r. Pierwsze przekazanie obejmuje dane wsteczne za okresy od pierwszego kwartału 2012 r.”.

10.

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1921/2006, po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Chorwacja

HRV”.

11.

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 716/2007 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w kolumnie „Poziom 2-OUT” skreśla się następującą pozycję:

„HR

Chorwacja”;

b)

w sekcji „Poziom 2-IN”, po pozycji dotyczącej Francji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„HR

Chorwacja”;

c)

w sekcji „Poziom 3”, po słowie „Chorwacja” dodaje się, co następuje:

„(*)”.

12.

W art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 295/2008 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

w przypadku Bułgarii, Republiki Czeskiej, Estonii, Chorwacji, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Rumunii, Słowenii i Słowacji dane oznaczone jako CETO mogą być przekazywane dla poziomu grupy i klasy NACE wersja 2 oraz dla klasy wielkości na poziomie grupy NACE wersja 2. Oznaczonych może być maksymalnie 25 % komórek (danych).”.

13.

W części A lit. c) załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 216/2009 , po pozycji dotyczącej Grecji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Chorwacja

:

HRV”.

14.

W rozporządzeniu (WE) nr 217/2009 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w załączniku V część B, w uwagach lit. e), po pozycji dotyczącej Grecji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Chorwacja

HRV”;

b)

w załączniku VI część A lit. b), po pozycji dotyczącej Grecji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Chorwacja

HRV”.

15.

W części A lit. c) załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 218/2009, po pozycji dotyczącej Grecji dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Chorwacja

HRV”.

16.

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1337/2011 wprowadza się następujące zmiany:

a)

przypis (a) w tabeli 1 otrzymuje brzmienie:

„(a)

Państwa członkowskie, których dotyczy podział na regiony: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI oraz SK.”;

b)

przypis (a) w tabeli 4 otrzymuje brzmienie:

„(a)

Państwa członkowskie, których dotyczy podział na regiony: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI oraz SK.”.

17.

W załączniku VII do rozporządzenia (UE) nr 70/2012 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 2, w wykazie „TABELA KODÓW PAŃSTW” lit. a) Państwa członkowskie (odpowiadające kodom 2-alfa NUTS), po pozycji „Francja FR” dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Chorwacja

HR”;

b)

w pkt 2, w wykazie „TABELA KODÓW PAŃSTW” lit. b) Pozostałe państwa (kody 2-alfa ISO 3166) skreśla się pozycję dotyczącą Chorwacji.

11.   SIECI TRANSEUROPEJSKIE

TRANSEUROPEJSKA SIEĆ TRANSPORTOWA

W załączniku I do decyzji nr 661/2010/UE wprowadza się następujące zmiany:

a)

w sekcji 2: „Sieć drogowa” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

dodaje się słowo „Chorwacja”;

(ii)

mapę „2.0” zastępuje się następującą mapą:

Image

(iii)

dodaje się następującą mapę:

Image

b)

w sekcji 3: „Sieć kolejowa” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

dodaje się słowo „Chorwacja”;

(ii)

mapę „3.0” zastępuje się następującą mapą:

Image

(iii)

dodaje się następującą mapę:

Image

c)

w sekcji 4: „Sieć dróg wodnych i portów śródlądowych” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

dodaje się słowo „Chorwacja”;

(ii)

mapę „4.0” zastępuje się następującą mapą:

Image

(iii)

dodaje się następującą mapę:

Image

d)

w sekcji 5 „Porty morskie” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

dodaje się słowo „Chorwacja”;

(ii)

mapę „5.0” zastępuje się następującą mapą:

Image

(iii)

dodaje się następującą mapę:

Image

e)

w sekcji 6 „Porty lotnicze” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

dodaje się słowo „Chorwacja”;

(ii)

mapę „6.0” zastępuje się następującą mapą:

Image

(iii)

dodaje się następującą mapę:

Image

f)

w sekcji 7: „Sieć transportu kombinowanego” mapę „7.1-A” zastępuje się następującą mapą:

Image

12.   WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAWA PODSTAWOWE

PRAWA OBYWATELI UE

1.

W decyzji 96/409/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

a)

w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

(i)

po wyrażeniu „ANEXA I” dodaje się wyrażenie w brzmieniu:

„– PRILOG I”;

(ii)

po wyrażeniu „UNIUNEA EUROPEANĂ” dodaje się wyrażenie w brzmieniu:

„EUROPSKA UNIJA”;

(iii)

po wyrażeniu „DOCUMENT DE CĂLĂTORIE PROVIZORIU” dodaje się wyrażenie w brzmieniu:

„, ŽURNA PUTNA ISPRAVA”;

(iv)

po wyrażeniu „GLOSAR” dodaje się wyrażenie w brzmieniu:

„/KAZALO”;

(v)

po wyrażeniu „(13) Ștampila autoritãþii emitente” dodaje się wyrażenia w brzmieniu:

„(1) Prezime (2) Ime(na) (3) Datum rođenja (4) Mjesto rođenja (5) Visina (6) Državljanstvo (7) Vlastoručni potpis (8) Za jedno putovanje u – preko (9) Vrijedi do (10) Datum izdavanja (11) Registarski broj (12) Potpis službene osobe (13) Pečat nadležnog tijela”;

b)

w załączniku III pkt 3 wykaz znajdujący się po słowach „w sposób następujący:” otrzymuje brzmienie:

„Belgia

=

B

[OOOOO]

Bułgaria

=

BG

[OOOOO]

Republika Czeska

=

CZ

[OOOOO]

Dania

=

DK

[OOOOO]

Niemcy

=

D

[OOOOO]

Estonia

=

EE

[OOOOO]

Grecja

=