EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32012R0493

Uredba Komisije (EU) št. 493/2012 z dne 11. junija 2012 o določitvi podrobnih pravil za izračun učinkovitosti recikliranja postopkov recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev v skladu z Direktivo 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta Besedilo velja za EGP

UL L 151, 12.6.2012, str. 9–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (HR)

Pravni status dokumenta V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/493/oj

12.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 151/9


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 493/2012

z dne 11. junija 2012

o določitvi podrobnih pravil za izračun učinkovitosti recikliranja postopkov recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev v skladu z Direktivo 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 91/157/EGS (1) ter zlasti člena 12(6)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Postopki recikliranja kot del zaporednih postopkov ali kot samostojni postopki, v katerih se reciklirajo odpadne svinčeve baterije in akumulatorji s kislino, nikelj-kadmijeve in druge baterije in akumulatorji, morajo dosegati minimalne učinkovitosti recikliranja iz dela B Priloge III k Direktivi 2006/66/ES.

(2)

Določiti je treba podrobna pravila za izračun učinkovitosti recikliranja, ki dopolnjujejo del B Priloge III k Direktivi 2006/66/ES.

(3)

Primerno je, da se postopek recikliranja opredeli kot postopek, ki se začne po zbiranju in morebitnem razvrščanju in/ali pripravi za recikliranje odpadnih baterij in akumulatorjev, ki jih prevzame obrat za recikliranje, in konča, ko so proizvedene izstopne frakcije, ki se lahko uporabijo za njihov prvotni namen ali druge namene brez nadaljnje obdelave in prenehajo biti odpadek. Da se spodbujajo izboljšave obstoječih ter razvoj novih tehnologij recikliranja in obdelave, mora vsak postopek recikliranja dosegati učinkovitosti recikliranja.

(4)

Pripravo za recikliranje je zaradi njegovega razločevanja od postopka recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev treba opredeliti kot predhodni postopek, ki se izvaja pred recikliranjem.

(5)

Učinkovitosti recikliranja postopkov recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev je treba izračunavati glede na kemijsko sestavo vstopnih in izstopnih frakcij ter ob upoštevanju najnovejšega tehničnega in znanstvenega napredka ter zagotoviti njihovo javno dostopnost.

(6)

Treba je uskladiti informacije, ki jih bodo za spremljanje skladnosti z zahtevami za učinkovitost recikliranja v Evropski uniji sporočali izvajalci recikliranja.

(7)

Izvajalci recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev za prilagoditev svojih tehnoloških postopkov novim zahtevam za izračun učinkovitosti recikliranja potrebujejo vsaj 18 mesecev.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 39 Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za postopke recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev od 1. januarja 2014.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„postopek recikliranja“ pomeni vsak postopek ponovne predelave odpadnih svinčevih baterij in akumulatorjev s kislino, nikelj-kadmijevih in drugih baterij in akumulatorjev iz člena 3(8) Direktive 2006/66/ES, v katerem se proizvedejo izstopne frakcije, opredeljene v točki 5 tega člena. Postopek recikliranja ne vključuje razvrščanja in/ali priprave za recikliranje/odstranjevanje in se lahko izvaja v enem ali več obratih;

2.

„priprava za recikliranje“ pomeni obdelavo odpadnih baterij in/ali akumulatorjev pred katerim koli postopkom recikliranja in med drugim vključuje skladiščenje, rokovanje z, razstavljanje baterijskih sklopov ali ločevanje frakcij, ki niso del same baterije ali akumulatorja;

3.

„učinkovitost recikliranja“ postopka recikliranja pomeni razmerje, dobljeno z deljenjem mase izstopnih frakcij, ki se upoštevajo pri recikliranju, z maso vstopne frakcije odpadnih baterij in akumulatorjev, izraženo v odstotkih;

4.

„vstopna frakcija“ pomeni maso zbranih odpadnih baterij in akumulatorjev, ki vstopajo v postopek recikliranja, kot je opredeljen v Prilogi I;

5.

„izstopna frakcija“ pomeni maso materialov, proizvedenih iz vstopne frakcije v postopku recikliranja, kot je opredeljen v Prilogi I, brez nadaljnje obdelave, ki so prenehali biti odpadek ali se bodo uporabili za njihov prvotni namen ali druge namene, razen pridobivanja energije.

Člen 3

Izračun učinkovitosti recikliranja

1.   Metoda iz Priloge I se uporablja za izračun učinkovitosti recikliranja postopka recikliranja odpadnih svinčevih baterij in akumulatorjev s kislino, nikelj-kadmijevih in drugih baterij in akumulatorjev.

2.   Metoda iz Priloge II se uporablja za izračun stopnje recikliranega vsebovanega svinca za kateri koli postopek recikliranja.

3.   Metoda iz Priloge III se uporablja za izračun stopnje recikliranega vsebovanega kadmija za kateri koli postopek recikliranja.

4.   Izvajalci recikliranja poročajo vsako leto o informacijah iz prilog IV, V in VI glede na prilogo, ki se zanje uporablja, in jih posredujejo pristojnim organom države članice najpozneje štiri mesece po koncu zadevnega koledarskega leta. Izvajalci recikliranja prva letna poročila pošljejo najpozneje 30. aprila 2015.

5.   V poročanje o učinkovitosti recikliranja se vključijo vse posamezne faze recikliranja in vse ustrezne izstopne frakcije.

6.   Kadar se postopek recikliranja izvaja v več kot enem obratu, je prvi izvajalec recikliranja odgovoren za predložitev zahtevanih informacij iz točke 4 pristojnim organom države članice.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. junija 2012

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 266, 26.9.2006, str. 1.

(2)  UL L 312, 22.11.2008, str. 3.


PRILOGA I

Metoda za izračun učinkovitosti recikliranja postopka recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev

1.

Učinkovitost recikliranja postopka recikliranja se izračuna na naslednji način:

Formula, [mass %]

pri čemer:

RE

=

izračunana učinkovitost recikliranja postopka recikliranja za namen člena 12(4) Direktive 2006/66/ES [v masnih %];

mizstop

=

masa izstopnih frakcij, ki se upoštevajo pri recikliranju, v koledarskem letu;

mvstop

=

masa vstopnih frakcij, ki vstopajo v postopek recikliranja baterij, v koledarskem letu.

2.

Učinkovitost recikliranja postopka recikliranja se izračunava ločeno za naslednje vrste odpadnih baterij:

svinčeve baterije in akumulatorji s kislino,

nikelj-kadmijeve baterije in akumulatorji in

druge baterije in akumulatorji.

3.

Učinkovitost recikliranja se izračuna na podlagi celotne kemijske sestave (na ravni elementov/spojin) vstopnih in izstopnih frakcij. Za vstopno frakcijo velja naslednje:

izvajalci recikliranja določijo delež različnih vrst odpadih baterij ali akumulatorjev v dovajani frakciji s sortirno analizo frakcije (z neprekinjenim ali reprezentativnim vzorčenjem),

kemijska sestava vsake vrste odpadnih baterij ali akumulatorjev v vstopni frakciji se določi na podlagi kemijske sestave novih baterij in akumulatorjev, ko so dani na trg, podatkov, ki jih imajo na voljo izvajalci recikliranja, ali informacij, ki jih zagotovijo proizvajalci baterij,

izvajalci recikliranja določijo celotno kemijsko sestavo vstopne frakcije z analizo kemijske sestave vseh vrst baterij ali akumulatorjev v vstopni frakciji.

4.

Emisije v ozračje se pri učinkovitosti recikliranja ne upoštevajo.

5.

Masa izstopnih frakcij, ki se upoštevajo pri recikliranju, je masa, računana glede na suho snov, elementov ali spojin, ki jih vsebujejo frakcije, nastale pri recikliranju odpadnih baterij in akumulatorjev v koledarskem letu [v tonah]. Za izstopne frakcije se lahko med drugim upošteva:

Ogljik, ki se dejansko uporablja kot reducent ali je sestavina izstopne frakcije postopka recikliranja, če izhaja iz vstopnih odpadnih baterij in akumulatorjev, pod pogojem, da ga je potrdil neodvisni strokovni organ in je zagotovljena njegova javna dostopnost. Ogljik, ki se uporablja za pridobivanje energije, se pri učinkovitosti recikliranja ne upošteva.

Kisik, ki se uporablja kot oksidant, če izhaja iz vstopnih odpadnih baterij in akumulatorjev ter je sestavina izstopne frakcije postopka recikliranja. Kisik, ki pride iz ozračja, se pri učinkovitosti recikliranja ne upošteva.

Materiali iz baterij in akumulatorjev, ki jih vsebuje žlindra, ki je primerna in se uporablja za namene recikliranja iz člena 3(8) Direktive 2006/66/ES, razen za izgradnjo odlagališč ali zasipanje, če je to v skladu z nacionalnimi zahtevami.

6.

Masa vstopnih frakcij, ki vstopajo v postopek v recikliranja baterij, je masa zbranih odpadnih baterij in akumulatorjev, računana glede na suho snov, ki vstopajo v postopek recikliranja, v koledarskem letu [v tonah], vključno s

tekočinami in kislinami,

maso zunanjega ovoja odpadnih baterij in akumulatorjev

in brez:

mase zunanjih ovojev baterijskih sklopov.


PRILOGA II

Metoda za izračun stopnje recikliranega vsebovanega svinca

1.

Stopnja recikliranega vsebovanega svinca se izračuna na naslednji način:

Formula, [mass %]

pri čemer:

RPb

=

izračunana stopnja recikliranega svinca (Pb) iz postopka recikliranja za namen člena 12(4) Direktive 2006/66/ES [v masnih %];

mPb izstop

=

masa Pb v izstopnih frakcijah, ki se upošteva pri recikliranju, je delež Pb v teh frakcijah, ki nastane pri recikliranju svinčevih baterij in akumulatorjev s kislino v koledarskem letu [v tonah];

mPb vstop

=

masa Pb v vstopni frakciji, ki vstopa v postopek recikliranja, je opredeljena kot letna povprečna vsebnost Pb v odpadnih svinčevih baterijah in akumulatorjih s kislino, pomnožena z maso vstopnih svinčevih baterij in akumulatorjev s kislino v koledarskem letu [v tonah].

2.

Pri stopnji recikliranega vsebovanega svinca se v izstopni frakciji ne upošteva svinec (Pb), ki ga na koncu postopka recikliranja vsebuje žlindra.


PRILOGA III

Metoda za izračun stopnje recikliranega vsebovanega kadmija

1.

Stopnja recikliranega vsebovanega kadmija se izračuna na naslednji način:

Formula, [masni %]

pri čemer:

RCd

=

izračunana stopnja recikliranega kadmija (Cd) iz postopka recikliranja za namen člena 12(4) Direktive 2006/66/ES [v masnih %];

mCd izstop

=

masa Cd v izstopnih frakcijah, ki se upošteva pri recikliranju, je delež Cd v teh frakcijah, ki nastane pri recikliranju nikelj-kadmijevih baterij in akumulatorjev v koledarskem letu [v tonah];

mCd vstop

=

masa Cd v vstopni frakciji, ki vstopa v postopek recikliranja baterij, opredeljena kot letna povprečna vsebnost Cd v odpadnih nikelj-kadmijevih baterijah in akumulatorjih, pomnožena z maso vstopnih nikelj-kadmijevih baterij in akumulatorjev v koledarskem letu [v tonah].

2.

Pri stopnji recikliranega vsebovanega kadmija se v izstopni frakciji ne upošteva kadmij (Cd), ki ga na koncu postopka recikliranja vsebuje žlindra.


PRILOGA IV

Poročanje o učinkovitostih recikliranja svinčevih baterij in akumulatorjev s kislino

1.

Za svinčeve baterije in akumulatorje s kislino, ki vstopajo v postopek recikliranja, se poroča o naslednjih informacijah:

Učinkovitost recikliranja postopka recikliranja baterij (svinčeve baterije s kislino)

Koledarsko leto

 

 

Obrat (1)

Naziv

 

Ulica

 

Kraj

 

Država

 

Kontaktna oseba

 

E-pošta

 

Telefonska številka

 

Opis celotnega postopka recikliranja baterij (2):


Vstopna frakcija v celoten postopek recikliranja baterij (3)

Opis odpadnih baterij in akumulatorjev

EWC koda

(neobvezno)

Masa (4)

Celotna sestava vstopne frakcije

mvstop

t/leto

Element ali spojina

masni %

[t/leto]

 

 

 

 

 

 

Elementi ali sestavine, ki niso del vstopnih frakcij

 

 

 

 

Nečistoče (8)

 

 

Zunanji ovoj baterijskega sklopa

 

Voda (H2O)

 

Drugo

 

Elementi ali sestavine, ki so del vstopnih frakcij

Svinec (Pb)

 

 

Žveplova kislina (H2SO4)

 

 

Plastika

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

mvstop, skupaj  (5)

 

 

 

 

mizstop, Pb  (5)

 

mizstop, skupaj  (5)

 

 

Učinkovitost recikliranja (RE) (6):

mizstop/mvstop

 

masni %

Stopnja recikliranega Pb (RPb) (7):

mPb izstop/mPb vstop

 

masni %

2.

Za posamezne stopnje postopka recikliranja svinčevih baterij in akumulatorjev s kislino je treba poročati o naslednjih informacijah:

Stopnja postopka

1

Koledarsko leto

 

 

Obrat (9)

Naziv

 

Ulica

 

Kraj

 

Država

 

Kontaktna oseba

 

E-pošta

 

Telefonska številka

 

Opis posamezne stopnje postopka:


Vstopna frakcija (odpadne baterije ali frakcije odpadnih baterij) (10)

Opis vstopnih frakcij

EWC koda

(neobvezno)

Masa

 

t/leto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izstopne frakcije

1.   Vmesne frakcije  (11)

Opis frakcije

EWC koda

(neobvezno)

Masa (12)

Nadaljnja obdelava

Prejemnik (13)

Nadaljnja stopnja postopka

t/leto

Naziv

 

 

 

 

 

 

1_1

 

 

 

 

 

1_2

 

 

 

 

 

1_3

 

 

 

 

 

1_4

 

 

 

 

 

1_5

 

 

 

 

 

1_6

 

 

 

 

 

1_7

 

 

 

 

 

1_8

 

 

 

 

 

1_9

 

 

 

 

 

1_10

2.   Končne izstopne frakcije, ki se upoštevajo pri recikliranju  (14)

Element ali spojina (15)

Frakcija (ki ni odpadek), ki vsebuje element ali spojino

Koncentracija elementa ali spojine v frakciji

Masa elementa ali spojine, ki nastane iz vstopnih baterij

Nadaljnja pot frakcije

masni %

t/leto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mizstop, Pb

 

 

mizstop, skupaj

 


(1)  Obrat, ki obdeluje odpadne baterije in akumulatorje po zbiranju, morebitnem razvrščanju in pripravi za recikliranje.

(2)  Opis celotnega postopka recikliranja baterij, ne glede na to, ali ga izvaja en ali več obratov (vključno z opisom posameznih stopenj recikliranja in njihovih izstopnih frakcij).

(3)  Opis odpadnih baterij in akumulatorjev, prejetih po zbiranju, morebitnem razvrščanju in pripravi za recikliranje.

(4)  Mokra masa odpadnih baterij in akumulatorjev, prejetih po zbiranju, morebitnem razvrščanju in pripravi za recikliranje (za izračun učinkovitosti recikliranja se odšteje masa izločenih nečistoč, zunanjega ovoja baterijskih sklopov in vsebnosti vode, kot je določeno v polju „celotna sestava“).

(5)  Podatki, preneseni iz Priloge IV(2).

(6)  Se izračuna po formuli za RE na podlagi podatkov, o katerih se poroča v skladu s Prilogo IV(2).

(7)  Se izračuna po formuli za RPb na podlagi podatkov, o katerih se poroča v skladu s Prilogo IV(2).

(8)  Primeri nečistoč so plastika, drobci ebonita, drobci/delci železa, vlakna iz elektronskih odpadkov, aluminijeva talina.

(9)  Obrat, ki izvaja posamezno stopnjo postopka.

(10)  Za stopnjo 1 = enaka kot vstopna frakcija v celoten postopek recikliranja baterij.

Za naslednje stopnje = vmesne frakcije iz prejšnje stopnje postopka.

(11)  Vmesne frakcije = frakcije, namenjene za naslednjo(-e) stopnjo(-e) v postopku recikliranja.

(12)  Nastanejo iz vstopnih baterij (suha masa).

(13)  Obrat, ki se mu preda vmesno frakcijo, ali isti kot (1), če se nadaljnja stopnja izvaja v istem obratu.

(14)  Končne izstopne frakcije, ki se upoštevajo pri recikliranju = ki so prenehale biti odpadek in se bodo uporabile za njihov prvotni namen ali druge namene, brez nadaljnje obdelave, razen za energetsko pridelavo, glej tudi primere v Prilogi I(5).

(15)  Elementi in spojine, če so bili del vstopnih baterij (odpadnih baterij). Glej posebne določbe in primere v Prilogi I(5). Za svinec (Pb) v žlindri glej določbo v Prilogi II(2). Svinec je treba vpisati kot „Pb“.


PRILOGA V

Poročanje o učinkovitosti recikliranja nikelj-kadmijevih baterij in akumulatorjev

1.

Za nikelj-kadmijeve baterije in akumulatorje, ki vstopajo v postopek recikliranja, se poroča o naslednjih informacijah:

Učinkovitost recikliranja postopka recikliranja baterij (nikelj-kadmijeve baterije)

Koledarsko leto

 

 

Obrat (1)

Naziv

 

Ulica

 

Kraj

 

Država

 

Kontaktna oseba

 

E-pošta

 

Telefonska številka

 

Opis celotnega postopka recikliranja baterij (2):


Vstopna frakcija v celoten postopek recikliranja baterij (3)

Opis odpadnih baterij in akumulatorjev

EWC koda

(neobvezno)

Masa (4)

Celotna sestava vstopne frakcije

mvstop

t/leto

Element ali spojina

masni %

[t/leto]

 

 

 

 

 

 

Elementi ali sestavine, ki niso del vstopnih frakcij

 

 

 

 

Nečistoče (8)

 

 

Zunanji ovoj baterijskega sklopa

 

Voda (H2O)

 

Drugo

 

Elementi ali sestavine, ki so del vstopnih frakcij

Kadmij (Cd)

 

 

Nikelj (Ni)

 

 

Železo (Fe)

 

 

Plastika

 

 

Elektroliti

 

 

 

 

 

mvstop, skupaj  (5)

 

 

 

 

mizstop, Cd  (5)

 

mizstop, skupaj  (5)

 

 

Učinkovitost recikliranja (RE) (6):

mizstop/mvstop

 

masni %

Stopnja recikliranega Cd (RCd) (7):

mCd izstop/mCd vstop

 

masni %

2.

Za posamezne stopnje postopka recikliranja nikelj-kadmijevih baterij in akumulatorjev je treba poročati o naslednjih informacijah:

Stopnja postopka

1

Koledarsko leto

 

 

Obrat (9)

Naziv

 

Ulica

 

Kraj

 

Država

 

Kontaktna oseba

 

E-pošta

 

Telefonska številka

 

Opis posamezne stopnje postopka:


Vstopna frakcija (odpadne baterije ali frakcije odpadnih baterij) (10)

Opis vstopnih frakcij

EWC koda

(neobvezno)

Masa

 

t/leto

 

 

 

Izstopne frakcije

1.   Vmesne frakcije  (11)

Opis frakcije

EWC koda

(neobvezno)

Masa (12)

Nadaljnja obdelava

Prejemnik (13)

Nadaljnja stopnja

t/leto

Naziv

 

 

 

 

 

 

1_1

 

 

 

 

 

1_2

 

 

 

 

 

1_3

 

 

 

 

 

1_4

 

 

 

 

 

1_5

 

 

 

 

 

1_6

 

 

 

 

 

1_7

 

 

 

 

 

1_8

 

 

 

 

 

1_9

 

 

 

 

 

1_10

2.   Končne izstopne frakcije, ki se upoštevajo pri recikliranju  (14)

Element ali spojina (15)

Frakcija (ki ni odpadek), ki vsebuje element ali spojino

Koncentracija elementa ali spojine v frakciji

Masa elementa ali spojine, ki nastane iz vstopnih baterij

Nadaljnja pot frakcije

masni %

t/leto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mizstop, Cd

 

 

mizstop, skupaj

 


(1)  Obrat, ki predeluje odpadne baterije in akumulatorje po zbiranju in morebitnem razvrščanju.

(2)  Opis celotnega postopka recikliranja baterij, ne glede na to, ali ga izvaja en ali več obratov (vključno z opisom posameznih stopenj recikliranja in njihovih izstopnih frakcij).

(3)  Opis odpadnih baterij in akumulatorjev, prejetih po zbiranju, morebitnem razvrščanju in pripravi za recikliranje.

(4)  Mokra masa odpadnih baterij in akumulatorjev, prejetih po zbiranju in morebitnem razvrščanju (za izračun učinkovitosti recikliranja se odšteje masa izločenih nečistoč, zunanjega ovoja baterijskih sklopov in vsebnosti vode, kot je določeno v polju „celotna sestava“).

(5)  Podatki, preneseni iz Priloge V(2).

(6)  Se izračuna po formuli za RE na podlagi podatkov, o katerih se poroča v skladu s Prilogo V(2).

(7)  Se izračuna po formuli za RCd na podlagi podatkov, o katerih se poroča v skladu s Prilogo V(2).

(8)  Primeri nečistoč so plastika, drobci ebonita, drobci/delci železa, vlakna iz elektronskih odpadkov, aluminijeva talina.

(9)  Obrat, ki izvaja posamezno stopnjo postopka.

(10)  Za stopnjo 1 = enaka kot vstopna frakcija v celoten postopek recikliranja baterij.

Za naslednje stopnje = vmesne frakcije iz prejšnje stopnje postopka.

(11)  Vmesne frakcije = frakcije, namenjene za naslednjo(-e) stopnjo(-e) v postopku recikliranja.

(12)  Nastanejo iz vstopnih baterij (suha masa).

(13)  Obrat, ki se mu preda vmesno frakcijo, ali isti kot (1), če se nadaljnja stopnja izvaja v istem obratu.

(14)  Končne izstopne frakcije, ki se upoštevajo pri recikliranju = ki se bodo uporabile za njihov prvotni namen ali druge namene, brez nadaljnje obdelave, glej tudi primere v Prilogi I(5).

(15)  Elementi in spojine, če so bili del vstopnih baterij (odpadnih baterij). Glej posebne določbe in primere v Prilogi I(5). Za kadmij (Cd) v žlindri glej določbe v Prilogi III(2). Kadmij je treba vpisati kot „Cd“.


PRILOGA VI

Poročanje o učinkovitostih recikliranja drugih baterij in akumulatorjev

1.

Za druge baterije in akumulatorje, ki vstopajo v postopek recikliranja, se poroča o naslednjih informacijah:

Učinkovitost recikliranja postopka recikliranja baterij (druge baterije)

Koledarsko leto

 

 

Obrat (1)

Naziv

 

Ulica

 

Kraj

 

Država

 

Kontaktna oseba

 

E-pošta

 

Telefonska številka

 

Opis celotnega postopka recikliranja baterij (2):


Vstopna frakcija v celoten postopek recikliranja baterij (3)

Opis odpadnih baterij in akumulatorjev

EWC koda

(neobvezno)

Masa (4)

Celotna sestava vstopne frakcije

mvstop

t/leto

Element ali spojina

masni %

[t/leto]

 

 

 

 

 

 

Elementi ali sestavine, ki niso del dovajanih frakcij

 

 

 

 

Nečistoče (7)

 

 

Zunanji ovoj baterijskega sklopa

 

Voda (H2O)

 

Drugo

 

Elementi ali sestavine, ki so del dovajanih frakcij

Kovine (npr. Fe, Mn, Zn, Ni, Co, Li, Ag, Cu, Al)

 

 

Živo srebro (Hg)

 

 

Ogljik

 

 

Plastika

 

 

Elektroliti

 

 

 

 

 

mvstop, skupaj  (5)

 

 

 

 

mizstop, skupaj  (5)

 

 

Učinkovitost recikliranja (RE) (6):

mizstop/mvstop

 

masni %

2.

Za posamezne stopnje postopka recikliranja drugih baterij in akumulatorjev je treba poročati o naslednjih informacijah:

Stopnja postopka

1

Koledarsko leto

 

 

Obrat (8)

Naziv

 

Ulica

 

Kraj

 

Država

 

Kontaktna oseba

 

E-pošta

 

Telefonska številka

 

Opis posamezne stopnje postopka:


Vstopna frakcija (odpadne baterije ali frakcije odpadnih baterij) (9)

Opis vstopnih frakcij

EWC koda

(neobvezno)

Masa

 

t/leto

 

 

 

Izstopne frakcije

1.   Vmesne frakcije  (10)

Opis frakcije

EWC koda

(neobvezno)

Masa (11)

Nadaljnja obdelava

Prejemnik (12)

Nadaljnja stopnja postopka

t/leto

Naziv

 

 

 

 

 

 

1_1

 

 

 

 

 

1_2

 

 

 

 

 

1_3

 

 

 

 

 

1_4

 

 

 

 

 

1_5

 

 

 

 

 

1_6

 

 

 

 

 

1_7

 

 

 

 

 

1_8

 

 

 

 

 

1_9

 

 

 

 

 

1_10

2.   Končne izstopne frakcije, ki se upoštevajo pri recikliranju  (13)

Element ali spojina (14)

Frakcija (ki ni odpadek), ki vsebuje element ali spojino

Koncentracija elementa ali spojine v frakciji

Masa elementa ali spojine, ki nastane iz vstopnih baterij

Nadaljnja pot frakcije

masni %

t/leto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mizstop, skupaj

 

 


(1)  Obrat, ki obdeluje odpadne baterije in akumulatorje po zbiranju, morebitnem razvrščanju in pripravi za recikliranje.

(2)  Opis celotnega postopka recikliranja baterij, ne glede na to, ali ga izvaja en ali več obratov (vključno z opisom posameznih stopenj recikliranja in njihovih izstopnih frakcij).

(3)  Opis odpadnih baterij in akumulatorjev, prejetih po zbiranju, morebitnem razvrščanju in pripravi za recikliranje.

(4)  Mokra masa odpadnih baterij in akumulatorjev, prejetih po zbiranju, morebitnem razvrščanju in pripravi za recikliranje (za izračun učinkovitosti recikliranja se odšteje masa izločenih nečistoč, zunanjega ovoja baterijskih sklopov in vsebnosti vode, kot je določeno v polju „celotna sestava“).

(5)  Podatki, preneseni iz Priloge VI(2).

(6)  Se izračuna po formuli za RE na podlagi podatkov, o katerih se poroča v skladu s Prilogo VI(2).

(7)  Primeri nečistoč so plastika, drobci ebonita, drobci/delci železa, vlakna iz elektronskih odpadkov, aluminijeva talina.

(8)  Obrat, ki izvaja posamezno stopnjo postopka.

(9)  Za stopnjo 1 = enaka kot vstopna frakcija v celoten postopek recikliranja baterij.

Za naslednje stopnje = vmesne frakcije iz prejšnje stopnje postopka.

(10)  Vmesne frakcije = frakcije, namenjene za naslednjo(-e) stopnjo(-e) v postopku recikliranja.

(11)  Nastanejo iz vstopnih baterij (suha masa).

(12)  Obrat, ki se mu preda vmesno frakcijo, ali isti kot (1), če se nadaljnja stopnja izvaja v istem obratu.

(13)  Končne izstopne frakcije, ki se upoštevajo pri recikliranju = ki se bodo uporabile za njihov prvotni namen ali druge namene, brez nadaljnje obdelave, glej tudi primere v Prilogi I(5).

(14)  Elementi in spojine, če so bili del vstopnih baterij (izrabljenih baterij). Glej posebne določbe in primere v Prilogi I(5).


Na vrh