EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32008R0555

Uredba Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju

UL L 170, 30.6.2008, str. 1–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 03 zvezek 028 str. 156 - 235

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 03/03/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/555/oj

30.6.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 170/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 555/2008

z dne 27. junija 2008

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 2008 o skupni ureditvi trga za vino, spremembi uredb (ES) št. 1493/1999, (ES) št. 1782/2003, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 3/2008 ter razveljavitvi uredb (EGS) št. 2392/86 in (ES) št. 1493/1999 (1) in zlasti členov 22, 84, 89, 97, 107, 117, 121(b) in (c) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo (ES) št. 479/2008 se je spremenila prejšnja ureditev za vinski sektor v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (2) in se je 1. avgusta 2008 navedena uredba razveljavila.

(2)

Veljavna izvedbena pravila za vinski sektor so zajeta v več uredbah, ki so se pogosto spreminjale. Ta izvedbena pravila v zvezi s tržnimi mehanizmi, trgovino s tretjimi državami, obsegom vinogradniških površin in izvajanjem nadzora v vinskem sektorju je treba spremeniti, ker se je z Uredbo (ES) št. 479/2008 spremenila ureditev trga za vino, in na podlagi izkušenj. Sprejeti je treba podrobna pravila za izvajanje Uredbe (ES) št. 479/2008.

(3)

Naslednje uredbe Komisije je zato treba razveljaviti in nadomestiti z novo uredbo:

(ES) št. 1227/2000 z dne 31. maja 2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino v zvezi z obsegom vinogradniških površin (3);

(ES) št. 1623/2000 z dne 25. julija 2000 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za Uredbo (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov (4);

(ES) št. 2729/2000 z dne 14. decembra 2000 o določitvi podrobnih pravilih za izvajanje nadzora v vinskem sektorju (5);

(ES) št. 883/2001 z dne 24. aprila 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 glede trgovine s tretjimi državami s proizvodi vinskega sektorja (6).

(4)

V naslovu II Uredbe (ES) št. 479/2008 so vsebovane določbe o novem podpornem programu, ki se določi na ravni držav članic za financiranje posebnih podpornih ukrepov kot pomoč vinskemu sektorju. Ta okvir je treba ustrezno dopolniti s sprejetjem izvedbenih pravil.

(5)

Treba je določiti postopek za prvo predložitev podpornega programa. Treba je določiti tudi postopek za letno spreminjanje podpornih programov za naslednje leto, tako da se lahko prilagodijo novim razmeram, ki jih ob prvi predložitvi ni bilo mogoče predvideti. Za vse takšne spremembe bi morali veljati nekatere omejitve in pogoji, da se zagotovi ohranitev splošnih ciljev odobrenih podpornih programov.

(6)

V skladu s členom 5(1) Uredbe (ES) št. 479/2008 se države članice lahko odločijo, da bodo pripravile podporne programe za geografsko raven, za katero menijo, da je najustreznejša. Ker so države članice odgovorne za odobritev programov, bi morale v tem primeru določiti pravila o predložitvi in odobritvi teh programov ter o njihovi najmanjši zahtevani vsebini.

(7)

V členu 10 Uredbe (ES) št. 479/2008 je določen nov podporni ukrep za promocijo na trgih tretjih držav. Treba je določiti podrobna pravila za vzpostavitev tega novega ukrepa.

(8)

Da se prepreči kakršna koli nevarnost izkrivljanja konkurence, je treba določiti pravila o načinu sklicevanja na posebno poreklo proizvodov, vključenih v informacijske in promocijske kampanje.

(9)

Za zagotavljanje pravne varnosti morajo biti sporočila, ki se širijo s promocijsko kampanjo, skladna z zakonodajo tretjih držav, katerim so namenjena.

(10)

Treba je določiti merila za izbor programov in opredeliti, kako jih države nadzorujejo, da se zagotovita upoštevanje predpisov Skupnosti in učinkovitost podpornih ukrepov, predvidenih za izvedbo.

(11)

Za zagotovitev učinkovitosti ukrepov Skupnosti morajo države članice zagotoviti, da je odobrena promocijska kampanja v skladu z njihovimi nacionalnimi in regionalnimi programi ter da jih dopolnjuje. Da se vzpostavijo sinergije, lahko države članice pripravijo skupno promocijsko kampanjo, treba pa je sprejeti določbe, ki bodo omogočale sodelovanje med zadevnimi državami članicami. Prednost je treba dati mikro ter malim in srednje velikim podjetjem, ki bolj potrebujejo pomoč Skupnosti kot večja podjetja.

(12)

Da se prepreči dvojno plačilo pri promocijskih ukrepih, ki se financirajo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 3/2008 z dne 17. decembra 2007 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah (7) ali Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (8), je treba določiti vzajemno izključevanje.

(13)

V členu 11 Uredbe (ES) št. 479/2008 je predviden podporni ukrep za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov. Zlasti v drugem pododstavku člena 11(3) navedene uredbe je določeno, da podpora za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov ne zajema običajne obnove vinogradov, ki se jim je iztekla naravna življenjska doba.

(14)

Poleg tega lahko države članice sprejmejo tudi predpise o najmanjši velikosti vključenih parcel, da se zagotovi dejanski učinek sistema na obseg vinogradniških površin.

(15)

Države članice imajo pri uporabi člena 11 Uredbe (ES) št. 479/2008 široke meje za presojo natančnega obsega področja uporabe in stopenj premij, zlasti vključno z izplačevanjem pavšalnih zneskov, določitvijo najvišjih stopenj podpore na hektar in spremembo podpore na podlagi nepristranskih meril, na podlagi omejitev iz poglavja I naslova II navedene uredbe in določb, sprejetih v skladu z njim. Kljub temu je treba določiti skupne predpise. Treba je opredeliti ukrepe skupaj z roki za njihovo izvajanje in ustrezno spremljanje. V predpisih mora biti zajeta tudi uporaba pravic do vnovične zasaditve, ki izhajajo iz krčitve, če je predvidena v projektu, da se omogoči dodelitev višjih stopenj pomoči zaradi posledičnih višjih stroškov.

(16)

Zaradi preverjanja je treba premijo običajno izplačati po izvedenem določenem ukrepu ali celotnem nizu ukrepov. Izplačilo se lahko izvede pred izvedbo ukrepa ali celotnega niza ukrepov, če se položi varščina, ki zagotavlja izvedbo ukrepa.

(17)

Določiti je treba podrobne predpise o udeležbi pri financiranju sistema za prestrukturiranje in preusmeritev. Treba je sprejeti ukrepe, da se zagotovi učinkovita poraba sredstev, rezerviranih za sistem, pri čemer je treba predvideti zlasti predplačila.

(18)

V členu 12 Uredbe (ES) št. 479/2008 je določen nov podporni ukrep za zeleno trgatev. Zaradi subsidiarnosti morajo biti države članice odgovorne za upravne dogovore o postopku prijave za zeleno trgatev. Države članice morajo biti svobodne pri določitvi datuma, do katerega zaprosijo pridelovalce za dokončanje ukrepov, da imajo ob upoštevanju časovnih omejitev in bližine trgatve na voljo dovolj časa za izvedbo potrebnega nadzora pred plačilom.

(19)

Ob upoštevanju sredstev, vključenih v shemo za zeleno trgatev, je treba predvideti sistematično preverjanje na kraju samem po izvedbi. S tem preverjanjem je treba zagotoviti, da je bilo izvedeno popolno uničenje grozdja. Zagotoviti je treba tudi ustrezno upoštevanje fitosanitarnih in okoljskih zahtev. Zaradi preverjanja je treba premijo izplačati po preveritvi, ali je bila opravljena zelena trgatev.

(20)

Treba je tudi določiti zgornje mejne vrednosti podpore za preprečitev, da bi podpora postala stalna nadomestna oblika prodaje proizvodov namesto dajanja v promet.

(21)

V členu 13 Uredbe (ES) št. 479/2008 je določen nov podporni ukrep za ustanovitev vzajemnih skladov. Treba je določiti podrobna pravila v zvezi s tem novim ukrepom. Ta pravila morajo zagotavljati čim večjo prilagodljivost in hitro ukrepanje v krizi ter zato omogočati, da odločitve sprejmejo države članice in organizacije proizvajalcev. Kljub temu je treba s pravili preprečevati zlorabe in v njih predvideti omejitve, vključno z omejitvami v finančnem smislu. Ker imajo proizvajalci v novih državah članicah na splošno nižjo stopnjo organiziranosti kot v drugih državah članicah, je treba v prvih predvideti višjo zgornjo mejo podpore.

(22)

V členu 14 Uredbe (ES) št. 479/2008 je določen nov podporni ukrep za zavarovanje trgatve. Treba je določiti podrobna pravila glede vzpostavitve tega novega ukrepa. Ta pravila morajo zagotavljati čim večjo prilagodljivost. Kljub temu je treba z njimi preprečevati zlorabe in v njih predvideti omejitve, vključno z omejitvami v finančnem smislu.

(23)

V členu 15 Uredbe (ES) št. 479/2008 je določen nov podporni ukrep za opredmetene in neopredmetene naložbe v podjetja. Treba je določiti podrobna pravila za vzpostavitev tega novega ukrepa v skladu z istim ukrepom, kot je na voljo v meniju za razvoj podeželja. Treba je podrobno določiti upravičene naložbe, vključno z naložbami za razvoj novih proizvodov, postopkov in tehnologij, ter opredeliti okvirne upravičene stroške.

(24)

V členu 16 Uredbe (ES) št. 479/2008 je določen nov podporni ukrep za destilacijo stranskih proizvodov. Treba je določiti podrobna pravila za vzpostavitev tega novega ukrepa, zlasti pogoje za odstranjevanje stranskih proizvodov ter namen in stopnjo najvišjega zneska pomoči za destilacijo tropin, vina in droži.

(25)

V členu 17 Uredbe (ES) št. 479/2008 je določen nov prehodni podporni ukrep za destilacijo pitnega alkohola. Treba je določiti podrobna pravila za vzpostavitev tega novega ukrepa, zlasti namen in mogoče prilagoditve pomoči.

(26)

V členu 18 Uredbe (ES) št. 479/2008 je določen nov prehodni podporni ukrep za krizno destilacijo. Treba je določiti podrobna pravila za vzpostavitev tega ukrepa, zlasti za postopek in načine zagotavljanja pomoči ter meril, ki jih je treba upoštevati pri določitvi zneska pomoči.

(27)

V členu 19 Uredbe (ES) št. 479/2008 je določen nov prehodni podporni ukrep za uporabo mošta za obogatitev. Treba je določiti podrobna pravila za vzpostavitev tega ukrepa, zlasti namen in stopnjo najvišjega zneska pomoči, ter predvideti posebne preglede, ki se opravijo na proizvodu, uporabljenem za povečanje deleža alkohola.

(28)

Za spremljanje izvajanja naslova II Uredbe (ES) št. 479/2008 in pravilno upravljanje trga mora imeti Komisija na voljo ustrezne podatke o izvajanju podpornih programov. V tem smislu je treba določiti podrobnosti o informacijah, ki jih je treba navesti pri poročanju o podpornih programih in njihovem ocenjevanju, da se ocenita njihova uspešnost in učinkovitost.

(29)

Poleg posebnih določb, uvedenih s to uredbo, je treba uporabljati tudi splošne predpise, ki se nanašajo na proračunsko disciplino, zlasti predpise v zvezi z nepopolnimi ali nepravilnimi izjavami držav članic.

(30)

Podrobnosti glede finančnega upravljanja sistema morajo biti urejene s pravili, sprejetimi za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (9).

(31)

V členu 76(1) Uredbe (ES) št. 479/2008 je določeno, da se za grozdni sok in mošt, pri katerih je uporaba carinskih dajatev odvisna od uvozne cene proizvoda, dejanska cena preverja s pregledom vsake pošiljke ali uporabo pavšalne uvozne vrednosti. Značilnosti trenutno veljavnih režimov za uvoz grozdnega soka in grozdnega mošta v Skupnost, zlasti nepravilnosti takšnega uvoza tako glede obsega in pogostosti takega uvoza kakor tudi mesta uvoza in porekla teh proizvodov, ne omogočajo, da se dejanski znesek uvozne cene izrazi z izračunom reprezentativnih pavšalnih uvoznih vrednosti. Glede na te okoliščine je treba to ceno preveriti s pregledom vsake posamezne pošiljke.

(32)

Uvozna cena, na podlagi katere se uvoženi proizvodi razvrstijo v skupno carinsko tarifo, mora biti enaka ceni fob za te proizvode, tej pa se prištejejo stroški zavarovanja in prevoza do vstopnega kraja na carinsko območje Skupnosti.

(33)

V členu 82(3) Uredbe (ES) št. 479/2008 je predvideno, da je treba uvoženim proizvodom iz tega člena priložiti potrdilo in analizni izvid, ki ju izda organ ali služba, ki ju imenuje tretja država, iz katere se proizvodi izvozijo. Določiti je treba zahteve, ki jih mora izpolnjevati analizni izvid.

(34)

Da se poenostavi nadzor, je treba sprejeti določbe o opustitvi potrdila in analiznega izvida za proizvode, ki se iz tretjih držav uvozijo v omejenih količinah in pakirani v majhnih posodah.

(35)

Zaradi uskladitve je treba izjemo od zahteve po predložitvi potrdila in analiznega izvida za proizvode iz grozdja in vina, ki se uvozijo v Skupnost, uskladiti s carinskimi predpisi o oprostitvi in veljavnimi dogovori za dokumente, ki spremljajo pošiljke proizvodov iz grozdja in vina znotraj Skupnosti.

(36)

Uporaba računalniških postopkov postopoma nadomešča ročno vnašanje podatkov na različnih področjih upravne dejavnosti. Zato je treba omogočiti tudi uporabo računalniških in elektronskih postopkov pri izdajanju in uporabi dokumentov V I 1 in V I 2.

(37)

Nekatere tretje države so po vzpostavitvi učinkovitega sistema za nadzor svojih proizvajalcev vina, ki ga izvajajo organi ali službe tretjih držav iz člena 82(3) Uredbe (ES) št. 479/2008, izrazile željo, da bi bilo mogoče proizvajalce pooblastiti, da bi sami izdajali potrdila in analizne izvide. Da se olajša trgovina s temi tretjimi državami, če so sklenile dogovore s Skupnostjo, ki vključujejo določbe o tesnejšem sodelovanju pri preprečevanju goljufij, in če vzdržujejo dobre trgovinske odnose s Skupnostjo, je primerno zadevne osebe pooblastiti, da obravnavajo dokumente, ki jih izdajo proizvajalci sami, kot dokumente, ki jih izdajo navedeni organi ali službe tretjih držav podobno, kot je že dovoljeno za vina s poreklom iz Skupnosti. V teh primerih je treba dati ustrezno jamstvo in ustrezno nadzorovati izdajanje takih dokumentov.

(38)

Sezname z imeni in naslovi agencij in laboratorijev, ki so v tretjih državah pooblaščeni za pripravo potrdil in analiznih izvidov, je treba objaviti, tako da lahko organi v Skupnosti, ki nadzorujejo uvoz proizvodov iz grozdja in vina, po potrebi opravijo predpisane preglede.

(39)

Da se olajša nadzor, ki ga izvajajo pristojni organi držav članic, je treba določiti obliko in po potrebi vsebino predvidenega potrdila in analiznega izvida ter zahteve za njuno uporabo.

(40)

Da se preprečijo goljufije, je treba preveriti potrdilo, in kjer je ustrezno, analizni izvid za vsako pošiljko uvoženega proizvoda. V ta namen mora dokument oziroma dokumenta spremljati vsako pošiljko, dokler ne pride pod nadzor Skupnosti.

(41)

Da se upošteva poslovna praksa, je treba, če se pošiljka vina razdeli, pooblastiti pristojne organe, da dajo pod svojim nadzorom sestaviti izvleček potrdila in analiznega izvida, in ta izvlečka spremljata vsako novo pošiljko, ki nastane z razdelitvijo.

(42)

Ker je treba zagotovitvi hitro in učinkovito varstvo potrošnikov, je bistveno predvideti možnost opustitve novih dogovorov v primeru goljufije ali ogrožanja zdravja potrošnikov.

(43)

Določiti je treba tudi preprosta pravila o dokumentih, ki jih je treba predložiti za uvoz iz tretje države, ki ni država porekla proizvoda iz grozdja ali vina, če ta proizvod ni bil bistveno predelan.

(44)

Nalogo izvoznikov in organov je treba poenostaviti z zahtevano izjavo, da alkohol, dodan likerskemu vinu in vinu, obogatenemu za destilacijo, izvira iz vinogradniških proizvodov; izjava se vključi v dokument V I 1, zanjo pa se ne zahteva ločen dokument. Iz istega razloga je treba dovoliti, da se dokument V I 1 uporablja kot potrdilo o označbi porekla, ki se zahteva za uvoz vina po znižani carinski stopnji. Potrdilo ali analizni izvid se ne zahtevata za nekatere vrste vina, če se predloži potrdilo o označbi porekla. Dovoliti je treba uporabo dokumenta V I 1 kot potrdila o označbi porekla za navedeno likersko vino, rubrike, ki se nanaša na analizni izvid, pa naj ne bi bilo treba izpolniti.

(45)

Uvoz vina s koncesijami, predvidenimi v sporazumih z nekaterimi tretjimi državami, je dovoljen na podlagi potrdil, ki jih izdajo uradni organi ali organi, ki jih uradno priznata obe pogodbenici in so vključeni na sezname, ki jih pogodbenici sestavita skupaj za potrditev, da zadevno vino izpolnjuje pogoje za dostop do koncesij.

(46)

Države članice bi morale poslati Komisiji sezname uradnih ali uradno priznanih organov, ki jih predlagajo za izdajanje takih potrdil, da Komisija lahko te sezname sestavi in jih izmenja z zadevnimi tretjimi državami. Da se tem organom olajša opravljanje njihovih nalog, je treba zagotoviti sezname v ustrezni obliki in na ustreznem mediju.

(47)

V členih 85 in 86 Uredbe (ES) št. 479/2008 je določena obravnava nezakonitih zasaditev. Treba je določiti podrobna pravila o kaznih za proizvajalce, ki ne upoštevajo nove zakonske ureditve, ali obveznost izkrčitve vinogradov, zasajenih brez ustrezne pravice do zasaditve pred 1. septembrom 1998, in sporočila, ki jih v zvezi s tem države članice pošljejo Komisiji. Ne glede na prejšnje kazni, ki so jih naložile države članice, mora biti kazen v primeru neizpolnitve obveznosti izkrčitve nezakonito zasajenega območja dovolj visoka, da spodbudi proizvajalce k izpolnitvi obveznosti. Zato bi morala kazen znašati vsaj toliko kot dvakratna povprečna vrednost premije za izkrčitev.

(48)

V členu 87(1) Uredbe (ES) št. 479/2008 je določeno, da je treba zahtevati dokazila o nedajanju v promet, če se proizvodi iz nezakonitih vinogradov lahko dajo v promet samo za destilacijo. Da se okrepi nadzor, je treba mogoče načine nedajanja v promet omejiti na tri primere, in sicer na dostavo za destilacijo, zeleno trgatev na stroške zadevnega proizvajalca ali porabo v družini proizvajalca, če skupna vinogradniška površina proizvajalca ne presega 0,1 hektarja. Primerno je določiti rok za predložitev pogodb o destilaciji iz navedenega člena. Da se omogoči učinkovito organiziranje nadzora, bi morali proizvajalci, ki izvajajo zeleno trgatev, o svoji nameri pravočasno obvestiti pristojne organe. Da se zagotovi boljši nadzor, morajo imeti države članice možnost določiti, da morajo proizvajalci obvezno predhodno sporočiti, katerega od treh načinov nedajanja v promet nameravajo uporabiti, in tudi dodatno omejiti izbiro proizvajalcev glede mogočih načinov nedajanja v promet.

(49)

Da se zagotovi poštena in nadzorovana poraba proračuna Skupnosti, je treba predvideti kazni s finančnimi posledicami za države članice, ki ne izpolnjujejo obveznosti poročanja o nezakonitih zasaditvah.

(50)

V členu 91(1) Uredbe (ES) št. 479/2008 je predvidena dodelitev pravic do nove zasaditve pri ukrepih za komasacijo ali ukrepih v zvezi z obveznim odkupom v javnem interesu. Te pravice do nove zasaditve naj ne bi presegale pravic, potrebnih za zasaditev površine, ki ustreza 105 % površine, ki so jo proizvajalci izgubili zaradi teh ukrepov, s čimer se prepreči razvrednotenje prepovedi zasaditve iz člena 90(1) navedene uredbe.

(51)

V členu 91(1) Uredbe (ES) št. 479/2008 je predvidena tudi dodelitev pravic do nove zasaditve v primeru poskusov ali nasadov matičnih trt za cepiče. Površine, zasajene v skladu s takimi dodelitvami pravic do nove zasaditve, bi se morale uporabljati samo za točno določene namene, proizvodi vinskega sektorja, proizvedeni iz grozdja s takih površin, pa se ne bi smeli dajati v promet. Obstoječi vinogradniški poskusi in nasadi matičnih trt za cepiče bi se morali dovoliti še naprej v skladu z veljavnimi predpisi.

(52)

V členu 91(1) Uredbe (ES) št. 479/2008 je predvidena tudi dodelitev pravic do nove zasaditve za površine, katerih vinogradniško-vinarski proizvodi so namenjeni izključno za porabo v vinogradnikovi družini. To pa bi včasih lahko povzročilo čezmerno upravno obremenitev zaradi velikega števila takšnih primerov v nekaterih državah članicah. Skladno s tem bi države članice lahko dovolile obstoj takšnih površin, čeprav niso bile zanje dodeljene pravice do zasaditve, če so zadevne površine, da se preprečijo motnje tržnega ravnotežja, majhne in če se vinogradnik ne ukvarja s proizvodnjo vina za trg. Zadevne površine in proizvajalce bi bilo zato treba ustrezno nadzorovati, zanje pa naj bi veljale sankcije, vključno z izkrčitvijo takšnih površin ob neupoštevanju določb.

(53)

Pravice do vnovične zasaditve se ne bi smele dodeljevati za tiste površine, ki so bile obvezno izkrčene zaradi kršitve zahtev iz Uredbe (ES) št. 479/2008. Iz istega razloga se ne bi smele dodeljevati pravice do vnovične zasaditve za tiste izkrčene površine, za katere so bile dodeljene pravice do zasaditve za vse druge namene, razen za proizvodnjo vina za trg.

(54)

V členu 92(2) Uredbe (ES) št. 479/2008 je predvidena dodelitev pravic do vnovične zasaditve tistim proizvajalcem, ki se obvežejo, da bodo izkrčili vinogradniško površino. Takšna dodelitev se lahko izvede samo, če zadevni proizvajalec nima dovolj pravic do zasaditve, da bi zasadil površino, ustrezajočo površini, ki jo namerava izkrčiti. Vsako takšno dodelitev pravic do vnovične zasaditve na podlagi takšne obveze bi moral spremljati tudi polog varščine, s katerim bi se zagotovila izpolnitev obveznosti glede izkrčitve. Med sočasnim obstajanjem novozasajene površine in površine, ki jo je treba izkrčiti, bi bilo treba vino, namenjeno trženju, proizvajati izključno samo na eni od teh površin, da se preprečijo motnje tržnega ravnotežja.

(55)

V členu 93 Uredbe (ES) št. 479/2008 je predvidena ustanovitev ali vzdrževanje nacionalnih in/ali regionalnih rezerv, da bi se izboljšalo upravljanje obsega vinogradniških površin. Da se preprečijo motnje tržnega ravnotežja, prenos pravic na podlagi sistema rezerv ne bi smel povzročiti skupnega povečanja obsega vinogradniških površin na ozemlju držav članic. Podobna prepoved povečanja obsega vinogradniških površin je bila predvidena že v členu 92(5) navedene uredbe za prenos pravic med gospodarstvi. V teh primerih lahko države članice pri prenosu pravic uporabijo koeficient zmanjšanja.

(56)

V členu 93(5) Uredbe (ES) št. 479/2008 je določeno, da državam članicam ni treba izvajati sistema rezerv, če lahko dokažejo, da imajo na svojem celotnem ozemlju vzpostavljen učinkovit sistem upravljanja pravic do zasaditve. V tem primeru lahko država članica za nekatere dele svojega ozemlja predvidi izvajanje sistema rezerv, za druge pa drug učinkovit sistem. Države članice, ki želijo izkoristiti možnost na podlagi navedenega člena, morajo biti sposobne dokazati obstoj takšnega sistema in potrebo po kakršnih koli odstopanjih od določb poglavja I naslova V navedene uredbe.

(57)

V členu 90(6) Uredbe (ES) št. 479/2008 je določeno, da se države članice lahko odločijo obdržati prepoved sajenja sort vinske trte najpozneje do 31. decembra 2018. Primerno je predvideti, da države članice, ki nameravajo izkoristiti to možnost, to pravočasno sporočijo Komisiji.

(58)

V členu 100 Uredbe (ES) št. 479/2008 je predvideno, da se premija za izkrčitev lahko dodeli samo za negovane površine. Da se organom omogoči preveritev, ali je neka površina ustrezno negovana, je treba poleg obveznih pregledov na kraju samem predvideti tudi dokazila o proizvodnji določenega vinograda. To bi bilo treba narediti s predložitvijo prijav pridelka za predhodna leta, ali če prijava pridelka iz upravičenih razlogov ni na voljo, na druge načine, ki jih za to predvidijo države članice, ki morajo tudi preveriti zanesljivost teh načinov.

(59)

V skladu s členom 104(4) Uredbe (ES) št. 479/2008 lahko države članice iz sheme za izkrčitev izvzamejo površine v gorah in na strmih pobočjih. Ta izjema mora zajemati terase, urejene zaradi strmine pobočja, brez katerih bi bila pridelava preveč otežena ali bi prišlo do resnih težav z erozijo. Primerno je, da se na podlagi splošno sprejetih strokovnih standardov določijo merila za površine, ki se lahko tako izvzamejo. V skladu s členom 104(5) in (6) navedene uredbe lahko države članice izvzamejo površine tudi na podlagi okoljskih razlogov, Grčija pa lahko izvzame površine, zasajene z vinsko trto, na egejskih in grških jonskih otokih, razen na Kreti in Eubii. Te izjeme je treba ustrezno utemeljiti in redno sporočati Komisiji.

(60)

Na podlagi izkušenj, pridobljenih pri uporabi prejšnjega ukrepa za trajno opustitev, je treba obdržati sistem lestvic za premije. Nove lestvice za premije za izkrčitev so povezane z lestvicami za premije, ki so veljale na podlagi sheme pred začetkom veljavnosti Uredbe (ES) št. 479/2008, s tem da se povišajo za + 20 % leta 2009, + 10 % leta 2010 in 0 % leta 2011.

(61)

Zaradi subsidiarnosti bi morale biti države članice odgovorne za upravne dogovore o postopku prijave za premije za izkrčitev. Morale bi svobodno določiti datum, do katerega morajo proizvajalci dokončati ukrep izkrčitve, da imajo na voljo dovolj časa za potrebna preverjanja pred izplačili, ki morajo biti izvedena do 15. oktobra.

(62)

Da se omogoči učinkovita uporaba sredstev, rezerviranih za ukrep izkrčitve, morajo države članice predvideti sistem, ki bo omogočal preveritev, ali so vloge za premije ustrezno utemeljene, vključno, če je primerno, s pisno zavezo, ki jo da proizvajalec, in obveznost, da nosi stroške, nastale v zvezi z obravnavanjem njegovega zahtevka, če se vloga umakne brez ustrezno utemeljenega razloga.

(63)

Zaradi preverjanja bi bilo treba premijo izplačati šele po opravljeni izkrčitvi.

(64)

V členu 104(1) Uredbe (ES) št. 479/2008 je predvidena možnost, da države članice zavrnejo vse nadaljnje vloge na podlagi sheme za izkrčitev na svojem ozemlju ali v neki regiji, če skupna izkrčena površina doseže 8 % oziroma 10 %. Primerno je, da se od držav članic zahteva, naj tako odločitev sporočijo Komisiji.

(65)

Komisija mora za spremljanje izvajanja naslovov II in V Uredbe (ES) št. 479/2008 in ustrezno upravljanje trga prejeti ustrezne podatke o obsegu vinogradniških površin. V zvezi s tem je treba določiti podrobnosti o podatkih, ki se navedejo v popisu iz člena 109 navedene uredbe.

(66)

Za oblikovanje enotnejše podlage za plačilo podpore za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov, zeleno trgatev in premijo za izkrčitev je primerno na ravni Skupnosti določiti pravila za izmero površin, se pravi, določiti, kaj ustreza površini, zasajeni z vinsko trto.

(67)

Treba je določiti ukrepe za potrebne preglede, da se zagotovi pravilna uporaba Uredbe (ES) št. 479/2008 in te uredbe, ter ustrezne sankcije, ki se bodo uporabile za ugotovljene nepravilnosti. Ti ukrepi bi morali vključevati posebne preglede in sankcije, ki se določijo na ravni Skupnosti, kakor tudi dodatne nacionalne preglede in sankcije. Pregledi in sankcije morajo biti odvračalni, učinkoviti in sorazmerni.

(68)

Vsako preverjanje obsega vinogradniških površin bi moralo temeljiti predvsem na registru vinogradov.

(69)

Glede na pomen preverjanja obsega vinogradniških površin in sredstev, zajetih v shemo za izkrčitev, je treba predvideti sistematično preverjanje zadevnih površin na kraju samem pred izkrčitvijo in po njej. Državam članicam, ki imajo na voljo zanesljivo grafično orodje in najnovejše podatke o zadevni površini, bi se morala omogočiti upravna preveritev pred izkrčitvijo. Ker se lahko za nadzor po izkrčitvi uporabi daljinsko zaznavanje za preveritev, ali je bila vinska trta dejansko izkrčena, bi bilo treba dovoliti njegovo uporabo za to (naknadno) fazo preverjanja. Glede na težave pri izračunu površine z daljinskim zaznavanjem je treba to metodo dovoliti samo pri izkrčitvi celotnih vinogradniških parcel ali če je ločljivost daljinskega zaznavanja enaka ali višja kot 1 m2. Vsekakor je treba na kraju samem dejansko opraviti vsaj preverjanje pred izkrčitvijo ali preverjanje po njej.

(70)

Za enotno uporabo določb v vinskem sektorju je treba po eni strani sprejeti pravila za določitev nadzornih postopkov, ki že veljajo na nacionalni ravni in ravni Skupnosti, ter po drugi zagotoviti neposredno sodelovanje med organi, odgovornimi za nadzor v vinskem sektorju.

(71)

Treba je sprejeti predpise, ki bodo urejali medsebojno pomoč nacionalnih organov in Komisije pri zagotavljanju pravilne uporabe predpisov za vinski sektor. Ti predpisi ne bi smeli ovirati uporabe posebnih določb o izdatkih Skupnosti, nacionalnih kazenskih postopkih ali postopkih za izrek upravnih kazni.

(72)

Države članice bi morale zagotoviti učinkovitost dela organov, pristojnih za nadzor v vinskem sektorju. V ta namen bi morale imenovati organ, pristojen za zvezo z drugimi državami članicami in Komisijo. Zelo pomembno je tudi usklajevanje kontrolnih ukrepov med pristojnimi organi v vseh državah članicah, če je za preglede v vinskem sektorju pristojnih več organov.

(73)

Za enotno uporabo predpisov v vsej Skupnosti bi morale države članice sprejeti potrebne ukrepe, da zagotovijo, da ima osebje pristojnih organov ustrezna pooblastila za preiskavo, da se zagotovi skladnost s predpisi.

(74)

Medsebojna odvisnost trgov vinskega sektorja se izraža v razvoju trgovine med državami članicami, zlasti v stalnem povečevanju števila mednarodnih podjetij, ki delujejo v sektorju, in možnostih iz predpisov o upravljanju sektorja, ki omogočajo, da se ukrepi s pomočjo ali brez nje izvajajo v kraju, ki ni kraj porekla, ali da se prenesejo tja. Takšen položaj zahteva večjo usklajenost nadzornih postopkov in tesnejše sodelovanje med različnimi organi, pristojnimi za nadzor.

(75)

Za učinkovito sodelovanje med državami članicami pri uporabi predpisov o vinskem sektorju je treba pristojnim organom držav članic omogočiti, da se bodo na zahtevo lahko povezali s pristojnimi organi druge države članice. Treba je sestaviti predpise, s katerimi se bosta urejala to povezovanje in pomoč.

(76)

Zaradi zapletenega značaja nekaterih zadev in nujnosti njihove ureditve je ključno, da pristojni organ, ki zaprosi za pomoč, v dogovoru z drugim pristojnim organom imenuje pooblaščene uradnike, ki so navzoči pri izvajanju preiskav.

(77)

Pri resni nevarnosti goljufije ali goljufiji, ki zadeva eno ali več držav članic, je treba predvideti, da zadevni pristojni organi lahko samodejno izvedejo postopek pomoči brez predhodne prošnje.

(78)

Glede na značaj informacij, izmenjanih v skladu s to uredbo, morajo biti te informacije varovane kot poklicna tajnost.

(79)

Z Uredbo (ES) št. 2729/2000 se vzpostavlja banka podatkov za izsledke analiz pri Skupnem raziskovalnem središču (SRS) za usklajevanje analitskega nadzora na celotnem območju Skupnosti, v kateri se zbirajo analitični vzorci in poročila držav članic.

(80)

Uporaba referenčnih postopkov izotopskih analiz bo zagotovila učinkovitejše nadzorovanje obogatitve proizvodov iz grozdja in vina ali dodajanja vode takim proizvodom ali omogočila preveritev pravilnosti navedbe izvora v povezavi z rezultati analiz drugih izotopskih lastnosti. Da se olajša razlaga rezultatov teh analiz, je treba omogočiti primerjavo teh rezultatov z rezultati, predhodno pridobljenimi z enakimi postopki pri analizi proizvodov s podobnimi lastnostmi, katerih izvor in proizvodnja sta dokazana.

(81)

Izotopska analiza vina ali proizvodov iz vina se izvaja z referenčnimi analitskimi postopki iz člena 31 Uredbe (ES) št. 479/2008.

(82)

Da se olajša razlaga rezultatov, pridobljenih iz teh analiz, ki se izvajajo v za to opremljenih laboratorijih v Skupnosti, in da se zagotovi primerljivost rezultatov, pridobljenih v takih laboratorijih, je treba določiti enotna pravila za jemanje vzorcev grozdja ter za vinifikacijo in skladiščenje teh vzorcev.

(83)

Da se zagotovita kakovost in primerljivost analitičnih podatkov, je treba vzpostaviti sistem priznanih standardov kakovosti za laboratorije, ki jih določijo države članice za izvajanje izotopskih analiz vzorcev za banko podatkov.

(84)

Izotopska analiza je analitska metoda, ki se uporablja za nadzor in boj proti goljufiji v vinskem sektorju ter zahteva visoko specializirano znanje in tehnično opremo. Večina držav članic, ki je k Skupnosti pristopila leta 2004 ali 2007, ni opremljena za izvajanje tega postopka. Da se zagotovi enotna uporaba nadzornih postopkov, bi moralo za te države članice analizo izvajati Skupno raziskovalno središče, dokler ne bodo popolnoma opremljene in usposobljene za opravljanje te naloge.

(85)

Izotopska analiza proizvodov iz grozdja in vina ter razlaga rezultatov sta občutljiva postopka, zato bi morala biti banka podatkov SRS, da se omogoči enotna razlaga rezultatov takih analiz, dostopna uradnim laboratorijem, ki uporabljajo ta analitični postopek, na zahtevo pa tudi drugim uradnim organom držav članic, ob upoštevanju načel varstva osebnih podatkov.

(86)

Uredba (ES) št. 2729/2000 vsebuje določbe o jemanju vzorcev, ki se pošljejo uradnemu laboratoriju v drugi državi članici, in skupne določbe o jemanju vzorcev, ki se analizirajo z izotopskimi postopki. Te določbe je treba prevzeti in jemanje vzorcev za banko podatkov Skupnosti upoštevati kot poseben primer jemanja vzorcev proizvodov iz grozdja in vina na podlagi sistema neposrednega sodelovanja med pristojnimi organi.

(87)

Da se zagotovi nepristransko preverjanje, mora biti uradnikom pristojnega organa države članice omogočeno, da zaprosijo pristojni organ v drugi državi članici, naj vzame vzorce. Uradnik, ki zaprosi za to, bi moral imeti dostop do vzetih vzorcev, treba pa mu je omogočiti tudi, da lahko določi laboratorij, ki bo analiziral vzorce.

(88)

Določiti je treba podrobna pravila za uradno jemanje vzorcev na podlagi sodelovanja med pristojnimi organi držav članic in za uporabo takih vzorcev. Ta pravila morajo zagotoviti reprezentativnost in možnost preverjanja rezultatov uradnih analiz po vsej Skupnosti.

(89)

Da se poenostavi obračun stroškov, ki se nanašajo na odvzem in pošiljanje vzorcev, analizno in organoleptično pregledovanje ter uporabo storitev strokovnjaka, je treba sprejeti načelo, da take stroške nosi organ, ki naroči odvzem vzorcev ali storitve strokovnjaka.

(90)

V skladu s to uredbo je treba podrobneje opredeliti dokazno moč ugotovitev pri nadzorovanju.

(91)

Da se zagotovita nemoteno nadzorovanje in jemanje vzorcev grozdja v vinogradih, je treba sprejeti določbe, s katerimi se zainteresiranim strankam preprečuje oviranje nadzora nad njimi in s katerimi se od njih zahteva, naj omogočijo jemanje vzorcev in zagotovijo potrebne podatke v skladu s to uredbo.

(92)

Treba je predvideti določbe o vrsti, obliki in sredstvih obveščanja, potrebnih za izvajanje te uredbe. Ta morajo vključevati sporočila držav članic Komisiji.

(93)

Da se zagotovi poštena in nadzorovana poraba proračuna Skupnosti, je treba predvideti kazni s finančnimi posledicami za države članice, ki ne izpolnjujejo obveznosti poročanja.

(94)

Podatke, potrebne za preverjanje in revidiranje izvajanja določb te uredbe, bi morale države članice hraniti določen čas zaradi inšpekcijskega nadzora.

(95)

Izplačila na podlagi naslovov II in V Uredbe (ES) št. 479/2008 bi se morala upravičencem izplačati v celoti. Da se prepreči nepotrebna upravna obremenitev, je treba državam članicam omogočiti, da lahko plačajo pomoč za zavarovanje prek zavarovalnic v skladu z določenimi pogoji.

(96)

Treba je sprejeti določbe za reševanje primerov očitne napake, višje sile in drugih izjemnih okoliščin, da se zagotovi pravično obravnavanje proizvajalcev. Treba je sprejeti predpise za umetno ustvarjene razmere, da se preprečijo kakršne koli koristi, ki bi iz njih izhajale.

(97)

Treba je sprejeti določbe za nemoten prehod iz prejšnjega v novi sistem, opisan v tej uredbi, in izvajanje prehodnih določb iz člena 128 Uredbe (ES) št. 479/2008.

(98)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

UVODNE DOLOČBE

Člen 1

Področje uporabe in uporaba izrazov

1.   V tej uredbi so določena izvedbena pravila za uporabo naslednjih določb Uredbe (ES) št. 479/2008:

(a)

podpornih ukrepov (naslov II);

(b)

trgovine s tretjimi državami (naslov IV);

(c)

obsega vinogradniških površin (naslov V);

(d)

popisa iz člena 109;

(e)

nadzorovanja v vinskem sektorju (člen 117) in

(f)

izmer površin iz člena 121(c).

Ta uredba ne vpliva na uporabo:

(a)

posebnih določb o razmerju med državami članicami pri preprečevanju goljufij v vinskem sektorju, če olajšajo uporabo te uredbe;

(b)

predpisov o:

(i)

kazenskih postopkih ali medsebojni pravni pomoči med državami članicami v kazenskih zadevah;

(ii)

postopkih za izrek upravnih kazni.

2.   Izrazi, uporabljeni v Uredbi (ES) št. 479/2008, imajo v tej uredbi enak pomen.

NASLOV II

PODPORNI PROGRAMI

POGLAVJE I

Postopek predložitve

Člen 2

Prva predložitev podpornih programov

1.   Predložitev osnutka podpornega programa iz člena 5(1) Uredbe (ES) št. 479/2008 se nanaša na obdobje petih proračunskih let 2009–2013.

Države članice dajo z elektronskimi sredstvi Komisiji na voljo osnutek svojih podpornih programov na predlogi iz Priloge I k tej uredbi.

Podobno države članice predložijo Komisiji svoje finančne načrte za osnutek podpornega programa iz prvega pododstavka na obrazcu iz Priloge II.

2.   Države članice obvestijo Komisijo o svoji zakonodaji v zvezi z osnutkom podpornih programov iz odstavka 1, potem ko jo sprejmejo ali spremenijo.

3.   Države članice, ki se odločijo za prenos celotnega zneska svojih nacionalnih virov od proračunskega leta 2010 naprej in za celotno obdobje iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 479/2008 v shemo enotnega plačila, predložijo obrazec iz Priloge II k tej uredbi, ki ga ustrezno izpolnijo v ustrezni vrstici in ga pred 30. junijem 2008 predložijo enkrat za vselej.

4.   Države članice, ki se odločijo za vzpostavitev svojega podpornega programa, v katerega vključijo regionalne posebnosti, lahko predložijo tudi podrobnosti po regijah na obrazcu iz Priloge III k tej uredbi.

5.   Države članice so odgovorne za izdatke od dne, ko Komisija prejme njihov podporni program, do začetka njegovega izvajanja v skladu s prvim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 479/2008.

Člen 3

Spremembe podpornih programov

1.   Revidirani programi iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 479/2008 se predložijo Komisiji na obrazcu iz Priloge I k tej uredbi, vključno, če je primerno, z revidiranim finančnim načrtom na obrazcu iz Priloge IV k tej uredbi.

Državam članicam iz člena 5(4) Uredbe (ES) št. 479/2008 ni treba predložiti obrazca iz Priloge IV.

Države članice so odgovorne za izdatke od dne, ko Komisija prejme njihov revidirani podporni program, do začetka njegovega izvajanja v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) Uredbe (ES) št. 479/2008.

2.   Razen pri nujnih ukrepih zaradi naravnih nesreč se spremembe podpornih programov ne predložijo več kot dvakrat v proračunskem letu. Če država članica ugotovi, da mora spremeniti svoj podporni program, ga predloži najpozneje do 1. marca in 30. junija vsako leto, če je ustrezno, skupaj s:

(a)

posodobljenimi različicami podpornega programa na obrazcu iz Priloge I in finančne preglednice na obrazcu iz Priloge IV;

(b)

razlogi za predlagane spremembe.

Vsak prenos v zvezi z ukrepom iz člena 9 Uredbe (ES) št. 479/2008 se priglasi do 1. decembra pred koledarskim letom, v katerem se bo začela uporabljati shema enotnega plačila.

POGLAVJE II

Upravičeni ukrepi

Oddelek 1

Promocija na trgih tretjih držav

Člen 4

Upravičeni ukrepi in trgi

Vina iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 479/2008 so upravičena do promocije na trgih tretjih držav:

(a)

če so proizvodi namenjeni neposredni porabi in zanje obstajajo izvozne možnosti ali potencialne možnosti prodaje v ciljnih tretjih državah ter imajo visoko dodano vrednost;

(b)

če se poreklo proizvoda navede na podlagi informacijskega ali promocijskega ukrepa pri vinu z geografsko označbo;

(c)

če je dejavnost, ki prejema podporo, jasno opredeljena, vključno s specifikacijo proizvodov, ki se lahko upoštevajo, trženjem in predvidenimi stroški;

(d)

če se nekemu upravičencu v neki tretji državi zagotavlja pomoč za promocijo in informiranje največ tri leta;

(e)

če informativna in/ali promocijska sporočila temeljijo na dejanski kakovosti vina ter so v skladu z zakonodajo, ki se uporablja v tretjih državah, katerim so namenjena;

(f)

upravičenci morajo imeti dovolj velike zmogljivosti, da se lahko spoprimejo s posebnimi omejitvami trgovine s tretjimi državami, in vire, ki zagotavljajo čim učinkovitejše izvajanje ukrepa. Države članice zlasti preverijo, da bo na voljo dovolj proizvodov tako glede kakovosti kot količine, ki bodo po izvedenem promocijskem ukrepu dolgoročno zadovoljili tržno povpraševanje.

Upravičenci so lahko zasebna podjetja in panožne organizacije, organizacije proizvajalcev, medpanožne organizacije, ali če tako določi država članica, javne organizacije. Nikakor pa države članice ne imenujejo javne organizacije za edinega upravičenca promocijskega ukrepa.

Prednost se da mikro ter malim in srednje velikim podjetjem v smislu Priporočila Komisije 2003/361/ES (10) in skupnim blagovnim znamkam.

Da se prepreči zloraba sheme, se na splošno ne sme dovoliti sprememba elementov iz odstavkov (a) in (c) med trajanjem podpornih ukrepov, razen če se ne dokaže, da bi take spremembe omogočile boljše izvajanje.

Člen 5

Postopek izbire

1.   Države članice določijo postopek prijave, s katerim se zagotovijo podrobna pravila zlasti za:

(a)

preveritev izpolnjevanja zahtev in meril iz člena 4;

(b)

roke za predložitev vlog in preveritev ustreznosti vsakega predlaganega ukrepa;

(c)

ureditev zadevnih proizvodov in njihovega trženja v skladu z določbami iz te uredbe, nacionalnimi predpisi in ustrezno specifikacijo;

(d)

ureditev sklepanja pogodb, vključno z mogočimi standardnimi obrazci, položitvijo varščine in nakazili predplačil;

(e)

oceno katerega koli določenega podpornega ukrepa.

2.   Države članice izberejo vlogo zlasti na podlagi naslednjih meril:

(a)

skladnosti med predlaganimi strategijami in zastavljenimi cilji;

(b)

kakovosti predlaganih ukrepov;

(c)

njihovega verjetnega vpliva in uspešnosti pri povečanju povpraševanja po zadevnih proizvodih;

(d)

zagotovil, da je vsak vključeni subjekt uspešnen in ima dostop do zahtevanih tehničnih zmogljivosti ter da stroški ukrepa, ki ga nameravajo sami izvesti, ne presegajo običajnih tržnih cen.

3.   Države članice po pregledu vlog izberejo ekonomsko najugodnejše in sestavijo seznam na podlagi razpoložljivih sredstev ter ga pošljejo Komisiji na obrazcu iz Priloge VIII, da se lahko obvestijo druge države članice in se poveča skladnost ukrepa.

4.   Dve ali več držav članic se lahko odloči in izbere skupen promocijski ukrep. Zavežejo se, da bodo prispevale k njegovemu financiranju in vzpostavile medsebojno upravno sodelovanje, da se olajšajo spremljanje, izvajanje in nadzor.

5.   Države članice zagotovijo, da so vse nacionalno ali regionalno podprte kampanje v skladu z ukrepi, ki se financirajo na podlagi Uredbe (ES) št. 3/2008 ali Uredbe (ES) št. 1698/2005, in ukrepi, ki se financirajo z nacionalnimi in regionalnimi kampanjami.

6.   V skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 479/2008 se podpora ne dodeli za neki ukrep, ki se podpre v skladu s členom 20(c)(iii) Uredbe (ES) št. 1698/2005 ali členom 2(3) Uredbe (ES) št. 3/2008.

7.   Države članice lahko določijo, da se podpora izplača vnaprej pred izvedbo ukrepa, če upravičenec položi varščino.

8.   Če države članice dodelijo nacionalno pomoč za promocijo, to sporočijo v ustreznem delu prilog I, V, VII in VIII k tej uredbi.

Oddelek 2

Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

Člen 6

Opredelitev

Za namene drugega pododstavka člena 11(3) Uredbe (ES) št. 479/2008 „običajna obnova vinogradov, ki se jim je iztekla naravna življenjska doba“ pomeni vnovično zasaditev istega zemljišča z isto sorto po istem sistemu gojenja vinske trte. Države članice lahko določijo dodatne specifikacije, zlasti glede starosti vinogradov, ki se nadomestijo.

Člen 7

Postopek in vloge

1.   Države članice določijo:

(a)

roke za izvedbo prestrukturiranja, ki ne sme biti daljše od petih let;

(b)

organizacije ali posameznike, ki lahko predložijo osnutke vlog;

(c)

nepristranska merila za njihovo prednostno razvrstitev v skladu s členom 104(9) Uredbe (ES) št. 479/2008;

(d)

vsebino zahtevka, ki vključuje podrobne opise predlaganih ukrepov in predlagane roke za njihovo izvedbo;

(e)

postopek za predložitev in odobritev zahtevka, v katerem so določeni zlasti roki za predložitev zahtevkov in nepristranska merila za njihovo prednostno razvrstitev;

(f)

zahtevo, da morajo biti v vseh zahtevkih za vsako proračunsko leto navedeni ukrepi, ki se bodo izvedli v zadevnem proračunskem letu, površina, na katero se posamezni ukrep nanaša, in postopki za spremljanje izvajanja.

2.   Države članice lahko določijo najmanjšo površino, ki je upravičena do podpore za prestrukturiranje in preusmeritev, in najmanjšo površino, ki nastane s prestrukturiranjem in preusmeritvijo, ter odstopanja od te zahteve, ki jih je treba ustrezno utemeljiti na podlagi nepristranskih meril.

Člen 8

Višina podpore

Ob upoštevanju določb člena 11 Uredbe (ES) št. 479/2008 in tega poglavja države članice sprejmejo predpise o natančnem področju uporabe in višini dodeljene pomoči. V teh predpisih se lahko zlasti pri pavšalnih plačilih predvidita najvišja dovoljena višina pomoči na hektar in prilagoditev pomoči na podlagi nepristranskih meril. Če uporabljene pravice do vnovične zasaditve niso posledica prestrukturiranja in da se prepreči izkrivljanje konkurence, se pomoč ustrezno zmanjša za upoštevanje dejstva, da uporaba pravic do vnovične zasaditve ni povzročila stroškov za izkrčitev.

Pomoč se izplača za zasajeno površino, ki se določi v skladu s členom 75(1).

Pripravijo se predpisi, da se zagotovi izpolnitev cilja sheme.

Člen 9

Finančno poslovodenje

1.   Podpora se izplača, ko se potrdi, da so bili en ukrep ali vsi ukrepi iz vloge za pomoč, za katere je država članica izbrala upravljanje, izvedeni in preverjeni na kraju samem.

Podpora se običajno lahko izplača šele po izvedbi vseh ukrepov, kljub temu se podpora izplača za posamezne izvedene ukrepe, če preostalih ukrepov ni bilo mogoče izvesti zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin v smislu člena 40(4) Uredbe (ES) št. 1782/2003 (11).

Če se s preverjanjem pokaže, da celovit ukrep iz vloge za podporo ni bil v celoti izveden iz razlogov, ki niso višja sila ali izjemne okoliščine v smislu člena 40(4) Uredbe (ES) št. 1782/2003, in če je bila podpora izplačana po posameznih ukrepih, ki so del celovitega ukrepa iz vloge za podporo, se države članice odločijo izterjati plačano pomoč.

2.   Kot izjemo od odstavka 1 lahko države članice predvidijo, da se pomoč za neki ukrep ali vse ukrepe iz vloge za pomoč proizvajalcem izplača kot predplačilo pred izvedbo katerega koli ukrepa, če se je izvajanje že začelo in če je upravičenec položil varščino. Za namene Uredbe (EGS) št. 2220/85 (12) je treba zadevne ukrepe izvesti do konca drugega vinskega leta po prejemu predplačila.

To obdobje lahko država članica prilagodi, če:

(a)

so zadevne površine sestavni del območja, prizadetega v naravni nesreči, ki jo priznajo pristojni organi zadevne države članice;

(b)

se predvideni ukrepi ne morejo izvesti zaradi zdravstvenih težav sadilnega materiala, kar potrdi organ, ki ga prizna zadevna država članica.

Da se pomoč izplača kot predplačilo, morajo biti v celoti izvedeni vsi drugi ukrepi na isti površini, za katere je pridelovalec prav tako prejel predplačilo.

Če se s preverjanjem pokaže, da ukrep iz vloge za pomoč ni bil v celoti izveden, zanj pa je bilo izplačano predplačilo, lahko države članice uporabijo kazni.

Člen 10

Prehodni ukrepi

Države članice lahko dovolijo preoblikovanje prestrukturiranja, ki poteka in ki je bilo predvideno na podlagi uporabe člena 11 Uredbe (ES) št. 1493/1999, v novo prestrukturiranje na podlagi uporabe člena 11(3) Uredbe (ES) št. 479/2008, če:

(a)

se takšno preoblikovanje financira s sredstvi iz podpornega programa za ukrep v skladu s členom 11(3) Uredbe (ES) št. 479/2008;

(b)

nadaljnje izvajanje ukrepa, po potrebi po prilagoditvah, izpolnjuje pogoje iz tega člena.

Oddelek 3

Zelena trgatev

Člen 11

Opredelitev zelene trgatve

Za namene člena 12 Uredbe (ES) št. 479/2008 in tega oddelka se primer, ko komercialno grozdje ostane na trti na koncu običajnega proizvodnega cikla (opustitev trgatve), ne šteje za zeleno trgatev.

Površina katere koli parcele, ki prejema pomoč za zeleno trgatev, se ne upošteva pri izračunu omejitev pridelka iz tehničnih specifikacij za vino z geografsko označbo.

Člen 12

Pogoji za izvedbo zelene trgatve

1.   V zvezi z ukrepom zelene trgatve države članice:

(a)

sprejmejo podrobne določbe o izvedbi ukrepa, vključno s:

(i)

predhodno priglasitvijo zelene trgatve;

(ii)

zneskom izplačanega nadomestila;

(iii)

predpisi, s katerimi se zagotavlja, da se bodo zadevne površine vzdrževale v dobrem rastnem stanju in da uporaba ukrepa ne bo negativno vpliva na okolje niti ne bo imela neugodnih fitosanitarnih posledic, in omogočajo preveritev, ali se ukrep izvaja pravilno; v zvezi s temi cilji lahko države članice uporabijo omejitve ukrepa na podlagi nepristranskih in nediskriminacijskih meril, vključno z določitvijo časovnega okvira za različne sorte, okoljskimi in fitosanitarnimi tveganji ali metodo;

(b)

določijo rok za oddajo vlog za zeleno trgatev med 15. aprilom in 31. majem vsako leto;

(c)

do 31. maja predvidijo razmere na trgu, ki utemeljujejo vlogo za zeleno trgatev za vnovično vzpostavitev tržnega ravnotežja in preprečitev krize;

(d)

zagotovijo, da se ukrep pravilno izvaja, s preverjanjem, ali zelena trgatev uspešno poteka; površine, ki prejmejo pomoč za zeleno trgatev, se sistematično preverijo na kraju samem po izvedbi; preverijo se tiste parcele, ki so navedene v vlogi za pomoč.

Nadzor iz točke (d) prvega pododstavka vključuje:

(i)

preveritev, ali zadevni vinograd obstaja in ali je določena površina ustrezno negovana;

(ii)

ali so bili vsi grozdi v celoti odstranjeni ali uničeni;

(iii)

katera metoda je bila uporabljena; vsak kmet, ki odda vlogo za pomoč za zeleno trgatev, hrani dokazila o stroških ukrepa.

Za zagotovitev, da na parceli, ki prejema podporo, ne ostane nič grozdja za trg, vsa preverjanja potekajo med 15. junijem in 31. julijem vsako leto, vsekakor pa se opravijo do običajnega časa zorenja (faza M po Baggioliniju, faza BBCH 83) na kateri koli določeni površini.

2.   Za isto parcelo se za zeleno trgatev ne sme zaprositi dve leti zapored.

3.   Pri popolnoma ali deloma poškodovanem pridelku, zlasti zaradi naravne nesreče v smislu člena 2(8) Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 (13) pred datumom zelene trgatve, se pomoč ne dodeli.

4.   Pri popolni ali delni škodi, ki se pojavi med plačilom pomoči za zeleno trgatev in obdobjem trgatve, se za površino, ki že prejema pomoč, ne sme dodeliti finančna odškodnina na podlagi zavarovanja pridelka.

Člen 13

Postopek prijave

1.   Države članice določijo postopek prijave, v katerem so predvideni zlasti primerna premija za zadevnega proizvajalca in podatki, ki se zahtevajo ob predložitvi vloge. Vloga vsebuje podrobnosti o površini, povprečnem pridelku, metodi, ki jo je treba uporabiti, ter sorti grozdja in vrsti vina, ki se iz njega prideluje.

2.   Države članice preverijo, ali so vloge ustrezno utemeljene. V ta namen lahko predvidijo, da se proizvajalec pisno obveže na podlagi vloge. Če zadevni proizvajalec vlogo umakne brez ustrezno utemeljenega razloga, lahko zanj predvidijo, da mora nositi stroške, nastale v zvezi z obravnavanjem njegovega zahtevka.

Člen 14

Nadomestilo

1.   Države članice vsako leto izračunajo neposredne stroške zelene trgatve po različnih metodah: ročni, mehanski in kemični, ki jih dovolijo v skladu s členom 12(1)(a)(iii). Če se za isto površino uporabi več metod, se nadomestilo izračuna na podlagi najcenejše.

2.   Države članice opredelijo izgubo prihodka zaradi zelene trgatve na podlagi nepristranskih in nediskriminacijskih meril.

Ob upoštevanju člena 12(4) Uredbe (ES) št. 479/2008 države članice določijo višino pomoči iz člena 12(3) te uredbe na podlagi standardnih stroškov in standardnih predpostavk o izgubi dohodka. Države članice zagotovijo, da izračuni:

(a)

vsebujejo samo elemente, ki se lahko preverijo;

(b)

temeljijo na številkah, ki so ustrezno strokovno utemeljene;

(c)

jasno navajajo vir podatkov;

(d)

so različni, da se upoštevajo regionalne ali lokalne razmere, kot je ustrezno.

Premija se izplača za zasajeno površino, ki se določi v skladu s členom 75(1) te uredbe.

Oddelek 4

Vzajemni skladi

Člen 15

Višina pomoči

Države članice lahko v svoj podporni program uvedejo ukrep iz člena 13 Uredbe (ES) št. 479/2008 v skladu z naslednjimi pravili:

(a)

obdobje zagotavljanja pomoči ne sme biti daljše od treh let;

(b)

podpora za upravne stroške ustanavljanja vzajemnih skladov se v prvem, drugem in tretjem letu delovanja vzajemnega sklada omeji na naslednji delež prispevka proizvajalcev k vzajemnemu skladu v prvem, drugem in tretjem letu njegovega delovanja:

(i)

na 10 %, 8 % in 4 % v državah članicah, ki so pristopile k Skupnosti 1. maja 2004 ali pozneje;

(ii)

5 %, 4 % in 2 % v drugih državah članicah;

(c)

države članice lahko določijo zgornje meje zneskov upravnih stroškov, ki jih je mogoče prejeti za ustanovitev vzajemnih skladov;

(d)

države članice sprejmejo podrobne določbe za izvajanje tega ukrepa.

Oddelek 5

Zavarovanje pridelka

Člen 16

Pogoji za upravičenost

Države članice lahko v svoj podporni program uvedejo ukrep iz člena 14 Uredbe (ES) št. 479/2008 v skladu z naslednjimi pravili:

(a)

države članice sprejmejo podrobne določbe o izvajanju ukrepov za zavarovanje pridelkov, vključno z določbami, s katerimi se zagotavlja, da ukrepi za zavarovanje pridelkov ne izkrivljajo konkurence na zavarovalniškem trgu;

(b)

proizvajalci, ki oddajo vlogo za pomoč, dajo svojo zavarovalno polico na voljo nacionalnim organom, da omogočijo državam članicam upoštevanje pogoja iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 479/2008;

(c)

države članice določijo zgornje meje zneskov, ki jih je mogoče prejeti za pomoč, da se upoštevajo pogoji iz člena 14(3) Uredbe (ES) št. 479/2008. Če je ustrezno, lahko države članice določijo stopnjo pomoči na podlagi standardnih stroškov in standardnih predpostavk o izgubi dohodka. Države članice zagotovijo, da izračuni:

(i)

vsebujejo samo preverljive elemente;

(ii)

temeljijo na številkah, ki so ustrezno strokovno utemeljene;

(iii)

jasno navajajo vir podatkov;

(iv)

so različni, da se upoštevajo regionalne ali lokalne razmere, kot je ustrezno.

Za namene člena 14 Uredbe (ES) št. 479/2008 imajo „neugodne vremenske razmere, ki se lahko izenačijo z naravnimi nesrečami“ enak pomen kot v členu 2(8) Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006.

Če države članice dodelijo nacionalno pomoč za zavarovanje pridelkov, to sporočijo v ustreznem delu prilog I, V in VII k tej uredbi.

Oddelek 6

naložbe

Člen 17

Upravičeni ukrepi

Naložbe, ki prejmejo pomoč, upoštevajo standarde Skupnosti, ki se uporabljajo za zadevno naložbo.

Upravičeni izdatki so:

(a)

gradnja, nakup, vključno z zakupom, ali posodobitev nepremičnin;

(b)

nakup ali zakup novih strojev in opreme, vključno z računalniško programsko opremo, do tržne vrednosti sredstva; drugi stroški, povezani z zakupno pogodbo, kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški, zavarovalne takse, ne veljajo za upravičene izdatke;

(c)

splošni stroški, povezani z izdatki iz točk (a) in (b), na primer plačila arhitektom in inženirjem ter stroški svetovanja, študije izvedljivosti, pridobitev patentnih pravic in licenc.

Z odstopanjem od točke (b) lahko države članice v ustrezno utemeljenih primerih določijo pogoje, v katerih se nakup rabljene opreme lahko šteje za upravičeni izdatek, in sicer samo za mikro ter mala in srednje velika podjetja v smislu Priporočila Komisije 2003/361/ES (14).

Preproste nadomestne naložbe niso upravičeni izdatek, da se zagotovi, da te naložbe izpolnjujejo cilj ukrepa, tj. izboljšanje v smislu prilagoditve tržnemu povpraševanju in povečanje konkurenčnosti v predelovalni verigi.

Člen 18

Ukrepi, upravičeni do pomoči za razvoj novih proizvodov

Stroški razvoja novih proizvodov, postopkov in tehnologij iz člena 15(1)(b) Uredbe (ES) št. 479/2008 se nanašajo na pripravljalne dejavnosti, kot so razvoj in preskušanje načrtov, proizvodov, postopkov in tehnologij, ter materialne in/ali nematerialne naložbe, povezane s tem, pred uporabo novorazvitih proizvodov, postopkov in tehnologij v komercialne namene.

Preproste nadomestne naložbe niso upravičeni izdatek, da se zagotovi, da ta pomoč izpolnjuje cilj ukrepa, tj. izboljšanje v smislu prilagoditve tržnemu povpraševanju in povečanje konkurenčnosti.

Člen 19

Finančno poslovanje

Razen v primeru višje sile ali v izjemnih okoliščinah v smislu člena 40(4) Uredbe (ES) št. 1782/2003, ki se pojavijo v času, ko bi bilo treba izvesti naložbe, se pomoč izplača, ko se potrdi, da so bile vse naložbe iz vloge za pomoč izvedene in preverjene na kraju samem.

Upravičenci investicijske pomoči lahko zaprosijo pristojne plačilne agencije, naj jim izplačajo predplačilo, če je ta možnost vključena v nacionalni podporni program.

Znesek predplačila ne presega 20 % državne pomoči za naložbo, pogoj za izplačilo pa je odprtje bančne garancije ali enakovrednega jamstva v višini 110 % zneska predplačila.

Garancija se sprosti, ko pristojna plačilna agencija ugotovi, da je znesek dejanskih izdatkov, ki ustrezajo državni pomoči, povezani z naložbo, presegel znesek predplačila.

Člen 20

Združljivost in skladnost

Pomoč se ne dodeli za trženje, ki je prejelo pomoč v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 479/2008.

Če države članice dodelijo nacionalno pomoč za naložbe, to sporočijo v ustreznem delu obrazcev iz prilog I, V in VII k tej uredbi.

Oddelek 7

Odstranjevanje stranskih proizvodov

Člen 21

Določitev najnižjega odstotka alkohola

1.   Ob upoštevanju točke 1 Priloge VI:D k Uredbi (ES) št. 479/2008 države članice določijo volumenski odstotek alkohola, ki ga morajo vsebovati stranski proizvodi v primerjavi z alkoholom, ki ga vsebuje proizvedeno vino. Države članice lahko spremenijo najnižji odstotek alkohola na podlagi nepristranskih in nediskriminacijskih meril.

2.   Če ustrezni odstotek, ki ga določijo države članice na podlagi prvega odstavka, ni dosežen, potem morajo zavezanci dobaviti ustrezno količino vina iz lastne proizvodnje, da se tako doseže ustrezni odstotek.

3.   Za določitev volumenskega odstotka alkohola, ki ga vsebujejo stranski proizvodi v primerjavi z alkoholom, ki ga vsebuje proizvedeno vino, veljajo za različna vinorodna območja naslednji standardni volumenski deleži dejanskega alkohola:

(a)

8,0 % za območje A;

(b)

8,5 % za območje B;

(c)

9,0 % za območje C;

(d)

9,5 % za območje C II;

(e)

10,0 % za območje C III.

Člen 22

Odstranjevanje stranskih proizvodov

Proizvajalci morajo stranske proizvode vinarstva ali katere koli druge predelave grozdja umakniti pod nadzorom in ob upoštevanju naslednjih pogojev:

(a)

stranski proizvodi se umaknejo takoj, najpozneje pa na koncu vinskega leta, v katerem so bili pridobljeni; države članice lahko določijo zgodnejši datum; umik se skupaj z oceno količin zapiše v evidence, ki se vodijo v skladu s členom 112(2) Uredbe (ES) št. 479/2008, ali pa ga potrdi pristojni organ;

(b)

umik se izvede ob upoštevanju veljavne zakonodaje Skupnosti, zlasti v zvezi z okoljem.

Za umik zadevnih vinskih usedlin se šteje, da je bil izveden, ko so bile usedline denaturirane, da jih ne bi bilo več mogoče uporabiti za proizvodnjo vina, in ko je bila dostava denaturiranih usedlin tretjim strankam zapisana v evidencah, ki se vodijo v skladu s členom 112(2) Uredbe (ES) št. 479/2008. Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo preverjanje takih transakcij. Lahko imajo sistem predhodnega priznavanja zadevnih tretjih strank.

Države članice se lahko odločijo, da proizvajalcem, ki med zadevnim vinskim letom sami ali v lastnih prostorih ne proizvedejo več kot 25 hektolitrov vina ali mošta, ni treba umakniti lastnih stranskih proizvodov.

Člen 23

Odstranjevanje z destilacijo stranskih proizvodov

1.   Proizvajalci lahko izpolnijo obveznost, da morajo deloma ali v celoti odstraniti stranske proizvode proizvodnje vina ali katere koli druge predelave grozdja, z oddajo stranskih proizvodov v destilacijo.

2.   Države članice lahko na podlagi nepristranskih in nediskriminacijskih meril zahtevajo, naj postane oddaja dela ali vseh stranskih proizvodov proizvodnje vina ali katere koli druge predelave grozdja obvezna za nekatere ali vse njihove proizvajalce. Ta obveznost se lahko izpolni tudi z oddajo vina industriji za proizvodnjo kisa.

3.   Ustrezne države članice lahko uvedejo sistem certificiranja destilarn v skladu s postopkom, ki ga same določijo.

Člen 24

Namen pomoči

1.   Pomoč iz člena 16 Uredbe (ES) št. 479/2008 se ob upoštevanju pogoja iz odstavka 3 in na podlagi omejitev drugega pododstavka odstavka 1 istega člena izplača destilarnam, ki predelajo proizvode, oddane v destilacijo, v surov alkohol z volumenskim deležem alkohola najmanj 92 vol. %.

2.   Ustrezna pomoč vključuje pavšalni znesek, namenjen za nadomestilo stroškov zbiranja teh proizvodov, ki se premestijo iz destilarne k proizvajalcu, če slednji nosi ustrezne stroške.

3.   Države članice lahko omogočijo vnaprejšnje izplačilo podpore, če je upravičenec položil varščino.

4.   Države članice sprejmejo podrobna pravila za uporabo ukrepa iz tega člena.

Člen 25

Znesek pomoči

1.   Najvišji znesek pomoči iz člena 16 Uredbe (ES) št. 479/2008, ki se izplača destilarnam, se določi z volumenskim deležem alkohola in na hektoliter na naslednji način:

(a)

za surovi alkohol, pridobljen iz tropin: 1,1 EUR/%vol./hl;

(b)

za surovi alkohol, pridobljen iz vina in droži: 0,5 EUR/%vol./hl.

2.   Države članice v okviru omejitev iz odstavka 1 na podlagi nepristranskih in nediskriminacijskih meril določijo znesek pomoči in pavšalni znesek za nadomestilo stroškov zbiranja iz člena 24(2) ter ju sporočijo Komisiji v ustreznem delu obrazcev iz prilog I, V in VII. Ta dva zneska se lahko na podlagi nepristranskih in nediskriminacijskih meril prilagodita različnim proizvodnim tipologijam.

Oddelek 8

Destilacija pitnega alkohola

Člen 26

Namen pomoči

1.   Pomoč iz člena 17 Uredbe (ES) št. 479/2008 se ob upoštevanju pogojev iz navedene uredbe na podlagi nepristranskih in nediskriminacijskih meril dodeli proizvajalcem, katerih proizvodnja je namenjena za končno uporabo za proizvodnjo vinskih destilatov za sektor pitnega alkohola.

2.   Pomoč se lahko izplača proizvajalcem vina, ki sami niso pridelovalci grozdja.

3.   Države članice lahko omogočijo vnaprejšnje izplačilo podpore, če je upravičenec položil varščino.

4.   Države članice sprejmejo podrobna pravila za uporabo ukrepa iz tega člena.

Člen 27

Znesek pomoči

Države članice določijo zneske pomoči na hektar in jih sporočijo Komisiji v ustreznem delu prilog I, V in VII. Ti zneski se lahko na podlagi nepristranskih in nediskriminacijskih meril prilagodijo, zlasti v skladu z območjem in pogoji proizvodnje.

Oddelek 9

Krizna destilacija

Člen 28

Opredelitev ukrepa

1.   Ob upoštevanju pogoja iz odstavka 1 člena 18 Uredbe (ES) št. 479/2008 in na podlagi omejitev razpoložljivega proračuna iz odstavkov 4 in 5 istega člena države članice, ki uvedejo krizno destilacijo na delu svojega ozemlja ali celotnem svojem ozemlju za eno ali več kategorij vin na podlagi nepristranskih in nediskriminacijskih meril, o tem obvestijo Komisijo prek spremembe svojih podpornih programov.

2.   Države članice lahko zahtevajo, naj ta destilacija postane obvezna za nekatere ali vse njihove proizvajalce na podlagi nepristranskih in nediskriminacijskih meril.

3.   Države članice sprejmejo podrobna pravila za uporabo ukrepa iz tega člena.

Člen 29

Postopki pomoči

1.   Pomoč iz člena 18 Uredbe (ES) št. 479/2008 se ob upoštevanju pogoja iz odstavka 3 istega člena izplača destilarnam, ki predelajo vino v surov alkohol z volumenskim deležem alkohola najmanj 92 vol. %.

2.   Pomoč lahko vključuje najnižjo ceno, ki jo destilarne posredujejo proizvajalcem vina.

3.   Države članice lahko omogočijo vnaprejšnje izplačilo podpore, če je upravičenec položil varščino.

Člen 30

Znesek pomoči

1.   Države članice določijo znesek pomoči, in če je ustrezno, najnižjo ceno za proizvajalce vina iz člena 29 te uredbe ter ju sporočijo Komisiji v ustreznem delu obrazcev iz prilog I, V in VII. Ti zneski se lahko na podlagi nepristranskih in nediskriminacijskih meril prilagodijo, zlasti po območjih proizvodnje in kategorijah vina. Vsekakor se pomoč določi tako, da cena, ki se plača proizvajalcem vina, ne preseže tržne cene za ustrezno območje proizvodnje in kategorijo vina.

2.   Če je primerno, države članice ustrezno znižajo najnižjo ceno proizvajalcem vina, ki so mu povečali volumenski delež alkohola z dodatkom saharoze ali mošta, za katera so prejeli pomoč iz člena 19 Uredbe (ES) št. 479/2008.

Člen 31

Nacionalna pomoč

Če države članice dodelijo nacionalno pomoč za krizno destilacijo, vodijo evidenco o podrobnostih vsake dodeljene pomoči in njenem rezultatu. To sporočijo v ustrezni vrstici iz prilog II, III in IV.

Oddelek 10

Uporaba zgoščenega grozdnega mošta

Člen 32

Namen pomoči

1.   Pomoč iz člena 19 Uredbe (ES) št. 479/2008 se dodeli proizvajalcem vina, ki za povečanje volumenskega deleža dejanskega alkohola proizvodov iz točke A Priloge V(C) k Uredbi (ES) št. 479/2008 uporabljajo zgoščeni grozdni mošt in prečiščeni zgoščeni grozdni mošt, proizveden v Skupnosti.

2.   Države članice lahko omogočijo vnaprejšnje izplačilo podpore, če je upravičenec položil varščino.

3.   Države članice sprejmejo podrobna pravila za uporabo ukrepa iz tega člena.

Člen 33

Znesek pomoči

1.   Najvišji znesek pomoči iz člena 19(1) Uredbe (ES) št. 479/2008 se določi, kot sledi, na podlagi mogočega volumenskega deleža alkohola (vol. %) na hektoliter, in za naslednje kategorije proizvodov:

(a)

zgoščeni grozdni mošt: 1,699 EUR/%vol./hl;

(b)

prečiščeni zgoščeni grozdni mošt: 2,206 EUR/%vol./hl.

2.   Države članice v okviru omejitev iz odstavka 1 na podlagi nepristranskih in nediskriminacijskih meril določijo znesek pomoči za vsako kategorijo proizvodov in ga sporočijo Komisiji v ustreznem delu obrazcev iz prilog I, V in VII. Ti zneski se lahko na podlagi nepristranskih in nediskriminacijskih meril prilagodijo po območjih in vinorodnih površinah.

3.   Delež mogočega alkohola v proizvodih iz odstavka 1 se določi z uporabo številk iz preglednice preštevilčenja iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1623/2000 za odčitke refraktometra pri 20° C, ki se uporablja v skladu s postopkom iz Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 558/93 (15). Pri pregledih pristojnih organov se dovoli odstopanje za 0,2 %vol..

Člen 34

Pregledi

Pristojni organi držav članic sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo preglede, ki so potrebni zlasti za preverjanje istovetnosti in količin proizvoda, uporabljenega za povečanje deleža alkohola, ter skladnosti s točkama A in B Priloge V k Uredbi (ES) št. 479/2008.

POGLAVJE III

Poročanje, ocenjevanje in splošne določbe

Člen 35

Poročanje in ocenjevanje

1.   Države članice predložijo Komisiji poročilo iz člena 21(1) Uredbe (ES) št. 479/2008 na obrazcu iz Priloge V in Priloge VI k tej uredbi. Podatki v ustreznih razpredelnicah se nanašajo na ukrepe podpornega programa po posameznih letih:

(a)

izkaz o izdatkih po finančnih letih, ki so se pojavili že med programiranjem in nikakor ne bodo presegli omejitve skupnega finančnega zneska, dodeljenega državi članici v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 479/2008;

(b)

predvidena pomoč za naslednja leta do konca predvidenega obdobja izvajanja podpornega programa na podlagi omejitve skupnega zneska, ki se dodeli državi članici v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 479/2008 in zadnjo vlogo, poslano v skladu s členom 3 te uredbe.

2.   Države članice predložijo v istem sporočilu tehnične podatke v zvezi z izvajanjem ukrepov iz podpornega programa na obrazcu iz Priloge VII. Podrobnosti o izvajanju promocijskega ukrepa predložijo države članice na obrazcu iz Priloge VIII.

3.   Sklicevanja na neko proračunsko leto se nanašajo na plačila, ki so jih države članice dejansko izvedle med 16. oktobrom in 15. oktobrom naslednjega leta.

4.   Poročilo iz člena 21(2) Uredbe (ES) št. 479/2008 predložijo države članice Komisiji na istem obrazcu iz Priloge V in Priloge VI k tej uredbi. V sklepne ugotovitve se vključijo tudi naslednje postavke:

C1: Ocena stroškov in koristi podpornega programa;

C2: Načini za povečanje učinkovitosti podpornega programa.

5.   Države članice sporočijo Komisiji ukrepe, sprejete za uskladitev z določbami iz člena 9(1) in člena 12(1)(d). Sporočijo jih na obrazcu iz prilog VIIIa in VIIIb.

6.   Državam članicam iz člena 5(4) Uredbe (ES) št. 479/2008 ni treba predložiti obrazcev iz prilog V, VI, VII, VIII, VIIIa in VIIIb k tej uredbi.

7.   Države članice vodijo evidence o vseh podpornih programih, spremenjenih ali nespremenjenih, ter o vseh ukrepih, izvedenih po programih.

Člen 36

Izključitev

Iz nacionalnih podpornih programov se ne sme dodeliti finančna pomoč proizvajalcem, ki se ukvarjajo z nezakonitimi površinami iz členov 85 in 86 Uredbe (ES) št. 479/2008, ter za nasade matičnih trt za cepiče iz člena 60(3) te uredbe.

Člen 37

Odlog izplačila upravičencem

Države članice za vsak ukrep z izjemo člena 9 Uredbe (ES) št. 479/2008:

(a)

določijo rok za predložitev vloge;

(b)

po datumu predložitve veljavne in popolne vloge upravičencem plačajo podporo v:

(i)

sedmih mesecih za ukrepe, ki se lahko v celoti izvedejo in preverijo v enem letu;

(ii)

ustreznem roku, ki ga določi država članica in se sporoči Komisiji v zadevnih delih Priloge I za ukrepe, ki se ne morejo v celoti izvesti in preveriti v enem letu.

NASLOV III

TRGOVINA S TRETJIMI DRŽAVAMI

POGLAVJE I

Režimi vhodnih cen za grozdni sok in mošt

Člen 38

Opredelitev

„Pošiljka“ pomeni količino proizvoda, ki ga pošlje en pošiljatelj enemu prejemniku in se predloži na podlagi ene carinske deklaracije za sprostitev v prosti promet. Vsaka deklaracija lahko v skladu s členoma 23 in 24 Uredbe (EGS) št. 2913/92 (16) zajema samo blago istega porekla, ki spada pod eno oznako kombinirane nomenklature.

Člen 39

Preverjanje po pošiljkah

1.   Za proizvode pod tarifnimi oznakami KN 2009 61, 2009 69 in 2204 30 iz Priloge I, dela tri oddelka I Priloge 2 k skupni carinski tarifi, za katere veljajo režimi vhodnih cen, se dejanska carinska vrednost preveri s pregledom vsake pošiljke.

2.   Vhodna cena iz Priloge 2 k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (17) se za proizvode iz odstavka 1 določi na podlagi carinske vrednosti.

POGLAVJE II

Potrdila in analizni izvidi za vino, grozdni sok in mošt pri uvozu

Oddelek 1

Splošno

Člen 40

Zahtevani dokumenti

Potrdilo in analizni izvid iz člena 82(3)(a) oziroma (b) Uredbe (ES) št. 479/2008 sestavljata en dokument:

(a)

„potrdilo“ pripravi organ tretje države, iz katere proizvodi izvirajo;

(b)

„analizni izvid“ pripravi uradni laboratorij, ki ga prizna tretja država, iz katere proizvodi izvirajo.

Člen 41

Vsebina analiznega izvida

Analizni izvid vsebuje naslednje podatke:

(a)

za vino in grozdni mošt med vrenjem:

(i)

skupni volumenski delež alkohola;

(ii)

volumenski delež dejanskega alkohola;

(b)

za grozdni mošt in grozdni sok gostoto;

(c)

za vino, grozdni mošt in grozdni sok:

(i)

skupni suhi ekstrakt;

(ii)

skupne kisline;

(iii)

vsebnost hlapnih kislin;

(iv)

vsebnost citronske kisline;

(v)

skupno vsebnost žveplovega dioksida;

(vi)

navzočnost sort, pridobljenih z medvrstnimi križanji (hibridi neposrednih pridelovalcev ali druge sorte, ki ne spadajo v vrsto Vitis vinifera).

Člen 42

Izjeme

1.   Potrdila ali analiznega izvida ni treba predložiti za proizvode, ki izvirajo iz tretjih držav in se iz njih uvažajo v označenih posodah, ki držijo največ pet litrov in so opremljene z zapiralom za enkratno uporabo, če skupna prepeljana količina ne glede na to, ali je sestavljena iz posameznih pošiljk ali ne, ne presega 100 litrov.

2.   Če proizvodi ne izpolnjujejo pogojev iz odstavka 1, ni treba predložiti potrdila in analiznega izvida za:

(a)

vino, grozni mošt in grozdni sok v osebni prtljagi potnikov v smislu člena 45 Uredbe Sveta (EGS) št. 918/83 (18) do največ 30 litrov na potnika;

(b)

vino, ki ga pošlje ena fizična oseba drugi fizični osebi v smislu člena 29 Uredbe (EGS) št. 918/83 do največ 30 litrov na pošiljko;

(c)

vino in grozdni sok, ki sta del osebne lastnine fizičnih oseb, ki prenesejo običajno prebivališče iz tretje države v Skupnost v smislu člena 2 Uredbe (EGS) št. 918/83;

(d)

vino in grozdni sok za sejme, kot so opredeljeni v členu 95 Uredbe (EGS) št. 918/83, če so zadevni proizvodi polnjeni v označene posode, ki držijo največ dva litra in so opremljene s pokrovom za enkratno uporabo;

(e)

količine vina, grozdnega mošta in grozdnega soka v drugih posodah, ki se uvažajo za znanstvene in tehnične poskuse, pri čemer znaša največja dovoljena količina 100 litrov;

(f)

vino in grozdni sok, ki se uvozita v skladu z določbami Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961, Dunajsko konvencijo o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963 ali drugimi konzularnimi konvencijami ali v skladu z Newyorško konvencijo o posebnih misijah z dne 16. decembra 1969;

(g)

vino in grozdni sok, ki se hranita v skladiščih na plovilih in zrakoplovih v mednarodnem prometu;

(h)

vino in grozdni sok, ki izvirata iz Evropske skupnosti, kjer se tudi polnita, se nato izvozita v tretjo državo, vrneta na carinsko območje Skupnosti in sprostita v prosti promet.

Oddelek 2

Zahteve, ki jih je treba izpolniti, in podrobna pravila za sestavo in uporabo potrdila in analiznega izvida za uvoz vina, grozdnega soka in grozdnega mošta

Člen 43

Dokument V I 1

1.   Potrdilo in analizni izvid za vsako pošiljko, namenjeno za uvoz v Skupnost, se izstavita na enem samem dokumentu V I 1.

Dokument iz prvega pododstavka se sestavi na obrazcu V I 1, ki ustreza vzorcu iz Priloge IX. Podpišeta ga uradnik uradnega organa in uradnik priznanega laboratorija iz člena 48.

2.   Če zadevni proizvod ni namenjen za neposredno prehrano ljudi, ni treba izpolniti dela za analizni izvid na obrazcu V I 1.

Če je vino polnjeno v označene posode, ki držijo največ 60 litrov in imajo zapirala za enkratno uporabo, in če vino izvira iz države iz Priloge XII, ki je ponudila posebna jamstva, ki jih je sprejela Skupnost, je treba v oddelku za analizni izvid obrazca V I 1 izpolniti samo naslednje podatke:

(a)

volumenski delež dejanskega alkohola;

(b)

skupne kisline;

(c)

skupno vsebnost žveplovega dioksida.

Člen 44

Opis dokumentov

1.   Obrazci V I 1 vsebujejo tipkani ali z roko napisani izvirnik in hkrati narejeno kopijo v tem vrstnem redu.

2.   Obrazec V I 2 je izvleček, sestavljen v skladu z vzorcem iz Priloge X, vsebuje pa podatke iz dokumenta V I 1 ali drugega izvlečka V I 2 in ima žig carinskega urada Skupnosti. Obrazci V I 2 vsebujejo izvirnik in dve kopiji v tem vrstnem redu.

3.   Dokumenti V I 1 in izvlečki V I 2 so v skladu s tehničnimi pravili iz Priloge XI.

4.   Proizvod spremljata izvirnik in kopija. Obrazca V I 1 in V I 2 je treba izpolniti na pisalnem stroju ali ročno ali z enakovrednimi tehničnimi pripomočki, ki jih prizna uradni organ. Z roko izpolnjene obrazce je treba izpolniti s črnilom in velikimi tiskanimi črkami. Brisanje ali popravljanje ni dovoljeno. Popravki se naredijo tako, da se prečrtajo nepravilni podatki, in kjer je ustrezno, dodajo potrebni podatki. Vsako tako spremembo mora odobriti njen avtor, žigosati pa odvisno od primera uradna agencija, laboratorij ali carinski organi.

5.   Dokumenti V I 1 in izvlečki V I 2 morajo imeti serijsko številko, ki jo pri dokumentih V I 1 dodeli uradna agencija, katere uradnik podpiše potrdilo, pri izvlečkih V I 2 pa carinski urad, ki jih žigosa v skladu s členom 47(2) in (3).

6.   Brez poseganja v odstavke 2, 3, 4 in 5 se lahko V I 1 in V I 2 izdata in uporabita prek računalniških sistemov v skladu s podrobnimi pravili, ki jih določijo pristojni organi držav članic. Vsebina V I 1 in V I 2 v elektronski obliki mora biti enaka kot na papirju.

Člen 45

Poenostavljeni postopek

1.   Dokumenti V I 1, ki jih sestavijo proizvajalci vina v tretjih državah iz Priloge XII, ki so ponudile posebna jamstva, ki jih je sprejela Skupnost, se štejejo za potrdila ali analizne izvide, ki jih sestavijo agencije in laboratoriji, vključeni na seznam v skladu s členom 48, če so proizvajalci prejeli posamično odobritev pristojnih organov zadevnih tretjih državah, ki jih slednje pregledujejo.

2.   Odobreni pridelovalci iz odstavka 1 uporabljajo obrazce V I 1 tako, da navedejo v okencu 9 ime in naslov uradne agencije tretje države, ki jih je odobrila. Proizvajalci izpolnijo obrazec, pri čemer vnesejo tudi naslednje podatke:

(a)

v okence 1 svoje ime in naslov ter matično številko v tretjih državah iz Priloge XII;

(b)

v okence 10 najmanj podatke iz člena 43(2).

Proizvajalci se podpišejo na mestu, predvidenem v okencih 9 in 10, potem ko prečrtajo besede „ime in naziv uradnika“.

Žig ter ime in naslov laboratorija niso potrebni.

Člen 46

Odstopanja

Uporaba člena 43(2) in člena 45 te uredbe se lahko odloži, če se ugotovi, da so bili proizvodi, za katere se uporabljajo ti ukrepi, ponarejeni tako, da lahko ogrozijo zdravje potrošnikov, ali pa so bili uporabljeni enološki postopki, ki niso v skladu s členom 82(2) Uredbe (ES) št. 479/2008.

Člen 47

Uporaba

1.   Izvirnik in kopija dokumentov V I 1 ali izvlečkov V I 2 se izročita pristojnim organom države članice, v kateri se opravijo carinske formalnosti, potrebne za sprostitev pošiljke, na katero se nanašajo, v prosti promet po opravljenih carinskih formalnostih.

Organi po potrebi potrdijo hrbtno stran dokumenta V I 1 ali izvlečka V I 2. Zadevni osebi vrnejo izvirnik, kopijo pa hranijo najmanj pet let.

2.   Če se pošiljka pošlje naprej v celoti pred vstopom v prosti promet, izroči novi pošiljatelj carinskim oblastem, ki nadzorujejo pošiljko, dokument V I 1 ali izvleček V I 2 za to pošiljko, in če je ustrezno, obrazec V I 2, ki se izpolni naknadno.

Organi preverijo, ali so podatki v dokumentu V I 1 v skladu s podatki z obrazca V I 2 in ali so podatki v izvlečku V I 2 v skladu s podatki z obrazca V I 2, ki se izpolnijo naknadno, in nato žigosajo tega zadnjega, ki je potem enakovreden izvlečku V I 2, in ustrezno potrdijo dokument ali predhodni izvleček. Izvleček in izvirnik dokumenta V I 1 ali predhodni izvleček V I 2 vrnejo novemu pošiljatelju, kopijo dokumenta ali predhodnega izvlečka pa hranijo najmanj pet let.

Obrazca V I 2 ni treba izpolniti, če se pošiljka znova izvozi v tretjo državo.

3.   Če se pošiljka razdeli, preden se sprosti v prosti promet, zadevna oseba izroči izvirnik in kopijo dokumenta V I 1 ali izvlečka V I 2 za pošiljko, ki se razdeli, carinskim organom, ki nadzorujejo pošiljko, skupaj z obrazcem V I 2 in dvema kopijama, izpolnjenima naknadno za vsako novo pošiljko.

Organi preverijo, ali so podatki iz dokumenta V I 1 ali izvlečka V I 2 v skladu s podatki z obrazca V I 2, ki se izpolni naknadno za vsako novo pošiljko, in žigosajo tega zadnjega, ki je poslej enakovreden izvlečku V I 2, in ustrezno potrdijo hrbtno stran dokumenta V I 1 ali izvlečka V I 2, na podlagi katerega je bil obrazec izdan. Izvleček V I 2 vrnejo skupaj z dokumentom V I 1 ali izvlečkom V I 2, ki je bil predhodno izpolnjen, zadevni osebi, kopijo vsakega od teh dokumentov pa hranijo najmanj pet let.

Člen 48

Seznam pristojnih organov

1.   Komisija sestavi in posodobi sezname, ki vsebujejo imena in naslove agencij in laboratorijev ter pridelovalcev vina, pooblaščenih za sestavo dokumenta V I 1, na podlagi obvestil pristojnih organov tretjih držav. Komisija objavi imena in naslove teh agencij in laboratorijev na internetu.

2.   Obvestila pristojnih organov tretjih držav iz odstavka 1 vključujejo:

(a)

imena in naslove uradnih agencij in laboratorijev, odobrenih ali imenovanih za pripravo dokumentov V I 1;

(b)

imena, naslove in uradne matične številke proizvajalcev vina, pooblaščenih za pripravo dokumentov V I 1.

Seznami iz odstavka 1 vključujejo samo agencije in laboratorije iz točke (a) prvega pododstavka tega odstavka, ki so jih pooblastili pristojni organi zadevne tretje države, da na prošnjo Komisije in držav članic zagotovijo katero koli potrebno informacijo za oceno podatkov iz dokumenta.

3.   Seznami se posodobijo, zlasti ob upoštevanju sprememb naslova in/ali imena agencij ali laboratorijev.

Člen 49

Posredni uvoz

Če se vino izvozi iz tretje države, na ozemlju katere je bilo proizvedeno (v nadaljnjem besedilu „država porekla“) v drugo tretjo državo (v nadaljnjem besedilu „država izvoza“), iz katere se potem izvozi v Skupnost, lahko pristojni organi države izvoza sestavijo dokument V I 1 za zadevno vino na podlagi dokumenta V I 1 ali enakovrednega dokumenta, ki ga sestavijo pristojni organi države porekla, brez dodatnih analiz vina, če:

(a)

je bilo to vino že ustekleničeno in označeno v državi porekla ter je ostalo nespremenjeno;

(b)

ali če se to vino izvozi neustekleničeno iz države porekla ter se ustekleniči in označi v državi izvoza brez dodatne predelave.

Pristojni organ države izvoza v dokumentu V I 1 potrdi, da gre za vino iz prvega odstavka in da izpolnjuje v njem navedene pogoje.

Izvirnik ali overjena kopija dokumenta V I 1 ali enakovrednega dokumenta države porekla se priloži dokumentu V I 1 države izvoza.

Za namene tega člena so države porekla samo tiste države, ki so na seznamu, objavljenem v skladu s členom 48(1), agencij in laboratorijev, ki so jih tretje države imenovale za izpolnjevanje dokumentov, ki morajo spremljati vsako pošiljko uvoženega vina.

Člen 50

Posebna pravila za nekatera vina

1.   Pri likerskem vinu in vinu, alkoholiziranem za destilacijo, se dokumenti V I 1 štejejo za veljavne samo, če je uradna agencija iz člena 48 v okencu 14 zapisala naslednje:

„Alkohol, dodan temu vinu, izvira iz vinogradniških proizvodov.“

Vpis je treba dopolniti z naslednjimi podatki:

(a)

polnim imenom in naslovom agencije izdajateljice;

(b)

podpisom uradnika agencije;

(c)

žigom agencije.

2.   Dokument V I 1 se lahko uporabi kot potrdilo, da ima uvoženo vino geografsko označbo v skladu s Sporazumom o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS) Svetovne trgovinske organizacije ali z zakonodajo Skupnosti o geografskih označbah ali s sporazumom o priznavanju in zaščiti geografskih označb med Evropsko skupnostjo in tretjo državo, iz katere izvira vino.

V tem primeru se v okence 14 vpiše naslednje:

„Potrjuje se, da je bilo vino iz tega dokumenta proizvedeno v … vinorodnem okolišu in mu je bila dodeljena geografska označba iz okenca 6 v skladu z določbami države porekla.“

Vpis se dopolni s podatki iz drugega pododstavka odstavka 1.

Člen 51

Skladnost uvoženih vin

Če pristojni organi države članice sumijo, da proizvod s poreklom iz tretje države ni v skladu s členom 82(1) in (2) Uredbe (ES) št. 479/2008, o tem takoj obvestijo Komisijo.

POGLAVJE III

Posebne določbe o izvozu

Člen 52

Priglasitev uradnih organov

1.   Države članice pošljejo Komisiji sezname uradnih ali uradno priznanih organov, predlaganih za izdajanje potrdil, ki dokazujejo, da zadevno vino izpolnjuje pogoje za dostop do koncesij iz sporazumov s tretjimi državami.

2.   Komisija v imenu Skupnosti sodeluje z zadevno tretjo državo pri pripravi in izmenjavi seznama uradnih organov, pooblaščenih za izdelavo potrdil iz odstavka 1 in enakovrednega potrdila, ki ga izda zadevna tretja država.

3.   Komisija objavi seznam iz odstavka 2 in ga redno posodablja.

POGLAVJE IV

Prehodne določbe

Člen 53

Skladnost V I 1 in V I 2

Dokumenta V I 1 in V I 2, ki sta bila v skladu z določbami, uporabljenimi, ko sta bila dana v promet, vendar nista več v skladu z navedenimi določbami od začetka uporabe te uredbe, se lahko še naprej uporabljata do 31. decembra 2008.

Člen 54

Sprostitev varščine

Na zahtevo zainteresiranih strani se varščina, ki je bila položena za izdajo uvoznih in izvoznih dovoljenj, sprosti 1. avgusta 2008, če veljavnost dovoljenj ni potekla pred tem datumom.

NASLOV IV

OBSEG VINOGRADNIŠKIH POVRŠIN

POGLAVJE I

Nazakonite zasaditve

Člen 55

Kazni pri neupoštevanju obveznosti izkrčitve

1.   Kazni iz drugega pododstavka člena 85(3) in člena 86(4) Uredbe (ES) št. 479/2008 se določijo tako, da zagotavljajo ustrezno kazen za kršitelje zadevnih določb.

Brez poseganja v predhodne kazni, ki so jih naložile države članice, kjer je ustrezno, države članice določijo kazni iz člena 85(3) in drugega pododstavka člena 86(4) Uredbe (ES) št. 479/2008 po naslednjih načelih:

(a)

osnovna finančna kazen, ki se naloži, znaša najmanj 12 000 EUR/ha;

(b)

države članice lahko kazen zvišajo na podlagi komercialne vrednosti vin, proizvedenih v zadevnih vinogradih.

2.   Države članice uvedejo kazen iz člena 85(3) Uredbe (ES) št. 479/2008:

(a)

za nezakonite zasaditve ob začetku veljavnosti navedene uredbe prvič 1. januarja 2009;

(b)

za nezakonite zasaditve po začetku veljavnosti navedene uredbe prvič na dan pojava teh nezakonitosti.

Kazen se zopet naloži vsakih 12 mesecev po teh datumih v skladu z merili iz odstavka 1 tega člena, dokler se ne izpolni obveznost izkrčitve.

3.   Države članice uvedejo kazen iz drugega pododstavka člena 86(4) Uredbe (ES) št. 479/2008 prvič 1. julija za neizpolnitev obveznosti izkrčitve in nato vsakih 12 mesecev, dokler se ne izpolni obveznost, v skladu z merili iz odstavka 1 tega člena.

4.   Kazni, zbrane v smislu tega člena, obdrži zadevna država članica.

Člen 56

Kazni pri neupoštevanju prepovedi dajanja v promet

1.   Kazni iz člena 87(2) Uredbe (ES) št. 479/2008 se določijo tako, da pomenijo ustrezno kazen za kršitelje zadevnih določb.

2.   Kazni iz odstavka 1 se izrečejo, če zadevni proizvajalec, ki ima več kot 0,1 hektarja vinogradniške površine, in glede na dani primer:

(a)

ne predloži pogodbe o destilaciji do roka iz drugega pododstavka člena 57(1) ali če te pogodbe ne zajemajo celotne zadevne proizvodnje iz prijave pridelka ali prijave proizvodnje ali

(b)

pristojnega organa ne obvesti o nameravani zeleni trgatvi do roka iz tretjega pododstavka člena 57(1) ali zelene trgatve ne opravi zadovoljivo.

3.   Države članice uvedejo kazni iz 1. odstavka:

(a)

če se ne predloži pogodba o destilaciji, en mesec po izteku roka iz drugega pododstavka člena 57(1),

(b)

pri neupoštevanju pravil o zeleni trgatvi 1. septembra zadevnega koledarskega leta.

4.   Kazni, zbrane v smislu tega člena, obdrži zadevna država članica.

Člen 57

Nedajanje v promet ali destilacija

1.   V primeru iz člena 87(1) Uredbe (ES) št. 479/2008 se lahko grozdje ali proizvodi iz grozdja namenijo samo za eno od naslednjih možnosti:

(a)

destilacijo izključno na stroške zadevnega proizvajalca;

(b)

zeleno trgatev v skladu z opredelitvijo iz člena 12(1) Uredbe (ES) št. 479/2008 na stroške zadevnega proizvajalca;

(c)

družinsko porabo; ta možnost je sprejemljiva samo, če vinogradniška površina proizvajalca ne presega 0,1 hektarja.

Pri destilaciji iz točke (a) prvega pododstavka:

proizvajalci predložijo pogodbo o destilaciji iz člena 87(1) Uredbe (ES) št. 479/2008 do konca vinskega leta, v katerem so bili proizvodi proizvedeni;

proizvodi, proizvedeni pred zakonsko ureditvijo vinograda v skladu s členom 86(1) Uredbe (ES) št. 479/2008, se obvezno destilirajo.

Pri zeleni trgatvi iz točke (b) prvega pododstavka proizvajalci vnaprej obvestijo pristojni organ o svoji nameri pred datumom, ki ga določijo države članice v skladu s členom 12(1)(b). Države članice nadzirajo zeleno trgatev v skladu s členom 12(1)(d) te uredbe.

2.   Ne glede na odstavek 1 lahko države članice zaradi lažjega nadzora predvidijo, da morajo proizvajalci pristojni organ države članice pred datumom, ki ga določijo države članice v skladu s členom 12(1)(b), obvestiti, katero od možnosti iz točk od (a) do (c) prvega pododstavka odstavka 1 tega člena nameravajo izbrati.

Države članice lahko tudi omejijo izbor proizvajalcev na samo eno ali dve možnosti iz točk od (a) do (c) prvega pododstavka odstavka 1.

3.   Če ima neki proizvajalec vinograde, iz katerih se proizvodi lahko tržijo, so pristojni organi odgovorni za zagotovitev, da se proizvodi iz nezakonitih zasaditev ne dodajo proizvodom iz drugih vinogradov, ki se tržijo.

Člen 58

Obveščanje

1.   Države članice Komisiji do 1. marca vsako leto sporočijo površine, za katere je bila plačana kazen, in znesek dejansko izrečene kazni, na obrazcu iz razpredelnice 1 Priloge XIII. Komisijo obvestijo tudi o svoji zakonodaji v zvezi s temi kaznimi.

2.   Razen če je drugače navedeno v ustreznih razpredelnicah Priloge XIII k tej uredbi, se obvestila iz člena 85(4), člena 86(5) in člena 87(3) Uredbe (ES) št. 479/2008 nanašajo na predhodno vinsko leto.

Če se obvestila v skladu s členom 85(4) in členom 86(5) Uredbe (ES) št. 479/2008 pošiljajo prvič, se najpozneje do 1. marca 2009 podatki iz ustreznih razpredelnic nanašajo na naslednje:

(a)

vsako nezakonito zasaditev, zasajeno po 31. avgustu 1998, ugotovljeno po tem datumu, do konca vinskega leta 2007/2008, ki do 31. julija še ni bila izkrčena, če so takšni podatki na voljo;

(b)

vsako nezakonito zasaditev, zasajeno pred 1. septembrom 1998, za katero so države članice vlogo za zakonsko ureditev sprejele ali zavrnile med 1. avgustom 2007 in 31. julijem 2008;

Za namen tega obvestila iz točke (a) drugega pododstavka se uporabi razpredelnica 2 Priloge XIII k tej uredbi.

Za namen tega obvestila iz točke (b) drugega pododstavka se uporabi razpredelnica 4 Priloge XIII k tej uredbi.

Komisija si pridržuje pravico, da zahteva podatke o zadevnih nezakonitih zasaditvah na podlagi prej veljavnih, vendar neizpolnjenih obveznosti obveščanja na podlagi člena 2(7) Uredbe (ES) št. 1227/2000.

Poznejša, letna obvestila se pošljejo na obrazcu iz razpredelnic 3, 5, 6 in 7 Priloge XIII k tej uredbi.

3.   Države članice se odločijo, ali bodo v obvestila iz odstavkov 1 in 2 vključile podrobnosti o regijah ali ne.

Člen 59

Znižanja za države članice

Če države članice ne sporočijo katere od razpredelnic do ustreznega roka, razen razpredelnice 2 iz člena 58, na obrazcu, ki je določen v Prilogi XIII k tej uredbi in na katerem so podatki iz člena 85(4), člena 86(5) in člena 87(3) Uredbe (ES) št. 479/2008 ter je ustrezno izpolnjen, se jim pomoč za podporne ukrepe iz člena 7 Uredbe (ES) št. 479/2008 lahko zniža, kot je določeno v členu 89(a) Uredbe (ES) št. 479/2008. Komisija se lahko odloči, da glede na obseg neizpolnjene obveznosti za vsak mesec zamude zaseže znesek v višini enega odstotka dodeljenih sredstev za podporne ukrepe določeni državi članici, kar začne izvajati na začetku vinskega leta, ki sledi vinskemu letu, v katerem bi morala poslati obvestilo.

POGLAVJE II

Prehodna ureditev pravic do zasaditve

Člen 60

Pravice do nove zasaditve

1.   Če države članice dodelijo pravice do nove zasaditve za površine, namenjene za novo zasaditev, ki se izvaja na podlagi ukrepov za komasacijo ali ukrepov v zvezi z obveznimi odkupi v javnem interesu, sprejetimi na podlagi nacionalne zakonodaje, zagotovijo, da se te pravice ne dodelijo za površino, ki bi bila v smislu neto površine večja od 105 % površine vinogradov, ki so bili predmet komasacijskih ukrepov ali ukrepov v zvezi z obveznimi odkupi v javnem interesu.

2.   Če države članice dodelijo pravice do nove zasaditve za površine, namenjene za poskuse, se proizvodi iz grozdja, ki izvira s takih površin, ne smejo tržiti celotno poskusno obdobje.

3.   Če države članice dodelijo pravice do nove zasaditve za površine, namenjene za nasade matičnih trt za cepiče, se grozdje s takih vinskih trt ne sme potrgati, če pa se potrga, ga je treba uničiti v celotnem proizvodnem obdobju nasadov matičnih trt za cepiče.

4.   Pravice do nove zasaditve v skladu z odstavkoma 2 in 3 se uporabljajo samo med poskusnim oziroma proizvodnim obdobjem.

Po obdobju iz prvega pododstavka:

(a)

proizvajalec uporabi pravice do vnovične zasaditve ali pravice do zasaditve iz rezerve, da na zadevni površini omogoči proizvodnjo vina, ki se bo tržilo; ali

(b)

pa se vinska trta, zasajena na takih površinah, izkrči, stroške takšne izkrčitve pa nosi zadevni proizvajalec; do izkrčitve zadevne površine se lahko proizvodi iz grozdja, ki izvira s takih površin, dajo v promet samo za destilacijo na stroške proizvajalca; ti proizvodi se ne smejo uporabiti pri pripravi alkohola, katerega volumenski delež dejanskega alkohola znaša 80 vol. % ali manj.

5.   Pravice do nove zasaditve in vsi pogoji glede uporabe takšnih pravic ali površin, zasajenih v skladu z njimi, ki so bile dodeljene pred 1. avgustom 2000 za površine, namenjene za poskuse ali nasade matičnih trt za cepiče, se še naprej uporabljajo med poskusnim obdobjem oziroma med proizvodnim obdobjem nasadov matičnih trt za cepiče. Pravila iz drugega pododstavka odstavka 4 se za take površine uporabljajo po koncu poskusnega obdobja oziroma proizvodnega obdobja nasadov matičnih trt za cepiče.

6.   V primeru iz člena 91(1)(d) Uredbe (ES) št. 479/2008 lahko država članica, da prepreči čezmerno upravno obremenitev, namesto da dodeli pravice do nove zasaditve, določi, da za površine, katerih vinogradniško-vinarski proizvodi so namenjeni izključno za lastno porabo vinogradnikove družine, ne velja zahteva za izkrčitev iz člena 85(1) te uredbe. Države članice lahko tako ukrepajo le, če:

(a)

površina katerega koli vinogradnika ne presega največje površine, ki jo določi zadevna država članica in ki nikakor ne sme presegati 0,1 hektarja; ter

(b)

se zadevni vinogradnik ne ukvarja s proizvodnjo vina za trg.

7.   Trženje vina ali vinogradniško-vinarskih proizvodov, ki izvirajo s površin iz odstavka 6, se prepove. Države članice vzpostavijo ustrezni sistem za spremljanje te prepovedi. Če se ugotovi kršitev te prepovedi, se poleg kazni, ki jih izreče država članica, uporabi točka (b) drugega pododstavka odstavka 4. Države članice hranijo evidenco o vseh primerih, ki jih obravnavajo v skladu s tem odstavkom.

Člen 61

Obveznosti držav članic glede zapisovanja podatkov in obveščanja v zvezi s pravicami do nove zasaditve

Države članice zapišejo vsak primer dodelitve pravic do nove zasaditve v skladu s členom 60.

Države članice za vsako vinsko leto posredujejo Komisiji naslednje podatke:

(a)

skupno površino, za katero so bile dodeljene pravice do nove zasaditve na podlagi vsakega od odstavkov 1, 2 in 3 člena 60, in

(b)

skupno površino, za katero so bile dodeljene pravice do nove zasaditve v skladu s členom 91(1) Uredbe (ES) št. 479/2008; če država članica uporabi odstopanje iz odstavka 6 člena 60 te uredbe, posreduje namesto tega oceno zadevne skupne površine, ki temelji na rezultatih izvedenega spremljanja.

To sporočilo se pošlje na obrazcu iz razpredelnice 8 iz Priloge XIII. Države članice se lahko odločijo, da vanj vključijo podrobnosti o regijah ali ne. Komisiji se sporočilo pošlje najpozneje do 1. maja vsako leto za predhodno vinsko leto.

Člen 62

Izkrčitev brez dodelitve pravice do vnovične zasaditve

Pravice do vnovične zasaditve se ne dodelijo, če se površina izkrči v skladu s členom 24(4), členom 85(1) ali členom 86(4) Uredbe (ES) št. 479/2008 ali točko (b) drugega pododstavka člena 60(4) te uredbe. Pravice do vnovične zasaditve se ne dodelijo niti v primeru izkrčitve:

(a)

katere koli vinogradniške površine, na kateri se izvajajo ukrepi za komasacijo ali ukrepi v zvezi z obveznimi odkupi v javnem interesu, če so bile pravice do nove zasaditve dodeljene za take površine v skladu s členom 60(1) te uredbe;

(b)

površine, namenjene za vinogradniške preskuse med poskusnim obdobjem;

(c)

površine, namenjene za nasade matičnih trt za cepiče med proizvodnim obdobjem nasadov matičnih trt za cepiče,

(d)

površine, namenjene izključno za porabo vinogradnikove družine, ali

(e)

površine, za katere se v skladu z drugim pododstavkom člena 92(1) Uredbe (ES) št. 479/2008 dodeli premija za izkrčitev.

Člen 63

Predvidene pravice do vnovične zasaditve

1.   V skladu s členom 92(2) Uredbe (ES) št. 479/2008 lahko države članice dodelijo pravice do vnovične zasaditve proizvajalcem, ki se obvežejo, da bodo izkrčili vinogradniško površino pred koncem tretjega vinskega leta po zasaditvi površine. To je mogoče samo, če lahko zadevni proizvajalec dokaže, da nima pravic ali da ima premalo pravic do vnovične zasaditve, ki bi se lahko uporabile za zasaditev celotne zadevne površine z vinsko trto. Država članica ne dodeli proizvajalcu več pravic, kot je sicer nujno za zasaditev celotne zadevne površine z vinsko trto, ob upoštevanju vseh pravic, ki jih že ima. Proizvajalec natanko opredeli površino, ki jo bo izkrčil.

2.   Če se proizvajalec obveže v skladu z odstavkom 1, položi varščino. Obveznost do izkrčitve zadevne površine zajema „snovne zahteve“ v smislu člena 20(2) Uredbe (EGS) št. 2220/85. Znesek varščine določi zadevna država članica na podlagi nepristranskih meril. Varščina se določi v sorazmerni višini in je dovolj visoka, da proizvajalce odvrne od neizpolnjevanja obveznosti.

3.   Dokler se obveznost do krčitve ne izpolni, države članice zagotavljajo, da v vsakem določenem vinskem letu proizvodnja vina za trg ni sočasna na površini, ki jo je treba izkrčiti, in na novozasajeni površini. To zagotovijo tako, da se proizvodi iz grozdja, ki izvira s katere koli od teh površin, lahko dajo v promet samo za destilacijo na stroške proizvajalca. Ti proizvodi se ne smejo uporabljati za pripravo alkohola, katerega delež dejanskega alkohola znaša 80 vol. % ali manj.

4.   Če obveznost izkrčitve ni izpolnjena do določenega datuma, se šteje, da je bila določena površina, ki ni bila izkrčena, zasajena na podlagi kršitve omejitve zasaditve iz člena 90(1) Uredbe (ES) št. 479/2008.

5.   Države članice spremljajo zasaditev zadevnih površin in njihovo izkrčitev.

6.   Države članice vodijo evidenco o vseh primerih, obravnavanih na podlagi odstavkov od 1 do 5.

Člen 64

Prenos pravic do vnovične zasaditve

1.   Pri uporabi drugega pododstavka člena 92(5) Uredbe (ES) št. 479/2008 lahko države članice uporabijo za prenose pravic vnovične zasaditve med gospodarstvi enakovreden koeficient znižanja.

2.   Države članice vodijo evidenco o vseh prenosih pravic do vnovične zasaditve med gospodarstvi.

Člen 65

Rezerve pravic do zasaditve

1.   Države članice zagotovijo, da prenos pravic prek nacionalne rezerve in/ali regionalnih rezerv ne povzroči skupnega povečanja obsega vinogradniških površin na njihovem ozemlju. Po potrebi države članice uporabijo koeficient znižanja.

2.   Država članica obvesti Komisijo o ustanovitvi nacionalnih in/ali regionalnih rezerv pravic do zasaditve ali glede na okoliščine o svoji odločitvi, da sistema rezerv ne bo več izvajala.

3.   Če se država članica odloči, da sistema rezerv ne bo izvajala, posreduje Komisiji dokazilo, da je na njenem celotnem ozemlju vzpostavljen učinkovit sistem za upravljanje pravic do zasaditve.

4.   Države članice vodijo evidenco o vseh primerih, ko se pravice do zasaditve dodelijo iz rezerv, vseh primerih prenosov pravic do zasaditve med rezervami in vseh primerih, ko se pravice do zasaditve dodelijo rezervam. Zapišejo se tudi vsa plačila, izvedena v zameno za dodelitev pravic rezervi ali dodelitev pravic iz rezerve.

5.   Države članice na obrazcu iz razpredelnice 9 Priloge XIII Komisiji sporočijo za vsako vinsko leto:

(a)

pravice do zasaditve, dodeljene rezervam;

(b)

pravice do zasaditve, dodeljene iz rezerv na podlagi plačila ali brez njega.

Člen 66

Vzdrževanje sistema pravic do zasaditve

Države članice, ki želijo ohraniti prepoved sajenja na svojem ozemlju ali na delu svojega ozemlja iz člena 90(1) Uredbe (ES) št. 479/2008 po 31. decembru 2015 v skladu z možnostjo iz člena 90(6) navedene uredbe, sporočijo Komisiji svojo ustrezno namero do 1. marca 2015.

POGLAVJE III

Program krčenja

Člen 67

Izpolnjevanje pogojev za pridobitev pomoči

1.   Premija za izkrčitev se lahko dodeli samo, če so na voljo dokazila, da je zadevna vinogradniška površina ustrezno negovana. Ne glede na nadzor iz člena 81(3) te uredbe je treba v ta namen predložiti prijavo pridelka v skladu s členom 2 Uredbe Komisije (ES) št. 1282/2001 (19) vsaj dve leti pred začetkom veljavnosti Uredbe (ES) št. 479/2008 in tri leta pred izkrčitvijo.

2.   Ne glede na odstavek 1 lahko države članice določijo, da lahko proizvajalci, ki so izvzeti od obveznosti predložitve prijave pridelka v skladu s členom 2(2)(c) ali členom 2(3) Uredbe (ES) št. 1282/2001, dokažejo svoj pridelek grozdja na podlagi izjave iz člena 2(2)(c) ali prijave proizvodnje iz člena 4(1) navedene uredbe.

Če iz ustrezno utemeljenih razlogov ni na voljo prijava pridelka niti prijava iz člena 2(2)(c) ali člena 4(1) Uredbe (ES) št. 1282/2001, lahko države članice določijo nadomestna sredstva za zagotovitev, da je bil vinograd ustrezno negovan. Države članice so odgovorne za temeljito preveritev zanesljivosti teh nadomestnih sredstev.

3.   Preden države članice sprejmejo zahtevek za plačilo, se prepričajo, ali so bila izpolnjena merila za pridobitev pomoči iz člena 100, točke (a), (b), (d), (e) in (f) Uredbe (ES) št. 479/2008.

Člen 68

Razlogi za izvzetje

1.   Gorska in strma pobočja, za katera se lahko razglasi, da ne izpolnjujejo pogojev za program krčenja v skladu s členom 104(4) Uredbe (ES) št. 479/2008, so:

(a)

gorska območja na nadmorski višini najmanj 500 m, razen planot;

(b)

strma pobočja z več kot 25-odstotnim nagibom;

(c)

območja s terasami.

2.   Obvestilo iz člena 104(8) Uredbe (ES) št. 479/2008 vsebuje okvirne podatke o velikosti takih površin in se pošlje v obliki, določeni v Prilogi XIV k tej uredbi.

Člen 69

Višina premij

1.   Ne glede na nacionalno pomoč, ki se lahko dodeli v skladu s členom 106 Uredbe (ES) št. 479/2008, je lestvica premij iz člena 101 navedene uredbe v skladu s Prilogo XV k tej uredbi.

2.   Pretekli donos iz člena 101(2) Uredbe (ES) št. 479/2008 se določi na podlagi povprečnega donosa gospodarstva, ali če je na voljo, povprečnega donosa parcele ali povprečnega donosa za določeno kategorijo vina v okviru določenega gospodarstva, za katero se zaprosi za premijo za izkrčitev. Povprečni donos se izračuna na podlagi povprečnega donosa petih let med letoma 2003/2004 in 2007/2008, pri čemer se ne upoštevata leto z najnižjim in leto z najvišjim donosom.

Z odstopanjem od prvega pododstavka:

(a)

države članice, ki so se pridružile Skupnosti leta 2004 ali 2007 in celotno obdobje med letoma 2003/2004 in 2007/2008 niso imele sistema prijave pridelka, pretekli donos izračunajo na podlagi povprečnega donosa v obdobju med letoma 2005/2006 in 2007/2008;

(b)

proizvajalec, na čigar proizvodnjo so v referenčnem obdobju več kot eno leto neugodno vplivale višja sila ali izjemne okoliščine, je upravičen do zaprosila, da se mu pretekla proizvodnja določi na podlagi povprečnega donosa vinskih let obdobja iz prvega, ali če je ustrezno, točke (a) tega pododstavka, na katerega niso vplivale višja sila ali izjemne okoliščine.

3.   Povprečni donos se določi na podlagi prijav pridelka.

Države članice lahko ne glede na prvi pododstavek določijo, da proizvajalci, ki so izvzeti od obveznosti predložitve prijave pridelka v skladu s členom 2(2)(c) ali členom 2(3) Uredbe (ES) št. 1282/2001, lahko dokažejo svoj pridelek grozdja na podlagi izjave iz člena 2(2)(c) ali prijave proizvodnje iz člena 4(1) navedene uredbe.

Države članice lahko določijo, da se za člane zadrug ali drugih združenj, katerim pripadajo ali s katerimi so združeni in ki nimajo prijave iz člena 2(2)(c) Uredbe (ES) št. 1282/2001, upošteva povprečni donos zadruge ali združenja, če zadruga ali združenje potrdi, da mu je proizvajalec v zadevnih letih dejansko dostavil grozdje. V tem primeru se upošteva, če je na voljo, povprečni donos za neko kategorijo vina znotraj določene zadruge ali združenja, za katero se zaprosi za premijo za izkrčitev.

Če iz ustrezno utemeljenih razlogov nista na voljo niti prijava pridelka niti prijava iz člena 2(2)(c) ali člena 4(1) Uredbe (ES) št. 1282/2001, ki bi ju države članice lahko preverile, lahko države članice določijo, da je pretekli donos poleg donosov iz drugega in tretjega pododstavka povprečni donos zadevnega območja.

Države članice so odgovorne za temeljito preveritev verodostojnosti prijav in nadomestnih virov, ki se uporabijo za določitev preteklega donosa in se predložijo v skladu s tem členom.

4.   Premija se izplača za zasajeno površino, ki se določi v skladu s členom 75.

Člen 70

Postopek prijave

1.   Države članice določijo postopek za predložitev vlog, ki opredeljuje zlasti:

(a)

podatke, ki jih morajo vsebovati vloge;

(b)

naknadno obvestilo o primerni premiji za zadevnega proizvajalca;

(c)

rok, do katerega je treba opraviti izkrčitev.

2.   Države članice preverijo, ali so vloge ustrezno utemeljene. V ta namen lahko določijo, naj se proizvajalec pisno obveže na podlagi vloge. Če zadevni proizvajalec vlogo umakne brez ustrezno utemeljenega razloga, lahko zanj določijo, da mora nositi stroške, nastale v zvezi z obravnavanjem njegovega zahtevka.

Člen 71

Postopek pri vlogi za enotni odstotek odobritve

1.   Če države članice zaprosijo za odstotek odobritve v skladu s členom 102(4) Uredbe (ES) št. 479/2008, se v vsakem zadevnem letu:

(a)

če razpoložljiva proračunska sredstva, dodeljena državi članici, to omogočajo, sprejmejo vse vloge za izkrčitev celotnega vinograda proizvajalca, brez znižanja njihovih zahtevkov; če razpoložljiva proračunska sredstva, dodeljena državi članici, ne zadoščajo za sprejem vseh teh vlog, države članice razdelijo razpoložljivi proračun na podlagi nepristranskih in nediskriminacijskih meril iz svojih nacionalnih predpisov;

(b)

potem ko se od razpoložljivih proračunskih sredstev, dodeljenih državi članici, odštejejo zneski iz točke (a) tega odstavka, sprejmejo, če preostala proračunska sredstva omogočajo, vse vloge prosilcev, ne mlajših od 55 let, če tako določijo države članice v skladu s členom 102(5)(b)(ii) Uredbe (ES) št. 479/2008, brez znižanja njihovih zahtevkov; če razpoložljiva proračunska sredstva, dodeljena državi članici, ne zadoščajo za sprejem vseh teh vlog, države članice razpoložljivi proračun razdelijo na podlagi nepristranskih in nediskriminacijskih meril iz svojih nacionalnih predpisov;

(c)

potem ko se od razpoložljivih proračunskih sredstev, dodeljenih državi članici, odštejejo zneski iz točk (a) in (b), države članice razdelijo preostali del razpoložljivega proračuna na podlagi nepristranskih in nediskriminacijskih meril iz svojih nacionalnih predpisov.

2.   Nepristranska in nediskriminacijska merila iz člena 102(5)(b) Uredbe (ES) št. 479/2008 države članice določijo tako, da zahtevkov, ki se lahko sprejmejo, ni treba znižati. Države članice sporočijo Komisiji merila iz odstavka 1 do 15. oktobra vsako leto v razpredelnici 10 Priloge XIII k tej uredbi.

Člen 72

Plačilo premije

Premija za izkrčitev se izplača po preveritvi, ali je bila izkrčitev opravljena, in najpozneje do 15. oktobra leta, v katerem so države članice sprejele vlogo v skladu s členom 102(5) Uredbe (ES) št. 479/2008.

Člen 73

Sporočila

1.   Sporočila iz odstavkov 2, 5 in 6 člena 102 Uredbe (ES) št. 479/2008 se pošljejo v obliki iz razpredelnic od 10 do 12 Priloge XIII k tej uredbi. Države članice se lahko odločijo, da v te razpredelnice vključijo podrobnosti o regijah ali ne.

2.   Če države članice dodelijo nacionalno pomoč za izkrčitev, ta podatek vključijo v razpredelnice iz odstavka 1.

3.   Če se države članice odločijo, da v skladu v členom 104(1) Uredbe (ES) št. 479/2008 zavrnejo nadaljnje vloge, sporočijo Komisiji svojo odločitev.

4.   Države članice obvestijo Komisijo o ukrepih, ki so jih sprejele za izpolnitev določbe iz člena 104(9) Uredbe (ES) št. 479/2008. Sporočilo se pošlje v obliki iz razpredelnice 12 Priloge XIII k tej uredbi.

5.   Države članice pošljejo Komisiji najpozneje do 1. decembra vsako leto letno poročilo o rezultatih nadzora, opravljenega v predhodnem finančnem letu v zvezi s programom krčenja. To obvestilo se pošlje v obliki iz razpredelnice 13 Priloge XIII.

POGLAVJE IV

Popis in merjenje zasajene površine

Člen 74

Popis

Podatki, ki se sporočijo v popisu iz člena 109 Uredbe (ES) št. 479/2008, se nanašajo na 31. julij predhodnega vinskega leta.

Popis vsebuje podatke iz razpredelnic od 14 do 16 Priloge XIII k tej uredbi. Države članice se lahko odločijo, da v te razpredelnice vključijo podrobnosti o regijah ali ne.

Člen 75

Zasajena površina

1.   Za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov, zeleno trgatev in ukrepe za izkrčitev iz členov 11, 12 in 98 Uredbe (ES) št. 479/2008 se površina, zasajena s trto, določi z zunanjim perimetrom vseh rastlin vinske trte, ki se mu doda varovalni pas, katerega širina ustreza polovični razdalji med vrstami. Zasajena površina se določi v skladu s prvim pododstavkom člena 30(1) Uredbe Komisije (ES) št. 796/2004 (20).

2.   Če se pretekli pridelek iz člena 101(2) Uredbe (ES) št. 479/2008 določi na podlagi površine, ki ne ustreza opredelitvi iz odstavka 1 tega člena, lahko države članice izvedejo ponovni izračun pridelka tako, da proizvodnjo določenega gospodarstva ali parcele ali kategorije vina delijo s površino, zasajeno s trto, na kateri se proizvede določena količina vina, kot je določeno v odstavku 1.

NASLOV V

IZVAJANJE NADZORA V VINSKEM SEKTORJU

POGLAVJE I

Načela nadzora

Člen 76

Pregledi

Brez poseganja v posebne določbe te uredbe ali drugo zakonodajo Skupnosti države članice uvedejo preglede in ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev pravilne uporabe Uredbe (ES) št. 479/2008 in te uredbe. Ti pregledi in ukrepi so učinkoviti, sorazmerni in odvračalni, da zagotovijo ustrezno zaščito finančnih interesov Skupnosti.

Države članice zlasti zagotavljajo, da:

(a)

se vsa merila o izpolnjevanju pogojev, določena v skladu z zakonodajo Skupnosti ali nacionalno zakonodajo ali nacionalnim okvirom, lahko preverijo;

(b)

imajo pristojni organi, odgovorni za izvajanje pregledov, na voljo dovolj ustrezno usposobljenega in izkušenega osebja za učinkovito izvajanje pregledov;

(c)

se pri pregledih prepreči nepravilno podvojeno financiranje ukrepov v skladu s to uredbo in drugimi shemami Skupnosti ali nacionalnimi shemami;

(d)

so pregledi in ukrepi v skladu z značajem zadevnih podpornih ukrepov. Države članice opredelijo metode in sredstva za nadzor ter določijo nadzorovane osebe;

(e)

se nadzor izvaja sistematično ali z vzorčenjem. Pri vzorčenju države članice zagotovijo, da je po številu opravljenih pregledov, njihovi vrsti in pogostnosti nadzor reprezentativen za celotno ozemlje države članice in da ustreza, kjer je primerno, količini proizvodov vinskega sektorja, ki so dani na trg ali so na zalogi, da se dajo na trg;

(f)

so ukrepi, vključeni v financiranje Skupnosti, pristni in v skladu z zakonodajo Skupnosti.

Člen 77

Splošna načela

1.   Preverjanje sestavljajo upravni pregledi in pregledi na kraju samem.

2.   Upravni nadzor je sistematičen in med drugim vključuje navzkrižno preverjanje podatkov iz integriranega upravnega in nadzornega sistema iz poglavja 4 naslova II Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003.

3.   Razen v primerih, ko so z Uredbo (ES) št. 479/2008 ali s to uredbo predvideni sistematični pregledi na kraju samem, pristojni organi opravljajo preglede na kraju samem z vzorčenjem ustreznega odstotka upravičencev/proizvajalcev na podlagi analize tveganja v skladu s členom 79 te uredbe.

4.   Velikost vzorca za ukrepe iz členov 16, 17, 18 in 19 Uredbe (ES) št. 479/2008 znaša vsaj 5 % zahtevkov za pomoč. Vzorec mora tudi predstavljati vsaj 5 % zneskov, vključenih v pomoč.

5.   V zvezi z ukrepi iz člena 15 Uredbe (ES) št. 479/2008 se smiselno uporabljajo členi 26, 27 in 28 Uredbe (ES) št. 1975/2006 (21).

6.   Člen 26(3) in (4) Uredbe (ES) št. 796/2004 se uporablja za preglede na kraju samem iz tega člena.

7.   V vseh ustreznih primerih države članice uporabijo integrirani upravni in nadzorni sistem.

Člen 78

Pregledi na kraju samem

1.   Pregledi na kraju samem so nenapovedani. Lahko pa se o najnujnejšem obvesti vnaprej, če s tem ni ogrožen namen pregleda. Obvestilo ne sme biti dano več kot 48 ur prej, razen v ustrezno utemeljenih primerih ali za tiste ukrepe, pri katerih so predvideni sistematični pregledi na kraju samem.

2.   Če je ustrezno, se pregledi na kraju samem iz te uredbe izvajajo skupaj z drugimi pregledi, predvidenimi v zakonodaji Skupnosti.

3.   Zadevni zahtevek ali zahtevki za pomoč se zavrnejo, če upravičenci ali njihovi predstavniki preprečijo izvedbo pregleda na kraju samem.

Člen 79

Izbor kontrolnega vzorca

1.   Pristojni organ izbere kontrolne vzorce za preglede na kraju samem v skladu s to uredbo na podlagi analize tveganja in – če se nadzor nanaša posebej na financiranje Skupnosti – reprezentativnosti vloženih zahtevkov za pomoč. Vsako leto se oceni in posodobi učinkovitost analize tveganja z:

(a)

določitvijo pomembnosti vsakega dejavnika tveganja;

(b)

primerjavo rezultatov naključnih vzorcev, izbranih na podlagi tveganja, iz drugega pododstavka;

(c)

upoštevanjem posebnih okoliščin v državi članici.

Reprezentativnost države članice se doseže z naključno izbiro med 20 % in 25 % najnižjega števila upravičencev/proizvajalcev, ki se določijo za pregled na kraju samem.

2.   Pristojni organ vodi evidenco o razlogih za izbiro določenih upravičencev/proizvajalcev za pregled na kraju samem. Inšpektor, ki izvaja pregled na kraju samem, je o teh razlogih obveščen pred začetkom pregleda.

Člen 80

Poročilo o pregledu

1.   Za vsak pregled na kraju samem se pripravi poročilo o pregledu, ki omogoča pregled podrobnosti o opravljenem pregledu.

Če se nadzor nanaša na financiranje Skupnosti, se v poročilu navedejo zlasti:

(a)

programi pomoči in pregledani zahtevki;

(b)

prisotne osebe;

(c)

če je ustrezno, pregledana in izmerjena kmetijska zemljišča, rezultati meritev za izmerjeno parcelo in uporabljene merilne metode;

(d)

preveritev, ali je bila določena površina ustrezno negovana pri programu krčenja;

(e)

količine, zajete v pregled, in njihovi rezultati;

(f)

podatek, ali je bil pridelovalec obveščen o obisku, in če je bil, koliko časa prej;

(g)

drugi izvedeni nadzorni ukrepi.

2.   Če se med pregledom na kraju samem ali z daljinskim zaznavanjem ugotovijo neskladja med podatki iz vloge in dejanskim stanjem, pridelovalec prejme en izvod poročila o pregledu in dobi priložnost, da ga podpiše, preden se pristojni organ na podlagi ugotovitev odloči za znižanje ali izključitev.

Člen 81

Nadzor v zvezi z obsegom vinogradniških površin

1.   Za preveritev skladnosti z določbami o obsegu vinogradniških površin iz naslova V Uredbe (ES) št. 479/2008, vključno z upoštevanjem prepovedi novih zasaditev iz člena 90(1) navedene uredbe, države članice uporabijo register vinogradov.

2.   Pri dodeljevanju pravic do vnovične zasaditve v skladu s členom 92 Uredbe (ES) št. 479/2008 se površine sistematično preverijo pred izkrčitvijo in po njej. Pregledajo se tiste parcele, za katere naj bi se dodelile pravice do vnovične zasaditve.

Pregled pred izkrčitvijo vključuje preveritev, ali zadevni vinograd obstaja.

Ta preveritev se opravi z značilnim pregledom na kraju samem. Če pa ima država članica zanesljiv in posodobljen računalniško podprt register vinogradov, se nadzor lahko opravi upravno, obveznost pregleda na kraju samem pred izkrčitvijo pa se lahko omeji na 5 % vlog (na letni osnovi), da se potrdi zanesljivost upravno-nadzornega sistema. Če se s pregledi na kraju samem ugotovijo bistvene nepravilnosti ali odstopanja v regiji ali delu regije, pristojni organ ustrezno poveča število pregledov na kraju samem v zadevnem in naslednjem letu.

3.   Površine, ki prejemajo premijo za izkrčitev, se sistematično preverijo pred izkrčitvijo in po njej. Pregledajo se tiste parcele, za katere je bila oddana vloga za pomoč.

Pregled pred izkrčitvijo vključuje preveritve, ali obstajajo zadevni vinograd, zasajene površine, določene v skladu s členom 75, in ali je bila določena površina ustrezno negovana.

Ta preveritev se opravi z značilnim pregledom na kraju samem. Če ima država članica na voljo zanesljivo grafično orodje, ki omogoča izmero parcele v skladu s členom 75 v računalniško podprtem registru vinogradov, in zanesljive posodobljene podatke o tem, da je bila parcela ustrezno negovana, se nadzor lahko opravi upravno, obveznost pregleda na kraju samem pred izkrčitvijo pa se lahko omeji na 5 % vlog, da se potrdi zanesljivost upravno-nadzornega sistema. Če se s pregledi na kraju samem ugotovijo bistvene nepravilnosti ali odstopanja v regiji ali delu regije, pristojni organ ustrezno poveča število pregledov na kraju samem v zadevnem letu.

4.   Ali je bila izkrčitev dejansko opravljena, se preveri s klasičnim pregledom na kraju samem, pri izkrčitvi celotne vinogradniške parcele, ali pa se lahko, če je ločljivost daljinskega zaznavanja enaka ali višja kot 1 m2, uporabi daljinsko zaznavanje.

5.   Za površine, ki prejemajo premijo za izkrčitev, se ne glede na odstavek 3, tretji pododstavek, in odstavek 4 vsaj eden od dveh pregledov iz prvega pododstavka odstavka 3 opravi s klasičnim pregledom na kraju samem.

Člen 82

Nadzorni organi

1.   Če država članica določi več pristojnih organov za nadzor skladnosti s predpisi v vinskem sektorju, potem usklajuje delo teh organov.

2.   Vsaka država članica določi en sam organ za zvezo, ki je odgovoren za stike z organi za zvezo drugih držav članic in s Komisijo. Organ za zvezo zlasti sprejema in posreduje prošnje za sodelovanje pri izvajanju tega naslova in predstavlja svojo državo članico v drugih državah članicah ali pri Komisiji.

Člen 83

Pooblastila nadzornih uradnikov

Vsaka država članica sprejme vse ustrezne ukrepe, da olajša delo uradnikov svojih pristojnih organov. Še zlasti zagotovi, da imajo ti uradniki, če je ustrezno, skupaj z uradniki drugih služb, ki jih za to pooblasti:

(a)

dostop do vinogradov, naprav za pridelavo vina, skladiščenje in predelavo proizvodov iz grozdja in vina ter do prevoznih sredstev za prevoz teh proizvodov;

(b)

dostop do poslovnih prostorov (ali skladišč) in prevoznih sredstev katerega koli gospodarstva z namenom prodaje, trženja ali prevoza proizvodov iz grozdja in vina ali proizvodov, ki so namenjeni za uporabo v vinskem sektorju;

(c)

da lahko izdelajo popis proizvodov iz grozdja in vina in snovi ali proizvodov, ki se lahko uporabljajo za pripravo takih proizvodov;

(d)

da lahko jemljejo vzorce proizvodov iz grozdja in vina, snovi ali proizvodov, ki se lahko uporabljajo za pripravo takih proizvodov, in proizvodov na zalogi za prodajo, trženje ali prevoz;

(e)

da lahko pregledajo računovodske podatke in druge dokumente, ki se uporabljajo v nadzornih postopkih, in naredijo kopije ali izvlečke teh dokumentov;

(f)

da lahko sprejmejo ustrezne začasne ukrepe glede priprave, skladiščenja, prevoza, opisa, predstavitve in trženja proizvodov iz grozdja in vina ali proizvodov za uporabo pri pripravi takega proizvoda, če obstaja utemeljen sum resne kršitve določb Skupnosti, zlasti pri goljufivem ravnanju ali ogrožanju zdravja.

POGLAVJE II

Medsebojna pomoč nadzornih organov

Člen 84

Pomoč na prošnjo

1.   Če pristojni organ države članice izvaja nadzor na svojem ozemlju, lahko zaprosi za informacije pristojni organ katere koli druge države članice, ki bi bila lahko neposredno ali posredno prizadeta. Če se zaprosi za pomoč, se ta zagotovi pravočasno.

Če proizvod, ki je predmet nadzora iz prvega pododstavka, izvira iz tretje države in če je njegovo trženje lahko v posebnem interesu drugih držav članic, se obvesti Komisija.

Zaprošeni organ zagotovi organu prosilcu vse take informacije, ki mu lahko omogočijo izvajanje njegovih nalog.

2.   Če organ prosilec predloži utemeljeno vlogo, zaprošeni organ opravi poseben nadzor ali pregled za dosego zastavljenega cilja ali sprejme potrebne ukrepe, da se zagotovi izvedba takega nadzora ali pregledov.

3.   Zaprošeni organ ravna kot v svojem imenu.

4.   Organ prosilec lahko v dogovoru z zaprošenim organom določi uradnike:

(a)

da v prostorih upravnih organov države članice, v kateri ima zaprošeni organ sedež, priskrbijo informacije o uporabi predpisov v vinskem sektorju ali dejavnostih nadzora, vključno z izdelavo kopij prevoznih in drugih dokumentov ali izpiskov iz registrov, ali

(b)

da so navzoči pri ukrepih, za katere se zaprosi v skladu z odstavkom 2, po pravočasnem obvestilu zaprošenega organa.

Kopije iz točke (a) prvega pododstavka se lahko naredijo samo s soglasjem zaprošenega organa.

5.   Uradniki zaprošenega organa nenehno skrbijo za izvajanje nadzora.

6.   Uradniki organa prosilca:

(a)

predložijo pisno pooblastilo z navedbo svojih osebnih podatkov in uradnega položaja;

(b)

razpolagajo brez poseganja v omejitve, ki jih naloži država članica zaprošenega organa svojim uradnikom pri izvajanju zadevnega nadzora:

(i)

s pravicami do dostopa iz točk (a) in (b) člena 83;

(ii)

s pravico do informacij o rezultatih pregledov, ki jih opravijo uradniki zaprošenega organa v skladu s točkama (c) in (e) člena 83;

(c)

med pregledi ravnajo v skladu s poklicno prakso in pravili, za katere se od uradnikov države članice pričakuje, da jih bodo upoštevali, in so zavezani varovanju poklicne tajnosti.

7.   Prošnje iz tega člena se predložijo zaprošenemu organu v zadevni državi članici prek organa za zvezo v tej državi članici. Enak postopek se uporabi za:

(a)

odgovore na take prošnje;

(b)

sporočila o uporabi odstavkov 2 in 4.

Ne glede na prvi pododstavek lahko države članice v interesu hitrejšega in učinkovitejšega sodelovanja dovolijo pristojnemu organu, da:

(a)

naslovi prošnjo ali sporočilo neposredno na pristojni organ druge države članice;

(b)

odgovori neposredno na prošnje ali sporočila, ki jih prejme od pristojnega organa druge države članice.

Člen 85

Pomoč brez predhodne prošnje

Pristojni organ države članice takoj obvesti prek organa za zvezo, pod katerega spada, organ za zvezo zadevne države članice, če utemeljeno dvomi ali opazi:

(a)

da proizvod iz člena 1(1) Uredbe (ES) št. 479/2008 ni v skladu s predpisi za vinski sektor ali da sta njegova nabava ali trženje temeljila na goljufiji, in

(b)

je ta kršitev posebnega pomena za eno ali več drugih držav članic in kot taka lahko privede do upravnih ukrepov ali kazenskega pregona.

Člen 86

Skupne določbe

1.   Informacijam iz člena 84(1) in člena 85 se priložijo ali se te dopolnijo, takoj ko je mogoče, z ustreznimi dokumenti in drugimi dokazili ter navedbo katerih koli upravnih ukrepov ali sodnih postopkov, nanašajo pa se predvsem na:

(a)

sestavo in organoleptične lastnosti zadevnega proizvoda;

(b)

opis in predstavitev proizvoda;

(c)

usklajenost ali neusklajenost s predpisi, določenimi za proizvodnjo in trženje proizvoda.

2.   Organi za zvezo, ki sodelujejo pri zadevi, za katero se uvede postopek za zagotovitev pomoči, se med seboj takoj obvestijo o:

(a)

poteku preiskav;

(b)

vseh upravnih ali pravnih ukrepih, ki so bili sprejeti naknadno za zadevni postopek.

3.   Potni stroški, nastali pri izvajanju člena 84(2) in (4), bremenijo:

(a)

državo članico, ki je imenovala uradnika za ukrepe iz teh odstavkov, ali

(b)

proračun Skupnosti na prošnjo organa za zvezo zadevne države članice, če je Komisija predhodno uradno priznala interes Skupnosti za zadevni nadzor.

POGLAVJE III

Banka podatkov za rezultate analiz

Člen 87

Namen banke podatkov

1.   Banko podatkov za rezultate analiz proizvodov iz grozdja in vina vodi Skupno raziskovalno središče (SRS).

2.   V banki podatkov so shranjeni podatki, pridobljeni pri izotopski analizi sestavin etanola in vode v proizvodih iz grozdja in vina v skladu z referenčnimi analiznimi postopki iz člena 31 Uredbe (ES) št. 479/2008.

3.   Banka podatkov naj bi pripomogla k usklajeni razlagi rezultatov, pridobljenih v uradnih laboratorijih držav članic z uporabo referenčnih analiznih postopkov iz člena 31 Uredbe (ES) št. 479/2008.

Člen 88

Vzorci

1.   Za vzpostavitev banke podatkov o rezultatih analiz države članice zagotovijo, da se vzorci svežega grozdja za analizo vzamejo, obdelajo in predelajo v vino v skladu z navodili iz Priloge XVI.

2.   Vzorci svežega grozdja se vzamejo iz vinogradov na vinorodnem območju z jasno opredeljenimi tipom tal, lego, gojitveno obliko vinske trte, sorto, starostjo in tehnologijo pridelave.

3.   Število vzorcev, ki se vsako leto vzamejo za banko podatkov, je določeno v Prilogi XVII. Pri izboru vzorcev je treba upoštevati geografski položaj vinogradov v državah članicah iz Priloge XVII. Vsako leto se vzame vsaj 25 % vzorcev z istih parcel kot v predhodnem letu.

4.   Vzorce analizirajo laboratoriji, ki jih določijo države članice, po postopkih iz člena 31 Uredbe (ES) št. 479/2008. Pooblaščeni laboratoriji morajo izpolnjevati splošna merila za delovanje preizkuševalnih laboratorijev iz ISO/IEC 17025 in morajo zlasti sodelovati v sistemu preverjanja strokovne usposobljenosti za postopke izotopske analize. Dokaz o izpolnjevanju teh meril bo v pisni obliki predložen SRS zaradi nadzora kakovosti in preverjanja zanesljivosti predloženih podatkov.

5.   Analizni izvid se sestavi v skladu s Prilogo XIX. Opisni list se sestavi za vsak vzorec v skladu z vprašalnikom iz Priloge XVIII.

6.   Kopija analiznega izvida z rezultati in ovrednotenjem analiz se skupaj s kopijo opisnega lista pošlje SRS.

7.   Države članice in SRS zagotavljajo, da:

(a)

se podatki v banki podatkov za rezultate analiz shranijo;

(b)

se vsak vzorec hrani najmanj tri leta od dneva odvzema za analizo;

(c)

se banka podatkov uporablja samo za spremljanje izvajanja zakonodaje Skupnosti in nacionalne zakonodaje za vinski sektor ali za statistične ali znanstvene namene;

(d)

se sprejmejo ukrepi za varstvo podatkov, zlasti proti nepooblaščenemu dostopu in motenju;

(f)

se dajo datoteke brez nepotrebnega odlašanja ali stroškov na voljo tistim, na katere se nanašajo, da se lahko popravijo netočni podatki.

Člen 89

Izotopske analize

Vinogradniške države članice, ki so pristopile k Skupnosti leta 2004 ali 2007 in še niso opremljene za izvajanje izotopske analize, do 31. julija 2010, dokler si ne priskrbijo ustrezne analitične opreme, pošiljajo vzorce vina v analizo v Skupno raziskovalno središče.

V tem primeru lahko določijo pristojni organ, ki je pooblaščen za dostop do informacij o vzorcih, vzetih na njihovem ozemlju.

Člen 90

Sporočanje rezultatov

1.   Informacije iz banke podatkov se na prošnjo dajo na voljo laboratorijem, ki jih določijo države članice v ta namen.

2.   SRS vsako leto sestavi in posodablja seznam laboratorijev držav članic, določenih za pripravo vzorcev in merjenje za banko podatkov.

3.   V ustrezno utemeljenih primerih se lahko informacije iz odstavka 1, če so reprezentativne, dajo na prošnjo na voljo drugim uradnim organom v državah članicah.

4.   Sporočanje informacij se nanaša samo na ustrezne podatke o analitičnih vrednostih, potrebne za ovrednotenje analize vzorca s primerljivimi lastnostmi in izvorom. Pri vsakem posredovanju informacij je treba opozoriti na minimalne zahteve za uporabo banke podatkov.

Člen 91

Skladnost s proizvajalci

Države članice zagotovijo, da se rezultati izotopskih analiz, ki jih vsebujejo njihove banke podatkov, pridobijo z analiziranjem vzorcev, vzetih in obdelanih v skladu s tem poglavjem.

POGLAVJE IV

Jemanje vzorcev za izvajanje nadzora

Člen 92

Prošnja za odvzem vzorcev

1.   Na podlagi uporabe Poglavja II lahko uradniki pristojnega organa države članice zaprosijo pristojni organ druge države članice, naj vzame vzorce v skladu z ustreznimi predpisi te države članice.

2.   Organ prosilec razpolaga z odvzetimi vzorci in med drugim določi laboratorij, v katerem se bodo vzorci analizirali.

3.   Vzorci se vzamejo in obdelajo v skladu z navodili iz Priloge XX.

Člen 93

Stroški jemanja, pošiljanja in analize vzorcev

1.   Stroške jemanja, obdelave in pošiljanja vzorcev ter izvajanja analiznih in organoleptičnih ocen nosi pristojni organ države članice, ki zaprosi za odvzem vzorca. Ti stroški se obračunajo po stopnjah, ki se uporabljajo v državi članici, na ozemlju katere se izvajajo ukrepi.

2.   Stroške pošiljanja vzorcev v skladu s členom 89 nosi Skupnost.

POGLAVJE V

Splošne določbe

Člen 94

Dokazna moč

Na ugotovitve uradnikov pristojnega organa države članice pri uporabi tega poglavja se lahko sklicujejo pristojni organi drugih držav članic. V takih primerih nimajo te ugotovitve nič manjše vrednosti, ker ne izhajajo iz zadevne države članice.

Člen 95

Nadzorovane osebe

1.   Fizične ali pravne osebe in skupine takih oseb, katerih strokovna dejavnost je lahko predmet nadzora iz te uredbe, ne smejo ovirati tega nadzora in ga morajo vselej olajšati.

2.   Obdelovalci vinogradov, iz katerih uradniki pristojnega organa vzamejo vzorce grozdja:

(a)

nikakor ne smejo ovirati takega jemanja vzorcev in

(b)

tem uradnikom zagotovijo vse zahtevane informacije v skladu s to uredbo.

NASLOV VI

SPLOŠNE, PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 96

Plačila upravičencem

Izplačila na podlagi naslova II, razen člena 29, in naslova V Uredbe (ES) št. 479/2008 se upravičencem izplačajo v celoti.

Z odstopanjem od prvega odstavka se države članice lahko odločijo, da plačajo podporo iz člena 14(1) Uredbe (ES) št. 479/2008 prek zavarovalnic kot posrednikov, če:

(a)

so izpolnjeni pogoji iz člena 14(4) Uredbe (ES) št. 479/2008;

(b)

se znesek pomoči v celoti nakaže proizvajalcu;

(c)

zavarovalnica izplača pomoč proizvajalcu kot predplačilo ali prek bančnega ali poštnega nakazila v 15 dneh po prejemu plačila od države članice.

Uporaba takih posrednikov za plačila ne sme izkrivljati konkurence na zavarovalniškem trgu.

Pred izvedbo plačil je treba opraviti preglede v skladu s to uredbo, razen za predplačila, za katera je bila položena varščina.

Člen 97

Povrnitev neupravičenih plačil

Neupravičena izplačila se z obrestmi izterjajo od zadevnih upravičencev. Pravila iz člena 73 Uredbe (ES) št. 796/2004 se uporabljajo s potrebnimi spremembami.

Izvajanje upravnih sankcij in izterjava neupravičeno izplačanih zneskov ne posegata v sporočanje nepravilnosti Komisiji v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1848/2006 (22).

Člen 98

Nacionalne sankcije

Brez poseganja v katere koli sankcije iz Uredbe (ES) št. 479/2008 ali te uredbe države članice zagotovijo uporabo sankcij na nacionalni ravni za nepravilnostmi v zvezi z zahtevami iz Uredbe (ES) št. 479/2008 in te uredbe, ki so učinkovite, sorazmerne in odvračalne, da zagotavljajo ustrezno zaščito finančnih interesov Skupnosti.

Člen 99

Umetno ustvarjene razmere

Brez poseganja v katere koli posebne ukrepe iz Uredbe (ES) št. 479/2008 ali te uredbe se plačilo ne izvede upravičencem, za katere se ugotovi, da so umetno ustvarili razmere, potrebne za pridobitev takih plačil, da bi pridobili korist v nasprotju s cilji zadevnega ukrepa.

Člen 100

Sporočila

1.   Brez poseganja v katere koli posebne določbe te uredbe so sporočila, ki se pošljejo v skladu s to uredbo, v obliki, določeni v njenih prilogah, v obliki ustvarjenih datotek v aplikacijskem programu za razpredelnice. Komisiji se pošljejo tudi v elektronski obliki. Če država članica zbira podatke na regionalni ravni, pošlje Komisiji tudi razpredelnico, v kateri so povzeti podatki za regije.

Za sporočila, ki se ne predložijo na določen način in v določeni obliki, se lahko brez poseganja v odstavek 4 šteje, kot da sploh niso bila predložena.

2.   Če želi država članica v zvezi z neko razpredelnico sporočiti samo ničelne vrednosti, se lahko odloči, da ne izpolni razpredelnice, temveč Komisiji preprosto sporoči, da neka razpredelnica zanjo ni ustrezna. To poenostavljeno poročanje se izvede do istega roka kot poročanje, določeno za zadevno razpredelnico.

3.   Brez poseganja v posebne določbe te uredbe države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo, da lahko upoštevajo roke za sporočila iz te uredbe.

4.   Če država članica ne predloži sporočila v skladu z Uredbo (ES) št. 479/2008 ali to uredbo ali če je sporočilo neustrezno glede na objektivna dejstva, ki jih ima Komisija na voljo, lahko Komisija odloži del mesečnih plačil ali vsa mesečna plačila iz člena 14 Uredbe (ES) št. 1290/2005 za vinski sektor do predložitve ustreznega sporočila.

5.   Države članice hranijo podatke, evidentirane v skladu s to uredbo, najmanj deset vinskih let, ki sledijo letu, v katerem so bili podatki evidentirani.

6.   Sporočila, ki se zahtevajo v skladu s to uredbo, ne posegajo v obveznosti držav članic iz Uredbe Sveta (EGS) št. 357/79 o statističnih raziskovanjih vinogradov (23).

Člen 101

Očitne napake

Vsako sporočilo, terjatev ali zahtevek, naslovljen na državo članico v skladu z Uredbo (ES) št. 479/2008 ali to uredbo, vključno z vlogo za pomoč, se lahko prilagodi kadar koli po predložitvi, če vsebuje očitne napake, ki jih prizna pristojni organ.

Člen 102

Višja sila in izjemne okoliščine

Če je treba v skladu z Uredbo (ES) št. 479/2008 ali to uredbo izreči sankcijo, se ta ne izreče v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin v smislu člena 40(4) Uredbe (ES) št. 1782/2003.

Člen 103

Razveljavitev in sklicevanja

1.   Uredbe (ES) št. 1227/2000, (ES) št. 1623/2000, (ES) št. 2729/2000 in (ES) št. 883/2001 se razveljavijo.

Vendar:

(a)

se ustrezna pravila iz Uredbe (ES) št. 1227/2000 in Uredbe (ES) št. 1623/2000 uporabljajo še naprej, če so se ukrepi, upravičeni v skladu z Uredbo (ES) št. 1493/1999, začeli izvajati ali bili sprejeti pred 1. avgustom 2008;

(b)

se razpredelnica 10 Priloge k Uredbi (ES) št. 1227/2000 uporablja še naprej, če ni drugače določeno v izvedbeni uredbi o označevanju in predstavitvi vin, ki se sprejme na podlagi člena 63 Uredbe (ES) št. 479/2008;

(c)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1623/2000 ostane veljavna do 31. julija 2012.

2.   Sklicevanja na razveljavljene uredbe v skladu z odstavkom 1 se štejejo za sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge XXII.

Člen 104

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. avgusta 2008.

Člen 2 in poglavje III naslova IV se uporabljata od 30. junija 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. junija 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 148, 6.6.2008, str. 1.

(2)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(3)  UL L 143, 16.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1216/2005 (UL L 199, 29.7.2005, str. 32).

(4)  UL L 194, 31.7.2000, str. 45. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1433/2007 (UL L 320, 6.12.2007, str. 18).

(5)  UL L 316, 15.12.2000, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2030/2006 (UL L 414, 30.12.2006, str. 40).

(6)  UL L 128, 10.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1211/2007 (UL L 274, 18.10.2007, str. 5).

(7)  UL L 3, 5.1.2008, str. 1.

(8)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 146/2008 (UL L 46, 21.2.2008, str. 1).

(9)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1437/2007 (UL L 322, 7.12.2007, str. 1).

(10)  UL L 124, 20.5.2003, str. 36.

(11)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1.

(12)  UL L 205, 3.8.1985, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št 1913/2006 (UL L 365, 21.12.2006, str. 52).

(13)  UL L 358, 16.12.2006, str. 3.

(14)  UL L 124, 20.5.2003, str. 36.

(15)  UL L 58, 11.3.1993, str. 50.

(16)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(17)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št 275/2008 (UL L 85, 27.3.2008, str. 3).

(18)  UL L 105, 23.4.1983, str. 1.

(19)  UL L 176, 29.6.2001, str. 14.

(20)  UL L 141, 30.4.2004, str. 18.

(21)  UL L 368, 23.12.2006, str. 74. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št 1396/2007 (UL L 311, 29.11.2007, str. 3).

(22)  UL L 355, 15.12.2006, str. 56.

(23)  UL L 54, 5.3.1979, str. 124. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).


PRILOGA I

Skupna ureditev trga za vino

Predložitev podpornega programa

 

 

Država članica  (1): …

Obdobje  (2): …

Datum predložitve: …

Številka revizije: …

Spremembo zahteva Komisija/spremembo zahteva država članica (3)

A.   Opis predlaganih ukrepov in njihovih količinsko opredeljenih ciljev

(a)   Podpora iz sheme enotnega plačila v skladu s členom 9 (4)

Uvedena v podporni program: da/ne:

(b)   Promocija v skladu s členom 10

Uvedena v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

Količinsko opredeljeni cilji:

Državna pomoč:

(c)   Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v skladu s členom 11

Uvedena v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov (5):

Količinsko opredeljeni cilji:

(d)   Zelena trgatev v skladu s členom 12

Uvedena v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

Količinsko opredeljeni cilji:

(e)   Vzajemni skladi v skladu s členom 13

Uvedeni v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

Količinsko opredeljeni cilji:

(f)   Zavarovanje pridelkov v skladu s členom 14

Uvedeno v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

Količinsko opredeljeni cilji:

Državna pomoč:

(g)   Naložbe v podjetja v skladu s členom 15

Uvedene v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov:

Količinsko opredeljeni cilji:

Državna pomoč:

(h)   Destilacija stranskih proizvodov v skladu s členom 16

Uvedena v podporni program: da/ne, če da:

Opis predlaganih ukrepov (vključno z višino pomoči):

Količinsko opredeljeni cilji:

(i)   Destilacija pitnega alkohola v skladu s členom 17

Uvedena v podporni program: da/ne, če da:

Trajanje prehodnega obdobja (v vinskih letih):

Opis predlaganih ukrepov (vključno z višino pomoči):

Količinsko opredeljeni cilji:

(j)   Krizna destilacija v skladu s členom 18

Uvedena v podporni program: da/ne, če da:

Trajanje prehodnega obdobja (v vinskih letih):

Opis predlaganih ukrepov (vključno z višino pomoči):

Količinsko opredeljeni cilji:

Državna pomoč:

(k)   Uporaba zgoščenega grozdnega mošta v skladu s členom 19

Uvedena v podporni program: da/ne, če da:

Trajanje prehodnega obdobja (v vinskih letih):

Opis predlaganih ukrepov (vključno z višino pomoči):

Količinsko opredeljeni cilji:

B.   Izid opravljenih posvetovanj:

C.   Ocena, ki prikazuje pričakovani tehnični, gospodarski, okoljski in družbeni vpliv  (6) :

D.   Časovni razpored izvajanja ukrepov:

E.   Splošna finančna preglednica v obliki iz Priloge II (navedite številko revizije):

F.   Merila in količinski kazalniki, ki se bodo uporabili za spremljanje in ocenjevanje:

Sprejeti ukrepi za zagotovitev ustreznega in učinkovitega izvajanja programov:

G.   Imenovanje pristojnih organov in organov, odgovornih za izvajanje programa:


(1)  Kratica Urada za uradne publikacije Evropskih skupnosti, ki se uporablja.

(2)  Vinska leta.

(3)  Nepravilno prečrtajte.

(4)  Vsi členi iz te priloge se nanašajo na Uredbo(ES) št. 479/2008.

(5)  Vključno z izidom ukrepov, ki se izvajajo v skladu s členom 10 te uredbe.

(6)  Državam članicam iz člena 5(4) Uredbe (ES) št. 479/2008 ni treba izpolnjevati točk C in F.


PRILOGA II

Prva predložitev finančne preglednice nacionalnih podpornih programov v skladu s členom 6(e) Uredbe (ES) št. 479/2008

(v EUR 1000)

Država članica (1):

Datum sporočila, ki ga je treba poslati najpozneje do 30. junija 2008:

 

Proračunsko leto

Ukrepi

Uredba (ES) št. 479/2008

2009

2010

2011

2012

2013

Skupaj

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1–

Shema enotnega plačila

Člen 9

 

 

 

 

 

 

2–

Promocija na trgih tretjih držav

Člen 10

 

 

 

 

 

 

3a–

Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

Člen 11

 

 

 

 

 

 

3b–

Tekoči programi

Uredba (ES) št. 1493/1999

 

 

 

 

 

 

4–

Zelena trgatev

Člen 12

 

 

 

 

 

 

5–

Vzajemni skladi

Člen 13

 

 

 

 

 

 

6–

Zavarovanje pridelka

Člen 14

 

 

 

 

 

 

7–

Naložbe v podjetje

Člen 15

 

 

 

 

 

 

8–

Destilacija stranskih proizvodov

Člen 16

 

 

 

 

 

 

9–

Destilacija pitnega alkohola – podpora na površino

Člen 17

 

 

 

 

 

 

10–

Krizna destilacija

Člen 18(1)

 

 

 

 

 

 

11–

Uporaba zgoščenega grozdnega mošta za obogatitev

Člen 19

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

Za ukrepe, ki niso bili uvedeni v nacionalni podporni program, je treba navesti „0“.

Če je ustrezno:

10a–

Državna pomoč za krizno destilacijo

Člen 18(5)

 

 

 

 

 

 


(1)  Kratice Urada za uradne publikacije Evropskih skupnosti, ki se uporabljajo.


PRILOGA III

Prva neobvezna predložitev finančne preglednice nacionalnih podpornih programov v skladu s členom 6(e) Uredbe (ES) št. 479/2008 – podrobno navedena na regionalni ravni

(v 1000 EUR)

Država članica (1):

Regija:

Datum sporočila, ki ga je treba poslati najpozneje do 30. junija 2008:

 

Proračunsko leto

Ukrepi

Uredba (ES) št. 479/2008

2009

2010

2011

2012

2013

Skupaj

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1–

Shema enotnega plačila

Člen 9

 

 

 

 

 

 

2–

Promocija na trgih tretjih držav

Člen 10

 

 

 

 

 

 

3a–

Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

Člen 11

 

 

 

 

 

 

3b–

Tekoči programi

Uredba (ES) št. 1493/1999

 

 

 

 

 

 

4–

Zelena trgatev

Člen 12

 

 

 

 

 

 

5–

Vzajemni skladi

Člen 13

 

 

 

 

 

 

6–

Zavarovanje pridelka

Člen 14

 

 

 

 

 

 

7–

Naložbe v podjetje

Člen 15

 

 

 

 

 

 

8–

Destilacija stranskih proizvodov

Člen 16

 

 

 

 

 

 

9–

Destilacija pitnega alkohola – podpora na površino

Člen 17

 

 

 

 

 

 

10–

Krizna destilacija

Člen 18

 

 

 

 

 

 

11–

Uporaba zgoščenega grozdnega mošta za obogatitev

Člen 19

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

Za ukrepe, ki niso bili uvedeni v nacionalni podporni program, je treba v poljih za zneske vpisati „0“.

Če je ustrezno:

10a–

Državna pomoč za krizno destilacijo

Člen 18(5)

 

 

 

 

 

 


(1)  Kratice Urada za uradne publikacije Evropskih skupnosti, ki se uporabljajo.


PRILOGA IV

Spremembe finančne preglednice nacionalnih podpornih programov v skladu s členom 6(e) Uredbe (ES) št. 479/2008

(v 1000 EUR)

Država članica (1):

Datum sporočila (2):

Datum predhodnega sporočila:

Številka te spremenjene preglednice:

Razlog: spremembo zahtevala Komisija/spremembo zahtevala država članica (3)

 

 

Proračunsko leto

Ukrepi

Uredba (ES) št. 479/2008

 

2009

2010

2011

2012

2013

Skupaj

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1 –

Shema enotnega plačila

Člen 9

Predhodna predložitev

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

2 –

Promocija na trgih tretjih držav

Člen 10

Predhodna predložitev

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

3a –

Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

Člen 11

Predhodna predložitev

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

3b –

Tekoči programi

Uredba (ES) št. 1493/1999

Predhodna predložitev

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

4 –

Zelena trgatev

Člen 12

Predhodna predložitev

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

5 –

Vzajemni skladi

Člen 13

Predhodna predložitev

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

6 –

Zavarovanje pridelka

Člen 14

Predhodna predložitev

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

7 –

Naložbe v podjetje

Člen 15

Predhodna predložitev

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

8 –

Destilacija stranskih proizvodov

Člen 16

Predhodna predložitev

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

9 –

Destilacija pitnega alkohola – podpora na površino

Člen 17

Predhodna predložitev

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

10 –

Krizna destilacija

Člen 18

Predhodna predložitev

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

11 –

Uporaba zgoščenega grozdnega mošta za obogatitev

Člen 19

Predhodna predložitev

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

Skupaj

Predhodna predložitev

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 

Skrajni rok sporočila:

Če je ustrezno:

10a –

Državna pomoč za krizno destilacijo

Člen 18(5)

Predhodna predložitev

 

 

 

 

 

 

Spremenjeni znesek

 

 

 

 

 

 


(1)  Kratice Urada za uradne publikacije Evropskih skupnosti, ki se uporabljajo.

(2)  Skrajni rok sporočila: 1. marec in 30. junij.

(3)  Nepravilno prečrtajte.


PRILOGA V

Skupna ureditev trga za vino

Poročanje o podpornem programu

 

 

Država članica  (1): …

Obdobje  (2): …

Datum predložitve:

Številka revizije:

A.   Celovita presoja:

B.   Pogoji in rezultati izvedbe predlaganih ukrepov (3)

(a)   Podpora iz sheme enotnega plačila v skladu s členom 9  (4)

(b)   Promocija v skladu s členom 10

Pogoji za izvedbo:

Rezultati: (5)

Državna pomoč:

(c)   Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v skladu s členom 11

Pogoji za izvedbo:

Rezultati:

(d)   Zelena trgatev v skladu s členom 12

Pogoji za izvedbo:

Rezultati

(e)   Vzajemni skladi v skladu s členom 13

Pogoji za izvedbo:

Rezultati:

(f)   Zavarovanje pridelkov v skladu s členom 14

Pogoji za izvedbo:

Rezultati:

Državna pomoč:

(g)   Naložbe v podjetja v skladu s členom 15

Pogoji za izvedbo:

Rezultati:

Državna pomoč:

(h)   Destilacija stranskih proizvodov v skladu s členom 16

Pogoji za izvedbo (vključno z višino pomoči):

Rezultati:

(i)   Destilacija pitnega alkohola v skladu s členom 17

Pogoji za izvedbo (vključno z višino pomoči):

Rezultati:

(j)   Krizna destilacija v skladu s členom 18

Pogoji za izvedbo (vključno z višino pomoči):

Rezultati:

Državna pomoč:

(k)   Uporaba zgoščenega grozdnega mošta v skladu s členom 19

Pogoji za izvedbo (vključno z višino pomoči):

Rezultati:

C.   Sklepne ugotovitve (in po potrebi predvidene spremembe)


(1)  Kratica Urada za uradne publikacije Evropskih skupnosti, ki se uporablja.

(2)  Vinska leta.

(3)  Treba je izpolniti samo odstavke, ki se nanašajo na ukrepe, uvedene v podporni program.

(4)  Vsi členi v tej prilogi se nanašajo na Uredbo (ES) št. 479/2008.

(5)  Ocena tehničnega, gospodarskega, okoljskega in družbenega vpliva na podlagi meril in količinskih kazalnikov, ki so bili določeni za spremljanje in ocenjevanje v predloženem programu.


PRILOGA VI

Finančna preglednica izvajanja nacionalnih podpornih programov v skladu s členom 21 Uredbe (ES) št. 479/2008

(v 1000 EUR)

Država članica (1):

Datum sporočila (2):

Spremenjena preglednica: da/ne (3)

Če da, navedite številko:

 

Proračunsko leto

Ukrepi

Uredba (ES) št. 479/2008

2009

2010

2011

2012

2013

Skupaj

 

 

Napoved/ izvedba (3)

Napoved/ izvedba (3)

Napoved/ izvedba (3)

Napoved/ izvedba (3)

Napoved/ izvedba (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1–

Shema enotnega plačila

Člen 9

 

 

 

 

 

 

2–

Promocija na trgih tretjih držav

Člen 10

 

 

 

 

 

 

3a–

Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

Člen 11

 

 

 

 

 

 

3b–

Tekoči programi

Uredba (ES) št. 1493/1999

 

 

 

 

 

 

4–

Zelena trgatev

Člen 12

 

 

 

 

 

 

5–

Vzajemni skladi

Člen 13

 

 

 

 

 

 

6–

Zavarovanje pridelka

Člen 14

 

 

 

 

 

 

7–

Naložbe v podjetje

Člen 15

 

 

 

 

 

 

8–

Destilacija stranskih proizvodov

Člen 16

 

 

 

 

 

 

9–

Destilacija pitnega alkohola – podpora na površino

Člen 17

 

 

 

 

 

 

10–

Krizna destilacija

Člen 18

 

 

 

 

 

 

11–

Uporaba zgoščenega grozdnega mošta za obogatitev

Člen 19

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

Če je ustrezno:

10a–

Krizna destilacija

Člen 18(5)

 

 

 

 

 

 


(1)  Finančna preglednica izvajanja nacionalnih podpornih programov v skladu s členom 21 Uredbe (ES) št. 479/2008

(2)  Skrajni rok sporočila: pred 1. marcem in prvič pred 1. marcem 2010.

(3)  Nepravilno prečrtajte.


PRILOGA VII

Tehnični podatki o nacionalnih podpornih programih v skladu s členom 6(c) Uredbe (ES) št. 479/2008

znesek v 1000 EUR)

Država članica (1):

Datum sporočila (2):

Datum predhodnega sporočila:

Številka te spremenjene preglednice:

 

 

Proračunsko leto

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Skupaj

Ukrepi

Uredba (ES) št. 479/2008

 

(Napoved)

Izvedba

(Napoved)

Izvedba

(Napoved)

Izvedba

(Napoved)

Izvedba

(Napoved)

Izvedba

Izvedba

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1–

Shema enotnega plačila

Člen 9

Zajeta površina

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupaj)

Povprečni znesek

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2–

Promocija na trgih tretjih držav

Člen 10

Število projektov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupaj)

Povprečna podpora Skupnosti (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a–

Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

Člen 11

Zajeta površina

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupaj)

Povprečni znesek

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b–

Tekoči programi

Uredba (ES) št. 1493/1999

Zajeta površina

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupaj)

Spremenjeni znesek

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4–

Zelena trgatev

Člen 12

Zajeta površina

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povprečni znesek

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5–

Vzajemni skladi

Člen 13

Število novih skladov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupaj)

Povprečna podpora Skupnosti (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6–

Zavarovanje pridelka

Člen 14

Število proizvajalcev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupaj)

Povprečna podpora Skupnosti (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7–

Naložbe v podjetje

Člen 15

Število upravičencev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupaj)

Povprečna podpora Skupnosti (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Naložbe v podjetje v konvergenčnih regijah

Člen 15(4)(a)

Upravičeni stroški

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupaj)

7.2

Naložbe v podjetje v drugih regijah, razen konvergenčnih

Člen 15(4)(b)

Upravičeni stroški

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupaj)

7.3

Naložbe v podjetje v najbolj oddaljenih regijah

Člen 15(4)(c)

Upravičeni stroški

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupaj)

7.4

Naložbe v podjetje na manjših egejskih otokih

Člen 15(4)(d)

Upravičeni stroški

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupaj)

7.5

Naložbe v podjetje v konvergenčnih regijah

Člen 15(4)(a)

Prispevek Skupnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupaj)

7.6

Naložbe v podjetje v drugih regijah, razen konvergenčnih

Člen 15(4)(b)

Prispevek Skupnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupaj)

7.7

Naložbe v podjetje v najbolj oddaljenih regijah

Člen 15(4)(c)

Prispevek Skupnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupaj)

7.8

Naložbe v podjetje na manjših egejskih otokih

Člen 15(4)(d)

Prispevek Skupnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupaj)

8–

Destilacija stranskih proizvodov

Člen 16

Razpon najvišje pomoči

(EUR/%vol./hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mil. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povprečna podpora Skupnosti (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9–

Destilacija pitnega alkohola – podpora na površino

Člen 17

Razpon pomoči

(EUR/ha) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povprečna podpora (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10–

Krizna destilacija

Člen 18

Razpon pomoči

(EUR/%vol./hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najnižja proizvajalčeva cena

(EUR/%vol./hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mil. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povprečna podpora Skupnosti (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11–

Uporaba zgoščenega grozdnega mošta za obogatitev

Člen 19

Razpon pomoči

(EUR/%vol./hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mil. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povprečna podpora Skupnosti (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Kratice Urada za uradne publikacije Evropskih skupnosti, ki se uporabljajo.

(2)  Skrajni rok sporočila: za napovedi prvič 30. junija 2008 in nato vsakega 1. marca in 30. junija; za izvedbo vsakega 1. marca (prvič leta 2010).

(3)  Izračuna se tako, da se zneski, prijavljeni v Prilogi II (za napovedi) in Prilogi VI (za izvedbo), delijo z zadevno površino iz te priloge.

(4)  Izračuna se tako, da se zneski, prijavljeni v Prilogi II (za napovedi) in Prilogi VI (za izvedbo), delijo s številom zadevnih projektov iz te priloge.

(5)  Izračuna se tako, da se zneski iz Priloge II (za napovedi) in Priloge VI (za izvedbo) delijo s številom zadevnih skladov iz te priloge.

(6)  Izračuna se tako, da se zneski iz Priloge II (za napovedi) in Priloge VI (za izvedbo) delijo s številom zadevnih proizvajalcev iz te priloge.

(7)  Izračuna se tako, da se zneski iz Priloge II (za napovedi) in Priloge VI (za izvedbo) delijo s številom zadevnih podjetij iz te priloge.

(8)  Podrobnosti v prilogah I in V.

(9)  Izračuna se tako, da se zneski iz Priloge II (za napovedi) in Priloge VI (za izvedbo) delijo s številom zadevnih hektolitrov iz te priloge.


PRILOGA VIII

Sporočilo (1) o promocijskem ukrepu v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 479/2008

Država članica:

Napovedi/izvedba (2)

Datum sporočila (3):

Datum predhodnega sporočila:

Številka te spremenjene preglednice:


Upravičenci

Upravičeni ukrep (člen 10(3) Uredbe (ES) št. 479/2008

Opis (4)

Ciljni trg

Obdobje

Upravičeni izdatek (EUR)

od tega prispevek Skupnosti (EUR)

od tega druga javna podpora, če je (EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 


(1)  V skladu s členom 21(1) Uredbe (ES) št. 479/2008.

(2)  Nepravilno prečrtajte.

(3)  Skrajni rok sporočila: za napovedi prvič 30. junija 2008 in nato vsakega 1. marca in 30. junija; za izvedbo vsakega 1. marca (prvič leta 2010).

(4)  Vključno, če se promocijski ukrep organizira v sodelovanju z eno ali več drugimi državami članicami.

PRILOGA VIIIa

Letno poročilo o nadzoru na kraju samem v zvezi s prestrukturiranjem in preusmeritvijo vinogradov v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 479/2008

Država članica (1)

Proračunsko leto:

Datum sporočila:


Regija

Globalno sprejeti ukrepi prestrukturiranja in preusmeritve

Ukrepi prestrukturiranja, ki se nanašajo na predhodno izkrčitev (2)

Nadzor pred izkrčitvijo (3)

Nadzor po prestrukturiranju/ preusmeritvi

Končno priznana površina po pregledu (ha)

Nepriznana površina po pregledu (ha)

Zavrnjene zaprošene premije (EUR)

Sankcije (4)

upravni

na kraju samem

Število vlog

Površina (ha)

Število

Površina, ki se nanaša na predhodno izkrčitev (ha)

Število pregledanih proizvajalcev

Pregledana površina (ha)

Število pregledanih proizvajalcev

Pregledana površina (ha)

Število pregledanih proizvajalcev

Pregledana površina (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Država članica skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrajni rok sporočila: 1. december vsako leto in prvič 1. decembra 2009.


(1)  Kratice Urada za uradne publikacije Evropskih skupnosti, ki se uporabljajo.

(2)  Delno zajeti v stolpcih 2 in 3

(3)  Kjer je ustrezno.

(4)  Kjer je ustrezno.

PRILOGA VIIIb

Letno poročilo o nadzoru na kraju samem v zvezi z zeleno trgatvijo v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 479/2008

Država članica (1)

Proračunsko leto:

Datum sporočila:


Regija

Vloge, ki jih je sprejela država članica

Nadzor na kraju samem

Končno priznana površina po pregledu (ha)

Nepriznana površina po pregledu (ha)

Zavrnjene zaprošene premije (EUR)

Sankcije (2)

Število vlog

Površina (ha)

Število vlog

Pregledana površina (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Država članica skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrajni rok sporočila: 1. december vsako leto in prvič 1. decembra 2009.


(1)  Kratice Urada za uradne publikacije Evropskih skupnosti, ki se uporabljajo.

(2)  Kjer je ustrezno.


PRILOGA IX

Dokument V I 1 v skladu s členom 43(1)

Image

Image


PRILOGA X

Dokument V I 2 v skladu s členom 44(1)

Image

Image


PRILOGA XI

Tehnična pravila o obrazcih V I 1 in V 1 2 iz členov 43 in 44

A.   Tiskanje obrazcev

1.

Velikost obrazcev naj bo približno 210 × 297 mm.

2.

Obrazce je treba natisniti v enem od uradnih jezikov Skupnosti; pri obrazcih V I 2 določijo jezik obrazca pristojni organi države članice, ki mora obrazec žigosati.

B.   Izpolnjevanje obrazcev

Obrazce je treba izpolniti v jeziku, v katerem so natisnjeni.

Vsak obrazec mora biti označen s serijsko številko:

za obrazce V I 1 jo dodeli uradni organ, ki podpiše „potrdilni“ del;

za obrazce VI 2 jo dodeli carinski urad, ki jih žigosa.

1.

Izvoznik:

polno ime in naslov v zadevni tretji državi.

2.

Prejemnik:

polno ime in naslov v Skupnosti.

4.

Prevozno sredstvo in podrobnosti o prevozu:

navedite le prevoz za dostavo do vstopnega kraja v ES:

navedite prevozno sredstvo (ladja, letalo, itd.); ime ladje itd.

6.

(5 za V I 2) Opis proizvoda, ki se uvaža:

označba za prodajo (kot je navedena na etiketi, tj. ime proizvajalca in vinorodno območje, blagovna znamka itd.),

ime države porekla (npr. „Čile“),

ime geografske označbe, če vino izpolnjuje pogoje za tako označbo,

volumenski delež dejanskega alkohola,

barva proizvoda (navedite samo „rdeče“, „rosé“, „rožnato“ ali „belo“),

oznaka kombinirane nomenklature.


PRILOGA XII

Seznam držav iz člena 43(2) in člena 45

Avstralija.


PRILOGA XIII

Razpredelnica 1

Kazni, ki jih izrečejo države članice v skladu s členom 85(3), členom 86(4) in členom 87(2) Uredbe (ES) št. 479/2008

Država članica:

Vinsko leto ali obdobje:

Datum sporočila:


Regija

Kazen, izrečena v določenem vinskem letu (1)

na podlagi nacionalne zakonodaje (v skladu s členom 85(3) Uredbe (ES) št. 479/2008)

uvedena v skladu s členom 85(3) Uredbe (ES) št. 479/2008 (kazen, ki se lahko izreče od 31.12.2008)

v skladu s členom 86(4) Uredbe (ES) št. 479/2008 (kazen, ki se lahko izreče od 1.1.2010)

v skladu s členom 87(2) Uredbe (ES) št. 479/2008

EUR

zadevna površina

(ha)

EUR

zadevna površina

(ha)

EUR

zadevna površina

(ha)

EUR

zadevna površina

(ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Država članica skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrajni rok sporočila: 1. marec.

Sporočilo iz člena 58(1) te uredbe.

Razpredelnica 2

Prvo sporočilo o površinah, zasajenih brez ustrezne pravice do zasaditve po 31. avgustu 1998

Država članica:

Datum sporočila:


Regija

Površina, zasajena brez ustrezne pravice do zasaditve po 31.8.1998

zaznano med 1.9.1998 in 31.7.2008 (ha)

izkrčeno med 1.9.1998 in 31.7.2008 (ha)

(1)

(2)

(3)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

Država članica skupaj

 

 

Skrajni rok sporočila: 1. marec 2009.

Sporočilo iz člena 85(4) Uredbe (ES) št. 479/2008 in člena 58(2) te uredbe.

Razpredelnica 3

Letno sporočilo o površinah, zasajenih brez ustrezne pravice do zasaditve po 31. avgustu 1998

Država članica:

Vinsko leto ali obdobje:

Datum sporočila:


Regija

Površina, zasajena brez ustrezne pravice do zasaditve po 31.8.1998

zaznana v določenem vinskem letu (2) (ha)

izkrčena v določenem vinskem let (2) (ha)

površina, za katero se izvaja destilacija (ha)

količina destiliranega vina v določenem vinskem letu (2) (hl)

površina, na kateri se izvaja zelena trgatev (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Država članica skupaj

 

 

 

 

 

Skrajni rok sporočila: 1. marec.

Sporočilo iz člena 85(4) in člena 87(3) Uredbe (ES) št. 479/2008 ter člena 58(2) te uredbe.

Razpredelnica 4

Prvo sporočilo o površinah, zasajenih brez ustrezne pravice do zasaditve pred 1. septembrom 1998

Država članica:

Vinsko leto: 2007/2008

Datum sporočila:


Regija

Površina, zasajena brez ustrezne pravice do zasaditve pred 1.9.1998

ureditev s predpisi, zaprošena med 1.8.2007 in 31.7.2008 (ha)

urejeno s predpisi med 1.8.2007 in 31.7.2008 v skladu s členom 2(3) Uredbe (ES) št. 1493/1999 (ha)

ureditev s predpisi v skladu s členom 2(3) Uredbe (ES) št. 1493/1999 je država članica zavrnila med 1.8.2007 in 31.7.2008 (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Država članica skupaj

 

 

 

Skrajni rok sporočila: 1. marec 2009.

Sporočilo iz člena 86(5) Uredbe (ES) št. 479/2008 in člena 58(2) te uredbe.

Razpredelnica 5

Sporočilo o novi ureditvi površin s predpisi v skladu s členom 86(1) Uredbe (ES) št. 479/2008, ki so bile zasajene brez ustrezne pravice do zasaditve pred 1. septembrom 1998

Država članica:

Obdobje: od 1.8.2008 do 31.12.2008

Datum sporočila:


Regija

Površina, zasajena brez ustrezne pravice do zasaditve pred 1.9.1998

urejeno s predpisi med 1.8.2008 in 31.12.2008 (ha)

pristojbina plačana med 1.8.2008 in 31.12.2008 (EUR)

povprečna vrednost pravice do zasaditve, uporabljena za izračun pristojbine (EUR/ha)

površina, za katero se izvaja destilacija (ha)

količina destiliranega vina med 1.8.2008 in 31.12.2008 (hl)

površina, na kateri se izvaja zelena trgatev (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Država članica skupaj

 

 

 

 

 

 

Skrajni rok sporočila: 1. marec 2009.

Sporočilo iz člena 86(5) in člena 87(3) Uredbe (ES) št. 479/2008 ter člena 58(2) te uredbe.

Razpredelnica 6

Sporočilo o novi ureditvi površin s predpisi v skladu s členom 86(1) Uredbe (ES) št. 479/2008, ki so bile zasajene brez ustrezne pravice do zasaditve pred 1. septembrom 1998

Država članica:

Obdobje: od 1.1.2009 do 31.12.2009

Datum sporočila:


Regija

Površina, zasajena brez ustrezne pravice do zasaditve pred 1.9.1998

urejeno s predpisi med 1.1.2009 in 31.12.2009 (ha)

pristojbina plačana med 1.1.2009 in 31.12.2009 (EUR)

povprečna vrednost pravice do zasaditve, uporabljena za izračun pristojbine (EUR/ha)

površina, za katero se izvaja destilacija (ha)

količina destiliranega vina med 1.1.2009 in 31.12.2009 (hl)

površina, na kateri se izvaja zelena trgatev (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Država članica skupaj

 

 

 

 

 

 

Skrajni rok sporočila: 1. marec 2010.

Sporočilo iz člena 86(5) in člena 87(3) Uredbe (ES) št. 479/2008 ter člena 58(2) te uredbe.

Razpredelnica 7

Letno sporočilo o površinah, zasajenih brez ustrezne pravice do zasaditve pred 1. septembrom 1998

Država članica:

Vinsko leto ali obdobje:

Datum sporočila:


Regija

Površina, zasajena brez ustrezne pravice do zasaditve pred 1.9.1998

do 31.12.2009 ni bila urejena s predpisi (ha)

izkrčena v določenem vinskem letu (3) (Uredba (ES) št. 479/2008, čl. 86(4)) (ha)

površina, za katero se izvaja destilacija (ha)

količina destiliranega vina v določenem vinskem letu (3) (hl)

površina, na kateri se izvaja zelena trgatev (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Država članica skupaj

 

 

 

 

 

Skrajni rok sporočila: 1. marec, od leta 2011.

Sporočilo iz člena 86(5) in člena 87(3) Uredbe (ES) št. 479/2008 ter člena 58(2) te uredbe.

Razpredelnica 8

Površina, za katero so bile dodeljene pravice do nove zasaditve

Država članica:

Vinsko leto:

Datum sporočila:


Regija

Površina (ha)

Obvezen odkup

Komasacija

Poskusi

Nasadi matičnih trt za cepiče

Družinska poraba

Skupaj

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Država članica skupaj

 

 

 

 

 

 

Skrajni rok sporočila: 1. marec, od leta 2009.

Sporočilo iz člena 61 te uredbe.

Razpredelnica 9

Prenos pravic do zasaditve v rezerve in iz rezerv

Država članica:

Vinsko leto:

Datum sporočila:


Regija

Pravice do zasaditve, dodeljene rezervi

Pravice do zasaditve, dodeljene iz rezerve

zadevna površina (ha)

plačani znesek za pravice do zasaditve (EUR)

zadevna površina (ha)

plačani znesek za pravice do zasaditve (EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Država članica skupaj

 

 

 

 

Skrajni rok sporočila: 1. marec, od leta 2009.

Sporočilo iz člena 65(5) te uredbe.

Razpredelnica 10

Vloge, upravičene do izplačila premije za izkrčitev

Država članica:

Vinsko leto:

Datum sporočila:

Merila iz člena 102(5) Uredbe (ES) št. 479/2008:


Regija

 

Razpon pridelka (hl/ha)

≤ 20

> 20 in ≤ 30

> 30 in ≤ 40

> 40 in ≤ 50

> 50 in ≤ 90

> 90 in ≤ 130

> 130 in ≤ 160

> 160

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

Premija

proračun EU (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

nacionalna sredstva

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

Premija

proračun EU (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

nacionalna sredstva

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Država članica skupaj

Površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

Premija

proračun EU (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

nacionalna sredstva

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrajni rok sporočila: 15. oktober vsako leto (v letih 2008, 2009 in 2010).

Sporočilo iz člena 102(2) Uredbe (ES) št. 479/2008 ter člena 71(2) in člena 73(1) te uredbe.

Razpredelnica 11

Vloge, sprejete za premijo za izkrčitev

Država članica:

Vinsko leto:

Datum sporočila:


Regija

 

Razpon pridelka (hl/ha)

≤ 20

> 20 in ≤ 30

> 30 in ≤ 40

> 40 in ≤ 50

> 50 in ≤ 90

> 90 in ≤ 130

> 130 in ≤ 160

> 160

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

Premija

proračun EU (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

nacionalna sredstva

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

Premija

proračun EU (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

nacionalna sredstva

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Država članica skupaj

Površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

Premija

proračun EU (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

nacionalna sredstva

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrajni rok sporočila: 1. marec vsako leto (v letih 2009, 2010 in 2011).

Sporočilo iz člena 102(5) Uredbe (ES) št. 479/2008 in člena 73(1) te uredbe.

Razpredelnica 12

Površine,, izkrčene s premijo v predhodnem vinskem letu

Država članica:

Vinsko leto:

Datum sporočila:

Pojasnitev, zakaj je bila dana prednost proizvajalcem na območjih, ki so neupravičena ali so bila razglašena za neupravičena v skladu s členom 104(9) Uredbe (ES) št. 479/2008:


Regija

 

Razpon pridelka (hl/ha)

≤ 20

> 20 in ≤ 30

> 30 in ≤ 40

> 40 in ≤ 50

> 50 in ≤ 90

> 90 in ≤ 130

> 130 in ≤ 160

> 160

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

Premija

proračun EU (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

nacionalna sredstva

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

Premija

proračun EU (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

nacionalna sredstva

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Država članica skupaj

Površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

Premija

proračun EU (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

nacionalna sredstva

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrajni rok sporočila: 1. december vsako leto (v letih 2009, 2010 in 2011).

Sporočilo iz člena 102(6) Uredbe (ES) št. 479/2008 ter člena 68(2) in člena 73(1) te uredbe.

Razpredelnica 13

Letno poročilo o nadzoru izkrčitve

Država članica:

Vinsko leto:

Datum sporočila:


Regija

Število proizvajalcev, sprejetih za izkrčitev

Nadzor pred izkrčitvijo

Nadzor po izkrčitvi

Končno priznana površina po pregledu (ha)

Nepriznana površina po pregledu (ha)

Zavrnjene zaprošene premije (EUR)

upravni

na kraju samem

na kraju samem

z daljinskim zaznavanjem

Število pregledanih proizvajalcev

Pregledana površina (ha)

Število pregledanih proizvajalcev

Pregledana površina (ha)

Število pregledanih proizvajalcev

Pregledana površina (ha)

Število pregledanih proizvajalcev

Pregledana površina (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Država članica skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrajni rok sporočila: 1. december vsako leto (v letih 2009, 2010 in 2011).

Sporočilo iz člena 73(5) te uredbe.

Razpredelnica 14

Popis vinorodnih površin

Država članica:

Vinsko leto:

Datum sporočila:


Regija

Dejansko zasajena površina (ha)

vino z zaščiteno označbo porekla (4)

vino z zaščiteno geografsko označbo (4)

vmesni seštevek za vina z zaščiteno označbo porekla in geografsko označbo (4)

vina brez označbe porekla/geografske označbe (4)

Skupaj

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Država članica skupaj

 

 

 

 

 

Skrajni rok sporočila: 1. marec, od leta 2009.

Sporočilo v skladu s členom 109 Uredbe (ES) št. 479/2008 in členom 74 te uredbe.

Razpredelnica 15

Popis pravic do zasaditve

Država članica:

Vinsko leto:

Datum sporočila:


 

Površina (ha)

vino z zaščiteno označbo porekla (5)

vino z zaščiteno geografsko označbo (5)

vmesni seštevek za vina z zaščiteno označbo porekla in geografsko označbo (5)

vina brez označbe porekla/geografske označbe (5)

Skupaj

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Površina, dejansko zasajena z vinsko trto

 

 

 

 

 

Pravice do zasaditve, ki so bile dodeljene proizvajalcem in še niso bile uporabljene

 

 

 

 

 

Pravice do vnovične zasaditve, ki jih imajo proizvajalci

 

 

 

 

 

Veljavne pravice do zasaditve v rezervi

 

 

 

 

 

Obseg vinogradniških površin skupaj

 

 

 

 

 

Skrajni rok sporočila: 1. marec, od leta 2009.

Sporočilo v skladu s členom 109 Uredbe (ES) št. 479/2008 in členom 74 te uredbe.

Razpredelnica 16

Popis osnovnih sort grozdja za pridelavo vina

Država članica:

Vinsko leto

Datum sporočila:


Sorta

Dejansko zasajena površina (ha)

Delež (%)

(1)

(2)

(3)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

Drugo

 

 

Skupaj

 

 

Skrajni rok sporočila: 1. marec, od leta 2009.

Sporočilo v skladu s členom 109 Uredbe (ES) št. 479/2008 in členom 74 te uredbe.


(1)  Za prvo sporočilo, ki se odda najpozneje do 1. marca 2009, se podatki nanašajo na obdobje med 1.8.2008 in 31.12.2008; za vsa naknadna sporočila pa na vinsko leto pred sporočilom.

(2)  Za prvo sporočilo, ki se odda najpozneje do 1. marca 2009, se podatki nanašajo na obdobje med 1.8.2008 in 31.12.2008; za vsa naknadna sporočila na vinsko leto pred sporočilom.

(3)  Za prvo sporočilo, ki se odda najpozneje do 1. marca 2011, se podatki nanašajo na obdobje med 1.1.2010 in 31.7.2010; za vsa naknadna sporočila na vinsko leto pred sporočilom.

(4)  Za prvo sporočilo, ki se pošlje najpozneje do 1. marca 2009, se morajo postavke v teh stolpcih glasiti: kakovostna vina pdpo/namizna vina z geografsko označbo/vmesni seštevek kakovostnih vin pdpo in namiznih vin z geografsko označbo/namizna vina (brez geografske označbe). Države članice, ki trenutno še ne morejo razlikovati med vinogradniškimi površinami za proizvodnjo namiznih vin z geografsko označbo in namiznih vin brez geografske označbe, lahko v svojem prvem sporočilu pošljejo eno razpredelnico za vsa namizna vina za vinsko leto 2007/2008, posodobljeno razpredelnico z ločenima razpredelnicama za te dve kategoriji namiznih vin pa pošljejo najpozneje do 31. decembra 2009.

(5)  Za prvo sporočilo, ki se pošlje najpozneje do 1. marca 2009, se morajo postavke v teh stolpcih glasiti: kakovostna vina pdpo/namizna vina z geografsko označbo/vmesni seštevek kakovostnih vin pdpo in namiznih vin z geografsko označbo/namizna vina (brez geografske označbe). Države članice, ki trenutno še ne morejo razlikovati med vinogradniškimi površinami za proizvodnjo namiznih vin z geografsko označbo in namiznih vin brez geografske označbe, lahko v svojem prvem sporočilu pošljejo eno razpredelnico za vsa namizna vina za vinsko leto 2007/2008, posodobljeno razpredelnico z ločenima razpredelnicama za te dve kategoriji namiznih vin pa pošljejo najpozneje do 31. decembra 2009.


PRILOGA XIV

Površine, razglašene za neupravičene do programa krčenja v skladu s členom 104, od (4) do (6), Uredbe (ES) št. 479/2008

Država članica:

Vinsko leto:

Datum sporočila:


 

Ime neupravičene regije

Okvirna velikost zadevne regije (ha)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

(4)

Površine v gorah

1

 

 

2

 

 

 

 

Površine na strmih pobočjih

1

 

 

2

 

 

 

 

Površine z okoljskimi vprašanji

1

 

 

2

 

 

 

 

Egejski otoki in grški jonski otoki

1

 

 

2

 

 

 

 

Skrajni rok sporočila: 1. avgust vsako leto (v letih 2008, 2009 in 2010).

Sporočilo iz člena 104(8) Uredbe (ES) št. 479/2008 in člena 68(2) te uredbe.


PRILOGA XV

Višina premije iz člena 98 Uredbe (ES) št. 479/2008

Pretekli hektarski donos (hl)

Premija (EUR/ha)

Zahtevki, odobreni leta 2008/2009

Zahtevki, odobreni leta 2009/2010

Zahtevki, odobreni leta 2010/2011

(1)

(2)

(3)

(4)

≤ 20

1 740

1 595

1 450

> 20 in ≤ 30

4 080

3 740

3 400

> 30 in ≤ 40

5 040

4 620

4 200

> 40 in ≤ 50

5 520

5 060

4 600

> 50 in ≤ 90

7 560

6 930

6 300

> 90 in ≤ 130

10 320

9 460

8 600

> 130 in ≤ 160

13 320

12 210

11 100

>160

14 760

13 530

12 300


PRILOGA XVI

Navodila za jemanje vzorcev svežega grozdja in njihovo predelavo v vino za analizo z izotopskimi postopki iz člena 88(1)

I.   JEMANJE VZORCEV GROZDJA

A.

Vsak vzorec mora zajemati vsaj 10 kg zrelega grozdja iste sorte. Jemlje se v obstoječem stanju.

Vzorci se morajo vzeti med trgatvijo na zadevni parceli. Pobrano grozdje mora biti reprezentativno za celotno parcelo. Vzorci svežega grozdja ali v obliki grozdnega mošta se lahko do nadaljnje uporabe hranijo v zamrznjenem stanju. Le v primeru, ko je predvideno merjenje kisika-18 v vodi mošta, se lahko ločeno odvzame alikvot mošta in se ga shrani po stiskanju celotnega vzorca grozdja.

B.

Ko se vzamejo vzorci, je treba sestaviti opisni list. Ta list morata sestavljati prvi del, ki se nanaša na jemanje vzorcev grozdja, in drugi del, ki se nanaša na vinifikacijo. Hrani se skupaj z vzorcem, ki ga mora spremljati pri vseh transportih. Treba ga je posodabljati z vpisom vseh obdelav vzorca.

Opisni list v zvezi z jemanjem vzorcev je treba sestaviti v skladu z delom I vprašalnika iz Priloge XVII.

II.   VINIFIKACIJA

A.

Vinifikacijo mora opraviti pristojni organ ali oddelek, ki ga pooblasti ta organ, po možnosti v razmerah, primerljivih z običajnimi razmerami na območju proizvodnje, za katero je vzorec reprezentativen. Vinifikacija se mora končati s celotno pretvorbo sladkorja v alkohol, tj. z manj kot 2 g/l ostanka sladkorja. Vendar so v nekaterih primerih, na primer za zagotovitev boljše reprezentativnosti, dovoljene večje količine ostanka sladkorja. Kakor hitro se vino očisti in stabilizira s SO2, ga je treba napolniti v 75-centilitrske steklenice in jih označiti.

B.

Opisni list za vinifikacijo je treba sestaviti v skladu z delom II vprašalnika iz Priloge XVIII.


PRILOGA XVII

Število vzorcev, ki jih morajo vsako leto vzeti države članice za banko podatkov za rezultate analiz v skladu s členom 88(3)

30 vzorcev v Bolgariji

20 vzorcev v Češki republiki

200 vzorcev v Nemčiji

50 vzorcev v Grčiji

200 vzorcev v Španiji

400 vzorcev v Franciji

400 vzorcev v Italiji

10 vzorcev na Cipru

4 vzorci v Luksemburgu

0 vzorcev na Madžarskem

4 vzorci na Malti

50 vzorcev v Avstriji

50 vzorcev na Portugalskem

70 vzorcev v Romuniji

20 vzorcev v Sloveniji

15 vzorcev na Slovaškem

4 vzorci v Združenem kraljestvu.


PRILOGA XVIII

Vprašalnik o jemanju in vinifikaciji vzorcev grozdja, namenjenega za analizo z izotopskimi postopki v skladu s členom 88(5)

Uporabijo se analitične metode in podajanje rezultatov (enot) v skladu s členom 31 Uredbe (ES) št. 479/2008 (ali postopki, za katere laboratoriji, ki sodelujejo pri analizi, dokažejo, da so enakovredni).

DEL I

1.   Splošne informacije

1.1.

Številka vzorca:

1.2.

Ime in funkcija uradnika ali pooblaščene osebe, ki je vzela vzorec:

1.3.

Ime in naslov pristojnega organa, odgovornega za odvzem vzorca:

1.4.

Ime in naslov pristojnega organa, odgovornega za vinifikacijo in pošiljanje vzorcev, če to ni organ iz 1.3:

2.   Splošni opis vzorcev

2.1.

Izvor (država, regija):

2.2.

Leto trgatve:

2.3.

Sorta vinske trte:

2.4.

Barva grozdja:

3.   Opis vinograda:

3.1.

Ime in naslov osebe, ki obdeluje parcelo:

3.2.

Lokacija parcele

vinorodni kraj:

kraj:

parcelni sklic:

zemljepisna širina in dolžina:

3.3.

Tip tal (npr. apnenčasta, ilovnata, apnenčasto-ilovnata, peščena):

3.4.

Lega (npr. pobočje, ravnina, izpostavljenost soncu):

3.5.

Število vinskih trt na hektar:

3.6.

Približna starost vinograda (manj kot 10 let, od 10 do 25 let, več kot 25 let):

3.7.

Nadmorska višina:

3.8.

Gojitvena oblika in rez:

3.9.

Vrsta vina, v katero se grozdje po navadi predela (glej opredelitve iz Uredbe (ES) št. 479/2008, Priloga IV):

4.   Pridelek in lastnosti mošta:

4.1.

Ocenjeni donos na hektar za parcelo, na kateri je bila trgatev (kg/ha):

4.2.

Zdravstveno stanje grozdja (npr. zdravo, gnilo), pri čemer se natančno opredeli, ali je bilo grozdje suho ali mokro, ko je bil vzet vzorec:

4.3.

Datum odvzema vzorca:

5.   Vremenske razmere pred trgatvijo

5.1.

Padavine v desetih dneh pred trgatvijo: da/ne. Če da, dodatne informacije, če so na voljo:

6.   Namakani vinogradi:

Če se pridelek namaka, datum zadnjega namakanja:

(Žig pristojnega organa, odgovornega za odvzem vzorca, ter ime, položaj in podpis uradnika, ki vzame vzorec):

DEL II

1.   Mikrovinifikacija:

1.1.

Teža vzorca grozdja v kg:

1.2.

Postopek stiskanja:

1.3.

Količina pridobljenega mošta:

1.4.

Lastnosti mošta:

koncentracija sladkorja, izražena v g/l, določena z refraktometrijo:

skupne kisline, izražene v g/l vinske kisline (neobvezno):

1.5.

Postopek obdelave mošta (npr. usedanje, centrifugiranje):

1.6.

Dodajanje kvasovk (vrsta uporabljenih kvasovk). Navedite, ali je bilo vrenje spontano ali ne:

1.7.

Temperatura med vrenjem:

1.8.

Metoda za določitev konca vrenja:

1.9.

Postopek nege vina (npr. pretakanje):

1.10.

Dodatek žveplovega dioksida v mg/l:

1.11.

Analiza pridobljenega vina

delež dejanskega alkohola v vol. %:

skupni suhi ekstrakt:

reducirajoči sladkorji, izraženi v g/l invertnega sladkorja:

2.   Kronološka tabela vinifikacije vzorca:

Datum:

odvzema vzorca (isti kot datum trgatve, del I – 4.3):

stiskanja:

začetka vrenja:

konca vrenja:

stekleničenja:

Datum sklenitve dela II:

(Žig pristojnega organa, ki je opravil vinifikacijo, in podpis pristojnega uradnika tega organa)


PRILOGA XIX

ANALIZNI IZVID

Vzorci vina ter proizvodov iz grozdja in vina, analizirani z izotopsko metodo iz člena 31 Uredbe (ES) št. 479/2008, ki se vnesejo v banko podatkov za izotope v SRS

I.   SPLOŠNE INFORMACIJE

1.

Država:

2.

Številka vzorca:

3.

Leto:

4.

Sorta vinske trte:

5.

Vrsta vina:

6.

Regija/okoliš:

7.

Ime, naslov, telefon, faks in e-naslov laboratorija, odgovornega za rezultate:

8.

Vzorec za kontrolno analizo SRS: da/ne

II.   METODE IN REZULTATI

1.   Vino (se prenesejo iz Priloge XVIII):

1.1.

Volumenski delež alkohola: vol. %

1.2.

Suhi ekstrakt skupaj: g/l

1.3.

Reducirajoči sladkorji: g/l

1.4.

Skupna kislina, izražena kot vinska kislina: g/l

1.5.

Žveplov dioksid skupaj: mg/l

2.   Destilacija vina za SNIF-NMR:

2.1.

Opis destilacijskega aparata:

2.2.

Količina destiliranega vina/teža pridobljenega destilata:

3.   Analiza destilata

3.1.

Delež alkohola v destilatu % (m/m):

4.   Rezultat izotopnih razmerij devterija z etanolom, merjenimi z NMR:

4.1.

(D/H)I= ppm

4.2.

(D/H)II= ppm

4.3.

„R“=

5.   Parametri NMR

Merjena frekvenca:

6.   Rezultat izotopskega razmerja 18O/16O vina

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW — SLAP

7.   Rezultat izotopskega razmerja 18O/16O mošta (če je ustrezno)

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW — SLAP

8.   Rezultat izotopskega razmerja 13C/12C vinskega etanola

δ 13C [‰] = ‰ V-PDB.


PRILOGA XX

Jemanje vzorcev v okviru pomoči med nadzornimi organi v skladu s členom 92

1.

Pri jemanju vzorcev vina, grozdnega mošta ali drugega tekočega proizvoda iz grozdja in vina v okviru pomoči med nadzornimi organi pristojni organ zagotovi, da:

so vzorci pri proizvodih, ki se polnijo v posode z največ 60 litri v eni seriji, reprezentativni za celotno serijo,

so vzorci pri proizvodih, ki se polnijo v posodah z nominalno prostornino več kot 60 litrov, reprezentativni za vsebino posode, iz katere so vzeti.

2.

Vzorci se vzamejo s pretočitvijo zadevnega proizvoda v vsaj pet čistih posod z nominalno prostornino po najmanj 75 cl. Pri proizvodih iz prve alinee odstavka 1 se lahko vzorčenje opravi tudi z odvzemom vsaj petih posod z nominalno prostornino najmanj 75 cl iz pregledane serije.

Če se analizirajo vzorci vinskega destilata z nuklearno magnetno resonanco devterija, se vzorci dajo v posode z nominalno prostornino 25 cl ali celo 5 cl, če se pošljejo iz enega uradnega laboratorija v drugega.

Vzorci se vzamejo, zaprejo, če je ustrezno, in zapečatijo v prisotnosti predstavnika podjetja, v katerem se vzame vzorec, ali predstavnika prevoznika, če se vzorec vzame med prevozom. Če predstavnik ni prisoten, se to navede v poročilu iz odstavka 4.

Vsak vzorec se opremi z inertnim zapiralom za enkratno uporabo.

3.

Vsak vzorec se opremi z etiketo, ki je v skladu z delom A Priloge XXI.

Če je posoda premajhna, da bi se nanjo lahko namestila predpisana etiketa, se posoda označi z neizbrisno številko, zahtevani podatki pa se navedejo na ločenem listu papirja.

Predstavnika podjetja, v katerem se vzame vzorec, ali predstavnika prevoznika se zaprosi, naj podpiše etiketo, ali če je ustrezno, list papirja.

4.

Uradnik pristojnega organa, pooblaščenega za vzorčenje, sestavi pisno poročilo, v katero zapiše pripombe, za katere meni, da so pomembne za oceno vzorcev. V poročilu po potrebi zapiše vse izjave predstavnika prevoznika ali predstavnika podjetja, v katerem je bil vzet vzorec, in tega predstavnika prosi, naj se podpiše. Navede količino proizvoda, od katere je bil vzet vzorec. Če se zavrnejo zgoraj navedeni podpisi in podpisi iz tretjega pododstavka odstavka 3, se to v poročilu navede.

5.

Pri vsakem jemanju vzorcev ostane en vzorec kot kontrolni vzorec v podjetju, v katerem je bil vzorec vzet, drugi vzorec pa pri pristojnem organu, katerega uradnik je vzorec vzel. Trije vzorci se pošljejo uradnemu laboratoriju, ki bo opravil analizni ali organoleptični pregled. Tam se eden od vzorcev analizira. Drugi vzorec se hrani kot kontrolni vzorec. Kontrolni vzorci se hranijo najmanj tri leta po vzorčenju.

6.

Pošiljke vzorcev se na zunanji embalaži opremijo z rdečo etiketo po vzorcu iz dela B Priloge XXI. Velikost etikete je 50 mm × 25 mm.

Pri pošiljanju vzorcev odtisne pristojni organ države članice, iz katere se pošljejo vzorci, svoj žig delno na zunanjo embalažo paketa in delno na rdečo etiketo.


PRILOGA XXI

A.   Etiketa, na kateri je opisan vzorec v skladu z odstavkom 3 Priloge XX

1.

Zahtevane informacije:

(a)

ime, naslov, vključno z državo članico, telefon, faks in e-naslov pristojnega organa, ki je odredil vzorčenje;

(b)

serijska številka vzorca;

(c)

datum odvzema vzorca;

(d)

ime uradnika pristojnega organa, pooblaščenega za odvzem vzorca;

(e)

ime, naslov, telefon, faks, e-naslov podjetja, v katerem je bil vzorec vzet;

(f)

označitev posode, iz katere je bil vzorec vzet (npr. številka posode, številka serije steklenic itd.);

(g)

opis proizvoda, skupaj s proizvodnim območjem, letom trgatve, deležem dejanskega ali potencialnega alkohola in po možnosti sorto vinske trte;

(h)

besede: „Namenjeni kontrolni vzorec se lahko pregleda samo v laboratoriju, pooblaščenem za opravljanje kontrolnih analiz. Poškodovanje žiga je kaznivo.“

2.

Opombe:

3.

Najmanjša velikost: 100 mm × 100 mm.

B.   Vzorec rdeče etikete iz odstavka 6 Priloge XX

EVROPSKE SKUPNOSTI

Proizvodi za analizno in organoleptično pregledovanje iz Uredbe (ES) št. 555/2008


PRILOGA XXII

Korelacijske tabele iz člena 103(2)

1.   Uredba (ES) št. 1227/2000

Uredba (ES) št. 1227/2000

Ta uredba

Člen 3

Člena 60 in 61

Člen 4(1)

Člen 62

Člen 4, od (2) do (7)

Člen 63

Člen 4(8)

Člen 64

Člen 5(1)

Člen 65(1)

Člen 5(3)

Člen 64

Člen 5(4)

Člen 65(2)

Člen 5(5)

Člen 65(3)

Člen 5(6)

Člen 65(4)

Člen 8(1)

Člen 70(1)


2.   Uredba (ES) št. 1623/2000

Uredba (ES) št. 1623/2000

Ta uredba

Člen 12

Člen 32

Člen 13

Člen 33

člen 14a(1)

Člen 34

Člen 46(2)

Člen 21(3)

Člen 50(2)

Člen 22


3.   Uredba (ES) št. 2729/2000

Uredba (ES) št. 2729/2000

Ta uredba

Člen 2(3)

Člen 76(d)

Člen 2(4)

Člen 76(e)

Člen 3(1)

Člen 82(1)

Člen 3(2)

Člen 82(2)

Člen 4

Člen 83

Člen 5

Člen 81

Člen 7

Člen 84

Člen 8

Člen 85

Člen 9

Člen 86

Člen 10

Člen 87

Člen 11

Člen 88

Člen 12

Člen 89

Člen 13

Člen 90

Člen 14

Člen 91

Člen 15

Člen 92

Člen 16

Člen 93

Člen 17

Člen 94

Člen 19

Člen 95


4.   Uredba (ES) št. 883/2001

Uredba (ES) št. 883/2001

Ta uredba

Člen 14(1)

Člen 39(1)

Člen 20

Člen 40

Člen 21

Člen 41

Člen 22

Člen 42

Člen 24

Člen 43

Člen 25

Člen 44

Člen 26

Člen 45

Člen 27(1)

Člen 46

Člen 28

Člen 47

Člen 29

Člen 48

Člen 30

Člen 49

Člen 31(2)

Člen 51

Člen 32

Člen 50

Člen 34a

Člen 52


Na vrh