EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32006R1365

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1365/2006 ( 2006. gada 6. septembris ) par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem un par Padomes Direktīvas 80/1119/EEK atcelšanu

OV L 264, 25.9.2006., 1./11. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 016 Lpp. 84 - 94
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 016 Lpp. 84 - 94
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 008 Lpp. 102 - 106

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 04/08/2018; Atcelts ar 32018R0974

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1365/oj

25.9.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 264/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1365/2006

(2006. gada 6. septembris)

par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem un par Padomes Direktīvas 80/1119/EEK atcelšanu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 285. pantu 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (1),

tā kā:

(1)

Iekšējie ūdensceļi ir svarīga Kopienas transporta tīklu sastāvdaļa, un iekšējo ūdensceļu pārvadājumu veicināšana ir viens no kopējās transporta politikas mērķiem gan no ekonomikas efektivitātes, gan no enerģijas patēriņa samazināšanas un vides ietekmes uz pārvadājumiem viedokļa, kā tas ir minēts Komisijas Baltajā grāmatā: Eiropas transporta politika līdz 2010. gadam: laiks pieņemt lēmumu.

(2)

Komisijai ir nepieciešama statistika par pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem, lai uzraudzītu un attīstītu kopējo transporta politiku, kā arī transporta elementus reģionu politikas un Eiropas komunikāciju tīklu politikas jomās.

(3)

Līdz šim statistikas dati par pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem tika vākti saskaņā ar Padomes Direktīvu 80/1119/EEK (1980. gada 17. novembris) par statistikas pārskatiem attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (2), kura vairs neatbilst šīs jomas pašreizējām vajadzībām. Tādēļ ir lietderīgi minēto direktīvu aizstāt ar jaunu tiesību aktu, lai paplašinātu darbības jomu un uzlabotu efektivitāti.

(4)

Tādējādi Direktīva 80/1119/EEK būtu jāatceļ.

(5)

Kopienas statistika visiem pārvadājumu veidiem būtu jāvāc saskaņā ar vienotu koncepciju un standartiem, lai sasniegtu lielāko praktiski iespējamo salīdzināmību starp dažādiem pārvadājumu veidiem.

(6)

Pārvadājumi pa iekšējiem ūdensceļiem nenotiek visās dalībvalstīs, un tādēļ šīs regulas iedarbība skar vienīgi tās dalībvalstis, kurās pastāv šis pārvadājumu veids.

(7)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi – proti, izveidot kopējus statistikas standartus, kas ļautu sagatavot saskaņotus datus, – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka tādēļ šo mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(8)

Padomes Regula (EK) Nr. 322/97 (1997. gada 17. februāris) par Kopienas statistiku (3) nodrošina pamatprincipu kopumu noteikumiem, kas paredzēti šajā regulā.

(9)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (4).

(10)

Saskaņā ar minētā lēmuma 3. pantu ir notikusi apspriešanās ar Statistikas programmu komiteju, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom  (5),

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula paredz kopējus noteikumus attiecībā uz Kopienas statistikas pārskatu sagatavošanu par pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem.

2. pants

Darbības joma

1.   Dalībvalstis nosūta Komisijai (Eurostat) datus, kas attiecas uz pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem viņu teritorijā.

2.   Dalībvalstis, kurās vienā gadā pa iekšējiem ūdensceļiem pārvadāto preču kopapjoms – vietējos, starptautiskos vai tranzīta pārvadājumos – pārsniedz vienu miljonu tonnu, iesniedz 4. panta 1. punktā minētos datus.

3.   Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis, kurās neveic starptautiskus vai tranzīta pārvadājumus pa iekšējiem ūdensceļiem, bet kurās vienā gadā pa iekšējiem ūdensceļiem pārvadāto preču kopapjoms iekšzemes pārvadājumos pārsniedz vienu miljonu tonnu, iesniedz vienīgi 4. panta 2. punktā prasītos datus.

4.   Šī regula neattiecas uz:

a)

kravu pārvadājumiem ar kuģiem, kuru pilna kravnesība ir mazāka par 50 tonnām;

b)

kuģiem, kuri pārvadā galvenokārt pasažierus;

c)

prāmjiem;

d)

kuģiem, kurus vienīgi nekomerciāliem nolūkiem izmanto ostu administrācijas un valsts iestādes;

e)

kuģiem, kurus izmanto vienīgi uzglabāšanai vai degvielas iepildīšanai;

f)

kuģiem, kurus neizmanto kravu pārvadājumiem, piemēram, zvejas kuģiem, bagarkuģiem, peldošām darbnīcām, peldošiem mājokļiem un izpriecu kuģiem.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“kuģojams iekšējais ūdensceļš” ir ūdens posms, kurš nav jūras daļa un pa kuru var peldēt pilnībā piekrauti kuģi ar kravnesību, kas nav mazāka kā 50 tonnas. Šis termins ietver gan kuģojamas upes un ezerus, gan kuģojamus kanālus;

b)

“iekšējo ūdensceļu kuģis” ir kuģošanas līdzeklis, kas paredzēts preču pārvadājumiem vai pasažieru sabiedriskajiem pārvadājumiem pa kuģojamiem iekšējiem ūdensceļiem;

c)

“kuģa valstspiederība” attiecas uz valsti, kurā iekšējo ūdensceļu kuģis ir reģistrēts.

4. pants

Datu vākšana

1.   Datus vāc saskaņā ar tabulām, kas izklāstītas A līdz D pielikumā.

2.   Šīs regulas 2. panta 3. punktā minētajos gadījumos datus vāc saskaņā ar tabulām, kas izklāstītas E pielikumā.

3.   Šīs regulas vajadzībām preces klasificē saskaņā ar F pielikumu.

5. pants

Datu nosūtīšana

1.   Pirmais novērošanas periods sākas 2007. gada 1. janvārī. Datu nosūtīšanu veic pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc attiecīgā novērošanas perioda beigām.

2.   Pirmajos trīs šīs regulas piemērošanas gados šā panta 1. punktā minēto termiņu, kas atvēlēts datu nosūtīšanai, var pagarināt saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto procedūru. Maksimālais nosūtīšanai atvēlētais termiņš, ieskaitot piešķirto pagarinājumu, nepārsniedz astoņus mēnešus.

Nosūtīšanai atvēlētā termiņa pagarinājumi ir izklāstīti G pielikumā.

6. pants

Datu izplatīšana

Kopienas statistiku, kas pamatojas uz 4. pantā minētajiem datiem, izplata ar līdzīgu regularitāti, kāda dalībvalstīm noteikta datu nosūtīšanai.

7. pants

Datu kvalitāte

1.   Komisija (Eurostat) saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto procedūru izstrādā un publicē metodiskos norādījumus un kritērijus, kuru mērķis ir nodrošināt sagatavoto datu kvalitāti.

2.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu nosūtāmo datu kvalitāti.

3.   Komisija (Eurostat) novērtē nosūtīto datu kvalitāti. Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) ziņojumus, kuros ir informācija un dati, ko Komisija (Eurostat) pieprasa, lai pārbaudītu nosūtīto datu kvalitāti.

8. pants

Īstenošanas ziņojums

Komisija, apspriedusies ar Statistikas programmu komiteju, līdz 2009. gada 15. oktobrim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. Šajā ziņojumā jo īpaši:

a)

izvērtē Kopienas, dalībvalstu un statistikas datu sniedzēju un lietotāju ieguvumu no sagatavotās statistikas salīdzinājumā ar tās izmaksām;

b)

izvērtē sagatavotās statistikas kvalitāti;

c)

ņemot vērā gūtos rezultātus, nosaka potenciālā uzlabojuma jomas un jebkādus grozījumus, ko uzskata par vajadzīgiem.

9. pants

Īstenošanas pasākumi

Šīs regulas īstenošanas pasākumus, tostarp pasākumus, lai ņemtu vērā izmaiņas ekonomikā un tehnikā, paredz saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto procedūru. Minētie pasākumi attiecas uz:

a)

pielāgojumiem attiecībā uz statistikas aptverto iekšējo ūdensceļu pārvadājumu apjomu (2. pants);

b)

definīciju pielāgojumiem un papildu definīciju pieņemšanu (3. pants);

c)

pielāgojumiem attiecībā uz datu vākšanas jomu un pielikumu saturu (4. pants);

d)

kārtību, kā datus nosūta Komisijai (Eurostat), tostarp datu apmaiņas standartiem (5. pants);

e)

kārtību, kā Komisija (Eurostat) izplata rezultātus (6. pants);

f)

metodisko norādījumu un kritēriju izstrādāšanu un publicēšanu (7. pants).

10. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Lēmuma 89/382/EEK, Euratom 1. pantu.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

11. pants

Pārejas noteikumi un atcelšana

1.   Dalībvalstis 2006. gada statistikas rezultātus iesniedz saskaņā ar Direktīvu 80/1119/EEK.

2.   Ar šo Direktīva 80/1119/EEK tiek atcelta no 2007. gada 1. janvāra.

12. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2006. gada 6. septembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

P. LEHTOMÄKI


(1)  Eiropas Parlamenta 2006. gada 17. janvāra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2006. gada 24. jūlija Lēmums.

(2)  OV L 339, 15.12.1980., 30. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(3)  OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(4)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).

(5)  OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.


A PIELIKUMS

A1 tabula. Preču pārvadājumi, iedalot pēc preču veida (ikgadēji dati)

Elementi

Koda veids

Nomenklatūra

Mērvienība

Tabula

divu burtciparu

“A1”

 

Ziņotāja valsts

divburtu

ISO valsts kods

 

Gads

četrciparu

“gggg”

 

Iekraušanas valsts/reģions

divburtu vai četru burtciparu

ISO valsts kods vai NUTS2

 

Izkraušanas valsts/reģions

divburtu vai četru burtciparu

ISO valsts kods vai NUTS2

 

Pārvadājumu veids

viencipara

1 = iekšzemes

2 =

starptautiskie (izņemot tranzītu)

3 = tranzīta

 

Preču veids

divciparu

NST 2000

 

Iepakojuma veids

viencipara

1= preces ir konteineros

2= preces nav konteineros

 

Pārvadātās tonnas

 

 

Tonnas

Tonnkilometri

 

 

Tonnkilometri


B PIELIKUMS

B1 tabula. Pārvadājumi, iedalot pēc kuģa valstspiederības un kuģa veida (ikgadēji dati)

Elementi

Koda veids

Nomenklatūra

Mērvienība

Tabula

divu burtciparu

“B1”

 

Ziņotāja valsts

divburtu

ISO valsts kods

 

Gads

četrciparu

“gggg”

 

Iekraušanas valsts/reģions

divburtu vai četru burtciparu

ISO valsts kods vai NUTS2

 

Izkraušanas valsts/reģions

divburtu vai četru burtciparu

ISO valsts kods vai NUTS2

 

Pārvadājumu veids

viencipara

1 = iekšzemes

2 =

starptautiskie (izņemot tranzītu)

3 = tranzīta

 

Kuģa veids

viencipara

1 = pašpiedziņas liellaiva

2 = liellaiva, kas nav pašpiedziņas

3 = pašpiedziņas tankkuģis

4 =

tankkuģis, kas nav pašpiedziņas

5 =

cita veida kuģis preču pārvadāšanai

 

Kuģa valstspiederība

divburtu

ISO valsts kods

 

Pārvadātās tonnas

 

 

Tonnas

Tonnkilometri

 

 

Tonnkilometri


B2 tabula. Kuģu satiksme (ikgadēji dati)

Elementi

Koda veids

Nomenklatūra

Mērvienība

Tabula

divu burtciparu

“B2”

 

Ziņotāja valsts

divburtu

ISO valsts kods

 

Gads

četrciparu

“gggg”

 

Iekrauto kuģu skaits

 

 

Kuģi

Tukšo kuģu skaits

 

 

Kuģi

Kuģa kilometri (iekrautie kuģi)

 

 

Kuģa kilometri

Kuģa kilometri (tukšie kuģi)

 

 

Kuģa kilometri

Piezīme: B2 tabulā minēto datu nosūtīšana nav obligāta.


C PIELIKUMS

C1 tabula. Preču pārvadājumi konteineros, iedalot pēc preču veida (ikgadēji dati)

Elementi

Koda veids

Nomenklatūra

Mērvienība

Tabula

divu burtciparu

“C1”

 

Ziņotāja valsts

divburtu

ISO valsts kods

 

Gads

četrciparu

“gggg”

 

Iekraušanas valsts/reģions

divburtu vai četru burtciparu

ISO valsts kods vai NUTS2

 

Izkraušanas valsts/reģions

divburtu vai četru burtciparu

ISO valsts kods vai NUTS2

 

Pārvadājumu veids

viencipara

1 = iekšzemes

2 =

starptautiskie (izņemot tranzītu)

3 = tranzīta

 

Konteinera izmērs

viencipara

1 = 20′ kravas vienības

2 = 40′ kravas vienības

3 = kravas vienības > 20′ un < 40′

4 = kravas vienības > 40′

 

Iekrauts vai tukšs

viencipara

1 = iekrauti konteineri

2 = tukši konteineri

 

Preces veids

divciparu

NST 2000

 

Pārvadātās tonnas (1)

 

 

Tonnas

Tonnkilometri (1)

 

 

Tonnkilometri

TEU

 

 

TEU

TEU-kilometri

 

 

TEU-kilometri


(1)  Attiecas vienīgi uz iekrautiem konteineriem.


D PIELIKUMS

D1 tabula. Pārvadājumi pēc kuģa valstspiederības (ceturkšņa dati)

Elementi

Koda veids

Nomenklatūra

Mērvienība

Tabula

divu burtciparu

“D1”

 

Ziņotāja valsts

divburtu

ISO valsts kods

 

Gads

četrciparu

“gggg”

 

Ceturksnis

divu burtciparu

“Q1, Q2, Q3 vai Q4”

 

Pārvadājumu veids

viencipara

1 = iekšzemes

2 =

starptautiskie (izņemot tranzītu)

3 = tranzīta

 

Kuģa valstspiederība

divburtu

ISO valsts kods

 

Pārvadātās tonnas

 

 

Tonnas

Tonnkilometri

 

 

Tonnkilometri


D2 tabula. Pārvadājumi konteineros pēc kuģa valstspiederības (ceturkšņa dati)

Elementi

Koda veids

Nomenklatūra

Mērvienība

Tabula

divu burtciparu

“D2”

 

Ziņotāja valsts

divburtu

ISO valsts kods

 

Gads

četrciparu

“gggg”

 

Ceturksnis

divu burtciparu

“Q1, Q2, Q3 vai Q4”

 

Pārvadājumu veids

viencipara

1 = iekšzemes

2 =

starptautiskie (izņemot tranzītu)

3 = tranzīta

 

Kuģa valstspiederība

divburtu

ISO valsts kods

 

Iekrauts vai tukšs

viencipara

1 = iekrauti konteineri

2 = tukši konteineri

 

Pārvadātās tonnas (1)

 

 

Tonnas

Tonnkilometri (1)

 

 

Tonnkilometri

TEU

 

 

TEU

TEU-kilometri

 

 

TEU-kilometri


(1)  Attiecas vienīgi uz iekrautiem konteineriem.


E PIELIKUMS

E1 tabula. Preču pārvadājumi (ikgadēji dati)

Elementi

Koda veids

Nomenklatūra

Mērvienība

Tabula

divu burtciparu

“E1”

 

Ziņotāja valsts

divburtu

ISO valsts kods

 

Gads

četrciparu

“gggg”

 

Kopējais pārvadāto tonnu apjoms

 

 

Tonnas

Tonnkilometri kopā

 

 

Tonnkilometri


F PIELIKUMS

Preču nomenklatūra

NST-2000

NST-2000 grupas

Preču apraksts

CPA klasifikācijas nodaļas

01

Lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības izstrādājumi; zivis un citi zivju produkti

01, 02, 05

02

Akmeņogles un brūnogles; kūdra; jēlnafta un dabasgāze; urāns un torijs

10, 11, 12

03

Metāla rūdas, kā arī cita veida ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes produkti

13, 14

04

Pārtikas produkti, dzērieni un tabaka

15, 16

05

Tekstilizstrādājumi un ražojumi no tiem; āda un ādas izstrādājumi

17, 18, 19

06

Koksne, koksnes un korķa izstrādājumi (izņemot mēbeles); izstrādājumi no salmiem un pīšanas materiāliem; koksnes masa, papīrs un papīra izstrādājumi; ierakstu reproducēšana un iespieddarbi

20, 21, 22

07

Kokss, pārstrādāti naftas produkti un kodoldegviela

23

08

Ķīmiskie elementi, ķīmiskie produkti un ķīmiskā šķiedra; gumijas un plastmasas izstrādājumi

24, 25

09

Pārējie nemetāliskie minerālu izstrādājumi

26

10

Parastie metāli; gatavie metālizstrādājumi, izņemot mašīnas un iekārtas

27, 28

11

Mašīnas un iekārtas, kas nav iekļautas citās grupās; biroju tehnika un datori; elektriskās mašīnas un aparāti, kas nav iekļauti citās grupās; radio, televīzijas un sakaru iekārtas un aparatūra; medicīnas, precīzijas un optiskie instrumenti; pulksteņi

29, 30, 31, 32, 33

12

Transportlīdzekļi

34, 35

13

Mēbeles; cita veida ražošana, kas nav iekļauta citās grupās

36

14

Metāla atkritumu otrreizējā pārstrāde; sadzīves atkritumi un citi atkritumi, kas nav iekļauti CPA

37 + sadzīves atkritumi (CPA 90. nodaļa un citi atkritumi, kas nav iekļauti CPA)

15

Pasts, sūtījumi

Piezīme: šo pozīciju parasti izmanto precēm, ko transportē pasta pārvaldes un specializēti kurjerdienesti (NACE Rev. 1, 64. nodaļa).

 

16

Iekārtas un materiāli, ko izmanto preču transportēšanā

Piezīme: šī pozīcija ietver tādus posteņus kā tukši konteineri, paliktņi, kastes, būri un krātiņi. Tā ietver arī transportlīdzekļus, kuros paredzēts pārvadāt preces un kurus pašus pārvadā ar citu transportlīdzekli.

Koda noteikšana šādiem materiāliem neietekmē jautājumu, vai šādi materiāli ir jāuzskata par “precēm”, tas ir atkarīgs no katra pārvadājumu veida datu vākšanas noteikumiem.

 

17

Preces, ko pārvieto mājsaimniecības un biroja iedzīves pārvadājumos; bagāža, ko transportē atsevišķi no pasažieriem; mehāniskie transportlīdzekļi, ko pārvieto uz remonta vietu; citas preces, kas nav tirdzniecības apritē un nav minētas citās grupās

 

18

Preču grupas; vairāku preču grupu sajaukums, ko transportē kopā

Piezīme: šo pozīciju izmanto tad, ja neuzskata par atbilstīgu sadalīt preces atsevišķās grupās no 01 līdz 16.

 

19

Nenoteiktas preces: preces, kuras kaut kāda iemesla dēļ nav identificējamas un tādēļ tās nevar sadalīt atsevišķās grupās no 01 līdz 16

Piezīme: šī pozīcija ir paredzēta precēm, par kurām pārskata sagatavotājam nav ziņu par pārvadāto preču veidu.

 

20

Citas preces, kas nekur nav iekļautas

Piezīme: šī pozīcija aptver tās preces, ko nevar iedalīt nevienā no grupām no 01 līdz 19. Tā kā ar grupām no 01 līdz 19 ir paredzēts aptvert visas iespējamās pārvadājamo preču kategorijas, 20. grupu praktiski neizmanto, ja nu vienīgi gadījumā, lai norādītu nepieciešamību pārbaudīt iesniegto datu pareizību.

 


G PIELIKUMS

Datu nosūtīšanai atvēlētā termiņa pagarinājumi (5. panta 2. punkts)

Dalībvalsts

Pagarinātais nosūtīšanas termiņš pēc novērošanas perioda beigām

Pēdējais gads, kad piemēro termiņa pagarinājumu

Beļģija

8 mēneši

2009.


Augša