EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32021L1206

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2021/1206 (2021. gada 30. aprīlis), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/90/ES par kuģu aprīkojumu III pielikumu groza attiecībā uz standartu, kurš piemērojams laboratorijām, ko atbilstības novērtēšanas struktūras izmanto kuģu aprīkojuma atbilstības novērtēšanai (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2021/2903

OV L 261, 22.7.2021., 45./46. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2021/1206/oj

22.7.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 261/45


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA (ES) 2021/1206

(2021. gada 30. aprīlis),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/90/ES par kuģu aprīkojumu III pielikumu groza attiecībā uz standartu, kurš piemērojams laboratorijām, ko atbilstības novērtēšanas struktūras izmanto kuģu aprīkojuma atbilstības novērtēšanai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/90/ES (2014. gada 23. jūlijs) par kuģu aprīkojumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 96/98/EK (1), un jo īpaši tās 36. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2014/90/ES ir noteikts, ka atbilstības novērtēšanas struktūrām, lai tās kļūtu par paziņotajām struktūrām, jāatbilst III pielikumā noteiktajām prasībām.

(2)

Atbilstības novērtēšanas struktūrām jānodrošina, ka atbilstības novērtēšanai izmantotās testēšanas laboratorijas atbilst standarta EN ISO/IEC 17025 prasībām.

(3)

Standartā EN ISO/IEC 17025 ir noteiktas vispārīgās prasības, kas attiecas uz laboratoriju kompetenci, objektivitāti un konsekventu darbību.

(4)

ISO 2017. gadā publicēja standarta EN ISO/IEC 17025 pārskatītu redakciju un atsauca standarta iepriekšējo redakciju, kuru joprojām varēja izmantot trīs gadus ilgā pārejas periodā, kas beidzās 2020. gada novembrī.

(5)

Tāpēc Direktīvā 2014/90/ES norādītā atsauce uz standartu EN ISO/IEC 17025 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2014/90/ES III pielikuma 19. punktā atsauci uz standartu “EN ISO/IEC 17025:2005” aizstāj ar atsauci “EN ISO/IEC 17025:2017”.

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2022. gada 31. janvārī. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2021. gada 30. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 257, 28.8.2014., 146. lpp.


Augša