EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32015L0719

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/719 (2015. gada 29. aprīlis), ar ko groza Padomes Direktīvu 96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 115, 6.5.2015., 1./10. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/719/oj

6.5.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 115/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2015/719

(2015. gada 29. aprīlis),

ar ko groza Padomes Direktīvu 96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 91. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Ir jāuzsver nepieciešamība samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, jo īpaši oglekļa dioksīda (CO2) emisijas, uzlabot ceļu satiksmes drošību, pielāgot attiecīgos tiesību aktus tehnoloģiju attīstībai un mainīgajām tirgus vajadzībām un atvieglināt intermodālo pārvadājumu darbības, vienlaikus nodrošinot neizkropļotu konkurenci un aizsargājot ceļu infrastruktūru.

(2)

Tehnoloģiju attīstība sniedz iespēju transportlīdzekļa aizmugurē pievienot ievelkamas vai salokāmas aerodinamiskas ierīces. Tomēr šādas darbības rezultātā tiktu pārsniegti saskaņā ar Padomes Direktīvu 96/53/EK (3) noteiktie maksimālie pieļaujamie garumi. Tāpēc ir nepieciešama atkāpe attiecībā uz maksimālajiem garumiem. Šīs direktīvas mērķis ir ļaut šādu ierīču uzstādīšanu, tiklīdz ir transponēti vai piemēroti nepieciešamie grozījumi tehniskajās prasībās aerodinamisko ierīču tipa apstiprinājumam un Komisija ir pieņēmusi īstenošanas aktus, ar ko nosaka darbības noteikumus attiecībā uz šādu ierīču izmantošanu.

(3)

Mehānisko transportlīdzekļu kabīnes aerodinamikas uzlabošana, iespējams, kopā ar ievelkamām vai salokāmām aerodinamiskām ierīcēm, ko pievieno transportlīdzekļa aizmugurē, nestu nozīmīgus ieguvumus attiecībā uz transportlīdzekļu energoefektivitāti. Tomēr, paliekot spēkā pašreizējiem, ar Direktīvu 96/53/EK noteiktajiem maksimālajiem garumiem, šāds uzlabojums nav iespējams, nesamazinot transportlīdzekļu kravietilpību un neapdraudot autotransporta nozares ekonomisko līdzsvaru. Minētā iemesla dēļ ir arī nepieciešama atkāpe attiecībā uz maksimālajiem garumiem. Minēto atkāpi nebūtu jāizmanto, lai palielinātu transportlīdzekļa kravietilpību.

(4)

Ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK (4) satvaru, attiecībā uz aerodinamiskajām ierīcēm, kuru garums pārsniedz 500 mm, un mehāniskiem transportlīdzekļiem, kas ir aprīkoti ar kabīnēm, kuras uzlabo to aerodinamiskos rādītājus, ja šādi transportlīdzekļi pārsniedz ierobežojumus, kas noteikti Direktīvā 96/53/EK, pirms laišanas tirgū ir jāsaņem tipa apstiprinājums.

(5)

Iespēja transportlīdzekļiem izveidot jaunu kabīnes profilu, palīdzētu uzlabot ceļu satiksmes drošību, samazinot vadītājam neredzamās zonas, tostarp zonu, kas atrodas zemāk par vējstiklu, un tam būtu attiecīgi jāpalīdz pasargāt daudzu tādu neaizsargātu satiksmes dalībnieku dzīvības kā gājēji un velosipēdisti. Jauns kabīnes profils varētu arī ietvert konstrukcijas, kas sadursmes gadījumā absorbē trieciena enerģiju. Turklāt, potenciālajiem ieguvumiem kabīņu ietilpības ziņā būtu jāuzlabo vadītāja drošība un komforts. Tiklīdz uzlabotas drošības prasības garākām kabīnēm ir izstrādātas, var apsvērt, vai ir atbilstīgi tās piemērot transportlīdzekļiem, uz kuriem neattiecas garuma palielināšana.

(6)

Alternatīvi dzinēji, kuri ietver hibrīddzinējus, ir tie, kuri kā mehānisku dzinējspēku izmanto enerģiju no patērējamas degvielas un/vai baterijas, vai no citas elektriskas vai mehāniskas dzinējspēka glabāšanas iekārtas. To izmantošana smagkravas transportlīdzekļiem vai autobusiem var radīt papildu svaru, bet samazina piesārņojumu. Minētais papildu svars nebūtu jāpieskaita transportlīdzekļa pašmasai, lai autotransporta nozari nenostādītu ekonomiski neizdevīgā situācijā. Tomēr papildu svara rezultātā transportlīdzekļa kravietilpībai nebūtu jāpalielinās.

(7)

Nākotnes transportlīdzekļi, kuros izmanto alternatīvu degvielu (ar smagāku spēka piedziņu nekā transportlīdzekļi, kuros izmanto tradicionālās degvielas) arī varētu gūt labumu no papildu svara pielaides. Tādējādi šādas alternatīvas degvielas var iekļaut šajā direktīvā paredzētajā alternatīvo degvielu sarakstā, ja to izmantošanai ir nepieciešama papildu svara pielaide.

(8)

Šī direktīva paredz atkāpes no transportlīdzekļu un transportlīdzekļu sastāvu maksimāli pieļaujamā svara un gabarītiem, kas noteikti Direktīvā 96/53/EK. Ar ceļu satiksmes drošību vai infrastruktūras īpatnībām saistītu iemeslu dēļ dalībvalstīm tomēr vajadzētu būt iespējai ierobežot konkrētu transportlīdzekļu pārvietošanos konkrētās sava ceļu tīkla daļās.

(9)

Konteinerizācijas jomā arvien vairāk izmanto 45 pēdu konteinerus. Šādus konteinerus transportē, izmantojot visus transporta veidus. Tomēr iekļaut autoceļa posmus intermodālo pārvadājumu darbībās pašreiz ir iespējams tikai tad, ja gan dalībvalstis, gan pārvadātāji ievēro sarežģītas administratīvās procedūras vai ja minētajiem konteineriem ir nošķelti stūri, kuri ir patentēti un ar kuriem saistās pārmērīgi augstas izmaksas. Ja transportlīdzekļu, kuri pārvadā šādus konteinerus, pieļaujamo garumu palielinātu par 15 cm, varētu likvidēt minētās pārvadātājiem noteiktās administratīvās procedūras un atvieglināt intermodālo pārvadājumu darbības, neapdraudot vai kādā citā veidā neskarot ceļu infrastruktūru vai citus ceļu satiksmes dalībniekus. Intermodālo pārvadājumu darbības definīcija šajā direktīvā neskar darbu pie Padomes Direktīvas 92/106/EEK (5) pārskatīšanas.

(10)

Lai turpinātu veicināt intermodālu pārvadājumu darbības un lai ņemtu vērā konteineru vai noņemamu virsbūvju, kuru garums ir līdz 45 pēdām, svaru bez kravas, būtu jāatļauj satiksmē piedalīties trīsasu mehāniskajiem transportlīdzekļiem ar divasu vai trīsasu puspiekabēm, ar pieļaujamo kopējo svaru līdz 44 tonnām. Būtu jāatļauj intermodālu pārvadājumu darbības divasu mehāniskajiem transportlīdzekļiem ar trīsasu puspiekabēm, kuri pārvadā konteinerus vai noņemamas virsbūves, kuru garums ir līdz 45 pēdām, ar pieļaujamo kopējo svaru līdz 42 tonnām.

(11)

Kopš tika pieņemta Direktīva 96/53/EK, ir būtiski pieaudzis autobusu pasažieru un viņu bagāžas vidējais svars. Ņemot vērā minētajā direktīvā noteiktos svara ierobežojumus, ir pakāpeniski samazinājies pārvadāto pasažieru skaits. Turklāt tos pārvadājošo transportlīdzekļu svars palielinās saistībā ar aprīkojumu, kas nepieciešams, lai izpildītu tādas pašreizējās tehniskās prasības, kā Euro VI. Sakarā ar to, ka energoefektivitātes uzlabošanas nolūkā ir jāpopularizē sabiedriskais transports salīdzinājumā ar privāto transportu, ir jāatjauno iepriekš noteiktais autobusu pasažieru skaits, ņemot vērā pasažieru svara un viņu bagāžas svara pieaugumu. Tas ir iespējams, palielinot divasu autobusu pieļaujamo svaru līdz tādai robežai, kas tomēr nodrošina, ka ātrākas nolietošanās dēļ netiek bojāta ceļu infrastruktūra.

(12)

Pārkāpumi saistībā ar pārslogotiem transportlīdzekļiem ir pienācīgi jāskata dalībvalstīm, lai nepieļautu nekādus konkurences kropļojumus un garantētu ceļu satiksmes drošību.

(13)

Lai nodrošinātu neizkropļotu konkurenci starp pārvadātājiem un uzlabotu pārkāpumu atklāšanu, dalībvalstīm līdz 2021. gada 27. maijam būtu jāveic konkrēti pasākumi, lai apzinātu satiksmē esošus transportlīdzekļus vai transportlīdzekļu sastāvus, kas varētu būt pārsnieguši attiecīgos svara ierobežojumus un kas tādēļ būtu jāpārbauda. Šādu apzināšanu var veikt, izmantojot svēršanas mehānismus, kas iestrādāti ceļa infrastruktūrā, vai ar transportlīdzekļos uzstādītiem sensoriem, kas no attāluma pārsūta informāciju attiecīgajām iestādēm. Būtu jānodrošina, ka šādi transportlīdzekļa dati ir pieejami arī vadītājam. Katrai dalībvalstij katru gadu būtu jāveic piemērots skaits transportlīdzekļu svara pārbaužu. Šādu pārbaužu skaitam vajadzētu būt proporcionālam tādu transportlīdzekļu kopējam skaitam, kuriem ik gadu tiek veiktas pārbaudes attiecīgajā dalībvalstī.

(14)

Lai nodrošinātu atbilstību šai direktīvai, dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par šīs direktīvas pārkāpumiem, un būtu jānodrošina to īstenošana. Minētajām sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, nediskriminējošām, samērīgām un atturošām.

(15)

Lai starptautiskā mērogā uzlabotu transportlīdzekļu vai transportlīdzekļu sastāvu svara pārbaužu efektivitāti un lai veicinātu minēto pārbaužu raitu norisi, ir svarīgi, ka dalībvalstu kompetentās iestādes apmainās ar informāciju. Šādas informācijas apmaiņai būtu jāizmanto kontaktpunkts, kas izraudzīts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1071/2009 (6).

(16)

Par dalībvalstu kompetento iestāžu veiktajām ceļu satiksmes pārbaudēm būtu regulāri jāinformē Eiropas Parlaments un Padome. Šī dalībvalstu sniegtā informācija ļaus Komisijai nodrošināt to, ka pārvadātāji ievēro šajā direktīvā paredzētos noteikumus, kā arī noteikt, vai būtu nepieciešams izstrādāt papildu piespiedu pasākumus.

(17)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs direktīvas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (7).

(18)

Komisijai nebūtu jāpieņem nedz īstenošanas akti par darbības prasībām attiecībā uz aerodinamiskajām ierīcēm, nedz arī detalizētas specifikācijas par svēršanas ierīcēm, kas uzstādītas transportlīdzekļos, ja saskaņā ar šo direktīvu izveidotā komiteja nesniedz atzinumu par Komisijas iesniegto īstenošanas akta projektu.

(19)

Lai atjauninātu šajā direktīvā iekļauto alternatīvo degvielu sarakstu, ņemot vērā jaunākos tehnoloģiskos sasniegumus, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp apspriešanās ar dalībvalstu ekspertiem, pirms tā pieņem deleģētos aktus. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(20)

Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet tās mēroga un iedarbības dēļ tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(21)

Tāpēc Direktīva 96/53/EK būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 96/53/EK groza šādi:

1)

direktīvas 1. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

M2 un M3 kategorijas mehānisko transportlīdzekļu un to 0 kategorijas piekabju, kā arī N2 un N3 kategorijas mehānisko transportlīdzekļu un to 03 un 04 kategorijas piekabju gabarītiem saskaņā ar II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/46/EK (*);

(*)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/46/EK (2007. gada 5. septembris), ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (Pamatdirektīva) (OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.).”"

;

2)

direktīvas 2. pantu groza šādi:

a)

pirmajā daļā pievieno šādas definīcijas:

“—

“alternatīvās degvielas” ir degvielas vai enerģijas avoti, ar kuriem vismaz daļēji aizvieto fosilos naftas avotus transportlīdzekļu apgādē ar enerģiju un kuriem ir potenciāls veicināt transporta dekarbonizāciju un uzlabot transporta nozares ekoloģiskos raksturlielumus, kas ietver:

a)

elektrību, kas patērēta visa veida elektrotransportlīdzekļos;

b)

ūdeņradi;

c)

dabasgāzi, tostarp biometānu, gāzveida agregātstāvoklī (saspiestā dabasgāze – CNG) un šķidrā agregātstāvoklī (sašķidrinātā dabasgāze – LNG);

d)

sašķidrināto naftas gāzi (LPG);

e)

mehānisku enerģiju, kas gūta no transportlīdzekļos uzstādītas uzglabāšanas iekārtas/uzstādītiem avotiem, tostarp siltuma pārpalikumu,

“ar alternatīvu degvielu darbināms transportlīdzeklis” ir mehānisks transportlīdzeklis, kuru pilnībā vai daļēji darbina ar alternatīvu degvielu un kurš ir ticis apstiprināts saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK satvaru,

“intermodālo pārvadājumu darbība” ir:

a)

kombinēto pārvadājumu darbības, kas definētas Padomes Direktīvas 92/106/EEK (**) 1. pantā un ar ko pārvadā vienu vai vairākus konteinerus vai noņemamas virsbūves, kuru kopējais maksimālais garums ir līdz 45 pēdām, vai

b)

pārvadājumu darbības, ar ko pārvadā vienu vai vairākus konteinerus vai noņemamas virsbūves, kuru kopējais maksimālais garums ir līdz 45 pēdām, izmantojot ūdens transportlīdzekļus, ar noteikumu, ka ceļa sākuma vai beigu posms nepārsniedz 150 km Savienības teritorijā. Minēto 150 km attālumu var pārsniegt, lai sasniegtu tuvāko paredzētajam pakalpojumam piemēroto transporta termināli attiecībā uz:

i)

transportlīdzekļiem, kas atbilst I pielikuma 2.2.2. punkta a) vai b) apakšpunktam, vai

ii)

transportlīdzekļiem, kas atbilst I pielikuma 2.2.2. punkta c) vai d) apakšpunktam, gadījumos, kad šādus attālumus atļauj attiecīgā dalībvalsts.

Tuvākais piemērotais transporta termināls intermodālu pārvadājumu darbībām, kas sniedz pakalpojumu, var atrasties dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā krava tika iekrauta vai izkrauta,

“nosūtītājs” ir tiesību subjekts vai fiziska vai juridiska persona, kuras vārds ir minēts uz kravaszīmes vai uz līdzvērtīga transporta dokumenta, piemēram, “tranzīta” kravaszīmes, kā nosūtītājs un/vai kuras vārdā vai kuras uzdevumā ir bijis noslēgts pārvadājuma līgums ar pārvadājumu uzņēmumu.

(**)  Padomes Direktīva 92/106/EEK (1992. gada 7. decembris) par vienotu noteikumu ieviešanu attiecībā uz dažu veidu kombinētajiem kravu pārvadājumiem starp dalībvalstīm (OV L 368, 17.12.1992., 38. lpp.).”"

;

b)

otrajā daļā tekstu “Direktīvas 70/156/EEK” aizstāj ar šādu:

“Direktīvas 2007/46/EK”;

3)

direktīvas 4. pantu groza šādi:

a)

4. punkta trešo un ceturto daļu svītro;

b)

6. punktu svītro;

4)

direktīvas 5. pantu aizstāj ar šādu:

“5. pants

Posmainie transportlīdzekļi, kas laisti ekspluatācijā pirms 1991. gada 1. janvāra un kas neatbilst specifikācijai, kura dota I pielikuma 1.6. un 4.4. punktā, ir jāuzskata par tādiem, kas, piemērojot 3. pantu, atbilst šādai specifikācijai tad, ja to kopējais garums nepārsniedz 15,50 m.”

;

5)

direktīvas 8., 8.a un 9. pantu svītro;

6)

iekļauj šādus pantus:

“8.b pants

1.   Lai uzlabotu energoefektivitāti transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļu sastāviem, kas aprīkoti ar aerodinamiskām ierīcēm, kuras atbilst prasībām, kas noteiktas 2. un 3. punktā un kuras atbilst Direktīvai 2007/46/EK, minētie transportlīdzekļi var pārsniegt maksimālos garumus, kas paredzēti šīs direktīvas I pielikuma 1.1. punktā, lai ļautu pievienot šādas ierīces transportlīdzekļu vai transportlīdzekļu sastāva aizmugurē. Transportlīdzekļi vai transportlīdzekļu sastāvi, kas aprīkoti ar šādām ierīcēm, atbilst šīs direktīvas I pielikuma 1.5. punktam, un jebkāda maksimālo garumu pārsniegšana nerada minēto transportlīdzekļu vai transportlīdzekļu sastāvu kravas garuma palielinājumu.

2.   Pirms aerodinamiskās ierīces, kas minētas 1. punktā un kas garumā pārsniedz 500 mm, tiek laistas tirgū, tās ir tipa apstiprinātas saskaņā ar noteikumiem par tipa apstiprinājumu atbilstīgi Direktīvas 2007/46/EK satvaram.

Līdz 2017. gada 27. maijam Komisija izvērtē nepieciešamību pieņemt vai grozīt jebkādas atbilstīgi minētajam satvaram noteiktās tehniskās prasības aerodinamisko ierīču tipa apstiprinājumam, ņemot vērā vajadzību nodrošināt ceļu satiksmes drošību un intermodālu pārvadājumu darbību drošumu, un jo īpaši:

a)

to, lai ierīču stiprinājums būtu drošs, tādā veidā, lai mazinātu risku, ka ar laiku, tostarp intermodāla pārvadājuma darbības laikā, varētu notikt to atvienošanās;

b)

drošību citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, īpaši neaizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem, nodrošinot, inter alia, gabarītu pamanāmības zīmju redzamību, kad aerodinamiskās ierīces ir piestiprinātas, pielāgojot netiešas redzamības prasības un, ja notiek sadursme ar transportlīdzekļa vai transportlīdzekļu sastāva aizmuguri, neapdraudot pakaļējo apakšsargu.

Šim nolūkam Komisija vajadzības gadījumā iesniedz leģislatīvā akta priekšlikumu, lai grozītu attiecīgos noteikumus par tipa apstiprinājumu atbilstīgi Direktīvas 2007/46/EK satvaram.

3.   Aerodinamiskās ierīces, kas minētas 1. punktā, atbilst šādiem darbības nosacījumiem:

a)

apstākļos, kad ir apdraudēta citu ceļu satiksmes dalībnieku vai vadītāja drošība, vadītājs tās saloka, ievelk vai atvieno;

b)

to pielietojumā pilsētu un starppilsētu ceļu infrastruktūrās ņem vērā tādu teritoriju īpatnības, kurās ātruma ierobežojums ir 50 km/h vai zemāks un kurās ir lielāka iespējamība atrasties neaizsargātiem ceļu satiksmes dalībniekiem; un

c)

to izmantošana notiek saskaņā ar intermodālo pārvadājumu darbībām, un jo īpaši gadījumos, kad tās ir ievilktas/salocītas, tās nepārsniedz maksimālo atļauto garumu par vairāk nekā 20 cm.

4.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, paredzot sīki izstrādātus noteikumus, ar kuriem nodrošina vienādus nosacījumus 3. punkta īstenošanai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 10.i panta 2. punktā.

5.   Šā panta 1. punktu piemēro no dienas, kad transponēti vai piemēroti vajadzīgie grozījumi 2. punktā minētajos instrumentos, un attiecīgā gadījumā pēc tam, kad ir pieņemti 4. punktā minētie īstenošanas akti.

9.a pants

1.   Ar mērķi uzlabot energoefektivitāti, jo īpaši attiecībā uz kabīņu aerodinamikas rādītājiem, kā arī ceļu satiksmes drošību, transportlīdzekļi vai transportlīdzekļu sastāvi, kas izpilda 2. punktā noteiktās prasības un atbilst Direktīvai 2007/46/EK, var pārsniegt maksimālos garumus, kuri noteikti šīs direktīvas I pielikuma 1.1. punktā, ar noteikumu, ka tiem ir tādas kabīnes, kas uzlabo to aerodinamikas rādītājus, energoefektivitāti un drošības rādītājus. Transportlīdzekļi vai transportlīdzekļu sastāvi, kas aprīkoti ar tādām kabīnēm, atbilst šīs direktīvas I pielikuma 1.5. punktam, un jebkāda maksimālo garumu pārsniegšana nerada minēto transportlīdzekļu kravietilpības palielinājumu.

2.   Pirms transportlīdzekļi, kas minēti 1. punktā, tiek laisti tirgū, tie ir apstiprināti saskaņā ar noteikumiem par tipa apstiprinājumu atbilstīgi Direktīvas 2007/46/EK satvaram. Līdz 2017. gada 27. maijam Komisija izvērtē nepieciešamību izstrādāt atbilstīgi minētajam satvaram noteiktās tehniskās prasības tipa apstiprinājumam transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar šādām kabīnēm, ņemot vērā šādus aspektus:

a)

uzlaboti transportlīdzekļu vai transportlīdzekļu sastāvu aerodinamiskie rādītāji;

b)

neaizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki un viņu pamanāmības uzlabošana transportlīdzekļu vadītājiem, jo īpaši samazinot transportlīdzekļu vadītājiem neredzamās zonas;

c)

citiem ceļu satiksmes dalībniekiem sadursmes gadījumā radīto bojājumu vai ievainojumu mazināšana;

d)

transportlīdzekļu vadītāju drošība un komforts.

Šim nolūkam Komisija vajadzības gadījumā iesniedz leģislatīvā akta priekšlikumu, lai grozītu attiecīgos noteikumus par tipa apstiprinājumu atbilstīgi Direktīvas 2007/46/EK satvaram.

3.   Šā panta 1. punktu piemēro pēc trim gadiem no dienas, kad transponēti vai attiecīgā gadījumā piemēroti vajadzīgie grozījumi 2. punktā minētajos instrumentos.”

;

7)

direktīvas 10.a pantu svītro;

8)

iekļauj šādus pantus:

“10.b pants

Ar alternatīvu degvielu darbināmu transportlīdzekļu maksimāli pieļaujamais svars ir svars, kas noteikts I pielikuma 2.3.1., 2.3.2. un 2.4. punktā.

Ar alternatīvu degvielu darbināmi transportlīdzekļi atbilst arī I pielikuma 3. punktā norādītajām maksimāli pieļaujamajām ass svara robežvērtībām.

Papildu svaru, kas vajadzīgs ar alternatīvu degvielu darbināmiem transportlīdzekļiem, nosaka, pamatojoties uz dokumentāciju, ko sniedz ražotājs, kad attiecīgajam transportlīdzeklim piešķir apstiprinājumu. Minēto papildu svaru norāda oficiālajā pierādījumā, kas prasīts saskaņā ar 6. pantu.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.h pantu, lai šīs direktīvas mērķiem atjaunotu 2. pantā minēto alternatīvo degvielu sarakstu, kurām ir vajadzīgs papildu svars. Ir īpaši būtiski, lai pirms minēto deleģēto aktu pieņemšanas Komisija ievērotu savu ierasto praksi un apspriestos ar ekspertiem, tostarp dalībvalstu ekspertiem.

10.c pants

Maksimālos garumus, kas noteikti I pielikuma 1.1. punktā, attiecīgā gadījumā ievērojot 9.a panta 1. punktu, un maksimālo attālumu, kas noteikts I pielikuma 1.6. punktā, var par 15 cm pārsniegt transportlīdzekļi vai transportlīdzekļu sastāvi, kas pārvadā tukšus vai piekrautus 45 pēdu konteinerus vai 45 pēdu noņemamas virsbūves, ar noteikumu, ka attiecīgā konteinera vai noņemamās virsbūves pārvadājums pa autoceļiem ir intermodāla pārvadājuma darbības daļa.

10.d pants

1.   Līdz 2021. gada 27. maijam dalībvalstis veic konkrētus pasākumus, lai apzinātu satiksmē esošus transportlīdzekļus vai transportlīdzekļu sastāvus, kas varētu būt pārsnieguši maksimāli pieļaujamo svaru un kuri tādēļ būtu jāpārbauda to kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu atbilstību šīs direktīvas prasībām. Minētos pasākumus var veikt, izmantojot automātiskas, ceļu infrastruktūrā izvietotas sistēmas vai izmantojot svēršanas ierīces, kas uzstādītas transportlīdzekļos saskaņā ar 4. punktu.

Dalībvalsts nepieprasa uzstādīt svēršanas ierīces transportlīdzekļos vai transportlīdzekļu sastāvos, kas ir reģistrēti citā dalībvalstī.

Neskarot Savienības un valstu tiesību aktus, ja tiek izmantotas automātiskas sistēmas, lai konstatētu šīs direktīvas pārkāpumus un piemērotu sankcijas, šādas automātiskas sistēmas ir sertificētas. Ja automātiskas sistēmas izmanto tikai identifikācijas nolūkiem, to sertifikācija nav vajadzīga.

2.   Katra dalībvalsts katrā kalendārajā gadā veic piemērotu skaitu pārbaužu par satiksmē esošo transportlīdzekļu vai transportlīdzekļu sastāvu svara pārbaužu proporcionāli kopējam transportlīdzekļu skaitam, kam ik gadu tiek veiktas pārbaudes tās teritorijā.

3.   Dalībvalstis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1071/2009 (1) 18. pantu nodrošina, lai to kompetentās iestādes apmainītos ar informāciju par pārkāpumiem un sankcijām saistībā ar šo pantu.

4.   Šā panta 1. punktā minētās svēršanas ierīces, kas uzstādītas transportlīdzekļos, ir precīzas un uzticamas, pilnībā sadarbspējīgas un savietojamas ar visiem transportlīdzekļu tipiem.

5.   Līdz 2016. gada 27. maijam Komisija pieņem īstenošanas aktus, paredzot sīki izstrādātus noteikumus, ar kuriem nodrošina vienādus nosacījumus 4. punktā paredzēto noteikumu par sadarbspēju un savietojamību īstenošanai.

Lai nodrošinātu sadarbspēju, minētie sīki izstrādātie noteikumi ļauj jebkurā laikā no kustībā esoša transportlīdzekļa par svara datiem paziņot kompetentajām iestādēm, kā arī tā vadītājam. Minētā paziņošana notiek, izmantojot saskarni, ko definē CEN DSRC standarti EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 un ISO 14906. Turklāt šāda paziņošana nodrošina, ka dalībvalstu kompetentās iestādes var paziņot informāciju un veikt tās apmaiņu vienā un tajā pašā veidā ar transportlīdzekļiem un transportlīdzekļu sastāviem, kas reģistrēti jebkurā dalībvalstī, un izmantojot transportlīdzekļos uzstādītas svēršanas ierīces.

Lai nodrošinātu savietojamību ar visiem transportlīdzekļu tipiem, mehāniskajos transportlīdzekļos uzstādītajām sistēmām ir spēja uztvert un apstrādāt jebkādus datus no jebkura veida piekabes vai puspiekabes, kas piestiprināta mehāniskajam transportlīdzeklim.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 10.i panta 2. punktā.

10.e pants

Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs direktīvas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Minētās sankcijas ir iedarbīgas, nediskriminējošas, samērīgas un atturošas. Dalībvalstis minētos noteikumus paziņo Komisijai.

10.f pants

1.   Konteineru un noņemamo virsbūvju pārvadāšanai dalībvalstis paredz noteikumus, kuros prasīts, lai:

a)

nosūtītājs pārvadātājam, kuram tas uztic konteinera vai noņemamas virsbūves pārvadāšanu, iesniegtu deklarāciju, kurā norādīts pārvadātā konteinera vai noņemamās virsbūves svars; un

b)

pārvadātājs nodrošinātu piekļuvi visai attiecīgai dokumentācijai, ko sniedzis nosūtītājs.

2.   Dalībvalstis nosaka noteikumus par, attiecīgi, gan nosūtītāja, gan pārvadātāja atbildību gadījumos, kad informācija, kas minēta 1. punktā, ir nepilnīga vai kļūdaina un transportlīdzeklis vai transportlīdzekļu sastāvs ir pārslogots.

10.g pants

Ik pēc diviem gadiem, un ne vēlāk kā 30. septembrī tajā gadā, kas ir pēc attiecīgā divu gadu laikposma, dalībvalstis nosūta Komisijai vajadzīgo informāciju par:

a)

iepriekšējo divu kalendāro gadu laikā veikto pārbaužu skaitu; un

b)

to, cik pārslogotu transportlīdzekļu vai transportlīdzekļu sastāvu ir konstatēts.

Šī informācija var būt daļa no informācijas, kas iesniegta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 561/2006 (2) 17. pantu.

Komisija analizē informāciju, kas saņemta saskaņā ar šo pantu, un šādu analīzi iekļauj ziņojumā, kas jānosūta Eiropas Parlamentam un Padomei, ievērojot Regulu (EK) Nr. 561/2006.

10.h pants

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 10.b pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2015. gada 26. maija. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 10.b pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.   Saskaņā ar 10.b pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

10.i pants

1.   Komisijai palīdz autopārvadājumu komiteja, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 165/2014 (3) 42. pantā. Minētā komiteja ir komiteja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011 (4) nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

3.   Ja komiteja nesniedz atzinumu, Komisija nepieņem īstenošanas akta projektu, un tiek piemērota Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 4. punkta trešā daļa.

10.j pants

Līdz 2020. gada 8. maijam Komisija attiecīgā gadījumā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par to šīs direktīvas grozījumu īstenošanu, kas ieviesti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/719 (5), tostarp ņemot vērā noteiktu tirgus segmentu īpatnības. Pamatojoties uz minēto ziņojumu, Komisija vajadzības gadījumā izstrādā tiesību akta priekšlikumu kopā ar ietekmes novērtējumu. Ziņojumu dara pieejamu vismaz sešus mēnešus pirms jebkāda tiesību akta priekšlikuma iesniegšanas.

(1)

(1)*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1071/2009 (2009. gada 21. oktobris), ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 96/26/EK (OV L 300, 14.11.2009., 51. lpp.).

(2)

(2)*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 561/2006 (2006. gada 15. marts), ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 (OV L 102, 11.4.2006., 1. lpp.).

(3)

(3)*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu (OV L 60, 28.2.2014., 1. lpp.).

(4)

(4)*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(5)

(5)*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/719 (2015. gada 29. aprīlis), ar ko groza Padomes Direktīvu 96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos (OV L 115, 6.5.2015., 1. lpp.)”

;

9)

I pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1.2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

visiem transportlīdzekļiem, izņemot tos transportlīdzekļus, kas minēti b) apakšpunktā: 2,55 m”

;

b)

pielikuma 1.2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

kondicionēto transportlīdzekļu virsbūvēm vai kondicionētiem konteineriem vai noņemamām virsbūvēm, ko pārvadā ar transportlīdzekļiem: 2,60 m”

;

c)

pielikuma 2.2.2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

divasu mehāniskais transportlīdzeklis ar trīsasu puspiekabi, kurš, veicot intermodālu pārvadājumu darbības, pārvadā vienu vai vairākus konteinerus vai noņemamas virsbūves, kuru maksimālais kopējais garums ir līdz 45 pēdām: 42 tonnas”

;

d)

pielikuma 2.2.2. punktā pievieno šādu apakšpunktu:

“d)

trīsasu mehāniskais transportlīdzeklis ar divasu vai trīsasu puspiekabi, kurš, veicot intermodālu pārvadājumu darbības, pārvadā vienu vai vairākus konteinerus vai noņemamas virsbūves, kuru maksimālais kopējais garums ir līdz 45 pēdām: 44 tonnas”

;

e)

pielikuma 2.3.1. punktu aizstāj ar šādu:

“2.3.1.

Divasu mehāniskie transportlīdzekļi, kas nav autobusi: 18 tonnas

Divasu ar alternatīvu degvielu darbināmi mehāniskie transportlīdzekļi, kas nav autobusi: maksimāli pieļaujamais 18 tonnu svars ir palielināts ar papildu svaru, kas vajadzīgs alternatīvo degvielu tehnoloģijai, par maksimums 1 tonnu

Divasu autobusi: 19,5 tonnas”

;

f)

pielikuma 2.3.2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.3.2.

Trīsasu mehāniskie transportlīdzekļi: 25 tonnas vai 26 tonnas, ja velkošā ass ir aprīkota ar dubultriepām un pneimatisko balstiekārtu vai balstiekārtu, kas atzīta par līdzvērtīgu Savienībā, kā definēts II pielikumā, vai ja katra velkošā ass ir aprīkota ar dubultriepām un katras ass maksimālais svars nepārsniedz 9,5 tonnas

Trīsasu ar alternatīvu degvielu darbināmi mehāniskie transportlīdzekļi: maksimāli pieļaujamais 25 tonnu vai 26 tonnu svars, ja velkošā ass ir aprīkota ar dubultriepām un pneimatisko balstiekārtu vai balstiekārtu, kas atzīta par līdzvērtīgu Savienībā, kā definēts II pielikumā, vai ja katra velkošā ass ir aprīkota ar dubultriepām un katras ass maksimālais svars nepārsniedz 9,5 tonnas, ir palielināts ar papildu svaru, kas vajadzīgs alternatīvo degvielu tehnoloģijai, par maksimums 1 tonnu”

;

g)

pielikuma 2.4. punktu aizstāj ar šādu:

“2.4.

Trīsasu posmainie autobusi: 28 tonnas

Ar alternatīvu degvielu darbināmi trīsasu posmainie autobusi: maksimāli pieļaujamais 28 tonnu svars ir palielināts ar papildu svaru, kas vajadzīgs alternatīvo degvielu tehnoloģijai, par maksimums 1 tonnu”

.

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 2017. gada 7. maijam. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Ja dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2015. gada 29. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  OV C 327, 12.11.2013., 133. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2014. gada 15. aprīļa nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2014. gada 16. oktobra nostāja pirmajā lasījumā (OV C 40, 5.2.2015., 1. lpp.). Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. marta nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2015. gada 20. aprīļa lēmums.

(3)  Padomes Direktīva 96/53/EK (1996. gada 25. jūlijs), ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos (OV L 235, 17.9.1996., 59. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/46/EK (2007. gada 5. septembris), ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva) (OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.).

(5)  Padomes Direktīva 92/106/EEK (1992. gada 7. decembris) par vienotu noteikumu ieviešanu attiecībā uz dažu veidu kombinētajiem kravu pārvadājumiem starp dalībvalstīm (OV L 368, 17.12.1992., 38. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1071/2009 (2009. gada 21. oktobris), ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 96/26/EK (OV L 300, 14.11.2009., 51. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).


Augša