EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32005L0070

Komisijas Direktīva 2005/70/EK (2005. gada 20. oktobris), ar ko groza Padomes Direktīvas 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz maksimālajiem pieļaujamajiem dažu pesticīdu atlieku daudzumiem labībā un uz tās, kā arī dažos dzīvnieku un augu izcelsmes produktos un uz tiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 276, 21.10.2005., 35./53. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 066 Lpp. 82 - 100
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 066 Lpp. 82 - 100

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/2008; Iesaist. atcelta ar 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/70/oj

21.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 276/35


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/70/EK

(2005. gada 20. oktobris),

ar ko groza Padomes Direktīvas 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK attiecībā uz maksimālajiem pieļaujamajiem dažu pesticīdu atlieku daudzumiem labībā un uz tās, kā arī dažos dzīvnieku un augu izcelsmes produktos un uz tiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 23. novembra Direktīvu 76/895/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem (1), un jo īpaši tās 5. pantu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/362/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās (2), un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/363/EEK par maksimāli pieļaujamā pesticīdu atlieku daudzuma noteikšanu dzīvnieku izcelsmes produktos un uz tiem (3), un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus (4), un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (5), un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā ir iekļautas šādas esošās aktīvās vielas: glifosāts – ar Komisijas Direktīvu 2001/99/EK (6), hlorprofāms – ar Komisijas Direktīvu 2004/20/EK (7) un bromoksinils un ioksinils – ar Komisijas Direktīvu 2004/58/EK (8).

(2)

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā ir iekļautas šādas jaunas aktīvās vielas: dimetenamīds-P un flurtamons – ar Komisijas Direktīvu 2003/84/EK (9), propoksikarbazons un zoksamīds – ar Komisijas Direktīvu 2003/119/EK (10), flazasulfurons un piraklostrobīns – ar Komisijas Direktīvu 2004/30/EK (11), hinoksifēns – ar Komisijas Direktīvu 2004/60/EK (12) un mepanipirīms – ar Komisijas Direktīvu 2004/62/EK (13).

(3)

Attiecīgās aktīvās vielas iekļāva Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, pamatojoties uz tās informācijas izvērtējumu, kura iesniegta par šo vielu paredzēto lietojumu. Dažas dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu ir iesniegušas informāciju, kas attiecas uz minēto lietojumu. Pieejamo informāciju pārskatīja, un tā ir pietiekama, lai varētu noteikt dažus maksimālos pieļaujamos atlieku daudzumus (MRL).

(4)

Kopienas maksimālos pieļaujamos atlieku daudzumus (MRL), kā arī Pārtikas kodeksā ieteiktos daudzumus nosaka un novērtē, ievērojot līdzīgas procedūras. Kodeksā ir noteikti vairāki MRL hlorprofāmam un glifosātam. Kopienas maksimālie pieļaujamie atlieku daudzumi (MRL) ir jau noteikti hlorprofāmam Direktīvā 76/895/EEK (Padomes Direktīvā 82/528/EEK) (14) un glifosātam Direktīvās 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK (Padomes Direktīvā 1998/82/EK) (15). Šos daudzumus ņēma vērā, nosakot attiecīgos MRL ar šīs direktīvas pielāgojumiem. Kodeksā noteiktos MRL, kurus tuvākajā laikā ieteiks atsaukt, vērā neņēma. MRL, kas noteikti, pamatojoties uz kodeksu, novērtēja attiecībā uz iespējamo risku patērētājiem. Risks nav konstatēts, ja izmanto toksikoloģiskos beigu punktus, kuru pamatojums ņemts no Komisijai pieejamiem pētījumiem.

(5)

Komisijas pārskata ziņojumos, ko sagatavoja, lai attiecīgās aktīvās vielas iekļautu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, minētajām vielām noteica pieļaujamo dienas devu (PDD) un vajadzības gadījumam – akūto standartdevu (ASD). Ar attiecīgajām aktīvajām vielām apstrādāto pārtikas produktu iedarbība uz patērētājiem ir pārbaudīta atbilstīgi Kopienas procedūrām. Tika ņemtas vērā arī Pasaules Veselības organizācijas publicētās pamatnostādnes (16) un Augu zinātniskās komitejas atzinums (17) par izmantotajām metodēm. Ir secināts, ka ieteiktie MRL neizraisa minēto PDD vai ASD pārsniegšanu.

(6)

Lai nodrošinātu, ka patērētājs ir pienācīgi pasargāts no tādu atlieku iedarbības, kas rodas neatļauta augu aizsardzības līdzekļu lietojuma dēļ, attiecīgo līdzekļu/pesticīdu kombinācijām pagaidu MRL jānosaka minimālajā analītiski nosakāmajā līmenī.

(7)

Šādu pagaidu MRL noteikšana Kopienā nekavē dalībvalstis noteikt pagaidu MRL attiecīgajām vielām saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu un VI pielikumu. Uzskata, ka četru gadu laikposms ir pietiekams, lai attiecīgajām aktīvajām vielām atļautu citus lietojuma veidus. Pagaidu maksimālajiem pieļaujamajiem atlieku daudzumiem pēc tam jākļūst par galīgajiem.

(8)

Tāpēc visi MRL, kas rodas šo augu aizsardzības līdzekļu lietojuma dēļ, jāiekļauj vai jāaizstāj Direktīvu 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumos, lai varētu atbilstīgi uzraudzīt un kontrolēt to lietojuma aizliegumu un aizsargāt patērētāju. Ja MRL jau ir noteikti minēto direktīvu pielikumos, ir lietderīgi tos grozīt. Ja MRL vēl nav noteikti, ir lietderīgi tos noteikt pirmo reizi.

(9)

Glifosātu lieto estera un sāls veidā. Ja tas ir glifosāta trimēzija sāls, trimetilsulfonija katjona atliekas ir arī toksiskas. Tādēļ MRL jānosaka arī minētajam katjonam.

(10)

Līdz ar to jāsvītro Direktīvas 76/895/EEK noteikumi, ar ko nosaka MRL hlorprofāmam.

(11)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīvas 76/895/EEK, 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK.

(12)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 76/895/EEK II pielikumā svītro rindu par hlorprofāmu.

2. pants

Direktīvu 86/362/EEK groza šādi:

1)

Direktīvas II pielikuma A daļu papildina ar šīs direktīvas I pielikumā iekļautajām rindām par bromoksinilu, hlorprofāmu, dimetenamīdu-P, flazasulfuronu, flurtamonu, ioksinilu, mepanipirīmu, propoksikarbazonu, piraklostrobīnu, hinoksifēnu, trimetilsulfonija katjonu un zoksamīdu;

2)

Direktīvas II pielikuma A daļā rindu par glifosātu aizstāj ar tekstu šīs direktīvas II pielikumā.

3. pants

Direktīvu 86/363/EEK groza šādi:

1)

Direktīvas II pielikuma A daļu papildina ar šīs direktīvas III pielikumā iekļautajām rindām par bromoksinilu, hlorprofāmu, ioksinilu, piraklostrobīnu, hinoksifēnu un trimetilsulfonija katjonu;

2)

Direktīvas II pielikuma B daļā rindu par glifosātu aizstāj ar tekstu šīs direktīvas IV pielikumā.

4. pants

Direktīvu 90/642/EEK groza šādi:

1)

Direktīvas II pielikumu papildina ar šīs direktīvas V pielikumā iekļautajām rindām par bromoksinilu, hlorprofāmu, dimetenamīdu-P, flazasulfuronu, flurtamonu, ioksinilu, mepanipirīmu, propoksikarbazonu, piraklostrobīnu, hinoksifēnu, trimetilsulfonija katjonu un zoksamīdu;

2)

Direktīvas II pielikumā rindu par glifosātu aizstāj ar tekstu šīs direktīvas VI pielikumā.

5. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2006. gada 21. aprīlim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto aktu tekstus, kā arī minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Dalībvalstis piemēro minētos noteikumus no 2007. gada 21. aprīļa.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

6. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 20. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 340, 9.12.1976., 26. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/118/EK (OV L 327, 16.12.2003., 25. lpp.).

(2)  OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2005/48/EK (OV L 219, 24.8.2005., 29. lpp.).

(3)  OV L 221, 7.8.1986., 43. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2005/48/EK.

(4)  OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2005/48/EK.

(5)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2005/34/EK (OV L 125, 18.5.2005., 5. lpp.).

(6)  OV L 304, 21.11.2001., 14. lpp.

(7)  OV L 70, 9.3.2004., 32. lpp.

(8)  OV L 120, 24.4.2004., 26. lpp.

(9)  OV L 247, 30.9.2003., 20. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/64/EK (OV L 125, 28.4.2004., 42. lpp.).

(10)  OV L 325, 12.12.2003., 41. lpp.

(11)  OV L 77, 13.3.2004., 50. lpp.

(12)  OV L 120, 24.4.2004., 39. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/97/EK (OV L 301, 28.9.2004., 53. lpp.).

(13)  OV L 125, 28.4.2004., 38. lpp.

(14)  OV L 234, 9.8.1982., 1. lpp.

(15)  OV L 290, 29.10.1998., 25. lpp.

(16)  Pamatnostādnes par to, kā noteikt pesticīdu atlieku uzņemšanu ar uzturu (pārskatītas), ko sagatavojusi GEMS/Pārtikas programma sadarbībā ar Pesticīdu atlieku kodeksa komiteju un publicējusi Pasaules Veselības organizācija 1997. gadā (WHO/FSF/FOS/97.7).

(17)  Augu zinātniskās komitejas atzinums jautājumos, kas attiecas uz grozījumiem Padomes Direktīvu 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumos (Augu zinātniskās komitejas 1998. gada 14. jūlija atzinums) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


I PIELIKUMS

Pesticīdu atliekas

Maksimāli pieļaujamais daudzums mg/kg (ppm)

Bromoksinils un arī tā esteri, kas izteikti kā bromoksinils

0,10 (2) Kukurūza

0,05 (1)  (2) Cita labība

Hlorprofāms (hlorprofāms un 3-hloranilīns, kas izteikts kā hlorprofāms)

0,02 (1)  (2)

LABĪBA

Dimetēnamīds-P un arī citi maisījumi, ko veido tā izomēri (izomēru summa)

0,01 (1)  (2)

LABĪBA

Flazasulfurons

0,02 (1)  (2)

LABĪBA

Flurtamons

0,02 (1)  (2)

LABĪBA

Ioksinils un arī tā esteri, kas izteikti kā ioksinils

0,05 (1)  (2)

LABĪBA

Mepanipirīms un tā metabolīts (2-anilīn-4-(2-hidroksipropil)-6-metilpirimidīns), kas izteikts kā mepanipirīms

0,01 (1)  (2)

LABĪBA

Propoksikarbazons, tā sāļi un 2-hidroksipropoksi-propoksikarbazons, kas aprēķināts kā propoksikarbazons

0,02 (1)  (2)

LABĪBA

Piraklostrobīns

0,1 (2) Kvieši

0,3 (2) Mieži

0,1 (2) Rudzi

0,3 (2) Auzas

0,1 (2) Tritikāle

0,02 (1)  (2) Cita labība

Hinoksifēns

0,02 (1)  (2) Kvieši

0,2 (2) Mieži

0,02 (1)  (2) Rudzi

0,2 (2) Auzas

0,02 (1)  (2) Tritikāle

0,02 (1)  (2) Cita labība

Trimetilsulfonija katjons, kas rodas, lietojot glifosātu

5 (2) Kvieši

10 (2) Mieži

5 (2) Rudzi

10 (2) Auzas

5 (2) Tritikāle

0,05 (1)  (2) Cita labība

Zoksamīds

0,02 (1)  (2)

LABĪBA


(1)  Norāda minimālo analītiski nosakāmo līmeni.

(2)  Norāda pagaidu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu – ja šis daudzums netiks grozīts, tas kļūs par galīgo daudzumu no 2009. gada 10. novembra.


II PIELIKUMS

Pesticīdu atliekas

Maksimāli pieļaujamais daudzums mg/kg (ppm)

Glifosāts

10 (2) Kvieši

20 (2) Mieži

1 (2) Kukurūza

10 (2) Rudzi

20 (2) Auzas

20 (2) Sorgo

10 (2) Tritikāle

0,1 (1)  (2) Cita labība


(1)  Norāda minimālo analītiski nosakāmo līmeni.

(2)  Norāda pagaidu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu – ja šis daudzums netiks grozīts, tas kļūs par galīgo daudzumu no 2009. gada 10. novembra.


III PIELIKUMS

Maksimāli pieļaujamais daudzums mg/kg (ppm)

Pesticīdu atliekas

Gaļā, ieskaitot taukus, gaļas iztradājumus, subproduktus un dzīvnieku taukus, kas minēti I pielikuma pozīcijā ex02 01, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex02 08, 0209 00, 0210, 1601 00 un 1602

Pienā un piena produktos, kas minēti I pielikuma pozīcijā 0401, 0402, 0405 00 un 0406

Svaigās olās bez čaumalām, putnu olās un olu dzeltenumos, kas minēti I pielikuma pozīcijā 0407 00 un 0408

Bromoksinils un arī tā esteri, kas izteikti kā bromoksinils

gaļā 0,05 (2); subproduktos 0,20 (2)

0,01 (1)  (2)

 

Hlorprofāms un 4'-hidroksihlorprofām-O-sulfoskābe (4-HSA), kas izteikta kā hlorprofāms

gaļā 0,05 (1)  (2); aknās 0,05 (1)  (2); nierēs 0,2 (2)

0,2 (2)

Ioksinils un arī tā esteri, kas izteikti kā ioksinils

gaļā 0,05 (2); subproduktos 0,20 (2)

0,01 (1)  (2)

 

Piraklostrobīns

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Hinoksifēns

0,2 (2)

0,05 (2)

0,02 (1)  (2)

Trimetilsulfonija katjons, kas rodas, lietojot glifosātu

0,2 (2) liellopu nierēs

0,5 (2) liellopu aknās

0,2 (2) liellopu gaļā

0,1 (2) mājputnu nierēs

0,05 (1)  (2) citos

0,1 (2)

0,01 (1)  (2)


(1)  Norāda minimālo analītiski nosakāmo līmeni.

(2)  Norāda pagaidu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu – ja šis daudzums netiks grozīts, tas kļūs par galīgo daudzumu no 2009. gada 10. novembra.


IV PIELIKUMS

Maksimāli pieļaujamais daudzums mg/kg (ppm)

Pesticīdu atliekas

Gaļā, ieskaitot taukus, gaļas iztradājumus, subproduktus un dzīvnieku taukus, kas minēti I pielikuma pozīcijās ex02 01, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex02 08, 0209 00, 0210, 1601 00 un 1602

Pienā un piena produktos, kas minēti I pielikuma pozīcijās 0401, 0402, 0405 00 un 0406

Svaigās olās bez čaumalām, putnu olās un olu dzeltenumos, kas minēti I pielikuma pozīcijās 0407 00 un 0408

Glifosāts

2 (2) liellopu nierēs

0,2 (2) liellopu aknās

0,5 (2) cūku nierēs

0,1 (2) mājputnu nierēs

0,05 (1)  (2) citos

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)


(1)  Norāda minimālo analītiski nosakāmo līmeni.

(2)  Norāda pagaidu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu – ja šis daudzums netiks grozīts, tas kļūs par galīgo daudzumu no 2009. gada 10. novembra.


V PIELIKUMS

Produktu grupas un piemēri atsevišķiem produktiem, kam piemēro MRL

Bromoksinils uu arī tā esteri, kas izteikti kā bromoksinils

Hlorprofāms (hlorprofāms un 3-hloranilīns, kas izteikts kā hlorprofāms) (2)

Dimetēnamīds-P un arī citi maisījumi, ko veido tā izomēri (izomēru summa)

Flazasulfurons

Flurtamons

Ioksinils un arī tā esteri, kas izteikti kā ioksinils

Mepanipirīms un tā metabolīts (2-anilīn-4-(2-hidroksipropil)-6-metilpirimidīns), kas izteikts kā mepanipirīms

Propoksikarbazons, tā sāļi un 2-hidroksipropoksi-propoksikarbazons, aprēķināts kā propoksikarbazons

Piraklostrobīns

Hinoksifēns

Katjonu trimetilsulfonijs, kas rodas, lietojot glifosātu

Zoksamīds

1)

Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura piedevām; rieksti

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

i)

CITRUSAUGĻI

 

 

 

0,02 (3)

 

 

0,01 (1)  (3)

 

1 (3)

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Greipfrūti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citroni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarīni (arī klementīni un citi hibrīdi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

 

Apelsīni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 (3)

 

Pampelmūzes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

 

ii)

KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti)

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Mandeles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazīlijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastaņi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokosrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazdu rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makadāmijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekanrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priežu rieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistācijas

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (3)

 

 

 

Valrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

iii)

SĒKLEŅI

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Āboli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bumbieri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cidonijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

KAULEŅI

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

 

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Aprikozes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ķirši

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

0,3 (3)

 

 

Persiki (arī nektarīni un tiem līdzīgi hibrīdi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plūmes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

 

 

v)

OGAS UN SĪKAUGĻI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

 

a)

Galda un vīna vīnogas

 

 

 

0,02 (3)

 

 

3 (3)

 

 

1 (3)

 

5 (3)

Galda vīnogas

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

Vīna vīnogas

 

 

 

 

 

 

 

 

2 (3)

 

 

 

b)

Zemenes (izņemot meža zemenes)

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

2 (3)

 

0,5 (3)

0,3 (3)

 

0,02 (1)  (3)

c)

Avenes un kazenes (izņemot savvaļas)

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Kazenes (Rubus fruticosus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazenes (Rubus arcticus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazeņavenes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Pārējie sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas)

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

1 (3)

 

0,02 (1)  (3)

Mellenes un brūklenes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzērvenes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jāņogas (sarkanās un baltās, kā arī upenes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ērkšķogas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

Meža ogas un savvaļas augļi

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

vi)

DAŽĀDI

 

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Avokado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banāni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dateles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vīģes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumkvati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličī

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mango

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (3)

 

 

 

Olīves

 

 

 

0,02 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Olīves (galda)

Olīves (olīveļļas ekstrakcijai)

1 (3)

Pasifloru augļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papaijas

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (3)

 

 

 

Citi

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

0,05 (1)  (3)

 

2)

Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai sausi dārzeņi

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

i)

SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

 

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Bietes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burkāni

 

 

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

 

 

Sakņu selerijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mārrutki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topinambūri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastinaki

 

 

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

 

 

Sakņu pētersīļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redīsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puravlapu plostbārži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batātes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kāļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rāceņi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

 

 

 

 

 

 

ii)

SĪPOLU DĀRZEŅI

 

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Ķiploki

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

Sīpoli

 

 

 

 

 

0,2 (3)

 

 

0,2 (3)

 

 

 

Šalotes

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

Loki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

iii)

AUGĻU DĀRZEŅI

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

0,05 (1)  (3)

 

a)

Nakteņaugi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

Tomāti

 

 

 

 

 

 

1 (3)

 

 

 

 

0,5 (3)

Pipari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baklažāni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

b)

Ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Gurķi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Īsaugļu kārpainie gurķi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tumšzaļie kabači

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,05 (3)

 

0,02 (1)  (3)

Melones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabači

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbūzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Cukurkukurūza

 

 

 

 

 

 

0,01 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

iv)

KĀPOSTU DĀRZEŅI

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

a)

Ziedoši kāpostu dārzeņi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brokoļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziedkāposti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Kāpostu dzimtas galviņdārzeņi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Briseles kāposti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galviņkāposti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Krustziežu dzimtas lapu dārzeņi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ķīnas kāposti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapu kāposti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Kolrābji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v)

LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

a)

Dārza salāti un tamlīdzīgi

 

 

 

 

 

 

 

 

2 (3)

 

 

 

Kressalāti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lauka salāti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dārza salāti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platlapu cigoriņi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Dārza spināti un tamlīdzīgi

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

Spināti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapu bietes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Ūdenskreses

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

d)

Lapu cigoriņi

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

e)

Garšaugi

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

Kārveles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurloki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pētersīļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapu selerijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi)

PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi)

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Pupas (pākstī)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pupas (bez pākstīm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zirņi (pākstī)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zirņi (bez pākstīm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii)

KĀTU DĀRZEŅI (svaigi)

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Sparģeļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapu artišoki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kātu selerijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenheļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artišoki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puravi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabarberi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii)

SĒNES

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

Kultivētas sēnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

 

b)

Savvaļas sēnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 (3)

 

3)

Pākšaugi

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,3 (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Pupas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lēcas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zirņi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

Eļļas augu sēklas

0,1 (1)  (3)

0,1 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,1 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

 

0,05 (1)  (3)

Eļļas linu sēklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemesrieksti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magoņu sēklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezama sēklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saulgriežu sēklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapšu sēklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sojas pupas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 (3)

 

Sinepju sēklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokvilnas sēklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (3)

 

5)

Kartupeļi

0,05 (1)  (3)

10 (2)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,01 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

Agrie kartupeļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galda kartupeļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)

Tēja (fermentētas vai citādi pārstrādātas kaltētas Camellia sinensis lapas un stiebri)

0,1 (1)  (3)

0,1 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,1 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

7)

Apiņi (žāvēti), arī apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris

0,1 (1)  (3)

0,1 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,1 (1)  (3)

0,02 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,5 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)

0,05 (1)  (3)


(1)  Norāda minimālo analītiski nosakāmo līmeni.

(2)  Kartupeļos – tikai hlorprofāms.

(3)  Norāda pagaidu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu – ja šis daudzums netiks grozīts, tas kļūs par galīgo daudzumu no 2009. gada 10. novembra.


VI PIELIKUMS

Pesticīdu atliekas un MRL (mg/kg)

Produktu grupas un piemēri atsevišķiem produktiem, kam piemēro MRL

Glifosāts

1)   

Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti augļi, kas iekonservēti sasaldējot, bez cukura piedevām; rieksti

i)

CITRUSAUGĻI

 

Greipfrūti

0,1 (2)

Citroni

0,1 (2)

Laimi

 

Mandarīni (arī klementīni un citi hibrīdi)

0,1 (2)

Apelsīni

0,5 (2)

Pampelmūzes

 

Citi

0,1 (1)  (2)

ii)

KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti)

0,1 (1)  (2)

Mandeles

 

Brazīlijas rieksti

 

Indijas rieksti

 

Kastaņi

 

Kokosrieksti

 

Lazdu rieksti

 

Makadāmijas rieksti

 

Pekanrieksti

 

Priežu rieksti

 

Pistācijas

 

Valrieksti

 

Citi

 

iii)

SĒKLEŅI

0,1 (1)  (2)

Āboli

 

Bumbieri

 

Cidonijas

 

Citi

 

iv)

KAULEŅI

0,1 (1)  (2)

Aprikozes

 

Ķirši

 

Persiki (arī nektarīni un tiem līdzīgi hibrīdi)

 

Plūmes

 

Citi

 

v)

OGAS UN SĪKAUGĻI

 

a)

Galda un vīna vīnogas

0,5 (2)

Galda vīnogas

 

Vīna vīnogas

 

b)

Zemenes (izņemot meža zemenes)

0,1 (1)  (2)

c)

Avenes un kazenes (izņemot savvaļas)

0,1 (1)  (2)

Kazenes (Rubus fruticosus)

 

Kazenes (Rubus arcticus)

 

Kazeņavenes

 

Avenes

 

Citi

 

d)

Pārējie sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas)

0,1 (1)  (2)

Mellenes un brūklenes

 

Dzērvenes

 

Jāņogas (sarkanās un baltās, kā arī upenes)

 

Ērkšķogas

 

Citi

 

e)

Meža ogas un savvaļas augļi

0,1 (1)  (2)

vi)

DAŽĀDI

 

Avokado

 

Banāni

 

Dateles

 

Vīģes

 

Kivi

 

Kumkvati

 

Ličī

 

Mango

 

Olīves

 

Olīves (galda)

 

Olīves (olīveļļas ekstrakcijai)

1 (2)

Pasifloru augļi

 

Ananasi

 

Papaijas

 

Citi

0,05 (1)  (2)

2)   

Svaigi vai termiski neapstrādāti, saldēti vai sausi dārzeņi

i)

SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

0,1 (1)  (2)

Bietes

 

Burkāni

 

Sakņu selerijas

 

Mārrutki

 

Topinambūri

 

Pastinaki

 

Sakņu pētersīļi

 

Redīsi

 

Puravlapu plostbārži

 

Batātes

 

Kāļi

 

Rāceņi

 

Jamsi

 

Citi

 

ii)

SĪPOLU DĀRZEŅI

0,1 (1)  (2)

Ķiploki

 

Sīpoli

 

Šalotes

 

Loki

 

Citi

 

iii)

AUGĻU DĀRZEŅI

0,1 (1)  (2)

a)

Nakteņaugi

 

Tomāti

 

Pipari

 

Baklažāni

 

Citi

 

b)

Ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

Gurķi

 

Īsaugļu kārpainie gurķi

 

Tumšzaļie kabači

 

Citi

 

c)

Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

Melones

 

Kabači

 

Arbūzi

 

Citi

 

d)

Cukurkukurūza

 

iv)

KĀPOSTU DĀRZEŅI

0,1 (1)  (2)

a)

Ziedoši kāpostu dārzeņi

 

Brokoļi

 

Ziedkāposti

 

Citi

 

b)

Kāpostu dzimtas galviņdārzeņi

 

Briseles kāposti

 

Galviņkāposti

 

Citi

 

c)

Krustziežu dzimtas lapu dārzeņi

 

Ķīnas kāposti

 

Lapu kāposti

 

Citi

 

d)

Kolrābji

 

v)

LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI

0,1 (1)  (2)

a)

Dārza salāti un tamlīdzīgi

 

Kressalāti

 

Lauka salāti

 

Dārza salāti

 

Platlapu cigoriņi

 

Citi

 

b)

Dārza spināti un tamlīdzīgi

 

Spināti

 

Lapu bietes

 

Citi

 

c)

Ūdenskreses

 

d)

Lapu cigoriņi

 

e)

Garšaugi

 

Kārveles

 

Maurloki

 

Pētersīļi

 

Lapu selerijas

 

Citi

 

vi)

PĀKŠAUGU DĀRZEŅI (svaigi)

0,1 (1)  (2)

Pupas (pākstī)

 

Pupas (bez pākstīm)

 

Zirņi (pākstī)

 

Zirņi (bez pākstīm)

 

Citi

 

vii)

KĀTU DĀRZEŅI (svaigi)

0,1 (1)  (2)

Sparģeļi

 

Lapu artišoki

 

Kātu selerijas

 

Fenheļi

 

Artišoki

 

Puravi

 

Rabarberi

 

Citi

 

viii)

SĒNES

 

a)

Kultivētas sēnes

0,1 (1)  (2)

b)

Savvaļas sēnes

50 (2)

3)   

Pākšaugi

Pupas

2 (2)

Lēcas

 

Zirņi

10 (2)

Citi

0,1 (1)  (2)

4)   

Eļļas augu sēklas

Eļļas linu sēklas

10 (2)

Zemesrieksti

 

Magoņu sēklas

 

Sezama sēklas

 

Saulgriežu sēklas

20 (2)

Rapšu sēklas

10 (2)

Sojas pupas

20 (2)

Sinepju sēklas

10 (2)

Kokvilnas sēklas

10 (2)

Citi

0,1 (1)  (2)

5)

Kartupeļi

0,5 (2)

Agrie kartupeļi

 

Galda kartupeļi

 

6)

Tēja (fermentētas vai citādi pārstrādātas kaltētas Camellia sinensis lapas un stiebri)

2 (2)

7)

Apiņi (žāvēti), arī apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris

0,1 (1)  (2)


(1)  Norāda minimālo analītiski nosakāmo līmeni.

(2)  Norāda pagaidu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu – ja šis daudzums netiks grozīts, tas kļūs par galīgo daudzumu no 2009. gada 10. novembra.


Augša