Приемане Отказвам

EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Подготвителни документи

Документи, използвани при подготовката на законодателството на ЕС, изготвени на различни етапи от законодателната и бюджетната процедура.

Основни видове документи

  • Законодателни предложения на Комисията
  • Общи позиции на Съвета
  • Законодателни и бюджетни резолюции и инициативи на Европейския парламент
  • Становища на Европейския икономически и социален комитет
  • Становища на Комитета на регионите
* = Задължително поле