EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rättshjälp i straffrättsliga förfaranden

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv (EU) 2016/1919 om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs gemensamma minimiregler om rätten till rättshjälp* i straffrättsliga förfaranden inom EU.

Det innehåller tydliga kriterier för beviljande av rättshjälp, kvalitetsstandarder och rättsmedel i fall av en överträdelse.

Direktivet kompletterar EU:s regler om rätten till tillgång till en försvarare och om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta för brott och påverkar inte de rättigheter som dessa definierar.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Direktivet tillämpas på följande personer:

 • Misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden som
  • är frihetsberövade,
  • enligt EU-rätt eller nationell rätt ska bistås av en försvarare och inte har råd med det,
  • måste eller tillåts närvara vid en utrednings- eller bevisupptagningsåtgärd som minst omfattar vittneskonfrontationer (en rad personer, däribland en person som tros ha begått ett brott, som visas för ett vittne för identifiering), konfrontationsförhör och rekonstruktioner av brottsplatsen.
 • Personer som är föremål för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder.

Det gäller för alla EU-medborgare och för alla EU-länder utom Danmark, Irland och Storbritannien (1).

Rätt till rättshjälp i straffrättsliga förfaranden

EU-länderna

 • ska se till att misstänkta och tilltalade som saknar tillräckliga medel för att betala för bistånd från en försvarare har rätt till rättshjälp, när rättvisans intresse så fordrar,
 • får utföra olika prövningar för att avgöra om rättshjälp ska beviljas, nämligen
  • en ekonomisk prövning (baserad på den berörda personens medel, bland annat inkomst och kapital),
  • en behovsprövning (baserad på behovet att säkerställa tillgången till rättslig prövning i det enskilda fallet),
 • måste respektera kriterierna för dessa prövningar, i synnerhet att behovskriteriet anses vara uppfyllt när en person ställs inför domstol för beslut om häktning och under häktning,
 • ska bevilja rättshjälp utan onödigt dröjsmål, dock senast före polisförhör, förhör av någon annan brottsbekämpande myndighet eller av en rättslig myndighet, eller före genomförandet av de utrednings- eller bevisupptagningsåtgärder.

Rätt till rättshjälp i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder

Eftersökta personer* har rätt till rättshjälp

 • från det verkställande EU-landet* från det att de grips tills de överlämnas till det utfärdande EU-landet* eller fram till dess att beslutet att inte överlämna dem har fått laga kraft,
 • från det utfärdande landet när de utövar sin rätt att utse en försvarare i det utfärdande EU-landet för att bistå försvararen i det verkställande EU-landet i enlighet med gällande EU-regler, i den mån rättshjälp är nödvändig för att säkerställa effektiv tillgång till rättslig prövning.

Rätten till rättshjälp får göras till föremål för en ekonomisk prövning enligt samma kriterier som för straffrättsliga förfaranden.

Beslut, rättsmedel och utsatta personer

Misstänkta, tilltalade och eftersökta personer ska

 • skriftligen informeras om att deras ansökan om rättshjälp har avslagits,
 • ha tillgång till ett effektivt rättsmedel enligt nationell rätt om rättigheterna enligt detta direktiv har åsidosatts,
 • få sina särskilda behov tillgodosedda om de är utsatta.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 24 november 2016 och ska träda i kraft i EU-länderna senast den 5 maj 2019.

BAKGRUND

Detta direktiv är det sjätte och sista i ett paket av rättsliga instrument som antagits i enlighet med EU:s färdplan för att stärka misstänkta eller åtalade personers processuella rättigheter vid straffrättsliga förfaranden som offentliggjordes 2009.

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Rättshjälp: I detta direktiv avses med rättshjälp ett EU-lands finansiering av en försvarare för personer som inte har tillräckliga resurser för att täcka kostnaderna för straffrättsliga förfaranden.
Verkställande land: I samband med en arresteringsorder, det land som ombes av ett annat land att arrestera och överlämna en person som söks för lagföring eller fängelsestraff.
Eftersökt person: I samband med en arresteringsorder, den person som söks för lagföring eller ett fängelsestraff och vars gripande och överlämnande begärs av ett annat land.
Utfärdande land: I samband med en arresteringsorder, det land som omber ett annat land att arrestera och överlämna en person som söks för lagföring eller fängelsestraff.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1919 av den 26 oktober 2016 om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (EUT L 297, 4.11.2016, s. 1).

Fortlöpande ändringar av direktiv (EU) 2016/1919 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Avdelning VI – Rättskipning Artikel 47 – Rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol (EUT C 202, 7.6.2016, s. 403).

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/800 av den 11 maj 2016 om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden (EUT L 132, 21.5.2016, s. 1).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet (EUT L 294, 6.11.2013, s. 1).

Rådets resolution av den 30 november 2009 om en färdplan för att stärka misstänkta eller åtalade personers processuella rättigheter vid straffrättsliga förfaranden (EUT C 295, 4.12.2009, s. 1).

Senast ändrat 14.05.2018(1) Den 1 februari 2020 lämnar Storbritannien EU och blir ett tredjeland (land utanför EU).

Top