EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Cestovni tuneli: sigurnosna pravila EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2004/54/EZ o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele u transeuropskoj cestovnoj mreži

KOJI JE CILJ OVE DIREKTIVE?

 • Njome se utvrđuju minimalni sigurnosni zahtjevi glede različitih organizacijskih, strukturalnih, tehničkih i radnih aspekata cestovnih tunela koji čine dio utvrđene transeuropske prometne infrastrukture.

KLJUČNE TOČKE

Sigurnosni zahtjevi

 • Direktivom se želi osigurati da svi tuneli dulji od 500 m koji su bilo u pogonu, u izgradnji ili u fazi planiranja te koji čine dio transeuropske cestovne mreže budu usklađeni s novim usklađenim sigurnosnim zahtjevima.

Tijelo upravne vlasti

 • Svaka zemlja EU-a mora imenovati jedno tijelo upravne vlasti ili više njih, odgovorno za sve aspekte sigurnosti tunela. Tijela poduzimaju potrebne mjere za osiguranje sukladnosti s ovom direktivom.
 • Ovo tijelo može se uspostaviti na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. U slučaju kada tuneli prolaze među zemljama, svaka zemlja može imenovati jedno tijelo ili te dvije zemlje imenuju zajedničko tijelo upravne vlasti.
 • Potrebna je prethodna autorizacija tijela kada se upravlja novim tunelom ili kada je postojeći potrebno ponovno izgraditi. Tijelo je ovlašteno obustaviti ili ograničiti rad tunela ako nisu zadovoljeni sigurnosni zahtjevi.
 • Tijelo upravne vlasti mora osigurati ispunjenje sljedećih zadaća:
  • redovito ispitivanje i nadzor tunela te izrađivanje pripadajućih sigurnosnih zahtjeva;
  • postavljanje organizacijskih i radnih shema (uključujući i planove reakcije u slučajevima opasnosti) za obuku i opremanje hitnih službi;
  • određivanje postupka za trenutačno zatvaranje tunela u slučaju opasnosti;
  • provođenje potrebnih mjera za smanjenje rizika.

Upravitelj tunela

 • Za svaki tunel koji se nalazi na državnom području jedne zemlje EU-a bilo u fazi planiranja, izgradnje ili u pogonu, tijelo upravne vlasti mora kao upravitelja tunela utvrditi javno ili privatno tijelo odgovorno za upravljanje tunelom u dotičnoj fazi. Upravitelj tunela mora sastaviti izvješće u slučaju svake veće nezgode ili nesreće koja se dogodi u tunelu.

Službenik za sigurnost

 • Za svaki tunel upravitelj tunela mora, uz prethodno odobrenje tijela upravne vlasti, imenovati jednog službenika za sigurnost koji će koordinirati sve preventivne i zaštitne mjere da bi se osigurala sigurnost korisnika i radnog osoblja. Zadaće službenika za sigurnost uključuju:
  • koordiniranje s hitnim službama i sudjelovanje u pripremi shema djelovanja;
  • sudjelovanje u planiranju, provođenju i procjeni djelovanja u slučajevima opasnosti;
  • sudjelovanje u izradi sigurnosnih planova i specifikacija infrastrukturnih instalacija;
  • provjeravanje obučenosti radnog osoblja i hitnih službi te sudjelovanje u organiziranju vježbi koje se održavaju u redovitim vremenskim razmacima;
  • davanje mišljenja o stavljanju u promet građevinske strukture, opreme i pogona tunela;
  • provjeravanje da se tunelska struktura i oprema održavaju i popravljaju;
  • sudjelovanje u ocjeni svake veće nezgode ili nesreće.

Periodični nadzor

 • Zemlje EU-a osiguravaju da nadzore, procjene i ispitivanja provode tijela za nadzor.
 • Tijelo upravne vlasti provjerava provodi li tijelo za nadzor redovite nadzore da bi se osiguralo da svi tuneli obuhvaćeni područjem primjene ove Direktive budu usklađeni s njezinim pravilima.
 • Razdoblje između dva uzastopna nadzora svakog tunela ne smije prelaziti šest godina.

Analiza rizika

 • Analizu rizika, koja se temelji na jedinstvenoj metodologiji definiranoj na nacionalnoj razini, na zahtjev tijela upravne vlasti provodi nezavisno tijelo za dani tunel. U obzir se uzimaju svi čimbenici koncepta i prometni uvjeti koji utječu na sigurnost, napose značajke i tip prometa, duljina i geometrija tunela, kao i predviđeni broj dnevnih prolazaka teških teretnih vozila.

Izvješća

 • Svake dvije godine države članice sastavljaju izvješća o požarima u tunelima i o nesrećama koje nedvojbeno utječu na sigurnost korisnika cesta u tunelima te o učestalosti i uzrocima takvih nezgoda; one ih procjenjuju i pružaju podatke o stvarnoj ulozi i djelotvornosti sigurnosnih sredstava i mjera.

Prilagodba tehničkom napretku

 • Komisija ima ovlasti priloge ovoj Direktivi prilagoditi u skladu s tehničkim napretkom.

OTKAD SE PRIMJENJUJE OVA DIREKTIVA?

Primjenjuje se od 30. travnja 2004.. Zemlje EU-a trebale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 30. travnja 2006.

POZADINA

Tuneli su važne infrastrukture koje su ključne za prijevoz na velike udaljenosti te za razvoj regionalnih gospodarstava EU-a. Međutim, nesreće u tunelima, posebice požari, mogu imati dramatične posljedice te biti vrlo skupi u pogledu ljudskih života, povećanog zagušenja prometa, zagađenja i troškova popravka.

 • Više informacija potražite na stranici „Tuneli” na mrežnoj stranici Europske komisije.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2004/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele u transeuropskoj cestovnoj mreži (SL L 167, 30.4.2004., str. 39.-91.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2004/54/EZ uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

Posljednje ažuriranje 20.10.2016

Top